11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11a/ /Q 4, ö?y OI / : t"

Transkriptio

1 /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/ a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija Kunnal lisval itus Janne Niemelä, Ranua Jouko Pernu. Ranua Osoite: Janne Niemelä Rynkänpuolentie 63, RANUA Päätös, johon on haettu muutosta Viranomainen ja päätöksen päivämäärä Ranuan kunnanvaltuusto Va at im ukset hallinto-oikeudessa Valtuusto on valituksenalaisella päätöksellään päättänyt myydä Kuukasjärven koulukiinteistön Kyläkolmio ry:lle kolmen euron kauppahinnalla ja kauppakirjasta muutoin ilmenevin ehdoin. Lausunnot ja selitykset Valittajat ovat vaatineet valtuuston päätöksen kumoamista ja Ranuan kunnan velvoittamista myymään mainittu kiinteistö julkista tatjousmenettelyä noudattaen. Perusteluinaan valittajat ovat lausuneet muun ohella seuraavaa: Muiden kyläkoulujen lakkauttamisten jälkeen alueiden kylätoimikunnat eivät ole saaneet mahdollisuutta ostaa kouluja kylien asukkaiden yhteiseen käyttöön, vaan aina on vedottu aiempaan käytäntöön tai kunnan kassan täytön tarpeeseen. Lisäksi kunnossa pidetty kiinteistö kahden hehtaarin järvenrantatontteineen on luovutettu pienen yhteisön omistukseen ilman vastiketta. Valtuuston päätös asettaa näin ollen kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. I i1tuusto on lausunnossaan esittänyt valituksen hylkäämistä. Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Isokatu 4, PL OULU

2 2 (6) Hallinto -oikeuden ratkaisu ja perustelut Perustelut Tutkimatta jätetty vaatimus Kyläkolmio ry on antanut vastineen. Valittajat ovat vastanneet lausuntoon ja vastineeseen. Valittajien mukaan Kyläkolmio ry:n vastineesta käy ilmi, että yhdistyksen jäsenistö asuu eri puolilla Suomea ja vain muutama perhe asuu yhdistyksen muodostaneiden kolmen kylän alueella. Kunnan toimialaan ei kuulu sellainen toiminta, että kunta lahjoittaa ulkopaikkakuntalaisille kesänviettopaikan isoine rantatontteineen ja hyvine hirsirakennuksineen. Oikeuden tulisi myös ottaa kantaa siihen, onko kunnan päätös perustunut uskonnollisiin ja muihin vastaaviin vaikutteisiin. Hallinto-oikeus jättää tutkirnatta välittäjien vastauksessaan esittämän uuden vaatimuksen. Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen. Kuntalain 93 :n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lain 95 :n 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Lain 90 :n 3 momentin mukaan valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Päätökseen liitetyn lainmukaisen valitusosoituksen mukaan valtuuston pitämää kokousta koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi , joten valitusaika valtuuston päätöksestä on päättynyt Välittäjien hallinto -oikeudelle saapuneessa vastauksessaan esittämä kunnan toimialaa koskeva valitusperuste on näin ollen esitetty valitusajan päättymisen jälkeen. Tämän vuoksi vaatimus tulee jättää tutkimatta. Muut vaatimukset Välittäjät ovat vaatimuksensa perusteena vedonneet siihen, että muut kylätoimikunnat eivät ole saaneet ostaa lakkautettuja kyläkouluja asukkaiden yhteiseen käyttöön ja että Kuukasjärven koulukiinteistö on luovutettu käytännössä ilman vastiketta pienen yhteisön omistukseen. Kyläkolmio ry, sen tarkoitus, yhdistyksen kunnalle jättämä tarjous ja tarjouksen käsittely Kyläkolmio ry: n perustamiskokous on pidetty Yhdistys on merkitty yhdistys- ja säätiörekisteriin Yhdistyksellä on sen oman ilmoituksen mukaan noin 80 jäsentä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Kelan, Kuukasjärven ja Petäjän kylien asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylien kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä, asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia sekä edistää kylillä olevaa voima-

3 3 (6) kasta yrittämisen kulttuuria. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun ohella kylien yhteisiä tilaisuuksia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia sekä vuokraa koulun tiloja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Perustamiskokouksessa on päätetty, että yhdistyksen nimissä tehdään kunnalle tarjous Kuukasjärven koulukiinteistön ostamisesta yhdistykselle kolmen euron hinnalla. Yhdistys on jättänyt 13. kunnalle kiinteistöä koskevan ostotarjouksen. Tarjouksessa on todettu, että yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta ostaa koulua markkinahinnalla, koska hankinta-ja ylläpitokulut olisivat liian suuret. Tarjouksen mukaan yhdistys vastaisi kiinteistön ylläpitokustannuksista alkaen lukuun ottamatta valaistujen radan ja rinteen sähkökustannuksia. Tarjouksen saatuaan kunnanhallitus on päättänyt aloittaa yhdistyksen kanssa neuvottelut kiinteistön myymisestä. Kunnanhallitus on valinnut kuntaa edustamaan seitsemän neuvottelijaa. Neuvottelujen jälkeen kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle, että kiinteistö myydään yhdistykselle sen tarjoamalla hinnalla ja kauppakirjassa tarkemmin määritellyin ehdoin. Kunnanhallituksen päätöksestä ilmenee. että yhdistyksen edustajat olivat esittäneet neuvotteluissa yksityiskohtaiset suunnitelmat kiinteistön käyttötarkoituksesta ja ylläpidon rahoituksesta. Lisäksi neuvottelujen jälkeen yhdistyksen edustajat olivat toimittaneet kiinteistön remonttia koskevat kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Ranuan kylien neuvosto oli puoltanut kiinteistön myymistä yhdistykselle. Valtuuston valituksen johdosta antamasta lausunnosta ilmenee, että kuntaan oli tullut myös yhteydenotto kiinteistön myymisestä yrityskävttöön. Yrityksen ja yhdistyksen käymissä neuvotteluissa ei kuitenkaan ollut onnistuttu löytämään yhteisymmärrystä koulun tilojen käytöstä, joten kunta on etsinyt yritykselle muita vaihtoehtoisia tiloja, joiden osalta yritys ja kunta ovat käyneet jatkoneuvotteluja. Valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen. Aiempi rnenettelti; kunnan ilmoittam at per ust eet sen m uuttam iselle ja perust e- lut tarjotun hinnan hyväksvniiselle Valtuuston lausunnon mukaan Toljan koulun lakkautuksen jälkeen paikallinen kvläyhdistvs oli ilmoittanut halukkuutensa ostaa lakkautettu koulu nimellisellä hinnalla. Kunnanhallitus päätti kuitenkin , että koulu tarjotaan yleiseen myyntiin kunnanhallituksen asettaman hintapyynnön mukaisella hinnalla. Kyläyhdistys teki ostotarjouksen nimellisellä hinnalla, mutta tarjousta ei hyväksytty. Valtuusto on lausunnossaan todennut, että se on Toljan koulua koskevan ratkaisun jälkeen muuttanut linjaustaan ja että uusi linjaus ilmenee valtuuston tekemän Kuukasjärven koulun lakkauttamista koskevan päätöksen yhteydessä hyväksytystä ponnestaja valituksenalaisen päätöksen perusteluista. Lausunnon mukaan kunnan toiminnassa painotetaan nykyisin kylien elinvoimaisuuden ja asuttuna pysymisen sekä kyläläisten hyvinvoinnin edistämistä ja päätökset tehdään tapauskohtaisen harkinnan, koulun kunnon ja muodostuvan hintaedun perusteella. Edellä mainitun ponnen mukaan Kuukasjärven koulun tilat annetaan kyläläisten käyttöön vuoden loppuun saakka ilman eri korvausta. Tänä aikana

4 kyläläisillä on mahdollisuus kehittää tilojen käyttöä ja toimintaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Tästä eteenpäin koulu voidaan vuokrata kyläläisille muodollista vuokraa vastaan toteuttaen aiemmin noudatettua periaatetta, jonka mukaan kunta huolehtii kiinteistövakuutuksesta ja kyläläiset vastaavat muista tilojen käyttökuluista. 4 (6) Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan kunnan ja yhdistyksen kanssa käydyissä neuvotteluissa on tullut esille kylien elinvoiman säilyttäminenja kylien tarve kokoontumispaikkaan. Kylien nykyisen aktiivisen ja suunnitelmallisen kylätoiminnan on todettu näivettyvän. mikäli kyläläiset eivät saa tiloja käyttöönsä. Perustelujen mukaan kunnan eri osien asuttuna pitäminen ja elinvoimaisuus on pitkälti kiinni käytettävissä olevista tiloista. Kunta pystyy myös hyödyntämään yleishyödyllisten yhteisöjen tiloja kansalaisopistojen toiminnassa sekä erilaisten leiri-, virike-ja harrastepiirien järjestämisessä. Perusteluissa on myös todettu, että Kuukasjärven koulu on rakennettu luvulla, eikä sitä ole sen jälkeen peruskorjattu pienehköjä korjauksia ja kunnostustöitä lukuun ottamatta. Tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja muun muassa jätevesijärjestelmä tulee uudistaa. Tilojen ylläpitokustannukset ovat vuositasolla yli euroa. Kuukasjärven koulun osalta ostajan saama hintaetu ei ole merkittävä. Painavana seikkana on myös kyläläisten sitoutuminen tilojen ylläpitoon, tahto kyläalueensa kehittämiseen ja elinvoiman säilyttämiseen. Asian oikeudellinen arviointi valittajien esittämien valitusperusteiden osalta Kuntalain 1 :n 3 momentin mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Kuntalaissa tai muussakaan laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, minkälaisen menettelyn jälkeen, millä hinnalla ja kenelle kunta saa myydä omaisuuttaan. Kunnan päätöksentekoa rajoittavat kuitenkin muun ohella yhdenvertaisuusperiaate, tasapuolisen kohtelun vaatimus ja harkintavallan väärinkäytön kielto. Valtuusto on valituksenalaisella päätöksellään muuttanut lakkautettujen kyläkoulujen myymisessä aiemmin noudattamaansa linjaa siten, että Kuukasjärven koulukiinteistöä ei ole pantu julkiseen myyntiin, vaan se on myyty Kyläkolmio ry:tte yhdistyksen tekemän tarjouksen perusteella nimelliseen hintaan. Menettely on poikennut myös aiemmasta Toljan koulun myynnissä noudatetusta menettelystä. koska tuolloin koulua ei ollut myyty tarjouksen niin ikään nimelliseen hintaan tehneelle kyläyhdistykselle. Perusteena linjan muuttamiselle on ollut entistä painokkaammin tukea kylien asuttuna pysymistä ja kylien omatoimisuuden sekä elinvoimaisuuden lisääntymistä. Hallintolain 6 :n edellyttämä tasapuolista kohtelua koskeva vaatimus tarkoittaa, että samanlaisessa tilanteessa olevia kuntalaisia on kohdeltava samalla tavalla. Vaatimus ei kuitenkaan estä kunnassa aiemman päätöksenteossa noudatetun menettelyn muuttamista edellyttäen, että muutokselle on olemassa

5 objektiivisesti arvioiden hyväksyttävät perusteet. Hyväksyttävyyttä arvioitaessa tulee voida ottaa huomion yhteiskunnan kehityksestä sekä arvojen ja tavoitteiden muuttumisesta johtuvat seikat ilman että tasapuolisen kohtelun vaatimusta katsottaisiin loukatun. 5 (6) Kuukasjärven koulukiinteistön myymisellä on mahdollistettu lakkautetun koulun tilojen käyttäminen kunnan kolmen kylän kyläläisten tarpeisiin. Toimenpiteellä toteutetaan siten kuntalain 1 :n 3 momentin mukaista tavoitetta edistää kuntalaisten hyvinvointia. Koska perusteena on ollut aiempaa painokkaammin tukea kylätoimintaa, aiemman menettelyn muuttamiselle on ollut objektiivisesti arvioiden hyväksyttävät perusteet. Menettely ei siten ole ollut tasapuolisen kohtelun vaatimusta loukkaavaa. Asiassa ei ole ilmennyt valittajien tarkoittamiin uskonnollisiin tai muihin vaikutteisiin liittyvää perusteetonta suosimista. Kunnalla on itsehallintoonsa perustuen laaja harkintavalta päättää omistamastaan omaisuudesta perittävän hinnan suuruus. Harkintavaltaa ei kuitenkaan voida käyttää lainvastaisten tarkoitusperien toteuttamiseen. Yleisenä lähtökohtana on käyvän hinnan periaate, mutta tapauskohtaisen harkinnan perusteella perittävä hinta voi olla käypää hintaa alempikin. mikäli siihen on asianmukaiset perusteet. Merkitystä voidaan antaa muun ohella sille, kuka tai mikä on ostajana. minkälaista toimintaa ostaja harjoittaa, palvelevatko ostajan pyrkimykset kuntalaisten etua ja koituuko kunnalle kokonaisuutena arvioiden etua kohteen myymisestä. Kyläkolmio ry on perustettu kolmen kylän yhteiseksi yhdistykseksi, jonka tarkoituksena on omalla toiminnallaan edellä kerrotulla tavalla edistää kyläläisten hyvinvointia. Tarkoituksena on myös vuokrata tiloja erilaisiin käyttötarkoituksiin ja siten edistää muutoinkin kunnan kehitystä. Myös kunta on lausunnossaan ilmoittanut halukkuutensa käyttää koulun tiloja erilaisten toimintojen järjestämisessä. Yhdistys on todennut, että sillä ei ole mahdollisuuksia maksaa koulukiinteistöstä sekä käypää hintaa että koulun ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Koulu on rakennettu 1950-luvulla eikä siihen ole valtuuston päätöksen perustelujen mukaan tehty muita kuin pieniä korjauksia. Koulu vaatii peruskorjauksen, jonka toteuttamisesta ja rahoituksesta yhdistys on antanut kunnalle selvityksen. Lisäksi koulusta on aiheutunut kunnalle merkittävät vuosittaiset ylläpitokustannukset, jotka kaupan myötä siirtyvät yhdistyksen maksettaviksi. Valtuuston mukaan yhdistyksen saama hintaetu ei ole merkittävä. Kun otetaan huomioon edellä menettelyn muuttamisen ja perityn hinnan lainmukaisuudesta lausuttu. valtuuston ei voida katsoa käyttäneen harkintavaltaansa väärin päättäessään myydä puheena olevan koulukiinteistön Kyläkolmio ry:lle sen tarjoamalla hinnalla. Tästä syystä ja kun valittajat eivät ole osoittaneet valtuuston päätöksen olevan muutoinkaan lainvastainen, aihetta valtuuston päätöksen kumoamiseen ei ole. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainittu Kuntalaki 90

6 6 (6) Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (HaO K). Esittelevä jäsen L Aita Kovala Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Antti Pekkala, Pirjo Pyhäjärvi ja Aila Kovala. J a k e l u j a o i k e u d e n k ä yn t i m a k s u Päätös Janne Niemelä saantitodistuksin Hallintolain 56 :n 2 momentin mukaan valituskirjelmän ensimmäisen allekirjoittajan Janne Niemelän on ilmoitettava tiedoksisaannista kirjelmän toiselle allekirjoittajalle Jouko Pernulle. Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 :n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, josta valittajat vastaavat yhteisvastuullisesti. Jäljennös maksutta Ranuan kunnanhallitus Kyläkolmio ry Päätöksen kuuluttamisen osalta on otettava huomioon, mitä kuntalain 97 :n 1 momentissa säädetään Maksun peruste Maksun oikaiseminen Maksu perustuu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä päätöksen esittelijältä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

7 Liite hallinto - oikeuden päätökseen Valitusosoitus Valitusaika Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päi- Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa vää lukuun ottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä toimitettavan valituskirjelmän osalta allekirjoitusvaatimuksen täyttää myös sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 18 :ssä tarkoitettu sähköinen allekirjoitus. Jos välittäjän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Vali tuskir jelmän toimit tami nen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Korkeimman hallinto-oikeuden osoite HaO K Postiosoite : Käyntiosoite: Faksi : PL 180 Fabianinkatu 15 Sähköposti : HELSINKI HELSINKI

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään Päätös 1 (11) Hakija Tuomo Tilman Jyrki Salminen Hakemuksen päivämäärä 29.3.2010 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Tuomo

Lisätiedot

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 (8) Fundior AB (publ) huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Yhtiön kuuleminen 3 Yhtiön menettely asiassa Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot