LAKIEN MUUTOSESITYKSESTÄ (134:00/2007)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAKIEN MUUTOSESITYKSESTÄ (134:00/2007)"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO KIINTEISTÖRAHASTOLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSESITYKSESTÄ (134:00/2007) Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, KTI Kiinteistötalouden Instituutti ry ja Suomen Kiinteistöliitto kiittävät mahdollisuudesta antaa lausunto kiinteistörahastolain muutosehdotuksiin. Yleistä Allekirjoittaneet lausunnonantajat pitävät nyt lausunnolla olevaa uudistusta kiinteistörahastolain muutoksesta tärkeänä päänavauksena REIT-mallin aikaan saamiseksi Suomeen. Vaikka varmaa tietoa verolakien tulevasta sisällöstä ja siitä, millaisin edellytyksin osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot saavat erityisen verokohtelun eli verovapauden yhteisötasolla, oletamme, että verovapaus tulee koskemaan kiinteistörahastolain muutosesityksessä määriteltyjä vuokra-asuntoihin sijoittavia kiinteistörahastoja. Tämä lausunto on tehty olettaen, että vuokra-asuntoihin sijoittavalle kiinteistörahastolle ei tule lisärajoituksia verolainsäädännössä, vaan kaikki kiinteistörahastolaissa määritellyt ja sen puitteissa toimivat vuokra-asuntoihin sijoittavat kiinteistörahastot saavat verovapauden. Jos veroneutraali kiinteistörahastomalli toteutuu, sitä voidaan pitää hyvänä avauksena kohti nykyistä toimivampaa suomalaista kiinteistösijoitusmarkkinaa.

2 Yksityiskohtaiset huomiot 11 Kaupankäynti kiinteistörahaston osakkeilla Kiinteistöalan tavoitteena on ollut saada aikaan lainsäädäntö, jonka puitteissa voidaan perustaa osakeyhtiömuotoisia, yhtiötasolla verovapaita kiinteistörahastoja, jotka ovat listattavissa julkisen kaupankäynnin piiriin. Lakiesityksessä ehdotetaan, että kiinteistörahaston osakkeiden tulisi olla julkisesti listattuja tai julkisen monenkeskeisen kaupankäynnin kohteena vuoden kuluessa kiinteistörahaston perustamisesta. Sijoittajien salkkurakenteiden näkökulmasta olisi tärkeätä, että myös listaamattomat osakeyhtiöt olisivat mahdollisia. Esimerkiksi institutionaaliset kiinteistösijoittajat hakevat kiinteistösijoituksiltaan mm. tuottojen vakautta ja hajautushyötyjä verrattuna muihin varallisuuslajeihin. Välillisen kiinteistösijoittamisen yksi arvostettu ominaisuus on myös sijoitusten ammattimainen ja aktiivinen hallinnointi. Nämä edellytykset toteutuvat kansainvälisten kokemusten mukaan parhaiten listaamattomien kiinteistörahastojen avulla. Esitämmekin, että osakeyhtiömuotoisille kiinteistörahastoille jätetään mahdollisuus toimia myös listautumattomana julkisena osakeyhtiönä. 15 a Voitonjako Kaikissa kansainvälisissä toimivissa REIT-malleissa kiinteistörahastojen voitonjakovelvoite on yhtiötason verovapauden keskeisin edellytys. Voitonjako on kiinteästi kytköksissä kiinteistörahastoja koskeviin verosäännöksiin. Siksi olisi mielestämme luontevampaa säätää voitonjaosta kiinteistörahastoihin liittyvissä verosäännöksissä. Lakiesitys ei ota kantaa rahaston mahdolliseen velvoitteeseen jakaa realisoidut varallisuuden myyntivoitot osakkailleen. Näitä koskien on kuitenkin kaikissa kansainvälisissä säädöksissä omat linjauksensa. Mahdollisuus si-

3 joittaa realisoituneet myyntivoitot uudelleen tiettyjen edellytysten puitteissa on yksi rahastojen lisäpääomien ja kasvun keskeisimmistä keinoista. Siksi esitämme, että voitonjakovelvoitteet eivät koskisi tai koskisivat vain rajoitetusti myyntivoittoja. Lisäksi esitämme, että voitonjako rajattaisiin 80 prosenttiin nyt esitetyn 90 prosentin sijasta. 16 Luotonotto Näemme hyvänä, että kiinteistörahastojen mahdollisuuksia käyttää vierasta pääomaa lisätään. Tässä suhteessa sääntelyä tulisi näkemyksemme mukaan kuitenkin vähentää ja lieventää esitetystä. Velkapääoman käyttö tulisi monien kansainvälisten mallien mukaisesti jättää rahastojen itsensä ja markkinoiden määritettäväksi ja säädettäväksi. Vain näin voitaisiin mahdollistaa kiinteistösijoittamiseen kiinteästi kuuluvan velkapääoman joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö myös yli erilaisten kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoiden suhdannetilanteiden. Vähimmillään esitämme, että lainsäädännössä asetettua velkapääoman käytön rajaa tulisi nostaa kaikkien rahastojen osalta kolmeen neljäsosaan, ja vuokra-asuntoihin sijoittavan rahaston osalta viiteen kuudesosaan rahaston varallisuudesta. Lisäksi asuntoihin sijoittavan rahaston tulisi 16 :n 2. momentin säännöksen mukaisesti voida erityisestä syystä ottaa luottoa 1/6; ja muihin kiinteistöihin sijoittavien rahastojen 1/4 rahaston varoista. Luotonoton rajoja määritettäessä toivomme nykyistä tarkempia linjauksia rahaston varojen ja velkojen määrittämiselle. Toivomme tässä vaiheessa kannanottoa esimerkiksi välirahoitusinstrumenttien rajaukseen oman ja vieraan pääoman määrittämisessä. Ehdotamme, että pääomalainat ja mezzanine-rahoitus luettaisiin oman pääomanehtoiseksi rahoitukseksi tulkittaessa em. velkaosuuksia tämän lain sisällä.

4 17 18 Omaisuuden arvostaminen ja arviointi Näemme IFRS-standardin valossa perusteltuna sen, että kiinteistörahaston olisi arvostettava kiinteistöt taseessaan käypään arvoon, tai tästä käytännöstä poiketessaan raportoitava käyvät arvot liitetiedoissa ja perusteltava tämän menettelyn syyt. Lisäksi pidämme tarpeellisena, että kiinteistörahaston on kuvattava kiinteistönarviointiin soveltamansa menetelmät ja menettelytavat. Emme kuitenkaan pidä lakiesityksen mukaista kiinteistönarvioitsijajärjestelmän osittaista lakisääteistämistä tarkoituksenmukaisena ja toimivana ehdotuksena. Suomessa on näkemyksemme mukaan hyvin toimiva ja riittävä AKA (Auktorisoitu kiinteistöarvioitsija) -järjestelmä. Keskuskauppakamarin hallinnoiman järjestelmän itsesääntely toimii hyvin, ja auktorisoinnin saamiseksi vaadittava kokemus ja vaativan kokeen läpäisy takaavat AKAauktorisoitujen kiinteistönarvioitsijoiden osaamisen korkean tason. Lakiesityksessä esitetty järjestelmä olisi näkemyksemme mukaan siksi turha. Lisäksi uusi järjestelmä ja esityksessä Keskuskauppakamarille ehdotetut muut tehtävät lisäisivät järjestelmän kustannuksia kohtuuttomasti. Nämä kustannukset koituisivat viime kädessä arviointien tilaajien kannettavaksi arviointien kohonneina hintoina, mikä saattaisi olla haitallista kiinteistöarviointikäytäntöjen, -menetelmien ja arviointien tason viimeaikaisen varsin suotuisan kehityksen jatkumiselle. Lisäksi useat eritasoiset sääntelyjärjestelmät ja käsitteet lisäisivät sääntelyn monimutkaisuutta sekä vähentäisivät arviointimarkkinoiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Emme siis pidä lain perusteluissa mainittua erillistä kiinteistönarviointijärjestelmää emmekä kiinteistöarviointilautakunnan tehtävien lakisääteistämistä tarkoituksenmukaisena emmekä perusteltuna. Lisäksi näiden säännösten sisällyttäminen kiinteistörahastolainsäädäntöön ei tunnu järkevältä. Mikäli kiinteistöarviointilautakunnan tehtävien lakisääteistäminen jostakin syystä todettaisiin välttämättömäksi, tulisi tästä käynnistää oma erillinen

5 lainsäädännön valmisteluprosessi, jossa selvitettäisiin kansainvälinen tilanne ja kiinteistönarviointitoimialan näkemykset nykyistä laajemmin. Lopuksi Allekirjoittaneet lausunnonantajat pitävät tärkeänä, että lainsäädännöllisesti mahdollistetaan yhteisötasolla verovapaiden, osakeyhtiömuotoisten vuokra-asuntoihin sijoittavien kiinteistörahastojen syntyminen. Toivomme, että verolakien valmistelu jatkuu ripeästi eikä siellä asetettaisi verovapauden edellytykseksi muita toimintaan kohdistuvia rajoituksia tai edellytyksiä kuin mitä nyt lausunnolla olevassa kiinteistörahastolain muutoksessa ja tässä lausunnossamme on esitetty. Esitämme lisäksi, että kun ehdotus verolainsäädännön sisällöksi valmistuu, se tulee lausunnolle yhdessä kiinteistörahastolain esityksen kanssa. Vasta siinä vaiheessa on mahdollisuus arvioida lopullisesti esitetyn mallin kaupallista toimivuutta kokonaisuutena. Osakeyhtiömuotoiset veroneutraalit kiinteistörahastot on nähty yhtenä ratkaisuna vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen ja koko maan kilpailukyvyn turvaamiseen. Ne voisivat kuitenkin toimia myös osana rahoitusratkaisua, jolla edistetään kuntien palvelurakenneuudistusta sekä esimerkiksi infrahankkeiden uudentyyppistä rahoitusta. Kaikki edellä mainitut osaalueet ovat tärkeitä niin asuntopoliittisesti kuin toimivien yhdyskuntien kehittämisessäkin. Entistä monipuolisemmat kiinteistörahoitusvaihtoehdot ovat tärkeitä myös elinkeinoelämämme kilpailukyvyn kannalta. Esitämme, että kansainvälistä kehitystä kiinteistörahastojen osalta seurataan ja Suomeen kehitetään mahdollisimman pian kansainvälisesti kilpailukykyinen, laaja-alaiset toimintamahdollisuudet tarjoava kiinteistörahastolainsäädäntö.

LAUSUNTO ERÄIDEN ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YH- TIÖIDEN VERONHUOJENNUKSESTA

LAUSUNTO ERÄIDEN ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YH- TIÖIDEN VERONHUOJENNUKSESTA LAUSUNTO 1 (5) 7.8.2008 Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO valtiovarainministerio@vm.fi jukka.vanhanen@vm.fi LAUSUNTO ERÄIDEN ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YH- TIÖIDEN

Lisätiedot

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 202/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus

OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus LUOVUTUSKIRJE Lainsäädäntöneuvokset Manne Airaksinen ja Jyrki Jauhiainen saivat 10 päivänä marraskuuta 1998 toimeksiannon laatia kokonaisarvion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia yritystoiminnan kansainvälistymisen

Lisätiedot

EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ

EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ TO 1 (23) EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ 1 JOHDANTO Puolustusministeriö pyysi 2.2.2011 lausuntoja puolustus-, turvallisuus- ja

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi LAUSUNTO 1 (7) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista Kiitämme mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 1 (8) 2.9.2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIKSI JA SIIHEN LIITTYVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LUONNOKSISTA ESITYKSEEN LIITTYVIS- TÄ ASETUKSISTA Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö VM044:00/2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Yleisiä näkökohtia Finanssialan Keskusliitto (FK) suhtautuu

Lisätiedot

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt

Lisätiedot

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA Lausunto VM055:00/2012 8.8.2012 Valtiovarainmiministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntönne 26.6.2012, VM055:00/2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN

Lisätiedot

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Jenna Kuusiluoma. Kiinteistörahastot sijoitusinstrumenttina

Jenna Kuusiluoma. Kiinteistörahastot sijoitusinstrumenttina Jenna Kuusiluoma Kiinteistörahastot sijoitusinstrumenttina Opas kommandiittiyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen toimintamalleista Opinnäytetyö Syksy 2013 Liiketalouden ja kulttuurin yksikkö Liiketalouden

Lisätiedot

REIT-metsäkiinteistörahastot Suomen metsätaloudessa

REIT-metsäkiinteistörahastot Suomen metsätaloudessa Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Metsätieteiden laitos REIT-metsäkiinteistörahastot Suomen metsätaloudessa Pro gradu -tutkielma Liiketaloudellinen metsäekonomia Jussi Ouni Tammikuu 2010 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestä valtionyhtiöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä MMM) Kannattaa ehdotusta. MMM:n mukaan TEM on laaja-alaisesti perehtynyt päivittäistavarakauppaan,

Lisätiedot

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 1 Luonnos 13.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi Suomen metsäkeskuksen

Lisätiedot

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen.

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sijoitusrahastolakia täydennettäväksi säännöksillä rahastoosuuden hoitajan hallinnoimista ulkomaisen rahasto-osuudenomistajan

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS Pro gradu tutkielma Vero oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 45/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sanna Juutila RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2010 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot