Hiekkavalukappaleen konstruktion mukauttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiekkavalukappaleen konstruktion mukauttaminen"

Transkriptio

1 Hiekkavalukappaleen konstruktion mukauttaminen Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Hiekkavalu on painovoimainen valumenetelmä. Muottihiekka on eristävää ainetta ja sen sisällä valumateriaali jähmettyy hitaasti. Menetelmää käytetään erityisesti valuraudoille ja valuteräksille, mutta hiekkaan valetaan runsaasti myös alumiinisia kappaleita. Valuraudoille ja teräksille hidas jähmettyminen on edullista. Alumiini ja useat muut ei rautapohjaiset materiaalit muodostavat paremman kiderakenteen jähmettyessään nopeasti. Hiekkavalumuotti valmistetaan valumallilla. Kappaleen ulko ja sisämuotoja voidaan tarvittaessa muotoilla keernalaatikoissa valmistettavilla hiekkakeernoilla. Hiekkavalukappaleen muotoilun vapaus on erittäin suuri. Jo yksin hiekkakeernat lisäävät muotoilun vapautta huomattavasti. Sen lisäksi malli voidaan koota useammasta osasta ja muotti voidaan jakaa useammalla kuin yhdellä pysty tai vaakasuuntaisella jakopinnalla. Ylimääräiset mallin osat, jakopinnat ja keernat kasvattavat kuitenkin kaavauksen kustannuksia. Niitä tulisi käyttää harkiten siten, että kustannukset saadaan katettua esimerkiksi säästyneillä hitsaus ja kokoonpanokustannuksilla. Jos kaavauskustannukset havaitaan liian suuriksi, kappale voidaan jakaa useampaan osaan, jotka joko hitsataan toisiinsa tai kiinnitetään pultein (Kuva 1 ja Kuva 2). Kuva 1. Vaikeasti kaavattavan kappaleen jakaminen osiin. Jakamisen jälkeen alentuivat kaavauskustannukset 43%! Kuva 2. Paperikoneen sylinterin suuri koko aiheuttaa sen, että sylinterin A keerna on vaikea valmistaa ja laskea muottiin. Jaetun rakenteen (B) valmistamisessa ei sen sijaan ole mitään vaikeuksia. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 1

2 Koneensuunnittelijan suunnittelema ensimmäinen valukappalekonstruktio ei useimmiten kelpaa sellaisenaan sarjatuotantovaluksi. Konstruktio täytyy mukauttaa hiekkavalumenetelmää varten siten, että kaavaaminen olisi mahdollisimman helppoa, mallikustannukset pienet ja valuvikojen esiintymisen todennäköisyys mahdollisimman pieni. Valuvikoja ei aina voi välttää, mutta niiden paikkaa voi pyrkiä hakemaan suunnittelun keinoin mahdollisimman vähän haitalliseen paikkaan esimerkiksi kohtaan, johon ei kohdistu kuormituksia tai kohtaan, jota ei koneisteta. Hiekkavalukappaleen konstruktion mukauttamiseen on olemassa muutama perussääntö: - Valitse kappaleen valuasento mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä valimon kanssa ja mallinna sen jälkeen kappaleen päästöt. Päästöt muuttavat kappaleen muotoja jonkin verran. Toleranssien valinta, lujuustarkastelujen tekeminen ja koneistusten suunnittelu on helpompaa, kun päästöjen suunnat, suuruusluokka ja vaikutus seinämänpaksuuksiin on hahmotettu jo valmiiksi. Kappaleen valuasento riippuu monesta tekijästä. Valimoilla on omia mieltymyksiä valuasennon valintaan. Periaatteena on, että paksut osat asetellaan joko ylimmäksi (painovoiman suunnassa) tai sellaisiin kohtiin, joihin voidaan helposti suunnitella riittävän kokoiset syötöt. Pyri suunnittelemaan kappale siten, että sen muodot laajenevat säännönmukaisesti yhteen suuntaan. Valuasennon valinta on tällöin yksinkertaista. (Kuva 3, Kuva 4 sekä Taulukko 1 tekstin liitteenä) Kuva 3. Päästöjen lisääminen Kuva 4. Kuva A esittää koneen osaa sellaisena kuin se on piirustuksessa. B näyttää kappaleen ulkonäön sen jälkeen, kun siihen on lisätty tarvittavat päästöt. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 2

3 - Kappaleeseen ei saa jäädä paksuja seinämiä ohuiden seinämien ympäröimäksi, koska tällaisia kohtia on hankala syöttää. Valimo voi pyytää lupaa käyttää syöttötäytteitä eli syötön kaulalta alaspäin ulottuvia kappaleen seinämän paksunnoksia, jotta paksut kohdat saadaan syötettyä. Syöttötäytteiden käyttäminen ei kuitenkaan aina tuo toivottua tulosta. Ne voivat myös muuttaa kappaleen mekaanisia ominaisuuksia ennakoimattomasti. - Kappaleeseen tulee jättää riittävästi kohtia joihin syötöt ja kanavat voidaan liittää. Kanavien kohdat tulisi mieluiten suunnitella jakotasolle. (Kuva 5) Kuva 5. Valukappaleella A ei ole tarpeeksi suurta sivupintaa, johon syöttökupu voitaisiin kiinnittää. Muutoksen jälkeen voidaan käyttää sivulle sijoitettua syöttökupua (B), joka on halvempi kuin kappaleen päälle sijoitettu syöttökupu. - Vältä suunnittelemasta kappaleeseen muotoja, jotka tuottavat muottiin tai keernaan ohuen hiekkapatsaan. Metallin ympäröimä hiekka kuumentuu voimakkaasti, kappaleen jähmettyminen hidastuu ja kappaleeseen tulee paikallinen kuuma kohta. Kuuma kohta tuottaa useimmiten sisälleen huokosia tai imuja. - Muotoile kappaleeseen pyöristettyjä pintoja ja käytä kulmissa mahdollisimman suuria pyöristyssäteitä. Vältät tällä tavoin jäännösjännityksiä, vääntyilyä ja paikallisten kuumien kohtien aiheuttamia imuvikoja. Terävät hiekkanurkat kuumenevat myös muuta ainetta voimakkaammin. Pyöristysten ei kuitenkaan tule olla niin suuria, että seinämä paksunee liikaa. - Pyri suunnittelemaan kappale siten, että muotin jakopinnasta tulee tasomainen (Kuva 6, Kuva 7). Kuva 6. Tasomainen jakopinta yksinkertaistaa kaavausta ja vähentää valususien määrää. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 3

4 Kuva 7. Jakopinnan suoristaminen muuttamalla rakenne B:n mukaiseksi pienentää malli ja kaavauskustannuksia. - Vältä suuria, tasaisia vaakapintoja. Vahvistusripojen käyttö on suositeltavaa. Jos seinämän muoto muuttuu jyrkästi pystyseinämästä vaakaseinämään, sulan juoksunopeus muuttuu äkisti. Ohut ja laaja vaakaseinämä on hankala valaa. Muotoile suuret pinnat mieluiten kaltevaan asentoon. (Kuva 8 ja Kuva 9) Kuva 8. Kappaleessa B voi olla pienempi seinämänpaksuus kuin kannessa A, koska siinä on valumatka lyhyempi, säteet suuremmat ja metallin nousunopeus tasaisempi. Kuva 9. Seinämänpaksuuden lisäämiseltä voidaan välttyä sijoittamalla ohuen seinämän päälle vahvistuslistoja, jotka edistävät metallin virtausta (kuva B). - Älä suunnittele ohutseinämäiseen kappaleeseen jyrkkiä mutkia. - Seinämänpaksuuden äkkinäinen vaihtelu ei kuulu hyvän valukappaleen ominaisuuksiin. Suuret vaihtelut aiheuttavat epäjatkuvuuskohtia ja hankaloittavat metallin virtausta. Älä suunnittele kappaleita, joiden seinämien paksuuserot ovat yli 1:2. Käy Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 4

5 tä L ja T risteyksiä X:n sijaan. Salli kappaleeseen jonkin verran keskilinjahuokoisuutta, sitä on vaikea välttää valussa. (Kuva 12) - Vältä ainekeskittymiä, koska ne voivat aiheuttaa imuvikoja, jos syöttömetalli ei pääse virtaamaan niihin esteettä. Käytä tarvittaessa keernoja keventämään ainekeskittymät. Keernat lisäävät kappaleen valmistuskustannuksia, mutta niiden käyttö tulee perustelluksi, jos kappale kevenee. (Kuva 10, Kuva 11 ja Kuva 13) Kuva 10. Valukappaleessa A on reiän ympärillä paksu seinämä. Ainekeskittymää voidaan vähentää syvennyksellä (kuva B). Koska tällöin sisäkulmissa pyöristyssäteet tulevat hyvin pieniksi, on tämä muotoilutapa sopiva vain sellaisille metalleille, joiden valulämpötila on matala. Jotta sisäkulmiin ei syntyisi kaavaushiekan kiinnipalamisen vaaraa, on sisäkulmien säteet pyrittävä saamaan riittävän suuriksi. Kuva 11. Rakenne B tyydyttää lujuusvaatimukset, mutta ainekeskittymistä johtuen kappaleeseen syntyy helposti imuvikoja. Rakenne C täyttää valutekniset vaatimukset. Siinä on ainoastaan T ja L risteyksiä ja ainoa suurempi ainekeskittymä on hylsymäinen osa. Kuva 12. Seinämien risteyskohdat tulee suunnitella siten, että niihin ei muodostu ainekeskittymiä tai teräviä kulmia. Metalli kiteytyy pyöreisiin muotoihin hyvälaatuisena. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 5

6 Kuva 13. Jos seinämiin tulee paksumpia kohtia, muotoile paksunema mahdollisimman loivaksi ja käytä pyöristyssäteitä. Ihanteellisessa tapauksessa paksuuseroja ei ole lainkaan, mutta alle 1:2 paksuuserot ovat vielä hyväksyttäviä. Metalli kiteytyy eri tavoin eri paksuisissa seinämissä. Jyrkät mutkat aiheuttavat jännityskeskittymiä ja kappale voi revetä niiden kohdalta. - Huomioi valumetallin käyttäytyminen eri seinämänpaksuuksilla. Osa valumetalleista on seinämäherkkiä. Kappaleen ominaisuudet muuttuvat seinämäpaksuuden mukaan. Seinämänpaksuuden tai massan lisääminen ei välttämättä paranna kappaleen lujuutta tai laatua. Valukappaleen mekaaniset ominaisuudet voivat jopa heiketä, kun seinämäpaksuus kasvaa. Standardeissa ilmoitetut mekaaniset ominaisuudet koskevat tietyn kokoisia koesauvoja tai pätevät vain tietyillä seinämäpaksuuksilla. - Massiivikappaleen valaminen virheettömänä on erittäin vaikeaa. - Muotoile keernat riittävän tukeviksi ja huomioi niiden kaasunpoisto. Kappaleen sisämuotoja muotoavissa keernoissa olevat terävät kärjet ja ohuet hiekkapatsaat kuumenevat erityisen paljon valun aikana, koska tällainen keerna tulee kokonaan valumetallin ympäröimäksi. (0) Kuva 14. Keernasta A puuttuvat kaasunpoistoaukot, joten sitä on mahdoton käyttää. Keernassa B olevat keernakannat ovat liian pienet, mistä johtuen kappaleeseen voi syntyä kaasurakkuloita. Keernoissa C ja D on riittävän suuret keernakannat ja kaasunpoistoreiät. Keerna D on paras, koska se on tuettu sekä ylä että alapuolelta eikä se tarvitse muotissa keernatukia kuten keerna tapauksissa A ja C. - Suunnittele kappaleen sisämuodot siten että keernaan jää yksi suora pinta kuivausta varten. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 6

7 - Vältä vastapäästöjä sekä kappaleen sisällä että ulkona, mitä vähemmän ja mitä yksinkertaisempia keernoja sen halvempi kappale. (Kuva 15) Kuva 15. Vastapäästöt keernoissa. Lisäkkeet rullan sisäpuolella muodostavat vastapäästön keernaan (A), minkä johdosta keernalaatikko on varustettava irtopaloilla. Jos sisäpuoli sitävastoin suunnitellaan sileäksi (B), muuttuu keernalaatikko yksinkertaisemmaksi ja keernan valmistusaika pienenee. - Suunnittele kappaleen sisämuodot mieluiten siten, että vaaka asentoon tuettavaan keernaan tulee vähintään kaksi kantaa. Jos vaaka asentoisessa keernassa on vain yksi kanta, se kallistuu helposti. Kanta voi myös murtua. Keernan voi tukea keernatuilla eli keernapalleilla, mutta niiden käyttö tuo yhden mahdollisen valuvikojen lähteen lisää. Pystyasentoinen keerna on helpoin koota muottiin siten, että kanta on alhaalla. (Kuva 16) Kuva 16. Keernatuet ovat hankalampia käyttää ja epävarmempia kuin keernakannoilla toteutettu keernaohjaus. Toisaalta keernakannat vaativat melko ison ja joissain tapauksissa tulpattavan reiän. Keernatuet - Yhdistele keernoja. Ihanteellisessa tapauksessa keerna keventää samalla, kun se muotoaa kappaleen sisämuodot tai ulkopuoliset vastapäästöt. (Kuva 17) Kuva 17. Keernan yksinkertaistaminen. Rakenteen A kaavauksessa tarvitaan kaksi keernaa. Muuttamalla rakennetta voidaan kaavaus suorittaa yhdellä keernalla ja muotti saadaan matalammaksi. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 7

8 - Mallin irrottaminen hiekkamuotista tulisi tapahtua helposti. Tee mallista moniosainen vain, jos siihen on olemassa jokin perusteltu tekninen syy. Joissain tapauksissa moniosaisen mallin tuottamat muodot säästävät myöhempiä kokoonpanokustannuksia tai ehkäisevät valuvikoja. - Huomioi kappaleen puhdistettavuus. Keernahiekka täytyy saada poistettua helposti kappaleen sisältä. Jotta hiekan poistaminen olisi mahdollisimman helppoa, suunnittele keernatilaan johtavat aukkokohdat riittävän suuriksi. Syöttökuvut ja kanavat täytyy irrottaa joko lyömällä (useimmat valuraudat ja katkaisu uralla varustetut kuparipohjaisten seosten valukkeet), polttoleikkaamalla (teräkset) tai sahaamalla (valuraudat, kuparipohjaiset seokset, alumiiniseokset). Kiinnitä huomiota kupujen irrotettavuuteen. Jos kanavat ja kuvut on sijoitettu muualle kuin koneistettaviin pintoihin, kappale viimeistellään käsihiomakoneella. Suunnittele jakopintaan riittävästi tasaista pintaa kanavaa varten erityisesti siinä tapauksessa, että pinta täytyy tasoittaa hiomalla. (Kuva 18, Kuva 19 ja Kuva 20) Kuva 18. Pyörässä A on liian pienet aukot keernahiekan poistamista varten. Tyhjentäminen käy hitaasti ja keernan vahvistuksia on vaikea saada ulos kappaleesta. Kuvassa B on riittävän kokoiset reiät. Kuva 19. Tässä adusoitavasta raudasta valmistettavassa vipuvarressa täytyy tilanahtauden vuoksi valukanava sijoittaa kappaleen isompaan päätypintaan. Jos se on käyrä, kuten kuvassa A, on hiomalla vaikea saada käyrälle oikea ulkonäkö. Pinta täytyy alunperin suunnitella suoraksi (B). Tällöin hiominen helpottuu ja poishiottava ainemäärä jää pieneksi. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 8

9 Kuva 20. Rakenne A on sopimaton kaikille valumetalleille lukuunottamatta mahdollisesti kevytmetalleja. Keernahiekka ylikuumentuu voimakkaasti kapeassa kanavassa ja tarttuu kappaleen pintaan kiinni. Kuvat B, C ja D esittävät vaihtoehtoisia parannettuja rakenteit a. Parannettua rakennetta B käytetään, jos sylinterimäistä osaa voidaan syöttää. Rakenne C on tavallisin, mutta rakenne D on valutekniseltä kannalta toivottavin. Ulkonäkö ja toimintanäkökohdat (esim. vesijäähdytys) estävät kuitenkin usein tällaisen rakenteen käytön. - Huomioi valumetallin kutistuminen kappaleen muotoilussa. Kutistuma voi vaihdella eri valukerroilla. Kutistumat ovat helpommin hallittavissa, jos seinämänpaksuus ei vaihtele kovin paljon. Tällöin jäähtyminen tapahtuu kaikkialla kappaleessa suunnilleen samassa ajassa. Suunnittele kappaleeseen riittävät pyöristykset ja vältä äkillisiä seinämänpaksuuksien vaihteluita. Muotoile kappale joustavaksi niistä kohdin, joihin voi epäillä muodostuvan kutistumajännityksiä. (Kuva 21 ja 0) Kuva 21. Pyöristä kappaleen nurkkakohdat siten, että sisä ja ulkopuoliset pyöristykset ovat samankeskisiä. Tällöin kappaleen seinämäpaksuus ei muutu. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 9

10 Kuva 22. Pyörän (A1) kehä voi pahimmassa tapauksessa katketa valujännitysten vuoksi. Jännityksiä voidaan vähentää suunnittelemalla pyörän rakenne joustavaksi joko käyrien varsien (A2) tai osiin jaetun navan (A3) avulla. Vaijeripyörässä (B1) voi varsi katketa tai kehä vääntyä valujännitysten vuoksi. Ohentamalla navan paksuutta, käyristämällä varsia (B2) tai jakamalla pyörä kahteen osaan (B3) voidaan nämä vaikeudet välttää. Varsinkin suurissa hammaspyörissä on vältettävä jäykkiä rakenteita (C1 ja 2), sillä niiden laipat murtuvat helposti joko valujännitysten tai mahdollisen lämpökäsittelyn aiheuttamien jännitysten vuoksi. Rakenteet C 3... C 5 ovat suositeltavia. - Maksimoi kappaleen lujuus. Muuta vetojännitykset puristusjännityksiksi. Vältä ohuita ja korkeita jäykistyslistoja. Materiaalit, joilla on pieni kimmomoduli, vaativat yleensä seinämän vahvistamista korokkeiden, listojen tms. liittymäkohdissa. Huomioi suurten kappaleiden ulkopuolisiin osiin kohdistuva, painosta johtuva rasitus. Kappale joutuu suuriin rasituksiin, kun sitä nostetaan. (Kuva 23) Kuva 23. Valuraudan hyvää puristuslujuutta on pyrittävä käyttämään hyväksi muotoilemalla kappale siten, että vahvistuslistat joutuvat käytössä puristusjännitysten alaisiksi. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 10

11 - Muotoile kappale siten, että työstäminen sujuu mahdollisimman helposti. Työstettävä kohta ei saa olla ohuin. Työstön lähtöpintojen tulisi olla samassa muottipuoliskossa. Tällöin valun tarkkuus on paras mahdollinen. Suunnittele kappale siten, että kohdat, joista kappale tullaan kiinnittämään työstökoneeseen on ajateltu valmiiksi. (Kuva 24, Kuva 25 ja Kuva 26) Kuva 24. Tavalliset sorvin istukan leuat eivät saa pitävää otetta kuvassa A olevasta vinosta pinnasta. Vaikeus voidaan välttää suunnittelemalla kappaleeseen sylinterimäinen osa (B). Kuva 25. Sorvattavaan työkappaleeseen sijoitettuja kiinnitysulokkeita. Suunnittelijan on neuvoteltava konepajan kanssa ulokkeiden suuruudesta ja sijoituksesta. Kuva 26. Putkikulmaan on lisätty uloke keskiökärkeä varten, jotta sen kiinnitys sorviin helpottuisi. - Työstettäviin pintoihin lisätään työvarat. Niiden suuruus riippuu kappaleen maksimimitasta, valitusta valutoleranssista ja valitulle valumenetelmälle mahdollisesta pinnanlaadusta. Työvarojen laskeminen on käsitelty valutoleranssien yhteydessä. Älä suunnittele työvaroihin vastapäästöjä. (Kuva 27) Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 11

12 Kuva 27. Kappale on muotoiltava siten, että työstövara ei muodosta vastapäästöä. Seuraavaan kuvaan (Kuva 28) on koottu muutamia yksityiskohtia lisää. Nämä esimerkit huomioimalla voi parantaa kappaleen mekaanisia ominaisuuksia, muotin valmistettavuutta tai koneistettavuutta. Kuvaan liittyvä numerointi on selostettu kuvaa seuraavissa kappaleissa. Kuva 28. Vasemmalla puolella olevassa geometriassa on useita epäedullisia yksityiskohtia. Oikealla puolella olevat muodot ovat edullisemmat. Numerointi on selostettu seuraavissa kappaleissa. 1. Jos materiaalin puristuslujuus on vetolujuutta parempi, vetokuormitus on hyvä muuttaa puristukseksi. Oikealla puolella olevassa yksityiskohdassa on puristuskuormitus. Useimmilla valettavilla materiaaleilla puristuskuormitus on edullisempi. 2. Kappaleeseen kuuluvan ulkoneman juuressa olevat nurkat on vasemmanpuoleisessa konstruktiossa pyöristetty liian pienellä pyöristyssäteellä. Oikealla puolella pyöristys on riittävä. Liian pieni pyöristys aiheuttaa voimakkaan lovivaikutuksen, joka korostuu entisestään loviherkillä valumateriaaleilla. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 12

13 3. Vasemman puolen konstruktiossa on ristikkorakenne, jossa seinämien risteyskohtiin muodostuu ainekeskittymiä. Oikean puolen konstruktiossa ainekeskittymiä on kevennetty muuttamalla neljän seinämän X risteys kolmen seinämän T risteykseksi. 4. Vasemman puolen konstruktiossa on työstettävä reikä vinolla pinnalla. Vino pinta on hankala työstää siten, että reikä tulee tarkasti aiotulle kohdalle. Oikean puolen konstruktiossa kappaleen seinämä on muotoiltu siten, että työstö voidaan aloittaa tasopintaan. Reiän tekeminen onnistuu nyt huomattavasti paremmin, koska työstöterän akseli tulee kohtisuoraan työstettävää pintaa vasten. 5. Kappaleeseen on muotoiltu massiivinen kohta ohuiden seinämien ympäröimäksi. Massiiviset kohdat täytyy keventää. 6. Käytä lastunkatkaisu uria. 7. Muotoile rivat siten, että niihin tulee puristuskuormitus. Vasemman puolen rivoituksessa on vetokuormitus, oikealla puolella puristuskuormitus. 8. Vasemman puolen konstruktioon on suunniteltu kohta, joka aiheuttaa muottiin ohuen hiekkaseinämän. Tällainen seinämä on hankala kaavata muottiin ja se kuumenee valun aikana voimakkaasti. Muoto tulisi pyrkiä tasoittamaan ja yhdistämään mahdollisuuksien mukaan muihin kappaleen muotoihin, kuten oikean puolen konstruktiossa on tehty. 9. Vasemmalla on epäedullinen rivan muoto. Oikealla puolella muoto vastaa kuormitusta. Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 13

14 Taulukot Taulukko 1. Päästöjen suuruudet standardin SFS EN mukaan (mallien päästöt) Päästö (T) mm, matala irrotuskorkeus (H/W* <=1) Korkeus (H) mm Käsinkaavaus Tuorehiekka Kemiall. sidottu hiekka Konekaavaus h <= < h <= < h <= ,5 2,5 180 < h <= 250 3, < h <= ,0 250 mm kohden 1000 < h <= , mm kohden +1,0 250 mm kohden +2, mm kohden +1,0 250 mm kohden +2, mm kohden Päästö (T) mm, syvä irrotuskorkeus (H/W >1) Korkeus (H) mm Käsinkaavaus Tuorehiekka Kemiall. sidottu hiekka Konekaavaus h <= 30 1, < h <= 80 2, < h <= < h <= < h <= ,0 250 mm kohden 1000 < h <= , mm kohden * W = sisäinen leveys +1,0 250 mm kohden +2, mm kohden +1,0 250 mm kohden +2, mm kohden Konstruktion mukauttaminen hiekkavalua varten 14

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valetun koneenosan suunnittelutiedostot (3D CAD mallit) rakentuvat kolmelle tasolle. Tasot ovat 1.) kappaleen

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja 26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kutistuminen Kuten aikaisemmin todettiin, valukappaleen jähmettyessä sulasta kiinteäksi tapahtuu

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 3.1 Käsitteet jakopinta ja jakoviiva Kahden muotinosan välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Jakopintaa

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

20. Valukappaleen hyötysuhde eli saanto

20. Valukappaleen hyötysuhde eli saanto 20. Valukappaleen hyötysuhde eli saanto Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Fysiikassa hyötysuhteella tarkoitetaan laitteen hyödyksi antaman energian ja laitteeseen tuodun kokonaisenergian

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

18. Muotin täyttöjärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä 18. Muotin täyttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kanavistoa, jota pitkin sula metalli virtaa muottionteloon, kutsutaan muotin täyttöjärjestelmäksi. Täyttämisen ohella sillä

Lisätiedot

18. Muotin täyttöjärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä 18. Muotin täyttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kanavistoa, jota pitkin sula metalli virtaa muottionteloon, kutsutaan muotin täyttöjärjestelmäksi. Täyttämisen ohella sillä

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3 Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3 Tampere University of Technology Tuula Höök Ota kappale start_repair_3_1.sldprt. Kappale on kupin muotoinen ja siinä on sivulla vastapäästöllinen muoto.

Lisätiedot

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Stefan Fredriksson SweCast Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevaluprosessi Kun suunnitellaan uutta tuotetta valua tai jonkin muun tyyppistä

Lisätiedot

11. Suunnattu jähmettyminen

11. Suunnattu jähmettyminen 11. Suunnattu jähmettyminen Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 11.1 Heuvers in pallo Valukappaleen jähmettyminen tulee alkaa syöttökuvuista kauimpana olevista kappaleen osista ja edetä avonaisena rintamana

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

Perusteet 4, tilavuusmallinnus

Perusteet 4, tilavuusmallinnus Perusteet 4, tilavuusmallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita

Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_3_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) valmiiksi koneistetun

Lisätiedot

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök - TREDU/Valimoinstituutti Kappale 1: Vesikannun kansi Kappale alta Sisäänvalukohta Jakolinja ja ulostyöntösuunta

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Alumiinin valaminen Skan Aluminium Pohjoismaisen alumiiniteollisuuden yhteistyöelin: Alumiinin valaminen ja työstäminen Toimittanut: Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Valuseosten seosaineet Alumiinia

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_2.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_2. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja 26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 26.1 Kutistuminen Kuten aikaisemmin todettiin, valukappaleen jähmettyessä sulasta kiinteäksi

Lisätiedot

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus Tasainen seinämänpaksuus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota aloitustiedosto start_univwall_x.sldprt. Avaa tiedosto ja tarkastele kappaleessa olevia seinämänpaksuuksia. Kappaleessa on liian

Lisätiedot

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus diecasting_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen ruisku tai painevalukappale,

Lisätiedot

37. Keernalaatikoiden irto-osat

37. Keernalaatikoiden irto-osat 37. Keernalaatikoiden irto-osat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Niin kuin kaavauksessakin joudutaan myös keernanvalmistuksessa käyttämään joskus vastahellityksien poistamiseksi työtä

Lisätiedot

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä Valutoleranssilla tarkoitetaan yhteisesti sovittua aluetta, jonka sisälle kappaleiden mittamuutokset mahtuvat. Toleranssit jaotellaan yleensä useaan ryhmään, jossa pienimmissä toleranssiryhmissä hyväksytyt

Lisätiedot

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen.

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen. 12. Muotin lujuus Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti joutuu usein alttiiksi suurille mekaanisille rasituksille sulan metallin aiheuttaman paineen ja painovoiman vaikutuksesta. Jotta

Lisätiedot

Valukappaleiden geometrinen tuotemäärittely. Standardi SFS-EN ISO 8062 osat 1 ja 3. CEN ISO/TS

Valukappaleiden geometrinen tuotemäärittely. Standardi SFS-EN ISO 8062 osat 1 ja 3. CEN ISO/TS Valukappaleiden geometrinen tuotemäärittely. Standardi SFS-EN ISO 8062 osat 1 ja 3. CEN ISO/TS 8062-2. Tuula Höök, Valimoinstituutti Johdanto Hiekkavalukappaleet poikkeavat aina jonkin verran suunnitteludokumentaatiossa

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen teknillinen yliopisto Ota sama piirustus kuin harjoituksessa perusteet 1_2, eli fin_basic_1_2.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.sldprt. Tehtävänäsi on hellittää kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_3.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_3. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Periaatteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Onnistunut muotin suunnittelu tapahtuu muotin valmistajan, valuyrityksen ja valettavan tuotteen suunnittelijan välisenä yhteistyönä. Yhteistyön käytännön

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_3_1. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen teknillinen yliopisto Ota sama piirustus kuin harjoituksessa perusteet 1_1, fin_basic_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_2.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääosin pintamallinnustyökaluja

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

22. Valu- ja kanavistonäkökohtia

22. Valu- ja kanavistonäkökohtia 22. Valu- ja kanavistonäkökohtia Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valamisen onnistumiseen vaikuttaa paljon eri osa-alueita. Näistä voidaan nostaa joitakin määrääviksi tekijöiksi. Nämä voidaan esim.

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Korkki 1 CAD työkalut joka on myös kauniisti muotoiltu harjoituksessa cap_1_2.sldprt Tilavuusmallinnus Pintamallinnus (vapaaehtoinen) Teoriatausta

Korkki 1 CAD työkalut joka on myös kauniisti muotoiltu harjoituksessa cap_1_2.sldprt Tilavuusmallinnus Pintamallinnus (vapaaehtoinen) Teoriatausta Korkki 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus cap_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna niiden perusteella teknisesti oikein muotoiltu ruiskuvalukappale, joka

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.catpart. Tehtävänä on muokata kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Vinotapilla liikutettava

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Vinotapilla liikutettava Vinotapilla liikutettava luisti Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

13. Sulan metallin nostovoima

13. Sulan metallin nostovoima 13. Sulan metallin nostovoima Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Jos putkessa, jonka poikkipinta-ala on A, painetaan männällä nestepinnat eri korkeuksille, syrjäytetään nestettä tilavuuden

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö,

Lisätiedot

Rauta-, teräs- ja metallivalujen valuviat

Rauta-, teräs- ja metallivalujen valuviat Rauta-, teräs- ja metallivalujen valuviat Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu; Tuula Höök, Valimoinstituutti Lähteet: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton tekninen tiedotus 3/85: Valuvirhekäsikirja

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille. Päästöt Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Ruiskuvalettavissa kappaleissa on lähes aina tarpeellista käyttää päästöjä. Päästökulmat helpottavat kappaleen ulostyöntöä muotista. Jos ruiskuvalukappale

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 3, pyöräytettyjä,sweepattuja ja loftattuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 3, pyöräytettyjä,sweepattuja ja loftattuja kappaleita Tilavuusmallinnus 3, pyöräytettyjä,sweepattuja ja loftattuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Tapani Honkavaara Teknillinen korkeakoulu Ota piirustus solids_3_x.pdf. Käytä piirustuksessa

Lisätiedot

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen mittapiirrosta. Valitse mittapiirroksen alla olevasta

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt Painevalut 3 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_1.sldprt. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on merkitty kuvaan punaisella, vihreällä ja sinisellä

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus fin_basic_6_2.pdf. Käytä piirustukseen merkittyjä mittoja ja mallinna kappale pinta ja tilavuusmallinnustyökaluja

Lisätiedot

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. movingcore_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. movingcore_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_movingcore_2.sldprt. Tehtävänä on tunnistaa muodot, joihin tarvitaan liikkuva keerna sekä sen jälkeen erottaa muodot

Lisätiedot

20. Kaavaushiekkojen lisäaineet

20. Kaavaushiekkojen lisäaineet 20. Kaavaushiekkojen lisäaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineiden lisäksi sekoitetaan kaavaushiekkoihin lisäaineita, joiden tehtävänä on parantaa valukappaleen pinnanlaatua

Lisätiedot

14. Muotin kaasukanavat

14. Muotin kaasukanavat 14. Muotin kaasukanavat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti kuumenee voimakkaasti, kun sula metalli täyttää sen. Sideaineet palavat muodostaen suuria kaasumääriä. Kuva 149. Kaasu

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök Muotin perusrakenne Tampereen teknillinen yliopisto - Tuula Höök Muotti jakaantuu kahteen puoliskoon: liikkuva ja kiinteä. Liikkuva muottipuolisko kiinnitetään valukoneen liikkuvaan muottipöytään ja kiinteä

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 http://www.valuatlas.net ValuAtlas & CAE DS 2007 Muotinsuunnitteluharjoitukset Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat

Lisätiedot

19. Muotin valujärjestelmä

19. Muotin valujärjestelmä 19. Muotin valujärjestelmä Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotin valujärjestelmä on järjestelmä sulan metallin toimittamiseksi muottionteloon siten, että valun tuloksena on mahdollisimman virheetön

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Avaa jokin harjoitukseen

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 3, Shaft, Rib ja Multi sections Solid työkaluin mallinnettuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 3, Shaft, Rib ja Multi sections Solid työkaluin mallinnettuja kappaleita Tilavuusmallinnus 3, Shaft, Rib ja Multi sections Solid työkaluin mallinnettuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_3_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

Rauta, teräs ja metallivalujen valuviat

Rauta, teräs ja metallivalujen valuviat Rauta, teräs ja metallivalujen valuviat Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Lähteet: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton tekninen tiedotus 3/85: Valuvirhekäsikirja

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus fin_basic_6_3.pdf. Käytä piirustukseen merkittyjä mittoja ja mallinna kappale pinta ja tilavuusmallinnustyökaluja

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi Uppokipinätyöstön elektrodi Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Uppokipinätyöstö Kipinätyöstön elektrodit Muottipesän valmistettavuus CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Kestomuottivalun suunnittelun perusteet

Kestomuottivalun suunnittelun perusteet Kestomuottivalun suunnittelun perusteet Stefan Fredriksson Swerea/SweCast Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Teknisesti hyvälaatuinen valukappale Teknisesti

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Valukappaleiden puhdistus

Valukappaleiden puhdistus Valukappaleiden puhdistus Lähteet: "Valaminen valmistusmenetelmänä", TKK-VAL 1/2000; Tuomo Tiainen - "Valimotekniikan perusteet" Valukappaleiden puhdistuksella tarkoitetaan työvaiheita, joiden aikana:

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 3 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_2.sldprt ja mallinna siihen kansi. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt Kuva 1:

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

UUSI PATENTOITU KOTIMAINEN ASENNUSTASKU AURAUSKEPILLE

UUSI PATENTOITU KOTIMAINEN ASENNUSTASKU AURAUSKEPILLE UUSI PATENTOITU KOTIMAINEN ASENNUSTASKU AURAUSKEPILLE SÄÄSTÄ TUHANSIA EUROJA AURAUSKEPPIEN ASENNUKSESSA! TAUSTAA: Liikenteenjakajissa aurauskepit asennetaan hyvin yleisesti jakajan reunakivetykseen. Reunakiveen

Lisätiedot

Valuviat ja kappaleen pinnan laatu

Valuviat ja kappaleen pinnan laatu Valuviat ja kappaleen pinnan laatu Tuula Höök - Tampereen teknillinen yliopisto Pinnan laadusta tulee eräs pinnoitettavan valukappaleen tärkeimmistä hyväksymiskriteereistä, koska pinnoitteilla on taipumus

Lisätiedot

Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta 1 Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Esitiedot Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Harjoituksessa

Lisätiedot

Valukappaleiden geometrinen tuotemäärittely. Standardi SFS EN ISO 8062 osat 1 ja 3. CEN ISO/TS 8062 2. Tuula Höök, Valimoinstituutti

Valukappaleiden geometrinen tuotemäärittely. Standardi SFS EN ISO 8062 osat 1 ja 3. CEN ISO/TS 8062 2. Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden geometrinen tuotemäärittely. Standardi SFS EN ISO 8062 osat 1 ja 3. CEN ISO/TS 8062 2. Tuula Höök, Valimoinstituutti Johdanto Hiekkavalukappaleet poikkeavat useimmissa tapauksessa suunnitteludokumentaatiossa

Lisätiedot

Tapani Honkavaara VALUTUOTTEIDEN SUUNNITTELU-

Tapani Honkavaara VALUTUOTTEIDEN SUUNNITTELU- Tapani Honkavaara VALUTUOTTEIDEN SUUNNITTELU- Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi Tämäkin sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. 3 Tämä opas on syntynyt diplomityön lopputuloksena. Diplomityön

Lisätiedot

10. Muotin viimeistely

10. Muotin viimeistely 10. Muotin viimeistely Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 10.1 Epäpuhtauksien poisto Muotinpuoliskojen valmistuksen jälkeen muotti viimeistellään. Muottiontelosta puhdistetaan kaikki epäpuhtaudet, kuten

Lisätiedot

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_1.sldprt. Tehtävänä on muokata sivuilla olevat koukut siten, että niihin voi asettaa liikkuvat keernat. Mallinna

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

- ValuAtlas & TREDU Muotinvalmistustekniikka R. Keskinen, P. Niemi Kuva 311.

- ValuAtlas & TREDU Muotinvalmistustekniikka R. Keskinen, P. Niemi Kuva 311. 32. Konekaavaus Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valimoteollisuuden alkuaikoina tehtiin kaikki kaavaustyö käsityönä. Nykyisin käsikaavausta käytetään vain silloin, kun muotit ovat niin

Lisätiedot

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt Painevalut 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskokoonpano start_gearbox.zip ja pura se omalle koneellesi. Voit käyttää myös neutraalitiedostoja. Tehtävänä on suunnitella

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan 2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1 Muotin valmistus käytettäessä paartilossia Muotinvalmistuksessa on yleensä etu, jos saadaan jakopinta suoraksi, malli suoraan

Lisätiedot

Sivuseinämät on varustettu sopivilla päästökulmilla ja lopputulos on tarkistettu ohjelman työkalulla Draft analysis.

Sivuseinämät on varustettu sopivilla päästökulmilla ja lopputulos on tarkistettu ohjelman työkalulla Draft analysis. Korkki 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus cap_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna niiden perusteella teknisesti oikein muotoiltu ruiskuvalukappale, joka

Lisätiedot

www.alteams.com Global partner local commitment

www.alteams.com Global partner local commitment www.alteams.com Global partner local commitment yleinen käsitys ja ehkäpä osittainen totuuskin Miksi kallis, miksi pitkä toimitusaika? Pitääkö olla näin? Hinta on suhteellista, toimitusaika ei Mitä olisi

Lisätiedot

Luennon tavoite on antaa vinkkejä opintojakson harjoitustyön osakokoonpanojen ja koneenosien valmistusystävällisestä mallinnuksesta

Luennon tavoite on antaa vinkkejä opintojakson harjoitustyön osakokoonpanojen ja koneenosien valmistusystävällisestä mallinnuksesta TkT Harri Eskelinen Luennon tavoite on antaa vinkkejä opintojakson harjoitustyön osakokoonpanojen ja koneenosien valmistusystävällisestä mallinnuksesta KOKOON- PANOJA JYRSITTYJÄ OSIA JA PINTOJA SORVATTUJA

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot