Ylemmän amk-tutkinnon OPS sekä aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylemmän amk-tutkinnon OPS sekä aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen"

Transkriptio

1 Ylemmän amk-tutkinnon OPS sekä aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen Opiskelijan ja opettajan roolissa käytännön kokemuksia ja näkökulmia Tunnustetaanko osaaminen? -seminaari

2 Koulutus Koulutus Koulutus Työn kehittyminen Tuotokset Dokumentointi Työn kehittyminen Tuotokset Dokumentointi Miten hyvin tulokset dokumentoituna? Mitkä tuotoksista vastaa ko:n vaatimuksia? Koulutus Tuotokset Dokumentointi Salassapitovelvollisuudet; -AMKin henkilökunnan ohjeet - Opiskelija ei voi viedä työnantajalle tehtyjä tuotoksia mennessään

3 Maaseudun kehittämisen koulutusohjelman kompetenssianalyysi Koulutusohjelma-kohtainen erikoisosaaminen Muutoksen johtamisosaaminen Innovaatio-osaaminen Itsensä ja henkilöstön kehittämisosaaminen Eettinen osaaminen Osaamistavoitteet (Osaamisalueen kuvaus) Minkälaista osaamista edelllytetään? Ymmärtää yhteiskunnallisen muutosilmiön syyt ja nopeuden ja osaa ohjata ja hyödyntää muutosta maaseudulla sekä soveltaa muutosprosessien mahdollisuuksia omalla alalla. Hallitsee strategian mukaisen liiketaloudellisen johtamisen ja kasvun innovaatioiden avulla. Pystyy innovoimaan uusia toimintatapoja maaseutu- ja luonnonvaraalalla. Ymmärtää innovaatioprosessin merkityksen uudistuvan maaseututalouden voimavarana ja on kykenevä toimimaan ja johtamaan innovaatioprosessissa Osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Osaa arvioida, kehittää henkilöstön osaamista. Osaa toimia esimiehenä ja asiantuntijana työyhteisössä. Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan ja tuntee organisaationsa yhteiskuntavastuun. Pystyy määrittelemään yrityksen strategian ja organisaation ydinosaamisen kestävän kehityksen viitekehyksessä.

4 Maaseudun kehittämisen koulutusohjelman kompetenssianalyysi Yleiset kompetenssit Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaaminen Kansainvälisyysosaaminen Osaamistavoitteet (Osaamisalueen kuvaus) Osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen. Hallitsee tutkimusja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee toimimaan kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä. Minkälaista osaamista edelllytetään?

5 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G Osaamisen vuokaavio Koulutus Työkokemus Miten dokumentoitu? Oman ja henkilöstön osaamisen ja kehittämistarpeiden arviointi Innovaatiot T&K -osaaminen Liiketalousosaaminen Kestävä kehitys Muutoksen johtaminen Osaamisprofiili / kompetenssit Miten tunnistan ja osoitan, kytken ja yhdistän? Opintojakso 1 Opintojakso 2 Opintojakso 3 Opintojakso 4 Opintojakso 5 Opintojakso 6 Kansainvälisyysosaaminen

6 Hopsista hensuun Miten päädyin näyttöön? Huomasin, että opinnoissa paljon asioita, jotka tunsin hallitsevani aikaisemman työkokemuksen ja pitkä- ja lyhytkestoisten koulutusten ansiosta Kompetenssit - > Osaamistavoitteet - > OPS -> HOPS -> HENSU Miten asia käsiteltiin? Prosessi työn alla, kuvattu, testataan ja haetaan kokemusta Näytön suunnittelu hyvä tehdä yhteistyössä -> henkilökohtainen ideointityyppinen keskustelu opiskelijan kannalta erittäin tärkeä Mitä ja miten näytän? Olen esittänyt kahta opintojaksoa suoritettavaksi näyttönä (projektin suunnittelu ja johtaminen sekä verkko-osaamisen kehittäminen verkkoympäristössä) Aidossa työtilanteessa sekä portfolion, näytteiden ja haastattelun avulla Mietin: Voisinko osoittaa osaamiseni laajempana kokonaisuuteena kuin opintojaksoittain?

7 Näytön hakeminen ja toteuttamisen prosessi Koulu Käsittely ja päätös (osaston johtaja) Näyttötilanteen vahvistaminen (vastuuopettaja) Arviointi ja palaute Näytöstä sopiminen (vastuuopettaja) Keskustelu aiheesta Opiskelija Hakemus Prosessi -> Näyttösuunnitelma ja mahdolliset dokumentit Näyttösuunnitelman tarkentaminen ja käytännön järjestelyt Näytön suorittaminen (opiskelija, vastuuopettaja, yliopettaja) Suoritusmerkintä

8 Näyttösuunnitelma I (projekti) Opiskelija Opintojakso ja sen tavoitteet Projektien suunnittelu ja johtaminen 5 op Opintojaksolla perehdytään projektien suunnitteluun ja johtamiseen. Erilaiset organisaatioiden tai toimintojen kehittämistehtävät toteutetaan usein projekteina, joilla on sekä välittömiä että pitkän aikavälin kehitystavoitteita. Projektien suunnittelussa määritellään hankkeen realistiset tavoitteet, aikataulu, johtamismalli, organisointi, käytettävissä olevat resurssit ja arvioinnin kriteerit. Tavoitteet määritellään ottaen huomioon hankkeen sidosryhmät ja niiden ongelmat. Tuloksena saadaan aikataulutettu toimintojen suunnitelma, jolla valitut ongelmat saadaan ratkaistuiksi. Opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Opintojakson menestyksekkäästi suorittanut opiskelija osaa soveltaa projektin suunnittelun ja hallinnan teorioita oman organisaationsa kehittämiseen osaa soveltaa aikataulusuunnittelun menetelmiä projektin suunnittelussa ja ohjauksessa. Sisältöalueet projekti ja kestävät vaikutukset projektin vaiheet: idea, suunnitelma, arviointi, rahoitus, toteutus ja seuranta suunnittelun vaiheet: organisointi, selvitykset, suunnitelma ja sen arviointi, sidosryhmät, rahoitus, toteutus, seuranta ja arviointi suunnitteluprosessi: sidosryhmäanalyysi, ongelmaanalyysi, vahvuuksien määrittäminen ja resurssien arviointi vaihtoehtojen valinta: hyödyt, kustannukset ja riskit eri sidosryhmille projektisuunnitelman sisältö: tarve, kohderyhmä, mitattavat tavoitteet, toteutusmalli, työsuunnitelma, resurssit, kustannusarvio, riskit ja oletukset, johtaminen ja raportointi loogisen raamikehyksen käyttö suunnittelumenetelmänä projektin aikataulusuunnittelun ja ohjauksen menetelmät

9 Näyttösuunnitelma I : Kuvaus omasta osaamisesta ja dokumentit osaamisesta Koulutus: Työkokemukset: Tuotokset: Eu-ohjelmat, runsaasti EU-viranomaisten järjestämiä teemaseminaareja Projekti-instistuutin kouluttajakoulutus Projektin suunnittelukoulutus Seminaarit, mm. IIR Finland Agropolis Oy, projektipäälliikkö, Koulutusprojektin suunnittelu ja toteutus, jatkohankkeiden teko Organisaation uiden hankkeiden suunnittelua, projektisuunnitelmien ja rahoitushakemusten tekoa. TYÖTODISTUS VirtuaaliAMK, projektipäällikkö, tuotantopäällikkö Tuotekehityshankkeen suunnittelu ja toteutus (tuotantorengastoiminta), Tietojärjestelmän (avoinamk) kehittämishankkeen määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto, valtakunnallisten hankkeiden koordinointi TYÖTODISTUS HAMK, kurssinjohtaja, opettaja, verkkotoimintojen kehittäjä Useita projektinhallinnan kursseja ja erikoistumisopintojen toteuttaminen TYÖTODISTUS Agronet hankkeen rahoitushakemukset, oppimisympäristö, oppimisen ja oppimisen arvioinnin työkalut, loppuraportit, esitteet, ERS, EMOTR Agronet käyttäjäkoulu, Agronetneuvojakoulu, Agronet-kouluttajakoulu ohjelmat ja oppimateriaalit verkossa. RAPORTIT JA ESITTEET VirtuaaliAMK hankkeiden rahoitushakemukset, projektisuunnitelmat, loppuraportit, tekijänoikeussopimukset, tuotantokäsikirja, verkko-opetuksen käsitteet, runsaasti koulutusaineistoja, amk-portaalin etuotantoympäristö, avoinamk portaali (ESR, OPM) RAPORTIT JA ESITTEET Mustialan yksikön henkilöstökoulutus, Eurakennemuutosneuvojan koulutusohjelma, Projektinhallinnan opintojaksot, Maaseudun kehittämisen ja projektinhallinnan koulutusohjelma, Projektipäällikkökoulutus, suunnittelu- ja toteutus vuodesta >. Verkkopohjaisen oppimisympäristön hyödyntäminen. 2 OPINNÄYTETYÖTÄ JA MOODLE- ALUSTA + VERKKOTOIMINTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA BIOTALOUDEN KT

10 Näyttösuunnitelma I Suunnitelma näytön toteuttamisesta Näytön suorittamistapa: Essee Haastattelu Kuulustelu Näytteet, esitelmät ja muut taidonnäytteet Oppimispäiväkirja Portfolio Muu, mikä X X X Tavoitearvosana Osoitan osaamiseni näyttönä, tavoitearvosana 5 Näytön osa-alueet (vastuuopettaja laatii) ja näyttötapa ja tilanne (opiskelija ehdottaa), arviointi (laaditaan yhdessä näyttötilanteessa) Yleiskuvaus näytöstä: Näyttö perustuu portfolioon, johon on kerätty eri työtehtävissä syntynyttä aineistoa. Aineisto on osin kirjallisessa ja osin sähköisessä muodossa. Näytössä on keskeisellä sijalla esittely ja haastattelu. Näyttötilanne rakentuu projektin elinkaaren mukaisesti. Osa näytöstä tapahtuu aidossa työtilanteessa.

11 Mitä näytetään (osa-alue) Miten näyttö tehdään? Missä, näyttötilanne, tapa ja ajankohta Projektin suunnittelun ja hallinnan teoriat projekti ja kestävät vaikutukset projektin vaiheet: idea, suunnitelma, arviointi, rahoitus, toteutus ja seuranta suunnittelun vaiheet: organisointi, selvitykset, suunnitelma ja sen arviointi, sidosryhmät, rahoitus, toteutus, seuranta ja arviointi suunnitteluprosessi: ongelmaanalyysi, sidosryhmäanalyysi, osaa soveltaa aikataulusuunnittelun menetelmiä projektin suunnittelussa ja ohjauksessa. vahvuuksien määrittäminen ja resurssien arviointi vaihtoehtojen valinta: hyödyt, kustannukset ja riskit eri sidosryhmille projektisuunnitelman sisältö: tarve, kohderyhmä, mitattavat tavoitteet, toteutusmalli, työsuunnitelma, resurssit, kustannusarvio, riskit ja oletukset, johtaminen ja raportointi Kuvaus toteutetusta hankkeesta, Case Amk-verkostohanke Kuvaus toteutetusta hankkeesta, Case Amk-verkostohanke Demonstraatio lomakkeistojen avulla, P. Silfverbergin suunnitteluaineisto Demonstraatio lomakkeistojen avulla, P. Silfverbergin suunnitteluaineisto Projektisuunnitelma; Case: verkkotoimintojen kehittäminen Projektisuunnitelma; Case: verkkotoimintojen kehittäminen Kuvaus toteutetusta hankkeesta, Case Amk-verkostohanke Projektisuunnitelma; Case: VirtuaaliAMK Neuvotteluhuone, esittely ja haastattelu Neuvotteluhuone, esittely ja haastattelu, portfolio Neuvotteluhuone, esittely ja haastattelu Neuvotteluhuone, esittely ja haastattelu Aito työtilanne Aito työtilanne Neuvotteluhuone, esittely ja haastattelu Neuvotteluhuone, esittely ja haastattelu, portfolio Arviointi / keskustelu Numeerinen arvio Palaute millainen? Mitä kaikkea arvioidaan? -Oman osaamisen tunnistamista? - Tiettyä kapeata osa-aluetta vai ymmärrystä, kykyä soveltaa? Projektin aikataulusuunnittelun ja ohjauksen menetelmät Esimerkkejä eri projekteista pohjautuen projektinallintaohjelmistoihin, ohjelman käytön demonstaatio Neuvotteluhuone, aito työtilanne.

12 Näyttösuunnitelma II Tavoite: Tavoitteena on tutustua uusiin verkkoympäristössä toimiviin työskentelymenetelmiin, käytäntöihin ja mahdollisuuksiin. Opintojaksolla harjoitellaan eri verkkoympäristöissä tapahtuvaa toimintaa ja kartoitetaan niiden toiminnallisia mahdollisuuksia omassa työyhteisössä. Käytännön toteutus: Osallistuminen opintojakson toteuttamiseen Opintojakson oppimisprosessin suunnittelu Oppimateriaalin tekeminen Oppimistilanteiden ohjaaminen, tutorointi Osallistuminen arviointiin Näyttö omassa työssä, vastuuopettajan kumppanina

13 Esimerkki toisen asteen ratkaisusta (HAMI)

14 SoleOps- järjestelmästä opiskelija voi katsoa näyttösuunnitelman, jossa on kuvaus näytöstä, paikka/ympäristö, tieto oheislaitteista ja muusta materiaalista sekä arviointikriteerit tasovaatimuksin.

15 Minkälaisia haasteita aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa aiheuttaa? Uutta ajattelutapaa ja pedagogista näkemystä, osattava ajatella että arkioppimisessakin hankitut tiedot ja taidot ovat osaamista Opiskelijoiden käsittelyä yksilöinä ryhmän sijaan Joustoa opetusjärjestelyihin Konsultoivaa työotetta Opintojaksojen arvioinnista kompetenssien arviointiin

16 Pohdittavia kysymyksiä Miten opintojaksojen tavoitteet kirjoitetaan, jotta opiskelija pystyy tekemään näyttösuunnitelman? Voitaisiinko opintojaksokohtaisesta näytöstä siirtyä laajemmalle tasolle? Miten varmistetaan prosessin sujuminen käytännössä; mikä on sopiva näyttöön osallistuvien henkilöiden kokoonpano? Miten arvioidaan, millainen palaute annetaan? Voidaanko näyttösuunnitelman rakentamisessa hyödyntää soveltaen toisen asteen mallia?

17 Todella hieno asia, että aikuisopiskelija pystyy antamaan näyttöjä Motivoi suorittamaan tutkintoja, ehkäisee keskeyttämisiä? Sopii erinomaisesti elinikäisen oppimisen ajatteluun Oltava opiskelijalle mielekäs vaihtoehto ei saa olla työläs!

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) 2010-2011 OPETUSSUUNNITELMA

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) 2010-2011 OPETUSSUUNNITELMA KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) 2010-2011 OPETUSSUUNNITELMA KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2010-2011 Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Hyvinvointiteknologia 90 op

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Hyvinvointiteknologia 90 op OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Hyvinvointiteknologia 90 op Koulutus perustuu ammattikorkeakoululakiin 411/2005 Hyväksytty Vararehtorin viranhaltijapäätös D

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2011

OPINTO-OPAS 2009 2011 OPINTO-OPAS 2009 2011 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 20.4.2009 Liiketalous Kuopio 2 SISÄLTÖ HYVÄ SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJA... 3 YLEMMÄN

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Opetussuunnitelma 2014-2015 Sisällysluettelo Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketaloudenkoulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosionomi (AMK)

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2010-2013 0/19 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 op Opintojen kestoaika 2010-2013 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB 1 1 Sisällys 2 JOHDANTO... 2 3 Aikuinen oppijana... 2 4

Lisätiedot

PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015

PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 30.8.2013 PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Master of Social Services and Health Care) Diakonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 2010-2014 0/13 MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 op Opintojen kestoaika 2010-2014 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti ErjaLaurilajaPetriLyytikäinen (toim.) CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA Versio 1.0/PP 3(16)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot