LAHTI HISTORIC RALLY -PROJEKTI Turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksen päivittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHTI HISTORIC RALLY -PROJEKTI Turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksen päivittäminen"

Transkriptio

1 LAHTI HISTORIC RALLY -PROJEKTI Turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksen päivittäminen Maarit Koskinen Pauliina Sorvari Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 2 TIIVISTELMÄ Maarit Koskinen & Pauliina Sorvari. Lahti Historic Rally Turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksen päivittäminen. Lahti, syksy 2006, 41 s., 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Ensiaputaidot lisäävät turvallisuutta ja kykyä selviytyä erilaisista onnettomuuksista ja erityistilanteista. Asiantunteva ja nopea toimiminen hätäensiaputilanteissa johtaa potilaan kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Opinnäytetyössä tuodaain esille ensihoitojärjestelmä osana lääkinnällistä pelastustoimea Lahti Historic Rallyssa. Ensihoitojärjestelmän etenemistä kuvataan kuvitteellisen onnettomuustilanteen kautta. Projektina toteutetun opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Lahti Historic Rallyyn osallistuvien järjestysmiesten kokemuksia Lahti Historic Rallyn yhteydessä sattuneista onnettomuustilanteista ja heidän ensiaputaidoistaan. Projektin avulla pyrittiin parantamaan ja päivittämään aikaisempien vuosien turvallisuussuunnitelmaa erityisesti ensiapuohjeistuksilla. Lahti Historic Rallyn järjestysmiesten kokemukset onnettomuustilanteista ja ensiaputaidoista kartoitettiin kyselylomakkeella. Kyselyssä selvitettiin lisäksi järjestysmiesten toiveita turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksien kehittämiseksi. Kyselyn vastaukset analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää apuna käyttäen. Projektin toiminnallisena osana järjestettiin Lahti Historic Rallyn järjestysmiehille ensiapukoulutus, jonka sisältönä oli yleisimmät autourheilussa sattuvat tapaturmat: peruselvytys, verenvuodon tyrehdyttäminen sekä tajuttoman potilaan ensiapu. Kyselyyn vastanneet kuvasivat vastauksissaan tyypillisimpiä Lahti Historic Rallyssa sattuneita onnettomuuksia. Sen lisäksi he toivat esille toiveensa ensiapukoulutuksesta ja ensiaputaitojen kertaamisesta. Projektin tuloksena syntyi kirjalliset ja päivitetyt turvallisuus- ja ensiapuohjeistukset Lahti Historic Rallyn järjestäjien käyttöön tuleville vuosille. Jatkossa ensiaputaitoja tulisi kerrata säännöllisin väliajoin ja saavutettuja taitoja tulisi pitää yllä. Asiasanat: autourheilu, ensiapu, ensihoito, turvallisuusohjeet, projektityö

3 3 ABSTRACT Maarit Koskinen & Pauliina Sorvari. Lahti Historic Rally Project Updating the safety plan and the first aid guide. Lahti, autumn 2006, 41 pages, 6 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Lahti Unit, Degree Program in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education This research was carried out as a project in co-operation with the organization of the Lahti Historic Rally. The study deals with first aid and the medical rescue work in motor racing, which was presented in this project by an imaginary accident situation. The aim of the project was to update the safety plan and first aid guide for the Lahti Historic Rally s organizers. The project consisted of first aid training for officials of the Lahti Historic Rally and a survey on their first aid skills. The topics of the training were how to resuscitate, how to stop bleeding and how to treat an unconscious patient. The safety plan and the first aid guide were updated by using the results of the survey. The officials of the Lahti Historic Rally request more instruction about first aid. The results showed that their first aid skills were deficient. A product of the Lahti Historic Rally project was the updated safety plan with the first aid guide. The conclusion was that the material was useful for the organization of the Lahti Historic Rally. First aid training should be arranged again in the future. Keywords: project, motor-racing, first aid, safety plan

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LAHTI HISTORIC RALLY Poppoo Team Ry Lahti Historic Rallyn järjestäjänä Lahti Historic Rally -tapahtuma KUVITTEELLINEN ONNETTOMUUSTILANNE LAHTI HISTORIC RALLY -TAPAHTUMASSA LÄÄKINNÄLLINEN PELASTUSTOIMI LAHTI HISTORIC RALLYSSA Ensihoitojärjestelmä osana lääkinnällistä pelastustoimintaa Johtokeskustoiminta kilpailun aikana Ensiapu ja ensihoito Ensivastetoiminta ja sairaankuljetus Turvallisuutta ohjaavat säädökset LAHTI HISTORIC RALLY -PROJEKTI Projektin tavoitteet Yhteistyökumppanit Projektin suunnittelun kuvaus Projektin toteutuksen kuvaus Sisällön analyysi Toimihenkilöiden kyselyn vastaukset TURVALLISUUSSUUNNITELMAN JA ENSIAPUOHJEISTUKSEN PÄIVITTÄMINEN LAHTI HISTORIC RALLY -PROJEKTIN ARVIOINTI POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET...26 LÄHTEET...29 LIITE 1: Projektilupa-anomus...31 LIITE 2: Päivittämätön turvallisuussuunnitelma vuodelta LIITE 3: Ensiapukoulutustilaisuus...38 LIITE 4: Kyselytoimihenkilöille...39 LIITE 5: Toimihenkilöiden kyselyn aineiston analyysi...40 LIITE 6: Päivitetty turvallisuussuunnitelma ja ensiapuohjeistus...41

5 5 1 JOHDANTO Autourheilutapahtumissa onnettomuudet tapahtuvat poikkeustilanteissa yllättäen. Yllättävissä tilanteissa saattavat tärkeimmätkin ensiaputaidot unohtua. Onnettomuuksiin ennalta varautuminen ja ensiaputaitojen kertaaminen ja ylläpitäminen antavat valmiuden toimia johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Selkeät ja johdonmukaiset turvallisuus- ja ensiapuohjeet edesauttavat osaltaan turvallisen autourheilutapahtuman onnistumisessa. Tämän opinnäytetyön aiheena oli kansainvälisen Lahti Historic Rally, turvallisuus- ja ensiapuohjeistuksen päivittäminen. Opinnäytetyö toteutettiin projektimuotoisena. Sen toiminnallisena osana oli autourheilutapahtuman turvallisuusjärjestelyihin osallistuminen, ensiapukoulutuksen järjestäminen sekä kyselyn suorittaminen järjestysmiehille, jotka ovat ensimmäisinä paikalla Lahti Historic Rallyssa mahdollisesti tapahtuvassa onnettomuudessa. Toiminnallisen osan tavoitteena oli päivittää turvallisuussuunnitelma ensiapuohjeistuksilla. Toimihenkilökyselyn vastauksia käytettiin hyödyksi turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksien päivityksessä. Lahti Historic Rallyn turvallisuusohjeiden päivitettiin perehtymällä ensiaputoimenpiteisiin ja sairaankuljetustoimintaan onnettomuustilanteessa. Asiaa lähestyttiin kuvitteellisen onnettomuustilanteen kautta, jota hyödynnettiin myös Lahti Historic Rallyn järjestysmiehille pidetyssä ensiapukoulutuksessa. Järjestysmiehille tehtävän kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa heidän tieto-taitojaan sekä kokemuksiaan onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä ensiaputaidoista Lahti Historic Rallyssa. Päänäkökohdaksi opinnäytetyöhön valittiin ensiapuun, ensihoitoon, ensivastetoimintaan ja sairaankuljetukseen perehtyminen. Kuvitteellisen onnettomuustilanteen kautta saadaan yksityiskohtainen kuva siitä, miten toimia, kun joudutaan antamaan ensiapua ja hälyttämään lisäapua tilanteessa, jolloin ollaan poikkeavissa olosuhteissa. Aiemmin ei ole tehty tutkimuksia autourheilusta, jotka koskevat autourheilutapahtumien turvallisuutta tai ensihoitoa. Diakonia-ammattikorkeakoulun Lahden yksikössä on tehty hätäensiapukoulutuksen kehittämishanke opinnäytetyönä syksyllä Tämän

6 6 tutkimuksen lisäksi Suomessa on tehty muutamia hoitotieteellisiä tutkimuksia, jotka koskevat sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien elvytystaitoja ja elvytysvalmiuksia (Koivumäki, Lankinen, Pahikainen & Suominen 2002, 18). Lahden ammattikorkeakoulun palvelujohtamisen koulutusohjelmassa on tehty toiminnallisina opinnäytetöinä turvasuunnitelma Himos-Lomien mönkijäsafareille keväällä 2004 ja Q-Link Oy:n savusaunapalvelulle syksyllä Tässä opinnäytetyössä pääyhteistyökumppanina ja projektin toimeksiantajana toimi Poppoo Team Ry. Muita yhteistyötahoja ovat Päijät-Hämeen viranomaiset ja Lahden poliisi. Aihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi, sillä autourheilutapahtumissa on tapahtunut melko runsaasti onnettomuuksia viime vuosina. Selkeä turvallisuussuunnitelma ja päivitetyt ensiapuohjeet osaltaan ehkäisevät onnettomuusriskejä. Opinnäytetyön tekijät ovat olleet mukana järjestämässä autourheilutapahtumia ja todenneet, että turvallisuusohjeiden päivitys on tarpeellista. Usein autourheilutapahtuman organisaatiossa työskentelee ihmisiä monelta eri alalta, mikä saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä turvallisuus- ja pelastusjärjestelyissä. Opinnäytetyön tekijöiden kiinnostus autourheiluun ja akuuttihoitotyöhön motivoi projektin toteuttamista. 2 LAHTI HISTORIC RALLY 2.1 Poppoo Team Ry Lahti Historic Rallyn järjestäjänä Vuonna 1973 muutamat lahtelaiset autosuunnistajat päättivät perustaa suunnistusajoon erikoistuneen seuran. Uusi seura sai perustamiskokouksessaan nimekseen Poppoo Team. Aluksi toimintaa harjoitettiin vain autosuunnistuksen voimin. Vähitellen seuran toimintaan tulivat myös Jokamiesluokan kilpailut ja rallisprintit sekä rallit. Nykyisin Poppoo Teamin toiminta koostuu lähes kokonaan rallitoiminnasta. Päätapahtumana on Lahti Historic Rally. (Paasovaara 2006.)

7 7 Poppoo Team Ry:n jäsenistöön kuuluu noin sata henkeä ja toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoistoiminnan vuoksi ensiaputaitoja ei vaadita Poppoo Teamin jäseniltä järjestettäessä autourheilutapahtumia. Poppoo Teamin toiminta ulottuu ympäri Etelä-Suomen. Kunkin autourheilutapahtuman tavoitteena on turvallinen ja mieleenpainuva kokemus niin yleisölle, kilpailijoille kuin toteuttajillekin. Poppoo Team Ry:n toimintaan kuuluu omien tapahtumien järjestämisen lisäksi myös muiden autourheiluseurojen avustaminen erilaisissa autourheilutapahtumissa. (Poppoo Team Ry Lahti i.a.) Poppoo Team Ry on järjestänyt Lahti Historic Rallya vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2006 kilpailu on järjestyksessään viides ajettava Lahti Historic Rally. Vuosi vuodelta Poppoo Team on kasvattanut mainettaan hyvänä ja osaavana autourheilua tekevänä seurana, joka uskaltaa ottaa pienestä organisaatiostaan huolimatta haasteita vastaan. Vuonna 2003 AKK eli Autourheilun kansallinen keskusliitto palkitsi Poppoo Teamin vuoden parhaana kilpailun järjestäjänä kilpailusta Lahti Historic Rally. (Paasovaara 2006.) 2.2 Lahti Historic Rally -tapahtuma Lahti Historic Rally on Euroopanmestaruusosakilpailu vanhojen autojen sarjassa. Kesäkuussa 2001 Autourheilun kansallinen keskusliitto päätti siirtää aiemmin Jyväskylässä ajetun Thousands Lakes Rallyn uudelle paikkakunnalle ja tarjosi EM-osakilpailun järjestämistä viidelle eri autourheiluseuralle ympäri Suomea. Elokuussa 2001 Poppoo Team sai tiedon syksyllä 2002 ensimmäisen kansainvälisen rallin järjestämisestä aluksi kandidaattikilpailuna. Kandidaattikilpailu tarkoitti kokeilua, jolla järjestävällä seuralla oli mahdollisuus näyttää taitonsa ja resurssinsa järjestää kansainvälinen autourheilukilpailu. Kandidaattikilpailun menestyksen myötä varmistui Lahti Historic Rallyn jatko Lahdessa ja saman organisaation Poppoo Teamin hallussa. Lahti Historic Rallyn pääorganisaatio koostuu noin 30 henkilöstä. Suurin osa heistä on Poppoo Team Ry:n jäseniä. Organisaatio on jaettu pääasiassa kolmeen kategoriaan: turvallisuusryhmä, reittiryhmä ja sihteerit. Turvallisuusryhmä huolehtii kilpailun ensiapuja turvatoimista. Reittiryhmä palvelee enimmäkseen kilpailijoita huoltamalla

8 8 erikoiskokeita eli yleiseltä liikenteeltä suljettuja tieosuuksia ennen ja jälkeen kilpailun. Sihteerit hoitavat yleisiä asioita, kuten lupa-asioita ajettavista erikoiskokeista sekä henkilöstön huoltoa liittyen esimerkiksi toimihenkilöiden ruokailuun ja majoittumiseen. Pääorganisaation lisäksi jokaisella erikoiskokeella, joita on kilpailussa keskimäärin 12-15, toimii henkilöä. Heidän tehtäviin kuuluu erikoiskokeiden rakentaminen ja purkaminen sekä erilaiset järjestysmiestehtävät. Toimihenkilöt voivat olla Poppoo Team Ry:n tai muiden autourheiluseurojen jäseniä tai muita vapaaehtoistoimitsijoita. (Paasovaara 2006.) Neljän vuoden aikana Lahti Historic Rally on kasvattanut hiljalleen suosiotaan aina kansainväliselläkin tasolla. Kilpailusta on alkanut muodostua merkittävä autourheilutapahtuma Lahdelle ja Päijät-Hämeelle. Kilpailijat kiinnostuvat yhä enemmän Lahti Historic Rallysta, ja kilpailijoiden määrä on noussut noin 70 kilpailijapariin, jotka haluavat tulla kilpailemaan Euroopan mestaruuspisteistä vanhojen autojen sarjassa. (Ikonen 2006.) 3 KUVITTEELLINEN ONNETTOMUUSTILANNE LAHTI HISTORIC RALLYSSA Kuvitteellisen onnettomuustilanteen kautta saadaan yksityiskohtainen kuva siitä, miten tulee toimia, kun mahdollinen onnettomuustilanne tulee eteen Lahti Historic Rallyssa. Kuvitteellisen onnettomuustilanteen kautta kuvataan myös esimerkki siitä, miten lääkinnällinen pelastustoimi toteutuu Lahti Historic Rally tapahtuman aikana. Erikoiskoe kolmelle on lähtenyt 57 ralliautoa, autonumero 58 on juuri odottamassa lähtövuoroaan. Erikoiskoe on 9,7 km pitkä. Myöhemmin autonumero 58 ohittaa seitsemännen sulkupisteen, joka sijaitsee 5,5 kilometriä lähdöstä. Sulkupiste on järjestysmiehen valvoma alue, jossa hän ylläpitää tapahtuman turvallisuutta ja järjestystä. (Ikonen 2006.) Samalla estetään siviiliautojen pääsy erikoiskokeelle kilpailun aikana. Ralliautot numeroiltaan lähtevät reitille. Osa niistä on tullut jo erikoiskokeen maaliin, kun lähtö- ja maalipään viestipisteiden toimihenkilöt keskustelevat keskenään

9 9 yhdestä puuttuvasta autosta, joka on numeroltaan 58. Viestipisteiden toimihenkilöiden tehtäviin kuuluu pitää kirjaa lähdöstä lähtevistä ja maaliin tulevista ralliautoista (Ikonen 2006). Erikoiskokeella on myös väliviestipiste, jonka toimihenkilö kirjaa ylös ohi ajaneet ralliautot. Viestintävälineenä käytetään VIRVE-puhelimia eli viranomaisverkkoa. (Paasovaara 2006.) Muutamat kuljettajista kertovat maalissa, että noin viiden kuuden kilometrin päässä lähdöstä näkyi auto, joka oli ulkona erikoiskokeelta tien sivussa olevassa ojassa. Kyseisen auton kuljettajia ei ole näkynyt auton lähettyvillä. Väliviestipiste sijaitsee 4,8 kilometrin päässä lähdöstä. Viestipisteestä tiedotetaan, että kyseinen auto on ohittanut paikan. Erikoiskoepäällikkö lähdöstä soittaa sulkupisteisiin 6-8. Kahdeksannesta pisteestä kerrotaan, että kukaan ei ole huomannut autoa numero 58 menevän ohitse. Tilanteesta pystytään päättelemään, että kadoksissa oleva ralliauto on seitsemännen ja kahdeksannen sulkupisteen välillä. Kahdeksanteen sulkupisteeseen on matkaa seitsemän kilometriä lähdöstä. Seitsemännen sulkupisteen järjestysmies saa puhelimen kautta ohjeen erikoiskoepäälliköltä lähteä kohti kahdeksatta sulkupistettä tarkistamaan, onko autonumero 58 sillä tieosuudella ja ovatko kuljettajat kunnossa. Puhelinlinja erikoiskoepäällikön ja järjestysmiehen välillä pidetään auki, kunnes pisteiden väli on tarkistettu. Juostuaan noin viisisataa metriä järjestysmies näkee tien mutkan takana ralliauton kyljellään pienellä aukiolla puiden välissä ja pensaiden lomassa. Päästyään auton luokse hän näkee sisällä liikettä kartanlukijan puolella. Järjestysmiehen avattua oven kartanlukijan puolelta kartanlukija kertoo hätäisesti ja lyhyesti, että kuljettaja ei ole vastannut hänen puhutteluunsa. Järjestysmies viestittää kartanlukijan havainnon eteenpäin erikoiskoepäällikölle avoimen puhelinlinjan kautta, ja erikoiskoepäällikkö keskeyttää ralliautojen lähetyksen erikoiskokeelle autonumero 66:n kohdalla. Lähetyksen keskeydyttyä erikoiskoepäällikkö ohjaa johtokeskuksen käskystä turvapäällikön ja pelastuskaluston erikoiskokeen lähdöstä kohti onnettomuuspaikkaa. Pelastuskalustoon kuuluu ambulanssi ja paloauto. Pelastuskaluston miehistönä toimii lääkäri, ambulanssin kuljettajat ja palomiehet.

10 10 Samaan aikaan järjestysmies jatkaa tilanteen kartoittamista tapahtumapaikalla. Hän toteaa, että kartanlukija on tajuissaan, mutta valittaa kipua vasemman käden olkavarressa. Kartanlukija ja järjestysmies yhdessä yrittävät herätellä ralliauton kuljettajaa, joka ei vastaa puhutteluun. Järjestysmies auttaa kartanlukijan autosta ulos, jotta pääsisi lähemmäksi kuljettajaa. Ralliauton kuljettajan pää nojaa auton turvakaareen. Järjestysmies kuitenkin kykenee tunnustelemaan kuljettajan pulssia ja tarkastaa hengityksen ja toteaa niiden olevan kunnossa. Järjestysmies välttää loukkaantuneen kuljettajan liikuttamista selän tai niskan mahdollisen vahingoittumisen vuoksi. Myös kypärän hän antaa olla kuljettajan päässä välttääkseen vahingoittamasta lisää kuljettajaa. Ralliauton kartanlukija kykenee itse kävelemään maastossa hieman toista jalkaansa ontuen, mutta hän tuntee edelleen kipua vasemmassa olkavarressa. 4 LÄÄKINNÄLLINEN PELASTUSTOIMI LAHTI HISTORIC RALLYSSA 4.1 Ensihoitojärjestelmä osana lääkinnällistä pelastustoimintaa Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) lääkinnällinen pelastustoimi on mainittu osana erikoissairaanhoitoa. Lääkinnällisen pelastustoimen tarkoituksena on järjestää hoitotoimenpiteitä, joita tarvitaan äkillisten tilanteiden hoitamiseksi. Äkillisissä tilanteissa tehtäviin toimenpiteisiin kuuluvat sairaalan ulkopuolella annettava ensiapu, ensihoito tapahtumapaikalla, kuljetuksen aikana ja sairaalassa. (Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989.) Autourheilussa onnettomuudet tapahtuvat yleensä erikoiskokeilla, kaukana sairaaloista. Paras ja tärkein ensiapu annetaan tapahtumapaikalla erikoiskokeella äkillisissä tilanteissa. (Kinnunen 1995, 1:2.) Ensihoitojärjestelmä, jota voidaan tarkastella potilaan hoidon toiminnallisena tapahtumaketjuna eli hoitoketjuna, on osa lääkinnällistä pelastustoimea. Hoitoketju alkaa, kun potilas tai joku muu tapahtumapaikalla oleva ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen, ja jatkuu siihen asti kunnes potilaan tila sairaalassa on vakiinnutettu. (Kuvio 1.) (Ensihoitotyöryhmän muistio 1997:16, 5-6.)

11 11 Hoitoketjun tarkoituksena on toimia potilaan hengen pelastamiseksi ja sen kaikki lenkit ovat yhtä tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta. Yhden osan pettäminen voi vaikeuttaa tai tehdä jopa tarpeettomaksi muiden osien toiminnan. (Penttinen 1998, 35.) Hätä- Ilmotus Tilanteen tunnistaminen Hätä- Hätä- Ensivaste Sairaankeskus ensiapu yksikkö kuljetus Päivystyspoliklinikka Sairaala Vamma Kotiutus kuntoutus KUVIO 1. Hoitoketju (Penttinen & Elonen 1998) Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa ralliauton kuljettajien loukkaantuminen tapahtuu rallikilpailussa. Onnettomuustilanne tunnistetaan järjestysmiehen mennessä onnettomuuspaikalle. Hätäilmoituksen tekee paikalla oleva järjestysmies soittamalla erikoiskokeen päällikölle erikoiskokeen lähtöön ja ehdottaa ralliautojen lähetysten keskeyttämistä. Samalla hän kertoo onnettomuuden vakavuudesta erikoiskokeen onnettomuuspaikalla. Lähdössä oleva erikoiskokeen päällikkö on hätäkeskuksen sijasta yhteydessä kilpailun johtokeskukseen. Johtokeskuksesta annetaan käsky erikoiskoepäällikön välityksellä ensiapuryhmälle erikoiskokeen lähdössä lähteä onnettomuuspaikalle. Johtokeskus on tarvittaessa yhteydessä hätäkeskukseen sairaankuljetuksen järjestämiseksi. Hätäensiavusta lähtien hoitoketju toteutuu Lahti Historic Rallyssa samoin kuin yleensä tapaturmatilanteissa. Ensin paikalle tulee ensivasteyksikkö, jonka jälkeen sairaankuljetusyksikkö toimittaa potilaan päivystyspoliklinikalle.

12 Johtokeskustoiminta kilpailun kuluessa Johtokeskuksesta johdetaan varsinainen kilpailu, annetaan luvat erikoiskokeiden käynnistämiselle ja mahdollisten onnettomuuksien jälkeen kilpailun jatkumiselle. Johtokeskus myös johtaa tarvittavan pelastustoimen ja päättää, milloin ensiapu- ja raivauskalusto lähetetään onnettomuuspaikalle. (Autourheilun sääntökirja 2006, 81.) Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa johtokeskus antaa erikoiskoepäällikölle tehtäväksi lähettää pelastuskalusto onnettomuuspaikalle. Johtokeskuksessa seurataan pelastus- ja raivaustoimia erikoiskokeella ja kaikki tapahtumat kirjataan (Ikonen 2006). Johtokeskukseen tulee erilaisia tietoja, jotka koskevat Lahti Historic Rallyn kilpailun aikaisia vaiheita, jotka kaikki on kirjattava ylös kellonaikoineen (Ikonen 2006). Tätä kirjausta kutsutaan toimintapäiväkirjaksi. Sen on oltava täydellinen ja luotettava, aikajärjestyksessä pidetty päiväkirja, josta voidaan tarvittaessa jälkikäteen tarkistaa toiminnan kulku. Tietojen vaatima kiireellisyysjärjestys ja hyväksyttävä käsittelyaika vaihtelevat. Johtokeskuksen johtamistoiminta perustuu sinne saapuvien tietojen ja tilanneilmoitusten varaan. (Alho 1999, 293.) Johtokeskuksen ja erikoiskokeiden päälliköiden välillä on oltava toimiva viestiyhteys. Johtokeskuksen, erikoiskokeiden ja tarvittaessa hätäkeskuksen ja ambulanssien välinen viestiyhteys hoidetaan Lahti Historic Rallyssa viranomaisverkon eli VIRVE-verkon avulla (Ikonen 2006). Informaation kehitys on tuonut markkinoille yhä tehokkaampia laitteita, jotka nopeuttavat ensihoitotehtävien hoitamista ja lisäävät toiminnan tehokkuutta. VIRVE-verkko antaa keskeytyksettömän, varman ja turvallisen viestintä- välineen viranomaisille kaikkialla Suomessa. VIRVE on viestintäjärjestelmä, jonka avulla erilaiset toimintaryhmät, organisaatiot ja viranomaistahot voivat olla turvallisessa ja suojatussa yhteydessä toisiinsa. VIRVE tarjoaa käyttäjilleen käyttöliittymän, tehokkaan työvälineen ja turvallisuutta kenttätöiden yksin- ja parityöskentelyyn, esimerkiksi ensihoito- ja pelastustehtävissä.(virve-uutiset 2005, 4.) Hälytyskohteessa tapahtuvassa työskentelyssä VIRVE-verkkoa voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi potilaan hoitohistorian hankkimiseen. Hoitohenkilökunta voi kentällä työskennellessään konsultoida lääkäriä ja lähettää tarvittaessa EKG-tietoja tai muita vitaaliarvoja VIRVE:n yhteyteen kytketyllä potilasvalvontalaitteella. Ohjeet jatkohoidosta

13 13 tulevat joko tekstiviestinä tai puhelinyhteydellä. Potilaan tiedot lähetetään vastaanottavaan sairaalaan VIRVE:n avulla. (Virve uutiset 2005, 5.) Johtokeskus on mahdollisen onnettomuuden sattuessa yhteydessä hätäkeskukseen ja ilmoittaa, mikäli kunnan päivystävää ambulanssia tarvitaan sairaankuljetustehtävään. Hätäkeskukselle on toimitettava rallin ajankohta ja tieosuuksien sulkuajat, kartat, ne kunnat, joissa erikoiskokeet sijaitsevat, ajosuunnat ja ensiapupisteet sekä yhteystiedot tilaisuuden, turvallisuuden, erikoiskokeiden ja ensiaputoiminnan vastuuhenkilöistä. (Ikonen 2006.) 4.3 Ensiapu ja ensihoito kilpailun kuluessa Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa ensiapua. Hätäensiapuun kuuluvat ne toimenpiteet, joita jokainen voi tehdä toisen hyväksi ilman koulutusta. Eloton, reagoimaton, hengittämätön ja pulssiton potilas tulee tunnistaa ilman apuvälineitä. Ensiavun tavoitteena on turvata uhrin peruselintoiminnot, kunnes ammattiapu saapuu paikalle. Hätäensiapua ovat esimerkiksi elottoman uhrin peruselvytys ilman apuvälineitä ja suuren verenvuodon tyrehdyttäminen. (Alaspää, Kuisma, Rekola & Sillanpää 1999, 81, 27.) Hätäensiaputilanteessa on selvitettävä, mitä on tapahtunut. Tilanteessa toimittaessa on huomioitava oman sekä muiden hengen ja terveyden turvallisuus. (Huovinen 2001, 15.) Onnettomuustilannetta arvioitaessa on otettava huomioon itse tilanne, loukkaantuneiden määrä ja se, kuka on loukkaantunut vaikeimmin (Boman 1996, 5). Hätäensiaputilanteessa aika on kiinni minuuteista. Loukkaantunut ja äkillisesti sairastunut tarvitsee aina apua. Ensimmäiset minuutit hätäensiavun toteuttamiseksi ovat ratkaisevia, koska avun viivästymisen aiheuttamia vahinkoja on vaikea korjata myöhemmin. (Huovinen 2001, 14.) Tässä opinnäytetyössä esitetyssä kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa ensiapuryhmän ja lääkärin saapumista odottava järjestysmies aloittaa ensiaputoimet (kuvio 1). Hän auttaa kartanlukijan ulos ralliautosta, ohjaa hänet tien syrjään odottamaan lisäavun tuloa. Ralliautoa ohjaava kuljettaja jää tajuttomana sisälle autoon. Järjestysmies tarkkailee

14 14 ammattiavun eli lääkärin ja ensiapuryhmän saapumiseen asti sekä auton kuljettajan että kartanlukijan vointia ja kuljettajan tajunnan tasoa. Peruselvytykseen kuuluu hengitysteiden avaaminen sekä painelu- puhalluselvytys. Jos potilas ei hengitä eikä verenkierron merkkejä ole, painelu- ja puhalluselvytyksellä voidaan keinotekoisesti pitää yllä aivojen ja sydämen verenkiertoa. Puhalluksella veri hapetetaan ja painelulla kierrätetään elimistön käyttöön. Painelujen ja puhallusten oikea rytmittäminen takaa mahdollisimman tehokkaan elvytyksen. Painelunopeuden tulee olla noin sata kertaa minuutissa. (Sahi, Castren, Helistö & Kämäräinen 2006.) Tajunnan laskiessa potilaan tietoisuus vähitellen heikkenee eikä hän reagoi esimerkiksi puheeseen tai kipuun (Rasku, Sopanen & Toivola 1999, 109). Tajuton henkilö ei herää ympäristöstä aiheutuviin ärsykkeisiin, mutta hän hengittää. Tajuttomuuden syitä ovat hapenpuute, myrkytys, liian matala tai korkea verensokeri, aivokalvontulehdus, aivoverenkierron tukos tai aivoverenvuoto, epilepsia, vakava infektio tai pään vammat. (Castren, Helistö, Kämäräinen & Sahi 2003, ) Elimistö reagoi verenvuotoon vähentämällä vammakohdan verenkiertoa. Verisuonet supistuvat ja vammakohtaan alkaa muodostua verihyytymiä. Tämä elimistön oma suojakeino riittää pienissä haavoissa, mutta syvissä haavoissa suojan teho alkaa hitaammin ja verenhukka saattaa olla huomattava. (Halinen & Kivioja 1993, 54.) Verenvuoto vähentää kiertävän veren määrää ja voi aiheuttaa verenkierron vakavan häiriötilan, sokin (Suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen). Sokin tavallisimmat oireet ovat kalpea ja hikinen iho, palelu, kuiva suu, janontunne, nopea syke ja pinnallinen hengitys (Lahden ammattikorkeakoulu 2006). Sairaankuljetuslakiasetuksen mukaan ensihoito tarkoittaa -- asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tekemää tilanteen arviointia ja välittömästi antamaa hoitoa, jolla sairastuneen tai vammautuneen potilaan elintoiminnot pyritään käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan tai terveydentilaa pyritään parantamaan perusvälineillä, lääkkeillä tai muilla hoitotoimenpiteillä (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994). Ensihoito on rajoitettua, jos hoitajalla ei ole lääkärin peruskoulutusta, jolloin hän ei voi yksin vastata uhrin hoidosta. Ensihoito on rajoittamatonta, kun lääkäri antaa ensihoitoa.

15 15 Ensihoito on useimmiten uhrin oireen mukaista eikä perustu varmaan diagnoosiin. (Kinnunen 1995, 1:9.) Ensihoidon perusajatuksena on, että äkillisesti sairastuneen tarvitsema hoito saadaan alkamaan niin, että uhrit voivat mahdollisimman useasti palata sairastumista edeltävään elämäntilanteeseen. Hoidon tarkoituksena on saada uhri sellaiseen kuntoon, että siirto lopulliseen hoitopaikkaan on turvallista ja mahdollista. (Ensihoitotyöryhmän muistio 1997:16, 6.) Lahti Historic Rallyssa potilaan ensihoito on rajoittamatonta siitä alkaen, kun kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa lääkäri erikoiskokeen lähdöstä on ehtinyt onnettomuuspaikalle. Lääkärin toimintaan kuuluu valmistella loukkaantunut potilas niin, että siirtokuljetus on mahdollista ja turvallista jatkohoitopaikkaan. 4.4 Ensivastetoiminta ja sairaankuljetus kilpailutilanteessa Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hoidon alkamisviivettä. Ensivastetehtävän voi hoitaa mikä tahansa lääkinnälliseen ammattiapuun pystyvä yksikkö, mikä nopeimmin tavoittaa uhrin. (Alaspää ym ) Ensivasteaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu hälytyksestä aina siihen asti, että ensimmäinen ammattiauttaja on tavoittanut potilaan. Hätätilapotilaalla on uhkana äkillisen vammautumisen seurauksena jopa menehtyminen. Onnettomuustilanteessa ja muissa hätätilanteissa ensivasteaika tulisi saada mahdollisimman lyhyeksi. (Kinnunen 1995, 1:9.) Ensivasteyksikkönä toimii erikoiskokeen lähdössä oleva potilaan kuljetukseen soveltuva ajoneuvo. Ensivasteyksikön henkilöstöön kuuluu Lahti Historic Rallyssa lääkäri ja ensiapuryhmä. Yksikkö toimii myös raivauskalustona. Rallissa raivauskalusto tarkoittaa ambulanssin ja paloauton kokoonpanoa jokaisen erikoiskokeen lähdössä. Ensiapuryhmän jäsenet ovat sairaankuljetushenkilöstöä eli ensihoitajia, sairaanhoitajia tai lähihoitajia. Ensivasteyksikkö toimii kilpailun aikana tarvittaessa myös sairaankuljetusyksikkönä. (Paasovaara 2006.)

16 16 Ensivasteyksikön tehtävä on yrittää tunnistaa tilanne ja antaa ensiapua sairaankuljetusyksikön paikalle tuloon asti. Hätäensiavun antaminen kuuluu ensivasteyksikölle, mutta yksikön ei tarvitse kyetä kuljettamaan potilasta. Ensivastetoiminta ei siis korvaa sairaankuljetustoimintaa, vaan täydentää sitä. Potilaan kannalta tärkeää ensihoidossa on aika, joka kuluu hoidon alkamiseen. (Kinnunen 1995, 1:13-18.) Sairaankuljetuksella tarkoitetaan sairaankuljetusasetuksen (565/1994) mukaan ammattimaista koulutuksen saaneen henkilökunnan toimesta tapahtuvaa henkilökuljetusta sairaankuljetusajoneuvolla, vesi- tai ilma-aluksella tai muulla eritysajoneuvolla. Kuljetukseen liittyy myös ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annettava ensihoito, joka johtuu hätätilanteesta. (Ensihoitotyöryhmän muistio 1997:16, 6-7.) Sairaankuljetusasetuksessa määritellään myös sairaankuljetuksen perustason ja hoitotason sisältö. Perustason yksikössä työskentelee palomies-sairaankuljettajia, lähihoitajia sekä lääkintävahtimestareita, jotka suorittavat terveyskeskuksen vaatimat tieto- ja taitotestit. Perustason yksikkö antaa potilaalle vammojen tai sairauden edellyttämän perustasoisen ensihoidon sekä henkeä pelastavan ensihoidon johon kuuluu mm. kammiovärinän defibrilloiminen eli sydämen rytmin tahdistaminen sähköisesti, nestehoidon aloittaminen sekä ilmatien varmistaminen. (Ensihoitotyöryhmän muistio 1997:16, 7.) Hoitotason sairaankuljettajalla on oltava terveydenhuoltoalan ammattitutkinto tai hyväksytysti suoritettu hoitotason sairaankuljettajakoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus perustason sairaankuljetuksesta. Hoitotasoisessa ensihoidossa on mahdollisuus lääkkeelliseen hoitoon ja pitkälle vietyihin ensihoitotoimenpiteisiin. Hoitotason yksikkö pystyy perustason toimenpiteiden lisäksi mm. turvaamaan tajuttoman potilaan hengitystiet intubaatiolla (hengitysputken laitto), tilapäisesti tahdistamaan sydämen sähköistä toimintaa sekä liuottamaan äkillinen sydänveritulppa. Hoitotason yksikössä työskentelee ensihoitajia, sairaanhoitajia ja lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia, jotka toimivat pääasiallisina sairaankuljettajina. (Kinnunen 1995, 1:14-16.) Jos ensivasteyksikön tai sairaankuljetusyksikön käyttö on mahdotonta maastoolosuhteiden vuoksi, voidaan käyttää helikopteria potilaan kuljettamiseksi. Helikopteri toiminnan tavoitteena on viedä ensihoito potilaan luokse tapauksissa, joissa maaston kautta ei tähän riittävän tehokkaasti kyetä. Pelastushelikopterin tehtäviä ovat pelastus,

17 17 sammutus, sairaankuljetus, etsintä ja öljyntorjunta. (Ensihoitotyöryhmän muistio 1997:16, 16.) Lahti kuuluu Medi-Heli-lääkärihelikopterin toiminta-alueelle. Medi-Heli ry:n tavoitteena on järjestää toimiva ensihoitokonsultaatio ja erikoislääkäritasoinen ensihoitopäivystys, jossa hoitovalmius viedään helikopterilla hätäpotilaan luo. Potilas kuljetetaan ensisijaisesti ambulanssilla, mutta kriittisissä tilanteissa helikopterilla suoraan lopulliseen hoitopaikkaan. (Ensihoitotyöryhmän muistio 1997:16, ) 4.5 Lahti Historic Rallyn turvallisuutta ohjaavat säädökset Autokilpailujen pelastustoimintaa säätelee Pelastuslaki. Uusi pelastuslaki (468/2003) tuli voimaan Sen mukaan liiketoiminnan harjoittaja tai muu yhteisö on velvollinen laatimaan pelastussuunnitelman tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai onnettomuuden arvioidaan olevan vakavia tapahtumaan osallistuvien ihmisten määrän tai muun syyn vuoksi. Lahti Historic Rally - organisaatio käyttää pelastussuunnitelmasta nimitystä turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmasta on käytävä ilmi ennakoivat vaaratilanteet sekä niiden vaikutus ja ennaltaehkäisy, pelastustehtävien järjestelyt, turvallisuushenkilöstö ja sen kouluttaminen sekä se, miten suunnitelman sisältö saatetaan asianomaisten tietoon. Lisäksi turvallisuussuunnitelmasta on löydyttävä toimintaohjeet vaaratilanteessa, tarvittavan materiaalin, kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskaluston käyttö sekä poistumisohjeet vaaratilanteesta. (Pelastuslaki 468/2003.) Kuluttajavirasto on antanut ohjeet tapahtumien turvallisuuden edistämiseksi. Ohjeet perustuvat tuoteturvallisuuslakiin (914/1986). Ohjeiden tarkoitus on tuoteturvallisuuslain perusteella määritellä ohjelmapalveluiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä ohjelmapalveluiden turvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia. (Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 8/2003, 3.)

18 18 Hätätilanteiden varalta Lahti Historic Rallyn järjestäjän on toiminnanharjoittajana varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen. Toiminnoissa tulee olla mukana ja helposti saatavilla riittävä ensiapu- ja pelastusvälineistö ja niiden pääsy mahdollisen onnettomuuspaikan läheisyyteen on taattava. Myös mahdolliset pelastushelikopterin laskeutumispaikat on oltava selvillä. (Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 8/2003, 15.) Autourheilutapahtumajärjestäjän on asetettava erikoiskokeen lähtöön ja tarpeen mukaan muihin vaativiin paikkoihin koulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on kilpailijoiden, toimitsijoiden tai yleisön mahdollisten loukkaantumisten varalta ensiapuun sekä raivaukseen sopivat ajoneuvot. Järjestäjän on huolehdittava, että enintään 15 minuutin etäisyydellä erikoiskokeen lähdöstä ja väliturvapisteestä on viranomaisten hyväksymä ambulanssi. Kansainvälisen rallin kohdalla sääntönä on, että jokaisen erikoiskokeen alussa on oltava lääkäri ja ambulanssi. (Autourheilun sääntökirja 2006, 83.) 5 LAHTI HISTORIC RALLY -PROJEKTI 5.1 Projektin tavoitteet Projektille määritellään tavoite, jota varten projekti on olemassa. Tavoitteesta käy ilmi, miksi projekti on perustettu ja mitä sen tulee saada aikaan. Projektille asetetaan tulokselliset ja ajalliset tavoitteet. (Pelin 1991, ) Historic Rally -projektin tuloksellinen tavoite oli tuottaa toimiva kirjallinen turvallisuussuunnitelma ensiapuohjeistuksilla Lahti Historic Rallyn järjestäjien käyttöön. Selkeät ohjeet ensiavusta ovat apuna järjestettäessä turvallista tapahtumaa. Opinnäytetyön toteuttajilla oli henkilökohtaisina tavoitteina perehtyä projektityöskentelyyn, ensiaputaitoihin ja ryhmän ohjaamiseen sekä opetustilaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetustilaisuuden aiheena oli ensiapu opinnäytetyön kuvitteellisen onnettomuustilanteen pohjalta. Projektin ajallinen tavoite määrittyi Lahti Historic Rallyn

19 19 ajankohtaan, joka oli elokuussa Ensiapukoulutus pyrittiin järjestämään ennen Lahti Historic Rallyn tapahtuma-ajankohtaa. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli kartoittaa järjestysmiesten ensiaputaitoja kyselylomakkeella. Vastauksia hyödynnettäisiin päivittäessä turvallisuussuunnitelmaa ja ensiapuohjeistuksia. Pidemmän aikavälin tavoitteena on päivittää turvallisuussuunnitelman ensiapuosan sisältöä ja ensiapuohjeistuksen menetelmiä Lahti Historic Rallyssa. Pidemmän aikavälin tavoitteella pyritään saamaan aikaan sellaisia muutoksia, joita voidaan hyödyntää myös projektin päätyttyä (Pelin 1991, 12). 5.2 Yhteistyökumppanit ja kohderyhmä Lahti Historic Rally -projektin toimeksiantajana ja pääyhteistyökumppanina oli Poppoo Team, joka ehdotti turvallisuus- ja pelastusohjeiden päivityksen toteuttamista kahdelle Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijalle. Toimeksiantajan vastuualueisiin kuuluu projektin johtoryhmän nimeäminen, tarvittavien resurssien tarjoaminen sekä projektin käynnistäminen (Pelin 1999, 87). Toimeksiantajana Poppoo Team tarjosi hyviä yhteyksiä Päijät-Hämeen viranomaisiin, erityisesti poliisiin. Poppoo Teamin edustajana projektin toteuttamisessa toimi Lahti Historic Rallyn turvallisuusjohtaja. Toisena yhteistyökumppanina oli Lahden poliisi, jonka edustaja oli toiminut aikaisempina vuosina Lahti Historic Rallyn turvallisuusjohtajana. Lahti Historic Rally -projektin toteuttamisesta kiinnostuttiin, koska siinä yhdistyivät opiskelijoiden mielenkiinto autourheilusta sekä akuuttihoitotyöstä. Kaikilla projektiin osallistuneilla osapuolilla oli sekä teoriatietoa että käytännön kokemusta Lahti Historic Rallyn järjestämisestä.

20 Projektin suunnittelun kuvaus Projektitoiminnan tärkeimpiä lähtökohtia on suunnitelmallisuus. Mahdollisimman tarkka suunnittelu auttaa projektin toteuttamista määräajassa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. (Pelin 1999, 99.) Lahti Historic Rallyn suunnittelutyö alkoi päätöksestä tarkentaa ja laajentaa turvallisuussuunnitelmaa. Päätös Lahti Historic Rally -projektin toteuttamisesta tehtiin toukokuussa Projektilupa saatiin Poppoo Teamilta kesäkuussa (LIITE 1.) Turvallisuussuunnitelman epäkohdat kartoitettiin osallistumalla rallin turvallisuusjärjestelyihin ja huomioimalla viranomaisten toiveet ja tarpeet Lahti Historic Rallyn läpiviemiseen. Turvallisuussuunnitelman tarkentaminen ensiapuohjeistuksella todettiin tärkeäksi, koska aikaisempina vuosina ensiaputoimintaa ei ole turvasuunnitelmassa käsitelty. Turvallisuussuunnitelma (LIITE 2) on koostunut ainoastaan vastuuhenkilöiden ja sairaaloiden nimistä sekä yhteystiedoista. Lahti Historic Rallyn organisaatiossa työskentelee monen eri alan ihmisiä, joten selkeät ja yhdenmukaiset turvallisuus- ja ensiapuohjeistukset edesauttavat turvallisuusjärjestelyissä. Kyselyn lisäksi päätettiin pitää erikoiskokeen turvallisuudesta vastaaville järjestysmiehille pienimuotoinen ensiapukoulutus (LIITE 3) kuvitteellisen onnettomuustilanteen pohjalta. Aiheiksi valittiin tyypillisimpiä autourheilutapahtumissa mahdollisesti tarvittavia ensiaputaitoja: peruselvytys, tajuttoman potilaan ensiapu sekä verenvuodon tyrehdyttäminen. Ensiapuohjeistuksen päivittämiseksi hankittiin tietoa Lahti Historic Rallyn erikoiskokeen varrella toimineilta järjestysmiehiltä. Heille päätettiin tehdä kysely (LIITE 4), jossa selvitettiin heidän kokemuksiaan onnettomuustilanteista ja järjestysmiesten omista ensiaputaidoista. Kyselyn vastaukset suunniteltiin analysoitavaksi sisällönanalyysilla. 5.4 Projektin toteutuksen kuvaus Koulutus ensiaputaitojen kertaamiseksi pidettiin heinäkuussa 2006 Lahti Historic Rallyn erikoiskokeella toimiville järjestysmiehille. Koulutuksen kohderyhmänä olivat jär-

21 21 jestysmiehet, koska he olisivat ensimmäisinä paikalla onnettomuuden sattuessa. Koulutukseen osallistui 30 henkilöä, jotka olivat olleet aikaisemminkin mukana Lahti Historic Rallyssa. Koulutustilanteen (LIITE 3) aihealueet jaettiin Lahti Historic Rallyn järjestäjän eli Poppoo Team Ry:n turvallisuudesta vastaavien ja opinnäytetyön toteuttajien kesken. Poppoo Team Ry esitteli yleisen toiminnan Lahti Historic Rallyssa tapahtuvassa onnettomuudessa: keneen otetaan ensimmäisenä yhteys, miten muita kilpailijoita varoitetaan ja miten lisäonnettomuudet ehkäistään. Koulutustilaisuuden alussa osallistuville järjestysmiehille esiteltiin kouluttajat, opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyön sekä koulutuksen tarkoitus. Ensiapukoulutuksessa käytettiin opinnäytetyön kuvitteellista onnettomuustilannetta ja sen esille tuomia tapaturmia: tajuttoman potilaan ensiapu ja verenvuodon tyrehdyttäminen. Järjestysmiehille pidettiin luento, jossa opetettiin ensiaputoimia. Ensiaputoimissa käytiin läpi myös elottoman potilaan peruselvytys. Luennon jälkeen heille esiteltiin opinnäytetyön kuvitteellinen onnettomuustilanne. Järjestysmiehet jakautuivat pienryhmiin, joissa he ratkaisivat kuvitteelliseen onnettomuustilanteeseen toimintamenetelmän soveltaen luennossa opetettuja ensiaputoimia. Pienryhmien tuotokset purettiin yhdessä keskustelemalla. Koulutustilaisuuden lopuksi 30 järjestysmiehelle jaettiin kyselylomakkeet (LIITE 4). Järjestysmiehille kerrottiin kyselyn tarkoitus, joka oli kartoittaa heidän kokemuksiaan onnettomuustilanteista ja niissä tarvittavista ensiaputaidoista Lahti Historic Rallyssa. Kerrottiin myös, että tuloksia tullaan käyttämään apuna päivitettäessä turvallisuus- ja ensiapuohjeistuksia. 5.5 Sisällön analyysi Sisällönanalyysi on tapa analysoida dokumentteja järjestelmällisesti. Sisällönanalyysissä pyritään rakentamaan sellaisia malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa. Näiden tutkittavien mallien avulla ilmiö voidaan käsitteellistää. (Kyngäs &

22 22 Vanhanen 1999, 4-5.) Analyysiprosessissa aineistoa pyritään pelkistämään, ryhmittelemään ja yleistämään. Pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että aineistosta kootaan ilmaisuja, jotka liittyvät aineiston analysoimisen tavoitteisiin. Aineiston analyysi voidaan tehdä induktiivisesti tai deduktiivisesti. Induktiivisessa tavassa aineiston käsittely lähtee kerätystä aineistosta ja deduktiivisessa tavassa analyysia ohjaa jokin aiempi tieto. Induktiivisessa sisällönanalyysissä aineistoa pelkistetään etsimällä kyselyn vastauksista projektitavoitteiden mukaisia vastauksia. Ryhmitellessä vastauksia yhdistetään ne asiat, jotka kuuluvat yhteen. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3, 5.) Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa pelkistetyt ilmaisut kerätään listoiksi, jonka jälkeen vertaillaan pelkistettyjen ilmaisujen eroja ja yhtäläisyyksiä. Samaa tarkoittavat ilmaisut kerätään samaan kategoriaan, jolle annetaan kategorian sisältöä kuvaava nimi. Aineiston analyysia jatketaan yhdistelemällä samansisältöisiä kategorioita yläkategorioiksi, joille annetaan yläkategorian sisältöä vastaava nimi. Viimeiseksi yläkategorioita yhdistämällä muodostetaan yhdistävä kategoria. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5-7.) Kyselyn vastaukset analysoitiin sisällönanalyysia apuna käyttäen. Analyysiprosessi aloitettiin tarkastelemalla toimihenkilöiden kyselylomakkeen vastauksien sisältöjä. Tekstiä oli määrällisesti vähän, mutta alkuperäisilmaisujen sisältö oli riittävä. Joka kysymykseen saatiin useita vastauksia, joista aineiston analyysi pystyttiin tekemään. Aineiston analyysissä huomioitiin projektin tavoitteet. Aineistosta analysoitiin sitä, minkälaisiin onnettomuustilanteisiin toimihenkilöt olivat Lahti Historic Rally tapahtumissa joutuneet, tarvittiinko niissä ensiaputaitoja ja minkälaisia toiveita toimihenkilöillä oli ensiapuohjeistuksen suhteen. Aineiston analyysissä käytettiin induktiivista analyysitapaa, jolloin analyysi perustui kerättyyn aineistoon. Palautetut kyselylomakkeet luokiteltiin kirjaimin A:sta Q:hun, minkä jälkeen aineiston alkuperäisilmaukset ryhmiteltiin etsien samansisältöiset lauseet. Samansisältöiset lauseet listattiin pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Pelkistetyt ilmaisut jaettiin alakategorioihin, jotka lopuksi yhdistettiin yläkategorioiksi. Viimeiseksi yläkategoriat yhdistettiin kokoavaan käsitteeseen eli yhdistävään kategoriaan. Yhdistävänä kategoriana käytettiin pro-

23 23 jektin tarkoitusta päivittää kirjallinen turvallisuus- ja ensiapuohjeistus Lahti Historic Rallyn käyttöön. Sisällön analyysin vaiheista muodostettiin kaavio (LIITE 5). 5.6 Toimihenkilöiden kyselyn vastaukset Kyselylomakkeet jaettiin 30:lle koulutustilaisuuteen osallistuneelle järjestysmiehelle. Kyselylomakkeista palautui 17. Kyselyn vastaukset jakautuivat vastanneiden järjestysmiehien kuvaukseen Lahti Historic Rallyssa tapahtuneista onnettomuuksista ja niissä tarvituista ensiaputaidoista. Järjestysmiehet toivat vastauksissaan esille arvionsa omista ensiaputaidoista. Lisäksi vastauksista ilmeni toiveet ja kiinnostus ensiavun kertaamiseen. Vastaajista 16 oli osallistunut Lahti Historic Rallyyn useammin kuin kerran vuosien aikana. Yhdelle vastaajista tämän vuotinen Lahti Historic Rally oli ensimmäinen osallistumiskerta. Kuusi vastaajista ei ollut koskaan joutunut onnettomuustilanteeseen Lahti Historic Rallyssa. Kuusi vastanneista järjestysmiehistä oli ollut onnettomuustilanteessa auton suistuessa ulos tieltä. Näissä onnettomuustilanteissa ei kuitenkaan vaadittu ensiapua. ei onnettomuuksia ulosajo, jossa ei sattunut mitään auto pyörähti tiellä ympäri ja kyljelleen ojaan, kuskeja ei sattunut Järjestysmiesten vastauksista päätellen onnettomuuksia tapahtuu Lahti Historic Rallyssa harvoin. Mikäli onnettomuuksia tapahtuu, ne ovat usein ulosajoja, joissa kuljettaja tai kartanlukija ei loukkaannu. Viisi vastanneista oli joutunut Lahti Historic Rallyssa onnettomuustilanteisiin, joissa kuljettaja tai kartanlukija oli loukannut itseään. kartturilla polvi kipua

24 24 kuskin kädestä vuoti verta haavan etsiminen ja sitominen kysyin kuljettajien vointia Tästä päätellen järjestysmiehet saattavat joskus joutua toimimaan onnettomuustilanteissa. Onnettomuustilanteissa voi joutua käyttämään joitakin ensiaputaitoja. Vastauksista päätellen ensiaputaidot liittyvät voinnin ja kivun tarkkailuun sekä verenvuotoon. Suurin osa vastanneista ei osannut kuvata toiveitaan turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksen kehittämiseksi. Kuusi vastanneista kuvasi omia ensiaputaitojaan puutteellisiksi tai unohtuneiksi. Taitojen kertaus ei olisi huono asia, itse olen käynyt ensiapukurssi 20 v sitten. En osaisi toimia onnettomuustilanteissa oikein, kun armeijassa viimeksi käyty ensiapukurssi, voisi jotain kerrata. Pikaopas ensiavusta taskuun olisi hyödyllinen muihinkin tilanteisiin käytettäväksi. Vastauksista nousi selkeästi esiin ensiavun kertaamisen tarve. Vastauksista päätellen ensiapukoulutusta olisi hyvä jatkaa tulevina vuosina ja kirjallisen ensiapuohjeistuksen päivittäminen on hyödyllistä. 6 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN JA ENSIAPUOHJEISTUKSEN PÄIVITTÄMINEN Turvallisuussuunnitelma tehtiin yhteistyössä Lahti Historic Rallyn turvallisuudesta vastaavien toimihenkilöiden kanssa toimeksiantajan eli Poppoo Team Ry:n tarpeiden mu-

25 25 kaiseksi. Aikaisemmat kokemukset ja tieto autourheilutapahtumien turvallisuussuunnitelmista auttoivat turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksen päivittämisessä. Tärkeimpinä tiedonhankinnan lähteinä olivat Lahti Historic Rallyn toimihenkilöiden haastattelut. Turvallisuussuunnitelma päivitettiin FIA:n eli kansainvälisen autourheiluliiton ja AKK:n eli kansallisen autourheilun keskusliiton kansainvälisten yleisten suositusten perusteella. Kansainvälisissä säännöissä ei vaadita ensiapuohjeistuksen liittämistä Lahti Historic Rallyn turvallisuussuunnitelmaan (Ikonen 2006). Lähteinä käytettiin myös kuluttajaviraston ohjeita ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi sekä autourheilutapahtumien noudattamaa pelastuslakia 2003/468. Pelastuslain mukaan yhteisö, tässä yhteydessä Poppoo Team Ry, on velvollinen laatimaan turvallisuussuunnitelma, mikäli tapahtumassa joudutaan käyttämään pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä (Pelastuslaki 2003/468). Ensiapuohjeistusta päivitettäessä käytettiin terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja Internet sivuja. Peruselvytyksen kohdalla huomioitiin helmikuussa 2006 päivittyneet elvytysohjeet. Ensiapuohjeistuksen aiheet rajattiin koskemaan niitä ensiaputaitoja, joita järjestysmiehet kuvasivat vastauksissaan. Näitä olivat tajunnan tarkkailu ja verenvuodon tyrehdyttäminen. Lisäksi ensiapuohjeistuksessa huomioitiin peruselvytys, palovammat ja nyrjähdykset, jotka olivat Lahti Historic Rallyn turvallisuudesta vastaavien toimihenkilöiden toivomia aiheita. 7 LAHTI HISTORIC RALLY -PROJEKTIN ARVIOINTI Arviointi on osa projektia, jota toteutetaan koko projektin ajan. Arviointi johtaa oppimiseen, joka kehittää omaa toimintaa. Projektin loputtua arviointi auttaa ylläpitämään opittua työmuotoa myös projektin ulkopuolella. Tietoinen itsearviointi on arvioinnin muoto, jota on helppo hyödyntää. Vaarana voi olla sokeutuminen omalle työlleen, jolloin on hyvä käyttää ulkopuolista arvioijaa tavoitteiden saavuttamiseksi. (Pelin 1999, 103.)

26 26 Projektin toteuttamisen aikana yhteydenpito yhteistyökumppaneihin oli tiivistä ja säännöllistä. Toiminnallinen osa toteutettiin ennen Lahti Historic Rallya ja projekti pysyi aikataulussaan kaikkien osapuolten taholta. Näin projektin toiminnallinen osuus päästiin toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti heinäkuussa Toiminnalliseen osuuteen kuuluivat ensiapukoulutus ja toimihenkilökyselykaavakkeiden jakaminen, vastausten takaisin saaminen sekä niiden sisältöön tutustuminen. Ajallisesti onnistuttiin hyvin, sillä opinnäytetyön toteuttajille jäi elokuun 2006 Lahti Historic Rallyn jälkeen aikaa tuottaa kirjallinen päivitetty turvallisuus- ja ensiapuohjeistus kyselyn vastauksia apuna käyttäen. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa toimi koko projektin toteuttamisen ajan hyvin. Poppoo Team Ry:n tarjoamia yhteyksiä Lahden poliisiin käytettiin hyödyksi. Sekä Poppoo Team Ry:n että Lahden poliisin neuvot ja ajankohtainen asiantuntemus Lahti Historic Rallysta olivat arvokkaita toteutettaessa opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä ja ajankohtaista tietoa tarjoava turvallisuussuunnitelma ensiapuohjeistuksilla Lahti Historic Rallyn järjestäjien käyttöön. Ensiapuohjeistukset muokattiin yleiskielelle, jolloin niistä poistettiin hoitotyössä käytettävä ammattisanasto. Turvallisuussuunnitelman päivityksestä (LIITE 6) saatiin myönteistä palautetta sen ensiapuohjeistuksen yleis- ja selkokielisyydestä, mikä oli Lahti Historic Rally -projektin tavoite. Opinnäytetyön tekijät saivat tavoitteidensa mukaisesti kokemusta projektityöskentelystä ja ryhmän ohjaamisesta. Opetustilaisuus suunniteltiin ja toteutettiin onnistuneesti ja asiapitoisesti huolellisen valmistautumisen johdosta. Projektin tavoitteet toteutuivat niin opinnäytetyön tekijöiden kuin projektin toteuttamisen osalta. 8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Lahti Historic Rally -projektin tarkoituksena oli kartoittaa turvallisuussuunnitelman päivittämisen tarpeellisuus ja yleisimmät autourheilussa tarvittavat ensiaputaidot. Näistä

27 27 koottiin turvallisuussuunnitelman selkeä ensiapuohjeistus. Toimihenkilökyselyn vastauksina saadut tiedot tarvittavista ensiaputaidoista olivat hyvin samankaltaisia kuin opinnäytetyön kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa käytetyt. Toimihenkilökyselyyn vastasi 17 henkeä. Tällaisesta määrästä ei voida yleistystä tehdä. Lahti Historic Rallyn päätoimihenkilöiden kuvaukset onnettomuuksien määristä ja vakavuuksista kertoo, että kyselyn vastaukset ovat suuntaa-antavia ja vastaavat yleistä käsitystä autourheilutapahtumien turvallisuudesta ja niissä tapahtuvista onnettomuuksista. Päätoimihenkilöiden ja toimihenkilöiden vastauksista voidaan päätellä, että onnettomuuksia sattuu Lahti Historic Rallyssa vähän. Vastausten perusteella onnettomuustilanteissa ei tarvita vaativia ensiaputaitoja. Autourheilutapahtumissa mahdollisesti sattuvissa onnettomuuksissa mahdollisesti aiheutuva elottomuus johtuu yleensä traumaperäisestä eli ulkoisen tekijän aiheuttamasta hengenvaarallisesta fyysisestä vammasta (Kinnunen 1995, 1:5). Turvallisuudesta vastaavat toimihenkilöt toivat esiin myös sairaskohtauksen mahdollisuuden, joka johti yhden kuljettajan elvytykseen kesken Lahti Historic Rally kilpailun. Lahti Historic Rallyn turvallisuudesta vastaavia toimihenkilöitä haastateltaessa tuli ilmi, että peruselvytyksen huomioiminen ensiapuohjeistuksissa on tarpeellista muiden ensiapuohjeiden lisäksi. Suuria ja vakavia onnettomuuksia Lahti Historic Rallyssa on tapahtunut harvoin. Vapaaehtoistoimitsijoiden tulee kuitenkin ymmärtää, että jokaisessa tapahtuneessa onnettomuustilanteessa on ollut mahdollisuudet vakavaan tapaturmaan. Mahdollisuuksia onnettomuuksien syntymiseen ei voida kokonaan estää. Huolellisella turvallisuussuunnittelulla ja ensiapuohjeistuksella onnettomuustilanteiden syntymistä voidaan vähentää ja samalla tehostaa onnettomuustilanteissa toimimista. Turvallisuussuunnitelman ja ensiapuohjeistuksen tieto tulisi tuoda kaikille Lahti Historic Rallyn järjestämiseen osallistuville toimihenkilöille hyödynnettäväksi. Jatkossa ensiapukoulutusta on hyvä jatkaa ja ensiapuohjeita päivittää. Jatkotutkimushaasteina projektia voisi laajentaa niin, että se koskisi koko Lahti Historic Rallyn organisaatiota. Tutkimuksia voisi myös tehdä kilpailijoiden, katsojien tai pelastusviranomaisten näkökulmista Lahti Historic Rallyn turvallisuudesta.

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AUTOURHEILUKILPAILUT TURVALLISESTI AKK-MOTORSPORT RY / ITÄ-SUOMI

POHJOIS-KARJALAN AUTOURHEILUKILPAILUT TURVALLISESTI AKK-MOTORSPORT RY / ITÄ-SUOMI POHJOIS-KARJALAN AUTOURHEILUKILPAILUT TURVALLISESTI AKK-MOTORSPORT RY / ITÄ-SUOMI 1 Autourheiluorganisaatio Fia Kansainvälinen autourheilu liitto Säännöt Turvallisuusnormit AKK-Motorsport ry AKK - Kansallinen

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka 1 Liite 3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SAATE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.08.2010 Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie 1 48220 Kotka Hyvä kyselyyn vastaaja Olen Ensihoitaja (AMK)-opiskelija Kymenlaakson

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi Sääntö 5 Erotuomari Erotuomarin peruskurssi Toimivalta Erotuomarin toimivalta siinä ottelussa, johon hänet on määrätty, alkaa hänen saapuessaan ottelupaikalle. Tämä sisältää: - oikeuden evätä osallistumasta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu (sprintti ja keskimatka)

Pelastussuunnitelma. Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu (sprintti ja keskimatka) Pelastussuunnitelma Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu 4.-5.2.2017 (sprintti ja keskimatka) YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala:

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI

LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI Pohjois-Karjalan pelastuslaitospetteri Hakkarainen Lääkintämestari 1 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUKSEN TUOTTAJANA

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5. PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.2016 LUENTO POHJAUTUU ERC:N, SEKÄ KÄYPÄ HOITO OHJEISIIN LUENNON ALGORITMIDIOJEN

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen Pohjantähti-sprintti YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen Pohjantähti-sprintti YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Pelastussuunnitelma Suunnistuksen Pohjantähti-sprintti 10.9.2016 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala: OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Canorama Oy on erikoistunut toimistojen työnkulun, tiedonhallinnan, tiedon säilyttämisen ja jakelun ratkaisuihin. Canorama tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää ratkaisuja, jotka parantavat

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1 Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä 18.11.2016 Anja Henner 1 Turvallisuuskulttuuri säteilyn käytössä lääketieteellisessä säteilyn käytössä edellyttää, että koko säteilynkäyttöorganisaatio

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia Veikko Surakka Research Group for Emotions, Sociality, and Computing Tampere

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Teija Mankkinen Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Sähköposti: teija.mankkinen@spek.fi Puhelin: 040-161 7787 Toiminnan

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LAITOKSESSA ALOITTANEIDEN OPISKELIJOIDEN HÄTÄENSIAPUVALMIUDET

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LAITOKSESSA ALOITTANEIDEN OPISKELIJOIDEN HÄTÄENSIAPUVALMIUDET LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LAITOKSESSA ALOITTANEIDEN OPISKELIJOIDEN HÄTÄENSIAPUVALMIUDET LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan laitos Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmä. Marko Tiainen, Tuija Auhtola, Heikki Kolehmainen"

Perussuomalaisten valtuustoryhmä. Marko Tiainen, Tuija Auhtola, Heikki Kolehmainen Kunnanhallitus 132 08.08.2016 Sivistyslautakunta 120 18.10.2016 Kunnanhallitus 205 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 85 28.11.2016 Valtuustoaloite ensiaputaitojen opettamisesta 9. luokan oppilaille Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 115 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2030 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta päätti hyväksyen tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli OHJE 1 (6) POISTUMISKOE Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumiskokeen suunnittelemista ja toteuttamista. Poistumiskoe liittyy hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen kohteiden

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot