EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2005) 163 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Kertomus yleispalvelun laajuutta koskevan uudelleentarkastelun tuloksista direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti {SEK(2006) 445} FI FI

2 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Kertomus yleispalvelun laajuutta koskevan uudelleentarkastelun tuloksista direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. TIEDONANNON TAUSTAA JA TARKOITUS Komissio julkaisi 25. toukokuuta 2005 tiedonannon direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan mukaisesta yleispalvelun laajuuden uudelleentarkastelusta. Samalla julkaistiin asiaa koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja 1. Tässä ensimmäisessä yleispalveludirektiivin 2 15 artiklan mukaisessa uudelleentarkastelussa selvitettiin, olisiko yleispalvelun laajuus säilytettävä ennallaan vai pitäisikö sitä muuttaa niin, että se sisältäisi myös varsinkin matkaviestinnän ja laajakaistaviestinnän. Komissio pyysi lausuntoja analyysistään ja alustavista päätelmistään sekä muutamista pidemmän aikavälin kysymyksistä. Kysymyksillä pyrittiin herättelemään kauaskantoisempaa poliittista keskustelua, josta olisi hyötyä sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän yleisessä uudelleentarkastelussa vuonna Tämä tiedonanto on yleispalveludirektiivin 15 artiklan 2 kohdan mukainen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle komission tekemästä uudelleentarkastelusta, jossa on otettu huomioon julkisen kuulemisen tulokset. 2. TIIVISTELMÄ KOMISSION ANALYYSISTÄ JA ALUSTAVASTA KANNASTA Toukokuun 2005 tiedonannossa kerrattiin voimassa olevan määritelmän 3 mukainen yleispalvelun laajuus sekä yleispalveludirektiivissä määritellyt laajuuden uudelleentarkastelussa käytettävät perusteet 4. Tiedonannossa muistutettiin erityisesti siitä, että sähköisessä viestinnässä yleispalvelu tarjoaa turvaverkon niille, jotka eivät taloudellisten resurssiensa tai maantieteellisen sijaintinsa vuoksi pysty käyttämään kansalaisten suuren enemmistön saatavilla olevia peruspalveluja Tiedonanto KOM(2005) 203 ja valmisteluasiakirja SEC(2005) 660. Ks. _en.htm. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen alalla (EYVL L 108, , ss ). Yleispalvelu kattaa: 1) puheviestinnän ja toimivan Internet-yhteyden mahdollistavan, tietyssä sijaintipaikassa olevan liittymän yleiseen puhelinverkkoon ja 2) yleisesti saatavilla olevien puhelupalvelujen käyttöoikeuden. Ks. johdanto-osan kappale 25 ja liite V. Uudelleentarkastelussa on arvioitava yhteiskunnallinen, taloudellinen ja tekniikan kehitys sen selvittämiseksi, ovatko tietyt palvelut kuluttajien enemmistön saatavilla ja käyttääkö kuluttajien enemmistö niitä ja aiheuttaako palvelujen puutteellinen saatavuus tai se, että kuluttajien vähemmistö ei käytä niitä, sosiaalista syrjäytymistä. FI 2 FI

3 Tiedonannossa todettiin lisäksi seuraavaa: Kilpailu matkaviestinnässä oli jo johtanut tilanteeseen, jossa kuluttajilla oli monipuolisia ja kohtuuhintaisia mahdollisuuksia matkaviestintään, joten matkaviestinnän sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Internetin laajakaistaliittymät eivät vielä olleet niin yleisiä, että niiden voitiin katsoa olevan kuluttajien enemmistön käytössä, joten laajakaistaliittymien sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Lisäksi tiedonannossa nostettiin esiin muutamia pitkän aikavälin kysymyksiä: Pitäisikö yleispalvelussa erottaa toisistaan mahdollisuus käyttää verkkoa ja mahdollisuus käyttää tarjottuja palveluja, eli edellyttää vain viestintäverkon käyttömahdollisuutta eikä puhelupalvelun käyttömahdollisuutta? Olisiko yleispalvelun katettava liittymismahdollisuus verkkoon paikasta riippumatta? Tarvitaanko yleispalvelun puitteissa yhä maksullisia yleisöpuhelimia koskevia säännöksiä? Kuinka kauan on vielä tarpeen pitää luettelo- ja numerotiedustelupalvelut yleispalvelun piirissä? Pitäisikö vammaisia käyttäjiä koskevia yleispalveluun kuuluvia erityistoimia yhdenmukaistaa EU:n tasolla nykyistä enemmän? Olisiko tavoitteena oltava yleispalvelun rahoitus yleisistä verotuloista? 3. ERI OSAPUOLTEN KUULEMINEN 3.1. Yleiskatsaus saaduista lausunnoista Julkinen kuuleminen käynnistettiin julkaisemalla tiedonanto ja siihen liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja komission verkkosivuilla. Kommentteja pyydettiin sähköpostitse 15. heinäkuuta 2005 mennessä. Lausuntoja saatiin yhteensä 76 kappaletta monentyyppisiltä sähköisen viestinnän sidosryhmiltä, kuten hallituksilta, sääntelyviranomaisilta, kansalaisjärjestöiltä (erityisesti kuluttajien, käyttäjien ja vammaisten järjestöiltä), yksityishenkilöiltä, teleoperaattoreilta, palveluntarjoajilta, laitevalmistajilta sekä muilta yrityksiltä ja organisaatioilta. Maantieteellisesti kommentteja saatiin kuudestatoista EU:n kahdestakymmenestäviidestä jäsenvaltiosta, ja lausunnoista yli 40 prosenttia tuli kolmesta suuresta jäsenvaltiosta 5. Useissa lausunnoissa keskityttiin pelkästään pitkän aikavälin kysymyksiin. 5 Yhdistynyt kuningaskunta 16, Saksa 9, Ranska 8, Espanja 5, Portugali 4, Itävalta 3, Belgia 3. Yksi tai kaksi lausuntoa saatiin seuraavista maista: Tšekki, Kreikka, Suomi, Italia, Irlanti, Liettua, Alankomaat, Norja, Romania, Slovakia ja Slovenia. Yleiseurooppalaisilta tai kansainvälisiltä järjestöiltä saatiin 14 lausuntoa. Lausunnot ovat nähtävillä osoitteessa: rsal_service/index_en.htm. FI 3 FI

4 Komission arvioista ja johtopäätöksistä oltiin laajasti yhtä mieltä, kun taas pitkän aikavälin näkemyksissä ilmeni eroavaisuuksia. Suurin osa kommentoijista korosti, että matka- ja laajakaistaviestinnän jatkuva lisääntyminen johtuu sekä kilpailua edistävästä EU:n politiikasta että alan yritysten liiketoimintamalleista ja strategisista teknologiavalinnoista. Yksittäisten teknologioiden määräämistä pakollisiksi teknologian muuttuvassa kentässä pidettiin usein ongelmallisena. Monet pelkäsivät yleispalvelun ja sen rahoituspohjan laajentamisen haittaavan kilpailua, heikentävän investointeja ja hidastavan innovaatioita. Toisaalta useat kuluttaja- ja muut järjestöt pitivät komission soveltamia arviointikriteerejä liian rajoittavina ja kunnianhimottomina, ja kannattivat yleispalvelun ulottamista matka- ja/tai laajakaistaviestintään. Erityisesti sähköiseen viestintään erikoistuneet kuluttajajärjestöt tukivat kuitenkin komission johtopäätöksiä. Muutamissa kommenteissa nostettiin esiin tämän uudelleentarkastelun piiriin kuulumattomia näkökohtia, kuten palvelunlaatu, erot käytännön toteutuksessa eri puolilla EU:ta ja kansainväliset verkkovierailut. Joissain lausunnoissa käsiteltiin myös muita viestintään liittyviä käyttäjien oikeuksia ja etuja, kuten mahdollisuutta hyödyntää hätäpalveluja (joille on direktiivissä oma säännöksensä). Nämä kysymykset eivät kuulu tämän uudelleentarkastelun alaan, mutta näkemykset otetaan huomioon vuonna 2006 toteutettavaa sääntelyjärjestelmän yleistä uudelleentarkastelua koskevassa poliittisessa keskustelussa Matkaviestintä Komission alustava johtopäätös matkaviestinnän osalta oli, että matkaviestinnän sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Komission arviosta ja johtopäätöksestä oltiin yleisesti samaa mieltä: niitä tuettiin yli 70 prosentissa lausunnoista. Tukensa antoivat muun muassa kaikki hallitukset, viranomaiset ja alan yritysten edustajat. Jotkut näistä lausunnonantajista katsoivat, että matkaviestinnän sisällyttäminen soveltamisalaan olisi ennenaikaista, mutta että asiaan olisi palattava tulevassa yleisessä uudelleentarkastelussa. Useissa lausunnoissa huomautettiin, että vaikka toisen sukupolven (2G) matkaviestintäverkot kattavat prosenttia väestöstä useimmissa jäsenvaltioissa, maantieteellinen kattavuus saattaa vielä joillain syrjäseuduilla olla ongelma. Toisaalta sääntelyviranomaiset katsoivat, että olisi kohtuuttoman kallista edellyttää operaattoreilta 100 prosentin kattavuutta ja että kattavuuteen pääsemiseksi on tehty erilaisia aloitteita, kuten (yleispalvelun rahoitusjärjestelmän ulkopuolinen) taloudellinen tuki verkon laajentamiselle tai kannustaminen verkkojen yhteiskäyttöön. Maakohtaiset tiedot ja kansallisten sääntelyviranomaisten sosioekonomiset analyysit tukivat näkemystä, että kuluttajilla on mahdollisuudet käyttää 2G-matkaviestintäpalveluja kohtuuhintaan. Matkaviestintäoperaattorit korostivat tarjoavansa palveluja kaikille asiakasryhmille tarjoamalla monenlaisia palvelupaketteja sekä etukäteismaksuun että jälkikäteislaskutukseen perustuvalla hinnoittelulla. Varsinkin etukäteen maksettavien ns. prepaid-puhelujen katsottiin onnistuneesti laajentaneen puhelupalvelujen tarjontaa Euroopassa varsinkin alemmissa tuloluokissa. Vahvasti kilpailtujen vähittäismarkkinoiden katsottiin varmistavan hintojen laskun ja matkaviestinpalvelujen saatavuusalueiden laajentumisen. Monet kuluttaja- ja muut järjestöt arvostelivat tarkasteluperusteita ja komission lähestymistapaa liian rajoittuneiksi ja kannattivat yleispalvelun laajentamista FI 4 FI

5 matkaviestintään. Jotkut kaipasivat syvällisempää analyysiä sosiaalisista näkökohdista ja kohtuuhintaisuudesta. Pre-paid-puhelujen katsottiin yleensä olevan kalliimpia kuin laskutettavien puhelujen ja matkaviestinnän kustannusten yleisesti ottaen liian korkeita pienituloisille kuluttajille 6. Vammaisjärjestöt pitivät yleispalvelun laajentamista tarpeellisena, koska monilla vammaisilla on suuria vaikeuksia saada käyttöönsä ja käyttää matkaviestintäpalveluja Internet-laajakaistaliittymät Komission alustavana johtopäätöksenä oli, että vain pieni, joskin nopeasti kasvava, vähemmistö Euroopan kuluttajista käyttää Internet-laajakaistaliittymiä, eikä todellinen väestömäärään suhteutettu yleisyysaste täytä kriteeriä, jonka mukaan palvelun on oltava kuluttajien enemmistön käytössä 7. Näin ollen laajakaistaliittymien sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Komissio seuraa tilanteen kehittymistä tiiviisti valmistautuessaan seuraavaan yleispalveludirektiivin uudelleentarkasteluun. Tämä ei estä jäsenvaltioita tukemasta laajakaistainfrastruktuurin rakentamista valtiontukisääntöjä noudattaen. Julkisessa kuulemissa annettiin laajaa tukea laajakaistaa koskeville komission arvioille ja päätelmille: tukensa antoi 80 prosenttia kaikista vastaajista ja niitä kannattivat muun muassa kaikki hallitukset ja viranomaiset sekä alan yritykset. Jotkin sääntelyviranomaiset ilmoittivat hiljattain tehdyistä kansallisista sääntelyn uudelleentarkasteluista, jotka nekin tukivat johtopäätöksiä. Esiin nostettiin muun muassa se, että tarjolla on myös satelliittivälitteisiä laajakaistapalveluita ja että meneillään on monia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita laajakaistaliittymien maantieteellisen saatavuuden parantamiseksi. Osittain hankkeissa tukeudutaan kiinteän verkon langattomiin liityntätekniikoihin. Joissain lausunnoissa kaivattiin tukea laajakaistaliittymien tarjonnalle alueilla, joilla kaupallinen tarjonta ei toistaiseksi ole mahdollista. Alan yritykset ja käyttäjät korostivat, että laajakaistaviestintä on vasta suhteellisen varhaisessa kehitysvaiheessa markkinoilla, ja että kilpailu tulee lisäämään levinneisyyttä ja alentamaan kuluttajahintoja. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, ovatko markkinoilla havaitut ongelmat pysyviä. Laajakaistaliittymän tarjonnan määrääminen pakolliseksi aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai ristikkäistukia eri asiakasryhmien tai palvelutyyppien välillä. Lisäksi riskinä olisi jääminen jälkeen teknologian kehityksestä, eikä vähiten siirtonopeuksien suhteen. Lisäksi liittymämaksut ovat yhä useammin sidoksissa sisältöön, jolloin markkinainterventiot ovat vielä ongelmallisempia. Jotkut vastaajista katsoivat, että laajakaistan sisällyttäminen yleispalveluun aiheuttaisi huomattavan kustannustaakan useissa uusissa jäsenvaltioissa, joissa kiinteän verkon laajakaistainfrastruktuuri ei vielä ole kehittynyt kovin pitkälle. Useissa kuluttajajärjestöjen kommenteissa katsottiin laajakaistan tulleen edellytykseksi normaalille osallistumiselle yhteiskuntaan, joten sen pitäisi sisältyä yleispalveluun. Joidenkin mielestä alhainen levinneisyysaste ei saisi estää sääntelyllisiä toimia, jos mahdolliset hyödyt ovat kuluttajien kannalta suurempia kuin mahdolliset kustannukset. Muutamissa lausunnoissa 6 7 Ks. vaikutusten arviointia koskevan raportin kohta 5.2. Lokakuussa ,5 prosentilla EU:n väestöstä oli kiinteän verkon laajakaistaliittymä. Vuoden 2004 puoliväliin verrattuna (6,5 prosenttia, tiedot toukokuun 2005 tiedonannossa) tapahtunut kasvu ei riitä perusteeksi muuttaa komission johtopäätöstä. FI 5 FI

6 katsottiin, että koska sääntelytoimien täytäntöönpano kansallisella tasolla vie yleensä muutamia vuosia, uudelleentarkastelussa pitäisi toimia ennakoivasti laajentamalla yleispalvelun alaa, koska näin voitaisiin edistää laajakaistaliittymien yleistymistä. Eräs alueviranomainen katsoi, että laajakaistaliittymien sisällyttäminen on tarpeen tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille ja Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi kyseisellä alueella Pidemmän aikavälin kysymykset Yleiskatsaus Sidosryhmät olivat laajasti yhtä mieltä siitä, että esiin nousseet kysymykset edellyttävät poliittista keskustelua siitä, miten yleispalvelun tarjontaa olisi kehitettävä teknologisesti yhdentyvässä ja kilpaillussa viestintäympäristössä. Toisaalta näkemykset tulevaisuuden suunnasta vaihtelivat yleispalvelun täydellisestä lopettamisesta yleispalvelun vahvistamiseen. Painotukset vaihtelivat myös jäsenvaltioittain riippuen oikeusperinteistä ja markkinaolosuhteista. Joissain kommenteissa kaivattiin sääntelyyn joustavuutta, jotta sitä voitaisiin paremmin sovittaa kansallisiin tai paikallisiin/alueellisiin olosuhteisiin laajentuneessa EU:ssa. Monet korostivat, että keskustelun mahdollisuuksia rajoittaa tässä vaiheessa se, että uusien teknologioiden ja erityisesti IP-yhteyskäytäntöä käyttävän puheviestinnän vaikutuksia ei vielä tiedetä. Muutamien mielestä uudelleentarkastelu tehdään liian varhaisessa vaiheessa, koska nykysääntöjen soveltamisesta ei ole riittävästi kokemuksia Pitäisikö yleispalvelun kattaa vain mahdollisuus käyttää verkkoa mutta ei mahdollisuutta käyttää puhelupalvelua? Useat alan toimijat, kuten sääntelyelimet ja alan yritysten edustajat, katsoivat, että saattaisi olla aiheellista erottaa verkontarjonta palveluntarjonnasta varsinkin kun ollaan siirtymässä seuraavan sukupolven verkkoihin ja uusiin palveluympäristöihin, joissa kuluttaja voi valita erikseen sekä verkon- että palveluntarjoajansa (tämä on jo nyt tilanne IP-yhteyskäytäntöä käyttävässä puheensiirrossa). Tehokas kilpailu varmistaisi saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden, kun taas valtion toimilla olisi varmistettava kilpailua edistävä ja teknologianeutraali sääntely. Useimmat kuluttajien ja käyttäjien edustajat katsoivat, että pelkkä verkon käyttömahdollisuuden takaaminen ei riittäisi turvaamaan keskeisiä palveluja heikommassa asemassa oleville kuluttajille. Kuluttajajärjestöt totesivat kuitenkin myös, että yleispalvelun olisi taattava kaikille kansalaisille teknologianeutraalilla tavalla tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää viestintäverkkoa, koska laajakaistan kautta voidaan välittää joustavasti monenlaisia palveluja (puheensiirto, kirjoitettu viestintä, liikkuva kuva ja tekstipuhelinten välityspalvelut), joilla voidaan vastata myös erityistarpeita omaavien vaatimuksiin. Samoin katsottiin, että lyhyellä aikavälillä verkon ja palvelujen erottaminen ei välttämättä ole käytännössä mahdollista, koska verkon käyttöoikeuksien sääntelyjärjestelmät ovat EU:ssa vielä rakennusvaiheessa ja vakiintuneilla verkko-operaattoreilla on edelleen vahva markkinaasema vähittäispalvelujen tasolla. Yleispalvelun tarjoajien keskuudessa ilmeni myös epäilyksiä siitä, että verkon- ja palveluntarjonnan erottamispakko johtaisi monimutkaisiin sääntely- ja sopimusjärjestelyihin. FI 6 FI

7 Olisiko yleispalvelun katettava liittymismahdollisuus verkkoon paikasta riippumatta? Vastauksista käy ilmi, että tätä kysymystä oli tulkittu eri tavoin. Osa katsoi tämän vaatimuksen jo osittain täyttyvän, kun direktiivi antaa mahdollisuuden siihen, että yleispalvelusta vastaa matkaviestintää tai muuta langatonta tekniikkaa hyödyntävä operaattori (kuitenkin niin, että liittymä pysyy aina tietyssä fyysisessä sijaintipaikassa). Muutamissa lausunnoissa katsottiin, että paikasta riippumatonta verkkoonpääsyä voidaan tarjota ainoastaan matkaviestintätekniikan avulla, ja että matkaviestintään otettu kanta on ristiriidassa tämän kanssa. Yleisesti kuitenkin todettiin, että käytössä on (ja käyttöön oletettavasti tulee) monia liityntätekniikoita, jotka voivat tarjota paikasta riippumatonta verkkoonpääsyä eritasoisin kustannuksin. Monet toimijat pitivät tämän vuoksi perusteltuna selvittää, voitaisiinko antaa mahdollisuus toteuttaa yleispalvelu joustavasti mitä tahansa tekniikkaa käyttäen (tämä voisi tulla halvemmaksi kuin tiettyyn sijaintipisteeseen kiinteästi sijoitettava päätelaite). Tässä yhteydessä olisi kuitenkin ensin tutkittava muutamia erityisnäkökohtia, kuten palvelunlaatua ja mahdollisuutta käyttää hätäpalveluja. Alan yritykset totesivat yleisesti ottaen, että markkinoilla on jo tarjolla liikkuvuuden mahdollistavia Internet-liityntä- ja puheensiirtopalveluja, eikä tälle alalle tarvita yleispalveluvelvoitteita. Palvelunlaadun takaaminen mihin tahansa liityntäpaikkaan vaatisi huomattavia verkkoinvestointeja Tarvitaanko yleispalvelun puitteissa yhä maksullisia yleisöpuhelimia koskevia säännöksiä? Koska matkapuhelin on jo lähes kaikilla, useissa lausunnoissa pidettiin järkevänä vähentää maksullisten yleisöpuhelimien määrää ja poistaa ne yleispalvelun piiristä. Monet kuitenkin katsoivat yleisöpuhelimille saattavan edelleen olla tarvetta tietyillä alueilla ja tietyissä olosuhteissa ja että niitä pitävät tärkeinä varsinkin yhteiskuntamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Useissa kommenteissa esitettiin, että maksullisia yleisöpuhelimia voisi olla järkevää kehittää esimerkiksi Internet-yhteyspisteiksi tai monitoimipisteiksi, joista olisi hyötyä myös vammaisille. Lisäksi ehdotettiin, että poistettavien yleisöpuhelinten tilalle voitaisiin kehittää vaihtoehtoja, kuten hätäyhteyspisteitä, joiden toiminta olisi viranomaisten vastuulla Kuinka kauan on vielä tarpeen pitää luettelo- ja numerotiedustelupalvelut yleispalvelun piirissä? Monissa vastauksissa huomautettiin, että direktiivissä tehdään ero yhtäältä luettelotietojen keruuta ja edelleen välittämistä koskevien vaatimusten (tukkutaso) ja hakemistopalvelujen (vähittäismyynnin taso) välillä. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa alan vapauttaminen on edennyt, katsottiin, että hakemistopalvelut voitaisiin poistaa yleispalvelun piiristä. Muista maista saatiin varovaisempia kommentteja, joissa usein kannatettiin nykyisten vaatimusten säilyttämistä. Hakemistopalvelualan yritykset pitivät yleispalveluvelvoitetta vähittäismyynnin tasolla tarpeettomana ja kilpailulle haitallisena, mutta peräänkuuluttivat käyttöoikeuksien myöntämiseen liittyvien vaatimusten noudattamisen tiukempaa valvontaa tukkutasolla. FI 7 FI

8 Pitäisikö vammaisia käyttäjiä koskevia yleispalveluun kuuluvia erityistoimia yhdenmukaistaa EU:n tasolla nykyistä enemmän? Useimmat viranomaiset katsoivat, että seuraavan sukupolven verkkoihin siirtymisen vuoksi olisi ennenaikaista yhdenmukaistaa alaa enemmän kuin direktiivin 7 artiklassa nykyisellään vaaditaan. Tätä pidettiin myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vastaisena. Yritysten näkemykset vaihtelivat suuresti, mutta yleisesti ottaen pidemmälle menevää yhdenmukaistamista pidettiin tarpeettomana ja kalliina varsinkin kun otetaan huomioon myös erityistarpeisiin vastaavien tuotteiden ja palvelujen laaja kirjo. Lisäksi todettiin, että niiden seikkojen lisäksi, joita tarkastellaan esteettömyysaloitteen 8 puitteissa, voitaisiin tarkastella muitakin mahdollisia ongelmia, kuten perinteisten apuvälineiden yhteensopivuus IP-pohjaisen tekniikan kanssa. Useat vammaisjärjestöt kannattivat laajempaa yhdenmukaistamista, joka voisi kattaa esimerkiksi hätäpalvelujen käyttömahdollisuudet IP-pohjaisissa verkoissa. Toisaalta jotkut vammaisjärjestöistä ja kuluttajajärjestöistä katsoivat, että tiukempi yhdenmukaistaminen saattaisi olla liian rajoittavaa ja kannattivat muunlaisia toimia, kuten yleensäkin palvelujen suunnittelemista siten, että niissä otetaan huomioon myös erityistarpeet Olisiko tavoitteena oltava yleispalvelun rahoitus yleisistä verotuloista? Tässä kohdin näkemykset poikkesivat huomattavasti viranomaisten ja yritysten välillä. Yleisesti ottaen viranomaiset eivät nähneet syytä muuttaa nykyistä rahoitusjärjestelmää (joka antaa mahdollisuuden valita julkisten varojen käytön ja alakohtaisen rahaston välillä). Eräät hallitukset eivät kuitenkaan sulkeneet pois mahdollisuutta selvittää pitkällä aikavälillä muitakin verotuspohjaisia rahoitusmuotoja, toiset taas kaipasivat lisätutkimuksia vaihtoehtoisista rahoitusmenetelmistä. Jossain vastauksissa katsottiin, että keskustelu yleispalvelusta sekoitetaan paljon laajempaan kysymykseen kaikille avoimesta kohtuuhintaisesta tietoyhteiskunnasta, joka on laajempi yhteiskunnallinen kysymys, eikä rajoitu pelkästään sähköisen viestinnän alaan. Useimmat yritykset katsoivat, että alakohtainen rahastorahoitus vääristää markkinoita ja luo ristikkäistukia eri kuluttajaryhmien välille, mikä taas nostaa viestinnän kokonaiskustannuksia. Kuluttajajärjestöt korostivat lähinnä sitä, että yleispalvelurahoituksen kirjanpidon on oltava läpinäkyvää ja että ei syntyisi ristikkäistukia, joiden vuoksi kuluttajat joutuisivat maksamaan liikaa. Lisäksi käyttäjät varoittivat luomasta epärealistisen kovia yleispalveluvelvoitteita teleoperaattoreille ja niiden asiakkaille, kuten joissain maissa on tapahtunut. 4. KOMISSION KANTA Komissio katsoo, että julkisessa kuulemisessa on saatu tuki toukokuun 2005 tiedonannossa esitetylle alustavalle kannalle, eikä esiin ole tullut uusia perusteita muuttaa johtopäätöstä, jonka mukaan matkaviestintä ja laajakaistaviestintä eivät täytä yleispalveludirektiivissä asetettuja yleispalvelun piiriin asettamisen ehtoja. Komissio myöntää, että uudelleentarkastelu oli laajuudeltaan suppeahko, kuten joissain lausunnoissa todettiinkin. Tässä suhteessa komissiota sitovat kuitenkin yleispalvelun uudelleentarkasteluperusteita koskevat 8 Ks. komission tiedonanto KOM(2005) 425 esteettömästä tietoyhteiskunnasta: FI 8 FI

9 yleispalveludirektiivin säännökset. Teknologian ja markkinoiden kehityksen vuoksi komissio tulee kuitenkin piakkoin tarkastelemaan uudelleen koko sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmää sen varmistamiseksi, että järjestelmän kokonaistavoitteet vastaavat Lissabonin tavoitteita tiedonannossa i2010 kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta 9 kuvatulla tavalla. 5. PÄÄTELMÄT Komissio on tarkastellut uudelleen yleispalvelun laajuutta yleispalveludirektiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Uudelleentarkastelun tuloksena komissio on päättänyt olla toistaiseksi ehdottamatta muutoksia yleispalvelun laajuuteen. Komission pitkän aikavälin kysymyksiin saamat vastaukset antavat kuitenkin hyvän perustan kauaskantoisemmalle poliittiselle keskustelulle yleispalvelun tarjonnasta vuonna 2006 käynnistettävässä sähköisen viestinnän sääntelyn yleisessä uudelleentarkastelussa. Uudelleentarkastelun yhteydessä on mahdollisuus käsitellä tarvetta turvata yleispalvelun tarjonnan teknologianeutraalisuus. Yleispalveludirektiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio toimittaa tämän tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 9 KOM(2005) 229. FI 9 FI

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) 556/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) Markkina-analyysi koskee Kainuun maakuntayhtymän ilmoittamaa hankealuetta, joka kattaa koko Sotkamon kunnan.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO OSASTO B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA LIIKENNE JA MATKAILU RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) 5179/1/01 REV 1 ADD 1 LIMITE MAR 2 CODEC 13 YHTEINEN KANTA Asia: Yhteinen kanta Euroopan

Lisätiedot

16498/08 VHK/tan DG C II B

16498/08 VHK/tan DG C II B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. helmikuuta 2009 (OR. en) 16498/08 Toimielinten välinen asia: 2007/0249 (COD) TELECOM 216 MI 504 COMPET 537 DATAPROTECT 102 CONSOM 204 CAB 60 CODEC 1689 SÄÄDÖKSET JA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.7.2016 COM(2016) 438 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE valmispakkauksia koskevan oikeudellisen kehyksen

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en) 8739/15 MAR 63 TRANS 160 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 11. toukokuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI hyväksyttävän virheriskin käsitteestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2010 TYÖASIAKIRJA "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä Osa 1: Johdanto, esittelijän lähtökohtaolettama ja taustaa Talousarvion valvontavaliokunta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot