EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2005) 163 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Kertomus yleispalvelun laajuutta koskevan uudelleentarkastelun tuloksista direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti {SEK(2006) 445} FI FI

2 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Kertomus yleispalvelun laajuutta koskevan uudelleentarkastelun tuloksista direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. TIEDONANNON TAUSTAA JA TARKOITUS Komissio julkaisi 25. toukokuuta 2005 tiedonannon direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan mukaisesta yleispalvelun laajuuden uudelleentarkastelusta. Samalla julkaistiin asiaa koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja 1. Tässä ensimmäisessä yleispalveludirektiivin 2 15 artiklan mukaisessa uudelleentarkastelussa selvitettiin, olisiko yleispalvelun laajuus säilytettävä ennallaan vai pitäisikö sitä muuttaa niin, että se sisältäisi myös varsinkin matkaviestinnän ja laajakaistaviestinnän. Komissio pyysi lausuntoja analyysistään ja alustavista päätelmistään sekä muutamista pidemmän aikavälin kysymyksistä. Kysymyksillä pyrittiin herättelemään kauaskantoisempaa poliittista keskustelua, josta olisi hyötyä sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän yleisessä uudelleentarkastelussa vuonna Tämä tiedonanto on yleispalveludirektiivin 15 artiklan 2 kohdan mukainen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle komission tekemästä uudelleentarkastelusta, jossa on otettu huomioon julkisen kuulemisen tulokset. 2. TIIVISTELMÄ KOMISSION ANALYYSISTÄ JA ALUSTAVASTA KANNASTA Toukokuun 2005 tiedonannossa kerrattiin voimassa olevan määritelmän 3 mukainen yleispalvelun laajuus sekä yleispalveludirektiivissä määritellyt laajuuden uudelleentarkastelussa käytettävät perusteet 4. Tiedonannossa muistutettiin erityisesti siitä, että sähköisessä viestinnässä yleispalvelu tarjoaa turvaverkon niille, jotka eivät taloudellisten resurssiensa tai maantieteellisen sijaintinsa vuoksi pysty käyttämään kansalaisten suuren enemmistön saatavilla olevia peruspalveluja Tiedonanto KOM(2005) 203 ja valmisteluasiakirja SEC(2005) 660. Ks. _en.htm. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen alalla (EYVL L 108, , ss ). Yleispalvelu kattaa: 1) puheviestinnän ja toimivan Internet-yhteyden mahdollistavan, tietyssä sijaintipaikassa olevan liittymän yleiseen puhelinverkkoon ja 2) yleisesti saatavilla olevien puhelupalvelujen käyttöoikeuden. Ks. johdanto-osan kappale 25 ja liite V. Uudelleentarkastelussa on arvioitava yhteiskunnallinen, taloudellinen ja tekniikan kehitys sen selvittämiseksi, ovatko tietyt palvelut kuluttajien enemmistön saatavilla ja käyttääkö kuluttajien enemmistö niitä ja aiheuttaako palvelujen puutteellinen saatavuus tai se, että kuluttajien vähemmistö ei käytä niitä, sosiaalista syrjäytymistä. FI 2 FI

3 Tiedonannossa todettiin lisäksi seuraavaa: Kilpailu matkaviestinnässä oli jo johtanut tilanteeseen, jossa kuluttajilla oli monipuolisia ja kohtuuhintaisia mahdollisuuksia matkaviestintään, joten matkaviestinnän sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Internetin laajakaistaliittymät eivät vielä olleet niin yleisiä, että niiden voitiin katsoa olevan kuluttajien enemmistön käytössä, joten laajakaistaliittymien sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Lisäksi tiedonannossa nostettiin esiin muutamia pitkän aikavälin kysymyksiä: Pitäisikö yleispalvelussa erottaa toisistaan mahdollisuus käyttää verkkoa ja mahdollisuus käyttää tarjottuja palveluja, eli edellyttää vain viestintäverkon käyttömahdollisuutta eikä puhelupalvelun käyttömahdollisuutta? Olisiko yleispalvelun katettava liittymismahdollisuus verkkoon paikasta riippumatta? Tarvitaanko yleispalvelun puitteissa yhä maksullisia yleisöpuhelimia koskevia säännöksiä? Kuinka kauan on vielä tarpeen pitää luettelo- ja numerotiedustelupalvelut yleispalvelun piirissä? Pitäisikö vammaisia käyttäjiä koskevia yleispalveluun kuuluvia erityistoimia yhdenmukaistaa EU:n tasolla nykyistä enemmän? Olisiko tavoitteena oltava yleispalvelun rahoitus yleisistä verotuloista? 3. ERI OSAPUOLTEN KUULEMINEN 3.1. Yleiskatsaus saaduista lausunnoista Julkinen kuuleminen käynnistettiin julkaisemalla tiedonanto ja siihen liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja komission verkkosivuilla. Kommentteja pyydettiin sähköpostitse 15. heinäkuuta 2005 mennessä. Lausuntoja saatiin yhteensä 76 kappaletta monentyyppisiltä sähköisen viestinnän sidosryhmiltä, kuten hallituksilta, sääntelyviranomaisilta, kansalaisjärjestöiltä (erityisesti kuluttajien, käyttäjien ja vammaisten järjestöiltä), yksityishenkilöiltä, teleoperaattoreilta, palveluntarjoajilta, laitevalmistajilta sekä muilta yrityksiltä ja organisaatioilta. Maantieteellisesti kommentteja saatiin kuudestatoista EU:n kahdestakymmenestäviidestä jäsenvaltiosta, ja lausunnoista yli 40 prosenttia tuli kolmesta suuresta jäsenvaltiosta 5. Useissa lausunnoissa keskityttiin pelkästään pitkän aikavälin kysymyksiin. 5 Yhdistynyt kuningaskunta 16, Saksa 9, Ranska 8, Espanja 5, Portugali 4, Itävalta 3, Belgia 3. Yksi tai kaksi lausuntoa saatiin seuraavista maista: Tšekki, Kreikka, Suomi, Italia, Irlanti, Liettua, Alankomaat, Norja, Romania, Slovakia ja Slovenia. Yleiseurooppalaisilta tai kansainvälisiltä järjestöiltä saatiin 14 lausuntoa. Lausunnot ovat nähtävillä osoitteessa: rsal_service/index_en.htm. FI 3 FI

4 Komission arvioista ja johtopäätöksistä oltiin laajasti yhtä mieltä, kun taas pitkän aikavälin näkemyksissä ilmeni eroavaisuuksia. Suurin osa kommentoijista korosti, että matka- ja laajakaistaviestinnän jatkuva lisääntyminen johtuu sekä kilpailua edistävästä EU:n politiikasta että alan yritysten liiketoimintamalleista ja strategisista teknologiavalinnoista. Yksittäisten teknologioiden määräämistä pakollisiksi teknologian muuttuvassa kentässä pidettiin usein ongelmallisena. Monet pelkäsivät yleispalvelun ja sen rahoituspohjan laajentamisen haittaavan kilpailua, heikentävän investointeja ja hidastavan innovaatioita. Toisaalta useat kuluttaja- ja muut järjestöt pitivät komission soveltamia arviointikriteerejä liian rajoittavina ja kunnianhimottomina, ja kannattivat yleispalvelun ulottamista matka- ja/tai laajakaistaviestintään. Erityisesti sähköiseen viestintään erikoistuneet kuluttajajärjestöt tukivat kuitenkin komission johtopäätöksiä. Muutamissa kommenteissa nostettiin esiin tämän uudelleentarkastelun piiriin kuulumattomia näkökohtia, kuten palvelunlaatu, erot käytännön toteutuksessa eri puolilla EU:ta ja kansainväliset verkkovierailut. Joissain lausunnoissa käsiteltiin myös muita viestintään liittyviä käyttäjien oikeuksia ja etuja, kuten mahdollisuutta hyödyntää hätäpalveluja (joille on direktiivissä oma säännöksensä). Nämä kysymykset eivät kuulu tämän uudelleentarkastelun alaan, mutta näkemykset otetaan huomioon vuonna 2006 toteutettavaa sääntelyjärjestelmän yleistä uudelleentarkastelua koskevassa poliittisessa keskustelussa Matkaviestintä Komission alustava johtopäätös matkaviestinnän osalta oli, että matkaviestinnän sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Komission arviosta ja johtopäätöksestä oltiin yleisesti samaa mieltä: niitä tuettiin yli 70 prosentissa lausunnoista. Tukensa antoivat muun muassa kaikki hallitukset, viranomaiset ja alan yritysten edustajat. Jotkut näistä lausunnonantajista katsoivat, että matkaviestinnän sisällyttäminen soveltamisalaan olisi ennenaikaista, mutta että asiaan olisi palattava tulevassa yleisessä uudelleentarkastelussa. Useissa lausunnoissa huomautettiin, että vaikka toisen sukupolven (2G) matkaviestintäverkot kattavat prosenttia väestöstä useimmissa jäsenvaltioissa, maantieteellinen kattavuus saattaa vielä joillain syrjäseuduilla olla ongelma. Toisaalta sääntelyviranomaiset katsoivat, että olisi kohtuuttoman kallista edellyttää operaattoreilta 100 prosentin kattavuutta ja että kattavuuteen pääsemiseksi on tehty erilaisia aloitteita, kuten (yleispalvelun rahoitusjärjestelmän ulkopuolinen) taloudellinen tuki verkon laajentamiselle tai kannustaminen verkkojen yhteiskäyttöön. Maakohtaiset tiedot ja kansallisten sääntelyviranomaisten sosioekonomiset analyysit tukivat näkemystä, että kuluttajilla on mahdollisuudet käyttää 2G-matkaviestintäpalveluja kohtuuhintaan. Matkaviestintäoperaattorit korostivat tarjoavansa palveluja kaikille asiakasryhmille tarjoamalla monenlaisia palvelupaketteja sekä etukäteismaksuun että jälkikäteislaskutukseen perustuvalla hinnoittelulla. Varsinkin etukäteen maksettavien ns. prepaid-puhelujen katsottiin onnistuneesti laajentaneen puhelupalvelujen tarjontaa Euroopassa varsinkin alemmissa tuloluokissa. Vahvasti kilpailtujen vähittäismarkkinoiden katsottiin varmistavan hintojen laskun ja matkaviestinpalvelujen saatavuusalueiden laajentumisen. Monet kuluttaja- ja muut järjestöt arvostelivat tarkasteluperusteita ja komission lähestymistapaa liian rajoittuneiksi ja kannattivat yleispalvelun laajentamista FI 4 FI

5 matkaviestintään. Jotkut kaipasivat syvällisempää analyysiä sosiaalisista näkökohdista ja kohtuuhintaisuudesta. Pre-paid-puhelujen katsottiin yleensä olevan kalliimpia kuin laskutettavien puhelujen ja matkaviestinnän kustannusten yleisesti ottaen liian korkeita pienituloisille kuluttajille 6. Vammaisjärjestöt pitivät yleispalvelun laajentamista tarpeellisena, koska monilla vammaisilla on suuria vaikeuksia saada käyttöönsä ja käyttää matkaviestintäpalveluja Internet-laajakaistaliittymät Komission alustavana johtopäätöksenä oli, että vain pieni, joskin nopeasti kasvava, vähemmistö Euroopan kuluttajista käyttää Internet-laajakaistaliittymiä, eikä todellinen väestömäärään suhteutettu yleisyysaste täytä kriteeriä, jonka mukaan palvelun on oltava kuluttajien enemmistön käytössä 7. Näin ollen laajakaistaliittymien sisällyttämiselle yleispalveluun ei ollut perusteita. Komissio seuraa tilanteen kehittymistä tiiviisti valmistautuessaan seuraavaan yleispalveludirektiivin uudelleentarkasteluun. Tämä ei estä jäsenvaltioita tukemasta laajakaistainfrastruktuurin rakentamista valtiontukisääntöjä noudattaen. Julkisessa kuulemissa annettiin laajaa tukea laajakaistaa koskeville komission arvioille ja päätelmille: tukensa antoi 80 prosenttia kaikista vastaajista ja niitä kannattivat muun muassa kaikki hallitukset ja viranomaiset sekä alan yritykset. Jotkin sääntelyviranomaiset ilmoittivat hiljattain tehdyistä kansallisista sääntelyn uudelleentarkasteluista, jotka nekin tukivat johtopäätöksiä. Esiin nostettiin muun muassa se, että tarjolla on myös satelliittivälitteisiä laajakaistapalveluita ja että meneillään on monia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita laajakaistaliittymien maantieteellisen saatavuuden parantamiseksi. Osittain hankkeissa tukeudutaan kiinteän verkon langattomiin liityntätekniikoihin. Joissain lausunnoissa kaivattiin tukea laajakaistaliittymien tarjonnalle alueilla, joilla kaupallinen tarjonta ei toistaiseksi ole mahdollista. Alan yritykset ja käyttäjät korostivat, että laajakaistaviestintä on vasta suhteellisen varhaisessa kehitysvaiheessa markkinoilla, ja että kilpailu tulee lisäämään levinneisyyttä ja alentamaan kuluttajahintoja. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, ovatko markkinoilla havaitut ongelmat pysyviä. Laajakaistaliittymän tarjonnan määrääminen pakolliseksi aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai ristikkäistukia eri asiakasryhmien tai palvelutyyppien välillä. Lisäksi riskinä olisi jääminen jälkeen teknologian kehityksestä, eikä vähiten siirtonopeuksien suhteen. Lisäksi liittymämaksut ovat yhä useammin sidoksissa sisältöön, jolloin markkinainterventiot ovat vielä ongelmallisempia. Jotkut vastaajista katsoivat, että laajakaistan sisällyttäminen yleispalveluun aiheuttaisi huomattavan kustannustaakan useissa uusissa jäsenvaltioissa, joissa kiinteän verkon laajakaistainfrastruktuuri ei vielä ole kehittynyt kovin pitkälle. Useissa kuluttajajärjestöjen kommenteissa katsottiin laajakaistan tulleen edellytykseksi normaalille osallistumiselle yhteiskuntaan, joten sen pitäisi sisältyä yleispalveluun. Joidenkin mielestä alhainen levinneisyysaste ei saisi estää sääntelyllisiä toimia, jos mahdolliset hyödyt ovat kuluttajien kannalta suurempia kuin mahdolliset kustannukset. Muutamissa lausunnoissa 6 7 Ks. vaikutusten arviointia koskevan raportin kohta 5.2. Lokakuussa ,5 prosentilla EU:n väestöstä oli kiinteän verkon laajakaistaliittymä. Vuoden 2004 puoliväliin verrattuna (6,5 prosenttia, tiedot toukokuun 2005 tiedonannossa) tapahtunut kasvu ei riitä perusteeksi muuttaa komission johtopäätöstä. FI 5 FI

6 katsottiin, että koska sääntelytoimien täytäntöönpano kansallisella tasolla vie yleensä muutamia vuosia, uudelleentarkastelussa pitäisi toimia ennakoivasti laajentamalla yleispalvelun alaa, koska näin voitaisiin edistää laajakaistaliittymien yleistymistä. Eräs alueviranomainen katsoi, että laajakaistaliittymien sisällyttäminen on tarpeen tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille ja Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi kyseisellä alueella Pidemmän aikavälin kysymykset Yleiskatsaus Sidosryhmät olivat laajasti yhtä mieltä siitä, että esiin nousseet kysymykset edellyttävät poliittista keskustelua siitä, miten yleispalvelun tarjontaa olisi kehitettävä teknologisesti yhdentyvässä ja kilpaillussa viestintäympäristössä. Toisaalta näkemykset tulevaisuuden suunnasta vaihtelivat yleispalvelun täydellisestä lopettamisesta yleispalvelun vahvistamiseen. Painotukset vaihtelivat myös jäsenvaltioittain riippuen oikeusperinteistä ja markkinaolosuhteista. Joissain kommenteissa kaivattiin sääntelyyn joustavuutta, jotta sitä voitaisiin paremmin sovittaa kansallisiin tai paikallisiin/alueellisiin olosuhteisiin laajentuneessa EU:ssa. Monet korostivat, että keskustelun mahdollisuuksia rajoittaa tässä vaiheessa se, että uusien teknologioiden ja erityisesti IP-yhteyskäytäntöä käyttävän puheviestinnän vaikutuksia ei vielä tiedetä. Muutamien mielestä uudelleentarkastelu tehdään liian varhaisessa vaiheessa, koska nykysääntöjen soveltamisesta ei ole riittävästi kokemuksia Pitäisikö yleispalvelun kattaa vain mahdollisuus käyttää verkkoa mutta ei mahdollisuutta käyttää puhelupalvelua? Useat alan toimijat, kuten sääntelyelimet ja alan yritysten edustajat, katsoivat, että saattaisi olla aiheellista erottaa verkontarjonta palveluntarjonnasta varsinkin kun ollaan siirtymässä seuraavan sukupolven verkkoihin ja uusiin palveluympäristöihin, joissa kuluttaja voi valita erikseen sekä verkon- että palveluntarjoajansa (tämä on jo nyt tilanne IP-yhteyskäytäntöä käyttävässä puheensiirrossa). Tehokas kilpailu varmistaisi saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden, kun taas valtion toimilla olisi varmistettava kilpailua edistävä ja teknologianeutraali sääntely. Useimmat kuluttajien ja käyttäjien edustajat katsoivat, että pelkkä verkon käyttömahdollisuuden takaaminen ei riittäisi turvaamaan keskeisiä palveluja heikommassa asemassa oleville kuluttajille. Kuluttajajärjestöt totesivat kuitenkin myös, että yleispalvelun olisi taattava kaikille kansalaisille teknologianeutraalilla tavalla tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää viestintäverkkoa, koska laajakaistan kautta voidaan välittää joustavasti monenlaisia palveluja (puheensiirto, kirjoitettu viestintä, liikkuva kuva ja tekstipuhelinten välityspalvelut), joilla voidaan vastata myös erityistarpeita omaavien vaatimuksiin. Samoin katsottiin, että lyhyellä aikavälillä verkon ja palvelujen erottaminen ei välttämättä ole käytännössä mahdollista, koska verkon käyttöoikeuksien sääntelyjärjestelmät ovat EU:ssa vielä rakennusvaiheessa ja vakiintuneilla verkko-operaattoreilla on edelleen vahva markkinaasema vähittäispalvelujen tasolla. Yleispalvelun tarjoajien keskuudessa ilmeni myös epäilyksiä siitä, että verkon- ja palveluntarjonnan erottamispakko johtaisi monimutkaisiin sääntely- ja sopimusjärjestelyihin. FI 6 FI

7 Olisiko yleispalvelun katettava liittymismahdollisuus verkkoon paikasta riippumatta? Vastauksista käy ilmi, että tätä kysymystä oli tulkittu eri tavoin. Osa katsoi tämän vaatimuksen jo osittain täyttyvän, kun direktiivi antaa mahdollisuuden siihen, että yleispalvelusta vastaa matkaviestintää tai muuta langatonta tekniikkaa hyödyntävä operaattori (kuitenkin niin, että liittymä pysyy aina tietyssä fyysisessä sijaintipaikassa). Muutamissa lausunnoissa katsottiin, että paikasta riippumatonta verkkoonpääsyä voidaan tarjota ainoastaan matkaviestintätekniikan avulla, ja että matkaviestintään otettu kanta on ristiriidassa tämän kanssa. Yleisesti kuitenkin todettiin, että käytössä on (ja käyttöön oletettavasti tulee) monia liityntätekniikoita, jotka voivat tarjota paikasta riippumatonta verkkoonpääsyä eritasoisin kustannuksin. Monet toimijat pitivät tämän vuoksi perusteltuna selvittää, voitaisiinko antaa mahdollisuus toteuttaa yleispalvelu joustavasti mitä tahansa tekniikkaa käyttäen (tämä voisi tulla halvemmaksi kuin tiettyyn sijaintipisteeseen kiinteästi sijoitettava päätelaite). Tässä yhteydessä olisi kuitenkin ensin tutkittava muutamia erityisnäkökohtia, kuten palvelunlaatua ja mahdollisuutta käyttää hätäpalveluja. Alan yritykset totesivat yleisesti ottaen, että markkinoilla on jo tarjolla liikkuvuuden mahdollistavia Internet-liityntä- ja puheensiirtopalveluja, eikä tälle alalle tarvita yleispalveluvelvoitteita. Palvelunlaadun takaaminen mihin tahansa liityntäpaikkaan vaatisi huomattavia verkkoinvestointeja Tarvitaanko yleispalvelun puitteissa yhä maksullisia yleisöpuhelimia koskevia säännöksiä? Koska matkapuhelin on jo lähes kaikilla, useissa lausunnoissa pidettiin järkevänä vähentää maksullisten yleisöpuhelimien määrää ja poistaa ne yleispalvelun piiristä. Monet kuitenkin katsoivat yleisöpuhelimille saattavan edelleen olla tarvetta tietyillä alueilla ja tietyissä olosuhteissa ja että niitä pitävät tärkeinä varsinkin yhteiskuntamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Useissa kommenteissa esitettiin, että maksullisia yleisöpuhelimia voisi olla järkevää kehittää esimerkiksi Internet-yhteyspisteiksi tai monitoimipisteiksi, joista olisi hyötyä myös vammaisille. Lisäksi ehdotettiin, että poistettavien yleisöpuhelinten tilalle voitaisiin kehittää vaihtoehtoja, kuten hätäyhteyspisteitä, joiden toiminta olisi viranomaisten vastuulla Kuinka kauan on vielä tarpeen pitää luettelo- ja numerotiedustelupalvelut yleispalvelun piirissä? Monissa vastauksissa huomautettiin, että direktiivissä tehdään ero yhtäältä luettelotietojen keruuta ja edelleen välittämistä koskevien vaatimusten (tukkutaso) ja hakemistopalvelujen (vähittäismyynnin taso) välillä. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa alan vapauttaminen on edennyt, katsottiin, että hakemistopalvelut voitaisiin poistaa yleispalvelun piiristä. Muista maista saatiin varovaisempia kommentteja, joissa usein kannatettiin nykyisten vaatimusten säilyttämistä. Hakemistopalvelualan yritykset pitivät yleispalveluvelvoitetta vähittäismyynnin tasolla tarpeettomana ja kilpailulle haitallisena, mutta peräänkuuluttivat käyttöoikeuksien myöntämiseen liittyvien vaatimusten noudattamisen tiukempaa valvontaa tukkutasolla. FI 7 FI

8 Pitäisikö vammaisia käyttäjiä koskevia yleispalveluun kuuluvia erityistoimia yhdenmukaistaa EU:n tasolla nykyistä enemmän? Useimmat viranomaiset katsoivat, että seuraavan sukupolven verkkoihin siirtymisen vuoksi olisi ennenaikaista yhdenmukaistaa alaa enemmän kuin direktiivin 7 artiklassa nykyisellään vaaditaan. Tätä pidettiin myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vastaisena. Yritysten näkemykset vaihtelivat suuresti, mutta yleisesti ottaen pidemmälle menevää yhdenmukaistamista pidettiin tarpeettomana ja kalliina varsinkin kun otetaan huomioon myös erityistarpeisiin vastaavien tuotteiden ja palvelujen laaja kirjo. Lisäksi todettiin, että niiden seikkojen lisäksi, joita tarkastellaan esteettömyysaloitteen 8 puitteissa, voitaisiin tarkastella muitakin mahdollisia ongelmia, kuten perinteisten apuvälineiden yhteensopivuus IP-pohjaisen tekniikan kanssa. Useat vammaisjärjestöt kannattivat laajempaa yhdenmukaistamista, joka voisi kattaa esimerkiksi hätäpalvelujen käyttömahdollisuudet IP-pohjaisissa verkoissa. Toisaalta jotkut vammaisjärjestöistä ja kuluttajajärjestöistä katsoivat, että tiukempi yhdenmukaistaminen saattaisi olla liian rajoittavaa ja kannattivat muunlaisia toimia, kuten yleensäkin palvelujen suunnittelemista siten, että niissä otetaan huomioon myös erityistarpeet Olisiko tavoitteena oltava yleispalvelun rahoitus yleisistä verotuloista? Tässä kohdin näkemykset poikkesivat huomattavasti viranomaisten ja yritysten välillä. Yleisesti ottaen viranomaiset eivät nähneet syytä muuttaa nykyistä rahoitusjärjestelmää (joka antaa mahdollisuuden valita julkisten varojen käytön ja alakohtaisen rahaston välillä). Eräät hallitukset eivät kuitenkaan sulkeneet pois mahdollisuutta selvittää pitkällä aikavälillä muitakin verotuspohjaisia rahoitusmuotoja, toiset taas kaipasivat lisätutkimuksia vaihtoehtoisista rahoitusmenetelmistä. Jossain vastauksissa katsottiin, että keskustelu yleispalvelusta sekoitetaan paljon laajempaan kysymykseen kaikille avoimesta kohtuuhintaisesta tietoyhteiskunnasta, joka on laajempi yhteiskunnallinen kysymys, eikä rajoitu pelkästään sähköisen viestinnän alaan. Useimmat yritykset katsoivat, että alakohtainen rahastorahoitus vääristää markkinoita ja luo ristikkäistukia eri kuluttajaryhmien välille, mikä taas nostaa viestinnän kokonaiskustannuksia. Kuluttajajärjestöt korostivat lähinnä sitä, että yleispalvelurahoituksen kirjanpidon on oltava läpinäkyvää ja että ei syntyisi ristikkäistukia, joiden vuoksi kuluttajat joutuisivat maksamaan liikaa. Lisäksi käyttäjät varoittivat luomasta epärealistisen kovia yleispalveluvelvoitteita teleoperaattoreille ja niiden asiakkaille, kuten joissain maissa on tapahtunut. 4. KOMISSION KANTA Komissio katsoo, että julkisessa kuulemisessa on saatu tuki toukokuun 2005 tiedonannossa esitetylle alustavalle kannalle, eikä esiin ole tullut uusia perusteita muuttaa johtopäätöstä, jonka mukaan matkaviestintä ja laajakaistaviestintä eivät täytä yleispalveludirektiivissä asetettuja yleispalvelun piiriin asettamisen ehtoja. Komissio myöntää, että uudelleentarkastelu oli laajuudeltaan suppeahko, kuten joissain lausunnoissa todettiinkin. Tässä suhteessa komissiota sitovat kuitenkin yleispalvelun uudelleentarkasteluperusteita koskevat 8 Ks. komission tiedonanto KOM(2005) 425 esteettömästä tietoyhteiskunnasta: FI 8 FI

9 yleispalveludirektiivin säännökset. Teknologian ja markkinoiden kehityksen vuoksi komissio tulee kuitenkin piakkoin tarkastelemaan uudelleen koko sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmää sen varmistamiseksi, että järjestelmän kokonaistavoitteet vastaavat Lissabonin tavoitteita tiedonannossa i2010 kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta 9 kuvatulla tavalla. 5. PÄÄTELMÄT Komissio on tarkastellut uudelleen yleispalvelun laajuutta yleispalveludirektiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Uudelleentarkastelun tuloksena komissio on päättänyt olla toistaiseksi ehdottamatta muutoksia yleispalvelun laajuuteen. Komission pitkän aikavälin kysymyksiin saamat vastaukset antavat kuitenkin hyvän perustan kauaskantoisemmalle poliittiselle keskustelulle yleispalvelun tarjonnasta vuonna 2006 käynnistettävässä sähköisen viestinnän sääntelyn yleisessä uudelleentarkastelussa. Uudelleentarkastelun yhteydessä on mahdollisuus käsitellä tarvetta turvata yleispalvelun tarjonnan teknologianeutraalisuus. Yleispalveludirektiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio toimittaa tämän tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 9 KOM(2005) 229. FI 9 FI

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 228/30 FI II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1998, yhteenliittämisestä vapautetuilla telemarkkinoilla 8 päivänä tammikuuta 1998 annetun

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.9.2008 KOM(2008) 572 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.5.2005 KOM(2005) 203 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2003 SEK(2003) 627 lopullinen 2002/0123 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto 1 Ehdotusten tausta ja rakenne Komissio antoi 14.9.2016 ehdotukset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.8.2009 KOM(2009) 415 lopullinen KOMISSION KERTOMUS maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot