Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta"

Transkriptio

1 Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 197/2007 fin AK:n saavutetut toiminnan Neuvosto hyväksyi marraskuuta YMP:n uudistuksen, joka vastaa alueiden komitean kehotuksia etenkin seuraavin osin: Jäsenvaltioiden mahdollisuus käyttää vuodesta 2010 lähtien aina kymmenen prosenttia kansallisista enimmäismääristään maanviljelijöiden tukeen. Tuella on etenkin tarkoitus kompensoida maitoalan erityishaittoja. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön perinteisen mallin mukaisen tulotukijärjestelmän, voivat jakaa tukea aluekohtaisesti. Neuvosto sitoutuu jatkamaan täydentävien ehtojen soveltamisen yksinkertaistamista sekä jäsenvaltioiden hallinnossa että niiden hallinnoimien toimijoiden keskuudessa. Agence Europe antoi lehtistötiedotteen sen jälkeen kun alueiden komitea oli hyväksynyt suuntaa-antavan lausuntonsa yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastuksesta". Alueiden komitean YMP:tä tarkasteleva työryhmä kokoontui kolme kertaa: , ja Työryhmän kuulemia tahoja olivat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, COPA-COGECA, CIAA, kolmansien maiden edustajat, kansalaisyhteiskunnan edustajat sekä eri asiantuntijat. Työryhmän puheenjohtaja osallistui myös Euroopan parlamentin 27. marraskuuta 2007 järjestämään julkiseen kuulemiseen. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin suorien tukien yksinkertaistamisesta ja markkinavälineistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 6. joulukuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin maitokiintiöistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 11. tammikuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. FI

2 - 2 - MERIPOLITIIKKA aiheesta "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" Esittelijä: Saima Kalev (EE, UEN-AE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 22/2008 fin saavutetut Komission jäsen Joe Borg totesi 10. lokakuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean asettamat painopisteet olivat komission hyväksymän meripolitiikan toimintasuunnitelman keskeisiä tekijöitä. Komission jäsen Joe Borg totesi 28. marraskuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean toivoma luettelo EU:n tasolla nykyään käytössä olevista meripolitiikan rahoittamiseen tarkoitetuista välineistä valmistuu vuoden 2008 lopulla ja että siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti merellisillä alueilla käynnissä olevista hankkeista ja niiden rahoituksesta. Alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämässä 110. ylimääräisessä kokouksessa Ranskan pääministerin meripolitiikasta vastaavan pääsihteeristön pääsihteeri Xavier de la Gorce kertoi Euroopan unionin meripolitiikan tavoitteista ja edistymisestä Ranskan puheenjohtajuuskaudella ja oli tyytyväinen aluevaltuutettujen aktiivisuuteen. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston edustaja Paul Nemitz totesi, että asianmukainen eurooppalainen meri-, valtameri- ja rannikkopolitiikka sekä rannikko- ja merialueiden kehittämistä koskevat asianmukaiset kansalliset strategiat edellyttävät nykyistä tiiviimpää vuoropuhelua sekä alueiden nykyistä vahvempaa osallistumista. Artikkeli La voix du Nord -päivälehdessä alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämästä 110. ylimääräisestä kokouksesta Alueiden komitea osallistui marraskuuta 2007 pidetyn Blue Planet -foorumin järjestelyihin. Foorumi tarjosi erinomaisen tilaisuuden tehdä tunnetuksi komitean toimintaa alalla. Foorumissa käydyt lukuisat keskustelut johtivat moniin suosituksiin. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja Fokion Fotiadis kertoi täysistunnossa 28. marraskuuta 2007 pitävänsä etenkin ajatusta tietojenvaihtoa helpottavasta Euroopan meripoliittisesta foorumista hyvänä. Hän totesi myös, että komissio aloittaa pian meriä ja valtameriä koskevien tietojen keräämisen.

3 - 3 - Meripolitiikkaa käsittelevä erityisryhmä kokoontui 11. tammikuuta 2008, ja sen ansiosta komitean lausunnossa on voitu ottaa huomioon useiden aluejärjestöjen näkökanta. Osallistuminen kansainvälisen kaupunki- ja satamaliiton (AIVP IACP) 11. kansainväliseen kaupunki- ja satamakonferenssiin Tukholmassa kesäkuuta 2008 Alueiden komitean työvaliokunnan 110. ylimääräinen kokous Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008: EU:n yhdennetyn meripolitiikan toimintasuunnitelman seurantaa koskeva kohta

4 - 4 - saavutetut YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT aiheesta "Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen" Esittelijä: Francisco Camps Ortiz, Valencian aluehallituksen puheenjohtaja (ES, PPE), CdR 313/2007 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 313/2007 fin Alueiden komitean lausunnossa kannatetaan johdonmukaista vedenkäytön suunnittelua eri hallintotasoilla ja kehotetaan investoimaan yhteisön varoja infrastruktuurien ympäristöystävällisyyden parantamiseen ja luonnonvarojen säilyttämiseen. Lisäksi Euroopan parlamentti totesi oma-aloitteisessa mietinnössään, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa maankäytön suunnittelussa etusijalle kestävään vesipolitiikkaan liittyvät seikat. Euroopan parlamentin mietinnössä tarkastellaan myös komitean lausunnossa esitettyjä paikallis- ja alueviranomaisten taloudellisia huolenaiheita (lausunnossa kehotetaan poliittisia päättäjiä tarkastelemaan ensisijaisesti veden hinnoittelua, joka on erityisen arka seikka). Euroopan parlamentti kehottaa nimenomaan hinnoittelemaan veden sen arvon mukaan ja korostaa, että vesihuollossa on noudatettava veden oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatetta, jonka tarkoituksena on saada yritykset säästämään kyseistä tärkeää luonnonvaraa. Komitea näkyvyys lisääntyi huomattavasti vesihuollon parissa toimivien Euroopan laajuisten organisaatioiden keskuudessa. Euroopan parlamentti ja tärkeimmät ympäristöjärjestöjä edustavat sidosryhmät olivat samaa mieltä komitean lausunnon kanssa siitä, että vesihuoltoa tulisi pitää yhteisen maatalouspolitiikan uutena haasteena. Komitean lausunnon ohella päästiin laajaan yhteisymmärrykseen siitä, että maataloudessa on edistettävä tehokasta vedenkäyttöä. Komitean lausunnon tavoin EP:n esittelijä Richard Seeber kehotti Euroopan komissiota Euroopan vesipäivänä Zaragozassa 2008 ottamaan vesikysymyksen huomioon kaikilla politiikanaloilla sekä laatimaan tarvittavat rahoitusvälineet, jotta kaikki hallintotasot voivat antaa asiaan panoksensa. Komitean lausunnon pääkohdat otettiin huomioon Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressin (CLRAE) asiakirjoissa vuonna Komitean lausunnon tavoin CLRAE:n päätöslauselmassa ja suosituksessa edellytetään nyt avoimuutta paikallisen ja alueellisen vesihuollon hallinnossa sekä korostetaan kansalaisille tarjottujen palvelujen laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta keskeisinä ratkaisuina vedenpuutteen ongelmaan. Komitean lausunnossa mukaillaan EU:n vesipuitedirektiiviä, jossa säädetään

5 - 5 - vesipiirin hoitosuunnitelmista. Tämä lähestymistapa ilmenee myös CLRAE:n asiakirjoissa, joissa tuodaan esiin tietoisuuden lisääntyminen veden kiertokulusta osana laajempaa ekosysteemiä eikä rajoiteta sitä putkistojen rakentamiseen.

6 - 6 - TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Biotieteiden ja bioteknologian strategian väliarviointi" Esittelijä: Karl Döhler (DE, PPE), CdR 174/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 174/2007 fin saavutetut Alueiden komitean profiilin nostaminen biotieteiden ja bioteknologian alalla etenkin Euroopan komissiossa ja sidosryhmien järjestöjen piirissä. nsa avulla komitea kykeni syventämään neuvoston toukokuuta 2007 antamien päätelmien alueellista ulottuvuutta painottamalla kuntien ja alueiden avainroolia edistettäessä kyseisten teknologian alojen kansainvälistä kilpailukykyä. Tähän pyritään alueiden ja rajatylittävällä yhteistyöllä, perustamalla ja yhdistämällä alueellisia bioteknologiaklustereita sekä valistamalla suurta yleisöä perusluonteisista tieteellisistä seikoista, oikeudellisista vaatimuksista sekä eettisistä kysymyksistä bioteknologian alalla. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden pääsihteeristöstä yritystoiminnan ja tutkimuksen pääosastoihin välillä käytiin erittäin rakentavaa keskustelua. Errin-verkoston (European Regions Research & Innovation Network) kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistettiin, ja verkosto antoi biotekniikka-työryhmänsä kautta yksityiskohtaisia kommentteja esittelijälle. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä eikä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausuntoa. Tapaamiset Errin-verkoston edustajien sekä bioteollisuuden eurooppalaisen järjestön EuropaBion Public Policy & Industrial Biotech -yksikön johtajan Dirk Carrezin kanssa

7 - 7 - LIIKENNEPOLITIIKKA aiheesta "Kaupunkiliikennettä käsittelevä vihreä kirja" Esittelijä: Albert Bore (UK, PPE), CdR 236/2007 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 236/2007 fin saavutetut Kyseessä on alueiden komitean ensimmäinen lausunto hyvin tärkeästä aiheesta eli kaupunkiliikenteestä, jonka yhteydessä otetaan huomioon liikennepolitiikka, ilmastonmuutos ja kaupunkien kehittämis. Keskeisenä poliittisena viestinä on vaatimus, että kaupungeissa on pikaisesti laadittava julkisen politiikan yhdennetty lähestymistapa, jossa EU:lla tulisi olla keskeinen rooli. Paikallis- (ja alue)viranomaisten tulisi kuitenkin voida päättää hyväksyttävistä ratkaisuista. Tämä viesti sisältyi sellaisenaan myös Euroopan parlamentin myöhemmin antamaan mietintöön, jossa kehotetaan "laatimaan yhdennetty eurooppalainen kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma" ja "kunnioittamaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita". Alueiden komitea katsoo myös, että on vahvistettava kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa kaupunkien välillä, löydettävä asianmukainen rahoitus kaupunkien liikenneruuhkien ja saastumisen asettamiin haasteisiin (helpottamalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja hyödyntämällä EIP:n rahoitusmahdollisuuksia) sekä laadittava pitkäjänteisiä liikennesuunnitelmia kaikki nämä seikat sisältyvät myös Euroopan parlamentin mietintöön (kohdat 4, 24 ja 31). Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti komitean lausunnon ehdotuksiin ja aikoo esittää 26. marraskuuta 2008 kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman. On tärkeää tutkia, onko siinä otettu huomioon komitean keskeiset ehdotukset. Komitean lausunto on tuotu esiin Ranskan paikallislehdissä (COTER-valiokunnan Grenoblessa pitämän seminaarin johdosta) ja Yhdistyneen kuningaskunnan paikallislehdissä (täysistunnossa hyväksytyn lausunnon johdosta) sekä erilaisissa eurooppalaisissa elimissä, kuten Sloveniassa 19. maaliskuuta 2008 pidetyssä UDG:n (Urban Development Group) teknisessä kokouksessa, joka järjestettiin osana Leipzigin peruskirjan soveltamisen seurantatoimia sekä puheenjohtajamaa Ranskan joulukuussa 2008 järjestämässä kaupunkifoorumissa, jossa tarkasteltiin kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan soveltamista ja seurantaa.

8 - 8 - työryhmätapaami set Esittelijä osallistui tutkimusta ja kaupunkiliikennettä käsitelleeseen Eurforum-konferenssiin 19. marraskuuta Esittelijä sekä komissio (liikenteen pääosasto) ja Euroopan parlamentti (esittelijä: Reinhard Rack) kävivät valmistelevia keskusteluja, ja järjestöjen kanssa pidettiin erityisryhmän kokous 27. marraskuuta Kaupunkiliikenteen tulevaisuutta käsitellyt COTER-valiokunnan pidettiin seminaari Grenoblessa 18. tammikuuta ETSK:n esittelijä, Euroopan suurkaupunkien vaaleilla valitut edustajat, Kansainvälisen julkisen liikenteen liitto (UITP), tärkeimmät järjestöt ja yksityissektori kävivät keskusteluja. Esittelijä piti puheenvuoron Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) julkisessa kuulemisessa 14. helmikuuta 2008 Esittelijä piti puheenvuoron Pariisissa 11. kesäkuuta 2008 järjestetyssä kolmannessa Salon européen de la mobilité -tapahtumassa aiheesta "Kaupunkiliikenne: mitkä ovat unionin puheenjohtajamaa Ranskan painopisteet?" Esittelijä piti puheenvuoron Genovassa 29. syyskuuta 2008 pidetyn konferenssin "Uuden kansalaisuuden rajat" työryhmässä "Uudet kaupunkipolitiikat kohti kestävää kaupunkikehitystä"

9 - 9 - ENERGIA aiheesta "Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat: kolmas lainsäädäntöpaketti" Esittelijä: Michel Lebrun (BE, PPE), Vallonian alueparlamentin jäsen, CdR 21/2008 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 21/2008 fin saavutetut Alueiden komitean keskeinen suositus, markkinoiden liberalisoinnin kohdentaminen kuluttajiin, on otettu huomioon Euroopan parlamentin 18. kesäkuuta 2008 antamassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa, jossa todetaan, että direktiivissä tulisi keskittyä kuluttajiin ja että jäsenvaltioiden on varmistettava korkeatasoinen kuluttajansuoja. EP:n päätöslauselmassa todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi tässä yhteydessä toteuttaa toimia taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on alueiden komitean kannalta kiinnostava asia. EP katsoo etenkin, että jäsenvaltiot voivat edellyttää, että kotitalousasiakkailta sähköstä saatavia tuloja käytetään rahoittamaan kotitalousasiakkaiden energiatehokkuutta ja kysyntäpuolen mittauksen hallintaa koskevia ohjelmia. Sekä alueiden komitea että EP painottavat, että on varmistettava sopimusehtojen, yleisten tietojen sekä yritysten ja niiden asiakkaiden riidanratkaisumenettelyjen avoimuus. EP:n lainsäädäntöpäätöslauselmassa heijastuu myös komitean esiin tuoma seikka uudistuvan energian edistämisestä ja todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa etusijalle uudistuvia energialähteitä tai jätteitä käyttävät laitokset sekä lämmön ja sähkön yhteistuotanto. Komitean lausunnossa komissiota kehotetaan toteuttamaan toimia markkinakeskittymien estämiseksi, ja EP painottaa vieläkin voimakkaammin toivomusta, että vertikaalisesti integroituja yrityksiä estetään osallistumasta sekä energiahuoltoon että energian siirtoon. Omistuksen eriyttämisen osalta kaasumarkkinoilla EP torjuu riippumattomaan verkonhaltijaan perustuvan mallin mutta kannattaa siirtoverkonhaltijamallia. en yhteydessä kuultiin alueiden komitean toissijaisuusverkostoa. Näin vahvistettiin komitean näkyvyyttä EU:n energiapolitiikan keskeisenä toimijana, joka kokoaa paikallis- ja alueviranomaisten intressit ja edustaa niitä kyseisellä yhä tärkeämmällä EU:n politiikanalalla.

10 TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevien tukitoimien tehostaminen EU:n alueilla" Esittelijä: Jyrki Myllyvirta, (FI, PPE), CdR 263/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 263/2007 fin saavutetut - lisäsi merkittävästi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä etenkin EU:n neuvostossa ja kattavan politiikan alalla, jonka avulla tehostetaan tutkimusta ja innovointia EU:n alueilla. tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden syventää 25. kesäkuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmiä 1, joissa komiteaa nimenomaan pyydettiin seuraamaan asiaa. Näin komitea toi esille useita merkittäviä näkökohtia sekä vahvisti sen ja EU:n neuvoston suhteita tutkimuksen alalla. Tähän kuului muun muassa EDUC-valiokunnan näkemystenvaihto puheenjohtajavaltio Portugalin kanssa, joka toimi neuvoston tutkimuksen työryhmän puheenjohtajana. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden välinen yhteistyö oli erittäin rakentavaa ja tiivistä. Esimerkiksi asiasta vastaava johtaja Robert-Jan Smits käytti puheenvuoron EDUC-valiokunnan kokouksessa. lisäsi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-antava komiteassa (EURAB, tapaaminen Norbert Kroon kanssa) sekä Euroopan yliopistojen liiton kanssa tehtävässä yhteistyössä. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. Esittelijä esitteli joulukuussa 2007 komitean lausuntoluonnoksen EU:n tieteen ja tekniikan tutkimuskomitealle (CREST) ja keskusteli siitä tutkimuskomitean kanssa. Esittelijä osallistui komitean edustajana paneelikeskusteluun, joka järjestettiin klustereita ja innovointia käsitelleessä korkean tason konferenssissa (European Presidency Conference on Innovation and Clusters) Tukholmassa vuoden 2008 tammikuussa. Esittelijä puhui Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskauteen liittyneessä eurooppalaisen tutkimusalueen tutkimusinfrastruktuureja ja niiden rakenteellista ulottuvuutta koskeneessa konferenssissa, joka pidettiin Brdossa Sloveniassa maaliskuussa Neuvoston 25. kesäkuuta 2007 antamat päätelmät aiheesta "Tutkimusta koskevien yhteisön rahoitusohjelmien koordinointi" (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/94967.pdf).

11 Cagliarissa Italiassa pidettiin 30. huhtikuuta 2008 komitean kotipaikan ulkopuolinen konferenssi aiheesta "Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen aluekehityksen tukemiseksi". Konferenssiin osallistui muun muassa Euroopan parlamentin jäsen Lambert van Nistelrooij, Euroopan komission edustaja Leonidas Karapiperis, Euroopan yliopistojen liiton puheenjohtaja Georg Winckler sekä tutkimusosaston pääjohtaja Luciano Criscuoli Italian korkeakoulu- ja tutkimusministeriöstä.

12 TIETOYHTEISKUNTA aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen" Esittelijä: András Szalay (HU, ALDE), CdR 5/2008 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 5/2008 fin saavutetut nosti huomattavasti alueiden komitean profiilia tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla, ja siinä painotetaan paikallisja alueviranomaisten keskeistä merkitystä edistettäessä tietoyhteiskuntaan osallistamista EU:ssa. Euroopan komission yksiköiden kanssa tehtiin intensiivistä työtä EU:n kampanjan "Tule mukaan tietoyhteiskuntaan!" yhteydessä. Alueiden komitea osallistui kampanjan toteuttamiseen ensimmäisen kerran Lahdessa järjestämällään kotipaikan ulkopuolisella seminaarilla, joka käsitteli tietoyhteiskuntaan osallistamista. Seminaari oli erinomainen tilaisuus esitellä tietoyhteiskuntaan osallistumisen paikallista ja alueellista ulottuvuutta. Komission jäsenen Viviane Redingin puheenvuoro komitean täysistunnossa sekä hänen ja esittelijän tapaaminen täysistunnossa komitean lausunnon hyväksymisen yhteydessä vahvistivat huomattavasti komitean roolia muiden keskuudessa kyseisen asian yhteydessä sekä paransi lausunnon näkyvyyttä. Esittelijä tuotiin vahvasti esiin paikallisissa lehdissä ja televisiossa, ja komitean työ voitiin siten yhdistää EU:n kansalaisten huolenaiheisiin. Yhteistyötä vahvistettiin tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla CEMRin, ECDL-säätiön, Euroopan vammaisfoorumin ja Euroopan tieto- ja viestintäteknologiateollisuuden liiton EICTAn kanssa. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. EDUC-valiokunnan kotipaikan ulkopuolinen seminaari Lahdessa joulukuussa 2007 yhdessä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kanssa aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistäminen EU:n paikallis- ja aluetasolla". Seminaarissa esiteltiin parhaita käytänteitä ja innovatiivisia toimia tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistämisestä paikallis- ja aluetasolla. Seminaarin puhujavieraita olivat Euroopan komission "Osallisuutta edistävä tietoja viestintäteknologia" -yksikön päällikkö Paul Timmers sekä Nokian, Eurocities-järjestön, CEMRin, ERISAn (European Regional Information Society Association) ja Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) edustajia.

13 Esittelijä piti ECOS-valiokunnan 6. kesäkuuta 2008 Logronossa Espanjassa järjestämässä kotipaikan ulkopuolisessa seminaarissa "Lissabonin strategia ja sosiaalinen osallisuus: nuorisoulottuvuus" esitelmän aiheesta "Nuorten osallisuuden edistäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla". Esittelijä osallistui EDUC-valiokunnan sihteeristön ja Euroopan komission yhdessä järjestämään vuoden 2008 Open Days -tapahtuman seminaariin "Tietoyhteiskuntaan osallistumista edistävät alueelliset ja paikalliset investoinnit innovoinnin ja kasvun lähteenä". Esittelijä esitteli alueiden komitean lausunnon Darmstadtissa Saksassa marraskuussa 2008 pidetyssä konferenssissa "itec08 Your TechnologyHotspot". Alueiden komitea kutsuttiin Wienissä marraskuussa 2008 järjestettyyn ministerikokoukseen "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen".

14 SYRJÄISIMMÄT ALUEET Alueiden komitean lausunto aiheesta "Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät" Esittelijä: Paulino Rivero Baute (ES, ALDE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 309/2007 fin saavutetut Euroopan parlamentti yhtyi AK:n käsitykseen siitä, että kansainvälisten kauppaneuvotteluiden mahdollisia taloudellisia vaikutuksia syrjäisimpien alueiden maataloussektoriin tulisi tarkastella perusteellisesti. Parlamentti kannatti myös AK:n näkemystä, jonka mukaan syrjäisimmille alueille tulisi myöntää erilliskohtelu, joka koskee siviili-ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään, jotta pyrkimyksiä syrjäisimpien alueiden yhteyksien parantamiseksi ei vaarannettaisi. Euroopan parlamentti yhtyi päätöslauselmassaan AK:n kantaan siitä, että tulevassa yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota syrjäisimpiin alueisiin, jotka kärsivät hyvin voimakkaasta muuttopaineesta, ja kannatti ajatusta, jonka mukaan syrjäisimmät alueet tulisi asettaa EU:n meripolitiikan keskipisteeseen. AK:n lausunnon näkökohdat, jotka ovat laukaisseet Euroopan komission toimia: AK vaati toimia syrjäisimpiin alueisiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen ten torjumiseksi. Komissio käynnistää ilmastonmuutokseen sopeutumisen taloudellisia vaikutuksia koskevan tutkimuksen, joka sisältää myös erityisen analyysin syrjäisimmistä alueista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista koskevassa valkoisessa kirjassaan komissio aikoo myös tunnustaa syrjäisimpien alueiden haavoittuvuuden. AK vaati, että syrjäisimpien alueiden erityispiirteet otettaisiin huomioon YMP:n terveystarkastuksessa. Komission ehdotuksessa säilytetään syrjäisimpiä alueita koskevat poikkeukset tuotannosta irrotettujen tukien ja tuen mukauttamisen soveltamisen suhteen. Asiakirjassa määrätään myös siitä, että varoja käytetään Posei-järjestelmään varainhoitovuodesta 2010 alkaen tehtäviin suoriin maksuihin. AK vaati syrjäisimpien alueiden maataloustuotteiden parempaa suojelua yhteisön markkinoiden avaamisen yhteydessä. EU:n puolesta komission neuvottelemat talouskumppanuussopimukset sisältävät erityismääräyksiä syrjäisimpien alueiden tiettyjen tuotteiden hyväksi. AK ehdotti toimia, joilla voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää syrjäisimpien alueiden potentiaalia luonnonlaboratorioina meritieteellistä tutkimusta varten. Komissio on ilmoittanut, että Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa ja sitä koskevassa toimintasuunnitelmassa

15 otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, ja että uuden merien ja merenkulkualan tutkimusta koskevan strategian ja teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemännen puiteohjelman yhteydessä luodaan verkostoja, jotka vahvistavat syrjäisimpien alueiden roolia parhaina mahdollisina meriympäristön seurantapaikkoina. AK on vaatinut muuttovirtojen hallinnan parantamista. Komissio aikoo käynnistää tutkimuksen muuttoliikkeen ja väestönkehityksen myönteisistä ja kielteisistä seurauksista alueeseen, työmarkkinoihin, julkisiin palveluihin, koulutukseen ja terveyteen syrjäisimmillä alueilla. Komissio aikoo myös arvioida maahanmuuttoon sopeutumista edistävän Euroopan rahaston perustamisen tarpeellisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Kanariansaarten Eurooppa-asioista vastaava edustaja osallistui konferenssiin aiheesta ''Strategian tulevaisuus syrjäisimpien alueiden kannalta" (Bryssel, toukokuuta), jossa hän esitteli AK:n lausunnon virkamiehistä, poliittisista päättäjistä sekä sidosryhmästä koostuvalle laajalle yleisölle.

16 AKTIIVINEN KANSALAISUUS aiheesta "Koulutuksella pontta nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen" Esittelijä: Claude du Granrut (FR, EPP), hyväksytty helmikuuta 2008 Linkki: CdR 173/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja sen alalla tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: maaliskuuta 2008 päivätyissä puheenjohtajan päätelmissä korostettiin koulutuksen osaalueen merkitystä osaamiskolmiossa (tutkimus, innovointi ja koulutus) ja todettiin, että ratkaisevana edellytyksenä Euroopan menestymiselle globaalistuneessa maailmassa on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ja yhä tehokkaampi panostaminen henkiseen pääomaan ja luovuuteen kaikissa elämänvaiheissa. Näin voidaan myös tehokkaasti torjua eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä myötävaikuttaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Huhtikuun 27. päivänä 2007 julkaistuissa neuvoston päätelmissä korostetaan myös AK:n roolia nuorisopolitiikan muotoilua koskevan monialaisen lähestymistavan edistämisessä ja nuorten kanssa käytävän rakenteellisen vuoropuhelun vahvistamisessa samalla heidän autonomiaansa ja aktiivista kansalaisuuttaan tukien. Neuvosto laskee myös alueiden komitean avun varaan, kun eurooppalaista nuorisosopimusta pannaan täytäntöön alue- ja paikallistasoilla. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: esittelijä tapasi lausunnon valmisteluvaiheen aikana Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston nuorisopolitiikasta vastaavan yksikönpäällikön Karel Bartakin sekä kouluopetuksesta vastaavan komission edustajan Tapio Säävälän. Otettiin myös yhteyttä "Europe for Citizenship" -yksikköön. Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston edustaja Adam Tyson esitteli komission näkemyksiä 23. marraskuuta 2007 järjestetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. Euroopan parlamentin kuuleminen aiheesta "Nuorten koulutuksessa kohtaama moninaisuus" (Young voices meeting diversity in Education) Esittelijä osallistui European Regeneration Areas Networkin 26. marraskuuta 2007 järjestämään konferenssiin aiheesta "Moninaisuus koulutuksessa: siltojen rakentaminen entistä parempaa Eurooppaa varten" (Diversity in Education: building bridges for a better Europe). Esittelijä tapasi 27. syyskuuta 2007 Euroopan nuorisofoorumin edustajan, joka lupasi tiivistä yhteistyötä AK:n kanssa.

17 Tapaaminen Euroopan parlamentin vastaavan asiakirjan esittelijän Hannu Takkulan kanssa Strasbourgissa 25. syyskuuta 2007

18 URHEILU aiheesta "Urheilun valkoinen kirja" Esittelijä: Helma Kuhn-Theis (DE, PPE), hyväksytty helmikuussa 2008 Linkki: CdR 262/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia urheilun alalla ja sen tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: 25. lokakuuta 2007 pidetyn EU:n urheiluministereiden epämuodollisen kokouksen päätelmissä korostetaan samoja kohtia kuin AK:n lausunnossa, eli komission tervetullutta aikomusta käynnistää merkittävä EU-aloite urheilun alalla, mutta päätelmissä kiinnitetään huomiota myös toissijaisuusperiaatteeseen tunnustamalla urheilujärjestöjen autonomia. AK:n tapaan urheiluministerit keskittyivät urheilun taloudellisen merkityksen määrittelyyn urheilupolitiikan perustana. Ministerit ilmaisivat halukkuutensa vahvistaa työmarkkinaosapuolten ja urheilualan toimijoiden välistä rakenteellista vuoropuhelua luomalla eurooppalainen urheilufoorumi. Yhtäpitävästi AK:n lausunnon kanssa ministerit asettivat keskipisteeseen myös dopingin vastaisen taistelun. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: Ensimmäinen ajatustenvaihto komission (Susanne Hollmannin ja Michal Krejzan) kanssa lausuntoluonnoksen valmistelemiseksi järjestettiin 15. lokakuuta Euroopan komission edustaja Susanne Hollmann osallistui 23. marraskuuta 2007 järjestettyyn EDUC-valiokunnan kokoukseen, jossa asianomaista lausuntoa käsiteltiin. Hyvä yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa: Euroopan parlamentti antoi 8. toukokuuta 2008 lausunnon valkoisesta kirjasta. Esittelijä oli Manolis Mavrommatis (PPE, DE). Parlamentin lausunnossa komissiota kehotetaan selkeästi ottamaan uuden rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa huomioon nimenomaan alueiden komitean kanta ja ottamaan huomioon komitean panos alue- ja paikallistasolla urheilun valkoisessa kirjassa määriteltyjen toimenpiteiden valvonnassa ja toimeenpanossa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. DEVE-valiokunnan esittelijän kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä: aihetta "Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia" käsittelevän DEVEvaliokunnan lausunnon esittelijä Mario Magnani (IT, ALDE) puhui 23. marraskuuta 2007 pidetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Kahdesta toisiinsa liittyvästä aiheesta käytiin keskustelu.

19 EDUC-valiokunnan sihteeristön edustaja osallistui Euroopan komission 8. lokakuuta 2007 urheilun valkoisesta kirjasta järjestämään konferenssiin ja toimitti siitä tiivistelmän esittelijälle. Esittelijä ei päässyt itse osallistumaan. luonnoksen valmistelun aikana järjestettiin tapaamisia Saksan EU-tason urheiluviraston ja muiden urheilujärjestöjen kanssa.

20 TERVEYSPOLITIIKKA ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta Esittelijä: Mario Magnani (IT, ALDE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 312/2007 fin saavutetut Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja kutsui alueiden komitean edustajaa osallistumaan tarkkailijana eurooppalaiseen toimintafoorumiin "ruokavalio, liikunta ja terveys" täysistuntoihin. Kyseinen foorumi toimii Euroopan komission johdolla ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että lähestymistapa perustuu yhteistyöhön ja tähtää konkreettiseen toimintaan, sekä valvoa, että foorumin toiminta on yhdenmukaista eurooppalaisten ravinto- ja liikunta-alan asiantuntijoiden verkoston toimien ja neuvostossa ja Euroopan parlamentissa kehiteltyjen ajatusten kanssa. Osallistuminen EPODE-verkoston (Ensemble Prévenons l Obésité des Enfants, Ehkäistään yhdessä lasten liikalihavuutta) konferenssiin, joka järjestettiin Brysselissä 27. kesäkuuta Kyseisen terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tukeman tapahtuman tarkoituksena oli korostaa Euroopan alueiden ja kaupunkien avainroolia lasten liikalihavuuden ehkäisyssä.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Luonnos kysymyksiksi mielipidetiedusteluun kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Versio valmistui 20.1.2015. AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista.

Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista. Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista. Ilmastonmuutoksen johdosta toteutettavat tehokkaat paikalliset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Annettu 11. helmikuuta 2011

Annettu 11. helmikuuta 2011 TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 00327/11/FI WP 180 Lausunto 9/2011 elinkeinoelämän ehdottamasta tarkistetusta kehyksestä RFID-sovellusten yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskeville vaikutusten arvioinneille Annettu

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO OSASTO B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA LIIKENNE JA MATKAILU RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD ,3 Bryssel, 1. maaliskuuta 2000.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ YXRWLVHQ KLVWRULDQVD NDXDVNDQWRLVLPPDQ XXGLVWXVVWUDWHJLDQ 7lPl \NVLW\LVNRKWDLQHQ VWUDWHJLD MXONDLVWDDQ

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot