Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta"

Transkriptio

1 Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 197/2007 fin AK:n saavutetut toiminnan Neuvosto hyväksyi marraskuuta YMP:n uudistuksen, joka vastaa alueiden komitean kehotuksia etenkin seuraavin osin: Jäsenvaltioiden mahdollisuus käyttää vuodesta 2010 lähtien aina kymmenen prosenttia kansallisista enimmäismääristään maanviljelijöiden tukeen. Tuella on etenkin tarkoitus kompensoida maitoalan erityishaittoja. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön perinteisen mallin mukaisen tulotukijärjestelmän, voivat jakaa tukea aluekohtaisesti. Neuvosto sitoutuu jatkamaan täydentävien ehtojen soveltamisen yksinkertaistamista sekä jäsenvaltioiden hallinnossa että niiden hallinnoimien toimijoiden keskuudessa. Agence Europe antoi lehtistötiedotteen sen jälkeen kun alueiden komitea oli hyväksynyt suuntaa-antavan lausuntonsa yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastuksesta". Alueiden komitean YMP:tä tarkasteleva työryhmä kokoontui kolme kertaa: , ja Työryhmän kuulemia tahoja olivat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, COPA-COGECA, CIAA, kolmansien maiden edustajat, kansalaisyhteiskunnan edustajat sekä eri asiantuntijat. Työryhmän puheenjohtaja osallistui myös Euroopan parlamentin 27. marraskuuta 2007 järjestämään julkiseen kuulemiseen. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin suorien tukien yksinkertaistamisesta ja markkinavälineistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 6. joulukuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin maitokiintiöistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 11. tammikuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. FI

2 - 2 - MERIPOLITIIKKA aiheesta "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" Esittelijä: Saima Kalev (EE, UEN-AE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 22/2008 fin saavutetut Komission jäsen Joe Borg totesi 10. lokakuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean asettamat painopisteet olivat komission hyväksymän meripolitiikan toimintasuunnitelman keskeisiä tekijöitä. Komission jäsen Joe Borg totesi 28. marraskuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean toivoma luettelo EU:n tasolla nykyään käytössä olevista meripolitiikan rahoittamiseen tarkoitetuista välineistä valmistuu vuoden 2008 lopulla ja että siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti merellisillä alueilla käynnissä olevista hankkeista ja niiden rahoituksesta. Alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämässä 110. ylimääräisessä kokouksessa Ranskan pääministerin meripolitiikasta vastaavan pääsihteeristön pääsihteeri Xavier de la Gorce kertoi Euroopan unionin meripolitiikan tavoitteista ja edistymisestä Ranskan puheenjohtajuuskaudella ja oli tyytyväinen aluevaltuutettujen aktiivisuuteen. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston edustaja Paul Nemitz totesi, että asianmukainen eurooppalainen meri-, valtameri- ja rannikkopolitiikka sekä rannikko- ja merialueiden kehittämistä koskevat asianmukaiset kansalliset strategiat edellyttävät nykyistä tiiviimpää vuoropuhelua sekä alueiden nykyistä vahvempaa osallistumista. Artikkeli La voix du Nord -päivälehdessä alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämästä 110. ylimääräisestä kokouksesta Alueiden komitea osallistui marraskuuta 2007 pidetyn Blue Planet -foorumin järjestelyihin. Foorumi tarjosi erinomaisen tilaisuuden tehdä tunnetuksi komitean toimintaa alalla. Foorumissa käydyt lukuisat keskustelut johtivat moniin suosituksiin. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja Fokion Fotiadis kertoi täysistunnossa 28. marraskuuta 2007 pitävänsä etenkin ajatusta tietojenvaihtoa helpottavasta Euroopan meripoliittisesta foorumista hyvänä. Hän totesi myös, että komissio aloittaa pian meriä ja valtameriä koskevien tietojen keräämisen.

3 - 3 - Meripolitiikkaa käsittelevä erityisryhmä kokoontui 11. tammikuuta 2008, ja sen ansiosta komitean lausunnossa on voitu ottaa huomioon useiden aluejärjestöjen näkökanta. Osallistuminen kansainvälisen kaupunki- ja satamaliiton (AIVP IACP) 11. kansainväliseen kaupunki- ja satamakonferenssiin Tukholmassa kesäkuuta 2008 Alueiden komitean työvaliokunnan 110. ylimääräinen kokous Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008: EU:n yhdennetyn meripolitiikan toimintasuunnitelman seurantaa koskeva kohta

4 - 4 - saavutetut YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT aiheesta "Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen" Esittelijä: Francisco Camps Ortiz, Valencian aluehallituksen puheenjohtaja (ES, PPE), CdR 313/2007 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 313/2007 fin Alueiden komitean lausunnossa kannatetaan johdonmukaista vedenkäytön suunnittelua eri hallintotasoilla ja kehotetaan investoimaan yhteisön varoja infrastruktuurien ympäristöystävällisyyden parantamiseen ja luonnonvarojen säilyttämiseen. Lisäksi Euroopan parlamentti totesi oma-aloitteisessa mietinnössään, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa maankäytön suunnittelussa etusijalle kestävään vesipolitiikkaan liittyvät seikat. Euroopan parlamentin mietinnössä tarkastellaan myös komitean lausunnossa esitettyjä paikallis- ja alueviranomaisten taloudellisia huolenaiheita (lausunnossa kehotetaan poliittisia päättäjiä tarkastelemaan ensisijaisesti veden hinnoittelua, joka on erityisen arka seikka). Euroopan parlamentti kehottaa nimenomaan hinnoittelemaan veden sen arvon mukaan ja korostaa, että vesihuollossa on noudatettava veden oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatetta, jonka tarkoituksena on saada yritykset säästämään kyseistä tärkeää luonnonvaraa. Komitea näkyvyys lisääntyi huomattavasti vesihuollon parissa toimivien Euroopan laajuisten organisaatioiden keskuudessa. Euroopan parlamentti ja tärkeimmät ympäristöjärjestöjä edustavat sidosryhmät olivat samaa mieltä komitean lausunnon kanssa siitä, että vesihuoltoa tulisi pitää yhteisen maatalouspolitiikan uutena haasteena. Komitean lausunnon ohella päästiin laajaan yhteisymmärrykseen siitä, että maataloudessa on edistettävä tehokasta vedenkäyttöä. Komitean lausunnon tavoin EP:n esittelijä Richard Seeber kehotti Euroopan komissiota Euroopan vesipäivänä Zaragozassa 2008 ottamaan vesikysymyksen huomioon kaikilla politiikanaloilla sekä laatimaan tarvittavat rahoitusvälineet, jotta kaikki hallintotasot voivat antaa asiaan panoksensa. Komitean lausunnon pääkohdat otettiin huomioon Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressin (CLRAE) asiakirjoissa vuonna Komitean lausunnon tavoin CLRAE:n päätöslauselmassa ja suosituksessa edellytetään nyt avoimuutta paikallisen ja alueellisen vesihuollon hallinnossa sekä korostetaan kansalaisille tarjottujen palvelujen laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta keskeisinä ratkaisuina vedenpuutteen ongelmaan. Komitean lausunnossa mukaillaan EU:n vesipuitedirektiiviä, jossa säädetään

5 - 5 - vesipiirin hoitosuunnitelmista. Tämä lähestymistapa ilmenee myös CLRAE:n asiakirjoissa, joissa tuodaan esiin tietoisuuden lisääntyminen veden kiertokulusta osana laajempaa ekosysteemiä eikä rajoiteta sitä putkistojen rakentamiseen.

6 - 6 - TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Biotieteiden ja bioteknologian strategian väliarviointi" Esittelijä: Karl Döhler (DE, PPE), CdR 174/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 174/2007 fin saavutetut Alueiden komitean profiilin nostaminen biotieteiden ja bioteknologian alalla etenkin Euroopan komissiossa ja sidosryhmien järjestöjen piirissä. nsa avulla komitea kykeni syventämään neuvoston toukokuuta 2007 antamien päätelmien alueellista ulottuvuutta painottamalla kuntien ja alueiden avainroolia edistettäessä kyseisten teknologian alojen kansainvälistä kilpailukykyä. Tähän pyritään alueiden ja rajatylittävällä yhteistyöllä, perustamalla ja yhdistämällä alueellisia bioteknologiaklustereita sekä valistamalla suurta yleisöä perusluonteisista tieteellisistä seikoista, oikeudellisista vaatimuksista sekä eettisistä kysymyksistä bioteknologian alalla. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden pääsihteeristöstä yritystoiminnan ja tutkimuksen pääosastoihin välillä käytiin erittäin rakentavaa keskustelua. Errin-verkoston (European Regions Research & Innovation Network) kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistettiin, ja verkosto antoi biotekniikka-työryhmänsä kautta yksityiskohtaisia kommentteja esittelijälle. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä eikä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausuntoa. Tapaamiset Errin-verkoston edustajien sekä bioteollisuuden eurooppalaisen järjestön EuropaBion Public Policy & Industrial Biotech -yksikön johtajan Dirk Carrezin kanssa

7 - 7 - LIIKENNEPOLITIIKKA aiheesta "Kaupunkiliikennettä käsittelevä vihreä kirja" Esittelijä: Albert Bore (UK, PPE), CdR 236/2007 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 236/2007 fin saavutetut Kyseessä on alueiden komitean ensimmäinen lausunto hyvin tärkeästä aiheesta eli kaupunkiliikenteestä, jonka yhteydessä otetaan huomioon liikennepolitiikka, ilmastonmuutos ja kaupunkien kehittämis. Keskeisenä poliittisena viestinä on vaatimus, että kaupungeissa on pikaisesti laadittava julkisen politiikan yhdennetty lähestymistapa, jossa EU:lla tulisi olla keskeinen rooli. Paikallis- (ja alue)viranomaisten tulisi kuitenkin voida päättää hyväksyttävistä ratkaisuista. Tämä viesti sisältyi sellaisenaan myös Euroopan parlamentin myöhemmin antamaan mietintöön, jossa kehotetaan "laatimaan yhdennetty eurooppalainen kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma" ja "kunnioittamaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita". Alueiden komitea katsoo myös, että on vahvistettava kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa kaupunkien välillä, löydettävä asianmukainen rahoitus kaupunkien liikenneruuhkien ja saastumisen asettamiin haasteisiin (helpottamalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja hyödyntämällä EIP:n rahoitusmahdollisuuksia) sekä laadittava pitkäjänteisiä liikennesuunnitelmia kaikki nämä seikat sisältyvät myös Euroopan parlamentin mietintöön (kohdat 4, 24 ja 31). Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti komitean lausunnon ehdotuksiin ja aikoo esittää 26. marraskuuta 2008 kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman. On tärkeää tutkia, onko siinä otettu huomioon komitean keskeiset ehdotukset. Komitean lausunto on tuotu esiin Ranskan paikallislehdissä (COTER-valiokunnan Grenoblessa pitämän seminaarin johdosta) ja Yhdistyneen kuningaskunnan paikallislehdissä (täysistunnossa hyväksytyn lausunnon johdosta) sekä erilaisissa eurooppalaisissa elimissä, kuten Sloveniassa 19. maaliskuuta 2008 pidetyssä UDG:n (Urban Development Group) teknisessä kokouksessa, joka järjestettiin osana Leipzigin peruskirjan soveltamisen seurantatoimia sekä puheenjohtajamaa Ranskan joulukuussa 2008 järjestämässä kaupunkifoorumissa, jossa tarkasteltiin kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan soveltamista ja seurantaa.

8 - 8 - työryhmätapaami set Esittelijä osallistui tutkimusta ja kaupunkiliikennettä käsitelleeseen Eurforum-konferenssiin 19. marraskuuta Esittelijä sekä komissio (liikenteen pääosasto) ja Euroopan parlamentti (esittelijä: Reinhard Rack) kävivät valmistelevia keskusteluja, ja järjestöjen kanssa pidettiin erityisryhmän kokous 27. marraskuuta Kaupunkiliikenteen tulevaisuutta käsitellyt COTER-valiokunnan pidettiin seminaari Grenoblessa 18. tammikuuta ETSK:n esittelijä, Euroopan suurkaupunkien vaaleilla valitut edustajat, Kansainvälisen julkisen liikenteen liitto (UITP), tärkeimmät järjestöt ja yksityissektori kävivät keskusteluja. Esittelijä piti puheenvuoron Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) julkisessa kuulemisessa 14. helmikuuta 2008 Esittelijä piti puheenvuoron Pariisissa 11. kesäkuuta 2008 järjestetyssä kolmannessa Salon européen de la mobilité -tapahtumassa aiheesta "Kaupunkiliikenne: mitkä ovat unionin puheenjohtajamaa Ranskan painopisteet?" Esittelijä piti puheenvuoron Genovassa 29. syyskuuta 2008 pidetyn konferenssin "Uuden kansalaisuuden rajat" työryhmässä "Uudet kaupunkipolitiikat kohti kestävää kaupunkikehitystä"

9 - 9 - ENERGIA aiheesta "Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat: kolmas lainsäädäntöpaketti" Esittelijä: Michel Lebrun (BE, PPE), Vallonian alueparlamentin jäsen, CdR 21/2008 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 21/2008 fin saavutetut Alueiden komitean keskeinen suositus, markkinoiden liberalisoinnin kohdentaminen kuluttajiin, on otettu huomioon Euroopan parlamentin 18. kesäkuuta 2008 antamassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa, jossa todetaan, että direktiivissä tulisi keskittyä kuluttajiin ja että jäsenvaltioiden on varmistettava korkeatasoinen kuluttajansuoja. EP:n päätöslauselmassa todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi tässä yhteydessä toteuttaa toimia taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on alueiden komitean kannalta kiinnostava asia. EP katsoo etenkin, että jäsenvaltiot voivat edellyttää, että kotitalousasiakkailta sähköstä saatavia tuloja käytetään rahoittamaan kotitalousasiakkaiden energiatehokkuutta ja kysyntäpuolen mittauksen hallintaa koskevia ohjelmia. Sekä alueiden komitea että EP painottavat, että on varmistettava sopimusehtojen, yleisten tietojen sekä yritysten ja niiden asiakkaiden riidanratkaisumenettelyjen avoimuus. EP:n lainsäädäntöpäätöslauselmassa heijastuu myös komitean esiin tuoma seikka uudistuvan energian edistämisestä ja todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa etusijalle uudistuvia energialähteitä tai jätteitä käyttävät laitokset sekä lämmön ja sähkön yhteistuotanto. Komitean lausunnossa komissiota kehotetaan toteuttamaan toimia markkinakeskittymien estämiseksi, ja EP painottaa vieläkin voimakkaammin toivomusta, että vertikaalisesti integroituja yrityksiä estetään osallistumasta sekä energiahuoltoon että energian siirtoon. Omistuksen eriyttämisen osalta kaasumarkkinoilla EP torjuu riippumattomaan verkonhaltijaan perustuvan mallin mutta kannattaa siirtoverkonhaltijamallia. en yhteydessä kuultiin alueiden komitean toissijaisuusverkostoa. Näin vahvistettiin komitean näkyvyyttä EU:n energiapolitiikan keskeisenä toimijana, joka kokoaa paikallis- ja alueviranomaisten intressit ja edustaa niitä kyseisellä yhä tärkeämmällä EU:n politiikanalalla.

10 TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevien tukitoimien tehostaminen EU:n alueilla" Esittelijä: Jyrki Myllyvirta, (FI, PPE), CdR 263/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 263/2007 fin saavutetut - lisäsi merkittävästi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä etenkin EU:n neuvostossa ja kattavan politiikan alalla, jonka avulla tehostetaan tutkimusta ja innovointia EU:n alueilla. tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden syventää 25. kesäkuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmiä 1, joissa komiteaa nimenomaan pyydettiin seuraamaan asiaa. Näin komitea toi esille useita merkittäviä näkökohtia sekä vahvisti sen ja EU:n neuvoston suhteita tutkimuksen alalla. Tähän kuului muun muassa EDUC-valiokunnan näkemystenvaihto puheenjohtajavaltio Portugalin kanssa, joka toimi neuvoston tutkimuksen työryhmän puheenjohtajana. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden välinen yhteistyö oli erittäin rakentavaa ja tiivistä. Esimerkiksi asiasta vastaava johtaja Robert-Jan Smits käytti puheenvuoron EDUC-valiokunnan kokouksessa. lisäsi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-antava komiteassa (EURAB, tapaaminen Norbert Kroon kanssa) sekä Euroopan yliopistojen liiton kanssa tehtävässä yhteistyössä. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. Esittelijä esitteli joulukuussa 2007 komitean lausuntoluonnoksen EU:n tieteen ja tekniikan tutkimuskomitealle (CREST) ja keskusteli siitä tutkimuskomitean kanssa. Esittelijä osallistui komitean edustajana paneelikeskusteluun, joka järjestettiin klustereita ja innovointia käsitelleessä korkean tason konferenssissa (European Presidency Conference on Innovation and Clusters) Tukholmassa vuoden 2008 tammikuussa. Esittelijä puhui Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskauteen liittyneessä eurooppalaisen tutkimusalueen tutkimusinfrastruktuureja ja niiden rakenteellista ulottuvuutta koskeneessa konferenssissa, joka pidettiin Brdossa Sloveniassa maaliskuussa Neuvoston 25. kesäkuuta 2007 antamat päätelmät aiheesta "Tutkimusta koskevien yhteisön rahoitusohjelmien koordinointi" (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/94967.pdf).

11 Cagliarissa Italiassa pidettiin 30. huhtikuuta 2008 komitean kotipaikan ulkopuolinen konferenssi aiheesta "Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen aluekehityksen tukemiseksi". Konferenssiin osallistui muun muassa Euroopan parlamentin jäsen Lambert van Nistelrooij, Euroopan komission edustaja Leonidas Karapiperis, Euroopan yliopistojen liiton puheenjohtaja Georg Winckler sekä tutkimusosaston pääjohtaja Luciano Criscuoli Italian korkeakoulu- ja tutkimusministeriöstä.

12 TIETOYHTEISKUNTA aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen" Esittelijä: András Szalay (HU, ALDE), CdR 5/2008 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 5/2008 fin saavutetut nosti huomattavasti alueiden komitean profiilia tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla, ja siinä painotetaan paikallisja alueviranomaisten keskeistä merkitystä edistettäessä tietoyhteiskuntaan osallistamista EU:ssa. Euroopan komission yksiköiden kanssa tehtiin intensiivistä työtä EU:n kampanjan "Tule mukaan tietoyhteiskuntaan!" yhteydessä. Alueiden komitea osallistui kampanjan toteuttamiseen ensimmäisen kerran Lahdessa järjestämällään kotipaikan ulkopuolisella seminaarilla, joka käsitteli tietoyhteiskuntaan osallistamista. Seminaari oli erinomainen tilaisuus esitellä tietoyhteiskuntaan osallistumisen paikallista ja alueellista ulottuvuutta. Komission jäsenen Viviane Redingin puheenvuoro komitean täysistunnossa sekä hänen ja esittelijän tapaaminen täysistunnossa komitean lausunnon hyväksymisen yhteydessä vahvistivat huomattavasti komitean roolia muiden keskuudessa kyseisen asian yhteydessä sekä paransi lausunnon näkyvyyttä. Esittelijä tuotiin vahvasti esiin paikallisissa lehdissä ja televisiossa, ja komitean työ voitiin siten yhdistää EU:n kansalaisten huolenaiheisiin. Yhteistyötä vahvistettiin tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla CEMRin, ECDL-säätiön, Euroopan vammaisfoorumin ja Euroopan tieto- ja viestintäteknologiateollisuuden liiton EICTAn kanssa. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. EDUC-valiokunnan kotipaikan ulkopuolinen seminaari Lahdessa joulukuussa 2007 yhdessä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kanssa aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistäminen EU:n paikallis- ja aluetasolla". Seminaarissa esiteltiin parhaita käytänteitä ja innovatiivisia toimia tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistämisestä paikallis- ja aluetasolla. Seminaarin puhujavieraita olivat Euroopan komission "Osallisuutta edistävä tietoja viestintäteknologia" -yksikön päällikkö Paul Timmers sekä Nokian, Eurocities-järjestön, CEMRin, ERISAn (European Regional Information Society Association) ja Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) edustajia.

13 Esittelijä piti ECOS-valiokunnan 6. kesäkuuta 2008 Logronossa Espanjassa järjestämässä kotipaikan ulkopuolisessa seminaarissa "Lissabonin strategia ja sosiaalinen osallisuus: nuorisoulottuvuus" esitelmän aiheesta "Nuorten osallisuuden edistäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla". Esittelijä osallistui EDUC-valiokunnan sihteeristön ja Euroopan komission yhdessä järjestämään vuoden 2008 Open Days -tapahtuman seminaariin "Tietoyhteiskuntaan osallistumista edistävät alueelliset ja paikalliset investoinnit innovoinnin ja kasvun lähteenä". Esittelijä esitteli alueiden komitean lausunnon Darmstadtissa Saksassa marraskuussa 2008 pidetyssä konferenssissa "itec08 Your TechnologyHotspot". Alueiden komitea kutsuttiin Wienissä marraskuussa 2008 järjestettyyn ministerikokoukseen "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen".

14 SYRJÄISIMMÄT ALUEET Alueiden komitean lausunto aiheesta "Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät" Esittelijä: Paulino Rivero Baute (ES, ALDE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 309/2007 fin saavutetut Euroopan parlamentti yhtyi AK:n käsitykseen siitä, että kansainvälisten kauppaneuvotteluiden mahdollisia taloudellisia vaikutuksia syrjäisimpien alueiden maataloussektoriin tulisi tarkastella perusteellisesti. Parlamentti kannatti myös AK:n näkemystä, jonka mukaan syrjäisimmille alueille tulisi myöntää erilliskohtelu, joka koskee siviili-ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään, jotta pyrkimyksiä syrjäisimpien alueiden yhteyksien parantamiseksi ei vaarannettaisi. Euroopan parlamentti yhtyi päätöslauselmassaan AK:n kantaan siitä, että tulevassa yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota syrjäisimpiin alueisiin, jotka kärsivät hyvin voimakkaasta muuttopaineesta, ja kannatti ajatusta, jonka mukaan syrjäisimmät alueet tulisi asettaa EU:n meripolitiikan keskipisteeseen. AK:n lausunnon näkökohdat, jotka ovat laukaisseet Euroopan komission toimia: AK vaati toimia syrjäisimpiin alueisiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen ten torjumiseksi. Komissio käynnistää ilmastonmuutokseen sopeutumisen taloudellisia vaikutuksia koskevan tutkimuksen, joka sisältää myös erityisen analyysin syrjäisimmistä alueista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista koskevassa valkoisessa kirjassaan komissio aikoo myös tunnustaa syrjäisimpien alueiden haavoittuvuuden. AK vaati, että syrjäisimpien alueiden erityispiirteet otettaisiin huomioon YMP:n terveystarkastuksessa. Komission ehdotuksessa säilytetään syrjäisimpiä alueita koskevat poikkeukset tuotannosta irrotettujen tukien ja tuen mukauttamisen soveltamisen suhteen. Asiakirjassa määrätään myös siitä, että varoja käytetään Posei-järjestelmään varainhoitovuodesta 2010 alkaen tehtäviin suoriin maksuihin. AK vaati syrjäisimpien alueiden maataloustuotteiden parempaa suojelua yhteisön markkinoiden avaamisen yhteydessä. EU:n puolesta komission neuvottelemat talouskumppanuussopimukset sisältävät erityismääräyksiä syrjäisimpien alueiden tiettyjen tuotteiden hyväksi. AK ehdotti toimia, joilla voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää syrjäisimpien alueiden potentiaalia luonnonlaboratorioina meritieteellistä tutkimusta varten. Komissio on ilmoittanut, että Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa ja sitä koskevassa toimintasuunnitelmassa

15 otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, ja että uuden merien ja merenkulkualan tutkimusta koskevan strategian ja teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemännen puiteohjelman yhteydessä luodaan verkostoja, jotka vahvistavat syrjäisimpien alueiden roolia parhaina mahdollisina meriympäristön seurantapaikkoina. AK on vaatinut muuttovirtojen hallinnan parantamista. Komissio aikoo käynnistää tutkimuksen muuttoliikkeen ja väestönkehityksen myönteisistä ja kielteisistä seurauksista alueeseen, työmarkkinoihin, julkisiin palveluihin, koulutukseen ja terveyteen syrjäisimmillä alueilla. Komissio aikoo myös arvioida maahanmuuttoon sopeutumista edistävän Euroopan rahaston perustamisen tarpeellisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Kanariansaarten Eurooppa-asioista vastaava edustaja osallistui konferenssiin aiheesta ''Strategian tulevaisuus syrjäisimpien alueiden kannalta" (Bryssel, toukokuuta), jossa hän esitteli AK:n lausunnon virkamiehistä, poliittisista päättäjistä sekä sidosryhmästä koostuvalle laajalle yleisölle.

16 AKTIIVINEN KANSALAISUUS aiheesta "Koulutuksella pontta nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen" Esittelijä: Claude du Granrut (FR, EPP), hyväksytty helmikuuta 2008 Linkki: CdR 173/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja sen alalla tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: maaliskuuta 2008 päivätyissä puheenjohtajan päätelmissä korostettiin koulutuksen osaalueen merkitystä osaamiskolmiossa (tutkimus, innovointi ja koulutus) ja todettiin, että ratkaisevana edellytyksenä Euroopan menestymiselle globaalistuneessa maailmassa on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ja yhä tehokkaampi panostaminen henkiseen pääomaan ja luovuuteen kaikissa elämänvaiheissa. Näin voidaan myös tehokkaasti torjua eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä myötävaikuttaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Huhtikuun 27. päivänä 2007 julkaistuissa neuvoston päätelmissä korostetaan myös AK:n roolia nuorisopolitiikan muotoilua koskevan monialaisen lähestymistavan edistämisessä ja nuorten kanssa käytävän rakenteellisen vuoropuhelun vahvistamisessa samalla heidän autonomiaansa ja aktiivista kansalaisuuttaan tukien. Neuvosto laskee myös alueiden komitean avun varaan, kun eurooppalaista nuorisosopimusta pannaan täytäntöön alue- ja paikallistasoilla. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: esittelijä tapasi lausunnon valmisteluvaiheen aikana Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston nuorisopolitiikasta vastaavan yksikönpäällikön Karel Bartakin sekä kouluopetuksesta vastaavan komission edustajan Tapio Säävälän. Otettiin myös yhteyttä "Europe for Citizenship" -yksikköön. Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston edustaja Adam Tyson esitteli komission näkemyksiä 23. marraskuuta 2007 järjestetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. Euroopan parlamentin kuuleminen aiheesta "Nuorten koulutuksessa kohtaama moninaisuus" (Young voices meeting diversity in Education) Esittelijä osallistui European Regeneration Areas Networkin 26. marraskuuta 2007 järjestämään konferenssiin aiheesta "Moninaisuus koulutuksessa: siltojen rakentaminen entistä parempaa Eurooppaa varten" (Diversity in Education: building bridges for a better Europe). Esittelijä tapasi 27. syyskuuta 2007 Euroopan nuorisofoorumin edustajan, joka lupasi tiivistä yhteistyötä AK:n kanssa.

17 Tapaaminen Euroopan parlamentin vastaavan asiakirjan esittelijän Hannu Takkulan kanssa Strasbourgissa 25. syyskuuta 2007

18 URHEILU aiheesta "Urheilun valkoinen kirja" Esittelijä: Helma Kuhn-Theis (DE, PPE), hyväksytty helmikuussa 2008 Linkki: CdR 262/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia urheilun alalla ja sen tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: 25. lokakuuta 2007 pidetyn EU:n urheiluministereiden epämuodollisen kokouksen päätelmissä korostetaan samoja kohtia kuin AK:n lausunnossa, eli komission tervetullutta aikomusta käynnistää merkittävä EU-aloite urheilun alalla, mutta päätelmissä kiinnitetään huomiota myös toissijaisuusperiaatteeseen tunnustamalla urheilujärjestöjen autonomia. AK:n tapaan urheiluministerit keskittyivät urheilun taloudellisen merkityksen määrittelyyn urheilupolitiikan perustana. Ministerit ilmaisivat halukkuutensa vahvistaa työmarkkinaosapuolten ja urheilualan toimijoiden välistä rakenteellista vuoropuhelua luomalla eurooppalainen urheilufoorumi. Yhtäpitävästi AK:n lausunnon kanssa ministerit asettivat keskipisteeseen myös dopingin vastaisen taistelun. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: Ensimmäinen ajatustenvaihto komission (Susanne Hollmannin ja Michal Krejzan) kanssa lausuntoluonnoksen valmistelemiseksi järjestettiin 15. lokakuuta Euroopan komission edustaja Susanne Hollmann osallistui 23. marraskuuta 2007 järjestettyyn EDUC-valiokunnan kokoukseen, jossa asianomaista lausuntoa käsiteltiin. Hyvä yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa: Euroopan parlamentti antoi 8. toukokuuta 2008 lausunnon valkoisesta kirjasta. Esittelijä oli Manolis Mavrommatis (PPE, DE). Parlamentin lausunnossa komissiota kehotetaan selkeästi ottamaan uuden rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa huomioon nimenomaan alueiden komitean kanta ja ottamaan huomioon komitean panos alue- ja paikallistasolla urheilun valkoisessa kirjassa määriteltyjen toimenpiteiden valvonnassa ja toimeenpanossa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. DEVE-valiokunnan esittelijän kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä: aihetta "Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia" käsittelevän DEVEvaliokunnan lausunnon esittelijä Mario Magnani (IT, ALDE) puhui 23. marraskuuta 2007 pidetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Kahdesta toisiinsa liittyvästä aiheesta käytiin keskustelu.

19 EDUC-valiokunnan sihteeristön edustaja osallistui Euroopan komission 8. lokakuuta 2007 urheilun valkoisesta kirjasta järjestämään konferenssiin ja toimitti siitä tiivistelmän esittelijälle. Esittelijä ei päässyt itse osallistumaan. luonnoksen valmistelun aikana järjestettiin tapaamisia Saksan EU-tason urheiluviraston ja muiden urheilujärjestöjen kanssa.

20 TERVEYSPOLITIIKKA ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta Esittelijä: Mario Magnani (IT, ALDE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 312/2007 fin saavutetut Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja kutsui alueiden komitean edustajaa osallistumaan tarkkailijana eurooppalaiseen toimintafoorumiin "ruokavalio, liikunta ja terveys" täysistuntoihin. Kyseinen foorumi toimii Euroopan komission johdolla ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että lähestymistapa perustuu yhteistyöhön ja tähtää konkreettiseen toimintaan, sekä valvoa, että foorumin toiminta on yhdenmukaista eurooppalaisten ravinto- ja liikunta-alan asiantuntijoiden verkoston toimien ja neuvostossa ja Euroopan parlamentissa kehiteltyjen ajatusten kanssa. Osallistuminen EPODE-verkoston (Ensemble Prévenons l Obésité des Enfants, Ehkäistään yhdessä lasten liikalihavuutta) konferenssiin, joka järjestettiin Brysselissä 27. kesäkuuta Kyseisen terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tukeman tapahtuman tarkoituksena oli korostaa Euroopan alueiden ja kaupunkien avainroolia lasten liikalihavuuden ehkäisyssä.

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN 127. KOKOUS 26. TAMMIKUUTA 2011

ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN 127. KOKOUS 26. TAMMIKUUTA 2011 Bryssel 10. tammikuuta 2011 ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN 127. KOKOUS 26. TAMMIKUUTA 2011 ESITYSLISTAN KOHTA 6 EUROOPPALAISTEN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN YHTYMIEN (EAYY) FOORUMIN PERUSTAMINEN Pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

15873/12 paf/mmy/kv 1 DGE- 1C

15873/12 paf/mmy/kv 1 DGE- 1C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. marraskuuta 2012 (20.11) (OR. en) 15873/12 SPORT 69 SOC 903 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 15806/12

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Esikatselu. Kyselylomakkeen voi täyttää ainoastaan verkossa.

Esikatselu. Kyselylomakkeen voi täyttää ainoastaan verkossa. Esikatselu. Kyselylomakkeen voi täyttää ainoastaan verkossa. Kyselylomake Eurooppa 2020 -strategian väliarviointi EU:n kuntien ja alueiden näkökulmasta Tausta EU:n Eurooppa 2020 -kasvustrategian väliarvioinnin

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 JOHDANTO Brysselissä 8. marraskuuta 2006 kokoontuneet Euroopan parlamentin, Andien parlamentin, Keski-Amerikan

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kehitysyhteistyövaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2003/0124(COD) 10. syyskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS kehitysyhteistyövaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa

Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa 11.11.2010 Euroopan unionin Alueiden komitean EPP-ryhmä (The European People's Party) tapaa tänään nuoria uusmaalaisia yrittäjiä Uudellemaalle myönnetyn Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE OPETUSMINISTERIÖ 16.9.2002 EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE Viitaten perustuslain 97 :ään opetusministeriö lähettää kunnioittavasti Eduskunnan suurelle valiokunnalle tiedoksi puheenjohtajavaltion ehdotuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) 11816/16 SPORT 35 FREMP 137 RELEX Ehdotus neuvoston päätelmiksi urheiludiplomatiasta

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) 11816/16 SPORT 35 FREMP 137 RELEX Ehdotus neuvoston päätelmiksi urheiludiplomatiasta Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 12355/16 LIMITE SPORT 45 FREMP 148 RELEX 758 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) 14354/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3502. istunto (koulutus,

Lisätiedot