Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta"

Transkriptio

1 Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 197/2007 fin AK:n saavutetut toiminnan Neuvosto hyväksyi marraskuuta YMP:n uudistuksen, joka vastaa alueiden komitean kehotuksia etenkin seuraavin osin: Jäsenvaltioiden mahdollisuus käyttää vuodesta 2010 lähtien aina kymmenen prosenttia kansallisista enimmäismääristään maanviljelijöiden tukeen. Tuella on etenkin tarkoitus kompensoida maitoalan erityishaittoja. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön perinteisen mallin mukaisen tulotukijärjestelmän, voivat jakaa tukea aluekohtaisesti. Neuvosto sitoutuu jatkamaan täydentävien ehtojen soveltamisen yksinkertaistamista sekä jäsenvaltioiden hallinnossa että niiden hallinnoimien toimijoiden keskuudessa. Agence Europe antoi lehtistötiedotteen sen jälkeen kun alueiden komitea oli hyväksynyt suuntaa-antavan lausuntonsa yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastuksesta". Alueiden komitean YMP:tä tarkasteleva työryhmä kokoontui kolme kertaa: , ja Työryhmän kuulemia tahoja olivat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, COPA-COGECA, CIAA, kolmansien maiden edustajat, kansalaisyhteiskunnan edustajat sekä eri asiantuntijat. Työryhmän puheenjohtaja osallistui myös Euroopan parlamentin 27. marraskuuta 2007 järjestämään julkiseen kuulemiseen. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin suorien tukien yksinkertaistamisesta ja markkinavälineistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 6. joulukuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin maitokiintiöistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 11. tammikuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. FI

2 - 2 - MERIPOLITIIKKA aiheesta "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" Esittelijä: Saima Kalev (EE, UEN-AE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 22/2008 fin saavutetut Komission jäsen Joe Borg totesi 10. lokakuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean asettamat painopisteet olivat komission hyväksymän meripolitiikan toimintasuunnitelman keskeisiä tekijöitä. Komission jäsen Joe Borg totesi 28. marraskuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean toivoma luettelo EU:n tasolla nykyään käytössä olevista meripolitiikan rahoittamiseen tarkoitetuista välineistä valmistuu vuoden 2008 lopulla ja että siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti merellisillä alueilla käynnissä olevista hankkeista ja niiden rahoituksesta. Alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämässä 110. ylimääräisessä kokouksessa Ranskan pääministerin meripolitiikasta vastaavan pääsihteeristön pääsihteeri Xavier de la Gorce kertoi Euroopan unionin meripolitiikan tavoitteista ja edistymisestä Ranskan puheenjohtajuuskaudella ja oli tyytyväinen aluevaltuutettujen aktiivisuuteen. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston edustaja Paul Nemitz totesi, että asianmukainen eurooppalainen meri-, valtameri- ja rannikkopolitiikka sekä rannikko- ja merialueiden kehittämistä koskevat asianmukaiset kansalliset strategiat edellyttävät nykyistä tiiviimpää vuoropuhelua sekä alueiden nykyistä vahvempaa osallistumista. Artikkeli La voix du Nord -päivälehdessä alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämästä 110. ylimääräisestä kokouksesta Alueiden komitea osallistui marraskuuta 2007 pidetyn Blue Planet -foorumin järjestelyihin. Foorumi tarjosi erinomaisen tilaisuuden tehdä tunnetuksi komitean toimintaa alalla. Foorumissa käydyt lukuisat keskustelut johtivat moniin suosituksiin. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja Fokion Fotiadis kertoi täysistunnossa 28. marraskuuta 2007 pitävänsä etenkin ajatusta tietojenvaihtoa helpottavasta Euroopan meripoliittisesta foorumista hyvänä. Hän totesi myös, että komissio aloittaa pian meriä ja valtameriä koskevien tietojen keräämisen.

3 - 3 - Meripolitiikkaa käsittelevä erityisryhmä kokoontui 11. tammikuuta 2008, ja sen ansiosta komitean lausunnossa on voitu ottaa huomioon useiden aluejärjestöjen näkökanta. Osallistuminen kansainvälisen kaupunki- ja satamaliiton (AIVP IACP) 11. kansainväliseen kaupunki- ja satamakonferenssiin Tukholmassa kesäkuuta 2008 Alueiden komitean työvaliokunnan 110. ylimääräinen kokous Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008: EU:n yhdennetyn meripolitiikan toimintasuunnitelman seurantaa koskeva kohta

4 - 4 - saavutetut YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT aiheesta "Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen" Esittelijä: Francisco Camps Ortiz, Valencian aluehallituksen puheenjohtaja (ES, PPE), CdR 313/2007 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 313/2007 fin Alueiden komitean lausunnossa kannatetaan johdonmukaista vedenkäytön suunnittelua eri hallintotasoilla ja kehotetaan investoimaan yhteisön varoja infrastruktuurien ympäristöystävällisyyden parantamiseen ja luonnonvarojen säilyttämiseen. Lisäksi Euroopan parlamentti totesi oma-aloitteisessa mietinnössään, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa maankäytön suunnittelussa etusijalle kestävään vesipolitiikkaan liittyvät seikat. Euroopan parlamentin mietinnössä tarkastellaan myös komitean lausunnossa esitettyjä paikallis- ja alueviranomaisten taloudellisia huolenaiheita (lausunnossa kehotetaan poliittisia päättäjiä tarkastelemaan ensisijaisesti veden hinnoittelua, joka on erityisen arka seikka). Euroopan parlamentti kehottaa nimenomaan hinnoittelemaan veden sen arvon mukaan ja korostaa, että vesihuollossa on noudatettava veden oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatetta, jonka tarkoituksena on saada yritykset säästämään kyseistä tärkeää luonnonvaraa. Komitea näkyvyys lisääntyi huomattavasti vesihuollon parissa toimivien Euroopan laajuisten organisaatioiden keskuudessa. Euroopan parlamentti ja tärkeimmät ympäristöjärjestöjä edustavat sidosryhmät olivat samaa mieltä komitean lausunnon kanssa siitä, että vesihuoltoa tulisi pitää yhteisen maatalouspolitiikan uutena haasteena. Komitean lausunnon ohella päästiin laajaan yhteisymmärrykseen siitä, että maataloudessa on edistettävä tehokasta vedenkäyttöä. Komitean lausunnon tavoin EP:n esittelijä Richard Seeber kehotti Euroopan komissiota Euroopan vesipäivänä Zaragozassa 2008 ottamaan vesikysymyksen huomioon kaikilla politiikanaloilla sekä laatimaan tarvittavat rahoitusvälineet, jotta kaikki hallintotasot voivat antaa asiaan panoksensa. Komitean lausunnon pääkohdat otettiin huomioon Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressin (CLRAE) asiakirjoissa vuonna Komitean lausunnon tavoin CLRAE:n päätöslauselmassa ja suosituksessa edellytetään nyt avoimuutta paikallisen ja alueellisen vesihuollon hallinnossa sekä korostetaan kansalaisille tarjottujen palvelujen laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta keskeisinä ratkaisuina vedenpuutteen ongelmaan. Komitean lausunnossa mukaillaan EU:n vesipuitedirektiiviä, jossa säädetään

5 - 5 - vesipiirin hoitosuunnitelmista. Tämä lähestymistapa ilmenee myös CLRAE:n asiakirjoissa, joissa tuodaan esiin tietoisuuden lisääntyminen veden kiertokulusta osana laajempaa ekosysteemiä eikä rajoiteta sitä putkistojen rakentamiseen.

6 - 6 - TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Biotieteiden ja bioteknologian strategian väliarviointi" Esittelijä: Karl Döhler (DE, PPE), CdR 174/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 174/2007 fin saavutetut Alueiden komitean profiilin nostaminen biotieteiden ja bioteknologian alalla etenkin Euroopan komissiossa ja sidosryhmien järjestöjen piirissä. nsa avulla komitea kykeni syventämään neuvoston toukokuuta 2007 antamien päätelmien alueellista ulottuvuutta painottamalla kuntien ja alueiden avainroolia edistettäessä kyseisten teknologian alojen kansainvälistä kilpailukykyä. Tähän pyritään alueiden ja rajatylittävällä yhteistyöllä, perustamalla ja yhdistämällä alueellisia bioteknologiaklustereita sekä valistamalla suurta yleisöä perusluonteisista tieteellisistä seikoista, oikeudellisista vaatimuksista sekä eettisistä kysymyksistä bioteknologian alalla. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden pääsihteeristöstä yritystoiminnan ja tutkimuksen pääosastoihin välillä käytiin erittäin rakentavaa keskustelua. Errin-verkoston (European Regions Research & Innovation Network) kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistettiin, ja verkosto antoi biotekniikka-työryhmänsä kautta yksityiskohtaisia kommentteja esittelijälle. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä eikä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausuntoa. Tapaamiset Errin-verkoston edustajien sekä bioteollisuuden eurooppalaisen järjestön EuropaBion Public Policy & Industrial Biotech -yksikön johtajan Dirk Carrezin kanssa

7 - 7 - LIIKENNEPOLITIIKKA aiheesta "Kaupunkiliikennettä käsittelevä vihreä kirja" Esittelijä: Albert Bore (UK, PPE), CdR 236/2007 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 236/2007 fin saavutetut Kyseessä on alueiden komitean ensimmäinen lausunto hyvin tärkeästä aiheesta eli kaupunkiliikenteestä, jonka yhteydessä otetaan huomioon liikennepolitiikka, ilmastonmuutos ja kaupunkien kehittämis. Keskeisenä poliittisena viestinä on vaatimus, että kaupungeissa on pikaisesti laadittava julkisen politiikan yhdennetty lähestymistapa, jossa EU:lla tulisi olla keskeinen rooli. Paikallis- (ja alue)viranomaisten tulisi kuitenkin voida päättää hyväksyttävistä ratkaisuista. Tämä viesti sisältyi sellaisenaan myös Euroopan parlamentin myöhemmin antamaan mietintöön, jossa kehotetaan "laatimaan yhdennetty eurooppalainen kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma" ja "kunnioittamaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita". Alueiden komitea katsoo myös, että on vahvistettava kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa kaupunkien välillä, löydettävä asianmukainen rahoitus kaupunkien liikenneruuhkien ja saastumisen asettamiin haasteisiin (helpottamalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja hyödyntämällä EIP:n rahoitusmahdollisuuksia) sekä laadittava pitkäjänteisiä liikennesuunnitelmia kaikki nämä seikat sisältyvät myös Euroopan parlamentin mietintöön (kohdat 4, 24 ja 31). Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti komitean lausunnon ehdotuksiin ja aikoo esittää 26. marraskuuta 2008 kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman. On tärkeää tutkia, onko siinä otettu huomioon komitean keskeiset ehdotukset. Komitean lausunto on tuotu esiin Ranskan paikallislehdissä (COTER-valiokunnan Grenoblessa pitämän seminaarin johdosta) ja Yhdistyneen kuningaskunnan paikallislehdissä (täysistunnossa hyväksytyn lausunnon johdosta) sekä erilaisissa eurooppalaisissa elimissä, kuten Sloveniassa 19. maaliskuuta 2008 pidetyssä UDG:n (Urban Development Group) teknisessä kokouksessa, joka järjestettiin osana Leipzigin peruskirjan soveltamisen seurantatoimia sekä puheenjohtajamaa Ranskan joulukuussa 2008 järjestämässä kaupunkifoorumissa, jossa tarkasteltiin kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan soveltamista ja seurantaa.

8 - 8 - työryhmätapaami set Esittelijä osallistui tutkimusta ja kaupunkiliikennettä käsitelleeseen Eurforum-konferenssiin 19. marraskuuta Esittelijä sekä komissio (liikenteen pääosasto) ja Euroopan parlamentti (esittelijä: Reinhard Rack) kävivät valmistelevia keskusteluja, ja järjestöjen kanssa pidettiin erityisryhmän kokous 27. marraskuuta Kaupunkiliikenteen tulevaisuutta käsitellyt COTER-valiokunnan pidettiin seminaari Grenoblessa 18. tammikuuta ETSK:n esittelijä, Euroopan suurkaupunkien vaaleilla valitut edustajat, Kansainvälisen julkisen liikenteen liitto (UITP), tärkeimmät järjestöt ja yksityissektori kävivät keskusteluja. Esittelijä piti puheenvuoron Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) julkisessa kuulemisessa 14. helmikuuta 2008 Esittelijä piti puheenvuoron Pariisissa 11. kesäkuuta 2008 järjestetyssä kolmannessa Salon européen de la mobilité -tapahtumassa aiheesta "Kaupunkiliikenne: mitkä ovat unionin puheenjohtajamaa Ranskan painopisteet?" Esittelijä piti puheenvuoron Genovassa 29. syyskuuta 2008 pidetyn konferenssin "Uuden kansalaisuuden rajat" työryhmässä "Uudet kaupunkipolitiikat kohti kestävää kaupunkikehitystä"

9 - 9 - ENERGIA aiheesta "Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat: kolmas lainsäädäntöpaketti" Esittelijä: Michel Lebrun (BE, PPE), Vallonian alueparlamentin jäsen, CdR 21/2008 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 21/2008 fin saavutetut Alueiden komitean keskeinen suositus, markkinoiden liberalisoinnin kohdentaminen kuluttajiin, on otettu huomioon Euroopan parlamentin 18. kesäkuuta 2008 antamassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa, jossa todetaan, että direktiivissä tulisi keskittyä kuluttajiin ja että jäsenvaltioiden on varmistettava korkeatasoinen kuluttajansuoja. EP:n päätöslauselmassa todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi tässä yhteydessä toteuttaa toimia taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on alueiden komitean kannalta kiinnostava asia. EP katsoo etenkin, että jäsenvaltiot voivat edellyttää, että kotitalousasiakkailta sähköstä saatavia tuloja käytetään rahoittamaan kotitalousasiakkaiden energiatehokkuutta ja kysyntäpuolen mittauksen hallintaa koskevia ohjelmia. Sekä alueiden komitea että EP painottavat, että on varmistettava sopimusehtojen, yleisten tietojen sekä yritysten ja niiden asiakkaiden riidanratkaisumenettelyjen avoimuus. EP:n lainsäädäntöpäätöslauselmassa heijastuu myös komitean esiin tuoma seikka uudistuvan energian edistämisestä ja todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa etusijalle uudistuvia energialähteitä tai jätteitä käyttävät laitokset sekä lämmön ja sähkön yhteistuotanto. Komitean lausunnossa komissiota kehotetaan toteuttamaan toimia markkinakeskittymien estämiseksi, ja EP painottaa vieläkin voimakkaammin toivomusta, että vertikaalisesti integroituja yrityksiä estetään osallistumasta sekä energiahuoltoon että energian siirtoon. Omistuksen eriyttämisen osalta kaasumarkkinoilla EP torjuu riippumattomaan verkonhaltijaan perustuvan mallin mutta kannattaa siirtoverkonhaltijamallia. en yhteydessä kuultiin alueiden komitean toissijaisuusverkostoa. Näin vahvistettiin komitean näkyvyyttä EU:n energiapolitiikan keskeisenä toimijana, joka kokoaa paikallis- ja alueviranomaisten intressit ja edustaa niitä kyseisellä yhä tärkeämmällä EU:n politiikanalalla.

10 TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevien tukitoimien tehostaminen EU:n alueilla" Esittelijä: Jyrki Myllyvirta, (FI, PPE), CdR 263/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 263/2007 fin saavutetut - lisäsi merkittävästi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä etenkin EU:n neuvostossa ja kattavan politiikan alalla, jonka avulla tehostetaan tutkimusta ja innovointia EU:n alueilla. tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden syventää 25. kesäkuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmiä 1, joissa komiteaa nimenomaan pyydettiin seuraamaan asiaa. Näin komitea toi esille useita merkittäviä näkökohtia sekä vahvisti sen ja EU:n neuvoston suhteita tutkimuksen alalla. Tähän kuului muun muassa EDUC-valiokunnan näkemystenvaihto puheenjohtajavaltio Portugalin kanssa, joka toimi neuvoston tutkimuksen työryhmän puheenjohtajana. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden välinen yhteistyö oli erittäin rakentavaa ja tiivistä. Esimerkiksi asiasta vastaava johtaja Robert-Jan Smits käytti puheenvuoron EDUC-valiokunnan kokouksessa. lisäsi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-antava komiteassa (EURAB, tapaaminen Norbert Kroon kanssa) sekä Euroopan yliopistojen liiton kanssa tehtävässä yhteistyössä. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. Esittelijä esitteli joulukuussa 2007 komitean lausuntoluonnoksen EU:n tieteen ja tekniikan tutkimuskomitealle (CREST) ja keskusteli siitä tutkimuskomitean kanssa. Esittelijä osallistui komitean edustajana paneelikeskusteluun, joka järjestettiin klustereita ja innovointia käsitelleessä korkean tason konferenssissa (European Presidency Conference on Innovation and Clusters) Tukholmassa vuoden 2008 tammikuussa. Esittelijä puhui Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskauteen liittyneessä eurooppalaisen tutkimusalueen tutkimusinfrastruktuureja ja niiden rakenteellista ulottuvuutta koskeneessa konferenssissa, joka pidettiin Brdossa Sloveniassa maaliskuussa Neuvoston 25. kesäkuuta 2007 antamat päätelmät aiheesta "Tutkimusta koskevien yhteisön rahoitusohjelmien koordinointi" (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/94967.pdf).

11 Cagliarissa Italiassa pidettiin 30. huhtikuuta 2008 komitean kotipaikan ulkopuolinen konferenssi aiheesta "Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen aluekehityksen tukemiseksi". Konferenssiin osallistui muun muassa Euroopan parlamentin jäsen Lambert van Nistelrooij, Euroopan komission edustaja Leonidas Karapiperis, Euroopan yliopistojen liiton puheenjohtaja Georg Winckler sekä tutkimusosaston pääjohtaja Luciano Criscuoli Italian korkeakoulu- ja tutkimusministeriöstä.

12 TIETOYHTEISKUNTA aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen" Esittelijä: András Szalay (HU, ALDE), CdR 5/2008 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 5/2008 fin saavutetut nosti huomattavasti alueiden komitean profiilia tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla, ja siinä painotetaan paikallisja alueviranomaisten keskeistä merkitystä edistettäessä tietoyhteiskuntaan osallistamista EU:ssa. Euroopan komission yksiköiden kanssa tehtiin intensiivistä työtä EU:n kampanjan "Tule mukaan tietoyhteiskuntaan!" yhteydessä. Alueiden komitea osallistui kampanjan toteuttamiseen ensimmäisen kerran Lahdessa järjestämällään kotipaikan ulkopuolisella seminaarilla, joka käsitteli tietoyhteiskuntaan osallistamista. Seminaari oli erinomainen tilaisuus esitellä tietoyhteiskuntaan osallistumisen paikallista ja alueellista ulottuvuutta. Komission jäsenen Viviane Redingin puheenvuoro komitean täysistunnossa sekä hänen ja esittelijän tapaaminen täysistunnossa komitean lausunnon hyväksymisen yhteydessä vahvistivat huomattavasti komitean roolia muiden keskuudessa kyseisen asian yhteydessä sekä paransi lausunnon näkyvyyttä. Esittelijä tuotiin vahvasti esiin paikallisissa lehdissä ja televisiossa, ja komitean työ voitiin siten yhdistää EU:n kansalaisten huolenaiheisiin. Yhteistyötä vahvistettiin tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla CEMRin, ECDL-säätiön, Euroopan vammaisfoorumin ja Euroopan tieto- ja viestintäteknologiateollisuuden liiton EICTAn kanssa. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. EDUC-valiokunnan kotipaikan ulkopuolinen seminaari Lahdessa joulukuussa 2007 yhdessä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kanssa aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistäminen EU:n paikallis- ja aluetasolla". Seminaarissa esiteltiin parhaita käytänteitä ja innovatiivisia toimia tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistämisestä paikallis- ja aluetasolla. Seminaarin puhujavieraita olivat Euroopan komission "Osallisuutta edistävä tietoja viestintäteknologia" -yksikön päällikkö Paul Timmers sekä Nokian, Eurocities-järjestön, CEMRin, ERISAn (European Regional Information Society Association) ja Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) edustajia.

13 Esittelijä piti ECOS-valiokunnan 6. kesäkuuta 2008 Logronossa Espanjassa järjestämässä kotipaikan ulkopuolisessa seminaarissa "Lissabonin strategia ja sosiaalinen osallisuus: nuorisoulottuvuus" esitelmän aiheesta "Nuorten osallisuuden edistäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla". Esittelijä osallistui EDUC-valiokunnan sihteeristön ja Euroopan komission yhdessä järjestämään vuoden 2008 Open Days -tapahtuman seminaariin "Tietoyhteiskuntaan osallistumista edistävät alueelliset ja paikalliset investoinnit innovoinnin ja kasvun lähteenä". Esittelijä esitteli alueiden komitean lausunnon Darmstadtissa Saksassa marraskuussa 2008 pidetyssä konferenssissa "itec08 Your TechnologyHotspot". Alueiden komitea kutsuttiin Wienissä marraskuussa 2008 järjestettyyn ministerikokoukseen "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen".

14 SYRJÄISIMMÄT ALUEET Alueiden komitean lausunto aiheesta "Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät" Esittelijä: Paulino Rivero Baute (ES, ALDE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 309/2007 fin saavutetut Euroopan parlamentti yhtyi AK:n käsitykseen siitä, että kansainvälisten kauppaneuvotteluiden mahdollisia taloudellisia vaikutuksia syrjäisimpien alueiden maataloussektoriin tulisi tarkastella perusteellisesti. Parlamentti kannatti myös AK:n näkemystä, jonka mukaan syrjäisimmille alueille tulisi myöntää erilliskohtelu, joka koskee siviili-ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään, jotta pyrkimyksiä syrjäisimpien alueiden yhteyksien parantamiseksi ei vaarannettaisi. Euroopan parlamentti yhtyi päätöslauselmassaan AK:n kantaan siitä, että tulevassa yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota syrjäisimpiin alueisiin, jotka kärsivät hyvin voimakkaasta muuttopaineesta, ja kannatti ajatusta, jonka mukaan syrjäisimmät alueet tulisi asettaa EU:n meripolitiikan keskipisteeseen. AK:n lausunnon näkökohdat, jotka ovat laukaisseet Euroopan komission toimia: AK vaati toimia syrjäisimpiin alueisiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen ten torjumiseksi. Komissio käynnistää ilmastonmuutokseen sopeutumisen taloudellisia vaikutuksia koskevan tutkimuksen, joka sisältää myös erityisen analyysin syrjäisimmistä alueista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista koskevassa valkoisessa kirjassaan komissio aikoo myös tunnustaa syrjäisimpien alueiden haavoittuvuuden. AK vaati, että syrjäisimpien alueiden erityispiirteet otettaisiin huomioon YMP:n terveystarkastuksessa. Komission ehdotuksessa säilytetään syrjäisimpiä alueita koskevat poikkeukset tuotannosta irrotettujen tukien ja tuen mukauttamisen soveltamisen suhteen. Asiakirjassa määrätään myös siitä, että varoja käytetään Posei-järjestelmään varainhoitovuodesta 2010 alkaen tehtäviin suoriin maksuihin. AK vaati syrjäisimpien alueiden maataloustuotteiden parempaa suojelua yhteisön markkinoiden avaamisen yhteydessä. EU:n puolesta komission neuvottelemat talouskumppanuussopimukset sisältävät erityismääräyksiä syrjäisimpien alueiden tiettyjen tuotteiden hyväksi. AK ehdotti toimia, joilla voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää syrjäisimpien alueiden potentiaalia luonnonlaboratorioina meritieteellistä tutkimusta varten. Komissio on ilmoittanut, että Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa ja sitä koskevassa toimintasuunnitelmassa

15 otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, ja että uuden merien ja merenkulkualan tutkimusta koskevan strategian ja teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemännen puiteohjelman yhteydessä luodaan verkostoja, jotka vahvistavat syrjäisimpien alueiden roolia parhaina mahdollisina meriympäristön seurantapaikkoina. AK on vaatinut muuttovirtojen hallinnan parantamista. Komissio aikoo käynnistää tutkimuksen muuttoliikkeen ja väestönkehityksen myönteisistä ja kielteisistä seurauksista alueeseen, työmarkkinoihin, julkisiin palveluihin, koulutukseen ja terveyteen syrjäisimmillä alueilla. Komissio aikoo myös arvioida maahanmuuttoon sopeutumista edistävän Euroopan rahaston perustamisen tarpeellisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Kanariansaarten Eurooppa-asioista vastaava edustaja osallistui konferenssiin aiheesta ''Strategian tulevaisuus syrjäisimpien alueiden kannalta" (Bryssel, toukokuuta), jossa hän esitteli AK:n lausunnon virkamiehistä, poliittisista päättäjistä sekä sidosryhmästä koostuvalle laajalle yleisölle.

16 AKTIIVINEN KANSALAISUUS aiheesta "Koulutuksella pontta nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen" Esittelijä: Claude du Granrut (FR, EPP), hyväksytty helmikuuta 2008 Linkki: CdR 173/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja sen alalla tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: maaliskuuta 2008 päivätyissä puheenjohtajan päätelmissä korostettiin koulutuksen osaalueen merkitystä osaamiskolmiossa (tutkimus, innovointi ja koulutus) ja todettiin, että ratkaisevana edellytyksenä Euroopan menestymiselle globaalistuneessa maailmassa on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ja yhä tehokkaampi panostaminen henkiseen pääomaan ja luovuuteen kaikissa elämänvaiheissa. Näin voidaan myös tehokkaasti torjua eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä myötävaikuttaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Huhtikuun 27. päivänä 2007 julkaistuissa neuvoston päätelmissä korostetaan myös AK:n roolia nuorisopolitiikan muotoilua koskevan monialaisen lähestymistavan edistämisessä ja nuorten kanssa käytävän rakenteellisen vuoropuhelun vahvistamisessa samalla heidän autonomiaansa ja aktiivista kansalaisuuttaan tukien. Neuvosto laskee myös alueiden komitean avun varaan, kun eurooppalaista nuorisosopimusta pannaan täytäntöön alue- ja paikallistasoilla. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: esittelijä tapasi lausunnon valmisteluvaiheen aikana Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston nuorisopolitiikasta vastaavan yksikönpäällikön Karel Bartakin sekä kouluopetuksesta vastaavan komission edustajan Tapio Säävälän. Otettiin myös yhteyttä "Europe for Citizenship" -yksikköön. Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston edustaja Adam Tyson esitteli komission näkemyksiä 23. marraskuuta 2007 järjestetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. Euroopan parlamentin kuuleminen aiheesta "Nuorten koulutuksessa kohtaama moninaisuus" (Young voices meeting diversity in Education) Esittelijä osallistui European Regeneration Areas Networkin 26. marraskuuta 2007 järjestämään konferenssiin aiheesta "Moninaisuus koulutuksessa: siltojen rakentaminen entistä parempaa Eurooppaa varten" (Diversity in Education: building bridges for a better Europe). Esittelijä tapasi 27. syyskuuta 2007 Euroopan nuorisofoorumin edustajan, joka lupasi tiivistä yhteistyötä AK:n kanssa.

17 Tapaaminen Euroopan parlamentin vastaavan asiakirjan esittelijän Hannu Takkulan kanssa Strasbourgissa 25. syyskuuta 2007

18 URHEILU aiheesta "Urheilun valkoinen kirja" Esittelijä: Helma Kuhn-Theis (DE, PPE), hyväksytty helmikuussa 2008 Linkki: CdR 262/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia urheilun alalla ja sen tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: 25. lokakuuta 2007 pidetyn EU:n urheiluministereiden epämuodollisen kokouksen päätelmissä korostetaan samoja kohtia kuin AK:n lausunnossa, eli komission tervetullutta aikomusta käynnistää merkittävä EU-aloite urheilun alalla, mutta päätelmissä kiinnitetään huomiota myös toissijaisuusperiaatteeseen tunnustamalla urheilujärjestöjen autonomia. AK:n tapaan urheiluministerit keskittyivät urheilun taloudellisen merkityksen määrittelyyn urheilupolitiikan perustana. Ministerit ilmaisivat halukkuutensa vahvistaa työmarkkinaosapuolten ja urheilualan toimijoiden välistä rakenteellista vuoropuhelua luomalla eurooppalainen urheilufoorumi. Yhtäpitävästi AK:n lausunnon kanssa ministerit asettivat keskipisteeseen myös dopingin vastaisen taistelun. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: Ensimmäinen ajatustenvaihto komission (Susanne Hollmannin ja Michal Krejzan) kanssa lausuntoluonnoksen valmistelemiseksi järjestettiin 15. lokakuuta Euroopan komission edustaja Susanne Hollmann osallistui 23. marraskuuta 2007 järjestettyyn EDUC-valiokunnan kokoukseen, jossa asianomaista lausuntoa käsiteltiin. Hyvä yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa: Euroopan parlamentti antoi 8. toukokuuta 2008 lausunnon valkoisesta kirjasta. Esittelijä oli Manolis Mavrommatis (PPE, DE). Parlamentin lausunnossa komissiota kehotetaan selkeästi ottamaan uuden rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa huomioon nimenomaan alueiden komitean kanta ja ottamaan huomioon komitean panos alue- ja paikallistasolla urheilun valkoisessa kirjassa määriteltyjen toimenpiteiden valvonnassa ja toimeenpanossa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. DEVE-valiokunnan esittelijän kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä: aihetta "Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia" käsittelevän DEVEvaliokunnan lausunnon esittelijä Mario Magnani (IT, ALDE) puhui 23. marraskuuta 2007 pidetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Kahdesta toisiinsa liittyvästä aiheesta käytiin keskustelu.

19 EDUC-valiokunnan sihteeristön edustaja osallistui Euroopan komission 8. lokakuuta 2007 urheilun valkoisesta kirjasta järjestämään konferenssiin ja toimitti siitä tiivistelmän esittelijälle. Esittelijä ei päässyt itse osallistumaan. luonnoksen valmistelun aikana järjestettiin tapaamisia Saksan EU-tason urheiluviraston ja muiden urheilujärjestöjen kanssa.

20 TERVEYSPOLITIIKKA ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta Esittelijä: Mario Magnani (IT, ALDE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 312/2007 fin saavutetut Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja kutsui alueiden komitean edustajaa osallistumaan tarkkailijana eurooppalaiseen toimintafoorumiin "ruokavalio, liikunta ja terveys" täysistuntoihin. Kyseinen foorumi toimii Euroopan komission johdolla ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että lähestymistapa perustuu yhteistyöhön ja tähtää konkreettiseen toimintaan, sekä valvoa, että foorumin toiminta on yhdenmukaista eurooppalaisten ravinto- ja liikunta-alan asiantuntijoiden verkoston toimien ja neuvostossa ja Euroopan parlamentissa kehiteltyjen ajatusten kanssa. Osallistuminen EPODE-verkoston (Ensemble Prévenons l Obésité des Enfants, Ehkäistään yhdessä lasten liikalihavuutta) konferenssiin, joka järjestettiin Brysselissä 27. kesäkuuta Kyseisen terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tukeman tapahtuman tarkoituksena oli korostaa Euroopan alueiden ja kaupunkien avainroolia lasten liikalihavuuden ehkäisyssä.

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. toukokuuta 2010 (01.06) (OR. en) 10255/10 RECH 205 COMPET 179 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN 127. KOKOUS 26. TAMMIKUUTA 2011

ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN 127. KOKOUS 26. TAMMIKUUTA 2011 Bryssel 10. tammikuuta 2011 ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN 127. KOKOUS 26. TAMMIKUUTA 2011 ESITYSLISTAN KOHTA 6 EUROOPPALAISTEN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN YHTYMIEN (EAYY) FOORUMIN PERUSTAMINEN Pääsihteerin

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

15873/12 paf/mmy/kv 1 DGE- 1C

15873/12 paf/mmy/kv 1 DGE- 1C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. marraskuuta 2012 (20.11) (OR. en) 15873/12 SPORT 69 SOC 903 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 15806/12

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot