Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta"

Transkriptio

1 Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 197/2007 fin AK:n saavutetut toiminnan Neuvosto hyväksyi marraskuuta YMP:n uudistuksen, joka vastaa alueiden komitean kehotuksia etenkin seuraavin osin: Jäsenvaltioiden mahdollisuus käyttää vuodesta 2010 lähtien aina kymmenen prosenttia kansallisista enimmäismääristään maanviljelijöiden tukeen. Tuella on etenkin tarkoitus kompensoida maitoalan erityishaittoja. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön perinteisen mallin mukaisen tulotukijärjestelmän, voivat jakaa tukea aluekohtaisesti. Neuvosto sitoutuu jatkamaan täydentävien ehtojen soveltamisen yksinkertaistamista sekä jäsenvaltioiden hallinnossa että niiden hallinnoimien toimijoiden keskuudessa. Agence Europe antoi lehtistötiedotteen sen jälkeen kun alueiden komitea oli hyväksynyt suuntaa-antavan lausuntonsa yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastuksesta". Alueiden komitean YMP:tä tarkasteleva työryhmä kokoontui kolme kertaa: , ja Työryhmän kuulemia tahoja olivat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, COPA-COGECA, CIAA, kolmansien maiden edustajat, kansalaisyhteiskunnan edustajat sekä eri asiantuntijat. Työryhmän puheenjohtaja osallistui myös Euroopan parlamentin 27. marraskuuta 2007 järjestämään julkiseen kuulemiseen. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin suorien tukien yksinkertaistamisesta ja markkinavälineistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 6. joulukuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. Komission jäsen Mariann Fischer Boel kutsui komitean osallistumaan YMP:n "terveystarkastusta" käsittelevän kuulemisen yhteydessä seminaariin maitokiintiöistä. Seminaari pidettiin Brysselissä 11. tammikuuta, ja siihen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät. FI

2 - 2 - MERIPOLITIIKKA aiheesta "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" Esittelijä: Saima Kalev (EE, UEN-AE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 22/2008 fin saavutetut Komission jäsen Joe Borg totesi 10. lokakuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean asettamat painopisteet olivat komission hyväksymän meripolitiikan toimintasuunnitelman keskeisiä tekijöitä. Komission jäsen Joe Borg totesi 28. marraskuuta 2007 pidetyssä täysistunnossa, että alueiden komitean toivoma luettelo EU:n tasolla nykyään käytössä olevista meripolitiikan rahoittamiseen tarkoitetuista välineistä valmistuu vuoden 2008 lopulla ja että siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti merellisillä alueilla käynnissä olevista hankkeista ja niiden rahoituksesta. Alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämässä 110. ylimääräisessä kokouksessa Ranskan pääministerin meripolitiikasta vastaavan pääsihteeristön pääsihteeri Xavier de la Gorce kertoi Euroopan unionin meripolitiikan tavoitteista ja edistymisestä Ranskan puheenjohtajuuskaudella ja oli tyytyväinen aluevaltuutettujen aktiivisuuteen. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston edustaja Paul Nemitz totesi, että asianmukainen eurooppalainen meri-, valtameri- ja rannikkopolitiikka sekä rannikko- ja merialueiden kehittämistä koskevat asianmukaiset kansalliset strategiat edellyttävät nykyistä tiiviimpää vuoropuhelua sekä alueiden nykyistä vahvempaa osallistumista. Artikkeli La voix du Nord -päivälehdessä alueiden komitean työvaliokunnan Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008 pitämästä 110. ylimääräisestä kokouksesta Alueiden komitea osallistui marraskuuta 2007 pidetyn Blue Planet -foorumin järjestelyihin. Foorumi tarjosi erinomaisen tilaisuuden tehdä tunnetuksi komitean toimintaa alalla. Foorumissa käydyt lukuisat keskustelut johtivat moniin suosituksiin. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja Fokion Fotiadis kertoi täysistunnossa 28. marraskuuta 2007 pitävänsä etenkin ajatusta tietojenvaihtoa helpottavasta Euroopan meripoliittisesta foorumista hyvänä. Hän totesi myös, että komissio aloittaa pian meriä ja valtameriä koskevien tietojen keräämisen.

3 - 3 - Meripolitiikkaa käsittelevä erityisryhmä kokoontui 11. tammikuuta 2008, ja sen ansiosta komitean lausunnossa on voitu ottaa huomioon useiden aluejärjestöjen näkökanta. Osallistuminen kansainvälisen kaupunki- ja satamaliiton (AIVP IACP) 11. kansainväliseen kaupunki- ja satamakonferenssiin Tukholmassa kesäkuuta 2008 Alueiden komitean työvaliokunnan 110. ylimääräinen kokous Dunkerquessa 16. syyskuuta 2008: EU:n yhdennetyn meripolitiikan toimintasuunnitelman seurantaa koskeva kohta

4 - 4 - saavutetut YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT aiheesta "Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen" Esittelijä: Francisco Camps Ortiz, Valencian aluehallituksen puheenjohtaja (ES, PPE), CdR 313/2007 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 313/2007 fin Alueiden komitean lausunnossa kannatetaan johdonmukaista vedenkäytön suunnittelua eri hallintotasoilla ja kehotetaan investoimaan yhteisön varoja infrastruktuurien ympäristöystävällisyyden parantamiseen ja luonnonvarojen säilyttämiseen. Lisäksi Euroopan parlamentti totesi oma-aloitteisessa mietinnössään, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa maankäytön suunnittelussa etusijalle kestävään vesipolitiikkaan liittyvät seikat. Euroopan parlamentin mietinnössä tarkastellaan myös komitean lausunnossa esitettyjä paikallis- ja alueviranomaisten taloudellisia huolenaiheita (lausunnossa kehotetaan poliittisia päättäjiä tarkastelemaan ensisijaisesti veden hinnoittelua, joka on erityisen arka seikka). Euroopan parlamentti kehottaa nimenomaan hinnoittelemaan veden sen arvon mukaan ja korostaa, että vesihuollossa on noudatettava veden oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatetta, jonka tarkoituksena on saada yritykset säästämään kyseistä tärkeää luonnonvaraa. Komitea näkyvyys lisääntyi huomattavasti vesihuollon parissa toimivien Euroopan laajuisten organisaatioiden keskuudessa. Euroopan parlamentti ja tärkeimmät ympäristöjärjestöjä edustavat sidosryhmät olivat samaa mieltä komitean lausunnon kanssa siitä, että vesihuoltoa tulisi pitää yhteisen maatalouspolitiikan uutena haasteena. Komitean lausunnon ohella päästiin laajaan yhteisymmärrykseen siitä, että maataloudessa on edistettävä tehokasta vedenkäyttöä. Komitean lausunnon tavoin EP:n esittelijä Richard Seeber kehotti Euroopan komissiota Euroopan vesipäivänä Zaragozassa 2008 ottamaan vesikysymyksen huomioon kaikilla politiikanaloilla sekä laatimaan tarvittavat rahoitusvälineet, jotta kaikki hallintotasot voivat antaa asiaan panoksensa. Komitean lausunnon pääkohdat otettiin huomioon Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressin (CLRAE) asiakirjoissa vuonna Komitean lausunnon tavoin CLRAE:n päätöslauselmassa ja suosituksessa edellytetään nyt avoimuutta paikallisen ja alueellisen vesihuollon hallinnossa sekä korostetaan kansalaisille tarjottujen palvelujen laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta keskeisinä ratkaisuina vedenpuutteen ongelmaan. Komitean lausunnossa mukaillaan EU:n vesipuitedirektiiviä, jossa säädetään

5 - 5 - vesipiirin hoitosuunnitelmista. Tämä lähestymistapa ilmenee myös CLRAE:n asiakirjoissa, joissa tuodaan esiin tietoisuuden lisääntyminen veden kiertokulusta osana laajempaa ekosysteemiä eikä rajoiteta sitä putkistojen rakentamiseen.

6 - 6 - TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Biotieteiden ja bioteknologian strategian väliarviointi" Esittelijä: Karl Döhler (DE, PPE), CdR 174/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 174/2007 fin saavutetut Alueiden komitean profiilin nostaminen biotieteiden ja bioteknologian alalla etenkin Euroopan komissiossa ja sidosryhmien järjestöjen piirissä. nsa avulla komitea kykeni syventämään neuvoston toukokuuta 2007 antamien päätelmien alueellista ulottuvuutta painottamalla kuntien ja alueiden avainroolia edistettäessä kyseisten teknologian alojen kansainvälistä kilpailukykyä. Tähän pyritään alueiden ja rajatylittävällä yhteistyöllä, perustamalla ja yhdistämällä alueellisia bioteknologiaklustereita sekä valistamalla suurta yleisöä perusluonteisista tieteellisistä seikoista, oikeudellisista vaatimuksista sekä eettisistä kysymyksistä bioteknologian alalla. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden pääsihteeristöstä yritystoiminnan ja tutkimuksen pääosastoihin välillä käytiin erittäin rakentavaa keskustelua. Errin-verkoston (European Regions Research & Innovation Network) kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistettiin, ja verkosto antoi biotekniikka-työryhmänsä kautta yksityiskohtaisia kommentteja esittelijälle. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä eikä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausuntoa. Tapaamiset Errin-verkoston edustajien sekä bioteollisuuden eurooppalaisen järjestön EuropaBion Public Policy & Industrial Biotech -yksikön johtajan Dirk Carrezin kanssa

7 - 7 - LIIKENNEPOLITIIKKA aiheesta "Kaupunkiliikennettä käsittelevä vihreä kirja" Esittelijä: Albert Bore (UK, PPE), CdR 236/2007 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 236/2007 fin saavutetut Kyseessä on alueiden komitean ensimmäinen lausunto hyvin tärkeästä aiheesta eli kaupunkiliikenteestä, jonka yhteydessä otetaan huomioon liikennepolitiikka, ilmastonmuutos ja kaupunkien kehittämis. Keskeisenä poliittisena viestinä on vaatimus, että kaupungeissa on pikaisesti laadittava julkisen politiikan yhdennetty lähestymistapa, jossa EU:lla tulisi olla keskeinen rooli. Paikallis- (ja alue)viranomaisten tulisi kuitenkin voida päättää hyväksyttävistä ratkaisuista. Tämä viesti sisältyi sellaisenaan myös Euroopan parlamentin myöhemmin antamaan mietintöön, jossa kehotetaan "laatimaan yhdennetty eurooppalainen kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma" ja "kunnioittamaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita". Alueiden komitea katsoo myös, että on vahvistettava kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa kaupunkien välillä, löydettävä asianmukainen rahoitus kaupunkien liikenneruuhkien ja saastumisen asettamiin haasteisiin (helpottamalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja hyödyntämällä EIP:n rahoitusmahdollisuuksia) sekä laadittava pitkäjänteisiä liikennesuunnitelmia kaikki nämä seikat sisältyvät myös Euroopan parlamentin mietintöön (kohdat 4, 24 ja 31). Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti komitean lausunnon ehdotuksiin ja aikoo esittää 26. marraskuuta 2008 kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman. On tärkeää tutkia, onko siinä otettu huomioon komitean keskeiset ehdotukset. Komitean lausunto on tuotu esiin Ranskan paikallislehdissä (COTER-valiokunnan Grenoblessa pitämän seminaarin johdosta) ja Yhdistyneen kuningaskunnan paikallislehdissä (täysistunnossa hyväksytyn lausunnon johdosta) sekä erilaisissa eurooppalaisissa elimissä, kuten Sloveniassa 19. maaliskuuta 2008 pidetyssä UDG:n (Urban Development Group) teknisessä kokouksessa, joka järjestettiin osana Leipzigin peruskirjan soveltamisen seurantatoimia sekä puheenjohtajamaa Ranskan joulukuussa 2008 järjestämässä kaupunkifoorumissa, jossa tarkasteltiin kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan soveltamista ja seurantaa.

8 - 8 - työryhmätapaami set Esittelijä osallistui tutkimusta ja kaupunkiliikennettä käsitelleeseen Eurforum-konferenssiin 19. marraskuuta Esittelijä sekä komissio (liikenteen pääosasto) ja Euroopan parlamentti (esittelijä: Reinhard Rack) kävivät valmistelevia keskusteluja, ja järjestöjen kanssa pidettiin erityisryhmän kokous 27. marraskuuta Kaupunkiliikenteen tulevaisuutta käsitellyt COTER-valiokunnan pidettiin seminaari Grenoblessa 18. tammikuuta ETSK:n esittelijä, Euroopan suurkaupunkien vaaleilla valitut edustajat, Kansainvälisen julkisen liikenteen liitto (UITP), tärkeimmät järjestöt ja yksityissektori kävivät keskusteluja. Esittelijä piti puheenvuoron Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) julkisessa kuulemisessa 14. helmikuuta 2008 Esittelijä piti puheenvuoron Pariisissa 11. kesäkuuta 2008 järjestetyssä kolmannessa Salon européen de la mobilité -tapahtumassa aiheesta "Kaupunkiliikenne: mitkä ovat unionin puheenjohtajamaa Ranskan painopisteet?" Esittelijä piti puheenvuoron Genovassa 29. syyskuuta 2008 pidetyn konferenssin "Uuden kansalaisuuden rajat" työryhmässä "Uudet kaupunkipolitiikat kohti kestävää kaupunkikehitystä"

9 - 9 - ENERGIA aiheesta "Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat: kolmas lainsäädäntöpaketti" Esittelijä: Michel Lebrun (BE, PPE), Vallonian alueparlamentin jäsen, CdR 21/2008 fin, hyväksytty 10. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 21/2008 fin saavutetut Alueiden komitean keskeinen suositus, markkinoiden liberalisoinnin kohdentaminen kuluttajiin, on otettu huomioon Euroopan parlamentin 18. kesäkuuta 2008 antamassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa, jossa todetaan, että direktiivissä tulisi keskittyä kuluttajiin ja että jäsenvaltioiden on varmistettava korkeatasoinen kuluttajansuoja. EP:n päätöslauselmassa todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi tässä yhteydessä toteuttaa toimia taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on alueiden komitean kannalta kiinnostava asia. EP katsoo etenkin, että jäsenvaltiot voivat edellyttää, että kotitalousasiakkailta sähköstä saatavia tuloja käytetään rahoittamaan kotitalousasiakkaiden energiatehokkuutta ja kysyntäpuolen mittauksen hallintaa koskevia ohjelmia. Sekä alueiden komitea että EP painottavat, että on varmistettava sopimusehtojen, yleisten tietojen sekä yritysten ja niiden asiakkaiden riidanratkaisumenettelyjen avoimuus. EP:n lainsäädäntöpäätöslauselmassa heijastuu myös komitean esiin tuoma seikka uudistuvan energian edistämisestä ja todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa etusijalle uudistuvia energialähteitä tai jätteitä käyttävät laitokset sekä lämmön ja sähkön yhteistuotanto. Komitean lausunnossa komissiota kehotetaan toteuttamaan toimia markkinakeskittymien estämiseksi, ja EP painottaa vieläkin voimakkaammin toivomusta, että vertikaalisesti integroituja yrityksiä estetään osallistumasta sekä energiahuoltoon että energian siirtoon. Omistuksen eriyttämisen osalta kaasumarkkinoilla EP torjuu riippumattomaan verkonhaltijaan perustuvan mallin mutta kannattaa siirtoverkonhaltijamallia. en yhteydessä kuultiin alueiden komitean toissijaisuusverkostoa. Näin vahvistettiin komitean näkyvyyttä EU:n energiapolitiikan keskeisenä toimijana, joka kokoaa paikallis- ja alueviranomaisten intressit ja edustaa niitä kyseisellä yhä tärkeämmällä EU:n politiikanalalla.

10 TUTKIMUS JA INNOVOINTI aiheesta "Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevien tukitoimien tehostaminen EU:n alueilla" Esittelijä: Jyrki Myllyvirta, (FI, PPE), CdR 263/2007 fin, hyväksytty 6. helmikuuta 2008 Linkki: CdR 263/2007 fin saavutetut - lisäsi merkittävästi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä etenkin EU:n neuvostossa ja kattavan politiikan alalla, jonka avulla tehostetaan tutkimusta ja innovointia EU:n alueilla. tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden syventää 25. kesäkuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmiä 1, joissa komiteaa nimenomaan pyydettiin seuraamaan asiaa. Näin komitea toi esille useita merkittäviä näkökohtia sekä vahvisti sen ja EU:n neuvoston suhteita tutkimuksen alalla. Tähän kuului muun muassa EDUC-valiokunnan näkemystenvaihto puheenjohtajavaltio Portugalin kanssa, joka toimi neuvoston tutkimuksen työryhmän puheenjohtajana. Esittelijän ja Euroopan komission yksiköiden välinen yhteistyö oli erittäin rakentavaa ja tiivistä. Esimerkiksi asiasta vastaava johtaja Robert-Jan Smits käytti puheenvuoron EDUC-valiokunnan kokouksessa. lisäsi AK:n tunnettuutta ja näkyvyyttä eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-antava komiteassa (EURAB, tapaaminen Norbert Kroon kanssa) sekä Euroopan yliopistojen liiton kanssa tehtävässä yhteistyössä. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. Esittelijä esitteli joulukuussa 2007 komitean lausuntoluonnoksen EU:n tieteen ja tekniikan tutkimuskomitealle (CREST) ja keskusteli siitä tutkimuskomitean kanssa. Esittelijä osallistui komitean edustajana paneelikeskusteluun, joka järjestettiin klustereita ja innovointia käsitelleessä korkean tason konferenssissa (European Presidency Conference on Innovation and Clusters) Tukholmassa vuoden 2008 tammikuussa. Esittelijä puhui Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskauteen liittyneessä eurooppalaisen tutkimusalueen tutkimusinfrastruktuureja ja niiden rakenteellista ulottuvuutta koskeneessa konferenssissa, joka pidettiin Brdossa Sloveniassa maaliskuussa Neuvoston 25. kesäkuuta 2007 antamat päätelmät aiheesta "Tutkimusta koskevien yhteisön rahoitusohjelmien koordinointi" (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/94967.pdf).

11 Cagliarissa Italiassa pidettiin 30. huhtikuuta 2008 komitean kotipaikan ulkopuolinen konferenssi aiheesta "Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen aluekehityksen tukemiseksi". Konferenssiin osallistui muun muassa Euroopan parlamentin jäsen Lambert van Nistelrooij, Euroopan komission edustaja Leonidas Karapiperis, Euroopan yliopistojen liiton puheenjohtaja Georg Winckler sekä tutkimusosaston pääjohtaja Luciano Criscuoli Italian korkeakoulu- ja tutkimusministeriöstä.

12 TIETOYHTEISKUNTA aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen" Esittelijä: András Szalay (HU, ALDE), CdR 5/2008 fin, hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 Linkki: CdR 5/2008 fin saavutetut nosti huomattavasti alueiden komitean profiilia tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla, ja siinä painotetaan paikallisja alueviranomaisten keskeistä merkitystä edistettäessä tietoyhteiskuntaan osallistamista EU:ssa. Euroopan komission yksiköiden kanssa tehtiin intensiivistä työtä EU:n kampanjan "Tule mukaan tietoyhteiskuntaan!" yhteydessä. Alueiden komitea osallistui kampanjan toteuttamiseen ensimmäisen kerran Lahdessa järjestämällään kotipaikan ulkopuolisella seminaarilla, joka käsitteli tietoyhteiskuntaan osallistamista. Seminaari oli erinomainen tilaisuus esitellä tietoyhteiskuntaan osallistumisen paikallista ja alueellista ulottuvuutta. Komission jäsenen Viviane Redingin puheenvuoro komitean täysistunnossa sekä hänen ja esittelijän tapaaminen täysistunnossa komitean lausunnon hyväksymisen yhteydessä vahvistivat huomattavasti komitean roolia muiden keskuudessa kyseisen asian yhteydessä sekä paransi lausunnon näkyvyyttä. Esittelijä tuotiin vahvasti esiin paikallisissa lehdissä ja televisiossa, ja komitean työ voitiin siten yhdistää EU:n kansalaisten huolenaiheisiin. Yhteistyötä vahvistettiin tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla CEMRin, ECDL-säätiön, Euroopan vammaisfoorumin ja Euroopan tieto- ja viestintäteknologiateollisuuden liiton EICTAn kanssa. Euroopan parlamentti ei ole laatinut aiheesta mietintöä. EDUC-valiokunnan kotipaikan ulkopuolinen seminaari Lahdessa joulukuussa 2007 yhdessä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kanssa aiheesta "Tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistäminen EU:n paikallis- ja aluetasolla". Seminaarissa esiteltiin parhaita käytänteitä ja innovatiivisia toimia tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistämisestä paikallis- ja aluetasolla. Seminaarin puhujavieraita olivat Euroopan komission "Osallisuutta edistävä tietoja viestintäteknologia" -yksikön päällikkö Paul Timmers sekä Nokian, Eurocities-järjestön, CEMRin, ERISAn (European Regional Information Society Association) ja Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) edustajia.

13 Esittelijä piti ECOS-valiokunnan 6. kesäkuuta 2008 Logronossa Espanjassa järjestämässä kotipaikan ulkopuolisessa seminaarissa "Lissabonin strategia ja sosiaalinen osallisuus: nuorisoulottuvuus" esitelmän aiheesta "Nuorten osallisuuden edistäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla". Esittelijä osallistui EDUC-valiokunnan sihteeristön ja Euroopan komission yhdessä järjestämään vuoden 2008 Open Days -tapahtuman seminaariin "Tietoyhteiskuntaan osallistumista edistävät alueelliset ja paikalliset investoinnit innovoinnin ja kasvun lähteenä". Esittelijä esitteli alueiden komitean lausunnon Darmstadtissa Saksassa marraskuussa 2008 pidetyssä konferenssissa "itec08 Your TechnologyHotspot". Alueiden komitea kutsuttiin Wienissä marraskuussa 2008 järjestettyyn ministerikokoukseen "Tietoyhteiskuntaan osallistaminen".

14 SYRJÄISIMMÄT ALUEET Alueiden komitean lausunto aiheesta "Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät" Esittelijä: Paulino Rivero Baute (ES, ALDE), hyväksytty 9. huhtikuuta 2008 CdR 309/2007 fin saavutetut Euroopan parlamentti yhtyi AK:n käsitykseen siitä, että kansainvälisten kauppaneuvotteluiden mahdollisia taloudellisia vaikutuksia syrjäisimpien alueiden maataloussektoriin tulisi tarkastella perusteellisesti. Parlamentti kannatti myös AK:n näkemystä, jonka mukaan syrjäisimmille alueille tulisi myöntää erilliskohtelu, joka koskee siviili-ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään, jotta pyrkimyksiä syrjäisimpien alueiden yhteyksien parantamiseksi ei vaarannettaisi. Euroopan parlamentti yhtyi päätöslauselmassaan AK:n kantaan siitä, että tulevassa yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota syrjäisimpiin alueisiin, jotka kärsivät hyvin voimakkaasta muuttopaineesta, ja kannatti ajatusta, jonka mukaan syrjäisimmät alueet tulisi asettaa EU:n meripolitiikan keskipisteeseen. AK:n lausunnon näkökohdat, jotka ovat laukaisseet Euroopan komission toimia: AK vaati toimia syrjäisimpiin alueisiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen ten torjumiseksi. Komissio käynnistää ilmastonmuutokseen sopeutumisen taloudellisia vaikutuksia koskevan tutkimuksen, joka sisältää myös erityisen analyysin syrjäisimmistä alueista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista koskevassa valkoisessa kirjassaan komissio aikoo myös tunnustaa syrjäisimpien alueiden haavoittuvuuden. AK vaati, että syrjäisimpien alueiden erityispiirteet otettaisiin huomioon YMP:n terveystarkastuksessa. Komission ehdotuksessa säilytetään syrjäisimpiä alueita koskevat poikkeukset tuotannosta irrotettujen tukien ja tuen mukauttamisen soveltamisen suhteen. Asiakirjassa määrätään myös siitä, että varoja käytetään Posei-järjestelmään varainhoitovuodesta 2010 alkaen tehtäviin suoriin maksuihin. AK vaati syrjäisimpien alueiden maataloustuotteiden parempaa suojelua yhteisön markkinoiden avaamisen yhteydessä. EU:n puolesta komission neuvottelemat talouskumppanuussopimukset sisältävät erityismääräyksiä syrjäisimpien alueiden tiettyjen tuotteiden hyväksi. AK ehdotti toimia, joilla voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää syrjäisimpien alueiden potentiaalia luonnonlaboratorioina meritieteellistä tutkimusta varten. Komissio on ilmoittanut, että Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa ja sitä koskevassa toimintasuunnitelmassa

15 otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, ja että uuden merien ja merenkulkualan tutkimusta koskevan strategian ja teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemännen puiteohjelman yhteydessä luodaan verkostoja, jotka vahvistavat syrjäisimpien alueiden roolia parhaina mahdollisina meriympäristön seurantapaikkoina. AK on vaatinut muuttovirtojen hallinnan parantamista. Komissio aikoo käynnistää tutkimuksen muuttoliikkeen ja väestönkehityksen myönteisistä ja kielteisistä seurauksista alueeseen, työmarkkinoihin, julkisiin palveluihin, koulutukseen ja terveyteen syrjäisimmillä alueilla. Komissio aikoo myös arvioida maahanmuuttoon sopeutumista edistävän Euroopan rahaston perustamisen tarpeellisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Kanariansaarten Eurooppa-asioista vastaava edustaja osallistui konferenssiin aiheesta ''Strategian tulevaisuus syrjäisimpien alueiden kannalta" (Bryssel, toukokuuta), jossa hän esitteli AK:n lausunnon virkamiehistä, poliittisista päättäjistä sekä sidosryhmästä koostuvalle laajalle yleisölle.

16 AKTIIVINEN KANSALAISUUS aiheesta "Koulutuksella pontta nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen" Esittelijä: Claude du Granrut (FR, EPP), hyväksytty helmikuuta 2008 Linkki: CdR 173/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja sen alalla tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: maaliskuuta 2008 päivätyissä puheenjohtajan päätelmissä korostettiin koulutuksen osaalueen merkitystä osaamiskolmiossa (tutkimus, innovointi ja koulutus) ja todettiin, että ratkaisevana edellytyksenä Euroopan menestymiselle globaalistuneessa maailmassa on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ja yhä tehokkaampi panostaminen henkiseen pääomaan ja luovuuteen kaikissa elämänvaiheissa. Näin voidaan myös tehokkaasti torjua eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä myötävaikuttaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Huhtikuun 27. päivänä 2007 julkaistuissa neuvoston päätelmissä korostetaan myös AK:n roolia nuorisopolitiikan muotoilua koskevan monialaisen lähestymistavan edistämisessä ja nuorten kanssa käytävän rakenteellisen vuoropuhelun vahvistamisessa samalla heidän autonomiaansa ja aktiivista kansalaisuuttaan tukien. Neuvosto laskee myös alueiden komitean avun varaan, kun eurooppalaista nuorisosopimusta pannaan täytäntöön alue- ja paikallistasoilla. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: esittelijä tapasi lausunnon valmisteluvaiheen aikana Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston nuorisopolitiikasta vastaavan yksikönpäällikön Karel Bartakin sekä kouluopetuksesta vastaavan komission edustajan Tapio Säävälän. Otettiin myös yhteyttä "Europe for Citizenship" -yksikköön. Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston edustaja Adam Tyson esitteli komission näkemyksiä 23. marraskuuta 2007 järjestetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. Euroopan parlamentin kuuleminen aiheesta "Nuorten koulutuksessa kohtaama moninaisuus" (Young voices meeting diversity in Education) Esittelijä osallistui European Regeneration Areas Networkin 26. marraskuuta 2007 järjestämään konferenssiin aiheesta "Moninaisuus koulutuksessa: siltojen rakentaminen entistä parempaa Eurooppaa varten" (Diversity in Education: building bridges for a better Europe). Esittelijä tapasi 27. syyskuuta 2007 Euroopan nuorisofoorumin edustajan, joka lupasi tiivistä yhteistyötä AK:n kanssa.

17 Tapaaminen Euroopan parlamentin vastaavan asiakirjan esittelijän Hannu Takkulan kanssa Strasbourgissa 25. syyskuuta 2007

18 URHEILU aiheesta "Urheilun valkoinen kirja" Esittelijä: Helma Kuhn-Theis (DE, PPE), hyväksytty helmikuussa 2008 Linkki: CdR 262/2007 fin saavutetut kasvatti entisestään AK:n roolia urheilun alalla ja sen tekemän työn näkyvyyttä. Hyvä yhteistyö neuvoston kanssa: 25. lokakuuta 2007 pidetyn EU:n urheiluministereiden epämuodollisen kokouksen päätelmissä korostetaan samoja kohtia kuin AK:n lausunnossa, eli komission tervetullutta aikomusta käynnistää merkittävä EU-aloite urheilun alalla, mutta päätelmissä kiinnitetään huomiota myös toissijaisuusperiaatteeseen tunnustamalla urheilujärjestöjen autonomia. AK:n tapaan urheiluministerit keskittyivät urheilun taloudellisen merkityksen määrittelyyn urheilupolitiikan perustana. Ministerit ilmaisivat halukkuutensa vahvistaa työmarkkinaosapuolten ja urheilualan toimijoiden välistä rakenteellista vuoropuhelua luomalla eurooppalainen urheilufoorumi. Yhtäpitävästi AK:n lausunnon kanssa ministerit asettivat keskipisteeseen myös dopingin vastaisen taistelun. Hyvä yhteistyö Euroopan komission kanssa: Ensimmäinen ajatustenvaihto komission (Susanne Hollmannin ja Michal Krejzan) kanssa lausuntoluonnoksen valmistelemiseksi järjestettiin 15. lokakuuta Euroopan komission edustaja Susanne Hollmann osallistui 23. marraskuuta 2007 järjestettyyn EDUC-valiokunnan kokoukseen, jossa asianomaista lausuntoa käsiteltiin. Hyvä yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa: Euroopan parlamentti antoi 8. toukokuuta 2008 lausunnon valkoisesta kirjasta. Esittelijä oli Manolis Mavrommatis (PPE, DE). Parlamentin lausunnossa komissiota kehotetaan selkeästi ottamaan uuden rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa huomioon nimenomaan alueiden komitean kanta ja ottamaan huomioon komitean panos alue- ja paikallistasolla urheilun valkoisessa kirjassa määriteltyjen toimenpiteiden valvonnassa ja toimeenpanossa. Useat AK:n esittelijän auttoivat edistämään AK:n huomioarvoa tällä alalla. DEVE-valiokunnan esittelijän kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä: aihetta "Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia" käsittelevän DEVEvaliokunnan lausunnon esittelijä Mario Magnani (IT, ALDE) puhui 23. marraskuuta 2007 pidetyssä EDUC-valiokunnan kokouksessa. Kahdesta toisiinsa liittyvästä aiheesta käytiin keskustelu.

19 EDUC-valiokunnan sihteeristön edustaja osallistui Euroopan komission 8. lokakuuta 2007 urheilun valkoisesta kirjasta järjestämään konferenssiin ja toimitti siitä tiivistelmän esittelijälle. Esittelijä ei päässyt itse osallistumaan. luonnoksen valmistelun aikana järjestettiin tapaamisia Saksan EU-tason urheiluviraston ja muiden urheilujärjestöjen kanssa.

20 TERVEYSPOLITIIKKA ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta Esittelijä: Mario Magnani (IT, ALDE), hyväksytty 6. helmikuuta 2008 CdR 312/2007 fin saavutetut Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja kutsui alueiden komitean edustajaa osallistumaan tarkkailijana eurooppalaiseen toimintafoorumiin "ruokavalio, liikunta ja terveys" täysistuntoihin. Kyseinen foorumi toimii Euroopan komission johdolla ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että lähestymistapa perustuu yhteistyöhön ja tähtää konkreettiseen toimintaan, sekä valvoa, että foorumin toiminta on yhdenmukaista eurooppalaisten ravinto- ja liikunta-alan asiantuntijoiden verkoston toimien ja neuvostossa ja Euroopan parlamentissa kehiteltyjen ajatusten kanssa. Osallistuminen EPODE-verkoston (Ensemble Prévenons l Obésité des Enfants, Ehkäistään yhdessä lasten liikalihavuutta) konferenssiin, joka järjestettiin Brysselissä 27. kesäkuuta Kyseisen terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tukeman tapahtuman tarkoituksena oli korostaa Euroopan alueiden ja kaupunkien avainroolia lasten liikalihavuuden ehkäisyssä.

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

Uusi konteksti, vanha sisältö?

Uusi konteksti, vanha sisältö? Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI Tämän manifestin on julkaissut

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot