2. Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan?"

Transkriptio

1 Oikeudenalojen perusteet Valtiosääntöoikeus Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan? 3. Perustuslain 10 :n mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Miten perustuslaissa turvatun kotirauhan alueellista ulottuvuutta on tulkittu? Millä edellytyksin kotirauhan suojaa voidaan rajoittaa? 4. Oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja ilmaista vakaumus? 5. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? - Vastaukset 1-3 (professori Viljanen) ja 4-5 (tohtorikoulutettava Heikkonen) eri arkeille Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle? 2. Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten suhde Suomen perustuslain perusoikeussääntelyyn? 3. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Perusoikeussäännösten soveltaminen tuomioistuimissa? -

2 Vastaukset 1-3 (professori Viljanen) ja 4-5 (tohtorikoulutettava Heikkonen) eri arkeille Lakien vahvistamismenettely ja vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamista koskevan perustuslain sääntelyn merkitystä eduskunnan lainsäädäntövallan kannalta. 2. Viranomaisten norminantovalta? 3. Syrjinnän kielto perusoikeutena? - 4. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus? 5. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 3. Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten suhde Suomen perustuslain perusoikeussääntelyyn? 4. Mitä tarkoitetaan perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla ja perusoikeuksien suoralla soveltamisella? 5. Kotirauhan turva perusoikeutena Millaisin edellytyksin julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa julkisten hallintotehtävien antamiselle muulle kuin viranomaiselle?

3 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perusoikeussuojan ulottuminen oikeushenkilöihin? 4. Oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja ilmaista vakaumus? 5. Perustuslain 106 :ssä säädetään perustuslain etusijasta. Selosta ensin tiiviisti säännöksen yleiset soveltamisedellytykset. Arvioi sen jälkeen erityisesti, miten säännöksen sovellettavuus suhtautuu yhtäältä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen ja toisaalta perustuslakivaliokunnan asemaan lakien perustuslainmukaisuuden valvojana Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaista? 2. Viranomaisten norminantovalta? 3. Perustuslain 10 :n mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Miten perustuslaissa turvatun kotirauhan alueellista ulottuvuutta on tulkittu? Millä edellytyksin kotirauhan suojaa voidaan rajoittaa? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Oikeus hankkia toimeentulo? Valtioneuvoston tehtävät Suomen perustuslain mukaan? Miten toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä määräytyy? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Perusoikeussuojan ulottuminen oikeushenkilöihin? 4. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvovollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 5. Yksityiselämän suoja perustuslaissa? Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja?

4 2.Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen näkökulmasta. 3. Syrjinnän kielto perusoikeutena? 4. Millainen on kvalifioitujen lakivarausten suhde perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin? 5. Negatiivinen uskonnonvapaus? Valtioneuvoston muodostaminen Suomen perustuslain mukaan? Arvioi muodostamismenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen kannalta. 2. Millä edellytyksin julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa julkisten hallintotehtävien antamiselle muiden kuin viranomaisten tehtäväksi? 3. Lakien vahvistamismenettely ja vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamista koskevan perustuslain sääntelyn merkitystä eduskunnan lainsäädäntövallan kannalta. 4. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan. 5. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus? Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaissa? 2. Viranomaisten norminantovalta? 3. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? 4. Mitä tarkoitetaan perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla ja perusoikeuksien suoralla soveltamisella? 5. Oikeus elämään perusoikeutena?

5 1. Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus perustuslain 12 :n suojaaman sananvapauden kannalta? Valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu ja sen toteuttaminen? 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Sosiaalisten etuuksien omaisuudensuoja? 5. Perustuslain 106 :ssä säädetään perustuslain etusijasta. Selosta ensin tiiviisti säännöksen yleiset soveltamisedellytykset. Arvioi sen jälkeen erityisesti, miten säännöksen sovellettavuus suhtautuu yhtäältä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen ja toisaalta perustuslakivaliokunnan asemaan lakien perustuslainmukaisuuden valvojana.

6 Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen kannalta. 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perustuslain 22 :n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Miten tämä velvollisuus vaikuttaa tuomioistuimien harjoittamaan lainsoveltamiseen? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Itsemääräämisoikeus perusoikeutena? Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvovollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? 5. Perusoikeuksien rajoittaminen on pidettävä erossa perusoikeuspoikkeuksista ja tilapäisistä poikkeuksista perusoikeuksiin. Mitä tarkkaan ottaen tarkoitetaan siis a) perusoikeuspoikkeuksilla ja b) tilapäisillä poikkeuksilla perusoikeuksista? Selosta myös c) tunnetaanko vastaava erottelu oikeuden rajoittamisen ja oikeudesta poikkeamisen välillä myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa? Huom! Kysymys ei koske perusoikeuksien rajoittamisen edellytyksiä, joten yleisten rajoitusedellytysten luettelemisesta ei saa pisteitä.

7 Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Armahdusvalta Suomen perustuslain mukaan? 3. Perusoikeussäännösten soveltaminen tuomioistuimissa? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Sosiaalisten etuuksien omaisuudensuoja? Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan? 2. Valtioneuvoston tehtävät Suomen perustuslain mukaan? Miten toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä määräytyy? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan. 5. Oikeusturvan sisältö ja takeet (PL 21 )

8 Tasavallan presidentin osuus lakien säätämisprosessissa? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millaisin edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Yksityiselämän suoja perustuslaissa? 4. Perustuslain 22 :n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Miten tämä velvollisuus vaikuttaa tuomioistuinten harjoittamaan lainsoveltamiseen? 5. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa syrjinnän kiellon kanssa? Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 2. Tuomioistuinten riippumattomuus ja sen valtiosääntöoikeudelliset takeet? 3. Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon? 4. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä korostettiin perusoikeussäännösten velvoittavan myös tuomioistuimia. Mitä tarkoitetaan perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla ja perusoikeuksien suoralla soveltamisella? 5. Sananvapauden rajoittamisen yleiset edellytykset? Selvitä ytimekkäästi myös kunkin edellytyksen pääsisältö Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten (eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus) valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 3. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 4. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 5. Asiakirja- ja tallennejulkisuus perusoikeutena

9 Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Lakiehdotuksen eduskuntakäsittely Suomen perustuslain mukaan? 3. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan. 4. Perustuslain 106 :n nojalla tuomioistuin voi eräin edellytyksin jättää perustuslain kanssa ristiriitaisen lain säännöksen soveltamatta. Arvioi kyseisiä edellytyksiä ja selosta PL 106 :n mahdollisen soveltamisen vaikutuksia sekä suhdetta perustuslakimyönteiseen laintulkintaan. 5. Kotirauhan turva perusoikeutena Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 2. Valtakunnanoikeuden kokoonpano ja tehtävät? 3. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Selvitä oikeuden luonne ja sisältö pääpiirteissään. 4. Perusoikeussäännösten soveltaminen tuomioistuimissa? 5. Miten perustuslain tarkoittama omaisuuden pakkolunastus voidaan erottaa omaisuudensuojan rajoituksista ja mitä oikeudellista merkitystä tällä erottelulla on? Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen? 2. Valtioneuvoston muodostaminen Suomen perustuslain mukaan? Arvioi muodostamismenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 3. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset? Selvitä myös kunkin edellytyksen pääsisältö. 4. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? 5. Selosta mitä erityispiirteitä mahdollisesti liittyy a) sikiön ja b) lapsen perusoikeussuojaan verrattuna täysivaltaisen aikuisen henkilön vastaavaan suojaan Tasavallan presidentin osuus lakien säätämisprosessissa? 2. Valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu?

10 3. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset on Suomessa pääsääntöisesti saatettu valtionsisäisesti voimaan käyttäen voimaansaattamislakina ns. blankettilakia, joka ei sisällä aineellisoikeudellisia säännöksiä vaan siirtää sopimuksen määräykset sellaisenaan lain tasoisesti osaksi valtiosisäistä oikeutta. Oletetaan, että eduskunta säätää ihmisoikeussopimuksen voimaansaattamisen jälkeen lain, joka tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa tapauksessa on johtamassa ihmisoikeussopimuksen vastaiseen lopputulokseen. Miten tällainen jännite lain ja laintasoisesti voimaansaatetun ihmisoikeussopimuksen välillä tulisi ratkaista? Arvioi erityisesti myöhemmän lain etusija säännön (lex posterior) sovellettavuutta. 5. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus? Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely Suomen perustuslain mukaan? Arvioi lisäksi presidentin päätöksentekomenettelyä parlamentarismin periaatteen toteutumisen kannalta. 2. Miten Suomen perustuslaissa järjestetään tuomiovallan käyttämistä? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset? 5. Kotirauhan turva perusoikeutena? Lakien vahvistamismenettely ja vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamista koskevan perustuslain sääntelyn merkitystä eduskunnan lainsäädäntövallan kannalta. 2. Valtakunnanoikeuden kokoonpano ja tehtävät? 3. Perustuslain 106 :ssä säädetään perustuslain etusijasta. Selosta ensin tiiviisti säännöksen yleiset soveltamisedellytykset. Kerro sen jälkeen, miten säännöksen sovellettavuus suhtautuu yhtäältä perustuslainmukaiseenlperusoikeusmyönteiseen laintulkintaan ja toisaalta perustuslakivaliokunnan asemaan lakien perustuslainmukaisuuden valvojana. 4. Poliittinen ja kaupallinen viestintä perustuslain sananvapaussäännöksen kannalta? 5. Miten perustuslain tarkoittama omaisuuden pakkolunastus voidaan erottaa omaisuudensuojan rajoituksista ja mitä oikeudellista merkitystä tällä erottelulla on?

11 1. Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten (eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus) valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 2. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset? Selosta myös kunkin rajoitusedel!ytyksen pääsisältö. 3. Poikkeuslailla tarkoitetaan erityistä perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädettyä lakia. Selosta tarkemmin poikkeuslaki-instituution sisältöä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: A) Mikä merkitys poikkeuslailla on suhteessa perustuslakiin? B) Miten poikkeuslakien säätämisen mahdollisuuteen suhtaudutaan uudessa perustuslaissa? C) Miten voimassa oleva laki voidaan tunnistaa poikkeuslaiksi? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteensovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Tuomioistuinten riippumattomuus? 3. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 4. Suomessa on aikaisemmin vaikuttanut oppi laitosvallasta. Selosta tiiviisti laitosvaltaopin sisältö ja arvioi sen jälkeen opin valtiosääntöoikeudellista merkitystä. 5. Kuten tunnettua, perusoikeuksien ydinalueen määritteleminen ei ole yksiselitteinen tehtävä. Selosta, miten sananvapauden ja omaisuudensuojan ydinalue on määriteltävissä Miten parlamentarismin periaate ilmenee valtioneuvostoa muodostettaessa ja valtioneuvoston toiminnassa? 2. Miten Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu on järjestetty Suomessa? Arvioi kysymystä myös ylimpien valtioelinten välisten valtasuhteiden kannalta. 3. Perusoikeuksien rajoittaminen on pidettävä erossa perusoikeuspoikkeuksista ja tilapäisistä poikkeuksista perusoikeuksiin. Mitä tarkkaan ottaen tarkoitetaan siis a) perusoikeuspoikkeuksilla ja b) tilapäisillä poikkeuksilla perusoikeuksista? Selosta myös c) tunnetaanko vastaava erottelu oikeuden rajoittamisen ja oikeudesta poikkeamisen välillä myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa?

12 4. Sopimussuhteiden suoja perusoikeuksien näkökulmasta? 5. Itsemääräämisoikeus perusoikeutena? Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen Suomen perustuslain mukaan? 2. Miten valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu on toteutettu Suomessa? 3. Perusoikeussuojan ulottuminen oikeushenkilöihin? 4. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suoj aamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Kerro myös, millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää. 5. Millainen on kvalifioitujen lakivarausten suhde perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin? Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten (eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus) valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Mitä tarkoitetaan seuraavilla yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa koskevilla käsitteillä? Mikä niiden oikeudellinen merkitys on? a) Muodollinen yhdenvertaisuus b) Tosiasiallinen yhdenvertaisuus c) Välitön syrjintä d) Välillinen syrjintä 4. Poliittinen ja kaupallinen viestintä perustuslain sananvapaussäännöksen kannalta? 5. Millä edellytyksillä julkisia hallintotehtäviä voidaan perustuslain mukaan antaa yksityisten toimielinten hoidettavaksi? Lakiehdotuksen eduskuntakäsittely Suomen perustuslain mukaan? 2. Eduskunnan osallistuminen Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun? 3. Turun hovioikeuden ratkaisu koski valitusta, jossa vankeusrangaistukseen tuomittu ns. totaalikieltäytyjä väitti pelkästään miehiä koskevan asevelvollisuuden olevan ihmisoikeussopimusten kieltämää sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Hovioikeus hylkäsi valituksen lex posterior -sääntöön nojautuen: tapaukseen soveltunut kansallinen laki oli tullut voimaan Euroopan ihmisoikeussopimusta ja KP-sopimusta myöhemmin ja sille tuli sen vuoksi antaa etusija.

13 Arvioi hovioikeuden tapaa ratkaista konkreettisessa tapauksessa esille tullut ristiriita ihmisoikeussopimusten ja kansallisen lainsäädännön välillä. Soveltuuko lex posterior - sääntö Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin? Sisältyykö hovioikeuden perustelutapaan ongelmia? Voidaanko vastaavat ristiriitatilanteet ihmisoikeussopimusten ja kansallisen lainsäädännön välillä ratkaista perustellummin jollakin muulla tavalla? Miten? 4. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 5. Perusoikeuden ydinalueen koskemattomuuden vaatimus? Arvioi ko. vaatimuksen merkitystä erityisesti sananvapauden ja omaisuudensuojan osalta Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaissa? 2. Ylimmät laillisuusvalvojat ja heidän tehtävänsä? 3. Perustuslailla ei voida taata ihmisille terveyttä eikä estää näitä sairastumasta. Silti terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset eivät jää kokokaan perustuslaillisen järjestelmän ulkopuolelle. Miten Suomen perustuslaissa näihin kysymyksiin siis suhtaudutaan? 4. Perusoikeusuudistuksessa omaksutun ja länsimaiseen perus- ja ihmisoikeuskäsitykseen oleellisella tavalla kuuluvan peruslähtökohdan mukaan perusoikeudet kuuluvat luonnollisille henkilöille heidän elinaikanaan. Ihminen tulee tämän mukaisesti perusoikeuksien subjektiksi syntymänsä hetkellä ja on niiden suojan piirissä kuolemaansa saakka. Tästä huolimatta perusoikeuksien ja niitä yleisempien valtiosääntöoikeudellisten periaatteiden ei ole ajateltu jäävän kokonaan vaille merkitystä arvioitaessa sitä, miten esimerkiksi vielä syntymättömiä alkioita tai sikiöitä tulisi oikeudellisesti suojata. Selosta ja pohdi tarkemmin niitä valtiosääntöisiä perusteita, joiden nojalla esimerkiksi raskauden keskeyttämisen kriteereitä, keinoalkuisia lisääntymismenetelmiä sekä sikiöön ja alkioon kohdistuvia lääketieteellisiä kokeiluja tulisi arvioida. 5. Perustuslain 10 :n 1 momentti turvaa yksityiselämän ohella jokaisen kotirauhan. Selosta millaisen piirin kyseinen kotirauhaperusoikeus kattaa. Suojaako säännös esimerkiksi yksityistä tämän asuntoon liittyviltä puuttumisilta. Entä kuuluvatko esimerkiksi hotellihuone, asuntovaunu tai rangaistuslaitoksen selli kotirauhan piiriin? Vaihteleeko suojan taso eri tilanteissa? Perustele vastauksesi käyttäen hyväksi perusoikeusuudistuksen yhteydessä ja sen jälkeis4ssä käytännöissä ilmeneviä tulkintakannanottoja Mitä tarkoitetaan parlamentarismilla? Miten parlamentarismin periaate ilmenee Suomen valtiosäännössä? 2. Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa näkyy Suomen perustuslaissa? Miten jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut suomalaisten valtioelinten välisiin valtasuhteisiin? 3. Nauttivatko oikeushenkilöt perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojaa? 4. Perustuslain 6 :n yhdenvertaisuussäännösten soveltuminen yksityisten välisiin suhteisiin?

14 5. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset on Suomessa pääsääntöisesti saatettu valtionsisäisesti voimaan käyttäen voimaansaattamislakina ns. blankettilakia, joka ei sisällä aineellisoikeudellisia säännöksiä, vaan siirtää sopimuksen määräykset sellaisenaan lain tasoisesti osaksi valtiosisäistä oikeutta. Arvioi myöhemmän lain etusija -säännön (lex posterior) sovellettavuutta tällä tavoin laintasoisesti inkorporoituihin ihmisoikeussopimuksiin Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomen perustuslain mukaan delegoida ja millä edellytyksiä? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Miten valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu on Suomessa toteutettu? 3. Tapaus 4. Perustuslain 106 :n nojalla tuomioistuin voi eräin edellytyksin jättää perustuslain kanssa ristiriitaisen lain säännöksen soveltamatta. Arvioi kyseisiä edellytyksiä ja selosta PL 106 :n mahdollisen soveltamisen vaikutuksia. 5. Mitä välineneutraalisuuden ja sisältöneutraalisuuden käsitteillä tarkoitetaan? Arvioi myös, mikä merkitys käsitteillä on sananvapauden rajoitettavuuden kannalta Viranomaisen norminantovalta Suomen perustuslain mukaan? 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perustuslain 19 :n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon sekä tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Selosta kyseisen perustuslaillisen toimeksiannon luonnetta sekä sitä, millaisia oikeusvaikutuksia "jokaisen oikeudella asuntoon" voi käsityksesi mukaan perustellusti olla? 4. Suomessa on aikaisemmin vaikuttanut oppi laitosvallasta. Selosta tiiviisti laitosvaltaopin sisältö ja arvioi sen jälkeen opin valtiosääntöoikeudellista merkitystä. 5. Kuten tunnettua, perusoikeuksien ydinalueen määritteleminen ei ole yksiselitteinen tehtävä. Selosta, miten sananvapauden ja omaisuudensuojan ydinalue on määriteltävissä Valtakunnanoikeuden kokoonpano ja tehtävät? 2. Millä edellytyksin ja mille tahoille eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövaltaa voidaan suomen perustuslain mukaan delegoida? Mitä rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitys perustuslain perusoikeussäännösten tulkinnassa?

15 4. Perustuslain 19 :n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden sanamuodon mukaisena sisältönä on "ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo ja huolenpito". Perusoikeusuudistuksen esityöt puoltavat kuitenkin kahta erilaista tulkintaa siitä, mitä kyseisellä oikeudella tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Toinen tulkinta lähtee "eksistenssiminimin" käsitteestä toisen vastaavasti antaessa erityistä painoa säännökseen sisältyvälle vaatimukselle "ihmisarvoisesta" elämästä. Selosta tulkintaerojen taustoja tarkemmin ja pohdi niiden oikeudellisen merkityksen eroja. kumpi tulkinta tuottaa oikeudelle laajemman merkityksen? 5. Miten omaisuuden pakkolunastus voidaan erottaa omaisuudensuojan rajoituksista ja mitä merkitystä tällä erottelulla on? Valtioneuvoston tehtävät Suomen perustuslain mukaan? Miten toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä määräytyy? 2. Lain vahvistaminen? Vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamismenettelyn merkitystä eduskunnan aseman kannalta. 3. Kansanäänestyksen asema ja merkitys Suomen valtiosääntöisessä järjestelmässä? 4. Perusoikeuksien merkitys yksityishenkilöiden keskinäissuhteissa (perusoikeuksien horisontaalivaikutus)? 5. Perustoimeentulon turva perustuslain mukaan? Milloin kansainväliselle velvoitteelle vaaditaan eduskunnan hyväksyminen? Miten eduskunta päättää kansainvälisen velvoitteen hyväksymisestä? 2. Julkisten hallintotehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle? 3. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteensovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 4. Perustuslain 106 :n nojalla tuomioistuin voi eräin edellytyksin jättää perustuslain kanssa ristiriitaisen lain säännöksen soveltamatta. Arvioi kyseisiä edellytyksiä ja selosta PL 106 :n mahdollisen soveltamisen vaikutuksia. 5. Perustuslain sananvapaussäännöksellä on laaja soveltamisala. Tätä lähtökohtaa on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä täsmennetty viittaamalla välineneutraalisuuden ja sisältöneutraalisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä oikeastaan tarkoitetaan? Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaissa? 2. Viranomaisten norminantovalta.

16 3. Lain esitöiden merkitys perustuslain etusijaa koskevan säännöksen (PL 106 ) sovellettavuuden kannalta. Ota ensin kantaa kysymykseen siitä, miksi käsillä olevaan asiaan soveltuvan lain esitöille pitäisi ylipäänsä antaa merkitystä PL 106 :n soveltuvuusarviossa. Arvioi sen jälkeen perustuslakivaliokunnan lausuntojen sitovuutta ja mahdollista erityisasemaa esitöiden joukossa. Pohdi lopuksi ajan kulumisen merkitystä esitöiden relevanssin kannalta. 4. Sopimussuhteiden suoja osana perustuslain 15 :n määrittämää omaisuudensuojaa. 5. Positiivisen erityskohtelun suhde syrjinnän kieltoon Millaisia vaatimuksia Suomen perustuslaki asettaa oikeudenkäynnille? 2. Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely Suomen perustuslain mukaan? Arvioi myös presidentin päätöksentekomenettelyä parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 3. Kansanedustajan edustajantoimen lakkaaminen? 4. Perustuslain 10 :n 3 momentin 1 virkkeen mukaan lailla voidaan säätää "perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä". Selosta, mitä kyseisen rajoituslausekkeen "rikosten selvittämisen" vaatimuksella tarkemmin ottaen tarkoitetaan. 5. Sosiaalisten etuuksien omaisuudensuoja? Eduskunnan osallistuminen Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun? 2. Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen Suomen perustuslain mukaan? 3. Perusoikeuksien merkitys välillisen julkishallinnon toiminnassa? 4. Millä edellytyksillä kotirauhan turvan rajoittaminen on sallittua? 5. Selosta pääpiirteittäin, miten Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan kansainväliset valvontajärjestelmät poikkeavat toisistaan Millä edellytyksillä ja mille tahoille eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövaltaa voidaan Suomen perustuslain mukaan delegoida? Mitä rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Eduskunnan perustuslakivaliokunta perusoikeuksien noudattamisen valvojana? Arvioi, miten perustuslakivaliokunnan toiminta on kehittynyt 1990-luvun alusta alkaen? 3. Suomessa aiemmin vallinneen käsityksen ja kumottuun hallitusmuodon 92.2 :ään nojanneen tulkinnan mukaan tuomioistuimella ei ollut toimivaltaa todeta eduskunnan säätämää lakia

17 perustuslainvastaiseksi eikä tuomioistuimilla ja muilla viranomaisilla ollut oikeutta jättää lain säännöstä soveltamatta yksittäistapauksessakaan sillä perusteella, että se oli ristiriidassa perustuslain kanssa. Selosta, miten nykyisin voimassa oleva Suomen perustuslaki säätää asiasta. 4. Perustuslain 6 :n (yhdenvertaisuus) merkitys yksityisten välisissä suhteissa? 5. Suomessa omaksuttu ratkaisu suhteessa kansainvälisten velvoitteiden valtionsisäisen voimassaolon edellytyksiin seuraa ns. dualistista linjaa. Selosta, mitä kyseisellä dualismilla tarkoitetaan ja miten se eroaa monimista? Perustuslain noudattamisen valvonta Suomen perustuslain mukaan? 2. Virkamiehen asema perusoikeussuojan näkökulmasta? Arvioi sekä perusoikeuksien suhdetta virkavelvollisuuksiin että virkamiehen asemaan viran ulkopuolella. 3. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus perusoikeuksien rajoitusedellytyksenä? 4. Perustuslain sananvapaussäännöstä on yleensä luonnehdittu soveltamisalaltaan sisältöneutraaliksi. Kerro ensin, mitä sisältöneutraliudella tällöin tarkoitetaan. Arvioi tämän jälkeen yhtäältä poliitisen ja toisaalta kaupallisen viestinnän asemaa sananvapauden suojaamina viestinnän muotoina. Onko suojan taso yhtäläinen? vastaa lopuksi kysymykseen siitä, voidaanko sisältöneutraliuden vaatimus sovittaa yhteen kaupalliseten ja poliitisten viestien saamaan valtiosääntöoikeusellisen suojan kanssa. 5. Supistettu perustuslainsäätämisjärjestys: A) millainen se on; ja B) milloin sitä käytetään? Millä eri tavoin perusoikeudet vaikuttavat lainsäädäntötyössä? Valaise eri vaikutustapoja myös esimerkein. 2. Miten Suomen perustuslaissa järjestetään tuomiovallan käyttämistä? 3. Perustuslain etusija? 4. Ennakkoesteiden kielto perustuslain sananvapaussäännöksen (PL 12 ) mukaan? 5. Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät ja toimivalta Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely Suomen perustuslain mukaan? 2. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset?

18 3. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 4. Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle Suomen perustuslain mukaan? 5. Pääministerin asema ja tehtävät? Millaisia vaatimuksia perustuslaki asettaa oikeudenkäynnille? 2. Valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu? 3. perustuslainetusija 4. luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 5. A) lainsäändäntövallan delegoinnin ehdot ja B) delegoidun lainsäädännön jälkitarkastus Eduskunnan perustuslakivaliokunta perusoikeuksien noudattamisen valvojana? Arvioi, miten perustuslakivaliokunnan toiminta on kehittynyt 1990-luvun alusta alkaen. 2. Lainsäädäntövallan delegoiminen Suomen perustuslain mukaan? 3. Perusoikeusuudistusten esitöiden mukaan perustuslain säännös oikeudesta elämään ei estä lailla säätämistä raskauden keskeyttämisestä naisen suostumuksella. Tenttikirjallisuudessa esitetään, että tältä osin perusoikeusuudistuksen lähtökohtana voidaan tulkita olleen aborttikeskustelun sen tapaisen perustuslaillistumisen välttäminen, joka on tapahtunut esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa. Toisaalta perustuslain säännösten on meillä katsottu olevan merkityksellisiä myös syntymää edeltävän suojan kannalta. Selosta miten ja millä perusteella perustuslaki tarjoaa suojaa vielä syntymättömille, kun kerran perustuslain 7 ei sitä näytä välittömästi perustavan. 4. Millä perusteilla perustusalain 10 1 momentissa turvattua jokaisen oikeutta kotirauhaan on sallittua rajoittaa? Selosta kyseeseen tulevien rajoitustoimenpiteiden ydinsisältö. 5. kansanedustajan tiedonsaantioikeus?

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

LAILLISUUSPERIAATTEESEEN KUULUVA EPÄTÄSMÄLLISYYSKIELTO JA RIKOSLAIN 45 LUVUN 1 :N MUKAINEN PALVELUSRIKOS

LAILLISUUSPERIAATTEESEEN KUULUVA EPÄTÄSMÄLLISYYSKIELTO JA RIKOSLAIN 45 LUVUN 1 :N MUKAINEN PALVELUSRIKOS Timo Ojala LAILLISUUSPERIAATTEESEEN KUULUVA EPÄTÄSMÄLLISYYSKIELTO JA RIKOSLAIN 45 LUVUN 1 :N MUKAINEN PALVELUSRIKOS 1. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset

Lisätiedot

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 85/2002 vp Tiistai 15.10.2002 kello 09.45 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus klo 10.00 3. HE 142/2002 vp laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Avuttomuus lainsäädännössä

Avuttomuus lainsäädännössä S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 4 / 2 0 0 8 Avuttomuus lainsäädännössä Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti I Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Lainvalmisteluosasto 9.6.2006 Anna-Riitta Wallin TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA 1. Ehdotus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin VIETERIUKKODILEMMA - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin OTM, lakimies Tanja Alatainio OTM, lakimies Jukka Kumpuvuori Vieteriukkodilemma -

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

Oikeudellisen ajattelun perusteita

Oikeudellisen ajattelun perusteita Oikeudellisen ajattelun perusteita TAPIO MÄÄTTÄ (TOIM.) MATTI TOLVANEN ULLA VÄÄTÄNEN ANTTI KOLEHMAINEN MATTI MYRSKY ANSSI KEINÄNEN Oikeudellisen ajattelun perusteita Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012

Lisätiedot

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 71/2002 vp Keskiviikko 18.9.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 112/2002 vp viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 2. Päätösvaltaisuus

ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 27/1999 vp Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. K 9/1999 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa

Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Pilvi Kalliomaa Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa Sisällönanalyysi Helsingin Sanomissa käydystä keskustelusta 2006 2011 Valtio-oppi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:12. Normaalisuusperiaatteen toteutuminen vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien kohtelussa

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:12. Normaalisuusperiaatteen toteutuminen vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien kohtelussa TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:12 Normaalisuusperiaatteen toteutuminen vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien kohtelussa OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:12 Normaalisuusperiaatteen

Lisätiedot

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1.3.2010 Dnro 2998/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan

Lisätiedot

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ O p e t u s m i n i s t e r i ö l l e Valtioneuvosto asetti 1 päivänä lokakuuta 1998 komitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi uskonnonvapauslainsäädännöksi.

Lisätiedot

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=fi&text=&part=1&docid=123724&cid=3367611

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=fi&text=&part=1&docid=123724&cid=3367611 1 / 27 JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PEDRO CRUZ VILLALÓN 12 päivänä kesäkuuta 2012 (1) Asia C 617/10 Åklagaren vastaan Hans Åkerberg Fransson (Ennakkoratkaisupyyntö Haparanda tingsrätt (Ruotsi)) Euroopan

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6. Ohjeita lausunnon valmistelijalle

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6. Ohjeita lausunnon valmistelijalle TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6 Ohjeita lausunnon valmistelijalle OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6 Ohjeita lausunnon valmistelijalle OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2002 ISSN 1458-6436 ISBN 952-466-046-6

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

Lausunto osakeyhtiömuotoisen organisaation käyttämisestä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisessä

Lausunto osakeyhtiömuotoisen organisaation käyttämisestä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisessä Lausunto osakeyhtiömuotoisen organisaation käyttämisestä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisessä Helsingin kaupunki on pyytänyt oikeudellista arviotani siitä, voiko kuntien yhteisesti omistama

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kirjaston arki

Lainsäädäntö ja kirjaston arki Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Opetus-

Lisätiedot

POLIISIN LAKIA ALEMMANASTEINEN NORMINANTO JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

POLIISIN LAKIA ALEMMANASTEINEN NORMINANTO JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu POLIISIN LAKIA ALEMMANASTEINEN NORMINANTO JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Turvallisuushallinnon maisteriohjelma Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 Ohjaaja: Sirpa Virta Poliisin

Lisätiedot

Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen. Laura Mäkeläinen Kalle Määttä

Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen. Laura Mäkeläinen Kalle Määttä Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen Laura Mäkeläinen Kalle Määttä Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä täydentäväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2014 alussa voimaan tulevaa poliisilakia.

Lisätiedot

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 205 Luku 2: Perusoikeudet

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 205 Luku 2: Perusoikeudet LIITTEET Liitteiksi on koottu eräitä lakeja ja lainkohtia, joita on käsitelty tässä kirjassa laajemmin. Informaatio-oikeutta sivuavia säädöksiä on sata jos lukee mukaan kaikki ne säädökset, joissa on jokin

Lisätiedot