2. Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan?"

Transkriptio

1 Oikeudenalojen perusteet Valtiosääntöoikeus Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan? 3. Perustuslain 10 :n mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Miten perustuslaissa turvatun kotirauhan alueellista ulottuvuutta on tulkittu? Millä edellytyksin kotirauhan suojaa voidaan rajoittaa? 4. Oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja ilmaista vakaumus? 5. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? - Vastaukset 1-3 (professori Viljanen) ja 4-5 (tohtorikoulutettava Heikkonen) eri arkeille Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle? 2. Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten suhde Suomen perustuslain perusoikeussääntelyyn? 3. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Perusoikeussäännösten soveltaminen tuomioistuimissa? -

2 Vastaukset 1-3 (professori Viljanen) ja 4-5 (tohtorikoulutettava Heikkonen) eri arkeille Lakien vahvistamismenettely ja vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamista koskevan perustuslain sääntelyn merkitystä eduskunnan lainsäädäntövallan kannalta. 2. Viranomaisten norminantovalta? 3. Syrjinnän kielto perusoikeutena? - 4. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus? 5. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 3. Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten suhde Suomen perustuslain perusoikeussääntelyyn? 4. Mitä tarkoitetaan perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla ja perusoikeuksien suoralla soveltamisella? 5. Kotirauhan turva perusoikeutena Millaisin edellytyksin julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa julkisten hallintotehtävien antamiselle muulle kuin viranomaiselle?

3 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perusoikeussuojan ulottuminen oikeushenkilöihin? 4. Oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja ilmaista vakaumus? 5. Perustuslain 106 :ssä säädetään perustuslain etusijasta. Selosta ensin tiiviisti säännöksen yleiset soveltamisedellytykset. Arvioi sen jälkeen erityisesti, miten säännöksen sovellettavuus suhtautuu yhtäältä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen ja toisaalta perustuslakivaliokunnan asemaan lakien perustuslainmukaisuuden valvojana Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaista? 2. Viranomaisten norminantovalta? 3. Perustuslain 10 :n mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Miten perustuslaissa turvatun kotirauhan alueellista ulottuvuutta on tulkittu? Millä edellytyksin kotirauhan suojaa voidaan rajoittaa? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Oikeus hankkia toimeentulo? Valtioneuvoston tehtävät Suomen perustuslain mukaan? Miten toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä määräytyy? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Perusoikeussuojan ulottuminen oikeushenkilöihin? 4. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvovollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 5. Yksityiselämän suoja perustuslaissa? Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja?

4 2.Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen näkökulmasta. 3. Syrjinnän kielto perusoikeutena? 4. Millainen on kvalifioitujen lakivarausten suhde perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin? 5. Negatiivinen uskonnonvapaus? Valtioneuvoston muodostaminen Suomen perustuslain mukaan? Arvioi muodostamismenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen kannalta. 2. Millä edellytyksin julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa julkisten hallintotehtävien antamiselle muiden kuin viranomaisten tehtäväksi? 3. Lakien vahvistamismenettely ja vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamista koskevan perustuslain sääntelyn merkitystä eduskunnan lainsäädäntövallan kannalta. 4. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan. 5. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus? Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaissa? 2. Viranomaisten norminantovalta? 3. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? 4. Mitä tarkoitetaan perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla ja perusoikeuksien suoralla soveltamisella? 5. Oikeus elämään perusoikeutena?

5 1. Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus perustuslain 12 :n suojaaman sananvapauden kannalta? Valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu ja sen toteuttaminen? 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Sosiaalisten etuuksien omaisuudensuoja? 5. Perustuslain 106 :ssä säädetään perustuslain etusijasta. Selosta ensin tiiviisti säännöksen yleiset soveltamisedellytykset. Arvioi sen jälkeen erityisesti, miten säännöksen sovellettavuus suhtautuu yhtäältä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen ja toisaalta perustuslakivaliokunnan asemaan lakien perustuslainmukaisuuden valvojana.

6 Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen kannalta. 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perustuslain 22 :n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Miten tämä velvollisuus vaikuttaa tuomioistuimien harjoittamaan lainsoveltamiseen? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Itsemääräämisoikeus perusoikeutena? Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvovollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? 5. Perusoikeuksien rajoittaminen on pidettävä erossa perusoikeuspoikkeuksista ja tilapäisistä poikkeuksista perusoikeuksiin. Mitä tarkkaan ottaen tarkoitetaan siis a) perusoikeuspoikkeuksilla ja b) tilapäisillä poikkeuksilla perusoikeuksista? Selosta myös c) tunnetaanko vastaava erottelu oikeuden rajoittamisen ja oikeudesta poikkeamisen välillä myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa? Huom! Kysymys ei koske perusoikeuksien rajoittamisen edellytyksiä, joten yleisten rajoitusedellytysten luettelemisesta ei saa pisteitä.

7 Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Armahdusvalta Suomen perustuslain mukaan? 3. Perusoikeussäännösten soveltaminen tuomioistuimissa? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Sosiaalisten etuuksien omaisuudensuoja? Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Suomen perustuslain mukaan? 2. Valtioneuvoston tehtävät Suomen perustuslain mukaan? Miten toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä määräytyy? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan. 5. Oikeusturvan sisältö ja takeet (PL 21 )

8 Tasavallan presidentin osuus lakien säätämisprosessissa? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millaisin edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Yksityiselämän suoja perustuslaissa? 4. Perustuslain 22 :n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Miten tämä velvollisuus vaikuttaa tuomioistuinten harjoittamaan lainsoveltamiseen? 5. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa syrjinnän kiellon kanssa? Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely? Arvioi päätöksentekomenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 2. Tuomioistuinten riippumattomuus ja sen valtiosääntöoikeudelliset takeet? 3. Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon? 4. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä korostettiin perusoikeussäännösten velvoittavan myös tuomioistuimia. Mitä tarkoitetaan perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla ja perusoikeuksien suoralla soveltamisella? 5. Sananvapauden rajoittamisen yleiset edellytykset? Selvitä ytimekkäästi myös kunkin edellytyksen pääsisältö Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten (eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus) valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 3. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 4. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 5. Asiakirja- ja tallennejulkisuus perusoikeutena

9 Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomessa delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Lakiehdotuksen eduskuntakäsittely Suomen perustuslain mukaan? 3. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan. 4. Perustuslain 106 :n nojalla tuomioistuin voi eräin edellytyksin jättää perustuslain kanssa ristiriitaisen lain säännöksen soveltamatta. Arvioi kyseisiä edellytyksiä ja selosta PL 106 :n mahdollisen soveltamisen vaikutuksia sekä suhdetta perustuslakimyönteiseen laintulkintaan. 5. Kotirauhan turva perusoikeutena Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 2. Valtakunnanoikeuden kokoonpano ja tehtävät? 3. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Selvitä oikeuden luonne ja sisältö pääpiirteissään. 4. Perusoikeussäännösten soveltaminen tuomioistuimissa? 5. Miten perustuslain tarkoittama omaisuuden pakkolunastus voidaan erottaa omaisuudensuojan rajoituksista ja mitä oikeudellista merkitystä tällä erottelulla on? Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen? 2. Valtioneuvoston muodostaminen Suomen perustuslain mukaan? Arvioi muodostamismenettelyä myös parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 3. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset? Selvitä myös kunkin edellytyksen pääsisältö. 4. Perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala? 5. Selosta mitä erityispiirteitä mahdollisesti liittyy a) sikiön ja b) lapsen perusoikeussuojaan verrattuna täysivaltaisen aikuisen henkilön vastaavaan suojaan Tasavallan presidentin osuus lakien säätämisprosessissa? 2. Valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu?

10 3. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset on Suomessa pääsääntöisesti saatettu valtionsisäisesti voimaan käyttäen voimaansaattamislakina ns. blankettilakia, joka ei sisällä aineellisoikeudellisia säännöksiä vaan siirtää sopimuksen määräykset sellaisenaan lain tasoisesti osaksi valtiosisäistä oikeutta. Oletetaan, että eduskunta säätää ihmisoikeussopimuksen voimaansaattamisen jälkeen lain, joka tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa tapauksessa on johtamassa ihmisoikeussopimuksen vastaiseen lopputulokseen. Miten tällainen jännite lain ja laintasoisesti voimaansaatetun ihmisoikeussopimuksen välillä tulisi ratkaista? Arvioi erityisesti myöhemmän lain etusija säännön (lex posterior) sovellettavuutta. 5. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus? Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely Suomen perustuslain mukaan? Arvioi lisäksi presidentin päätöksentekomenettelyä parlamentarismin periaatteen toteutumisen kannalta. 2. Miten Suomen perustuslaissa järjestetään tuomiovallan käyttämistä? 3. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suojaamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan ja millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää? 4. Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset? 5. Kotirauhan turva perusoikeutena? Lakien vahvistamismenettely ja vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamista koskevan perustuslain sääntelyn merkitystä eduskunnan lainsäädäntövallan kannalta. 2. Valtakunnanoikeuden kokoonpano ja tehtävät? 3. Perustuslain 106 :ssä säädetään perustuslain etusijasta. Selosta ensin tiiviisti säännöksen yleiset soveltamisedellytykset. Kerro sen jälkeen, miten säännöksen sovellettavuus suhtautuu yhtäältä perustuslainmukaiseenlperusoikeusmyönteiseen laintulkintaan ja toisaalta perustuslakivaliokunnan asemaan lakien perustuslainmukaisuuden valvojana. 4. Poliittinen ja kaupallinen viestintä perustuslain sananvapaussäännöksen kannalta? 5. Miten perustuslain tarkoittama omaisuuden pakkolunastus voidaan erottaa omaisuudensuojan rajoituksista ja mitä oikeudellista merkitystä tällä erottelulla on?

11 1. Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten (eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus) valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 2. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset? Selosta myös kunkin rajoitusedel!ytyksen pääsisältö. 3. Poikkeuslailla tarkoitetaan erityistä perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädettyä lakia. Selosta tarkemmin poikkeuslaki-instituution sisältöä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: A) Mikä merkitys poikkeuslailla on suhteessa perustuslakiin? B) Miten poikkeuslakien säätämisen mahdollisuuteen suhtaudutaan uudessa perustuslaissa? C) Miten voimassa oleva laki voidaan tunnistaa poikkeuslaiksi? 4. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteensovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 5. Perustuslain 19.1 :ssä säädetään jokaisen oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja 19.2 :ssä jokaisen oikeudesta perustoimeentulon turvaan. Selosta tiiviisti, missä suhteissa nämä kaksi sosiaalista perusoikeutta eroavat toisistaan Mitä tarkoitetaan poikkeuslailla? Mikä merkitys poikkeuslakimenettelyllä on perustuslain sitovuuden kannalta? Miten eduskunnan perustuslakivaliokunta suhtautuu nykyisin poikkeuslakimenettelyn käyttämiseen? 2. Tuomioistuinten riippumattomuus? 3. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 4. Suomessa on aikaisemmin vaikuttanut oppi laitosvallasta. Selosta tiiviisti laitosvaltaopin sisältö ja arvioi sen jälkeen opin valtiosääntöoikeudellista merkitystä. 5. Kuten tunnettua, perusoikeuksien ydinalueen määritteleminen ei ole yksiselitteinen tehtävä. Selosta, miten sananvapauden ja omaisuudensuojan ydinalue on määriteltävissä Miten parlamentarismin periaate ilmenee valtioneuvostoa muodostettaessa ja valtioneuvoston toiminnassa? 2. Miten Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu on järjestetty Suomessa? Arvioi kysymystä myös ylimpien valtioelinten välisten valtasuhteiden kannalta. 3. Perusoikeuksien rajoittaminen on pidettävä erossa perusoikeuspoikkeuksista ja tilapäisistä poikkeuksista perusoikeuksiin. Mitä tarkkaan ottaen tarkoitetaan siis a) perusoikeuspoikkeuksilla ja b) tilapäisillä poikkeuksilla perusoikeuksista? Selosta myös c) tunnetaanko vastaava erottelu oikeuden rajoittamisen ja oikeudesta poikkeamisen välillä myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa?

12 4. Sopimussuhteiden suoja perusoikeuksien näkökulmasta? 5. Itsemääräämisoikeus perusoikeutena? Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen Suomen perustuslain mukaan? 2. Miten valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu on toteutettu Suomessa? 3. Perusoikeussuojan ulottuminen oikeushenkilöihin? 4. Perusoikeuksien oikeusvaikutuksia eritellään toisinaan viittaamalla kunnioittamisvelvollisuuden, suoj aamisvelvollisuuden ja toteuttamisvelvollisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Kerro myös, millaista perusoikeuskäsitystä kukin käsite ilmentää. 5. Millainen on kvalifioitujen lakivarausten suhde perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin? Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut Suomen ylimpien valtioelinten (eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus) valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja keskinäisiin valtasuhteisiin? 2. Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan delegoida ja millä edellytyksin? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Mitä tarkoitetaan seuraavilla yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa koskevilla käsitteillä? Mikä niiden oikeudellinen merkitys on? a) Muodollinen yhdenvertaisuus b) Tosiasiallinen yhdenvertaisuus c) Välitön syrjintä d) Välillinen syrjintä 4. Poliittinen ja kaupallinen viestintä perustuslain sananvapaussäännöksen kannalta? 5. Millä edellytyksillä julkisia hallintotehtäviä voidaan perustuslain mukaan antaa yksityisten toimielinten hoidettavaksi? Lakiehdotuksen eduskuntakäsittely Suomen perustuslain mukaan? 2. Eduskunnan osallistuminen Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun? 3. Turun hovioikeuden ratkaisu koski valitusta, jossa vankeusrangaistukseen tuomittu ns. totaalikieltäytyjä väitti pelkästään miehiä koskevan asevelvollisuuden olevan ihmisoikeussopimusten kieltämää sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Hovioikeus hylkäsi valituksen lex posterior -sääntöön nojautuen: tapaukseen soveltunut kansallinen laki oli tullut voimaan Euroopan ihmisoikeussopimusta ja KP-sopimusta myöhemmin ja sille tuli sen vuoksi antaa etusija.

13 Arvioi hovioikeuden tapaa ratkaista konkreettisessa tapauksessa esille tullut ristiriita ihmisoikeussopimusten ja kansallisen lainsäädännön välillä. Soveltuuko lex posterior - sääntö Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin? Sisältyykö hovioikeuden perustelutapaan ongelmia? Voidaanko vastaavat ristiriitatilanteet ihmisoikeussopimusten ja kansallisen lainsäädännön välillä ratkaista perustellummin jollakin muulla tavalla? Miten? 4. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 5. Perusoikeuden ydinalueen koskemattomuuden vaatimus? Arvioi ko. vaatimuksen merkitystä erityisesti sananvapauden ja omaisuudensuojan osalta Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaissa? 2. Ylimmät laillisuusvalvojat ja heidän tehtävänsä? 3. Perustuslailla ei voida taata ihmisille terveyttä eikä estää näitä sairastumasta. Silti terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset eivät jää kokokaan perustuslaillisen järjestelmän ulkopuolelle. Miten Suomen perustuslaissa näihin kysymyksiin siis suhtaudutaan? 4. Perusoikeusuudistuksessa omaksutun ja länsimaiseen perus- ja ihmisoikeuskäsitykseen oleellisella tavalla kuuluvan peruslähtökohdan mukaan perusoikeudet kuuluvat luonnollisille henkilöille heidän elinaikanaan. Ihminen tulee tämän mukaisesti perusoikeuksien subjektiksi syntymänsä hetkellä ja on niiden suojan piirissä kuolemaansa saakka. Tästä huolimatta perusoikeuksien ja niitä yleisempien valtiosääntöoikeudellisten periaatteiden ei ole ajateltu jäävän kokonaan vaille merkitystä arvioitaessa sitä, miten esimerkiksi vielä syntymättömiä alkioita tai sikiöitä tulisi oikeudellisesti suojata. Selosta ja pohdi tarkemmin niitä valtiosääntöisiä perusteita, joiden nojalla esimerkiksi raskauden keskeyttämisen kriteereitä, keinoalkuisia lisääntymismenetelmiä sekä sikiöön ja alkioon kohdistuvia lääketieteellisiä kokeiluja tulisi arvioida. 5. Perustuslain 10 :n 1 momentti turvaa yksityiselämän ohella jokaisen kotirauhan. Selosta millaisen piirin kyseinen kotirauhaperusoikeus kattaa. Suojaako säännös esimerkiksi yksityistä tämän asuntoon liittyviltä puuttumisilta. Entä kuuluvatko esimerkiksi hotellihuone, asuntovaunu tai rangaistuslaitoksen selli kotirauhan piiriin? Vaihteleeko suojan taso eri tilanteissa? Perustele vastauksesi käyttäen hyväksi perusoikeusuudistuksen yhteydessä ja sen jälkeis4ssä käytännöissä ilmeneviä tulkintakannanottoja Mitä tarkoitetaan parlamentarismilla? Miten parlamentarismin periaate ilmenee Suomen valtiosäännössä? 2. Miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa näkyy Suomen perustuslaissa? Miten jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut suomalaisten valtioelinten välisiin valtasuhteisiin? 3. Nauttivatko oikeushenkilöt perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojaa? 4. Perustuslain 6 :n yhdenvertaisuussäännösten soveltuminen yksityisten välisiin suhteisiin?

14 5. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset on Suomessa pääsääntöisesti saatettu valtionsisäisesti voimaan käyttäen voimaansaattamislakina ns. blankettilakia, joka ei sisällä aineellisoikeudellisia säännöksiä, vaan siirtää sopimuksen määräykset sellaisenaan lain tasoisesti osaksi valtiosisäistä oikeutta. Arvioi myöhemmän lain etusija -säännön (lex posterior) sovellettavuutta tällä tavoin laintasoisesti inkorporoituihin ihmisoikeussopimuksiin Mille tahoille lainsäädäntövaltaa voidaan Suomen perustuslain mukaan delegoida ja millä edellytyksiä? Millaisia rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Miten valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu on Suomessa toteutettu? 3. Tapaus 4. Perustuslain 106 :n nojalla tuomioistuin voi eräin edellytyksin jättää perustuslain kanssa ristiriitaisen lain säännöksen soveltamatta. Arvioi kyseisiä edellytyksiä ja selosta PL 106 :n mahdollisen soveltamisen vaikutuksia. 5. Mitä välineneutraalisuuden ja sisältöneutraalisuuden käsitteillä tarkoitetaan? Arvioi myös, mikä merkitys käsitteillä on sananvapauden rajoitettavuuden kannalta Viranomaisen norminantovalta Suomen perustuslain mukaan? 2. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja? 3. Perustuslain 19 :n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon sekä tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Selosta kyseisen perustuslaillisen toimeksiannon luonnetta sekä sitä, millaisia oikeusvaikutuksia "jokaisen oikeudella asuntoon" voi käsityksesi mukaan perustellusti olla? 4. Suomessa on aikaisemmin vaikuttanut oppi laitosvallasta. Selosta tiiviisti laitosvaltaopin sisältö ja arvioi sen jälkeen opin valtiosääntöoikeudellista merkitystä. 5. Kuten tunnettua, perusoikeuksien ydinalueen määritteleminen ei ole yksiselitteinen tehtävä. Selosta, miten sananvapauden ja omaisuudensuojan ydinalue on määriteltävissä Valtakunnanoikeuden kokoonpano ja tehtävät? 2. Millä edellytyksin ja mille tahoille eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövaltaa voidaan suomen perustuslain mukaan delegoida? Mitä rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 3. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitys perustuslain perusoikeussäännösten tulkinnassa?

15 4. Perustuslain 19 :n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden sanamuodon mukaisena sisältönä on "ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo ja huolenpito". Perusoikeusuudistuksen esityöt puoltavat kuitenkin kahta erilaista tulkintaa siitä, mitä kyseisellä oikeudella tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Toinen tulkinta lähtee "eksistenssiminimin" käsitteestä toisen vastaavasti antaessa erityistä painoa säännökseen sisältyvälle vaatimukselle "ihmisarvoisesta" elämästä. Selosta tulkintaerojen taustoja tarkemmin ja pohdi niiden oikeudellisen merkityksen eroja. kumpi tulkinta tuottaa oikeudelle laajemman merkityksen? 5. Miten omaisuuden pakkolunastus voidaan erottaa omaisuudensuojan rajoituksista ja mitä merkitystä tällä erottelulla on? Valtioneuvoston tehtävät Suomen perustuslain mukaan? Miten toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä määräytyy? 2. Lain vahvistaminen? Vahvistamatta jääneen lain käsittely eduskunnassa? Arvioi myös lakien vahvistamismenettelyn merkitystä eduskunnan aseman kannalta. 3. Kansanäänestyksen asema ja merkitys Suomen valtiosääntöisessä järjestelmässä? 4. Perusoikeuksien merkitys yksityishenkilöiden keskinäissuhteissa (perusoikeuksien horisontaalivaikutus)? 5. Perustoimeentulon turva perustuslain mukaan? Milloin kansainväliselle velvoitteelle vaaditaan eduskunnan hyväksyminen? Miten eduskunta päättää kansainvälisen velvoitteen hyväksymisestä? 2. Julkisten hallintotehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle? 3. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteensovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 4. Perustuslain 106 :n nojalla tuomioistuin voi eräin edellytyksin jättää perustuslain kanssa ristiriitaisen lain säännöksen soveltamatta. Arvioi kyseisiä edellytyksiä ja selosta PL 106 :n mahdollisen soveltamisen vaikutuksia. 5. Perustuslain sananvapaussäännöksellä on laaja soveltamisala. Tätä lähtökohtaa on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä täsmennetty viittaamalla välineneutraalisuuden ja sisältöneutraalisuuden käsitteisiin. Mitä kyseisillä käsitteillä oikeastaan tarkoitetaan? Miten oikeusvaltioperiaate ilmenee Suomen perustuslaissa? 2. Viranomaisten norminantovalta.

16 3. Lain esitöiden merkitys perustuslain etusijaa koskevan säännöksen (PL 106 ) sovellettavuuden kannalta. Ota ensin kantaa kysymykseen siitä, miksi käsillä olevaan asiaan soveltuvan lain esitöille pitäisi ylipäänsä antaa merkitystä PL 106 :n soveltuvuusarviossa. Arvioi sen jälkeen perustuslakivaliokunnan lausuntojen sitovuutta ja mahdollista erityisasemaa esitöiden joukossa. Pohdi lopuksi ajan kulumisen merkitystä esitöiden relevanssin kannalta. 4. Sopimussuhteiden suoja osana perustuslain 15 :n määrittämää omaisuudensuojaa. 5. Positiivisen erityskohtelun suhde syrjinnän kieltoon Millaisia vaatimuksia Suomen perustuslaki asettaa oikeudenkäynnille? 2. Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely Suomen perustuslain mukaan? Arvioi myös presidentin päätöksentekomenettelyä parlamentarismin periaatteen toteutumisen näkökulmasta. 3. Kansanedustajan edustajantoimen lakkaaminen? 4. Perustuslain 10 :n 3 momentin 1 virkkeen mukaan lailla voidaan säätää "perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä". Selosta, mitä kyseisen rajoituslausekkeen "rikosten selvittämisen" vaatimuksella tarkemmin ottaen tarkoitetaan. 5. Sosiaalisten etuuksien omaisuudensuoja? Eduskunnan osallistuminen Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun? 2. Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen Suomen perustuslain mukaan? 3. Perusoikeuksien merkitys välillisen julkishallinnon toiminnassa? 4. Millä edellytyksillä kotirauhan turvan rajoittaminen on sallittua? 5. Selosta pääpiirteittäin, miten Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan kansainväliset valvontajärjestelmät poikkeavat toisistaan Millä edellytyksillä ja mille tahoille eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövaltaa voidaan Suomen perustuslain mukaan delegoida? Mitä rajoituksia perustuslaki asettaa lainsäädäntövallan delegoimiselle? 2. Eduskunnan perustuslakivaliokunta perusoikeuksien noudattamisen valvojana? Arvioi, miten perustuslakivaliokunnan toiminta on kehittynyt 1990-luvun alusta alkaen? 3. Suomessa aiemmin vallinneen käsityksen ja kumottuun hallitusmuodon 92.2 :ään nojanneen tulkinnan mukaan tuomioistuimella ei ollut toimivaltaa todeta eduskunnan säätämää lakia

17 perustuslainvastaiseksi eikä tuomioistuimilla ja muilla viranomaisilla ollut oikeutta jättää lain säännöstä soveltamatta yksittäistapauksessakaan sillä perusteella, että se oli ristiriidassa perustuslain kanssa. Selosta, miten nykyisin voimassa oleva Suomen perustuslaki säätää asiasta. 4. Perustuslain 6 :n (yhdenvertaisuus) merkitys yksityisten välisissä suhteissa? 5. Suomessa omaksuttu ratkaisu suhteessa kansainvälisten velvoitteiden valtionsisäisen voimassaolon edellytyksiin seuraa ns. dualistista linjaa. Selosta, mitä kyseisellä dualismilla tarkoitetaan ja miten se eroaa monimista? Perustuslain noudattamisen valvonta Suomen perustuslain mukaan? 2. Virkamiehen asema perusoikeussuojan näkökulmasta? Arvioi sekä perusoikeuksien suhdetta virkavelvollisuuksiin että virkamiehen asemaan viran ulkopuolella. 3. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus perusoikeuksien rajoitusedellytyksenä? 4. Perustuslain sananvapaussäännöstä on yleensä luonnehdittu soveltamisalaltaan sisältöneutraaliksi. Kerro ensin, mitä sisältöneutraliudella tällöin tarkoitetaan. Arvioi tämän jälkeen yhtäältä poliitisen ja toisaalta kaupallisen viestinnän asemaa sananvapauden suojaamina viestinnän muotoina. Onko suojan taso yhtäläinen? vastaa lopuksi kysymykseen siitä, voidaanko sisältöneutraliuden vaatimus sovittaa yhteen kaupalliseten ja poliitisten viestien saamaan valtiosääntöoikeusellisen suojan kanssa. 5. Supistettu perustuslainsäätämisjärjestys: A) millainen se on; ja B) milloin sitä käytetään? Millä eri tavoin perusoikeudet vaikuttavat lainsäädäntötyössä? Valaise eri vaikutustapoja myös esimerkein. 2. Miten Suomen perustuslaissa järjestetään tuomiovallan käyttämistä? 3. Perustuslain etusija? 4. Ennakkoesteiden kielto perustuslain sananvapaussäännöksen (PL 12 ) mukaan? 5. Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät ja toimivalta Tasavallan presidentin päätöksentekomenettely Suomen perustuslain mukaan? 2. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset?

18 3. Mitä tarkoitetaan positiivisella erityiskohtelulla ja miten se on yhteen sovitettavissa perustuslain 6.2 :n mukaisen syrjinnän kiellon kanssa? 4. Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle Suomen perustuslain mukaan? 5. Pääministerin asema ja tehtävät? Millaisia vaatimuksia perustuslaki asettaa oikeudenkäynnille? 2. Valtioneuvoston jäsenen oikeudellinen vastuu? 3. perustuslainetusija 4. luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen? 5. A) lainsäändäntövallan delegoinnin ehdot ja B) delegoidun lainsäädännön jälkitarkastus Eduskunnan perustuslakivaliokunta perusoikeuksien noudattamisen valvojana? Arvioi, miten perustuslakivaliokunnan toiminta on kehittynyt 1990-luvun alusta alkaen. 2. Lainsäädäntövallan delegoiminen Suomen perustuslain mukaan? 3. Perusoikeusuudistusten esitöiden mukaan perustuslain säännös oikeudesta elämään ei estä lailla säätämistä raskauden keskeyttämisestä naisen suostumuksella. Tenttikirjallisuudessa esitetään, että tältä osin perusoikeusuudistuksen lähtökohtana voidaan tulkita olleen aborttikeskustelun sen tapaisen perustuslaillistumisen välttäminen, joka on tapahtunut esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa. Toisaalta perustuslain säännösten on meillä katsottu olevan merkityksellisiä myös syntymää edeltävän suojan kannalta. Selosta miten ja millä perusteella perustuslaki tarjoaa suojaa vielä syntymättömille, kun kerran perustuslain 7 ei sitä näytä välittömästi perustavan. 4. Millä perusteilla perustusalain 10 1 momentissa turvattua jokaisen oikeutta kotirauhaan on sallittua rajoittaa? Selosta kyseeseen tulevien rajoitustoimenpiteiden ydinsisältö. 5. kansanedustajan tiedonsaantioikeus?

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

3. Vastaa kaikkiin seuraaviin valtiosääntöoikeuden peruskäsitteitä koskeviin kysymyksiin (Perusoikeudet, Hallberg ym. 1999)

3. Vastaa kaikkiin seuraaviin valtiosääntöoikeuden peruskäsitteitä koskeviin kysymyksiin (Perusoikeudet, Hallberg ym. 1999) VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS Aineopintotentti 9.3.2007 Kysymysten 3 4 vastausrungot ja arviointiperusteet 3. Vastaa kaikkiin seuraaviin valtiosääntöoikeuden peruskäsitteitä koskeviin kysymyksiin (Perusoikeudet,

Lisätiedot

HOIDA ITE ITTES? Perjantai , Paasitorni, Helsinki

HOIDA ITE ITTES? Perjantai , Paasitorni, Helsinki HOIDA ITE ITTES? Perjantai 30.5.2008, Paasitorni, Helsinki HYVINVOINTIPALVELUT 2010-LUVULLA JULKINEN VASTUU, TUOTANTO JA RAHOITUS Missä kulkee julkisen vallan järjestj rjestämisvastuun raja? Maija Sakslin

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

I JOHDANTO 27 1. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄ... 29

I JOHDANTO 27 1. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄ... 29 Sisällys Alkusanat toiseen, uudistettuun painokseen... 5 Esipuhe ensimmäiseen painokseen... 6 Teoksen kirjoittajat... 7 Sisällys... 9 Lukijalle... 21 Lyhenteet... 23 I JOHDANTO 27 1. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA JURIDIIKKA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA JURIDIIKKA TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA JURIDIIKKA Lasse Lehtonen, LT, OTT Terveysoikeuden professori (Hy), hallintoylilääkäri (HUS) Ihmisoikeus sopimukset Oikeusvaltioperiaate Perustuslaki Perusoikeudet PeL 106 : perustuslain

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

6 JULKISEN HALLINTOTEHTÄVÄN ANTAMINEN YKSITYISEN HOIDETTAVAK- SI (124 )...51

6 JULKISEN HALLINTOTEHTÄVÄN ANTAMINEN YKSITYISEN HOIDETTAVAK- SI (124 )...51 1 PERUSTUSLAIN HUOMIOON OTTAMINEN LAINVALMISTELUSSA...3 1.1 Perustuslain pysyvyys ja poikkeuslakien välttämisen periaate... 3 1.2 Oikeusvaltioperiaate ja hallinnon lainalaisuus... 6 1.3 Suomen täysivaltaisuus

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 RYHMÄTEHTÄVÄ 1) Mitkä ovat koulutusoikeuden oikeuslähteet 2) Oppilaan velvollisuudet koulussa - mitä sinulle on jäänyt mieleen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ ESITYKSEN RAKENNE 1) Lapsen oikeudellinen asema 2) Lapsen oikeuksien sopimus

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen -

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Kommenttipuheenvuoro - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Juha-Pekka Konttinen oikeusasiamiehensihteeri 4.11.2015 Helsinki 9-Nov-15 1 Sosiaalisten perusoikeuksien turvaaminen Perustuslain 19 :n 1

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2001 vp Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

LAUSUNTO. Esitän lausuntonani seuraavaa. 1. Ehdotus

LAUSUNTO. Esitän lausuntonani seuraavaa. 1. Ehdotus LAUSUNTO Työmarkkinain keskusjärjestöt ovat pyytäneet minulta oikeudellista asiantuntijalausuntoa, joka koskee keskusjärjestöjen edustajien laatimaa ehdotusta sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 :n

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Eriävä mielipide. Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94 ja 95 pykälien muutosehdotuksia yhdyn komitean muutosehdotuksiin.

Eriävä mielipide. Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94 ja 95 pykälien muutosehdotuksia yhdyn komitean muutosehdotuksiin. Eriävä mielipide Perustuslain tarkistamiskomitea on saamansa kahden jatkoajan jälkeen tehnyt esityksensä muutoksista perusteluineen 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tulleeseen Suomen perustuslakiin.

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04 Annettu Säädösperusta 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13 Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi Menettely sananvapausrikosasioissa 1. Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista

Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Kehitysvammaliiton opintopäivät 4.11.2015 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Itsemääräämisoikeus Kehitysvammalain

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuslaki

Itsemääräämisoikeuslaki Itsemääräämisoikeuslaki Oma elämä omannäköiset palvelut -seminaari 27.11.2014 Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies Näkövammaisten Keskusliitto ry Taustaa lainsäädännölle Perusoikeudet ja perustuslain

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sipilän hallitukset pakkolait loukkaisivat EU-oikeutta

Sipilän hallitukset pakkolait loukkaisivat EU-oikeutta Sipilän hallitukset pakkolait loukkaisivat EU-oikeutta Suomi, EU ja ihmisoikeudet Sipilän hallituksen ilmoittamaa maksiminormipakettia, jolla kiellettäisiin sopimasta työehtosopimuksella hallituksen kilpailukykyhankkeen

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Unohtuuko hiljainen asiakas?

Unohtuuko hiljainen asiakas? Unohtuuko hiljainen asiakas? - yhdenvertaisuuden pullonkaulat päihdepalveluissa Päihdetyön seminaari Kuopio 5.11.2015 Heidi Poikonen Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Oikeustieteiden laitos Oikeudellinen

Lisätiedot

Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä

Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä Sisältö I. II. III. IV. V. Keskeisiä käsitteitä ja valtiojärjestyksen perusteet Yleisiä asioita perusoikeuksien tarkoituksesta soveltamisalasta, turvaamisesta ja edistämisestä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2006 vp Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin Maa- ja metsätalousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 47/2002 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

JULKAISU 2006:11. Lainlaatijan perustuslakiopas

JULKAISU 2006:11. Lainlaatijan perustuslakiopas JULKAISU 2006:11 Lainlaatijan perustuslakiopas JULKAISU 2006:11 Lainlaatijan perustuslakiopas OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6444 ISBN 952-466-307-4 Oikeusministeriö Helsinki KUVAILULEHTI O

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Miten perusoikeudet toteutuvat. Kansalainen hankintalain hetteikössä - seminaari Johtaja Riitta Särkelä, 14.1.2013

Miten perusoikeudet toteutuvat. Kansalainen hankintalain hetteikössä - seminaari Johtaja Riitta Särkelä, 14.1.2013 Miten perusoikeudet toteutuvat hankinnoissa Kansalainen hankintalain hetteikössä - seminaari Johtaja Riitta Särkelä, 14.1.2013 Perusoikeuksien ja sisämarkkinavapauksien jännite Jännitteinen lähtökohta

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 44/2002 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta yleissopimukseksi (huumausaineiden laittoman kaupan torjumisesta tullihallintojen toimesta aavalla merellä) Suurelle valiokunnalle

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5)

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta (TyV@eduskunta.fi) Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp)

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp) Teuvo Pohjolainen 16.6.2015 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp) Perustuslakivaliokunnan pyytämänä

Lisätiedot

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014 VASTAUS 28.10.2014 Dnrot OKV/883/1/2014 ja OKV/1026/1/2014 1/5 KANTELUT Dnro OKV/883/1/2014 Kantelija A arvostelee oikeuskanslerille 26.4.2014 osoittamassaan kantelussa korkeimman oikeuden presidentin

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

3. Virkamiesten perusoikeudet (Perusoikeudet, Hallberg ym. 1999)

3. Virkamiesten perusoikeudet (Perusoikeudet, Hallberg ym. 1999) VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS Aineopintotentti 23.4.2007 Kysymysten 3 4 vastausrungot ja arviointiperusteet 3. Virkamiesten perusoikeudet (Perusoikeudet, Hallberg ym. 1999) Perussääntö: Perusoikeuksien yleisyys:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Miten rahoittaa eläkeaikainen toimeentulo

Miten rahoittaa eläkeaikainen toimeentulo Pentti Arajärvi Miten rahoittaa eläkeaikainen toimeentulo Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö 19.11.2008 Sosiaaliturvan tavoitteet yhteiskunnan menestys ja sen jäsenten hyvinvointi väestön toimeentulon

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena. Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013

Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena. Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013 Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa taattu oikeus (Suomi sitoutunut n. 40 sopimukseen)

Lisätiedot

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVAT EHDOTUKSET

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVAT EHDOTUKSET PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2011 vp Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 13 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet.

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet. VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? 1) Mitä eduskunnan oikeusasiamies tekee? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hän valvoo muita julkista

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotkankatu 9 00510 Helsinki LAUSUNTO 13.2.2012

Kotkankatu 9 00510 Helsinki LAUSUNTO 13.2.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO ASIA: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -hankkeen kuulemistilaisuus. Vanhukset ja vammaiset -alatyöryhmän ehdotukset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

TAUSTAMUISTIO 4.3.2009 EHKÄISYKIELTO LOUKKAA IHMISOIKEUKSIA. Lähtökohtia ehkäisykiellon tarkastelulle

TAUSTAMUISTIO 4.3.2009 EHKÄISYKIELTO LOUKKAA IHMISOIKEUKSIA. Lähtökohtia ehkäisykiellon tarkastelulle TAUSTAMUISTIO 4.3.2009 EHKÄISYKIELTO LOUKKAA IHMISOIKEUKSIA Lähtökohtia ehkäisykiellon tarkastelulle Yksityiselämän suojaan kuuluu muun muassa oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan. YK:n kaikkinaisen

Lisätiedot