KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA"

Transkriptio

1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

2 Hallituksen toimintakertomus 2012 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopisto solmi keväällä 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuksen vuosille Uudella sopimuskaudella ministeriö odottaa yliopistoilta nykyistä selvempää profiloitumista, keskittymistä vahvuusalueilleen, keskinäistä työnjakoa ja yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. OKM odottaa Oulun yliopiston profiloituvan selkeästi omille, kansainvälisesti korkeatasoisille vahvuusaloille. Yliopiston tulee muiden yliopistojen tapaan edistää toiminnallaan elinikäistä oppimista, yhteiskunnan ja talouden uudistumista ja yrittäjyyttä sekä tutkimustulosten laajaa hyödyntämistä. Henkilöstörakenteen kehittämisessä pääpaino on tutkijanuran kehittämisessä, kansainvälistämisessä ja tukihenkilöstön vakinaistamisessa. Vuoden 2012 aikana Oulun yliopistossa jatkettiin keväällä 2012 uudistetun yliopiston strategian toteuttamista. Strategiapäivityksessä tutkimuksen paino- ja kehittämisalat säilyvät samoina kuin vuonna 2010 hyväksytyssä strategiassa. Painoaloja ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Viimeiseen sisältyvät kehittämisaloina terästutkimus ja kaivos- ja vuoriala. Kaksi muuta kehittämisalaa ovat liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus. Valtion rahoituskehys Suomen yliopistoille laski vuonna 2012 johtuen yliopistolain mukaisen yliopistoindeksin puolittamisesta. Vuoden 2013 osalta yliopistoindeksi on jäädytetty kokonaan, mikä merkitsee Oulun yliopiston osalta 5,2 miljoonan euron laskua rahoituksessa. Laskeva rahoituskehys pakottaa ylipiston johdon toteuttamaan sekä rakenteellisen kehittämisen toimia että laatimaan tilojen käytön osalta tehostamissuunnitelman. Rakenteellisella kehittämisellä pyritään myös lisäämään Oulun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisyyttä ja vaikuttavuutta sekä tuloksellisuutta tulevaisuudessa. Hallituksen joulukuisen päätöksen mukaan nykyistä tiedekuntarakennetta uudistetaan kokonaisvaltaisten tieteenalayksiköiden pohjalle toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tätä työtä varten yliopiston rehtori päätti perustaa työryhmät, jotka pohtivat toimia. Työryhmät kuulevat työssään yksikön henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä. Lisäksi vuonna 2010 päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Kajaanin luokanopettajakoulutuksen lakkauttamisessa on meneillään siirtymävaihe ja jäljellä olevat toimenpiteet painottuivat vuoden 2012 loppupuolelle. Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS) aloitti toimintansa elokuun alussa 2011 ja täydessä laajuudessaan toiminta alkoi vuoden 2012 alusta. Tohtorikoulutuksen toteuttaminen neljän vuoden tavoiteajassa sekä väittelyiän alentaminen ovat uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Tutkijakoulun yhteyteen on päätetty perustaa tohtorikoulutusohjelmaa, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2014 alussa. Tutkimusneuvoston avaaman haun myötä ensi kesänä nimetään yliopiston tohtoriohjelmat ja siten kuva yliopiston sisäisistä rakenteista tohtorikoulutuksessa jäsentyy. Prosessi on osa kokonaisuutta, jossa tutkimusta ja tutkijakoulutusta organisoidaan tutkijalähtöisesti ja hyödyntäen monitieteisyyden tuomia mahdollisuuksia. Vuonna 2012 Oulun ylipistossa suoritettiin 123 (182 vuonna 2011) tohtorin tutkintoa. Oulun yliopiston toinen tutkimuksen kokonaisarviointi käynnistettiin vuonna Arvioinnin tavoitteena on sekä tunnistaa vahvuuksia että etsiä uusia avauksia. RAE2013-prosessi päätettiin tehdä tutkijayhteisölähtöisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Tutkijat muodostivat itse oman työnsä kannalta mielekkäimmät tutkijayhteisöt, useimmissa tapauksissa laitos- ja jopa tiedekuntarajat ylittäen. Tutkijayhteisöt, joita muodostui yhteensä 49 koostuen noin 2200 henkilöstä, ilmoittautuivat arviointia varten yhteen kolmesta arviointiryhmästä; uudet avaukset (veni), lähellä kansainvälistä läpimurtoa oleva tutkimus (vidi) tai maailmanluokan tutkimus (vici). Tavoitteena on tunnistaa tieteellisen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa olevia kansainvälisesti korkeatasoisia tiedeyhteisöjä. Tulokset arvioinnista ovat odotettavissa keväällä Vuonna 2012 ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 1315 (1314). Vaikka sopimuskauden tutkintotavoitemäärä 1570 jäi saavuttamatta, kasvua vuoden 2009 tasoon verrattuna on liki 19 %. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 1144 (1177). Kansainväliset opiskelijat suorittivat 73 ylempää korkeakoulututkintoa, mikä on yli kolminkertainen määrä vuoteen 2009 verrattuna. Kehitys on seurausta uusien maisteriohjelmien perustamisista ja olemassa olevien laajentamisista vuosina Ohjelmien arvioinnit ja kehittämisesitykset julkistettiin vuoden 2012 alussa. Seuranta-arviointi tehdään keväällä

3 Koulutus Vuonna 2012 Oulun yliopisto uudisti maltillisesti koulutusstrategiaansa, jonka keskeisinä toimenpidekokonaisuuksina ovat opintojen sujuvoitus, koulutuksen työelämärelevanssin kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Näillä tavoitellaan tehokasta toimintaa sekä vaikuttavaa ja laadukasta koulutustulosta. Työelämärelevanssin painotus on merkittävästi vahvistanut täydennys- ja peruskoulutuksen vuorovaikutusta. Yliopiston opiskelijoille tarjottavat yhteiset palvelut koottiin opiskelijakeskukseen, jossa kaikki palveluntuottajat toimivat samassa tilassa ja prosessit näkyvät kaikille. Ratkaisu helpottaa opiskelijoiden asiointia ja tehostaa henkilökunnan tehtäväkiertoa. Opiskelijakeskusuudistuksen myötä koulutushallinnon käytäntöjen yhdenmukaistamista on edistetty kuvaamalla ja selkiyttämällä keskeisiä prosesseja. Opetustilojen käyttöasteen parantamiseen ja suuriin tilajärjestelyihin valmistauduttiin. Linnanmaan kampukselle laadittiin lukuvuodeksi ensimmäisen kerran yhteinen lukujärjestys. Laitosten opetukseen käyttämät salit kytkettiin varausjärjestelmään. Vuosina opintojen loppuvaiheeseen päässeiden opiskelijoiden opintoja nopeutettiin monin tukitoimin. Tuloksena Oulun yliopisto paransi valtakunnallista osuuttaan maisterintutkinnoista varsin merkittävästi. Vuonna 2012 ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin Vaikka sopimuskauden tutkintotavoitemäärä 1570 jäi saavuttamatta, kasvua vuoden 2009 tasoon verrattuna on liki 19 prosenttia. Kansainväliset opiskelijat suorittivat 73 ylempää korkeakoulututkintoa, mikä on yli kolminkertainen määrä vuoteen 2009 verrattuna. Kehitys on seurausta uusien maisteriohjelmien perustamisista ja olemassa olevien laajentamisista vuosina Ohjelmien arvioinnit ja kehittämisesitykset julkistettiin vuoden 2012 alussa. Seuranta-arviointi tehdään keväällä Vuotuisen opiskeluajan jatkamiseksi on avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston yhteistyönä 2011 ja 2012 toteutettu kesäopintoja. Opintojaksotarjonta on koostunut pääasiassa yleisimmin rästiin jäävistä ensimmäisen vuoden opinnoista, joille on kysyntää Suoritetut TUTKINNOT VUOSI Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Suoritetut opintopisteet Ulkomaalaisten suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot myös yliopisto-opintojaan vielä aloittamattomilta. Vuonna 2012 kesäopintosuorite ja osallistujamäärä kaksinkertaistuivat. Bolognan prosessiin liittyvän ECTS-leiman hakuprosessin tuloksena yliopisto kuvasi koulutuksensa ja opintojaksonsa oppimistavoitteiden pohjalta. Koulutusohjelmat ja opintojaksot tasapainotettiin mahdollistamaan 30 opintopisteen kertyminen kunakin lukukautena. Samalla uudistettiin keskeinen osa yliopiston www-sivujen opiskelijoille tarkoitetusta informaatiosta. Vuoden 2013 ECTS-hakuun yliopisto kehittää toimintaansa edelleen. Yliopisto panosti huomattavasti koulutukseen liittyvien toimintojen ja palveluiden sähköistämiseen. Vuonna 2012 käynnistyi opetuksen tueksi tarkoitetun Noppa-opintoportaalin pilotointi. Lisäksi otettiin käyttöön opiskelijoiden ajankäytön suunnittelua helpottava Lukkariomalukujärjestys ja pro gradu -töiden sähköinen lataus- ja arkistointijärjestelmä. Yhteistyössä Vaasan, Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen kanssa kehitettiin avoimen yliopiston ILPA-sovellus, jonka avulla avoimiin yliopisto-opintoihin liittyvät henkilö-, opinto-oikeus- ja maksutiedot siirtyvät yliopiston Oodi-opintorekisteriin. Oulun yliopisto osallistui aktiivisesti myös kansallisiin tietojärjestelmähankkeisiin, joita ovat muun muassa korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän (KSHJ) kehittäminen ja valtakunnallinen korkeakoulujen viranomaistietovarantoa kehittävä hanke (Raketti-Virta). Oulun yliopiston omaan tietovarastopohjaiseen SISUraportointiportaaliin tuotettiin useita koulutuksen johtamista ja kehittämistä tukevia raportteja. Tutkimus Tutkimuksen strategisen ohjauksen painopistealueita vuonna 2012 ovat olleet tutkimusympäristöjen kehittäminen ja tutkimuksen kokonaisarviointi RAE2013, korkeatasoisten kansainvälisten tutkijoiden rekrytointi tenure track -prosessin kautta, Oulun yliopiston sisäisten tohtoriohjelmien toiminnan suunnittelu ja kansallisen infrastruktuuritiekartan valmistelu. Kulttuurisen identiteetin ja vuorovaikutuksen tutkimuksen painoalalle perustettiin ihmistieteiden tutkimuskeskus Eudaimonia tavoitteena tunnistaa ja yhdistää Oulun yliopistossa hajallaan olevaa korkeatasoista ihmistieteellistä tutkimusta ja kohottaa alan tutkimuksen kansainvälistä tasoa. Lisäksi perustettiin Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöorganisaatio Medical Research Center (MRC), jonka tavoitteena on edistää korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tekemistä ja alan kansainvälistymistä sekä tehostaa lääketieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Oulu Mining School -verkoston toiminta on perustamisvuodesta 2008 laajentunut koulutustehtävistä kattamaan myös tutkimusta. Vuonna 2012 vahvistettiin myös Oulu Mining Schoolin toimintaorganisaatiota ja rakennettiin prosessi- ja ympäristötekniikan osastolle yliopistomaailmassa ainutlaatuinen jatkuvatoiminen minipilot-rikastamo. Oulun yliopiston toinen tutkimuksen kokonaisarviointi RAE2013 käynnistettiin tavoitteena sekä tunnistaa vahvuuksia että etsiä uusia avauksia. RAE2013-prosessi päätettiin tehdä tutkijayhteisölähtöisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Tutkijat muodostivat itse oman työnsä kannalta mielekkäimmät tutkijayhteisöt, useimmissa tapauksissa laitos- ja jopa tiedekuntarajat ylittäen. Tutkijayhteisöt, joita muodostui yhteensä 49 koostuen noin 2200 henkilöstä, ilmoittautuivat arviointia varten yhteen kolmesta arviointiryhmästä: uudet avaukset (veni), lähellä kansainvälistä läpimurtoa oleva tutkimus (vidi) tai maailmanluokan tutkimus (vici). Tavoitteena on tunnistaa tieteellisen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa olevia kansainvälisesti kor- 3

4 keatasoisia tiedeyhteisöjä. Tulokset arvioinnista ovat odotettavissa keväällä Prosessi mahdollistaa yliopiston tieteellisen profiilin tarkistamisen ja resurssien kohdentamisen korkeatasoisten tutkijayhteisöjen tukemiseen. Vuosi 2012 oli Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) ensimmäinen täysi toimintavuosi. UniOGS on rakenteellisesti merkittävä uudistus, jossa koulua johtava dekaani ja kolme tohtorikoulutustoimikuntaa käsittelevät kaikki tohtorikoulutukseen liittyvät linjaukset, opiskelijoiden sisäänoton, koulutussuunnitelmien hyväksynnän ja tutkinnon annon. Tämä antaa merkittävän mahdollisuuden harmonisoida prosesseja verrattuna aiempaan tiedekuntapohjaiseen toimintamalliin, edistää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua ja suunnitella tutkijakoulutusta huomioiden yliopiston strategiset tavoitteet. Tohtorikoulutuksen toteuttaminen neljän vuoden tavoiteajassa ja väittelyiän alentaminen ovat myös uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Tutkijakoulun yhteyteen on päätetty perustaa yliopiston strategian mukaisia laajoja sisäisiä tohtorikoulutusohjelmia, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2014 alussa. Tätä varten järjestetään avoin tohtoriohjelmahaku. Tohtoriohjelmien tulee tukea Oulun yliopiston strategisia tavoitteita tutkimuksen kehittämiseksi ja vahvojen tutkimusympäristöjen rakentamiseksi. Oulun yliopiston infrastruktuurit on tunnistettu paino- ja kehittämisaloittain ja niille on suunnattu strategista rahoitusta. Infrastruktuurirahoitusta myönnetään vuosittain avoimen haun kautta infrastruktuureille, jotka ovat laajasti tutkijayhteisön käytettävissä ja liittyvät kansainvälisiin tai kansallisiin infrastruktuuriverkostoihin ja jotka tukevat yliopiston strategisten painopistealueiden toimintaedellytyksiä. Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on suunnitelma seuraavien vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivittäminen on annettu Suomen Akatemian nimittämän kansallisen laajapohjaisen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän (FIRI-asiantuntijaryhmän) tehtäväksi vuoden 2013 aikana. Oulun yliopiston tavoitteena on sekä koordinoida esityksiä 4 kansalliselle tiekartalle että olla mukana useissa muualta koordinoiduissa hankkeissa. Tutkimustoiminnan ja sen kansainvälisyyden vahvistaminen ovat tärkeitä strategisia tavoitteita, joihin pyritään sekä kohdentamalla niin sanottuja rekrytointipaketteja että tenure track -tehtäviä strategisesti keskeisille tutkimuksen fokusalueille. Vuonna 2010 alkaneelle viisivuotiskaudelle osoitettiin 13 rekrytointipakettia sekä viisi kohdennettua tohtorirekrytointia, joiden myötä on saatu noin 30 tutkimushenkilön lisäys avainalueille. Vuonna 2012 käynnistettiin Oulun yliopiston tenure track ohjelma, ja ensi vaiheessa valmistaudutaan 10 aihealueen vakanssien täyttöön. Näiden tehtävien osalta järjestettiin avoin kansainvälinen haku ja ohjelmaan on saapunut peräti 279 hakemusta. Hakijat tullaan arvioimaan ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta ja valinnan edellytyksenä on kansainvälisesti korkea taso. Tenure-tehtävään nimitetyt tutkijat voivat edetä urallaan tenureprosessin kautta ja tulla nimitetyksi pysyvään professorin tai erityisen ansioituneen professorin tehtävään. Menestyksekkään Center for Wireless Communication (CWC) -keskuksen toiminta laajeni Japaniin, jonne perustettiin langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskus CWC Nippon. Alan tutkimuksen kansainvälinen vahvuus näkyy myös siten, että suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten osallistuminen 2012 toimintansa aloittaneeseen WiFiUS (Virtual Institute for Wireless Research between Finland and USA) -verkostoon koordinoidaan Oulusta. Verkosto on Yhdysvaltojen National Science Foundationin, Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittama ja sen tavoitteena on tiivistää alan maailman johtavien toimijoiden yhteistyötä. Oulun yliopisto on menestynyt kansallisen Finnish Distinguished Professor s Program (Fi- DiPro) -ohjelman hyödyntämisessä siten, että käynnissä on noin 10 rekrytoidun professorin tai fellown projektit. Vuonna 2012 Oulun yliopisto sai kolme uutta FiDiPro:ta, joista professori Susan Quaggin Yhdysvalloista on ensimmäinen yliopiston lääketieteen alan FiDiPro. Professori Xilin Chen Kiinasta vahvistaa konenäön tutkimusta ja professori Natalia Juristo Espanjasta tietojenkäsittelytieteitä. Oulun yliopistossa aloitti 2012 toimintansa Suomen Akatemian Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö. Lisäksi kaksi Oulun yliopiston tutkimusryhmää on kaudella osallisena Helsingin yliopistosta johdetussa Inversio-ongelmien huippuyksikössä, joka lukeutuu matematiikan alalle. Oulun yliopiston ensimmäinen Euroopan tutkimusneuvoston myöntämä ERC Advanced Grant -projekti käynnistyi 2012 elektroniikan ja materiaalifysiikan alalla. ERC rahoittaa ainoastaan tieteellisesti kaikkein vahvimpia projekteja. Tutkimusrahoitus Oulun innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen sopimus, jolla keskitetään toimintoja sovituille innovaatioaloille tavoitteena tutkimustiedon ja erityisosaamisen entistä tehokkaampi hyödyntäminen yritystoiminnan vahvistamiseksi ja uuden synnyttämiseksi. Kohdealat ovat internet-tutkimus (Center for Internet Excellence), painettu elektroniikka (PrintoCent), kansainvälinen liiketoiminta (Martti Ahtisaari Instituutti) sekä terveys ja hyvinvointi (Centre for Health Technology). Vuonna 2012 käynnistyi myös ympäristö- ja energia-alan keskittymä Centre for Environment and Energy. Innovaatioallianssin resursointi toteutetaan toimijoiden kanssa laadittavien yhteistyösopimusten pohjalta suuntaamalla yhteisrahoitteisia hankkeita yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi viidessä innovaatiokeskittymässä. Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivan Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön Cemis- Oulun tutkimuksen kärkialoja on terävöitetty osana 2012 valmistunutta Kainuun korkeakoulustrategiaa, jonka kolme keskeistä osa-aluetta ovat hyvinvointi, kaivannaisala sekä mittaus- ja tietojärjestelmät. Oulun Eteläisen instituutin toimintaa linjaavaksi fokukseksi määriteltiin tulevaisuuden tuotantoteknologiat ja yrittäjyys. Innovaatiotoiminta Oulun yliopiston strategisena tavoitteena on olla edelläkävijä innovaatiotoiminnoissa. Tavoitetta edistävät edellä kuvattu voimakas strateginen yhteistyö ja yrittäjyyspolun rakentaminen tutkimuksesta liiketoimintaan yhteistyössä Ou-

5 lun kaupungin, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2012 käynnistyi Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Business Oulun Business Kitchen -kasvuyrittäjyyskeskus, jossa korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden liiketoimintaosaaminen tuodaan yritysten saataville liiketoiminnan edistämiseksi. Oulun yliopiston tavoitteena on hyödyntää kaupallisesti sellaiset tutkimuksen tulokset, jotka tuottavat taloudellista hyötyä sekä tutkijalle että yliopistolle. Yliopisto pitää tuloksekasta toimintaa tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntämisessä tärkeänä ansiona henkilökunnalleen. Kaupallistamistoimet kohdistetaan yliopiston tutkimuksen painoaloille. Tutkimustyön tulosten kaupallinen hyödyntäminen tukee yliopistossa tehtävää tutkimustyötä esimerkiksi tutkimuksen lisärahoituksena. Vuonna 2012 Oulun yliopistoon kohdentui 3,2 miljoonaa euroa Tekesin TUTLI (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) -rahoitusta, jota myönnetään uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen. Innovaatiotoiminnan tunnusluvut Vuosi Keksintöilmoitukset Prioriteettipatenttihakemukset Yliopiston patenttisalkku (patenttiperheiden lkm) Teknologiansiirtosopimukset Syntyneet tutkimuslähtöiset yritykset, joissa yliopisto osaomistajana Tekesin TUTLI-rahoitus (M ) - - 3,2 TUTKIMUSRAHOITUS Vuosi Suomen Akatemian tutkimusrahoitus, Tekes-rahoitus, Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus, Täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta % 31,7 % 33,45 % 33,71 % Julkaisut yhteensä, kpl Tutkimuksessa syntyy tuloksia, jotka voivat olla siemen uuden liiketoiminnan syntymiselle. Patenttilainsäädännön mukaisia keksintöilmoituksia vastaanotetaan vuosittain noin 60. Vuonna 2012 yliopistolle tehtiin 57 keksintöilmoitusta. Lisäksi syntyy tekijänoikeuden alaisia tuloksia kuten tietokoneohjelmia ja algoritmeja. Oulun yliopiston nimiin tehtiin neljä prioriteettipatenttihakemusta, jotka pohjautuivat teknillisessä tiedekunnassa tehtyihin keksintöihin. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy keskimäärin kolme vuodessa. Yliopisto on strategiassaan linjannut myös mahdollisuuden olla omistajana tutkimuslähtöisissä yrityksissä. Vuonna 2012 Oulun yliopisto lähti osaomistajaksi kahteen yritykseen, jotka ovat IndoorAtlas Oy ja Arberet Orthopedic Oy. Yliopistoyhteisöstä syntyy lisäksi vuosittain 3 4 uutta yritystä, joiden tausta ei ole välittömästi tutkimustyössä. Vuoden 2012 päättyessä yliopisto oli haltijana 20 prioriteettipatenttiin tai -hakemukseen perustuvassa patenttiperheessä. Oulun yliopistolla on kaikkiaan voimassa 72 lisenssi-, optio-, siirto- tai teknologianmyyntisopimusta. Vuoden 2012 aikana uusia sopimuksia solmittiin neljä. Vuoden 2012 Oulun yliopistossa oli meneillään kaksi innovaatiotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen liittyvää Tekesin rahoittamaa hanketta. TULI hankkeen (Tutkimustoiminnasta liiketoimintaa) puitteissa rahoitettiin keksintöjen ja liikeideoiden arviointia ja kehittämistä. IKKhankkeen (Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen) tavoitteena on luoda tehokas prosessi synnyttämään uusia liiketoiminta-aihioita. Varainhankinta Varainhankinnan jatkuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi se asemoitiin pysyvästi yliopiston strategiaan ja organisaatioon osaksi yliopiston yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Yliopisto haluaa myös tarjota lahjoittajille tiiviimmän yhteyden toimintaansa ja tätä varten perustettiin Oulun yliopiston lahjoittajaklubi. Oulun yliopisto jatkaa edelleen aktiivista varainhankintaa ja vahvistaa yliopiston yhteiskuntasuhteita. Varainhankinnalla kerätään uusia ja täydentäviä lahjoituksia uusiin avauksiin ja toimiin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta sekä kasvattavat alueen ja koko maan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Oulun yliopisto on siirtynyt varainhankinnassa uuteen lahjoittamisen aikaan. Tähän liittyy muun muassa pääomalahjoittamisen ohella siirtyminen kohdennettuihin lahjoituksiin. Näin esimerkiksi merkkipäivien tai vuosikurssien yhteydessä voidaan toteuttaa juhlakeräyksiä yliopiston tietyn toiminnan tai yksikön tukemiseksi. Isommassa mittakaavassa puhutaan lahjoitusprofessuureista ja muista strategisesti tärkeistä rekrytoinneista tai esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurin rakentamisesta (muun muassa laitehankinnat). Vuonna 2012 Oulun yliopisto keräsi lahjoitusvaroina yhteensä euroa. Tästä summasta euroa muodostaa kohdennettu lahjoitus ylipistonlehtorin palkkaukseen ajalle Lahjoitussumma ei näy tuloslaskelmassa varainhankinnan ryhmässä. 5

6 Tilat Oulun yliopistolla oli vuoden 2012 lopussa vuokrattuja tiloja noin m 2. Oulun yliopisto irtisanoi tiloja vuoden 2012 aikana noin 2100 m 2 Kajaanin kampuksella ja PSOAS:in tilat Linnanmaalla. Oulun yliopiston ylioppilaskunta muutti Linnanmaan kampukselle Oulun yliopiston vuokralaiseksi. Vuoden 2012 aikana Oulun yliopiston vuokraamissa tiloissa valmistui peruskorjauksia tai tilajärjestelyistä aiheutuneita muutostöitä yhteensä 3150 m 2 ; opiskelijakeskuksen tilamuutokset, HKT-palvelupiste, LYNET-laboratorion tilat ja mikrobiologian välinehuollon tilat. Lisäksi työn alla olivat kasvatustieteiden tiedekunnan tilamuutokset, 1963 m 2. Normaalikoulujen ala- ja yläasteella, lukiossa ja eläinmuseossa kiinteistön omistaja toteutti kesän aikana tarvittavat sisäilmakorjaukset. Oulun yliopiston kampusten tilojen kehittäminen aloitettiin syksyllä 2012 yhteistyössä kiinteistöjen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Kampusten tilojen kehittämisessä työ-, oppimis- ja tutkimusympäristöjä kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Lähtökohtana on Oulun yliopiston strategia ja tiloissa tapahtuva toiminta sekä joulukuussa 2012 Oulun yliopiston hallituksen linjaama rakenteellinen kehittäminen ja sitä tukevat tilajärjestelyt. Kampuskehittämisen loppuraportti valmistuu toukokuussa Kampuskehittäminen tulee nostamaan peruskorjausten ja muutostöiden johdosta Oulun yliopiston neliövuokria tulevaisuudessa. Kokonaisvuokran nousua pyritään hillitsemään tilojen toiminnallisuuden ja tehokkuuden parantamisella sekä irtisanomalla ylimääräiset tilat. Vuoden 2012 aikana laadittiin Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja yliopistojen yhteinen sisäilmaohje. Energiamanageeraustoiminta aloitettiin yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Taloudellinen asema Oulun yliopiston kokonaistulot vuonna 2012 olivat 236,7 miljoonaa euroa (224,8 milj. euroa vuonna 2011) ja tulos oli 11,7 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa) ylijäämäinen. Oulun yliopiston talous oli siten hyvin tasapainossa vuonna Oulun yliopiston omavaraisuusaste nousi vuoden alun 83,1 prosentista 85,1 prosenttiin, joten Oulun yliopiston vakavaraisuus säilyi erinomaisena. Myös Oulun yliopiston maksuvalmius säilyi hyvänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen mukainen perusrahoitus vuodelle 2012 oli 151,9 miljoonaa euroa (144,9 milj. euroa). Vuoden 2012 osalta yliopistolain 49 :n 2 momentin mukainen yliopistoindeksi on puolitettu ja vuoden 2013 osalta se jäädytetään kokonaan väliaikaisella lainmuutoksella. Yliopisto sai myös valtionrahoitusta yliopistojen alv-kompensaatiosopimuksen pohjalta 10,2 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa). Tuloslaskelmassa arvonlisäverojen käsittelyssä vuonna 2012 on siirrytty nettomenettelyyn ja vertailuvuoden tiedot on oikaistu vastaavasti. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 84,9 miljoonaa euroa (79,9 milj. euroa). Varsinaisen toiminnan tuotot jakautuvat avustustuottoihin 70,5 miljoonaa euroa (66,5 milj. euroa), liiketoiminnan tuottoihin 8,5 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa) ja muihin tuottoihin 5,9 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Avustustuotot sisältävät harjoittelukoulujen kotikuntakorvauksia 5,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Täydentävän rahoituksen tuotot olivat yhteensä 79,8 miljoonaa euroa (75,1 milj. euroa), mikä on 33,7 % (33,5 %) kokonaistuloista. Kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä oli 4,9 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Täydentävä rahoitus koostuu pääasiassa Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskus Tekesin, Suomen Akatemian ja Euroopan unionin projektirahoituksesta. Varsinaisen toiminnan kulut olivat tilikaudella 231,4 miljoonaa euroa (219,3 milj. euroa), josta henkilöstökulujen osuus oli 155,2 miljoonaa euroa ja 67,1 % varsinaisen toiminnan kuluista (145,8 milj. euroa ja 66,5 %). Vuoden 2012 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 3112 (2980). Vuonna 2012 palkkojen valtakunnallinen sopimuskorotus oli 2,4 % (yleiskorotus 1,7 % ja järjestelyvara 0,7 %). Lisäksi maksettiin 150 euron suuruinen kertaerä. Vuonna 2012 yliopistoilta poistui mahdollisuus alennettuun työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun eli työnantajan työttömyysvakuutusmaksut maksettiin täysimääräisenä. Yliopistojen työnantajan työttömyysvakuutusmaksut on huomioitu vuodesta 2012 eteenpäin pysyvänä lisäyksenä yliopistojen rahoituskehykseen. Vuonna 2012 tila- ja muut vuokrat olivat 29,4 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa) ja 12,7 % (12,9 %) varsinaisen toiminnan kuluista. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli -146,5 miljoonaa euroa (-139,4 milj. euroa), joka katettiin valtion yleisavustuksella 151,9 miljoonaa euroa (144,9 milj. euroa). Yliopiston taseen loppusumma oli 197,3 miljoonaa euroa (177,2 milj. euroa). Pysyvät vastaavat olivat 72,6 miljoonaa euroa (69,9 milj. euroa) ja vaihtuvat vastaavat 124,7 miljoonaa euroa (107,4 milj. euroa). Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet ja varainhankinnalla kerätyt varat valtion vastinrahana maksama summa mukaan lukien edustavat valtaosaa yliopiston peruspääoman määrästä. Oman pääoman yhteissumma oli vuoden lopussa 152,4 miljoonaa euroa (134,8 milj. euroa), josta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden arvo on 54,2 milj. euroa ja varainhankinnalla kerätyt varat 34,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 41,3 miljoonaa euroa (38,8 milj. euroa) ja pakolliset varaukset 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Kirjanpidon mukaiset kokonaisinvestoinnit olivat 10,0 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista investointeja aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin oli 9,8 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa) ja investoinnit sijoituksiin olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Investointiavustuksia saatiin 3,7 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Oulun yliopiston omistusosuus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannasta on 10,41 % ja Certia Oy:n osakekannasta 19,49 %. Merkittävä määrä tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurin hankintoja siirtyi vuodelta 2012 vuodelle Sijoitustoiminta Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata yliopiston varojen hyvä kokonaistuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassa tavoitellaan kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos vuonna 2012 oli 6,7 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa vuonna 2011).

7 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos sisältää rahoitusomaisuuden realisoitumattomia arvonalennuksia 6,4 miljoonaa euroa ja vastaavasti realisoitumattomia arvonpalautuksia 8,5 miljoonaa euroa. Osinkotuotot olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja ne sisältävät 1,8 miljoonaa euroa osinkoa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Jos realisoitumattomia rahoitusomaisuuden arvonalennuksia ja palautuksia ei huomioida, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli vuonna ,7 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa) positiivinen. Vuosi 2012 oli suotuisa sijoitusvuosi sekä osake- että korkomarkkinassa. Keskuspankkien erittäin löysä rahapolitiikka johti korkotason voimakkaaseen laskuun. Suurimmat korkomarkkinatuotot saatiin yrityslainoista, joiden tuotto ylitti useimpien osakeindeksien tuoton. Yrityslainojen hyvän kehityksen taustalla on ollut yritysten vähävelkaisuus, odotettua parempi tuloskehitys, euroalueen riskien pieneneminen ja yleinen korkotason lasku. Myös matalalta lähtötasolta aloittaneet valtionlainat tuottivat sijoittajalle merkittävän reaalituoton. Matala korkotaso luo haasteita sijoitusvuodelle 2013 ja vuoden 2012 tuottojen uusiutuminen ei ole mahdollista. Ainoan tuottopotentiaalin korkomarkkinoilla vuonna 2013 tarjoavat yrityslainat, erityisesti heikomman luottoluokituksen high yield -lainat ja kehittyvien markkinoiden lainat. Globaalin bruttokansantuotteen kasvun, alhaisen inflaation ja parantuneiden yritystulosten kautta osakemarkkinoilta odotetaan kohtuullista tuottoa vuodelle Vuoteen 2013 Oulun yliopiston sijoitussalkuissa on lähdetty sijoituspolitiikan mahdollistamissa rajoissa osakeylipainossa. Oulun yliopiston sijoitusomaisuuden hoito ulkoistettiin vuonna 2011 kolmelle täyden valtakirjan varainhoitajalle. Varainhoitajat valittiin kilpailutuksen perusteella. Oulun yliopiston hallitus vahvisti sijoitustoiminnan periaatteet pidetyssä kokouksessaan. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan sijoitukset tehdään turvallisella ja tuloa tuottavalla tavalla hajauttaen omistukset eri sijoitusinstrumentteihin ja maantieteellisille alueille. Vähimmäistavoitteena on reaaliarvon säilyttäminen. Varainhoitajien hoidossa on sijoitusomaisuutta kirjanpitoarvoltaan yhteensä 77,6 miljoonan euron (63,9 milj. euroa) edestä, josta varainhankinnalla kerättyjen varojen osuus on 34,6 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden 2012 lopussa oli 81,9 miljoonaa euroa (65,0 milj. euroa). Tilinpäätöshetkellä suoria osakesijoituksia oli 11,7 % (10,4 %), sijoitusrahastoja 52,9 % (55,1 %) ja joukkovelkakirjalainoja ja yritystodistuksia 24,8 % (34,5 %) koko sijoitusomaisuuden markkina-arvosta. Lisäksi Oulun yliopiston taseeseen sisältyy omakatteisia rahastoja kirjanpitoarvoltaan 3,6 (3,3) miljoonaa euroa. Määräaikais- ja maksuliikennetileillä oli tilinpäätöshetkellä varoja 8,3 (17,8) miljoonan euron edestä. Arvio tulevasta kehityksestä Yliopistolain mukaisen yliopistoindeksin jäädytys vuodelle 2013 ja mahdollinen jatkojäädytys vuodelle 2014 pakottavat yliopiston johdon jatkamaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan yliopiston tutkimuksen tuloksellisuutta ja selkeytetään yliopiston roolia kansainvälisenä tutkimus- ja innovaatioyliopistona. Myös toimia opintojen läpäisyn ja opintoprosessien tehostamiseksi tulee jatkaa. Julkaisutoimintaa on tehostettava ja kansainvälistymisen on edettävä kaikilla tulosalueilla. Ydintoimintojen tuloksellisuus on tärkein tekijä tulevien vuosien rahoituksen tasoa arvioitaessa. Tärkeänä mittarina ovat tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja OKM:n asettamiin tavoitteisiin. Yliopistojen saamaan valtion perusrahoituksen tasoon vaikuttaa tuloksellisuuden ohessa Suomen kansantalouden yleinen tilanne. Vuodelle 2014 esitettyjen valtion menoleikkausten kohdentumisesta riippuu, miten yliopistosektorin rahoitus kehittyy seuraavina vuosina. Mikäli julkisen talouden tasapainoa haetaan säästöistä, on vaarana perusrahoituksen tason pysyvä lasku seuraavien vuosien aikana. Myös kilpailu täydentävästä rahoituksesta, opiskelijoista, henkilöstöstä, resursseista ja näkyvyydestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kiristyy edelleen. Vuonna 2013 yliopiston taloudellisen aseman ja tuloksen ennakoidaan pysyvän vakaana, mutta mahdollinen yliopistoindeksin edelleen jäädyttäminen vuonna 2014 aiheuttaa talouden tasapainottamispaineita yliopiston johdolle. Tästä johtuen yliopiston hallitus päätti jo vuoden 2012 lopulla aloittaa rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet sisältäen tiloista luopumissuunnitelman. Riskienhallinta Riskienhallinta on osa Oulun yliopiston johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla yliopiston toimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä havaittuja riskejä hallitaan ja seurataan. Riskienhallinta tukee yliopistoa sen perustehtävän toteuttamisessa, profiloitumisessa, strategian ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa. Tällä toiminnalla varmistetaan, että yliopiston toiminta jatkuu keskeytyksittä, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös merkittävät ulkoiset palveluntuottajat. Riskit voivat kohdistua muun muassa tutkimus- ja koulutustoimintaan, päätöksentekoon, talouteen, rahoitukseen, opiskelijoihin, henkilöstöön, omaisuuteen ja sidosryhmiin. Riskit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Riskit voivat uhata muun muassa strategian toteutumista, toiminnan lainmukaisuutta tai hyvää hallintotapaa, hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, tuloksellisuutta, varojen ja omaisuuden asianmukaista hallintaa, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuutta ja terveyttä tai johtamisen edellyttämän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta. Yliopiston strategiset, operatiiviset ja vahinkoriskit voidaan jaotella seuraavasti: Strategiset riskit: yliopiston asema toimintaympäristössä (maine, yhteistyösuhteet, ikäluokkien kehitys, vetovoima) riippuvuus ulkopuolella päätettävästä rahoituksesta infrastruktuurirahoituksen taso Suomessa muutokset opiskelija- ja tutkijakunnassa muutokset rahoittajissa tai rahoitusehdoissa tai -kriteereissä tulevien sopimuskausien opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmalli valtion taloudellinen tilanne ja yliopistojen perusrahoituksen taso 7

8 Operatiiviset riskit: 8 tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja asetettuihin tavoitteisiin riippuvuus henkilöstön osaamisesta korvausrekrytointi eläköitymisen kiihtyessä lähivuosina rahoitusriskit Vahinkoriskit: henkilö- ja varallisuusvahingot toimitiloihin ja laitteisiin kohdistuvat vahingot Riskienhallinnalla varmistetaan, että toiminnan suunnittelu, päätöksenteko ja johtaminen perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Yliopiston hallituksella, rehtorilla, tiedekuntaneuvostoilla, dekaaneilla ja muilla esimiehillä tulee olla tieto olennaisista tutkimus- ja koulutustoimintaan kohdistuvista riskeistä. Valvonta on osa riskienhallintaa. Hallitus, rehtori, tutkimus- ja koulutusneuvostot, tiedekuntaneuvostot, dekaanit, tutkimus- ja koulutustoimikunnat, tiedekuntien yksiköiden johtajat, erillisten laitosten johtokunnat ja johtajat suorittavat toiminnan ja riskien seurantaa. Mainitut toimijat vastaavat myös riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että toimintaa ohjataan hyväksyttyjen toimintatapojen mukaiseksi. Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamisjärjestelmää, jolla edistetään perustehtävien tuloksellista hoitamista, strategisia tavoitteita uhkaavien riskien hallintaa sekä suoriutumisen ja tuloksellisuuden systemaattista seurantaa ja arviointia. Oulun yliopiston sisäinen tarkastus järjestettiin vuonna 2012 käyttäen ulkopuolista JHTT-yhteisöä, BDO Audiator Oy:tä. BDO Audiator Oy suoritti Oulun yliopiston tarkastussuunnitelman mukaisesti vuonna 2012 kolme tarkastusta, jotka kohdistuivat taloustieteiden tiedekuntaan (sivutoimiin ja palkkioihin), lääketieteelliseen tiedekuntaan sekä kansallisen kynnysarvon ylittäviin palvelu- ja järjestelmähankintoihin. Henkilöstö Yliopiston keskimääräinen henkilöstömäärä oli 3112 vuonna 2012 (2980 vuonna 2011). Henkilötyövuosina kokonaismäärä oli 2885 htv (2790). Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on lisääntynyt 132 henkilöllä ja henkilötyövuosien määrä 95:llä. Henkilötyövuosiin lasketaan myös tuntiopetuksena annettu opetus. Sen osuus oli 84 htv vuonna 2012 (77). Vuoden 2010 päätökset yliopiston talouden tasapainottamisen toimenpiteistä ovat vaikuttaneet edelleen henkilöstöratkaisuihin. Henkilöstövaikutuksia on ollut erityisesti kasvatustieteiden tiedekunnan Kajaanin yksikössä ja hallintopalveluissa. Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä ja harjoittelukoulusta on siirtynyt vuodesta 2010 lähtien Ouluun 29 opettajaa ja muuhun henkilökuntaan kuuluvaa, mutta myös irtisanomisiin on jouduttu yt-prosessin mukaisesti Kajaanin kaikissa yksiköissä. Viimeisimmät irtisanomiset toteutettiin vuoden 2012 syksyllä. Kajaanin opettajankoulutuksen ja muiden organisaatioiden muutosten yhteydessä on henkilöstöä tuettu muutosjohtamisen ja muutoksen tukitoimenpiteiden avulla nyt jo kolmen vuoden ajan. Hallintopalveluissa toimenpiteitä on aiheuttanut edelleen tietohallinnon keskittäminen ja puhelinvaihteen toimintojen siirtäminen palvelutuottajalle. Näillä tasapainottamiseen liittyvillä toimenpiteillä on henkilöstövaikutuksia vielä vuosina Kasvatustieteiden tiedekuntaan muutoksia tuovat Koskelan uuteen harjoittelukouluun liittyvät lisärekrytoinnit, jotka tulevat nostamaan harjoittelukoulujen opettajamäärää. Kokonaisuudessaan yliopiston henkilöstömäärä vakiintunee nykytasolle. Henkilöstörakenteen kehittäminen painottuu siten, että se kohdentuu optimaalisesti ydintehtäviin sekä paino- ja kehittämisaloille. Tutkimustoiminnan ja sen kansainvälisyyden vahvistamiseksi on vuodesta 2011 alkaen täytetty tehtäviä 13 rekrytointipakettiin, jotka on kohdennettu strategisesti keskeisille tutkimuksen alueille. Rekrytointiohjelmalla on saatu noin 30 tutkimushenkilön lisäys avainalueille. Noin 80 % rekrytoiduista on tullut Oulun yliopiston ulkopuolelta ja yli puolet ulkomailta. Vuonna 2012 käynnistettiin tutkimuksen strategiarahoituksella tenure track -ohjelma, jossa avattiin 14 tenure-tehtävän hakuprosessi. Hakijoita oli 279 ja tehtävät täytetään vuoden 2013 aikana. Tiedekunnat ovat avanneet myös omia tenure-järjestelmän mukaisia tehtäviä. Kaikkiaan henkilöstölisäykset ovat kohdistuneet pääosin opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin Opetus- ja tutkimushenkilöstö Muu henkilöstö Harjoittelukoulut Yhteensä Keskimääräinen henkilöstömuutos Muutos Muutos % Humanistinen tiedekunta % Kasvatustieteiden tiedekunta % Luonnontieteellinen tiedekunta % Lääketieteellinen tiedekunta % Taloustieteiden tiedekunta % Teknillinen tiedekunta % Tiedekunnat yhteensä % Erillislaitokset ja vastaavat % Hallintopalvelut % Palvelupisteet % Yhteensä %

9 Lisäystä on kaikissa tiedekunnissa, eniten lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa kohorttitutkimus on edellyttänyt myös muun henkilöstön lisärekrytointeja. Hallintopalvelujen ja palvelupisteiden henkilökunta on vähentynyt. Kansainvälisen henkilöstön määrä on tavoitteiden mukaisesti lisääntynyt. Kansainvälistä henkilöstöä oli vuodenvaihteessa 367 (252 vuonna 2011). Henkilöstöpalveluissa on parannettu kansainvälisen henkilöstön palveluja vahvistamalla osaamista muun muassa hankkimalla konsulttipalveluilla tietoutta eri maiden vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien edellyttämistä toimenpiteistä. Henkilöstöpalveluissa toimii lisäksi palvelupisteiden yhteinen kv-tiimi. Henkilöstöä koskevaa ohjeistusta on päivitetty ja tuotettu englanninkielisenä. Yliopisto on ilmoittautunut mukaan EU-komission tutkijatyönantajien henkilöstöstrategian kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on tutkijoiden työolojen kehittäminen ja sitä kautta HR Excellence in Research -logon saavuttaminen. Kansainvälisen henkilöstön palvelujen kehittämiseksi tehtiin syksyllä 2012 kysely, joka oli suunnattu kaikille yliopiston palvelussuhteessa oleville ulkomaalaisille henkilöille. Pääosin kansainvälinen henkilöstö koki saamansa palvelut kohtuullisiksi. Kehittämistarvetta nähtiin erityisesti kielikoulutuksessa, koulutusta odotetaan sekä suomen että englannin kielessä. Henkilöstön kokonaismäärässä määräaikaisen henkilöstön osuus on hiukan noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaista henkilöstöä oli 62,1 % (60,7 %) koko henkilöstöstä. Muutos johtuu pääasiassa tutkimushenkilöstön lisääntymisestä. Tutkimushenkilöstö on tohtorikoulutus- ja post doc -vaiheessa aina määräaikaista. Henkilöstöpalvelut on käynyt syksyn 2012 aikana kaikkien tulosyksikköjen kanssa läpi niiden määräaikaisen henkilöstön määrää ja määräaikaisuuden perusteluja tavoitteena edelleen vakinaistaa pysyviksi muodostuneissa tehtävissä työskentelevät. Näiden keskustelujen pohjalta on sovittu noin 30 tehtävän vakinaistamisesta. Vuosina vakinaistettiin 120 tehtävää. Vakinaistamisprosessia tullaan jatkamaan. Yliopiston henkilöstöstä on naisia 48,8 %. Vähiten naisia on professoreissa ja atk-henkilöstössä. Henkilöstöstä 59,8 %:lla (61,8 %) on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus on 27,8 % (29,6 %). Henkilöstön keski-ikä on 42,1 vuotta. Eläkkeelle jäi 47 (48) henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeitä näistä oli kolme. Vuoteen 2017 eläkeiän saavuttaa noin 220 työntekijää. Sairauspoissaolot ovat pysyneet aikaisempien vuosien tasolla. Sairauspoissaoloja oli 3,7 pv/ htv (3,9 pv/htv). Työhyvinvoinnin kehittämisteemoja ovat olleet yliopiston hyvinvointisuunnitelman mukaisesti erityisesti johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi sekä vuonna 2011 toteutetun henkilöstön työhyvinvointikyselyn perusteella syntyneiden yksiköiden kehittämishankkeiden käynnistäminen. Koko yliopiston osalta on panostettu varhaisen tuen mallin käyttöönottoon, siihen liittyvään ohjeistukseen ja valmennukseen. Syksyllä 2012 käynnistettiin koko henkilöstölle suunnattu Arvostakko nää mua -kampanja. Kaikille näille hankkeille on osoitettu rahoitusta vakuutusyhtiö Varman hyvinvointirahoituksen kautta. Yliopiston strategian pohjalta käynnistettiin syksyllä 2012 yhteistyössä kaikkien henkilöstöjärjestöjen kanssa Oulun yliopiston henkilöstöohjelman valmistelu. Sen pääkehittämisalueet ovat henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi, johtaminen ja hyvinvointi sekä henkilöstön osaaminen. Ohjelma valmistuu keväällä Syksyllä 2011 hyväksyttiin neuvottelutulos yliopistojen toisesta yhteisestä työehtosopimuksesta ja sen pohjalta vielä kesällä 2012 ratkaisut tarkentavasta työehtosopimuksesta. Sopimukset noudattavat valtakunnallisen raamisopimuksen ratkaisuja. Tarkentavalla työehtosopimuksella kehitettiin työsuorituksen arviointijärjestelmää ja sovittiin käyttöönotettavista suorituslisistä. Yliopiston omana palkitsemisjärjestelmänä on otettu käyttöön kannustepalkkiojärjestelmä tavoitteena palkita yksilöitä tai ryhmiä erityisen hyvistä tuloksista. Järjestelmät on määritelty kriteereineen erikseen opetus- ja tutkimushenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle. Ensimmäiset kannustepalkkiot maksettiin keväällä Kannustepalkkioita oli maksussa 150 henkilölle ja niihin käytettiin noin euroa. SAP HR -tietojärjestelmä on vaatinut viime vuosina runsaasti suunnittelu-, kehitys- ja ohjaustyötä. Järjestelmä koskee koko henkilöstöä ja sen kautta tuotetaan kaikki työsopimukset, käsitellään poissaolotiedot ja maksetaan matkalaskut. SAP HR:n seuraava vaihe on YPJ-arviointiosion ja kehityskeskustelujärjestelmän käyttöönotto. Suunnittelutyö on tehty vuoden 2012 aikana Certia-yliopistojen yhteistyönä ja järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 arviointikeskusteluissa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on päivittänyt ja rehtori hyväksynyt yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja jalkauttaminen yksiköihin on aloitettu. Lisäksi toteutettiin tasa-arvolain mukainen henkilöstön palkkavertailu. Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat yliopistossa vähäisiä, suurimmat erot ovat harjoittelukoulussa. Lisäksi toimikunta on valmistellut opiskelijoille suunnattavaa tasa-arvokyselyä, joka toteutetaan keväällä Henkilöstön koulutustilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan noin 1500 henkilöä vuonna Eniten osallistujia oli tieto- ja viestintätekniikan, johtamisen ja esimiestyön sekä kielten koulutustilaisuuksissa. Hallitus ja tilintarkastajat Tilikaudella Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajana toimi Hans Söderlund ja hallituksen jäseninä Pekka Erkkilä, Lea Kauppi, Leena Mörttinen, Erkki Ormala, Sanna Järvelä, Markku Mäkivuoti, Markku Savolainen, Matti Kemi ja Raija Ukkola. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö PricewaterhousCoopers Oy päävastuullisina tilintarkastajinaan KHT Pertti Tarvainen ja JHTT, HTM Outi Kirvesoja. Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,12 euroa jätetään taseeseen yliopiston vapaaseen omaan pääomaan edellisen tilikauden voittotilille. Hallitus päätti kokouksessaan perustaa vapaan rahaston, johon kohdentamattomien lahjoitusten tuotto siirretään kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2012 osalta kohdentamattomia lahjoituksia, jotka tulisi rahastoida, ei ole. 9

10 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Avustustuotot ,81 Liiketoiminnan tuotot ,92 Muut tuotot 5,898, Kulut Henkilöstökulut ,26 Poistot ,62 Muut kulut ,77 Tuotto-/kulujäämä ,49 VARAINHANKINTA Tuotot Keräysten tuotot ,00 Lahjoitukset ,34 Kulut Varainhankinnan muut kulut ,09 Varainhankinta yhteensä ,75 Tuotto-/kulujäämä ,24 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot ,76 Korkotuotot ,41 Myyntivoitot ,15 Arvonalennusten palautukset ,25 Sijoitustoiminnan muut tuotot ,78 Kulut Korkokulut -12,60 Myyntitappiot ,94 Arvonalennukset ,17 Sijoitustoiminnan muut kulut ,79 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä ,85 Tuotto-/kulujäämä ,39 YLEISAVUSTUKSET Yliopistolain mukainen valtionrahoitus ,00 TILIKAUDEN TULOS ,61 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Sidottujen rahastojen muutos ,87 Muut välittömät verot ,17 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ,57 10

11 Määrällisten TAVOITTEIden toteumat TOIMINTAMENOJEN jakauma (M ) KA tav Tohtorintutkinnot Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat % 12% 6% 5% 2% 5% 67% Täydentävä rahoitus (menopohjainen), M Täydentävä rahoitus 69,1 72,3 76,4 %, kokonaismenoista 30,7 31,2 33,0 Kansallinen kilpailtu tutkimusrahoitus, M Henkilöstökulut 155,2 Poistot 3,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12,4 Palvelujen ostot 13,4 Tilavuokrat ja muut vuokrat 29,4 Matkakulut 6,7 Muut kulut 10,5 Yhteensä 231,4 TULOJEN JAKAUMA (M ) Suomen Akatemia 17,5 18,6 20,4 Tekes 14,0 13,0 18,4 33% Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus, M 64% EU-puiteohjelmarahoitus 3,9 4,1 3,4 Muu ulkomainen rahoitus 1,9 1,4 1,5 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut 1000 Henkilökulut /htv TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA Toimintatuotot/Toimintakulut, 102,3 % Toimintakate (ilman poistoja)/poistot 242,4 % Investointien tulorahoitus 95,4 % Omavaraisuusaste, 85,1 % Oman pääoman tuotto 7,7 % Quick ratio 2,08 Current ratio 2,95 Kassan riittävyys, pv 130 Tunnuslukujen laskentakaavat: Toimintatuotot/ Toimintakulut, % = 100 * (Perusrahoitus + avustustuotot + liiketoiminnan tuotot + muut tuotot)/ Varsinaisen toiminnan kulut Toimintakate/ Poistot, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Poistot Investointien tulorahoitus, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Investointien omahankintameno Omavaraisuusaste, % = 100 * Oma pääoma/ (Koko pääoma saadut ennakot) Oma pääoman tuotto, % = 100 * Tilikauden tulos/ Oma pääoma yhteensä Quick ratio = Rahoitusomaisuus/ Lyhytaikainen vieras pääoma Current ratio = (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus)/ Lyhytaikainen vieras pääoma Kassan riittävyys, pv = 365 * Rahavarat 31.12/ Kassasta maksut tilikaudella 3% Perusrahoitus 151,9 Harj. koulujen kotikuntakorvaukset 5,1 Muut yleisavustukset 0 Täydentävä rahoitus 79,8 Yhteensä 236,8 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstön määrä (lkm) Henkilöstön määrä (htv). Henkilöstön määrä (ka) 11

12 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,13 Muut pitkävaikutteiset menot ,10 Ennakkomaksut , ,24 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,81 Muut aineelliset hyödykkeet ,50 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,53 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,29 Omakatteisten rahastojen varat ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus , ,36 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,11 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,12 Muut saamiset ,55 Siirtosaamiset , ,91 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet ,24 Muut arvopaperit , ,45 Rahat ja pankkisaamiset ,78 Vastaavaa yhteensä ,00 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,87 Omakatteiset rahastot ,72 Vapaat rahastot ,34 Muu oma pääoma Toimintapääoma ,32 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,91 Oma pääoma yhteensä ,84 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,34 VIERAS PÄÄOMA Omakatteisten rahastojen velat Omakatteisten rahastojen velat 974,35 974,35 Pitkäaikainen Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Saadut ennakot ,98 Ostovelat ,46 Muut velat ,11 Siirtovelat , ,47 VASTATTAVAA yhteensä ,00 12

13 RAHOITUSLASKELMA Oulun yliopisto Toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan kulujäämä Edelliseen sisältyvät poistot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Muiden ei-rahamääräisten erien oikaisut Varsinaisen toiminnan rahavirta Varainhankinnan rahavirta Satunnaiset erät (+/-) 0 Saadut yleisavustukset Maksetut välittömät verot 0 Omakatteisten rahastojen rahavirta Toiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Saadut investointiavustukset Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit sijoituksiin Osinkotuotot sijoituksista Sijoitusten nettotulot Annetut lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Omakatteisten rahastojen investointien rahavirta Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Oman pääoman lisäykset Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Saadut korot ja rahoitustuotot Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -13 Omakatteisten rahastojen rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden alussa Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos yhteensä

14

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN LIITE 2 KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN Yliopistojen taloutta on tarkasteltu aikajaksolla 2011 2013 kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Lisäinformaatiota

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

hallituksen toimintakertomus

hallituksen toimintakertomus hallituksen toimintakertomus 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopiston vuotta 2013 leimasi rakenteellinen uudistaminen, jonka tavoitteina ovat yliopiston

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on merkittävä alueellinen rooli ja koulutuksessa valtakunnallisesti merkittävä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot