hallituksen toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hallituksen toimintakertomus"

Transkriptio

1 hallituksen toimintakertomus 2013

2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopiston vuotta 2013 leimasi rakenteellinen uudistaminen, jonka tavoitteina ovat yliopiston kilpailukyvyn parantaminen, toiminnan tehokkuus ja yhteisöllisyys. Niihin pyritään tiedekuntajaon uudistuksella, hallinnollisten rakenteiden keventämisellä ja yhdenmukaistamisella, päätöksenteon avoimuudella ja yliopistoyhteisön aktiivisella osallistumisella siihen. Yliopiston hallitus päätti muuttaa tiedekuntarakenteen vuoden 2014 alusta alkaen niin, että jatkossa Oulun yliopistossa toimii yhdeksän tiedekuntaa. Ne ovat arkkitehtuurin tiedekunta, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, teknillinen tiedekunta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Vuoden lopulla yliopiston hallitus päätti perustaa kymmenenneksi tiedekunnaksi kaivosalan Oulu Mining Schoolin alkaen. Entistä selkeämpinä tieteenalakokonaisuuksina tiedekunnat pystyvät tehostamaan (monitieteistä) tutkimustaan muun muassa kehittämällä yhteisiä (ja kansainvälisiä) tutkimusympäristöjä. Ne voivat myös vähentää kandidaattiohjelmia ja rakentaa joustavia opintopolkuja maisteriohjelmiin. Samalla hallitus päätti hallinnollisten rakenteiden uudistamisesta hyväksymällä uudet johtosäännöt. Niiden pohjalta tiedekuntien rakenne muuttuu vuoden 2014 alusta alkaen yksiportaiseksi. Tiedekuntaneuvostojen tilalle perustetaan edustukselliset tiedekuntahallitukset, joiden jäseninä on myös yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi sisäiset tukipalvelut eli yliopistopalvelut päätettiin organisoida uudelleen. Lisätäkseen opiskelijaedustusta päätöksenteossa päätti yliopistokollegio laajentaa yliopiston hallitusta vuoden 2014 alusta alkaen yhdellä opiskelijajäsenellä ja yhdellä yliopiston ulkopuolisella jäsenellä. Kuusi yliopiston hallituksen ulkopuolista jäsentä nimettiin lokakuussa, jolloin pidetyissä hallintovaaleissa valittiin myös neljä henkilöstön edustajaa. Kaksi opiskelijaedustajaa nimesi Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Uuden hallituksen toimikausi alkoi Vuoden aikana valmistui suunnitelma yliopiston tilajärjestelyistä, Kampusvisio Tavoitteena on tehostamalla opetus-, tutkimus- ja toimistotilojen käyttöä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Muun muassa arkkitehtuurin tiedekunta siirtyy Oulun keskustasta Linnanmaan kampuksen tiloihin. Tutkimuksen tuloksellisuus pysyi tieteellisten julkaisujen ja tohtorintutkintojen perusteella aiempien vuosien tasolla. Vuonna 2013 Suomen Akatemia valitsi 14 huippuyksikköä kaudelle Näistä kaksi on Oulun yliopiston tutkijoiden koordinoimia: Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation huippuyksikkö sekä Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten huippuyksikkö. Oulun yliopistossa toimii myös Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö kaudella Oulun yliopiston kansainvälinen tutkimuksen kokonaisarviointi RAE jatkui vuoden 2013 ajan, ja siihen osallistui 49 tutkijoiden muodostamaa yhteisöä. Vuoden lopussa valmistuneen arvioinnin perusteella Oulun yliopistossa tehtävä tutkimus on suurelta osin erittäin hyvää tai erinomaista. Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) yhteyteen päätettiin perustaa yliopiston strategian mukaisia laajoja sisäisiä tohtorikoulutusohjelmia, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2014 alussa. Vuonna 2013 järjestettiin avoin tohtoriohjelmahaku ja tutkimusneuvosto hyväksyi yhdeksän tohtoriohjelmaa. Vuoden 2013 aikana toteutettiin ensimmäisen kerran haku yliopiston omiin tohtoriohjelmiin. Hakemuksia saapui runsaasti ja kolmasosa hakijoista oli ulkomailta. Ohjelmiin valittiin 134 tohtoriopiskelijaa pääasiassa nelivuotiskaudeksi vuoden 2014 alusta alkaen. Koulutuksen tuloksellisuus kehittyi tavoitteiden mukaisesti. Vuoden lopulla Euroopan komissio myönsi Oulun yliopistolle ensimmäisenä suomalaisena yli- 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

3 opistona European Credit Transfer and Accumulation System Label (ECTS) -tunnuksen, joka osoittaa yliopiston toimivan EU:n koulutusjärjestelmille asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (Oulu Business School) saavutti kansainvälisesti arvostetuimman kauppakorkeakoululle myönnettävän AACSB International -akkreditoinnin osoituksena toiminnan korkeasta laadusta. Vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa tehostettiin nimeämällä yhteiskuntasuhteiden neuvosto ja seitsemän teemaryhmää, jotka ovat eri sidosryhmiä ja toimialoja edustavia asiantuntijatiimejä. Yhteyksiä vahvistamalla on tarkoitus edistää muun muassa yrittäjyyttä ja innovaatioiden hyödyntämistä, parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta ja lisätä tutkimus- ja hankeyhteistyötä. KOULUTUS Vuonna 2013 Oulun yliopisto jatkoi koulutuksen strategisen toimenpideohjelman toteuttamista. Sen sisältämistä opintojen sujuvoituksen, koulutuksen työelämärelevanssin kehittämisen ja kansainvälistymisen edistämisen toimenpiteistä liki kaikki olivat vuoden lopussa toteutuneet tai käynnissä. Toimenpideohjelma on merkittävästi vaikuttanut yliopiston koulutuksen tuloksellisuuteen ja kansainvälistymiseen. Yliopiston tuottamien ylempien korkeakoulututkintojen määrä on vuosina ollut hieman yli Kansainvälisten opiskelijoiden tutkintojen määrä on kasvanut keskimäärin 35 % vuodessa ja oli 90 vuonna Suomalaisten opiskelijoiden suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot ovat lievästi laskemassa heijastaen pohjoisen Suomen väestökehitystä. Oulun yliopisto on vuoden 2013 aikana merkittävästi kehittänyt koulutuksen laadunhallintaa. Tällä tavoitellaan paitsi hyvää toiminnan tulos panos -suhdetta, myös laadullisesti kansainvälisesti vetovoimaista perustutkintokoulutusta. Vakuuttava näyttö laadunhallinnasta on Euroopan Unionin komission joulukuussa 2013 yliopistolle myöntämä European Credit Transfer and Accumulation System Label (ECTS) -tunnus. Tämä on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalaiselle yliopistolle annettu. Tunnuksen saaminen on vaatinut yliopiston opetus- ja tukihenkilöstöltä huomattavan sitoutumisen ja työpanoksen erityisesti vuosina ECTS-tunnus osoittaa yliopistomme toimivan avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Se edellyttää muun muassa opiskelijalähtöisesti, osaamistavoitteisiin perustuen yhtenäisesti kuvattuja tutkinto-ohjelmia ja opintojaksoja. Lisäksi toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot on todennettu asianmukaisesti hyväksiluetuiksi. Myös vaihto-opiskelijoiden etenemisestä 30 opintopisteen lukukausitahdissa on esitetty näytöt. Laadunhallinnan kehittämiseksi yliopisto on investoinut myös koulutuksen vastuuhenkilöiden valmentamiseen. Koko vuodelle 2013 ajoittuneessa, teemoitettuihin lähipäiviin ja vertaismentorointiryhmiin nojautuneessa valmennusohjelmassa tiivistettiin koulutuksen johtajien ja tukipalveluiden yhteistoimintaa sekä saatiin käytännön keinoja johtamiseen. Kansainvälisten maisteriohjelmien laadulliseksi kehittämiseksi on laadittu käsikirja. Uusien kv-sisäänottojen avaaminen edellyttää käsikirjan määrittämien kynnysehtojen täyttämistä. Linnanmaan kampuksella on syyslukukaudesta 2012 lähtien käytetty yhteistä lukujärjestystä. Sen myötä opetustilojen käyttöaste on noussut merkittävästi ja niistä 35 % on kokonaan vapautunut. Tämä on osaltaan mahdollistanut kampuksella merkittävät tilajärjestelyt. Vuotuista opiskeluaikaa on 2011 lähtien jatkettu avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Suoritetut opintopisteet Ulkomaalaisten suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot

4 kanssa tarjotuilla kesäopinnoilla. Opintojaksotarjonta on koostunut pääasiassa kielistä ja ensimmäisen vuoden kursseista, jotka soveltuvat myös yliopisto-opintojaan vielä aloittamattomille. Kesän tarjonta on selvästi vauhdittanut opintoja ja vähentänyt ensimmäiseltä vuodelta siirtyviä rästisuorituksia. Syksyllä 2013 vihittiin käyttöön Examinarium-tenttiakvaario, joka on kameravalvottu tila tenttien suorittamiseen. Sillä tavoitellaan opintojen joustavoitusta ja kerätään kokemuksia toimintamallin mahdollista laajentamista varten. TUTKIMUS Tutkimuksen strategisen ohjauksen painopistealueita vuonna 2013 ovat olleet tutkimusympäristöjen kehittäminen ja tutkimuksen kokonaisarviointi, korkeatasoisten kansainvälisten tutkijoiden rekrytointi tenure track -prosessin kautta, Oulun yliopiston sisäisten tohtoriohjelmien toiminnan suunnittelu sekä kansallisen infrastruktuuritiekartan valmistelu. Vuonna 2013 aloittivat toimintansa kulttuurisen identiteetin ja vuorovaikutuksen tutkimuksen painoalalle perustettu ihmistieteiden tutkimuskeskus Eudaimonia sekä Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöorganisaatio, Medical Research Center (MRC). Eudaimonia tunnistaa ja yhdistää Oulun yliopistossa hajallaan olevaa korkeatasoista ihmistieteellistä tutkimusta sekä kohottaa alan tutkimuksen kansainvälistä tasoa. MRC puolestaan edistää korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tekemistä ja alan kansainvälistymistä sekä tehostaa lääketieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Oulu Mining School -verkoston toiminta on perustamisvuodesta 2008 laajentunut koulutustehtävistä kattamaan myös tutkimusta. Vuonna 2013 vahvistettiin myös Oulu Mining Schoolin toimintaorganisaatiota. Oulun yliopiston toinen tutkimuksen kokonaisarviointi käynnistettiin, tavoitteena sekä tunnistaa vahvuuksia että etsiä uusia avauksia. RAE-prosessi toteutettiin tutkijayhteisölähtöisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Tutkijat muodostivat itse oman työnsä kannalta mielekkäimmät tutkijayhteisöt, useimmissa tapauksissa laitos- ja jopa tiedekuntarajat ylittäen. Tutkijayhteisöt, joita muodostui yhteensä 49 koostuen noin 2200 henkilöstä, ilmoittautuivat arviointia varten yhteen kolmesta arviointiryhmästä: uudet avaukset (veni), lähellä kansainvälistä läpimurtoa oleva tutkimus (vidi) tai maailmanluokan tutkimus (vici). Tavoitteena on tunnistaa tieteellisen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa olevia kansainvälisesti korkeatasoisia tiedeyhteisöjä. Tulokset arvioinnista julkaistiin tammikuussa Prosessi mahdollistaa yliopiston tieteellisen profiilin tarkistamisen ja resurssien kohdentamisen korkeatasoisten tutkijayhteisöjen tukemiseen. Vuosi 2013 oli Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) toinen täysi toimintavuosi. UniOGS on rakenteellisesti merkittävä uudistus, jossa koulua johtava dekaani ja kolme tohtorikoulutustoimikuntaa käsittelevät kaikki tohtorikoulutukseen liittyvät linjaukset, opiskelijoiden sisäänoton, koulutussuunnitelmien hyväksynnän ja tutkinnon annon. Tämä antaa merkittävän mahdollisuuden harmonisoida prosesseja verrattuna aiempaan tiedekuntapohjaiseen toimintamalliin sekä edistää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua ja suunnitella tutkijakoulutusta huomioiden yliopiston strategiset tavoitteet. Tohtorikoulutuksen toteuttaminen neljän vuoden tavoiteajassa sekä väittelyiän alentaminen ovat myös uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Tutkijakoulun yhteyteen on päätetty perustaa yliopiston strategian mukaisia laajoja sisäisiä tohtorikoulutusohjelmia, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2014 alussa järjestettiin avoin tohtoriohjelmahaku ja tutkimusneuvosto hyväksyi yhdeksän tohtoriohjelmaa. Tohtoriohjelmien tulee tukea Oulun yliopiston strategisia tavoitteita tutkimuksen kehittämiseksi ja vahvojen tutkimusympäristöjen rakentamiseksi. Oulun yliopiston infrastruktuurit on tunnistettu paino- ja kehittämisaloittain ja niille on suunnattu strategista rahoitusta. Infrastruktuurirahoitusta myönnetään vuosittain avoimen haun kautta infrastruktuureille, jotka ovat laajasti tutkijayhteisön käytettävissä ja liittyvät kansainvälisiin tai kansallisiin infrastruktuuriverkostoihin ja jotka tukevat yliopiston strategisten painopistealueiden toimintaedellytyksiä. Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys on suunnitelma seuraavien vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Tiekartan päivittämisen toteuttaa Suomen Akatemian nimittämä kansallinen laajapohjainen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä (FIRI-asiantuntijaryhmä). Tiekartalle on valittu 35 hanketta, joihin lukeutuu sekä kansainvälisiä että kansallisia infrastruktuuriverkostoja. Oulun yliopisto on mukana 12 infrastruktuuriverkossa ja niistä neljä koordinoidaan Oulun yliopistossa. Näitä ovat MAX IV Laboratorio, Infrafrontier Euroopan geenimuunnettujen hiirten analysoinnin, säilytyksen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri, Eurooppalainen röntgen-vapaa- 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

5 elektronilaser (XFEL) ja siihen liittyvä biologinen infrastruktuuri (XBI) sekä EISCAT ja EISCAT _3D. Tutkimustoiminnan ja sen kansainvälisyyden vahvistaminen ovat tärkeitä strategisia tavoitteita, joihin pyritään sekä kohdentamalla niin sanottuja rekrytointipaketteja että tenure track -tehtäviä strategisesti keskeisille tutkimuksen fokusalueille. Vuonna 2010 alkaneelle viisivuotiskaudelle osoitettiin 13 rekrytointipakettia sekä viisi kohdennettua tohtorirekrytointia, jonka myötä on saatu noin 30 tutkimushenkilön lisäys avainalueille. Vuonna 2012 käynnistettiin Oulun yliopistossa tenure track -ohjelma ja ensi vaiheessa valmistauduttiin 10 aihealueen osalta vakanssien täyttöön. Näiden tehtävien osalta järjestettiin avoin kansainvälinen haku ja ohjelmaan saapui peräti 279 hakemusta. Hakijat on arvioitu pääosin 2013 aikana ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta ja valinnan edellytyksenä on kansainvälisesti erinomainen taso. Tähän mennessä nimityksen on saanut kuusi tutkijaa ja prosessi on vielä kesken kahden vakanssin osalta. Tenure-tehtävään nimitetyt tutkijat voivat edetä urallaan tenure-prosessin kautta ja tulla nimitetyksi pysyvään professorin tai erityisen ansioituneen professorin tehtävään. Oulun yliopisto on menestynyt kansallisen Finnish Distinguished Professor s Program (FiDiPro) -ohjelman hyödyntämisessä siten, että käynnissä on 10 rekrytoidun professorin tai fellow n projektit. Vuonna 2013 Oulun yliopisto sai uuden FiDiPro fellow n, Alhussein Abouzeidin Yhdysvalloista tietoliikennetekniikan alalle. Vuonna 2013 Suomen Akatemia valitsi 14 huippuyksikköä kaudelle Näistä kaksi on Oulun yliopiston tutkijoiden koordinoimia: Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation huippuyksikkö sekä Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten huippuyksikkö. Oulun yliopistossa toimii myös Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö kaudella Lisäksi kaksi Oulun yliopiston tutkimusryhmää on kaudella osallisena Helsingin yliopistosta johdetuissa Inversio-ongelmien huippuyksiköissä, sekä kaudella on yksi ryhmä osallisena Geodeettiselta laitokselta johdetussa laserkeilauksen huippuyksikössä ja yksi ryhmä Helsingin yliopistosta johdetussa Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikössä. Oulun yliopiston ensimmäinen Euroopan tutkimusneuvoston myöntämä ERC Junior Investigator -projekti sai rahoituspäätöksen 2013 ja tämä biolääketieteen ja lääketieteen tekniikan aloihin lukeutuva projekti käynnistyy Lisäksi on käynnissä Advanced Grant -projekti elektroniikan ja materiaalifysiikan alalla. ERC rahoittaa ainoastaan tieteellisesti kaikkein vahvimpia projekteja. Strateginen yhteistyö Oulun innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen sopimus, jolla keskitetään toimintoja sovituille innovaatioaloille tavoitteena tutkimustiedon ja erityisosaamisen entistä tehokkaampi hyödyntäminen yritystoiminnan vahvistamiseksi ja uuden synnyttämiseksi. Kohdealat ovat internet-tutkimus (Center for Internet Excellence), painettu elektroniikka (PrintoCent), kansainvälinen liiketoiminta (Martti Ahtisaari Instituutti), terveys ja hyvinvointi (Centre for Health Technology) sekä ym- TUTKIMUSMENOT * Suomen Akatemian tutkimusrahoitus, Tekes-rahoitus**, Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus, Täydentävän tutkimusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta % 28,3 % 29,9 % 30,7 % 27,8 % Julkaisut yhteensä, kpl * Tutkimuksen osuus määritelty OKM:n tutkimusmenolaskennan kriteereillä: osoittajassa tutkimusmenot ja kilpaillun tutkimuksen menot ja nimittäjässä on käytetty virallisen tuloslaskelman varsinaisen toiminnan kokonaismenoja. ** Ei sisällä TEKES-hankkeiden EAKR-rahoitusta. 5

6 päristö- ja energia-ala (Centre for Environment and Energy). Innovaatioallianssin toimijat olivat tiiviisti mukana työ- ja elinkeinoministeriön Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan osallistumisen valmistelussa. Ministeriö nimesi 2013 ohjelmalle viisi pääteemaa, joista Tulevaisuuden terveys -teeman vetovastuulliseksi kaupungiksi valittiin Oulu. Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivan Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön Cemis-Oulun tutkimuksen kärkialoja on terävöitetty osana 2012 valmistunutta Kainuun korkeakoulustrategiaa, jonka kolme keskeistä osa-aluetta ovat hyvinvointi, kaivannaisala sekä mittaus- ja tietojärjestelmät. Oulun Eteläisen instituutin toiminnan keskeisiä fokuksia ovat tulevaisuuden tuotantoteknologiat ja yrittäjyys. INNOVAATIOTOIMINTA Oulun yliopiston tavoite on olla edelläkävijä innovaatiotoiminnassa ja synnyttää uutta tutkimukseen pohjautuvaa liiketoimintaa. Vuonna 2013 panostettiin Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin Business Kitchen -yrittäjyyskeskuksen toimintaan, jossa mm. korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden liiketoimintaosaaminen tuodaan yritysten saataville liiketoiminnan edistämiseksi. Oulun yliopiston tavoite on hyödyntää kaupallisesti sellaiset tutkimuksen tulokset, jotka tuottavat taloudellista hyötyä sekä tutkijalle, yliopistolle että yhteiskunnalle. Yliopisto pitää tuloksekasta toimintaa tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntämisessä tärkeänä ansiona henkilökunnalleen. Tutkimustyön tulosten kaupallinen hyödyntäminen tukee yliopistossa tehtävää tutkimustyötä esimerkiksi tutkimuksen lisärahoituksena. Vuonna Oulun yliopistoon kohdentui 3,6 miljoonaa euroa Tekesin TUTLI (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) -rahoitusta, jota myönnetään uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimuksessa syntyy tuloksia, jotka voivat olla siemen uuden liiketoiminnan syntymiselle. Vuonna 2013 yliopistolle tehtiin 82 keksintöilmoitusta. Lisäksi syntyy tekijänoikeuden alaisia tuloksia kuten tietokoneohjelmia ja algoritmeja. Oulun yliopiston nimiin tehtiin kolme prioriteettipatenttihakemusta, jotka pohjautuivat teknillisessä tiedekunnassa tehtyihin keksintöihin. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy keskimäärin kolme vuodessa. Yliopisto on strategiassaan linjannut myös mahdollisuuden olla omistajana tutkimuslähtöisissä yrityksissä. Vuonna 2013 Oulun yliopisto lähti osaomistajaksi Quum International Oy -yritykseen, jonka juuret ovat kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa. Yliopisto on kaiken kaikkiaan passiivisena omistajana neljässä startup-yrityksessä. Yliopistoyhteisöstä syntyy lisäksi vuosittain 3 4 uutta yritystä, joiden tausta ei ole välittömästi tutkimustyössä. Vuoden 2013 päättyessä yliopisto oli haltijana 24 prioriteettipatenttiin tai -hakemukseen perustuvassa patenttiperheessä. Vuoden 2013 aikana uusia teknologiansiirtosopimuksia solmittiin kymmenen. Vuonna 2013 Oulun yliopistossa päättyi Tekesin rahoittama IKK-hanke (Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen). Sen tavoitteena on luoda ammattimainen toimintatapa uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Hankkeen aikana käynnistettiin Business Kitchen -toiminta, luotiin uusi keksintöpalkkiojärjestelmä, otettiin käyttöön työkalu yliopiston tekijän- ja teollisoikeuk- INNOVAATIOTOIMINNAN TUNNUSLUVUT Keksintöilmoitukset Prioriteettipatenttihakemukset Yliopiston patenttisalkku (patenttiperheiden lkm) Teknologiansiirtosopimukset (uudet) Syntyneet tutkimuslähtöiset uudet yritykset Tekesin TUTLI-rahoitus (M ) - 1 2,6 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

7 sien arvioimiseksi ja hallintaan. Osana kaupallistamishankkeiden valmistelua uudet liikeidea-aihiot arvioidaan ja sparrataan yksityisten liiketoiminta-asiantuntijoiden avulla. VARAINHANKINTA Yhteiskuntasuhteiden ja varainhankinnan toiminnoilla tuetaan yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista ja vahvistetaan yliopiston alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sen vahvuusalueilla. Tämä tapahtuu ylläpitämällä ja kehittämällä yliopiston strategisia kumppanuuksia sekä toteuttamalla aktiivista varainhankintaa. Varainhankinnalla kerätään uusia ja täydentäviä lahjoituksia uusiin avauksiin ja toimiin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta sekä kasvattavat alueen ja koko maan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Vuoden 2013 aikana Oulun yliopisto toteutti varainhankinnan määrittelytyön. Tässä yhteydessä määriteltiin eri varainhankinnan muodot sekä linjattiin lahjoitusten vastaanottamisessa ja lahjoittajien huomioimisessa käytettävät yhtenäiset toimintaperiaatteet. Yliopisto kohdentaa jatkossa varainhankinnan aktiviteetteja seuraavasti: 1. Vuosilahjoitukset ja pienet kertalahjoitukset annual giving ( ) 2. Oulun yliopiston strategiset kärkihankkeet major gifts ( M ) 3. Testamentit legacy Vuonna 2013 Oulun yliopisto keräsi lahjoitusvaroina yhteensä 101,8 tuhatta euroa sekä testamenttien kautta varoja yhteensä 183,8 tuhatta euroa. Joulukuussa 2012 perustettuun lahjoittajaklubiin oli liittynyt vuoden 2013 loppuun mennessä 87 jäsentä. Näistä 22 on yrityksiä ja yhteisöjä ja loput 65 ovat henkilöjäseniä. Lahjoittajaklubin jäsenet ovat sitoutuneet säännöllisiin vuosilahjoituksiin. Vuonna 2013 Oulun yliopisto päätti ensimmäistä kertaa käyttää sijoitustoimintansa tuottoa yliopiston strategian kannalta keskeisten toimien tukemiseen. Päätös koski vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisia realisoituneita sijoitustoiminnan tuottoja, joista hallituksen päätöksen mukaisesti 70 % voidaan käyttää vuosien aikana. Käytettävä summa on yhteensä 1,8 M. Merkittävä osa sijoitusvarallisuudesta (43 %) on hankittu toteutetulla valtion vastinrahalla tuetulla varainhankintakampanjalla. Tämän sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 41,5 M ja salkun tuotto vuonna 2013 oli 12,0 %. Periaatteena on, että kerätty pääoma säilyy koskemattomana ja vain tuottoa käytetään yliopiston hallituksen tekemien linjausten mukaisesti. TILAT Oulun yliopistolla oli vuoden 2013 lopussa vuokrattuja tiloja noin m 2. Oulun yliopisto irtisanoi tiloja vuoden 2013 aikana m 2 Kajaanin kampukselta, Kajaanin liikuntahallista m 2, Oulun keskustasta Maunonkatu 2 kiinteistöstä m 2 ja arkkitehtuurin osastolta m 2 sekä VTT:n tiloja 550 m 2 Linnanmaalla. Koskelan koulu m 2 vuokrattiin Oulun kaupungilta normaalikoulun käyttöön. Vuoden 2013 aikana Oulun yliopiston vuokraamissa tiloissa valmistui peruskorjauksia tai tilajärjestelyistä aiheutuneita muutostöitä yhteensä m 2, Snellmanian ravintolan peruskorjaus, kasvatustieteiden tiedekunnan Leaf-laboratorion tilat sekä Datanian ravintolan muutostyöt. Lisäksi vuoden lopulla aloitettiin rakenteellisen kehittämisen ensimmäinen hanke, farmakologian ja fysiologian laitosten tilamuutokset 1200 m 2. Normaalikoulujen ala- ja yläasteella ja lukiossa kiinteistön omistaja jatkoi kesän aikana sisäilmakorjauksia. Lisäksi kiinteistön omistajan suurimpina kunnossapitotöinä toteutettiin arkkitehtuurin osaston vesikattojen uusimisia sekä koe-eläinkeskuksen ilmanvaihdon parannustöitä. Vuonna 2013 laadittiin tulevien hankkeiden hankesuunnitelmia, jotka koskivat hammaslääketieteen uudisrakennusta, biokemian ja lääketieteellisen biokemian tiedekunnan yhdistymisen muutostöitä, biologian tilajärjestelyitä, arkkitehtuurin tiedekunnan sijoittumista Linnanmaalle sekä teknillisen tiedekunnan tilajärjestelyitä. Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n ja Oulun yliopiston yhteisesti toteuttama Kampusvisio 2040 valmistui kesäkuussa Kampusvisio antaa suuntaviivat maankäytölle ja tilankäytölle 30 vuoden aikajaksolla. Kampusvisio sisältää myös rakenteellista kehittämistä tukevat lähivuosien tilajärjestelyt. Kokonaisvuokran nousua pyritään hillitsemään tilojen toiminnallisuuden ja tehokkuuden parantamisella sekä irtisanomalla ylimääräiset tilat. Vuoden 2013 aikana aloitettiin ympäristöasioiden kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on päivittää ympäristöohjelma, laatia ohjeita ympäristöasioista ja to- 7

8 teuttaa Green Office -sertifikaatti Linnamaan päärakennuksessa. TALOUDELLINEN ASEMA 2013 Oulun yliopiston kokonaistulot vuonna 2013 olivat 225,5 miljoona euroa (236,7 milj. euroa) ja tulos oli 4,7 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa vuonna 2012) ylijäämäinen. Oulun yliopiston operatiivinen tulos oli sen sijaan alijäämäinen -4,4 miljoonaa euroa. Oulun yliopiston omavaraisuusaste nousi vuoden alun 85,1 prosentista 86,2 prosenttiin, joten Oulun yliopiston vakavaraisuus säilyi erinomaisena. Myös Oulun yliopiston maksuvalmius säilyi hyvänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen mukainen perusrahoitus vuodelle 2013 oli 147,3 miljoonaa euroa (151,9 milj. euroa vuonna 2012). Vuoden 2013 osalta yliopistolain 49 :n 2 momentin mukainen yliopistoindeksi jäädytettiin kokonaan väliaikaisella lainmuutoksella. Yliopisto sai myös valtionrahoitusta yliopistojen alv-kompensaatiosopimuksen pohjalta 12,8 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa vuonna 2012). Varsinaisen toiminnan tuotot (täydentävän rahoituksen tuotto) olivat 78,3 miljoonaa euroa (84,9 milj. euroa) ja 34,7 % (35,8 %) kokonaistuloista. Varsinaisen toiminnan tuotot jakautuvat avustustuottoihin 64,4 miljoonaa euroa (70,5 milj. euroa), liiketoiminnan tuottoihin 9,2 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa) ja muihin tuottoihin 4,7 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa). Avustustuotot sisältävät harjoittelukoulujen kotikuntakorvauksia 5,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoitavat täydentävää rahoitusta koskevat tutkimusmenot ilman omarahoitusosuutta olivat yhteensä 64,0 miljoonaa euroa (71,1 milj. euroa), mikä on 27,8 % (30,7 %) yliopiston kokonaismenoista. Kansainvälisen kilpaillun tutkimusmenojen osuus yliopiston kokonaismenoista oli 5,6 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Täydentävä rahoitus koostuu pääasiassa Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskuksen (Tekes), Suomen Akatemian ja Euroopan unionin projektirahoituksesta. Varsinaisen toiminnan kulut olivat tilikaudella 229,9 miljoonaa euroa (231,4 milj. euroa), josta henkilöstökulujen osuus oli 155,1 miljoonaa euroa ja 67,5 % varsinaisen toiminnan kuluista (155,2 milj. euroa ja 67,1 %). Vuoden 2013 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 3092 (3112 vuonna 2012). Vuonna 2013 maksettiin yliopistojen henkilöstölle 1,2 %:n suuruinen yleiskorotus lukien (euromääräisillä kuukausipalkoilla yleiskorotus oli 1,9 % lukien ja harjoittelukoulujen opettajilla 1,2 % lukien). Yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotettiin vuonna 2013 järjestelyerällä lukien. Järjestelyerä käytettiin suorituskorotuksen käyttöönottoon. Suorituskorotus on 50 % työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän suoritustason välisestä euromäärästä. Suorituskorotusten kustannusvaikutus oli käyttöönottovaiheessa 0,7 % yliopiston järjestelmän piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta. Vuonna 2013 tila- ja muut vuokrat olivat 29,3 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa) ja 12,7 % (12,7 %) varsinaisen toiminnan kuluista. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli -151,6 miljoonaa euroa (-146,5 milj. euroa), joka katettiin osin valtion yleisavustuksella 147,3 miljoonaa euroa (151,9 milj. euroa) ja loput jäivät yliopiston operatiivisen toiminnan tappioksi. Yliopiston taseen loppusumma oli 203,5 miljoonaa euroa (197,3 milj. euroa). Pysyvät vastaavat olivat 67,8 miljoonaa euroa (69,0 milj. euroa) ja vaihtuvat vastaavat 131,5 miljoonaa euroa (124,7 milj. euroa). Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet ja varainhankinnalla kerätyt varat valtion vastinrahana maksama summa mukaan lukien edustavat valtaosaa yliopiston peruspääoman määrästä. Oman pääoman yhteissumma oli vuoden lopussa 157,3 miljoonaa euroa (152,4 milj. euroa), josta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden arvo on 54,2 milj. euroa ja varainhankinnalla kerätyt varat 34,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 42,5 miljoonaa euroa (41,3 milj. euroa) ja pakolliset varaukset 0,3 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Kirjanpidon mukaiset kokonaisinvestoinnit olivat 4,4 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa). Saadut investointiavustukset olivat 1,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista investointeja aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin oli 4,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) ja investoinnit sijoituksiin olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Oulun yliopiston omistusosuus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannasta on 10,41 % ja Certia Oy:n osakekannasta 19,49 %. Merkittävä määrä tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurin hankintoja siirtyi vuodelta 2013 vuodelle SIJOITUSTOIMINTA 2013 Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata yliopiston varojen hyvä kokonaistuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassa tavoitellaan kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos vuonna 2013 oli 9,4 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa). Sijoitusten markkina-arvot kasvoivat vuoden 2013 aikana 8,5 miljoo- 8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

9 naa euroa ja varainhoitajien hoidettavana oli vuoden 2013 lopussa 95,4 miljoonan euron arvosta sijoitusomaisuutta. Sijoitukset arvostetaan yliopiston tilinpäätöksessä hankintamenoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos sisältää rahoitusomaisuuden realisoitumattomia arvonalennuksia 2,9 (6,4) miljoonaa euroa ja vastaavasti realisoitumattomia arvonpalautuksia 4,4 (8,5) miljoonaa euroa. Osinkotuotot olivat yhteensä 2,6 (2,2) miljoonaa euroa ja ne sisältävät 2,2 (1,8) miljoonaa euroa osinkoa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Jos realisoitumattomia rahoitusomaisuuden arvonalennuksia ja palautuksia ei huomioida, sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos oli vuonna ,9 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euro) positiivinen. Vuonna 2013 varainhankinnan salkku tuotti markkina-arvon muutoksella mitaten 4,4 miljoonaa euroa eli 12,0 % ja valtion pääomittamien varojen salkku 2,9 miljoonaa euroa eli 8,3 %. Parhaaseen tuottoon prosentuaalisesti ylsi hallituksen vararahasto 12,3 % tuotollaan. Vuosi 2013 oli suotuisa sijoitusvuosi etenkin länsimaiden osakemarkkinoilla ja yrityslainoissa. Suomalaiset osakkeet olivat markkinoiden tuottokärjessä yli kolmenkymmenen prosentin vuosituotolla. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat keskimäärin 20 %, Pohjois- Amerikka noin 25 % ja Aasia noin 13 %. Nousun taustalla oli osakemarkkinoiden arvostuskertoimien kohoaminen. Kehittyvissä maissa kasvu hiipui ja osakkeiden sekä lainojen korot painuivat miinukselle. Suurimmat korkomarkkinatuotot saatiin korkean riskitason high yield -yrityslainoista. AAA-valtionlainojen tuotot painuivat miinukselle. Talousympäristö suosi riskillisiä omaisuuslajeja koko syksyn Matala korkotaso ja osakekurssien korkeahko taso luovat haasteita sijoitusvuodelle Aiempaa suurempaan varovaisuuteen on syytä siksi, että sijoittajien näkökulmasta katsottuna pörssikurssit ja osakkeiden arvostuskertoimet läntisissä teollisuusmaissa ovat kohonneet suhteellisen korkealle. Kurssinousua ovat edistäneet yritysten hyvät tulokset etenkin Yhdysvalloissa. Tulosparannuksia on nähty myös Euroopassa, joskin enemmän kustannusleikkausten kautta. Varsinainen kasvu on ollut Euroopassa vaatimattomampaa. Korkopuolella tuotot näyttävät maltillisilta, sillä sekä Euroopan keskuspankki että USA:n keskuspankki pitävät keskeiset ohjauskorot alhaalla vielä pitkään, minkä seurauksena lyhyet korot pysyvät poikkeuksellisen matalla. Yrityslainaylipaino on lähes välttämätön kohtuullisen juoksevan tuoton ylläpitämiseksi. Valtion lainat sen sijaan jatkavat alipainossa, sillä pitkien korkojen odotetaan nousevan vuoden 2014 aikana maltillisesti, mikä painaa AAA-maiden valtionlainojen tuotto-oletuksen miinukselle. Euroopan yrityslainamarkkinoilla korkotaso ja riskilisät ovat jatkaneet laskuaan. Korkean riskitason high yield -yrityslainat ovat parasta tuottoa tarjoava omaisuusluokka korkopuolella. Vuoteen 2014 Oulun yliopiston sijoitussalkuissa on lähdetty sijoituspolitiikan mahdollistamissa rajoissa maltillisessa osakeylipainossa etenkin länsimaissa. Osakekysyntää ylläpitävät länsitalouksien toipuminen ja vaihtoehtojen puute tuottavista sijoituskohteista. Suurin osa maailmantalouden suuntaa ennakoivista mittareista osoittaa, että hidas elpyminen jatkuu tänä vuonna. Eri talousalueilla toipuminen tapahtuu kuitenkin eri tahtia ja riskit ja epävarmuus ovat kasvaneet markkinoilla. Myönteisimmät näkymät ovat Yhdysvaltain taloudessa mutta etenkin euroalueen kehitykseen liittyy vielä paljon epävarmuutta. Pörssikursseihin on ladattu paljon kasvuodotuksia. Jos yritykset eivät pysty niitä täyttämään, se heiluttaa väistämättä osakemarkkinoita ja näkyy myös Oulun yliopiston sijoitussalkkujen tuotoissa. Oulun yliopiston sijoitusomaisuuden hoito ulkoistettiin vuonna 2011 kolmelle täyden valtakirjan varainhoitajalle. Varainhoitajat valittiin kilpailutuksen perusteella. Oulun yliopiston hallitus vahvisti sijoitustoiminnan periaatteet pidetyssä kokouksessaan. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan sijoitukset tehdään turvallisella ja tuloa tuottavalla tavalla hajauttaen omistukset eri sijoitusinstrumentteihin ja maantieteellisille alueille. Vähimmäistavoitteena on reaaliarvon säilyttäminen. Yliopiston varainhoitajat ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Varainhoitajien hoidossa oli vuoden 2013 lopussa sijoitusomaisuutta markkina-arvoltaan yhteensä 95,4 miljoonan euron (86,9 milj. euroa) edestä, josta varainhankinnalla kerättyjen varojen osuus on 41,5 miljoonaa euroa. Yliopiston sijoitustoiminta on ollut onnistunutta vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuoden 2011 sijoitustoiminnan tuotot olivat negatiiviset. Sijoituspääoma on kasvanut markkina-arvoilla mitaten vuoden 2011 lopusta 16,6 miljoonaa euroa. Varainhoitajat ovat siirtäneet vuoden 2013 aikana sijoituksia suorista osakesijoituksista ja joukkovelkakirjalainoista osake- ja korkorahastoihin, koska suorissa joukkolainoissa likviditeetti on heikompi ja rahastosijoitukset mahdollistavat myös nopeampia liikkuja markkinatilanteen mukaan. Rahoitusomaisuuden kirjanpidon hankintamenojen ja markkina-arvojen välinen erotus on esitetty taseen liitetiedoissa. 9

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

20 08 1 VUOSIKERTOMUS

20 08 1 VUOSIKERTOMUS 1 2008VUOSIKERTOMUS 1 Rehtorin katsaus...1 2 Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...3 3 Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...5 4 Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki 2011 VUOSIKERTOMUS Yliopiston Apteekki lyhyesti Sisällysluettelo Avainlukuja 2007 2011 Asiantuntevaa huolehtimista ja lääkeneuvontaa auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistämään terveyttään.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

Sisällys Vuosi 2006 lyhyesti...4 Kuntasektorin oma luottolaitos...5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...

Sisällys Vuosi 2006 lyhyesti...4 Kuntasektorin oma luottolaitos...5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... Vuosikertomus 2006 Sisällys Vuosi 2006 lyhyesti...4 Kuntasektorin oma luottolaitos...5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...9 Rahoitustuotteita asiakkaan tarpeisiin... 10

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Yliopiston Apteekki

Vuosikertomus 2010. Yliopiston Apteekki Vuosikertomus 2010 Yliopiston Apteekki Sisällysluettelo lyhyesti Vuosi 2010 lyhyesti Apteekkarin katsaus Asiakaspalvelu Henkilöstö Kansainväliset toiminnot Ympäristövastuu Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot