hallituksen toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hallituksen toimintakertomus"

Transkriptio

1 hallituksen toimintakertomus 2013

2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopiston vuotta 2013 leimasi rakenteellinen uudistaminen, jonka tavoitteina ovat yliopiston kilpailukyvyn parantaminen, toiminnan tehokkuus ja yhteisöllisyys. Niihin pyritään tiedekuntajaon uudistuksella, hallinnollisten rakenteiden keventämisellä ja yhdenmukaistamisella, päätöksenteon avoimuudella ja yliopistoyhteisön aktiivisella osallistumisella siihen. Yliopiston hallitus päätti muuttaa tiedekuntarakenteen vuoden 2014 alusta alkaen niin, että jatkossa Oulun yliopistossa toimii yhdeksän tiedekuntaa. Ne ovat arkkitehtuurin tiedekunta, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, teknillinen tiedekunta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Vuoden lopulla yliopiston hallitus päätti perustaa kymmenenneksi tiedekunnaksi kaivosalan Oulu Mining Schoolin alkaen. Entistä selkeämpinä tieteenalakokonaisuuksina tiedekunnat pystyvät tehostamaan (monitieteistä) tutkimustaan muun muassa kehittämällä yhteisiä (ja kansainvälisiä) tutkimusympäristöjä. Ne voivat myös vähentää kandidaattiohjelmia ja rakentaa joustavia opintopolkuja maisteriohjelmiin. Samalla hallitus päätti hallinnollisten rakenteiden uudistamisesta hyväksymällä uudet johtosäännöt. Niiden pohjalta tiedekuntien rakenne muuttuu vuoden 2014 alusta alkaen yksiportaiseksi. Tiedekuntaneuvostojen tilalle perustetaan edustukselliset tiedekuntahallitukset, joiden jäseninä on myös yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi sisäiset tukipalvelut eli yliopistopalvelut päätettiin organisoida uudelleen. Lisätäkseen opiskelijaedustusta päätöksenteossa päätti yliopistokollegio laajentaa yliopiston hallitusta vuoden 2014 alusta alkaen yhdellä opiskelijajäsenellä ja yhdellä yliopiston ulkopuolisella jäsenellä. Kuusi yliopiston hallituksen ulkopuolista jäsentä nimettiin lokakuussa, jolloin pidetyissä hallintovaaleissa valittiin myös neljä henkilöstön edustajaa. Kaksi opiskelijaedustajaa nimesi Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Uuden hallituksen toimikausi alkoi Vuoden aikana valmistui suunnitelma yliopiston tilajärjestelyistä, Kampusvisio Tavoitteena on tehostamalla opetus-, tutkimus- ja toimistotilojen käyttöä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Muun muassa arkkitehtuurin tiedekunta siirtyy Oulun keskustasta Linnanmaan kampuksen tiloihin. Tutkimuksen tuloksellisuus pysyi tieteellisten julkaisujen ja tohtorintutkintojen perusteella aiempien vuosien tasolla. Vuonna 2013 Suomen Akatemia valitsi 14 huippuyksikköä kaudelle Näistä kaksi on Oulun yliopiston tutkijoiden koordinoimia: Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation huippuyksikkö sekä Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten huippuyksikkö. Oulun yliopistossa toimii myös Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö kaudella Oulun yliopiston kansainvälinen tutkimuksen kokonaisarviointi RAE jatkui vuoden 2013 ajan, ja siihen osallistui 49 tutkijoiden muodostamaa yhteisöä. Vuoden lopussa valmistuneen arvioinnin perusteella Oulun yliopistossa tehtävä tutkimus on suurelta osin erittäin hyvää tai erinomaista. Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) yhteyteen päätettiin perustaa yliopiston strategian mukaisia laajoja sisäisiä tohtorikoulutusohjelmia, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2014 alussa. Vuonna 2013 järjestettiin avoin tohtoriohjelmahaku ja tutkimusneuvosto hyväksyi yhdeksän tohtoriohjelmaa. Vuoden 2013 aikana toteutettiin ensimmäisen kerran haku yliopiston omiin tohtoriohjelmiin. Hakemuksia saapui runsaasti ja kolmasosa hakijoista oli ulkomailta. Ohjelmiin valittiin 134 tohtoriopiskelijaa pääasiassa nelivuotiskaudeksi vuoden 2014 alusta alkaen. Koulutuksen tuloksellisuus kehittyi tavoitteiden mukaisesti. Vuoden lopulla Euroopan komissio myönsi Oulun yliopistolle ensimmäisenä suomalaisena yli- 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

3 opistona European Credit Transfer and Accumulation System Label (ECTS) -tunnuksen, joka osoittaa yliopiston toimivan EU:n koulutusjärjestelmille asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (Oulu Business School) saavutti kansainvälisesti arvostetuimman kauppakorkeakoululle myönnettävän AACSB International -akkreditoinnin osoituksena toiminnan korkeasta laadusta. Vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa tehostettiin nimeämällä yhteiskuntasuhteiden neuvosto ja seitsemän teemaryhmää, jotka ovat eri sidosryhmiä ja toimialoja edustavia asiantuntijatiimejä. Yhteyksiä vahvistamalla on tarkoitus edistää muun muassa yrittäjyyttä ja innovaatioiden hyödyntämistä, parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta ja lisätä tutkimus- ja hankeyhteistyötä. KOULUTUS Vuonna 2013 Oulun yliopisto jatkoi koulutuksen strategisen toimenpideohjelman toteuttamista. Sen sisältämistä opintojen sujuvoituksen, koulutuksen työelämärelevanssin kehittämisen ja kansainvälistymisen edistämisen toimenpiteistä liki kaikki olivat vuoden lopussa toteutuneet tai käynnissä. Toimenpideohjelma on merkittävästi vaikuttanut yliopiston koulutuksen tuloksellisuuteen ja kansainvälistymiseen. Yliopiston tuottamien ylempien korkeakoulututkintojen määrä on vuosina ollut hieman yli Kansainvälisten opiskelijoiden tutkintojen määrä on kasvanut keskimäärin 35 % vuodessa ja oli 90 vuonna Suomalaisten opiskelijoiden suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot ovat lievästi laskemassa heijastaen pohjoisen Suomen väestökehitystä. Oulun yliopisto on vuoden 2013 aikana merkittävästi kehittänyt koulutuksen laadunhallintaa. Tällä tavoitellaan paitsi hyvää toiminnan tulos panos -suhdetta, myös laadullisesti kansainvälisesti vetovoimaista perustutkintokoulutusta. Vakuuttava näyttö laadunhallinnasta on Euroopan Unionin komission joulukuussa 2013 yliopistolle myöntämä European Credit Transfer and Accumulation System Label (ECTS) -tunnus. Tämä on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalaiselle yliopistolle annettu. Tunnuksen saaminen on vaatinut yliopiston opetus- ja tukihenkilöstöltä huomattavan sitoutumisen ja työpanoksen erityisesti vuosina ECTS-tunnus osoittaa yliopistomme toimivan avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Se edellyttää muun muassa opiskelijalähtöisesti, osaamistavoitteisiin perustuen yhtenäisesti kuvattuja tutkinto-ohjelmia ja opintojaksoja. Lisäksi toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot on todennettu asianmukaisesti hyväksiluetuiksi. Myös vaihto-opiskelijoiden etenemisestä 30 opintopisteen lukukausitahdissa on esitetty näytöt. Laadunhallinnan kehittämiseksi yliopisto on investoinut myös koulutuksen vastuuhenkilöiden valmentamiseen. Koko vuodelle 2013 ajoittuneessa, teemoitettuihin lähipäiviin ja vertaismentorointiryhmiin nojautuneessa valmennusohjelmassa tiivistettiin koulutuksen johtajien ja tukipalveluiden yhteistoimintaa sekä saatiin käytännön keinoja johtamiseen. Kansainvälisten maisteriohjelmien laadulliseksi kehittämiseksi on laadittu käsikirja. Uusien kv-sisäänottojen avaaminen edellyttää käsikirjan määrittämien kynnysehtojen täyttämistä. Linnanmaan kampuksella on syyslukukaudesta 2012 lähtien käytetty yhteistä lukujärjestystä. Sen myötä opetustilojen käyttöaste on noussut merkittävästi ja niistä 35 % on kokonaan vapautunut. Tämä on osaltaan mahdollistanut kampuksella merkittävät tilajärjestelyt. Vuotuista opiskeluaikaa on 2011 lähtien jatkettu avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Suoritetut opintopisteet Ulkomaalaisten suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot

4 kanssa tarjotuilla kesäopinnoilla. Opintojaksotarjonta on koostunut pääasiassa kielistä ja ensimmäisen vuoden kursseista, jotka soveltuvat myös yliopisto-opintojaan vielä aloittamattomille. Kesän tarjonta on selvästi vauhdittanut opintoja ja vähentänyt ensimmäiseltä vuodelta siirtyviä rästisuorituksia. Syksyllä 2013 vihittiin käyttöön Examinarium-tenttiakvaario, joka on kameravalvottu tila tenttien suorittamiseen. Sillä tavoitellaan opintojen joustavoitusta ja kerätään kokemuksia toimintamallin mahdollista laajentamista varten. TUTKIMUS Tutkimuksen strategisen ohjauksen painopistealueita vuonna 2013 ovat olleet tutkimusympäristöjen kehittäminen ja tutkimuksen kokonaisarviointi, korkeatasoisten kansainvälisten tutkijoiden rekrytointi tenure track -prosessin kautta, Oulun yliopiston sisäisten tohtoriohjelmien toiminnan suunnittelu sekä kansallisen infrastruktuuritiekartan valmistelu. Vuonna 2013 aloittivat toimintansa kulttuurisen identiteetin ja vuorovaikutuksen tutkimuksen painoalalle perustettu ihmistieteiden tutkimuskeskus Eudaimonia sekä Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöorganisaatio, Medical Research Center (MRC). Eudaimonia tunnistaa ja yhdistää Oulun yliopistossa hajallaan olevaa korkeatasoista ihmistieteellistä tutkimusta sekä kohottaa alan tutkimuksen kansainvälistä tasoa. MRC puolestaan edistää korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tekemistä ja alan kansainvälistymistä sekä tehostaa lääketieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Oulu Mining School -verkoston toiminta on perustamisvuodesta 2008 laajentunut koulutustehtävistä kattamaan myös tutkimusta. Vuonna 2013 vahvistettiin myös Oulu Mining Schoolin toimintaorganisaatiota. Oulun yliopiston toinen tutkimuksen kokonaisarviointi käynnistettiin, tavoitteena sekä tunnistaa vahvuuksia että etsiä uusia avauksia. RAE-prosessi toteutettiin tutkijayhteisölähtöisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Tutkijat muodostivat itse oman työnsä kannalta mielekkäimmät tutkijayhteisöt, useimmissa tapauksissa laitos- ja jopa tiedekuntarajat ylittäen. Tutkijayhteisöt, joita muodostui yhteensä 49 koostuen noin 2200 henkilöstä, ilmoittautuivat arviointia varten yhteen kolmesta arviointiryhmästä: uudet avaukset (veni), lähellä kansainvälistä läpimurtoa oleva tutkimus (vidi) tai maailmanluokan tutkimus (vici). Tavoitteena on tunnistaa tieteellisen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa olevia kansainvälisesti korkeatasoisia tiedeyhteisöjä. Tulokset arvioinnista julkaistiin tammikuussa Prosessi mahdollistaa yliopiston tieteellisen profiilin tarkistamisen ja resurssien kohdentamisen korkeatasoisten tutkijayhteisöjen tukemiseen. Vuosi 2013 oli Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) toinen täysi toimintavuosi. UniOGS on rakenteellisesti merkittävä uudistus, jossa koulua johtava dekaani ja kolme tohtorikoulutustoimikuntaa käsittelevät kaikki tohtorikoulutukseen liittyvät linjaukset, opiskelijoiden sisäänoton, koulutussuunnitelmien hyväksynnän ja tutkinnon annon. Tämä antaa merkittävän mahdollisuuden harmonisoida prosesseja verrattuna aiempaan tiedekuntapohjaiseen toimintamalliin sekä edistää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua ja suunnitella tutkijakoulutusta huomioiden yliopiston strategiset tavoitteet. Tohtorikoulutuksen toteuttaminen neljän vuoden tavoiteajassa sekä väittelyiän alentaminen ovat myös uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Tutkijakoulun yhteyteen on päätetty perustaa yliopiston strategian mukaisia laajoja sisäisiä tohtorikoulutusohjelmia, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2014 alussa järjestettiin avoin tohtoriohjelmahaku ja tutkimusneuvosto hyväksyi yhdeksän tohtoriohjelmaa. Tohtoriohjelmien tulee tukea Oulun yliopiston strategisia tavoitteita tutkimuksen kehittämiseksi ja vahvojen tutkimusympäristöjen rakentamiseksi. Oulun yliopiston infrastruktuurit on tunnistettu paino- ja kehittämisaloittain ja niille on suunnattu strategista rahoitusta. Infrastruktuurirahoitusta myönnetään vuosittain avoimen haun kautta infrastruktuureille, jotka ovat laajasti tutkijayhteisön käytettävissä ja liittyvät kansainvälisiin tai kansallisiin infrastruktuuriverkostoihin ja jotka tukevat yliopiston strategisten painopistealueiden toimintaedellytyksiä. Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys on suunnitelma seuraavien vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Tiekartan päivittämisen toteuttaa Suomen Akatemian nimittämä kansallinen laajapohjainen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä (FIRI-asiantuntijaryhmä). Tiekartalle on valittu 35 hanketta, joihin lukeutuu sekä kansainvälisiä että kansallisia infrastruktuuriverkostoja. Oulun yliopisto on mukana 12 infrastruktuuriverkossa ja niistä neljä koordinoidaan Oulun yliopistossa. Näitä ovat MAX IV Laboratorio, Infrafrontier Euroopan geenimuunnettujen hiirten analysoinnin, säilytyksen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri, Eurooppalainen röntgen-vapaa- 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

5 elektronilaser (XFEL) ja siihen liittyvä biologinen infrastruktuuri (XBI) sekä EISCAT ja EISCAT _3D. Tutkimustoiminnan ja sen kansainvälisyyden vahvistaminen ovat tärkeitä strategisia tavoitteita, joihin pyritään sekä kohdentamalla niin sanottuja rekrytointipaketteja että tenure track -tehtäviä strategisesti keskeisille tutkimuksen fokusalueille. Vuonna 2010 alkaneelle viisivuotiskaudelle osoitettiin 13 rekrytointipakettia sekä viisi kohdennettua tohtorirekrytointia, jonka myötä on saatu noin 30 tutkimushenkilön lisäys avainalueille. Vuonna 2012 käynnistettiin Oulun yliopistossa tenure track -ohjelma ja ensi vaiheessa valmistauduttiin 10 aihealueen osalta vakanssien täyttöön. Näiden tehtävien osalta järjestettiin avoin kansainvälinen haku ja ohjelmaan saapui peräti 279 hakemusta. Hakijat on arvioitu pääosin 2013 aikana ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta ja valinnan edellytyksenä on kansainvälisesti erinomainen taso. Tähän mennessä nimityksen on saanut kuusi tutkijaa ja prosessi on vielä kesken kahden vakanssin osalta. Tenure-tehtävään nimitetyt tutkijat voivat edetä urallaan tenure-prosessin kautta ja tulla nimitetyksi pysyvään professorin tai erityisen ansioituneen professorin tehtävään. Oulun yliopisto on menestynyt kansallisen Finnish Distinguished Professor s Program (FiDiPro) -ohjelman hyödyntämisessä siten, että käynnissä on 10 rekrytoidun professorin tai fellow n projektit. Vuonna 2013 Oulun yliopisto sai uuden FiDiPro fellow n, Alhussein Abouzeidin Yhdysvalloista tietoliikennetekniikan alalle. Vuonna 2013 Suomen Akatemia valitsi 14 huippuyksikköä kaudelle Näistä kaksi on Oulun yliopiston tutkijoiden koordinoimia: Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation huippuyksikkö sekä Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten huippuyksikkö. Oulun yliopistossa toimii myös Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö kaudella Lisäksi kaksi Oulun yliopiston tutkimusryhmää on kaudella osallisena Helsingin yliopistosta johdetuissa Inversio-ongelmien huippuyksiköissä, sekä kaudella on yksi ryhmä osallisena Geodeettiselta laitokselta johdetussa laserkeilauksen huippuyksikössä ja yksi ryhmä Helsingin yliopistosta johdetussa Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikössä. Oulun yliopiston ensimmäinen Euroopan tutkimusneuvoston myöntämä ERC Junior Investigator -projekti sai rahoituspäätöksen 2013 ja tämä biolääketieteen ja lääketieteen tekniikan aloihin lukeutuva projekti käynnistyy Lisäksi on käynnissä Advanced Grant -projekti elektroniikan ja materiaalifysiikan alalla. ERC rahoittaa ainoastaan tieteellisesti kaikkein vahvimpia projekteja. Strateginen yhteistyö Oulun innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen sopimus, jolla keskitetään toimintoja sovituille innovaatioaloille tavoitteena tutkimustiedon ja erityisosaamisen entistä tehokkaampi hyödyntäminen yritystoiminnan vahvistamiseksi ja uuden synnyttämiseksi. Kohdealat ovat internet-tutkimus (Center for Internet Excellence), painettu elektroniikka (PrintoCent), kansainvälinen liiketoiminta (Martti Ahtisaari Instituutti), terveys ja hyvinvointi (Centre for Health Technology) sekä ym- TUTKIMUSMENOT * Suomen Akatemian tutkimusrahoitus, Tekes-rahoitus**, Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus, Täydentävän tutkimusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta % 28,3 % 29,9 % 30,7 % 27,8 % Julkaisut yhteensä, kpl * Tutkimuksen osuus määritelty OKM:n tutkimusmenolaskennan kriteereillä: osoittajassa tutkimusmenot ja kilpaillun tutkimuksen menot ja nimittäjässä on käytetty virallisen tuloslaskelman varsinaisen toiminnan kokonaismenoja. ** Ei sisällä TEKES-hankkeiden EAKR-rahoitusta. 5

6 päristö- ja energia-ala (Centre for Environment and Energy). Innovaatioallianssin toimijat olivat tiiviisti mukana työ- ja elinkeinoministeriön Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan osallistumisen valmistelussa. Ministeriö nimesi 2013 ohjelmalle viisi pääteemaa, joista Tulevaisuuden terveys -teeman vetovastuulliseksi kaupungiksi valittiin Oulu. Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivan Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön Cemis-Oulun tutkimuksen kärkialoja on terävöitetty osana 2012 valmistunutta Kainuun korkeakoulustrategiaa, jonka kolme keskeistä osa-aluetta ovat hyvinvointi, kaivannaisala sekä mittaus- ja tietojärjestelmät. Oulun Eteläisen instituutin toiminnan keskeisiä fokuksia ovat tulevaisuuden tuotantoteknologiat ja yrittäjyys. INNOVAATIOTOIMINTA Oulun yliopiston tavoite on olla edelläkävijä innovaatiotoiminnassa ja synnyttää uutta tutkimukseen pohjautuvaa liiketoimintaa. Vuonna 2013 panostettiin Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin Business Kitchen -yrittäjyyskeskuksen toimintaan, jossa mm. korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden liiketoimintaosaaminen tuodaan yritysten saataville liiketoiminnan edistämiseksi. Oulun yliopiston tavoite on hyödyntää kaupallisesti sellaiset tutkimuksen tulokset, jotka tuottavat taloudellista hyötyä sekä tutkijalle, yliopistolle että yhteiskunnalle. Yliopisto pitää tuloksekasta toimintaa tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntämisessä tärkeänä ansiona henkilökunnalleen. Tutkimustyön tulosten kaupallinen hyödyntäminen tukee yliopistossa tehtävää tutkimustyötä esimerkiksi tutkimuksen lisärahoituksena. Vuonna Oulun yliopistoon kohdentui 3,6 miljoonaa euroa Tekesin TUTLI (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) -rahoitusta, jota myönnetään uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimuksessa syntyy tuloksia, jotka voivat olla siemen uuden liiketoiminnan syntymiselle. Vuonna 2013 yliopistolle tehtiin 82 keksintöilmoitusta. Lisäksi syntyy tekijänoikeuden alaisia tuloksia kuten tietokoneohjelmia ja algoritmeja. Oulun yliopiston nimiin tehtiin kolme prioriteettipatenttihakemusta, jotka pohjautuivat teknillisessä tiedekunnassa tehtyihin keksintöihin. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy keskimäärin kolme vuodessa. Yliopisto on strategiassaan linjannut myös mahdollisuuden olla omistajana tutkimuslähtöisissä yrityksissä. Vuonna 2013 Oulun yliopisto lähti osaomistajaksi Quum International Oy -yritykseen, jonka juuret ovat kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa. Yliopisto on kaiken kaikkiaan passiivisena omistajana neljässä startup-yrityksessä. Yliopistoyhteisöstä syntyy lisäksi vuosittain 3 4 uutta yritystä, joiden tausta ei ole välittömästi tutkimustyössä. Vuoden 2013 päättyessä yliopisto oli haltijana 24 prioriteettipatenttiin tai -hakemukseen perustuvassa patenttiperheessä. Vuoden 2013 aikana uusia teknologiansiirtosopimuksia solmittiin kymmenen. Vuonna 2013 Oulun yliopistossa päättyi Tekesin rahoittama IKK-hanke (Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen). Sen tavoitteena on luoda ammattimainen toimintatapa uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Hankkeen aikana käynnistettiin Business Kitchen -toiminta, luotiin uusi keksintöpalkkiojärjestelmä, otettiin käyttöön työkalu yliopiston tekijän- ja teollisoikeuk- INNOVAATIOTOIMINNAN TUNNUSLUVUT Keksintöilmoitukset Prioriteettipatenttihakemukset Yliopiston patenttisalkku (patenttiperheiden lkm) Teknologiansiirtosopimukset (uudet) Syntyneet tutkimuslähtöiset uudet yritykset Tekesin TUTLI-rahoitus (M ) - 1 2,6 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

7 sien arvioimiseksi ja hallintaan. Osana kaupallistamishankkeiden valmistelua uudet liikeidea-aihiot arvioidaan ja sparrataan yksityisten liiketoiminta-asiantuntijoiden avulla. VARAINHANKINTA Yhteiskuntasuhteiden ja varainhankinnan toiminnoilla tuetaan yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista ja vahvistetaan yliopiston alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sen vahvuusalueilla. Tämä tapahtuu ylläpitämällä ja kehittämällä yliopiston strategisia kumppanuuksia sekä toteuttamalla aktiivista varainhankintaa. Varainhankinnalla kerätään uusia ja täydentäviä lahjoituksia uusiin avauksiin ja toimiin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta sekä kasvattavat alueen ja koko maan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Vuoden 2013 aikana Oulun yliopisto toteutti varainhankinnan määrittelytyön. Tässä yhteydessä määriteltiin eri varainhankinnan muodot sekä linjattiin lahjoitusten vastaanottamisessa ja lahjoittajien huomioimisessa käytettävät yhtenäiset toimintaperiaatteet. Yliopisto kohdentaa jatkossa varainhankinnan aktiviteetteja seuraavasti: 1. Vuosilahjoitukset ja pienet kertalahjoitukset annual giving ( ) 2. Oulun yliopiston strategiset kärkihankkeet major gifts ( M ) 3. Testamentit legacy Vuonna 2013 Oulun yliopisto keräsi lahjoitusvaroina yhteensä 101,8 tuhatta euroa sekä testamenttien kautta varoja yhteensä 183,8 tuhatta euroa. Joulukuussa 2012 perustettuun lahjoittajaklubiin oli liittynyt vuoden 2013 loppuun mennessä 87 jäsentä. Näistä 22 on yrityksiä ja yhteisöjä ja loput 65 ovat henkilöjäseniä. Lahjoittajaklubin jäsenet ovat sitoutuneet säännöllisiin vuosilahjoituksiin. Vuonna 2013 Oulun yliopisto päätti ensimmäistä kertaa käyttää sijoitustoimintansa tuottoa yliopiston strategian kannalta keskeisten toimien tukemiseen. Päätös koski vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisia realisoituneita sijoitustoiminnan tuottoja, joista hallituksen päätöksen mukaisesti 70 % voidaan käyttää vuosien aikana. Käytettävä summa on yhteensä 1,8 M. Merkittävä osa sijoitusvarallisuudesta (43 %) on hankittu toteutetulla valtion vastinrahalla tuetulla varainhankintakampanjalla. Tämän sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 41,5 M ja salkun tuotto vuonna 2013 oli 12,0 %. Periaatteena on, että kerätty pääoma säilyy koskemattomana ja vain tuottoa käytetään yliopiston hallituksen tekemien linjausten mukaisesti. TILAT Oulun yliopistolla oli vuoden 2013 lopussa vuokrattuja tiloja noin m 2. Oulun yliopisto irtisanoi tiloja vuoden 2013 aikana m 2 Kajaanin kampukselta, Kajaanin liikuntahallista m 2, Oulun keskustasta Maunonkatu 2 kiinteistöstä m 2 ja arkkitehtuurin osastolta m 2 sekä VTT:n tiloja 550 m 2 Linnanmaalla. Koskelan koulu m 2 vuokrattiin Oulun kaupungilta normaalikoulun käyttöön. Vuoden 2013 aikana Oulun yliopiston vuokraamissa tiloissa valmistui peruskorjauksia tai tilajärjestelyistä aiheutuneita muutostöitä yhteensä m 2, Snellmanian ravintolan peruskorjaus, kasvatustieteiden tiedekunnan Leaf-laboratorion tilat sekä Datanian ravintolan muutostyöt. Lisäksi vuoden lopulla aloitettiin rakenteellisen kehittämisen ensimmäinen hanke, farmakologian ja fysiologian laitosten tilamuutokset 1200 m 2. Normaalikoulujen ala- ja yläasteella ja lukiossa kiinteistön omistaja jatkoi kesän aikana sisäilmakorjauksia. Lisäksi kiinteistön omistajan suurimpina kunnossapitotöinä toteutettiin arkkitehtuurin osaston vesikattojen uusimisia sekä koe-eläinkeskuksen ilmanvaihdon parannustöitä. Vuonna 2013 laadittiin tulevien hankkeiden hankesuunnitelmia, jotka koskivat hammaslääketieteen uudisrakennusta, biokemian ja lääketieteellisen biokemian tiedekunnan yhdistymisen muutostöitä, biologian tilajärjestelyitä, arkkitehtuurin tiedekunnan sijoittumista Linnanmaalle sekä teknillisen tiedekunnan tilajärjestelyitä. Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n ja Oulun yliopiston yhteisesti toteuttama Kampusvisio 2040 valmistui kesäkuussa Kampusvisio antaa suuntaviivat maankäytölle ja tilankäytölle 30 vuoden aikajaksolla. Kampusvisio sisältää myös rakenteellista kehittämistä tukevat lähivuosien tilajärjestelyt. Kokonaisvuokran nousua pyritään hillitsemään tilojen toiminnallisuuden ja tehokkuuden parantamisella sekä irtisanomalla ylimääräiset tilat. Vuoden 2013 aikana aloitettiin ympäristöasioiden kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on päivittää ympäristöohjelma, laatia ohjeita ympäristöasioista ja to- 7

8 teuttaa Green Office -sertifikaatti Linnamaan päärakennuksessa. TALOUDELLINEN ASEMA 2013 Oulun yliopiston kokonaistulot vuonna 2013 olivat 225,5 miljoona euroa (236,7 milj. euroa) ja tulos oli 4,7 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa vuonna 2012) ylijäämäinen. Oulun yliopiston operatiivinen tulos oli sen sijaan alijäämäinen -4,4 miljoonaa euroa. Oulun yliopiston omavaraisuusaste nousi vuoden alun 85,1 prosentista 86,2 prosenttiin, joten Oulun yliopiston vakavaraisuus säilyi erinomaisena. Myös Oulun yliopiston maksuvalmius säilyi hyvänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen mukainen perusrahoitus vuodelle 2013 oli 147,3 miljoonaa euroa (151,9 milj. euroa vuonna 2012). Vuoden 2013 osalta yliopistolain 49 :n 2 momentin mukainen yliopistoindeksi jäädytettiin kokonaan väliaikaisella lainmuutoksella. Yliopisto sai myös valtionrahoitusta yliopistojen alv-kompensaatiosopimuksen pohjalta 12,8 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa vuonna 2012). Varsinaisen toiminnan tuotot (täydentävän rahoituksen tuotto) olivat 78,3 miljoonaa euroa (84,9 milj. euroa) ja 34,7 % (35,8 %) kokonaistuloista. Varsinaisen toiminnan tuotot jakautuvat avustustuottoihin 64,4 miljoonaa euroa (70,5 milj. euroa), liiketoiminnan tuottoihin 9,2 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa) ja muihin tuottoihin 4,7 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa). Avustustuotot sisältävät harjoittelukoulujen kotikuntakorvauksia 5,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoitavat täydentävää rahoitusta koskevat tutkimusmenot ilman omarahoitusosuutta olivat yhteensä 64,0 miljoonaa euroa (71,1 milj. euroa), mikä on 27,8 % (30,7 %) yliopiston kokonaismenoista. Kansainvälisen kilpaillun tutkimusmenojen osuus yliopiston kokonaismenoista oli 5,6 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Täydentävä rahoitus koostuu pääasiassa Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskuksen (Tekes), Suomen Akatemian ja Euroopan unionin projektirahoituksesta. Varsinaisen toiminnan kulut olivat tilikaudella 229,9 miljoonaa euroa (231,4 milj. euroa), josta henkilöstökulujen osuus oli 155,1 miljoonaa euroa ja 67,5 % varsinaisen toiminnan kuluista (155,2 milj. euroa ja 67,1 %). Vuoden 2013 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 3092 (3112 vuonna 2012). Vuonna 2013 maksettiin yliopistojen henkilöstölle 1,2 %:n suuruinen yleiskorotus lukien (euromääräisillä kuukausipalkoilla yleiskorotus oli 1,9 % lukien ja harjoittelukoulujen opettajilla 1,2 % lukien). Yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotettiin vuonna 2013 järjestelyerällä lukien. Järjestelyerä käytettiin suorituskorotuksen käyttöönottoon. Suorituskorotus on 50 % työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän suoritustason välisestä euromäärästä. Suorituskorotusten kustannusvaikutus oli käyttöönottovaiheessa 0,7 % yliopiston järjestelmän piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta. Vuonna 2013 tila- ja muut vuokrat olivat 29,3 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa) ja 12,7 % (12,7 %) varsinaisen toiminnan kuluista. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli -151,6 miljoonaa euroa (-146,5 milj. euroa), joka katettiin osin valtion yleisavustuksella 147,3 miljoonaa euroa (151,9 milj. euroa) ja loput jäivät yliopiston operatiivisen toiminnan tappioksi. Yliopiston taseen loppusumma oli 203,5 miljoonaa euroa (197,3 milj. euroa). Pysyvät vastaavat olivat 67,8 miljoonaa euroa (69,0 milj. euroa) ja vaihtuvat vastaavat 131,5 miljoonaa euroa (124,7 milj. euroa). Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet ja varainhankinnalla kerätyt varat valtion vastinrahana maksama summa mukaan lukien edustavat valtaosaa yliopiston peruspääoman määrästä. Oman pääoman yhteissumma oli vuoden lopussa 157,3 miljoonaa euroa (152,4 milj. euroa), josta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden arvo on 54,2 milj. euroa ja varainhankinnalla kerätyt varat 34,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 42,5 miljoonaa euroa (41,3 milj. euroa) ja pakolliset varaukset 0,3 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Kirjanpidon mukaiset kokonaisinvestoinnit olivat 4,4 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa). Saadut investointiavustukset olivat 1,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista investointeja aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin oli 4,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) ja investoinnit sijoituksiin olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Oulun yliopiston omistusosuus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannasta on 10,41 % ja Certia Oy:n osakekannasta 19,49 %. Merkittävä määrä tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurin hankintoja siirtyi vuodelta 2013 vuodelle SIJOITUSTOIMINTA 2013 Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata yliopiston varojen hyvä kokonaistuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassa tavoitellaan kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos vuonna 2013 oli 9,4 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa). Sijoitusten markkina-arvot kasvoivat vuoden 2013 aikana 8,5 miljoo- 8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

9 naa euroa ja varainhoitajien hoidettavana oli vuoden 2013 lopussa 95,4 miljoonan euron arvosta sijoitusomaisuutta. Sijoitukset arvostetaan yliopiston tilinpäätöksessä hankintamenoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos sisältää rahoitusomaisuuden realisoitumattomia arvonalennuksia 2,9 (6,4) miljoonaa euroa ja vastaavasti realisoitumattomia arvonpalautuksia 4,4 (8,5) miljoonaa euroa. Osinkotuotot olivat yhteensä 2,6 (2,2) miljoonaa euroa ja ne sisältävät 2,2 (1,8) miljoonaa euroa osinkoa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Jos realisoitumattomia rahoitusomaisuuden arvonalennuksia ja palautuksia ei huomioida, sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos oli vuonna ,9 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euro) positiivinen. Vuonna 2013 varainhankinnan salkku tuotti markkina-arvon muutoksella mitaten 4,4 miljoonaa euroa eli 12,0 % ja valtion pääomittamien varojen salkku 2,9 miljoonaa euroa eli 8,3 %. Parhaaseen tuottoon prosentuaalisesti ylsi hallituksen vararahasto 12,3 % tuotollaan. Vuosi 2013 oli suotuisa sijoitusvuosi etenkin länsimaiden osakemarkkinoilla ja yrityslainoissa. Suomalaiset osakkeet olivat markkinoiden tuottokärjessä yli kolmenkymmenen prosentin vuosituotolla. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat keskimäärin 20 %, Pohjois- Amerikka noin 25 % ja Aasia noin 13 %. Nousun taustalla oli osakemarkkinoiden arvostuskertoimien kohoaminen. Kehittyvissä maissa kasvu hiipui ja osakkeiden sekä lainojen korot painuivat miinukselle. Suurimmat korkomarkkinatuotot saatiin korkean riskitason high yield -yrityslainoista. AAA-valtionlainojen tuotot painuivat miinukselle. Talousympäristö suosi riskillisiä omaisuuslajeja koko syksyn Matala korkotaso ja osakekurssien korkeahko taso luovat haasteita sijoitusvuodelle Aiempaa suurempaan varovaisuuteen on syytä siksi, että sijoittajien näkökulmasta katsottuna pörssikurssit ja osakkeiden arvostuskertoimet läntisissä teollisuusmaissa ovat kohonneet suhteellisen korkealle. Kurssinousua ovat edistäneet yritysten hyvät tulokset etenkin Yhdysvalloissa. Tulosparannuksia on nähty myös Euroopassa, joskin enemmän kustannusleikkausten kautta. Varsinainen kasvu on ollut Euroopassa vaatimattomampaa. Korkopuolella tuotot näyttävät maltillisilta, sillä sekä Euroopan keskuspankki että USA:n keskuspankki pitävät keskeiset ohjauskorot alhaalla vielä pitkään, minkä seurauksena lyhyet korot pysyvät poikkeuksellisen matalla. Yrityslainaylipaino on lähes välttämätön kohtuullisen juoksevan tuoton ylläpitämiseksi. Valtion lainat sen sijaan jatkavat alipainossa, sillä pitkien korkojen odotetaan nousevan vuoden 2014 aikana maltillisesti, mikä painaa AAA-maiden valtionlainojen tuotto-oletuksen miinukselle. Euroopan yrityslainamarkkinoilla korkotaso ja riskilisät ovat jatkaneet laskuaan. Korkean riskitason high yield -yrityslainat ovat parasta tuottoa tarjoava omaisuusluokka korkopuolella. Vuoteen 2014 Oulun yliopiston sijoitussalkuissa on lähdetty sijoituspolitiikan mahdollistamissa rajoissa maltillisessa osakeylipainossa etenkin länsimaissa. Osakekysyntää ylläpitävät länsitalouksien toipuminen ja vaihtoehtojen puute tuottavista sijoituskohteista. Suurin osa maailmantalouden suuntaa ennakoivista mittareista osoittaa, että hidas elpyminen jatkuu tänä vuonna. Eri talousalueilla toipuminen tapahtuu kuitenkin eri tahtia ja riskit ja epävarmuus ovat kasvaneet markkinoilla. Myönteisimmät näkymät ovat Yhdysvaltain taloudessa mutta etenkin euroalueen kehitykseen liittyy vielä paljon epävarmuutta. Pörssikursseihin on ladattu paljon kasvuodotuksia. Jos yritykset eivät pysty niitä täyttämään, se heiluttaa väistämättä osakemarkkinoita ja näkyy myös Oulun yliopiston sijoitussalkkujen tuotoissa. Oulun yliopiston sijoitusomaisuuden hoito ulkoistettiin vuonna 2011 kolmelle täyden valtakirjan varainhoitajalle. Varainhoitajat valittiin kilpailutuksen perusteella. Oulun yliopiston hallitus vahvisti sijoitustoiminnan periaatteet pidetyssä kokouksessaan. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan sijoitukset tehdään turvallisella ja tuloa tuottavalla tavalla hajauttaen omistukset eri sijoitusinstrumentteihin ja maantieteellisille alueille. Vähimmäistavoitteena on reaaliarvon säilyttäminen. Yliopiston varainhoitajat ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Varainhoitajien hoidossa oli vuoden 2013 lopussa sijoitusomaisuutta markkina-arvoltaan yhteensä 95,4 miljoonan euron (86,9 milj. euroa) edestä, josta varainhankinnalla kerättyjen varojen osuus on 41,5 miljoonaa euroa. Yliopiston sijoitustoiminta on ollut onnistunutta vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuoden 2011 sijoitustoiminnan tuotot olivat negatiiviset. Sijoituspääoma on kasvanut markkina-arvoilla mitaten vuoden 2011 lopusta 16,6 miljoonaa euroa. Varainhoitajat ovat siirtäneet vuoden 2013 aikana sijoituksia suorista osakesijoituksista ja joukkovelkakirjalainoista osake- ja korkorahastoihin, koska suorissa joukkolainoissa likviditeetti on heikompi ja rahastosijoitukset mahdollistavat myös nopeampia liikkuja markkinatilanteen mukaan. Rahoitusomaisuuden kirjanpidon hankintamenojen ja markkina-arvojen välinen erotus on esitetty taseen liitetiedoissa. 9

10 Oulun yliopiston hallitus päätti vuonna 2013 käyttää sijoitustoimintansa tuottoa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Sijoitusvarojen tuotoilla vahvistetaan yliopiston strategian mukaista kehitystä koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä haetaan uusia avauksia. Käytännössä tämä merkitsee strategisia avainrekrytointeja valituilla aloilla (mm. lääketieteellisen tiedekunnan Kohorttitutkimus ja eri tiedekuntien tutkijanuraohjelmat), tutkimusyhteistyön vahvistamista ja mm. uutena tiedekuntana aloittavan Oulu Mining Schoolin kehittämistä. Myös yrittäjyyttä ja yritystoimintaa kiihdyttävä Business Kitchen saa toimintaansa rahoitusta tätä kautta vuonna Päätös koskee vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisia realisoituneita sijoitustoiminnan tuottoja, joista hallituksen päätöksen mukaisesti 70 % voidaan käyttää vuosien aikana. Sijoitusvarojen tuoton käytöstä päätettiin ensimmäistä kertaa. Yliopiston hallitus on perustanut sijoitusvaliokunnan sijoitustoimintansa asiantuntijaelimeksi. Siihen kuuluvat taktisesta allokaatiosta vastaava johtaja Staffan Sevón (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), johtaja Leena Mörttinen (Elinkeinoelämän keskusliitto), professori Juha-Pekka Kallunki (Oulun yliopisto) ja talousjohtaja Pirjo Kytösalmi (Oulun yliopisto). Sijoitusvaliokunta aloitti toimintansa syksyllä ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Oulun yliopiston varsinaisen operatiivisen toiminnan tuloksen alijäämäisyys (-4,4 milj. euroa) ja Suomen valtion mahdolliset säästötoimet vuosien 2015 ja 2016 aikana pakottavat yliopiston johdon jatkamaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Oulun yliopiston hallitus päätti YT-neuvotteluiden aloittamisesta pitämässään kokouksessa. Lisäksi hallitus päätti toimista, joilla vahvistetaan yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen tuloksellisuutta ja selkeytetään yliopiston roolia kansainvälisenä tutkimus- ja innovaatioyliopistona. Myös toimia opintojen läpäisyn ja opintoprosessien tehostamiseksi tulee jatkaa. Julkaisutoimintaa on tehostettava ja kansainvälistymisen on edettävä kaikilla tulosalueilla. Ydintoimintojen tuloksellisuus on tärkein tekijä tulevien vuosien rahoituksen tasoa arvioitaessa. Tärkeänä mittarina ovat tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja OKM:n asettamiin tavoitteisiin. Yliopistojen saamaan valtion perusrahoituksen tasoon vaikuttaa tuloksellisuuden ohessa Suomen kansantalouden yleinen tilanne. Vuosille esitettyjen valtion menoleikkausten kohdentumisesta riippuu, miten yliopistosektorin rahoitus kehittyy seuraavina vuosina. Mikäli julkisen talouden tasapainoa haetaan säästöistä, on vaarana perusrahoituksen tason pysyvä lasku seuraavien vuosien aikana. Myös kilpailu täydentävästä rahoituksesta, opiskelijoista, henkilöstöstä, resursseista ja näkyvyydestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kiristyy edelleen. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta on osa Oulun yliopiston johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla yliopiston toimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä havaittuja riskejä hallitaan ja seurataan. Riskienhallinta tukee yliopistoa sen perustehtävän toteuttamisessa, profiloitumisessa, strategian ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa. Tällä toiminnalla varmistetaan, että yliopiston toiminta jatkuu keskeytyksittä, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös merkittävät ulkoiset palveluntuottajat. Riskit voivat kohdistua muun muassa tutkimus- ja koulutustoimintaan, päätöksentekoon, talouteen, rahoitukseen, opiskelijoihin, henkilöstöön, omaisuuteen ja sidosryhmiin. Riskit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Riskit voivat uhata muun muassa strategian toteutumista, toiminnan lainmukaisuutta tai hyvää hallintotapaa, hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, tuloksellisuutta, varojen ja omaisuuden asianmukaista hallintaa, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuutta ja terveyttä tai johtamisen edellyttämän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta. Yliopiston strategiset, operatiiviset ja vahinkoriskit voidaan jaotella seuraavasti: Strategiset riskit: yliopiston asema toimintaympäristössä (maine, yhteistyösuhteet, ikäluokkien kehitys, vetovoima) riippuvuus ulkopuolella päätettävästä rahoituksesta infrastruktuurirahoituksen taso Suomessa muutokset opiskelija- ja tutkijakunnassa muutokset rahoittajissa tai rahoitusehdoissa tai -kriteereissä tulevien sopimuskausien opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmalli valtion taloudellinen tilanne ja yliopistojen perusrahoituksen taso 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

11 Operatiiviset riskit: tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja asetettuihin tavoitteisiin riippuvuus henkilöstön osaamisesta korvausrekrytointi eläköitymisen kiihtyessä lähivuosina rahoitusriskit Vahinkoriskit: henkilö- ja varallisuusvahingot toimitiloihin ja laitteisiin kohdistuvat vahingot Riskienhallinnalla varmistetaan, että toiminnan suunnittelu, päätöksenteko ja johtaminen perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Yliopiston hallituksella, rehtorilla, tiedekuntahallituksilla, dekaaneilla ja muilla esimiehillä tulee olla tieto olennaisista tutkimus- ja koulutustoimintaan kohdistuvista riskeistä. Valvonta on osa riskienhallintaa. Hallitus, rehtori, tutkimus- ja koulutusneuvostot, tiedekuntahallitukset, dekaanit, tutkimus- ja koulutustoimikunnat, tiedekuntien yksiköiden johtajat, erillisten laitosten johtokunnat ja johtajat suorittavat toiminnan ja riskien seurantaa. Mainitut toimijat vastaavat myös riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että toimintaa ohjataan hyväksyttyjen toimintatapojen mukaiseksi. Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamisjärjestelmää, jolla edistetään perustehtävien tuloksellista hoitamista, strategisia tavoitteita uhkaavien riskien hallintaa sekä suoriutumisen ja tuloksellisuuden systemaattista seurantaa ja arviointia. Oulun yliopiston sisäinen tarkastus järjestettiin vuonna 2013 käyttäen ulkopuolista JHTT-yhteisöä, BDO Oy:tä. BDO Oy suoritti Oulun yliopiston tarkastussuunnitelman mukaisesti vuonna 2013 kaksi tarkastusta, jotka kohdistuivat teknilliseen tiedekuntaan ja siihen kuuluvien osastojen sisäisen valvonnan tarkastukseen ja Suomen Akatemian hankkeisiin. HENKILÖSTÖ Yliopiston keskimääräinen henkilöstömäärä oli 3092 vuonna 2013 (3112 vuonna 2012). Henkilötyövuosina kokonaismäärä oli 2762 htv (2885). Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on vähentynyt 20 henkilöllä ja henkilötyövuosien määrä 123:lla. Henkilötyövuosiin lasketaan myös tuntiopetuksena annettu opetus. Sen osuus oli 91 htv vuonna Vuoden 2010 päätökset yliopiston talouden tasapainottamisen toimenpiteistä ovat vaikuttaneet edelleen henkilöstöratkaisuihin. Henkilöstövaikutuksia on ollut erityisesti kasvatustieteiden tiedekunnan Kajaanin yksikössä ja hallintopalveluissa. Viimeisimmät irtisanomiset toteutettiin kesällä Henkilöstösiirtoja on aiheuttanut tietohallinnon, talous- ja koulutuspalveluiden keskittäminen sekä uusien tiedekuntien muodostuminen. Henkilöstörakenteen kehittäminen painottuu tutkimustoiminnan ja sen kansainvälistymisen strategisten tavoitteiden kautta. Strategisille tutkimuksen fokusalueille on kohdennettu rekrytointipaketteja ja tenure track -tehtäviä. Rekrytointipakettien myötä on saatu noin 30 tutkimushenkilön lisäys avainalueille. Vuonna 2012 käynnistettiin Oulun yliopistossa tenure track -ohjelma ja ensi vaiheessa valmistaudutaan 10 aihealueen osalta vakanssien täyttöön. Näiden tehtävien osalta järjestettiin avoin kansainvälinen haku ja ohjelmaan saatiin noin 300 hakemusta. Hakijat on arvioitu ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta ja valinnan edelly- HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖINÄ, HENKILÖTYÖVUOSINA JA HENKILÖTYÖVUODET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Henkilöstön määrä (ka) Henkilöstön määrä (lkm) Henkilöstön määrä (htv) opetus- ja tutkimushenkilöstö (htv) muu henkilöstö (htv) harjoittelukoulut (htv) HTV ilman sivutoimista tuntiopetusta

12 tyksenä on kansainvälisesti korkea taso. Tähän mennessä nimityksen on saanut kuusi tutkijaa. Tenure-tehtävään nimitetyt tutkijat voivat edetä urallaan tenureprosessin kautta ja tulla nimitetyksi pysyvään professorin tai erityisen ansioituneen professorin tehtävään. Oulun yliopiston tutkijakoulun yhteyteen nimettiin tutkimusneuvoston avaaman haun myötä kesällä 2013 yhdeksän tohtoriohjelmaa. Tohtoriohjelmiin oli haettavana 107 strategiarahoituksen tohtoriohjelmapaikkaa. Paikat on täytetty ja ne alkavat neli- tai kaksivuotisina tohtorikoulutuspaikkoina vuonna Paikat täytettiin kansainvälisen haun avulla ja niihin oli noin 1600 hakijaa. Prosessi on osa kokonaisuutta, jossa tutkimusta ja tutkijakoulutusta organisoidaan tutkijalähtöisesti ja hyödyntäen monitieteisyyden tuomia mahdollisuuksia. Kansainvälisen henkilöstön määrä on tavoitteiden mukaisesti lisääntynyt. Kansainvälistä henkilöstöä oli vuoden vaihteessa 394 henkilöä eli 12,7 prosenttia koko henkilöstöstä (vuonna 2012: 367, 11,6 %). Eniten työntekijöitä tuli Kiinasta, Venäjältä ja Intiasta. Kansainvälistä henkilöstöä on yli 50 eri maasta. Yliopisto on mukana EU-komission tutkijatyönantajien henkilöstöstrategian kehittämistyössä, jonka tavoitteena on tutkijoiden työolojen kehittäminen ja sitä kautta HR Excellence in Research -statuksen saavuttaminen. Esitystä on valmisteltu työryhmässä ja se lähetetään EU-komissiolle keväällä Yliopiston henkilöstöstä on 73 % tiedekunnissa. Tiedekuntien henkilöstön kokonaismäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla, mutta eniten vähennystä oli luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja lisäystä puolestaan taloustieteellisessä tiedekunnassa. Pääosa vähennyksestä kohdistui hallintopalveluihin. Henkilöstön kokonaismäärässä määräaikaisen henkilöstön osuus on hiukan laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaista henkilöstöä oli 60,5 % (62,1 % vuonna 2012) koko henkilöstöstä. Tehtäviä on edelleen vakinaistettu, mutta muutos johtuu pääasiassa tutkimushenkilöstön vähentymisestä. Tutkimushenkilöstö on tohtorikoulutus- ja post doc -vaiheessa aina määräaikaista. Yliopiston henkilöstöstä on naisia 48,8 %, vähiten naisia on professoreissa ja atk-henkilöstössä. Henkilöstöstä 60,6 %:lla (59,8 % v. 2012) on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtoritutkinnon suorittaneiden osuus on 28,6 % (27,8 % v. 2012). Yliopiston henkilöstön keski-ikä on 42,5 v. Eläkkeelle jäi vuonna henkilöä (47 vuonna 2012), työkyvyttömyyseläkkeitä näistä oli yksi. Vuoteen vuoden iän saavuttaa noin 160 työntekijää. Sairauspoissaolot ovat pysyneet aikaisempien vuosien tasolla. Sairauspoissaoloja oli 4,1 pv/htv (4,2 pv/htv v. 2012). HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN MÄÄRÄ TIEDEKUNNITTAIN JA MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN NÄHDEN (lähde: Sisu) HENKILÖKUNTA TIEDEKUNNITTAIN HLÖ 2012 HLÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto MUUTOS MUUTOS % Humanistinen tiedekunta % 4 % Kasvatustieteiden tiedekunta % 9 % Luonnontieteellinen tiedekunta % 16 % Lääketieteellinen tiedekunta % 17 % Taloustieteiden tiedekunta % 4 % Teknillinen tiedekunta % 23 % Tiedekunnat yhteensä % 73 % Erillislaitokset ja vastaavat % 18 % Hallintopalvelut % 6 % Palvelupisteet % 3 % YHTEENSÄ % 100 % %

13 Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan henkilöstöohjelman vuosille Henkilöstöohjelma on laadittu yhteistyössä yliopiston henkilöstöjärjestöjen kanssa. Sen teemat ja kehittämistoimenpiteet kohdistuvat henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstön rekrytointiin, johtamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin sekä osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöohjelma on myös työhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohtana Oulun yliopistossa. Joka toinen vuosi toteutettava hyvinvointikysely tehtiin samanaikaisesti 10 muun yliopiston kanssa syksyllä Kyselyyn vastasi 48,5 % (1480) koko henkilöstöstä. Kyselyn mukaan parhaimman arvion sai oman työn sisällön ja osaamisen osa-alue ja eniten kehitettävää on strategisessa johtamisessa. Tulokset on käsitelty yliopistotasolla ja käsitellään kevään aikana yksiköissä kehittämiskohteiden esiin nostamiseksi ja hakemuksesta yksiköt voivat saada tukea niihin Varman yliopistolle myöntämästä työhyvinvoinnin kehittämiseen osoittamasta määrärahasta. Yliopisto kilpailutti Hansel-sopimuksen pohjalta työterveyshuollon palveluntuottajat. Palveluntarjoajiksi valittiin Suomen Terveystalo Oyj, Jokilaakson työterveys Oy ja Työterveys Selänne. Yliopistojen yleinen työehtosopimus kaudelle solmittiin syksyllä Neuvottelutulos on keskusjärjestöjen hyväksymän valtakunnallisen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Yliopiston omana järjestelmänä on kannustepalkkiojärjestelmä, jonka periaatteita ja kriteerejä päivitettiin vuonna Kannustepalkkiot maksettiin toisen kerran, yhteensä kannustepalkkion saajia oli 163 henkilöä ja palkkioiden yhteismäärä ilman työnantajakuluja oli noin euroa. SAP HR -tietojärjestelmässä otettiin käyttöön YPJarviointiosio ja kehityskeskustelujärjestelmä vuoden 2013 kevään arviointi- ja kehityskeskustelukierroksella. Työehtosopimuksen mukaan henkilökohtainen suoriutuminen arvioidaan kahden vuoden välein ja keväällä 2013 oli suorituksen arviointikierros. Arviointi tehtiin kehityskeskustelujen yhteydessä. Henkilöstötietojärjestelmissä otettiin lisäksi käyttöön Saiman sähköinen rekrytointijärjestelmä. Uusi vuoden 2013 vuoden alussa toimikautensa aloittanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta jatkoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista ja jalkauttamista yksiköihin. Lisäksi tehtiin naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain mukainen selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Miesten ja naisten väliset palkkaerot yliopistossa ovat vähäisiä ja perustuvat lähinnä eroihin tehtävien vaativuustasossa ja suoriutumisessa. Erityisen myönteistä kehitys on ollut muun henkilöstön vaativuustasoissa, joissa miesten ja naisten välinen ero on pienentynyt. Henkilöstökoulutuksissa oli yhteensä noin 2550 osallistujaa. Eniten osallistujia oli tieto- ja viestintätekniikan, tutkimus- ja opetustehtävien sekä johtamisen ja esimiestyön liittyvissä koulutustilaisuuksissa. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Tilikaudella Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajana toimi Hans Söderlund ja hallituksen jäseninä Pekka Erkkilä, Lea Kauppi, Leena Mörttinen, Erkki Ormala, Sanna Järvelä, Markku Mäkivuoti, Markku Savolainen, Raija Ukkola ja opiskelijajäsenenä Matti Kemi ja Jenni Pitko Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Pricewaterhous Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pertti Tarvainen ja JHTT, HTM Outi Kirvesoja. Lisätäkseen opiskelijaedustusta päätöksenteossa päätti yliopistokollegio laajentaa yliopiston hallitusta vuoden 2014 alusta alkaen yhdellä opiskelijajäsenellä ja yhdellä yliopiston ulkopuolisella jäsenellä. Kuusi yliopiston hallituksen ulkopuolista jäsentä nimettiin lokakuussa, jolloin pidetyissä hallintovaaleissa valittiin myös neljä henkilöstön edustajaa. Kaksi opiskelijaedustajaa nimesi Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Uuden hallituksen toimikausi alkoi Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: Hans Söderlund (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Katja Bargum, Pekka Erkkilä, Juha Vidgrén, Lea Kauppi, Sanna Järvelä, Juha Vaara, Seija Jalagin, Jukka Hiltunen, Jonne Kettunen ja Ilari Nisula. HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,80 euroa jätetään taseeseen yliopiston vapaaseen omaan pääomaan edellisen tilikauden voittotilille. Hallitus päätti kokouksessaan perustaa vapaan rahaston, johon kohdentamattomien lahjoitusten tuotto siirretään kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2013 osalta kohdentamattomia lahjoituksia, jotka tulisi rahastoida, on ,59 euroa. 13

14 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Avustustuotot ,64 Liiketoiminnan tuotot ,80 Muut tuotot ,20 Kulut Henkilöstökulut ,46 Poistot ,71 Muut kulut ,88 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,41 VARAINHANKINTA Tuotot Keräysten tuotot ,79 Lahjoitukset ,75 Varainhankinnan liiketoiminnan tuotot ,27 Kulut Varainhankinnan liiketoiminnan kulut ,32 Varainhankinnan muut kulut ,71 Varainhankinta yhteensä ,78 Tuotto-/kulujäämä ,63 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot ,06 Korkotuotot ,74 Myyntivoitot ,54 Arvonalennusten palautukset ,60 Sijoitustoiminnan muut tuotot ,34 Kulut Korkokulut Myyntitappiot ,51 Arvonalennukset ,68 Sijoitustoiminnan muut kulut ,35 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä ,74 Tuotto-/kulujäämä ,89 YLEISAVUSTUKSET Yliopistolain mukainen valtionrahoitus ,00 TILIKAUDEN TULOS ,11 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Sidottujen rahastojen muutos ,08 Muut välittömät verot ,23 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ,80 14 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

15 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,29 Muut pitkävaikutteiset menot ,25 Ennakkomaksut , ,70 Rakennukset ja rakennelmat ,78 Koneet ja kalusto ,28 Muut aineelliset hyödykkeet ,29 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,62 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,29 Omakatteisten rahastojen varat ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus , ,55 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,68 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,79 Muut saamiset ,44 Siirtosaamiset , ,41 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet ,99 Muut arvopaperit , ,13 Rahat ja pankkisaamiset ,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,69 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,83 Omakatteiset rahastot ,80 Vapaat rahastot ,38 Muu oma pääoma Toimintapääoma ,32 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,83 Tilikauden voitto (tappio) , ,95 Oma pääoma yhteensä ,96 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,42 VIERAS PÄÄOMA Omakatteisten rahastojen velat 210,68 210,68 Pitkäaikainen Saadut ennakot , ,00 Lyhytaikainen Saadut ennakot ,58 Ostovelat ,35 Muut velat ,82 Siirtovelat , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,69 15

16 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan kulujäämä Edelliseen sisältyvät poistot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Muiden ei-rahamääräisten erien oikaisut Varsinaisen toiminnan rahavirta Varainhankinnan rahavirta Satunnaiset erät (+/-) 0 Saadut yleisavustukset Maksetut välittömät verot 0 Omakatteisten rahastojen rahavirta Toiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Saadut investointiavustukset Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit sijoituksiin Osinkotuotot sijoituksista Sijoitusten nettotulot Annetut lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Omakatteisten rahastojen investointien rahavirta Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Oman pääoman lisäykset Lainakannan muutokset Saadut korot ja rahoitustuotot Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista 0 Omakatteisten rahastojen rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden alussa Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden lopussa RAHAVAROJEN MUUTOS YHTEENSÄ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun yliopisto

17 MÄÄRÄLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMAT HENKILÖSTÖKULUT KA TAV Tohtorintutkinnot Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat TÄYDENTÄVÄ TUTKIMUSRAHOITUS, M Täydentävä tutkimusrahoitus yhteensä 65,6 71,1 64,0 % kokonaisrahoituksesta 29,9 30,7 27, KANSALLINEN KILPAILTU TUTKIMUSRAHOITUS, M Suomen Akatemia 18,6 20,4 19,4 Tekes 10,8 16,0 16,1 KANSAINVÄLINEN KILPAILTU TUTKIMUSRAHOITUS, M EU-puiteohjelmarahoitus ja muu laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus 4,1 3,4 4,0 Muu ulkomainen rahoitus 2,4 3,1 2,5 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA Toimintatuotot/ Toimintakulut 98,10% Toimintakate (ilman poistoja)/ poistot 2,00% Investointien tulorahoitus 2,00% Omavaraisuusaste 86,20% Oman pääoman tuotto 3,00% Quick ratio 2,24 Current ratio 3,08 Kassan riittävyys, pv TULOJEN JAKAUMA (M ) Perusrahoitus 147,3 Harj. koulujen kotikuntakorvaukset 0 5,2 Muut 2009 yleisavustukset Henkilöstökulut 1000 Henkilöstön määrä (lkm) Täydentävä rahoitus 73,1 Henkilöstön määrä (htv) Henkilökulut /htv Henkilöstön määrä (ka) YHTEENSÄ 225, Henkilöstökulut 1000 Henkilökulut /htv HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMINTAMENOJEN JAKAUMA (M ) Hen Hen Hen Tunnuslukujen laskentakaavat: Toimintatuotot/ Toimintakulut, % = 100 * (Perusrahoitus + avustustuotot + liiketoiminnan tuotot + muut tuotot)/ Varsinaisen toiminnan kulut Toimintakate/ Poistot, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Poistot Investointien tulorahoitus, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Investointien omahankintameno Omavaraisuusaste, % = 100 * Oma pääoma/ (Koko pääoma saadut ennakot) Oma pääoman tuotto, % = 100 * Tilikauden tulos/ Oma pääoma yhteensä Quick ratio = Rahoitusomaisuus/ Lyhytaikainen vieras pääoma Current ratio = (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus)/ Lyhytaikainen vieras pääoma Kassan riittävyys, pv = 365 * Rahavarat 31.12/ Kassasta maksut tilikaudella Henkilöstökulut 155,1 Poistot 4,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat 10,9 Palvelujen ostot 12,7 Tilavuokrat ja muut vuokrat 29,3 Matkakulut 6,9 Muut kulut 10,5 YHTEENSÄ 229,9 17

18 OULUN YLIOPISTO LINNANMAA PL OULUN YLIOPISTO PUH Viestintäpalvelut 2014

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Hallituksen toimintakertomus 2012 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopisto solmi keväällä 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuksen vuosille 2013

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS HALLITUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopisto jatkoi vuonna 2014 rakenteellista uudistamista, tavoitteina yliopiston kilpailukyvyn

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on merkittävä alueellinen rooli ja koulutuksessa valtakunnallisesti merkittävä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot