KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ"

Transkriptio

1 KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 12 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen noin vuosi valmistumisen jälkeen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

2 Sisällys 1 TAUSTATIEDOT TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA VALMISTUMISEN JÄLKEEN TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT TYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN JA TUTKINTOON LIITE 1 VASTAAJIEN PÄÄAINE... LIITE 2 AMMATTI-, TEHTÄVÄ- TAI VIRKANIMIKKEET... LIITE 3 KYSELYLOMAKE. Kuviot: Kuvio 1 Koulutusala Kuvio 2 Tieteenalayksikkö Kuvio 3 Pääasiallisin syy siihen, että ei ole jatkanut maisteritutkintoon Kuvio 4 Tilanne kyselyhetkellä (tiivistelmä)... 6 Kuvio 5 Työttömyysaika kuukausina työttömyyttä kokeneilla Kuvio 6 Työssäolokuukaudet valmistumisen jälkeen Kuvio 7 Työssäolokuukaudet valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavissa tehtävissä Kuvio 8 Opiskeluaikainen työssäkäynti... 8 Kuvio 9 Nykyinen työnantaja Kuvio Nykyisen päätyön luonne.... Kuvio 11 Työnsaantiin vaikuttaneet tekijät Kuvio 12 Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Kuvio 13 Tyytyväisyys nykyiseen työhön verrattuna omiin tavoitteisiin Kuvio 14 Nykyisen työtehtävän vastaavuus vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa Kuvio 15 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Kuvio 16 Kandidaatin tutkinnon hyödyt työmarkkinoilla Kuvio 17 Tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan Kuvio 18 Tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopisto-opiskelussa

3 1 TAUSTATIEDOT Kandidaattien työelämään sijoittumista seurataan sijoittumisseurantakyselyllä noin vuosi valmistumisen jälkeen. Kyselyn kohderyhmäksi pyritään rajaamaan ne kandidaatit, jotka eivät jatka opintojaan maisteriopintoihin. Kysely lähetetään niille kandidaateiksi valmistuneille, joille ei opintorekisteristä saatujen tietojen mukaan ole kertynyt kuin enintään opintopistettä valmistumisen jälkeisenä vuotena. Kuitenkin joukossa on aina myös niitä kandidaatiksi valmistuneita, jotka ovat jatkaneet maisterivaiheeseen, mutta opintoja ei ole kertynyt opintopistettä enempää. Vuonna 12 valmistuneiden kandidaattien sijoittumisseurantakyselyyn vastasi yhteensä 1 kandidaatin tutkinnon suorittanutta. 24 vastaajaa oli valmistunut lastentarhanopettajakoulutuksesta. Yhteensä niitä kandidaatteja, joille ei ollut kertynyt yli opintopistettä kuluneen vuoden aikana, oli 264, joten vastausprosentiksi muodostui 49. Raportissa esitetään lastentarhanopettajiksi valmistuneiden tulokset erikseen. Kuvioissa LTO-lyhenne tarkoittaa lastentarhanopettajia. Vastanneista lastentarhanopettajista kolme oli miehiä, loput 21 naisia. Muista kyselyyn vastanneista 68 oli naisia ja 38 miehiä. Kuvioissa 1 ja 2 nähdään vastaajien koulutusala ja tieteenalayksikkö. Liitteessä esitetään vastaajien pääaineet (liite 1). Koulutusala Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen 35 Luonnontieteellinen LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=6) Terveystieteiden Yhteiskuntatieteellinen Kuvio 1 Koulutusala. 3

4 9 Tieteenalayksikkö CMT EDU HES LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=6) IBT JKK LTL SIS YKY Kuvio 2 Tieteenalayksikkö. 4

5 2 TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA VALMISTUMISEN JÄLKEEN Kandidaatiksi valmistuneilta kysyttiin, miksi he eivät olleet jatkaneet opintojaan maisterin tutkintoon asti. Kuviossa 3 nähdään tulokset. 7 Pääasiallisin syy siihen, että ei tässä vaiheessa ole jatkanut opintoja maisterin tutkintoon asti Työpaikan saaminen tai yleensä työtilanne Opiskelemallaan alalla kandidaatintutkinto on riittävä Tällä hetkellä opiskelu ei ole ajankohtaista Miettii, onko pääaine oikea/ jatkaako tässä koulutusohjelmassa Muu syy, ettei ole jatkanut maisterintutkintoon asti LTO (N=22) Muu kandidaatti (N=96) Kuvio 3 Pääasiallisin syy siihen, että ei ole jatkanut maisteritutkintoon. Lastentarhanopettajilla kandidaatin tutkinnon riittävyys alalla oli yleisin syy, miksi maisteritutkintoon ei ollut jatkettu. Myös työpaikan saaminen ja työtilanne olivat yleisiä syitä. Muista kandidaateista hieman alle kolmasosa (29 ) vastasi työpaikan saamisen tai yleensä työtilanteen olleen syy sille, että ei ollut jatkanut maisterin tutkintoon. Noin puolet (51 ) vastaajista oli valinnut muu syy -vaihtoehdon. Muista syistä yleisimpiä olivat opintojen jatkaminen toisessa korkeakoulussa ja elämäntilanteeseen liittyvät syyt kuten hoitovapaa tai sairaus. Jotkut vastanneista olivat jatkaneet maisteritutkintoon ja tekivät graduaan eikä muita opintoja enää ollut. Heille oli siis viimeisen vuoden aikana kertynyt enintään opintopistettä, ja he olivat kyselyn kohderyhmää, vaikka olivatkin jatkaneet maisteritutkintoon. 5

6 Vastaajien tilanne kyselyhetkellä eli noin vuosi valmistumisen jälkeen nähdään alla olevasta kuviosta: 6 54 Tilanne tällä hetkellä (tiivistelmä) Vakituinen työ Määräaikainen työ 25 Työtön työnhakija 4 LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=6) Pää-/ sivutoiminen opiskelija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Kuvio 4 Tilanne kyselyhetkellä (tiivistelmä). Lastentarhanopettajista yli puolet (54 ) oli vakituisessa työssä ja kolmasosa määräaikaisessa työssä. Muutama vastaaja ilmoitti opiskelevansa pää- tai sivutoimisesti tai olevansa muuten työelämän ulkopuolella. Muista kandidaateista noin kaksi kolmesta (67 ) oli vuosi valmistumisen jälkeen työssä; heistä 42 oli vakituisessa työssä ja 25 määräaikaisessa työssä. 15 muista kandidaateista ilmoitti opiskelevansa pää- tai sivutoimisesti ja 15 oli muuten työelämän ulkopuolella. 3 vastaajista oli vuosi valmistumisen jälkeen työttömänä. Työttömyyttä oli valmistumisen jälkeen kokenut 38 lastentarhanopettajiksi valmistuneista ja 16 muista kandidaateista. Seuraava kuvio havainnollistaa koetun työttömyysajan pituutta: Työttömyysaika kuukausina työttömillä LTO (N=9) Muu kandidaatti (N=16) 1-6 kk 7-9 kk Yli 9 kk Kuvio 5 Työttömyysaika kuukausina työttömyyttä kokeneilla. 6

7 Kaikilla työttömyyttä kokeneilla lastentarhanopettajilla työttömyysaika oli ollut alle puolen vuoden pituinen. Muilla kandidaateilla suurimmalla osalla (75 ) työttömyys oli kestänyt alle puoli vuotta, mutta joka neljäs oli kokenut työttömyyttä yli yhdeksän kuukautta. Seuraavista kuvioista nähdään, kuinka monta kuukautta valmistuneet olivat olleet töissä valmistumisen jälkeen ja kuinka monta kuukautta koulutusta vastaavissa tehtävissä. Työssäolokuukaudet valmistumisen jälkeen kk 1-6 kk 7-9 kk Yli 9 kk LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=87) Kuvio 6 Työssäolokuukaudet valmistumisen jälkeen. Työssäolokuukaudet valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavissa tehtävissä kk 1-6 kk 7-9 kk Yli 9 kk LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=84) Kuvio 7 Työssäolokuukaudet valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavissa tehtävissä. 7

8 Suurin osa lastentarhanopettajista (83 ) oli ollut töissä yli yhdeksän kuukautta valmistumisensa jälkeen ja lähes yhtä moni (79 ) oli toiminut yli yhdeksän kuukautta koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Muista kandidaateista 63 oli ollut valmistumisen jälkeen yli yhdeksän kuukautta työssä ja 42 vastanneista oli työskennellyt yli yhdeksän kuukautta koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Neljäsosa ei ollut työskennellyt lainkaan koulutustaan vastaavissa tehtävissä valmistumisen jälkeen. Kandidaateiksi valmistuneilta kysyttiin opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä, jota alla oleva kuvio havainnollistaa. Opiskeluaikainen työssäkäynti Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 24 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä Tutkintoon sisältyvässä työharjoittelussa Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) Ei ole ollut työssä opiskeluaikana LTO (N=24) 4 Muu kandidaatti (N=5) 2 Kuvio 8 Opiskeluaikainen työssäkäynti. Lähes kaikki vastaajat olivat olleet opiskeluaikana töissä. Lastentarhanopettajista yli puolet (63 ) oli tehnyt lukukausien aikana omaan opiskelualaan liittyvää työtä. Kaksi kolmesta oli työskennellyt lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä. Tutkintoon kuuluva harjoittelu oli ollut myös yksi työn muoto. Yli puolet (63 ) oli työskennellyt lukukausien ulkopuolella. Muista kandidaateista hieman yli puolet (54 ) ilmoitti työskennelleensä lukukausien ulkopuolella. Noin puolet (51 ) oli ollut muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä opiskeluaikana. Hieman vajaa puolet vastaajista (48 ) oli tehnyt omaan alaan liittyvää työtä lukukausien aikana. 8

9 Kyselyhetken työnantaja ja työn luonne esitetään seuraavissa kuvioissa: Nykyinen työnantaja LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=8) Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms. Muu työnantaja Kuvio 9 Nykyinen työnantaja. Kaikki lastentarhanopettajiksi valmistuneet olivat työllistyneet kuntasektorille. Muista kandidaateista yli puolet (58 ) oli työllistynyt yrityksiin. Vastaajat olivat työllistyneet monipuolisesti myös muille työantajasektoreille. Kunnissa toimi 14 vastaajista, järjestöissä tai vastaavissa 9 ja yliopistoissa 6 vastaajista. Muutama vastaaja oli työllistynyt valtiolle ja muutama toimi ammattikorkeakoulussa, muussa julkisen hallinnon organisaatiossa tai toimi itsenäisenä yrittäjänä. 9

10 Nykyisen päätyön luonne Tutkimus 9 Opetus, koulutus tai kasvatus 8 Johto- ja esimiestehtävät 7 Konsultointi 6 Asiakastyö LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=79) Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimistotehtävät Muu työn luonne Kuvio Nykyisen päätyön luonne. Kaikki lastentarhanopettajat työskentelivät koulutustaan vastaavissa tehtävissä eli opetuksen, koulutuksen tai kasvatuksen parissa. Muiden kandidaattien työtä kuvasivat yleisimmin asiakastyö ja hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät, joiden molempien parissa työskenteli vastaajista. Noin joka kymmenes (9 ) teki viestintä- ja mediatyötä tai toimistotehtäviä ja lähes yhtä moni (8 ) työskenteli opetuksen, koulutuksen ja kasvatuksen parissa, johto- ja esimiestehtävissä tai konsultointitehtävissä. Muutama vastaaja toimi tutkimustehtävissä (4 ) ja markkinoinnin ja myynnin (5 ) parissa. Ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeet on koottu liitteeseen (liite 2) ristiintaulukoituna työn luonteen kanssa.

11 3 TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT Valmistuneita pyydettiin arvioimaan, miten eri tekijät olivat vaikuttaneet työnsaantiin. Työnsaantiin vaikuttaneet tekijät (ka) Oikea asenne ja motivaatio työhön Henkilökohtaiset ominaisuudet 5,4 5,4 5, 4,9 Työkokemus 3,8 4,6 Käytännön taidot (esim. tietotekniset taidot, kielitaito) 2,7 4,6 Tutkinnon pääaine/ tutkinto-ohjelma 3,9 5,9 Työelämään olevat verkostot ja kontaktit 3,7 3,3 Tutkinnon opintoyhdistelmä 3,3 3,4 Muu koulutus tai opinnot 2,6 3,2 Kandidaatin tutkinnon tuomat valmiudet ja kontaktit 2,7 4,9 Tutkintoon sisältyvä harjoittelu Järjestö-, luottamus-, tai harrastustoiminnan tuoma lisäosaaminen Kansainvälinen kokemus (esim. vaihto- tai harjoittelu) 1,3 2, 2,5 2,5 2,4 3, =ei lainkaan...6=erittäin paljon Muut kandit (n=83) LTO (n=24) Kuvio 11 Työnsaantiin vaikuttaneet tekijät. Lastentarhanopettajien mielestä työnsaantiin olivat vaikuttaneet eniten tutkinnon pääaine/tutkintoohjelma, oikea asenne ja motivaatio työhön, kandidaatin tutkinnon tuomat valmiudet ja kontaktit ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Muiden kandidaattien mielestä oikean asenteen ja motivaation ohella henkilökohtaiset ominaisuudet, työkokemus ja käytännön taidot olivat olleet merkityksellisimpiä työnsaannin kannalta. 11

12 Jos valmistunut oli kokenut kandidaatiksi valmistumisen jälkeen työllistymisvaikeuksia, häntä pyydettiin arvioimaan, miten eri tekijät olivat vaikeuttaneet työllistymistä. Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät (ka) Alan heikko työmarkkinatilanne Alueellinen työmarkkinatilanne Suhdeverkostojen puute Työkokemuksen puute Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Epätietoisuus omista tavoitteista Tutkinnon huono tunnettuus Epävarmuus omasta osaamisesta Määräaikaisissa työsuhteissa olevat katkot Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä Puutteelliset työnhakutaidot Puutteellinen työelämätietous Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli 1, 1, 1, 1, 1, 1,6 2, 1,4 2,2 3,1 3, 2, 2,9 2,9 2, 2,8 2,8 1,8 2,7 2,5 2,4 1,6 1,7 4,3 4,2 4,1 3,9 3, Muut kandit (n=37) LTO (n=5) 1= ei lainkaan...6=erittäin paljon Kuvio 12 Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät. Lastentarhanopettajista vain viisi oli vastannut kysymykseen. He kokivat määräaikaisissa työsuhteissa olleiden katkojen vaikeuttaneen eniten työllistymistä. Myös työkokemuksen puute, alueellinen työmarkkinatilanne, epätietoisuus omista tavoitteista ja epävarmuus omasta osaamisesta olivat vaikeuttaneet hieman työllistymistä. Muiden kandidaattien mielestä alan ja alueen heikko työmarkkinatilanne olivat työnsaantia eniten vaikeuttaneita tekijöitä. Myös suhdeverkostojen ja työkokemuksen puutteen koettiin vaikeuttaneen melko paljon työllistymistä. Muina tekijöinä mainittiin mm. väärän alan valinta ja motivaation ja kiinnostuksen puute hakea alan töitä. 12

13 4 TYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN JA TUTKINTOON Tyytyväisyys nykyiseen työhön verrattuna omiin tavoitteisiin Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen LTO (N=22) Muu kandidaatti (N=79) Kuvio 13 Tyytyväisyys nykyiseen työhön verrattuna omiin tavoitteisiin. Valmistuneet olivat melko tyytyväisiä kyselyhetken työhönsä verrattuna heidän omiin tavoitteisiinsa. Lastentarhanopettajista 27 oli melko tyytyväisiä, 45 tyytyväisiä ja 14 erittäin tyytyväisiä. Kukaan ei vastannut olevansa erittäin tyytymätön. Muista kandidaateista noin kolmasosa (32 ) oli melko tyytyväinen tai tyytyväinen (34 ) työhön verrattuna omiin tavoitteisiin. 15 vastaajista oli erittäin tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä ilmeni myös jonkin verran, sillä 13 vastaajista ilmoitti olevansa melko tyytymätön, 3 tyytymätön ja 4 erittäin tyytymätön nykyiseen työhön verrattuna omiin tavoitteisiin. 13

14 Kuviosta 14 nähdään, vastasiko työtehtävä vastaajien mielestä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa. Nykyisen työtehtävän vastaavuus vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa (kandidaatin tutkintoa) Kokonaan Osittain Ei lainkaan LTO (N=22) Muu kandidaatti (N=78) Kuvio 14 Nykyisen työtehtävän vastaavuus vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa. Lastentarhanopettajista melkein kaksi kolmesta (64 ) koki työtehtävän vastaavan vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa. Loput vastaajat (36 ) olivat sitä mieltä, että työtehtävä vastasi vaatimustasoltaan kandidaatin tutkintoa osittain. Muista kandidaateista 44 koki, että työtehtävä vastasi osittain yliopistollista tutkintoa. Lähes yhtä moni ( vastaajista) oli sitä mieltä, että työ vastasi tutkinnon vaatimustasoa kokonaan. Vajaa viidesosa (17 ) vastaajista oli sitä mieltä, että työtehtävä ei vastannut lainkaan yliopistollista tutkintoa. 14

15 Seuraavasta kuviosta nähdään, miten vastaajat kokivat pystyvänsä hyödyntämään yliopistossa opittuja asioita työssään Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä LTO (N=22) Muu kandidaatti (N=79) Hyödyntää jatkuvasti Hyödyntää jonkin verran / osittain Ei voi hyödyntää juuri lainkaan Kuvio 15 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä. Valmistuneet pystyivät hyödyntämään melko hyvin yliopistossa opittuja asioita kyselyhetken työssään. 77 lastentarhanopettajista ilmoitti hyödyntävänsä oppimaansa jatkuvasti, 23 jonkin verran. Muista kandidaateista 41 kertoi hyödyntävänsä yliopistossa oppimaansa jatkuvasti työssään, 49 jonkin verran. Joka kymmenes vastaaja koki, että ei voinut hyödyntää yliopistossa oppimaansa juuri lainkaan työssään. 15

16 Valmistuneilta kysyttiin, oliko kandidaatin tutkinnosta ollut hyötyä työmarkkinoilla Kandidaatin tutkinnon hyödyt työmarkkinoilla Merkittävää hyötyä: on työllistynyt tutkinnon avulla Osittaista hyötyä: opintojen kautta on saanut lähinnä sisällöllistä tukea työhön Ei merkittävää hyötyä: kandidaatintutkinto ei ole ollut ratkaisevassa roolissa työllistymisen kannalta Ei osaa sanoa Muuta hyötyä kandidaatin tutkinnosta työmarkkinoilla LTO (N=24) Muu kandidaatti (N=3) Kuvio 16 Kandidaatin tutkinnon hyödyt työmarkkinoilla. Lähes kaikki lastentarhanopettajat vastasivat, että tutkinnosta oli ollut merkittävää hyötyä, sillä he olivat työllistyneet tutkinnon avulla. Muista kandidaateista lähes puolet (45 ) koki, että tutkinnosta ei ole ollut hyötyä; sen ei koettu olleen ratkaisevassa asemassa työllistymisessä. Kolmasosa vastasi, että tutkinnosta oli ollut osittaista hyötyä, sillä opinnot olivat antaneet sisällöllistä tukea työhön. Muina hyötyinä mainittiin mm. sijaisuuksien saaminen, parempi palkkaus ja itseluottamuksen kasvu työnhaussa. 16

17 Kandidaatteja pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan. 6 Tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan LTO (N=23) Muu kandidaatti (N=2) 8 Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Kuvio 17 Tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä Tampereen yliopiston opetustarjontaan. Melko tyytyväisiä oli noin puolet kaikista vastaajista (52 lastentarhanopettajista ja 48 muista kandidaateista). Tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden kohteita tarkennettiin vielä avoimilla kysymyksillä. Lastentarhanopettajat olivat tyytyväisiä omaan koulutukseen monesta eri näkökulmasta: sen sisältöön, opetusmenetelmiin (erityisesti PBL-menetelmään) ja vahvaan työelämäkytkentään. Lisäksi moni oli tyytyväinen opetustarjonnan monipuolisuuteen ja sivuainemahdollisuuksiin. Tyytymättömyyttä sen sijaan aiheuttivat mm. erityispedagogiikan poistuminen opetustarjonnasta ja se, että vapaasta sivuaineoikeudesta huolimatta kiinnostavien sivuaineiden todellinen suorittaminen oli usein hankalaa mm. lastentarhanopettajakoulutuksen aikatauluista johtuen. Aikatauluhaasteista johtuen myös pakollisten kieliopintojen opiskelu oli koettu ongelmalliseksi. Muut kandidaatit olivat erityisen tyytyväisiä mm. vapaaseen sivuaineoikeuteen, opetustarjonnan monipuolisuuteen, opetuksen laatuun ja tiettyihin kursseihin. Tyytymättömyyttä aiheuttivat mm. kursseille (esim. kieliopintoihin) pääsemisen vaikeus, joustamattomuus kurssien suoritustavoissa ja ajankohdissa, ohjaus ja käytännönläheisyyden ja työelämäkytkennän puute. 17

18 Valmistuneita pyydettiin arvioimaan, miten erilaiset työelämässä hyödylliset tieto- ja taitoalueet olivat kehittyneet yliopistossa. Tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopisto-opiskelussa (ka) Oman alan teoreettinen osaaminen Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tiedonhankintataidot Kielitaito Viestintä- ja kommunikointitaidot Tiimityötaidot, sosiaaliset taidot Tietotekniikan hallinta Tilastollinen osaaminen (mm. menetelmät ja tulkinta) Esiintymistaidot Projektiosaaminen Talouden perusteiden tuntemus Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,6 1,5 2,4 2,6 4,9 5,2 4,7 4,8 4,4 4,7 4, 3,1 3,8 4,7 3,5 5, 3,5 3,4 3,4 3,8 3,3 4,7 3, 4,3 Muu kandidaatti (n=4) = ei lainkaan...6= erittäin paljon 5 6 LTO (n=23) Kuvio 18 Tieto- ja taitoalueiden kehittyminen yliopisto-opiskelussa. Vastaajien mielestä yliopisto-opiskelu oli kehittänyt erityisesti oman alan teoreettista osaamista, analyyttisen ja systemaattisen ajattelun taitoja ja tiedonhankintataitoja. Lastentarhanopettajien mielestä opiskelu oli kehittänyt paljon myös tiimityötaitoja, esiintymistaitoja ja viestintä- ja kommunikointitaitoja. 18

19 LIITE 1 VASTAAJIEN PÄÄAINE Count Pääaine * Kandidaattitutkinto Crosstabulation Kandidaattitutkinto Total LTO Muu kandidaatti Aluetiede 1 1 Biokemia 2 2 Englantilainen filologia 6 6 Etnomusikologia 1 1 Filosofia 4 4 Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi 2 2 Hallintotiede 1 1 Historia 3 3 Hoitotiede 1 1 Informaatiotutkimus 2 2 Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media 4 4 Julkisoikeus 2 2 Kansainvälinen politiikka 7 7 Kansantaloustiede 3 3 Pääaine Kansanterveystiede 1 1 Kasvatustiede 5 5 Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus Kasvatustiede, varhaiskasvatus Kunnallisoikeus 1 1 Kunnallistalous 1 1 Käännöstiede (englanti) 2 2 Käännöstiede (venäjä) 1 1 Matematiikka 2 2 Pohjoismaiset kielet 2 2 Psykologia 1 1 Puheviestintä 1 1 Saksan kieli ja kulttuuri 4 4 Sosiaalipsykologia 4 4 Sosiaalityö

20 Sosiologia 4 4 Suomen kirjallisuus 6 6 Teatterin ja draaman tutkimus 2 2 Tiedotusoppi Tietojenkäsittelyoppi 4 4 Vakuutustiede 2 2 Valtio-oppi 3 3 Venäjän kieli ja kulttuuri 1 1 Vuorovaikutteinen teknologia 6 6 Yleinen kirjallisuustiede 1 1 Ympäristöpolitiikka 1 1 Yrityksen hallinto 1 1 Yrityksen taloustiede, laskentatoimi 1 1 Yritysjuridiikka 2 2 Total

21 LIITE 2 AMMATTI-, TEHTÄVÄ- TAI VIRKANIMIKKEET Tutkimus Opetus, kasvatus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimistotehtävät Harjoittelija Kenttätyön ohjaaja Projektipäällikkö/tutkija Tutkimusapulainen (2 kpl) Erityislastentarhanopettaja Erityisluokan opettaja Esiluokan opettaja Lastentarhanopettaja ( kpl) Laulunopettaja Luokanopettaja Ohjaaja Opetussijaisuus Päivähoidon opettaja Päiväkodin opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Vs. päiväkodin johtaja Business manager Johtaja Osastosihteeri Päiväkodin johtaja Pääsihteeri Toiminnanjohtaja (2 kpl) Tuottaja & toimittaja Hr-konsultti Turvallisuuskonsultti Erikoiskirjastovirkailija Farmaseutti Fysioterapeutti Korvauskäsittelijä Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Myyjä (4 kpl) Postityöntekijä Sosiaalityöntekijä (2 kpl) Tarjoilija Asiakaspäällikkö Markkinointiassistentti Myyjä Vientiassistentti Application specialist Controller Erityisasiantuntija Järjestelmäasiantuntija Lapsi- ja varhaisnuorisotyön ohjaaja Ohjelmistokehittäjä Project manager Riskienhallintacontroller Support consultant, dw specialist Kesätoimittaja Technical writer Tiedottaja Tiedotus- ja järjestösihteeri Amanuenssi Intern Lakimies Postikonsultti 21

22 Yrittäjä Muu Toimistosihteeri Transcreation account executive Yrittäjä Äänikirjanlukija Elintarviketyöntekijä Freelancer Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Lennonjohto-operaattori Psykologiassistentti Rakennusmies Ympäristönäytteenottaja 22

23 Liite 3 Tampereen yliopisto I KOULUTUS- JA TUTKINTOTAUSTA Kandidaatin tutkinnosta valmistuneiden työllistymiskysely Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut Yliopisto toimii aktiivisesti valmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Tampereen yliopistossa näitä toimia koordinoi Opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut. Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin kandidaatin tutkinnosta valmistuneiden sijoittumista työhön ja eräitä työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä. Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajan tasalla olevaa tietoa niin ura- ja rekrytointipalvelutoiminnan kuin myös yliopiston tieteenalayksiköiden käyttöön. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös akateemisten työuraa koskevissa tutkimuksissa. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opetuksessa sekä harjoittelun järjestämisessä. Työllistymiskyselyyn vastaamaan on valittu ne kandidaatin tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka eivät tietojemme mukaan tällä hetkellä opiskele aktiivisesti Tampereen yliopistossa ja joilla on rekisteröityjä opintosuorituksia kuluneen lukuvuoden ajalta enintään kymmenen opintopisteen ( op) verran. Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi ja raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta. Lomakkeiden numerointi yhdistää antamasi tiedot opintorekisterin taustatietoihin kuten koulutusalaasi sekä helpottaa palautusten seurantaa. Kyselyn tuloksia julkaistaan keväällä 14 Ura- ja rekrytointipalveluiden verkkosivuilla osoitteessa: Odotamme vastaustasi kahden viikon kuluessa ensisijaisesti verkkolomakkeella osoitteessa Lisätietoja antavat Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämispäällikkö Kaisa Lammi, puh sekä osastosihteeri Johanna Honkanen, puh Vastaa kysymyksiin rengastamalla sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Kiitos vaivannäöstäsi! a) Oletko suorittanut ylioppilastutkinnon jälkeen muita, esimerkiksi toisen asteen tutkintoja (esim. merkonomi) ennen Tampereen yliopistossa suorittamaasi kandidaatin tutkintoa? 1 En 2 Kyllä, mitä ja milloin? b) Oletko suorittanut muita korkeakoulututkintoja (esim. yliopisto/amk-tutkinto) ennen Tampereen yliopistossa suorittamaasi kandidaatin tutkintoa? 1 En 2 Kyllä, mitä ja milloin? c) Minkä näet olevan pääasiallinen syy siihen, että et tässä vaiheessa ole jatkanut opintojasi maisterin tutkintoon asti? 1 Työpaikan saaminen tai yleensä työtilanne 2 Opiskelemallani alalla kandidaatin tutkinto on riittävä 3 Tällä hetkellä opiskelu ei ole minulle ajankohtaista 4 Mietin, onko pääaineeni minulle oikea / jatkanko tässä koulutusohjelmassa 5 Muu syy, mikä? d) Jos olet jatkanut maisterin tutkintoon, missä suoritat opintoja? 1 Jatkan opintoja Tampereen yliopistossa 2 Jatkan opintoja toisessa oppilaitoksessa, mikä oppilaitos ja tutkinto? e) Oletko suunnitellut jatkavasi opintojasi tulevaisuudessa maisterin tutkintoon asti? 1 Kyllä 2 En 3 En osaa sanoa II TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA a) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista) 1 Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 3 Teen vakituista osa-aikatyötä / periodityötä 4 Teen määräaikaista osa-aikatyötä / periodityötä 5 Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana / freelancerina 6 Työllistettynä/työharjoittelussa/työkokeilussa 7 Työttömänä työnhakijana 8 Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa 9 Päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Sivutoimisena opiskelijana (opiskelen työn ohella) 11 Perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) 12 Muuten työelämän ulkopuolella, miten?

24 Tampereen yliopisto b) Oletko ollut työttömänä kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen? 1 En ole ollut työttömänä 2 Kyllä, yhteensä kuukautta c) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmistumisesi jälkeen? Olen ollut työssä kuukautta, josta koulutustani vastaavissa tehtävissä kuukautta. d) Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi ollut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 1 Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 2 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä 3 Tutkintoon sisältyvässä harjoittelussa 4 Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) 5 En ole ollut työssä opiskeluaikana Seuraavat kysymykset (e-g) tässä osiossa vain työssäoleville. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. (Jos et ole työssä, siirry kohtaan III d). e) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä työnantajaasi? 1 Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos 5 Yliopisto 6 Muu julkisen hallinnon organisaatio 7 Järjestö tai vastaava 8 Oma yritys, vastaanotto tms. 9 Muu, mikä? f) Mikä on nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi? g) Mikä seuraavista lähinnä kuvaa päätyötäsi tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista tai kirjoita oma kuvauksesi kohtaan 11) 1 Tutkimus 2 Opetus, koulutus tai kasvatus 3 Johto- ja esimiestehtävät 4 Konsultointi 5 Asiakastyö 6 Markkinointi ja myynti 7 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 8 Viestintä- ja mediatyö 9 Toimistotehtävät Joku muu, mikä? III TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT a) Työskentelitkö nykyisessä työpaikassasi jo ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista? 1 Kyllä vuotta, kuukautta 2 En b) Mitä hakukanavia käytit nykyisen työpaikkasi saamiseksi? Valitse enintään kolme tärkeintä. 1 Ilmoitukseen vastaaminen 2 Oma aktiivinen yhteydenottotyö työnantajiin 3 Välityspalvelut (yliopisto, työvoimatoimisto jne.) 4 Verkkorekrytointipalvelut 5 Hyödynsin suhdeverkostoja 6 Työllistin itse itseni yrittäjänä/ammatinharjoittajana 7 Joku muu, mikä? c) Arvioi paljonko seuraavat tekijät vaikuttivat myönteisesti nykyisen työpaikkasi saamiseen. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=ei lainkaan =erittäin paljon 1. Tutkinnon pääaine/tutkinto-ohjelma Tutkinnon opintoyhdistelmä Kandidaatin tutkinnon tuomat valmiudet ja kontaktit Tutkintoon sisältyvä harjoittelu Työkokemus Käytännön taidot (esim tietotekniset taidot, kielitaito) 7. Kansainvälinen kokemus (esim vaihto tai harjoittelu) 8. Muu koulutus tai opinnot Verkostot ja kontaktit työelämään Oikea asenne ja motivaatio työhön Henkilökohtaiset ominaisuudet Järjestö-, luottamus- tai harrastustoiminnan tuoma lisäosaaminen d) Jos sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=ei lainkaan =erittäin paljon 1. Työkokemuksen puute Puutteelliset työnhakutaidot Suhdeverkostojen puute Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Alan heikko työmarkkinatilanne Alueellinen työmarkkinatilanne Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Puutteellinen työelämätietous Epätietoisuus omista tavoitteista Epävarmuus omasta osaamisesta En ole löytänyt itseäni kiinnostavaa työtä Sukupuoli Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy

25 Tampereen yliopisto 15. Muu, mikä? IV TYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN JA TUTKINTOON Seuraavat kysymykset (a-c) tässä osiossa vain työssäoleville. (Jos et ole työssä, siirry kohtaan IV d). a) Miten tyytyväinen olet nykyiseen työhösi verrattuna omiin tavoitteisiisi? Ympyröi sopivin vaihtoehto (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen) b) Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa (kandidaatin tutkintoa)? 1 Kokonaan 2 Osittain 3 Ei lainkaan c) Miten hyvin voit hyödyntää yliopistossa oppimiasi asioita nykyisessä työssä? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1 Hyödynnän jatkuvasti 2 Jonkin verran/osittain 3 En voi hyödyntää juuri lainkaan d) Millaista hyötyä kandidaatin tutkinnosta on ollut sinulle työmarkkinoilla? 1 Merkittävää hyötyä: olen työllistynyt tutkintoni avulla 2 Osittaista hyötyä: opintojeni kautta olen saanut lähinnä sisällöllistä tukea työhöni 3 Ei merkittävää hyötyä: kandidaatin tutkinto ei ole ollut ratkaisevassa roolissa työllistymiseni kannalta 4 En osaa sanoa 5 Muulla tavoin, miten? e) Miten koet, että työmarkkinoilla arvostetaan kandidaatin tutkintoa ylipäätään? f) Miten tyytyväinen olet Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan? Ympyröi sopivin vaihtoehto (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen) g) Mihin olet opetustarjonnassa erityisen tyytyväinen? Mihin olet opetustarjonnassa erityisen tyytymätön? h) Mikäli suorittamaasi kandidaatin tutkintoon sisältyi harjoittelua, arvioi sen merkitystä opintojesi ja/tai työelämään siirtymisen kannalta. i) Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt seuraavia työelämässä hyödyllisiä tieto- ja taitoalueita. 1=ei lainkaan =erittäin paljon 1. Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Tiedonhankintataidot Tietotekniikan hallinta Tilastollinen osaaminen (mm. menetelmät ja tulkinta) Kielitaito Viestintä- ja kommunikointitaidot Esiintymistaidot Tiimityötaidot, sosiaaliset taidot Projektiosaaminen Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Talouden perusteiden tuntemus Palautetta tai kommentoitavaa (voit jatkaa seuraavalle sivulle):

26 Tampereen yliopisto

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3052 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY BACHE- LOR GRADUATES OF 2012 Tämä

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 11 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen noin vuosi valmistumisen jälkeen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2993 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3122 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2917 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ VUONNA 2009 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2017 ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 2015 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ VUOSINA 2007-2008 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 2006 Tampereen yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328)

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328) Uraseurantakysely vuosina 212-213 tohtorin tutkinnon suorittaneille Tilanne ja mielipiteet / syksy 2 Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti (163/328) Jari Penttilä / Työelämäpalvelut 7 Sukupuoli

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot