Hyvinvoinnin mittaamisen haasteet. Syyskuu 2012 Hilkka Vihavainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin mittaamisen haasteet. Syyskuu 2012 Hilkka Vihavainen"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin mittaamisen haasteet Syyskuu 2012 Hilkka Vihavainen

2 Esityksen rakenne Taustaa mistä on puhe kun puhutaan hyvinvoinnin mittaamisesta? Hyvinvointi on moniulotteista mitä meillä nyt on? Tilastojen kehittämissuunnat

3 Taustaa Tutkijoiden kritiikki BKT:tä kohtaan Hyvinvoinnin mittaamista sivuavia aloitteita, mm. OECD:n projekti yhteiskuntien hyvinvoinnin ja edistyksen mittaamisesta Sarkozyn asettaman Stiglitz-(Sen-Fitoussi)-komitean raportti vuonna 2009 (12 suositusta) EU:n komission tiedonanto BKT ja muut indikaattorit Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa 2009 (määrittelee 5 tapaa mitata edistystä muuttuvassa maailmassa) Eurooppa 2020 strategia älykkäästä, kestävästä ja osallistuvasta kasvusta (viisi yleistavoitetta) OECD:n green growth strategy Rio+20 asiakirja

4 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelma Hallitus käynnistää kv. suuntaviivojen mukaisesti laajemman kehitysindikaattorin käyttöön ottamiseksi bruttokansantuotteen rinnalle lähivuosina. Valtioneuvoston kanslian hanke, jossa etsittiin mahdollisuuksia laajentaa hyvinvoinnin mittaamista nykyisistä, lähinnä talouteen keskittyvistä avainluvuista myös inhimillisen hyvinvoinnin ja ympäristön tilan paremmin huomioon ottaviin indikaattoreihin. Hankkeen toimikausi oli Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja oli talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen (valtioneuvoston kanslia). (BKT ja kestävä hyvinvointi)

5 Kataisen hallituksen ohjelma Kestävän kehityksen mittarointi Suomalaisten aineellisen hyvinvoinnin ja sen jakautumisen, ympäristön tilan sekä sosiaalisen eheyden ja kansalaisten kokeman hyvinvoinnin seurantatietoja sisältävän mittariston yksityiskohdat täsmennetään asiantuntijatyönä valtioneuvoston kanslian asettaman asiantuntijaryhmän ehdotusten mukaisesti käyttäjänäkökulmaa korostaen. Kehitetään edelleen BKT:n rinnalla ympäristön tilaa ja kestävää kehitystä kuvaavaa mittaristoa

6 Kaikkien aloitteiden takana tarve Täydentää BKT:tä ja/tai kehittää tilalle mittari, joka kuvaa yhteiskunnan edistystä ja hyvinvointia Mitata kansalaisten hyvinvointia ja (mahdollisesti) onnellisuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä (mm. ympäristön tila) Arvioida yhteiskunnan epätasa-arvoa ja eroavaisuuksia Ottaa huomioon yli sukupolvien ulottuvat ympäristökysymykset ja kehityksen kestävyys

7 Hyvinvointi on moniulotteista aineellinen elintaso (tulot ja varallisuus) terveys koulutus ja kulttuuri toiminta ja työ poliittiset oikeudet ja hallinto sosiaaliset suhteet ympäristö taloudellinen ja fyysinen turvallisuus/turvattomuus tyytyväisyys/onnellisuus

8 Stiglitzin kehikko hyvinvoinnin kokonaisuuden arvioimiseksi Taloudelliset mittarit, mm. nettokansantulo per capita, varallisuuden ja tulojen jakautuminen, verotuksen vaikutus tulonjakoon jne. Ympäristön mittarit, mm. luonnonvarannot ja kulumisasteet, ilmaston muutoksen indikaattorit Elämisen laatu, esim. terveys: elinajanodote, odotettavissa olevat toimintakykyiset elinvuodet perhettä koskevat indikaattorit: yksin elävien kotitalouksien lukumäärä puute- tai vajeindikaattorit: rikollisuusaste, huumeiden käyttö, vankien määrä, subjektiivinen kokemus hyvinvoinnista

9 Mikä on Suomen tilanne hyvinvoinnin ja ympäristön mittaamisen alueella? Laaja hyvinvointi- ja ympäristö-tilastojen tuotanto Kansantalouden tilinpidon yhteydessä tehtyjä laajennuksia Lehdet: Hyvinvointikatsaus, Tieto&Trendit Findikaattori-tietokanta: Asiantuntijoiden laatimia tutkimusraportteja Genuine Progress Indicator (GPI) ja muita laskelmia opinnäytetöinä 2001 ja uudelleen

10 1. Väestön hyvinvointinäkökulma BKT:n rinnalla Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden mittaaminen kotitalousnäkökulmasta Vuosittain kaksi tilastoa tulonjaosta Veronalaiset tulot -tilasto vuosittain Laajat kulutustutkimukset, viimeksi v. 2006; seuraavan tiedonkeruu 2012 Kotitalouksien varallisuuden jakautuminen (viimeksi 2009) Velkaantuminen (rekisteripohjainen henkilötilasto vuosittain) Hyvinvointipalvelut kulutustutkimuksen yhteydessä Lisäksi: kansantalouden tilinpidon kotitalouksia koskevat tiedot, kuluttajien luottamus talouteen kuluttajabarometrista kuukausittain

11 1987=100 Kotitalouksien reaalitulojen, tuloerojen ja pienituloisuuden kehitys Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo Käytettävissä olevat tulot, mediaani Tuloerot (GINIkerroin) Pienituloisuusaste Lähde: Tulonjakotilasto

12 Desiiliryhmien tulo-osuudet (%) vuosina Tilastokeskus, tulonjakotilasto

13 Vapaa-aika ja kotityö Ajankäyttötutkimus Tutkimuksella selvitettiin mm. työaikaa, kotitöihin, nukkumiseen ja ruokailuun kulunutta aikaa, vapaa-ajan harrastuksia sekä yhdessäoloa ja toimintopaikkaa Vapaa-aikatutkimus toteutettu viimeksi vuonna 2002 tuottaa tietoja vapaa-ajan osallistumisesta seuraava ehkä 2014 tai 2015 Kotityön mittaaminen Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa laskettu vuosille 2001 ja 2006 (Kotitaloustuotannon satelliittitili), seuraava päivitys tulossa 2013?

14 10 64-vuotiaiden ajankäyttö syksyllä Lähde: Tilastokeskus/Ajankäyttötutkimus

15 Vapaa-ajan jakautuminen syksyllä Lähde: Tilastokeskus/Ajankäyttötutkimus

16 Inhimillinen pääoma, osaaminen, elinikäinen oppiminen Vuosittain tuotetaan runsaasti tietoja väestön koulutuksesta Aikuiskoulutustutkimus (ensimmäinen 1980, vuodesta 1990 lähtien 5- vuosittain, seuraava 2012) PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) OECD:n koordinoima aikuisten taitotasotutkimus tiedonkeruu vuonna , tuloksia syksyllä

17 Muita hyvinvointiin liittyviä näkökulmia ja niistä raportoivia tilastoja kuolleisuus, elinajanodote väestötilastot, kuolemansyytilasto poliittinen osallistuminen vaalitilastot turvallisuus rikoksen UHRI-tutkimukset, rikostilastot sosiaaliset suhteet vapaa-aikatutkimus asuinolot asuinolotilasto työllisyys/työttömyys Työvoimatutkimus työolot työolotutkimus pendelöinti työssäkäyntitilasto, ajankäyttötutkimus kulttuuriosallistuminen

18 2. Tilastokeskuksen ympäristötilastot Tilastot (vuositilastoja): Jätetilasto (vuodesta 1987 lähtien) Metsätilinpito (vuodesta 1980 lähtien) Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot (vuodesta 1994 lähtien) Teollisuuden ympäristönsuojelumenot (vuodesta 1992 lähtien) Ympäristöliiketoiminta (vuodesta 2009) Ympäristöverot (vuodesta 1980 lähtien) Kansantalouden materiaalivirrat (TK:ssa vuodesta 2011 lähtien) Toimialoittaiset ilmanpäästöt (vuodesta 2012 lähtien) Julkaisut: Ympäristötilastollinen vuosikirja Teemasivut: Ympäristötilinpidolle oma sivustonsa

19 Kasvihuonekaasuinventaario Tilastokeskus vastaa YK:n ilmastosopimuksen mukaisen kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion toteutuksesta ja raportoinnista Suomessa Tuoreimmat tiedot julkistettu Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain Lähde: Tilastokeskus

20 Kansainvälinen tilastoyhteistyö Uusien mittareiden kehittäminen Rio+20 johtopäätökset Stiglitzin komitean ja GDP and beyond-tiedonannon suositusten purkaminen Euroopan tilastojärjestelmään sopivaksi kehikoksi ESS Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable development loppuraportti kesällä 2011 suositukset: tuotettava mm. subjektiivista hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita OECD: Raportti How s Life? olemassaolevien tilastoaineistojen pohjalta Oman hyvinvoinnin mittaaminen

21 Hyvinvointi- ja ympäristöindikaattoreiden kehittämisagenda Jatketaan hyvinvointia kuvaavien tilastojen tuotantoa resurssien puitteissa 2010 ajankäyttötutkimuksesta julkaistaan useita kokonaisuuksia uusi kulutustutkimus tekeillä työolotutkimus elinolotutkimus: eräitä subjektiivistä hyvinvointia koskevia kysymyksiä Kehitetään ympäristötilinpitoa ympäristöverot toimialoittain (TK:lla menetelmätyö valmistunut 6/2012) Energiatilinpito (TK:lla menetelmätyö käynnistymässä) Kansantalouden tilinpidon uudistaminen vuosina Edetään tilastoalan kansainvälisten kehittämislinjojen mukaisesti Laatukriteerit, tilastotietojen vertailukelpoisuus Osallistuminen valtioneuvoston työryhmän suositusten toteuttamiseen

22 Suurimmat haasteet hyvinvointimittareiden kehittämisessä Hyvinvoinnin mittaamisen suhde teoriaan hyvinvointiin voidaan liittää monia elementtejä Mitkä mittarit ovat poliittisesti relevantteja? Kuka määrittää ne? Mittaamisen ja laadun ongelmat: perusaineistojen saatavuus, ajantasaisuus, eri mittayksiköt, arvostuskysymykset jne. Julkistamisen ja tulkinnan kysymykset 22

23 Kiitos!

Hyvinvoinnin uudet mittarit

Hyvinvoinnin uudet mittarit Hyvinvoinnin uudet mittarit Kepan taustamuistio, lokakuu 2010 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitus päätti ohjelmassaan kesäkuussa 2010, että hyvinvoinnin mittaamista on parannettava. Hallitus käynnistää

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2011 39. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnin

Vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnin Vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnin mittaamiselle Onnellisuustalousseminaari Jukka Hoffrén Tilastokeskus Sisältö Talouskasvu, BKT ja kansantalouden tilinpito Kestävän tulon käsite Vaihtoehtoiset hyvinvoinnin

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

Kansantuote, hyvinvointi ja kestävä kehitys*

Kansantuote, hyvinvointi ja kestävä kehitys* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Kansantuote, hyvinvointi ja kestävä kehitys* Matti Pohjola Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 1. Johdanto

Lisätiedot

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2015 - tilastot, tuotteet ja palvelut

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2015 - tilastot, tuotteet ja palvelut 1(54) Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2015 - tilastot, tuotteet ja palvelut 1. TILASTOKESKUKSEN TUOTTAMAT TILASTOT... 3 Muutoksia tilastojen tuotannossa 2015... 3 Aikuiskoulutustutkimus... 4 Ajankäyttötutkimus...

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA:

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: Päijät-Häme, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 1960 2009 B65*2011 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto B65 *

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKEHITYS, GPI-SEURANTA 1960 2012

UUDENMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKEHITYS, GPI-SEURANTA 1960 2012 UUDENMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKEHITYS, GPI-SEURANTA 1960 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 128-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E 128 2013 ISBN 978-952-448-381-0 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Milla Aalto

Lisätiedot

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2012 tilastot, tuotteet ja palvelut

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2012 tilastot, tuotteet ja palvelut 1(53) Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2012 tilastot, tuotteet ja palvelut 1. TILASTOKESKUKSEN TUOTTAMAT TILASTOT... 3 Aikuiskoulutustutkimus... 3 Ajankäyttötutkimus... 3 Ajoneuvotilastot... 4 Alue- ja toimialatilastot...

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy, Jyväskylä 2012 ISBN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut 1(50) Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut 1. TILASTOKESKUKSEN TUOTTAMAT TILASTOT... 3 Aikuiskoulutustutkimus... 3 Ajankäyttötutkimus... 3 Ajoneuvotilastot... 4 Alue- ja toimialatilastot...

Lisätiedot

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 3/2013 Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä Niina Autio FM, Yliaktuaari Tilastokeskus Eila Salomaa Tekn.lis., Yliaktuaari Tilastokeskus

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kulutuksen liikkeet Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5 Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Keskiluokka kadoksissa?

Keskiluokka kadoksissa? Olli Savela Keskiluokka kadoksissa? Kiinnostavaa tietoa maailman tuloeroista Branko Milanovic: Worlds Apart. Measuring International and Global Inequality. Princeton 2005. MAAILMANPANKIN TUTKIJA Branko

Lisätiedot

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on?

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Tasa-arvovalmentaja Milja Saari 2002 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN JA TASA-ARVON VALTAVIRTAISTAMISEN NORMIPOHJA... 3 Pekingin toimintaohjelma...3

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi

Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi ESITUTKIMUKSEN RAPORTTI Mika Liuhamo Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi ESITUTKIMUKSEN RAPORTTI Mika Liuhamo Työterveyslaitos Helsinki 2015 Työterveyslaitos

Lisätiedot

KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA JA HYVINVOINTIPALVELUISTA UTAJÄRVEN KUNNASSA

KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA JA HYVINVOINTIPALVELUISTA UTAJÄRVEN KUNNASSA Salla Jämsén, Marjo Kortesalmi, Niina-Mari Krook-Ventelä, Katja Rönn, Markku Similä, Tiina Utoslahti & Susanne Vuollet KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA JA HYVINVOINTIPALVELUISTA UTAJÄRVEN KUNNASSA

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti 15/2009 Hallinnon kehittäminen Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys ISBN 978-951-40-2030-8 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys Maija Huhtala, Marjatta Hytönen, Tuija Sievänen ja Pauli Wallenius www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.)

Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(50) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot