Subjektiivisen ja objektiivisen taloudellisen hyvinvoinnin suhde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Subjektiivisen ja objektiivisen taloudellisen hyvinvoinnin suhde"

Transkriptio

1 Subjektiivisen ja objektiivisen taloudellisen hyvinvoinnin suhde Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari

2 Hyvinvoinnin mittaaminen, käsitteellinen lähtökohta: Hyvinvointi on moniulotteinen käsite, joka koostuu sekä yhteiskunnallisista mahdollisuuksista ja yksilöllisistä kyvyistä tai resursseista. Käsitteenä se kokoaa paitsi objektiivisia elinoloja myös subjektiivisesti raportoitua onnellisuutta, elämän laatua tai tyytyväisyyttä. Atkinson, A.B. Marlier, E. Wolff, P Beyond GDB, measuring well-being and EU-SILC. Teoksessa Income and living conditions in Europe toim. Atkinson, A.B. Marlier, E. Eurostat statistical books. Eurostat.

3 Kotitalouksien taloudellinen hyvinvointi- ja hyvinvointierot Määritellään kulutushyödykkeiden ja palveluiden saatavuudella (esim. Expert Group on Household Income Statistics, The Canberra Group, Ottawa ) Käytettävissä olevat tulot ovat taloudellisen hyvinvoinnin tärkein objektiivinen osoitin (emt.), Ne ovat myös hallinnollisesti keskeinen mittari hyvinvoinnin monitoroinnin kannalta

4 Tulonjakotilastoinnissa sovelletaan kansantalouden tilinpidon (SNA 93) käytettävissä olevien tulojen määritelmää, jossa tulot viittaavat tilinpitokautena siihen rahamäärään, joka kotitaloudella on korkeintaan kulutettavissa hyödykkeisiin ja palveluihin ilman että sen varallisuus pienenee tai että se velkaantuu. Tuloja voidaan myös säästää ja investoida, ja näin kertyneitä säästöjä ja muuta varallisuutta voidaan käyttää myöhemmin kulutukseen. Niiden tuottama tulo luetaan käytettävissä oleviin tuloihin, mm. korot ja osinkotulot, vuokratulot ja omassa hallinnassa olevasta kiinteästä varallisuudesta vakinaisen asunnon tuottama asuntotulo.

5 Kansainvälisissä suosituksissa käytettävissä olevien tulojen määritelmää on esitetty laajennettavaksi osoittamaan paremmin kotitalouksien taloudellista hyvinvointia: asuntotulon ohella mm. julkisten hyvinvointipalveluiden kulutukseen (Kansantalouden tilinpidossa ns. oikaistut käytettävissä olevat tulot). Käytettävissä oleviin tuloihin ei lueta esim. varallisuuden siirtoja kuten perintöjä, ne kerryttävät varallisuutta, eikä epäsäännöllisiä tai kertaluonteisia tuloeriä kuten pelivoittoja, toiselta kotitaloudelta tai hyväntekeväisyysjärjestöiltä saatuja pieniä lahjoja, avustuksia tms., tai esim. henkilövakuutuksen muita kertakorvauksia (kuin ansionmenetyskorvaukset).

6 Käytettävissä olevien tulojen ohella muut käytössä olevat taloudelliset resurssit ja niiden saatavuus vaikuttavat kotitalouksien taloudelliseen hyvinvointiin, esimerkiksi tulotason pienetessä: Nettovarallisuus (varallisuus-velat), realisoitavissa oleva varallisuus Velan käytettävyys, saatavuus kulutukseen ja investointeihin eli luottokelpoisuus Rahallisen avun saatavuus toiselta kotitaloudelta

7 Taloudellisten hyvinvointierojen mittaaminen, Tilastokeskuksen (TK) otospohjaiset tietolähteet Ei yhtä tietolähdettä, tietoa kotitalouksien hyvinvoinnista tilastoidaan erillisesti useissa TK:n otospohjaisissa tilastoissa, mm. Tulonjakotilasto, Kulutustutkimus, Velkaantumistilasto, aiemmin Varallisuustutkimus (2004): tuloja tilastoidaan kulutusmenojen yhteydessä Kulutustutkimuksessa, samoin Varallisuustutkimuksen yhteydessä, tulomääritelmät ovat lähes Tulonjakotilastoa vastaavat Laajan ilmiöalueen mittaaminen ja tilastointi yhdessä tietolähteessä ei ole tarkoituksenmukaista (mm. tiedonkeruurasite, mittaamisongelmat, tiedon luotettavuus)

8 Tilastoissa käytettävät yhteiset luokittelutiedot (esim. sosioekonominen asema) mahdollistavat aihealueen hahmottamista taloudellisen hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien mukaan ja johtopäätösten tekoa kokonaisuudesta kotitalousryhmittäin Tieteelliseen tutkimuskäyttöön tarkoitetutuilla anonymisoiduilla käyttäjäaineistoilla aihealuetta voidaan analysoida moniuloitteisesti. Aineistojen välisten tietojen tilastolliset imputoinnit kotitalouksien yhteisten luokittelukombinaatioiden mukaan ovat myös mahdollisia.

9 Muita taloudellisen hyvinvoinnin tietolähteitä Kansalliset Findikaattorit, esittää keskeisimmät toimeentulon aihealueen objektiiviset indikaattorit Kv. vertailevaa tietoa: Eurostatin EU:n laajuiset indikaattorit, ns. OMC -indikaattorit, Rakenneindikaattorit, Eurooppa 2020 indikaattorit (mm. köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen uhan alla olevat pienten tulojen, alhaisen työintensiteetin ja materiaalisen deprivaation perusteella); OECD:n sosiaali-indikaattorit

10 TK:n tilastoaineistoista esimerkkinä Tulonjakotilasto Tulonjakotilaston yhteydessä on kerätty ja tuotettu tiedot lisäksi EU:n Tulo- ja elinolotilastoa (EU-SILC, EU:n parlamentin ja neuvoston asetus 1177/2003) varten vuodesta 2003 alkaen, tilastoaineiston tietosisältö on näin laajentunut, tietoja on kotitalouksien tuloista, veloista, materiaalisista elinoloista, taloudellisesta tilanteesta ja kotitalouksien subjektiivisia kokemuksia toimeentulostaan. EU-SILC:in primaaritietoja täydentäviä tietoja kerätään vuosittain ns. ad hoc-moduuleissa (mm. rahoituksellinen syrjäytyminen 2008; materiaalinen deprivaatio 2009).

11 Tulot Kulutusmenot Varallisuus Velat Säästäminen: rahamäärä, Kyllä/ei Taloudellinen tilanne (mm. maksamattomat laskut) Materiaaliset elinolot, (mm. eräät kulutusmenot ja kestokulutushyödykkeiden omistus (kyllä/ei)) Subjektiiviset kokemukset toimeentulosta

12 Taloudellisen hyvinvoinnin osatekijät ja mittaaminen keskeisten ulottuvuuksien mukaan Epäsuora (resurssit) Objektiivinen (Oikaistut) Käytettävissä olevat tulot Nettovarallisuus (realisoitavissa) Velan käytettävyys Epävirallisen avun käytettävyys Subjektiivinen Suora (toteutuma) Kulutus Säästäminen Taloudellinen tilanne Nettovarallisuus Materiaaliset elinolot Kokemukset toimeentulosta

13 Milloin subjektiivinen tiedon käyttö voi olla relevanttia? Käytettävissä olevat tulot, jotka kotitalous voi käyttää hyvinvointinsa tyydyttämiseen tarvitsemallaan ja haluamallaan tavalla, ovat lähtökohtaisesti tärkein taloudellisen hyvinvoinnin mittari. Mittaamisen laajentaminen useisiin objektiivisesti mitattaviin tekijöihin lisää ilmiöalueen mittaamisen kompleksisuutta kotitaloustasolla, samoin tulosten tulkintaa ja johtopäätösten tekoa. Tähän sisältyy myös taloudellisen hyvinvoinnin normien asettamisen ongelmat ja niiden legitimiteetti. Tietoa kaikista tekijöistä ei aina ole edes saatavissa tyhjentävästi tai luotettavasti. Tietojen itsenäisen käytön relevanttius perustuu tilastojen erityisiin näkökulmiin aihealuuelta.

14 Subjektiivinen tieto kotitalouksien toimeentulosta paitsi vahvistaa objektiivisesti mitatun tiedon validiteettia (käytettävissä olevien tulojen ohella kulutusasteikon validiteetti), lisää myös tietoa kotitalouksien toteutuneesta taloudellisesta hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä.

15 Subjektiivinen tieto toimeentulon riittävyydestä Tulonjakotilaston tieto kotitalouksien subjektiivisesta toimeentulosta haastatellaan tilaston tiedonkeruussa seuraavalla kysymyksellä: Kun taloutenne kaikki tulot ja menot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi: 1) suurin vaikeuksin, 2) vaikeuksin, 3) pienin vaikeuksin, 4) melko helposti, 5) helposti, 6) hyvin helposti? Tiedon tulomääritelmässä ei rajauduta eksplisiittisesti käytettävissä oleviin tuloihin Tieto ottaa huomioon tulojen dynaamisuutta, muutosvaiheen

16 Ottaa huomioon saavutettua yksilöllistä toimeentulon tasoa ja sen riittävyyttä kotitalouden tavanomaisiin menoihin (ml. kotitalouksien erilaiset kulutusrakenteet ja kulutushyödykkeiden, -palveluiden hinnat), myös taloudellisissa ja sosiaalisissa riskitapahtumissa (tulotason pieneneminen tai yllättävät menot) Tavanomaiset menot ovat määritelmältään kulutusmenoja laajemmat, joihin voidaan lukea säännöllinen ja sitoutunut säästäminen Ei tietona yksinomaan riitä kuvaamaan taloudellista hyvinvointia (mm. sopeutuminen stabiileissa tilanteissa, ns. tyytyväisyysparadoksi). On voimakkaasti yhteydessä tulotasoon, ja täydentää tuloille perustuvaa tietoa kotitalouksien taloudellisesta hyvinvoinnista.

17 Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet vuonna 2008, % tulokvintiiliryhmästä. Lähde: Tilastokeskuksen tulonjakotilasto I II III IV V Kaikki Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet

18 Ei yleensä säästä, eikä selviydy yllättävistä menoista vuonna 2008, % tulokvintiiliryhmän toimeentulovaikeuksissa olevista ja kaikista kotitalouksista. Lähde: Tilastokeskuksen tulonjakotilasto I II III IV V Kaikki Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet Kaikki kotitaloudet

Tulonjakotilasto 2011

Tulonjakotilasto 2011 Tulot ja kulutus 2013 Tulonjakotilasto 2011 Tuloerot (kansainvälinen vertailu) Tuloerot Suomessa edelleen Euroopan keskitasoa pienemmät Tuloerot ovat Suomessa edelleen Euroopan keskitasoa pienemmät, vaikka

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutus 2012

Kotitalouksien kulutus 2012 Tulot ja kulutus 2014 Kotitalouksien kulutus 2012 Hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys on suurin lapsiperheille Suomalaiset kotitaloudet hyötyvät yhteiskunnan tarjoamista hyvinvointipalveluista

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Väestöryhmittäiset tuloerot Kotitalouksien tulokehitys jatkui heikkona vuonna 2012 Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan kotitalouksien tulokehitys on ollut

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Pienituloisuus Pienituloisuus väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012 Pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutus 2012

Kotitalouksien kulutus 2012 Tulot ja kulutus 2014 Kotitalouksien kulutus 2012 Suomalainen kulutti vuonna 2012 noin 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1985 Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat aikavälillä 1985 2012 reaalisesti 41

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutus 2012

Kotitalouksien kulutus 2012 Tulot ja kulutus 1 Kotitalouksien kulutus Opiskelijatalouksien kulutusmenot pienenivät vuodesta vuoteen Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat reaalisesti, prosenttia

Lisätiedot

Mitkä tekijät selittävät pienituloisten eläkeläisten toimeentulokokemusten eroja?

Mitkä tekijät selittävät pienituloisten eläkeläisten toimeentulokokemusten eroja? Mitkä tekijät selittävät pienituloisten eläkeläisten toimeentulokokemusten eroja? Liisa-Maria Palomäki Johdanto Toimeentulotutkimuksissa on havaittu eri mittareiden paikantavan ihmisiä köyhiksi toisistaan

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2013

Tulonjakotilasto 2013 Tulot ja kulutus 2015 Tulonjakotilasto 2013 Väestöryhmittäiset tuloerot Eläkeläiskotitalouksien tuloissa suuret erot Eläkeläistalouksien tulot ovat keskimäärin 65 prosenttia palkansaajatalouksien tuloista,

Lisätiedot

2. Suomalaisten kotitalouksien nettovarallisuuteen

2. Suomalaisten kotitalouksien nettovarallisuuteen Suomalaisten kotitalouksien varallisuus Risto Herrala, ekonomisti, rahapolitiikka ja tutkimusosasto TTässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisten kotitalouksien varallisuutta. Pääasiallisena tietolähteenä

Lisätiedot

Keskiluokka kadoksissa?

Keskiluokka kadoksissa? Olli Savela Keskiluokka kadoksissa? Kiinnostavaa tietoa maailman tuloeroista Branko Milanovic: Worlds Apart. Measuring International and Global Inequality. Princeton 2005. MAAILMANPANKIN TUTKIJA Branko

Lisätiedot

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA:

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: Päijät-Häme, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 1960 2009 B65*2011 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto B65 *

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde

Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 10/2011 Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 10/2011

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2009

Kotitalouksien varallisuus 2009 Tulot ja kulutus 2011 Kotitalouksien varallisuus 2009 Velkaantuminen kasvatti hieman varallisuuseroja Kotitalouksilla oli bruttovarallisuutta vuonna 2009 keskimäärin 192 000 euroa ja nettovarallisuutta

Lisätiedot

Kulutustutkimus 2012. Käyttäjän käsikirja. Käsikirjoja 46

Kulutustutkimus 2012. Käyttäjän käsikirja. Käsikirjoja 46 Kulutustutkimus 2012 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 46 Käsikirjoja 46 Kulutustutkimus 2012 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2014 Tiedustelut: Tarja Hatakka Juha Nurmela 029 551 1000 kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

Suomen taloudellisessa kehityksessä vallitsi

Suomen taloudellisessa kehityksessä vallitsi HYVINVOINTIKATSAUS / VARALLISUUSTUTKIMUS 998 Varallisuustutkimus 998 Tilastokeskuksen neljännen varallisuustutkimuksen tiedot kuvaavat kotitalousvarallisuutta vuonna 998. Aikaisemmat vastaavanlaiset tutkimukset

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980 MAATALOUDE TALOUDELLISE TUTKIMUSLAITOKSE TIEDOATOJA :o 99 THE ACRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH REPORTS, o. 99 VILJELIJÖIDE TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJAPITOTILOILLA VUOSIA

Lisätiedot

Kulutustutkimus 2006. Käyttäjän käsikirja. Käsikirjoja 46

Kulutustutkimus 2006. Käyttäjän käsikirja. Käsikirjoja 46 Kulutustutkimus 2006 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 46 Käsikirjoja 46 Kulutustutkimus 2006 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2009 Tiedustelut: Marko Ylitalo (09) 17 341 sähköposti: kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 424 VAKUUTUSTURVAN VAJE PERHEEN- HUOLTAJAN KUOLEMAN KOHDATESSA Julkisen turvan taso ja yksityinen henkivakuutusturva Seppo Kari Tuomas Kosonen Outi Kröger

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Vesa Muttilainen

Lisätiedot

Sidotut menot taloudellisen toimeentulon mittaamisessa

Sidotut menot taloudellisen toimeentulon mittaamisessa Sidotut menot taloudellisen toimeentulon mittaamisessa MIKKO NIEMELÄ Johdanto Kiitokset Ilpo Airiolle, Heikki Hiilamolle, Olli Kankaalle, Susan Kuivalaiselle, Veli-Matti Ritakalliolle sekä Yhteiskuntapolitiikka-lehden

Lisätiedot

Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä

Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä ARTIKKELIT Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä SAKARI KAINULAINEN Tutkimusten mukaan ihmisten tyytyväisyys omaan elämään kasvaa tulojen lisääntyessä, mutta onnellisuuden kasvu loppuu tietyn tulorajan

Lisätiedot

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 3/2013 Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä Niina Autio FM, Yliaktuaari Tilastokeskus Eila Salomaa Tekn.lis., Yliaktuaari Tilastokeskus

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kulutuksen liikkeet Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5 Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.)

Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija

Lisätiedot

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Mikko Niemelä Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Johdanto Esiteollisella ajalla ja vielä maailmansotien jälkeenkin suomalainen kurjuus ja puute paikantuivat

Lisätiedot