Hyvinvoinnin uudet mittarit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin uudet mittarit"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin uudet mittarit Kepan taustamuistio, lokakuu 2010 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitus päätti ohjelmassaan kesäkuussa 2010, että hyvinvoinnin mittaamista on parannettava. Hallitus käynnistää valmistelun kansainvälisten suuntaviivojen mukaisesti laajemman kehitysindikaattorin käyttöön ottamiseksi bruttokansantuotteen rinnalle lähivuosina. Tällaiset indikaattorit kuvaavat talouden kehityksen lisäksi inhimillistä hyvinvointia ja ympäristön tilaa, hallitusohjelmassa todetaan. Uusia, monitahoisempia hyvinvoinnin mittareita todella tarvitaan onhan politiikan perimmäisin päämäärä kansalaisten hyvinvoinnin lisääminen, eikä niinkään pelkkä talouskasvu. Siksi on tarpeen ottaa entistä paremmin huomioon esimerkiksi vapaa-ajan, koulutuksen ja kotityön tuoma hyvinvointi. Yksi monitahoinen hyvinvoinnin mittari on Yhdysvalloissa kehitetty aidon kehityksen indikaattori, Genuine Progress Indicator (GPI), jonka myös Suomen tilastokeskus on mitannut. Mittareiden valinta on aina arvokysymys: mittaamme mitä arvostamme. Tässä taustamuistiossa BKT ei kerro kaikkea Maapallon sietokyky ylitetty Suomalaiset kannattavat uusia mittareita Aidon kehityksen indikaattori GPI Tilastokeskus laskee jo Suomen GPI:tä Muita hyvinvoinnin mittareita Mittareiden kehittäminen jatkuu BKT ei kerro kaikkea Kehityksen uudet mittarit puhuttavat juuri nyt niin Euroopan komissiossa, Maailmanpankissa kuin OECD:ssa. Euroopan päättäjistä Nicholas Sarkozy ja Angela Merkel ovat tukeneet uusien mittareiden käyttöönottoa 1. Bruttokansantuote (BKT) kehitettiin toisen maailmansodan jälkimainingeissa. Sodasta toipuvissa maissa kehityksen päätavoitteeksi valikoitui mahdollisimman suuri talouskasvu. Sivuvaikutuksiin, kuten ympäristön pilaantumiseen tai terveyshaittoihin, ei kiinnitetty huomiota. 2 Vastaava kehitys on nähtävissä esimerkiksi nyky-kiinassa. BKT mittaakin vain kotimaisen tuotannon määrää. Se ei rekisteröi hyvinvointia, jota tuottaa esimerkiksi vapaa-aika, koulutus tai puhdas luonto. Toisaalta BKT:ta kasvattaa esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus. Useat tutkimukset kuitenkin ehdottavat, ettei kulutuksen kasvu tietyn raja-arvon jälkeen lisää ihmisten hyvinvointia. Päinvastoin, liian varallisuuden on havaittu korreloivan avioerojen, heikentyneen terveydentilan, lisääntyneen alkoholismin, masennuksen, rikolli- 1 Hoffrén (2010) 2 Hoffrén (2008)

2 suuden ja jopa itsemurhien kanssa. Ilmiötä kutsutaan Easterlinin paradoksiksi. 3 Maapallon sietokyky ylitetty Uusien mittareiden kehittämistä vauhdittaa myös huoli maapallon rajallisuudesta. Suomalaistenkin nykyiset kulutustottumukset ylittävät maapallon sietokyvyn. Keskivertosuomalaisen ekologinen jalanjälki on 6,2 hehtaaria. Jos ihmisen keskimääräinen jalanjälki nousee yli 1,8 hehtaarin, ylittyy maapallon sietokyky, on Maailman luonnonsäätiö WWF laskenut. Kokonaisuudessaan Suomi on vuonna 2010 jalanjäljeltään maailman 12. suurin maa. Jos kaikki eläisivät yhtä leveästi, tarvittaisiin kulutuksen ylläpitämiseen lähes kolme ja puoli maapalloa. 4 Tarvitaan siis perusteellista keskustelua siitä, onko rajaton talouskasvu yleensä mahdollista rajallisella maapallolla. Esimerkiksi arvostettu Yhdysvaltalainen Worldwatch Institute, joka julkaisee vuosittaisen State of the World -raportin, katsoo, että nykyinen kulutuskulttuuri on ekologisesti kestämätöntä 5. Nykyinen talousjärjestelmä ei tue kestävää kehitystä, vaan kannustaa ihmisiä ja yrityksiä luonnonvarojen suoranaiseen tuhlaamiseen. Taloudellinen kehitys ja sen nojaan rakennettu hyvinvointi tuottavat ympäristölle niin suuren kuormituksen, ettei vauraita maita voi pitää kansainvälisenä mallina muuten kuin varoittavassa mielessä. 6 WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin sanoin luonnonvarojen ylikulutuksesta riippuvaiset valtiot vaarantavat taloutensa, koska maapallon luonnonvarat loppuvat nykyisellä menolla joka tapauksessa. 7 Suomalaiset kannattavat uusia mittareita Myös kansalaiset kannattavat kehityksen mittareiden päivittämistä. Yli kaksi kolmasosaa EU:n kansalaisista haluaisi sosiaalisia, ympäristöä koskevia ja taloudellisia indikaattoreita käytettävän samanarvoisesti edistyksen arvioimisessa. Vain joka kuudes oli sitä mieltä, että arvioinnin pitäisi perustua pääasiassa talouden indikaattoreihin, selviää vuonna 2008 toteutetusta Eurobarometri-kyselystä. 8 Suomalaisista 40 prosenttia olisi valmis tinkimään palkasta, mikäli vapaa-aikaa olisi enemmän ja 57 prosenttia ilmoittaa olevansa valmis tinkimään omasta elintasostaan ympäristöongelmien vähentämiseksi, osoittaa EVA:n arvo- ja asennetutkimus vuodelta Vuonna 2009 puolestaan 76 prosenttia suomalaisesta katsoi, että pyrkimällä jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ihminen tuhoaa vähitellen luonnon ja lopulta myös itsensä 10. Aidon kehityksen indikaattori GPI Kehitykselle onkin luotu useita bruttokansantuotetta monipuolisempia mittareita. Tunnetuimpia ja sovelletuimpia mittareita on yhdysvalloissa kehitetty aidon kehityksen indikaattori (Genuine Progress Indicator, GPI) Aidon kehityksen indikaattori lasketaan kaavalla A+B-C-D+I Tässä A on tulonjaolla painotettu yksityinen kulutus, B on ei-markkinahyödykkeiden tuottama hyvinvointi, C on luonnon laadun heikentymisestä johtuvat yksityiset puolustautumiskustannukset, D on ympäristön ja luonnonvarojen heikentymisestä aiheutuvat kustannukset ja I on pääoman ja kaupan vaihtotaseen vaikutukset. 3 Costanza (2009): WWF (2010) 5 Worldwatch institute (2010) 6 Ulvila & Pasanen (2010): WWF (2010) 8 Euroopan komissio (2009): 4 9 Haavisto (2010) 10 Haavisto & Kiljunen (2009): 80

3 Bruttokansantuotteen ja GPI-indikaattorin kehitys Suomessa Indikaattori on kulutusperusteinen, eli sen laskenta lähtee liikkeelle kansatalouden tilinpidosta saatavalla tiedolla yksityisestä kulutuksesta. Tämän lisäksi otetaan huomioon 24 muuta hyvinvointiin vaikuttavaa indikaattoria, joita perinteisessä tilinpidossa ei ole huomioitu. 11 GPI:ssä hyvinvointia tuottavat esimerkiksi kulutus, kotitaloustyö ja korkeakoulutus, ja sitä laskevat esimerkiksi tulonjaon epätasaisuus, vajaatyöllisyys, luonnonvarojen käyttö ja onnettomuudet. Laskenta perustuu yhdysvaltalaisen Redefining Progress -järjestön 199l- -luvulla kehittämään metodologiaan. Tilastokeskus laskee jo Suomen GPI:tä Useat Suomen Tilastokeskuksen tutkijat kannattavat monitahoisempien kehitysmittareiden käyttöönottoa. Edellytykset uusien mittarien laskemiselle ovat Suomessa tavanomaista paremmat, sillä perustilastot ovat Euroopan kärkeä. Mittareiden kokoaminen olisi nopeampaa ja tuloksetkin luotettavampia kuin muualla EU:ssa. 12 Tilastokeskuksen tutkijat ovatkin jo laskeneet aidon 11 Hoffrén (2008) 12 Emt. kehityksen indikaattori GPI:tä Suomelle. GPI kasvoi Suomessa vuoteen 1989 saakka, mutta kääntyi sitten laskuun. Talouskasvu ei siis ole viimeisen kahden vuosikymmenen aikana lisännyt tavallisten ihmisten hyvinvointia, jos aiheutuneet ympäristöhaitat, tuloerojen kasvu ja muut taloudelliset sivuvaikutukset otetaan huomioon. GPI:n antama kuva Suomen hyvinvoinnin kehityksestä ja tulevaisuudesta herättääkin monia kysymyksiä, sanoo mittarin laskentaa ohjannut tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastollisesta tutkimus- ja menetelmäyksiköstä luvulla GPI on huolestuttavasti painunut 1970-luvun alun tasolle tai jopa sen alle GPI:llä ei kuitenkaan ole virallista asemaa suomalaisessa tilastoinnissa, vaan sitä hyödynnetään vain tutkimus- ja kehitystoiminnassa. GPI:n tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa paremmin, jos niiden asema virallistettaisiin ja tuloksia ryhdyttäisiin julkaisemaan osana valtiovarainministeriön puolivuosittaista taloudellista katsausta. Muita hyvinvoinnin mittareita Talous- ja ympäristötieteilijät ovat kehittäneet useita 13 Hoffrén (2008) 14 Tarvas (2010)

4 muitakin kehityksen mittareita. Muut tunnetut mittarit ovat kuitenkin yksipuolisempia tai epätarkempia kuin aidon kehityksen mittari. Inhimillisen kehityksen indeksin (Human Development Index, HDI) YK:n kehitysohjelma UNDP:n 199l- -luvulla kehittämä mittari laittaa maat järjestykseen ihmisten odotettavissa olevan elinajan, aikuisten lukutaidon, lasten ja nuorten koulussa käymisen sekä BKT:n logaritmin mukaan. BKT:n logaritmi antaa alhaisilla BKT-tasoilla tapahtuville muutoksille ja eroille suuremman painon kuin korkeilla BKTtasoilla tapahtuville. Indeksissä siis otetaan huomioon se, ettei inhimillisen elintason saavuttaminen vaadi tulojen jatkuvaa, rajatonta kasvua. Mittari ei huomioi luonnon kulumista. Onnellisen maapallon indeksi (Happy Planet Index, HPI) kuvaa eri valtioiden kykyä tuottaa onnellisia elinvuosia suhteessa maapallon luonnonvarojen kulutukseen. New Economic Foundation -ajatuspajan kehittämä indeksi lasketaan kertomalla odotettavissa oleva elinikä tyytyväisyydellä ja jakamalla tulos ekologisella jalanjäljellä. Rahatalous jätetään täysin laskelmien ulkopuolelle. Ihmisten tyytyväisyys selviää viiden vuoden välein toistettavasta maailmanlaajuisesta World Values Survey -kyselystä. Vuonna 2009 toista kertaa laskettu indeksi kattoi 143 maata ja 99 prosenttia maapallon väestöstä. Onnellisimmat maat löytyivät Väli-Amerikasta, listan kärjessä ovat Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Jamaika ja Guatemala. Vihreä BKT sai huomiota ja 1990-luvuilla. Siinä pyrittiin vähentämään ympäristöhaittojen ja luonnonvarojen kulutuksen rahamääräiset arvot kansantuotteesta. Koelaskelmien mukaan vihreä BKT muutti kuitenkin melko vähän kuvaa kehityksestä, sillä se huomioi ympäristöhaittojen vaikutukset hyvin suppeasti ja varovaisesti. Kansainvälisen kritiikin vuoksi vihreä BKT on jäänyt muiden ympäristömittareiden varjoon. 15 Ekologinen jalanjälki kertoo, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Jalanjälki ilmoite- 15 Hoffrén (2008); Statistics Norway (2006) taan tavallisesti maapalloina tai globaalihehtaareina, joka tarkoittaa tuottavuudeltaan keskivertoa hehtaarin kokoista aluetta. Ekologista jalanjälkeä voidaan verrata myös maapallon biokapasiteettiin, joka perustuu sen tuottavaan alaan. Vuonna 2010 Suomen ekologinen jalanjälki ylittää maapallon sietokyvyn 3,5 kertaisesti. Ekologisesta jalanjäljestä puuttuu eräitä vaikutuksia, kuten veteen kohdistuvat vaikutukset. Hiilijalanjälki puolestaan viittaa tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Hiilijalanjälki ilmoitetaan tavallisesti hiilidioksidiekvivalentteina, joko tonneina, kilogrammoina tai grammoina. Suomi sijoittui vuonna 2009 HDI-indeksissä kahdenneksitoista, mutta HPI-listauksessa muiden Euroopan maiden tapaan keskikolmannekseen. Yhdysvallat sijoittuu alimpaan kolmannekseen. Syynä on luonnonvarojen ylenpalttinen kulutus. 16 Tutkijat Jarna Pasanen ja Marko Ulvila ovat täydentäneet onnellisen maapallon indeksiä lisäämällä mukaan tuloerojen pienuuden ja yhteiskunnan kansanvaltaisuuden. Tällöin Suomi nousee sijalle 25, mutta jää silti jälkeen niin Kuubasta, Indonesiasta kuin Kolumbiasta. HPIindeksi osoittaa, että hyvää, ympäristöä kunnioittavaa elämää eletään jo tänä päivänä monessa maailman maassa. 17 Kiinan hallitus ilmoitti vuonna 2004 ryhtyvänsä mittaamaan maan vihreää bruttokansantuotetta, josta kävisivät ilmi kasvun ympäristövaikutukset. Vuonna 2006 julkistutun raportin mukaan jopa viidesosa Kiinan talouskasvusta menetti arvonsa ympäristön tuhoutumisen seurauksena. Vihreän BKT:n mittaaminen lopetettiin vuonna Kiinan kokemuksista huolimatta esimerkiksi Intia on ilmoittanut ottavansa vihreän BKT:n käyttöön vuoteen 2015 mennessä. Mittareiden kehittäminen jatkuu Työtä entistä parempien hyvinvoinnin mittarien kehit- 16 Ulvila & Pasanen (2010): Ulvila & Pasanen (2010): 34, 37

5 tämiseksi tehdään jatkuvasti useissa tutkimusryhmissä. Esimerkiksi talousnobelisti Joseph Stiglizin johtama ja hänen mukaansa nimetty kansainvälinen komitea teki syyskuussa 2009 parannusehdotuksia taloudellisen menestyksen ja väestön hyvinvoinnin mittaamiseen. Komitea pitää mahdollisena myös ei-materiaalisen ja jopa subjektiivisten hyvinvoinnin lähteiden, kuten turvallisuuden, terveyden, koulutuksen ja onnellisuuden huomioon ottamista ja mittaamista HS (2009)

6 Alfsen, Knut H. ja Julie L. Hass, Hu Tao, Wu You (2006): International experiences with "green GDP". Statistics Norway. ( ) Costanza, Robert ja Maureen Hart, Stephen Posner, John Talbert (2009): Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress. The Pardee Papers, No. 4, 1/ ( ) Euroopan komissio. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille. BKT ja muut indikaattorit. Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa. Bryssel KOM(2009) uri=celex:52009dc0433:fi:not ( ) Haavisto, Ilkka (2010): Työelämän kulttuurivallankumous. EVAn arvo- ja asennetutkimus Yliopistopaino ( ) Hamunen, Eeva, Hannele Sauli ja Leo Kolttola (2009): Yksi luku ei riitä hyvinvoinnin mittariksi. Tieto&trendit, 7/ ( ) Hamunen, Eeva (2009): Kansantalouden tilinpidossa on paljon muutakin kuin BKT. Tieto&trendit, 7/ ( ) Hoffrén, Jukka (2010): Talouden ja hyvinvoinnin uudet mittarit. Tietotekniikan päivät, PowerPoint esitys. ( ) Hoffrén, Jukka ja Hanna Rättö (2009): GPI hinnoittelee taloudellisen hyvinvoinnin. Tieto&trendit, 2/ ( ) Hoffrén, Jukka (2008): Hyvinvoinnin seuranta vaatii uusia mittareita. Tieto&trendit, 7/ ( ) Jones, Charles I. ja Peter J. Klenow (2010): Beyond GDP? Welfare across Countries and Time. April ( ) Kolttola, Leo (2009): Kestävyyden mittareita laaja kirjo. Tieto&trendit, 7/ ( ) Measuring what matters. Economist Mukherjee, Krittivas (2009): India says aims for green GDP alternative by Reuters, ( ) Sauli, Hannele (2009): Elämisen laadun mittareiden moninaisuudesta ei pääse. Tieto&trendit, 7/ ( ) Tarvas, Tuomo (2010): Bruttokansantuote kuvaa maailmaa suppeasti. EU haluaa kehittää mittareita, jotka kertovat todellisista muutoksista hyvinvoinnissa. Europa, ( ) Tilastokeskus (2008): GPI laskettu ensimmäistä kertaa Suomelle. Aito kehitys kääntyi laskuun 20 vuotta sitten. ( ) Ulvila, Marko ja Jarna Pasanen (2010): Vihreä uusjako. Fossiilikapitalismista vapauteen. Keuruu Ulvila, Marko ja Jarna Pasanen toim. (2009): Sustainable Futures. Replacing Growth Imperative with Sustainable Ways. Ulkoministeriö. Väätäinen, Senja (2005): Mittaamme mitä arvostamme, arvostamme mitä mittaamme. Ympäristö hyvinvointi- ja kehitysmittareissa Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, ( ) WWF (2010): WWF:n Living Planet raportti: Tropiikin luonto on köyhtynyt voimakkaasti. Tiedote ( ) Haavisto, Ilkka ja Pentti Kiljunen (2009): Kapitalismi kansan käräjillä. EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2009.

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA:

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: Päijät-Häme, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 1960 2009 B65*2011 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto B65 *

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKEHITYS, GPI-SEURANTA 1960 2012

UUDENMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKEHITYS, GPI-SEURANTA 1960 2012 UUDENMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKEHITYS, GPI-SEURANTA 1960 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 128-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E 128 2013 ISBN 978-952-448-381-0 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Milla Aalto

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

Kansantuote, hyvinvointi ja kestävä kehitys*

Kansantuote, hyvinvointi ja kestävä kehitys* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Kansantuote, hyvinvointi ja kestävä kehitys* Matti Pohjola Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 1. Johdanto

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2011 39. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Toisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudesta

Toisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudesta Toisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudesta Tuula Helne: VTT, vastaava tutkija, Kela tuula.helne@kela.fi Janus vol. 17 (3) 2009, 258 268 Ihmiskunnan tulevaisuuden suurin vaara on kaupallisen hengen rajoittamaton

Lisätiedot

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA RAPORTTISARJA NRO: 121 JULKAISIJA Kepa ry ISBN (NID) 978-952-200-230-2 ISBN (PDF) 978-952-200-231-0 ISSN 1236-4797 KIRJOITTAJAT Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Eva

Lisätiedot

Vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnin

Vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnin Vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnin mittaamiselle Onnellisuustalousseminaari Jukka Hoffrén Tilastokeskus Sisältö Talouskasvu, BKT ja kansantalouden tilinpito Kestävän tulon käsite Vaihtoehtoiset hyvinvoinnin

Lisätiedot

Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä

Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä Teollisessa Pohjoisessa ajatellaan yhä yleisesti, että kehitys on jotain, jonka Pohjoinen on saavuttanut ja Etelä ei, ja johon Etelän

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon

Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon Antti Alaja ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2011

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.)

Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuus vähenee ja ihmisten ekologinen jalanjälki kasvaa

Luonnon monimuotoisuus vähenee ja ihmisten ekologinen jalanjälki kasvaa Liisa Rohweder Pääsihteeri, KTT WWF Suomi Yliopiston avajaiset Lappeenrannan teknillinen yliopisto 8.9.2011 JUHLAPUHE Arvoisa Lappeenrannan teknillisen yliopiston juhlaväki. Teillä on alkamassa uusi lukuvuosi

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

Elintasoerot Euroopan unionin alueella

Elintasoerot Euroopan unionin alueella Tuotantotalouden osasto Kansainväliset toiminnot ja markkinointi Tu6000050 Kandidaatintyö ja seminaari KANDIDAATINTYÖ Elintasoerot Euroopan unionin alueella Kevät 2007 Leena Hiekkala 0263972 Mikko Luokkamäki

Lisätiedot

Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta?

Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu KANSALAISYHTEISKUNNAN TILA JA TULEVAISUUS Heinolan Setlementtipäivät 24. 26.4.2014 Väestönkasvu

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Reeta Lind EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ Tarkastajat: Professori Lassi Linnanen Laboratorioinsinööri

Lisätiedot

Kestävien valintojen taito

Kestävien valintojen taito Kestävien valintojen taito Kati Vähä-Jaakkola ekotehokkuus ja kohtuus koulussa Kuvitus Seppo Leinonen 2 OSA I: KÄSIKIRJA Sisällys OSA I: KÄSIKIRJA Esipuhe... 3 1. Johdanto... 4 2. Kuluttamisen monet kasvot...

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään (Tiivistelmä) 3 Suomen tutkimus- ja kehityspanokset ovat olleet menestyksellisiä

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Vapaa-ajan vieton luonnonvarojen kulutus

Vapaa-ajan vieton luonnonvarojen kulutus Vapaa-ajan vieton luonnonvarojen kulutus Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu -tutkielma Sini Veuro lokakuu 2007 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy, Jyväskylä 2012 ISBN

Lisätiedot