Yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakenteen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakenteen kehittäminen"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakenteen kehittäminen 1. Työryhmän toimeksianto ja kokoonpano Yliopistojen rehtorien neuvosto asetti palvelussuhdetyöryhmän pohtimaan yliopistojen palvelussuhdejärjestelmää henkilökunnan rekrytoinnin, urakehityksen, liikkuvuuden ja palkkausjärjestelmän kehittymisen kannalta ja esittämään järjestelmää koskevat ehdotuksensa, paitsi opetus- ja tutkimushenkilöstön, soveltuvin osin myös hallintohenkilöstön osalta. Palvelussuhdejärjestelmää tuli tarkastella valtakunnallisesti ja ottaa tarpeen mukaan huomioon myös kansainvälistyminen. Lisäksi työryhmän tuli tarkastella professorin virantäytöstä annettua lakia sekä kuulla eri osapuolia asiantuntijoina. Työryhmä esitti raporttinsa neuvostolle Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin rehtori Perttu Vartiainen ja muiksi jäseniksi rehtorit Jarl-Thure Eriksson, Kari Raivio ja Pekka Vapaavuori, vararehtori Marja Jylhä sekä sihteeriksi neuvoston pääsihteerin Tapio Markkanen. Työryhmä totesi tehtävän niin laajaksi, että se päätti rajata tarkastelunsa koskemaan aluksi yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakennetta. Työryhmä esitti välimuistionsa rehtorien neuvostolle Neuvosto hahmotteli kolme vaihtoehtoista virkarakenteen kehittämislinjaa jatkoa varten: 1) Poikkeusjärjestelyt nykyjärjestelmän puitteissa 2) Yhtenäinen malli Helsingin yliopiston tapaan 3) Urakehitysmalli eli tenure track-ajattelu Neuvosto päätyi kantaan, että lyhyellä tähtäimellä pyritään virkaehtosopimussuositukseen järjestöjen kanssa sopimalla, ja pitkällä tähtäimellä on voitava keskustella myös urakehitysmallin (tenure track) ehdoista. Nykyistä ajattelua leimaa voimakas virkakeskeisyys. Se on lähtökohdiltaan hyvin erilainen kuin urakehitysajattelu, jonka hyvä puoli on akateemisen uran etenemisen tukeminen. Urakehitysmallin soveltamista Suomeen voi kuitenkin haitata maan pienuus ja kilpailukulttuurin puuttuminen. Työryhmä on kuullut asiantuntijoina ylijohtaja Arvo Jäppistä opetusministeriöstä, työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpeltoa valtion työmarkkinalaitoksesta sekä puheenjohtaja Tapani Pakkasta ja toiminnanjohtaja Jorma Virkkalaa liitosta, puheenjohtaja Antero Puhakkaa ja toiminnanjohtaja Klaus Sundbäckiä Tieteentekijöiden liitosta, S:\RN\ARKISTO\Palvelusuhdetyöryhmä \Loppuraportti DOC

2 puheenjohtaja Vesa Kulmalaa Yliopistonlehtorien liitosta ja OAJ:n neuvottelupäällikkö Juha Jäskeä sekä puheenjohtaja Jaakko Rusamaa ja sihteeri Björn Fantia Suomen Dosenttiliitosta Palvelussuhderakenteen yleiset kehittämistarpeet Yliopistojen palvelussuhdejärjestelmässä on monia ongelmia. Järjestelmä on ala- ja keskikategorioiltaan sekava, varsinkin ns. post doc vaihe on epäselvä. Raskas virantäyttömenettely kaipaa selkeyttämistä ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyy avoimia kysymyksiä. Palkkausjärjestelmää ollaan myös uudistamassa. Yliopistot tarvitsevat palvelussuhderakenteen ja palkkausjärjestelmän, jotka vahvistavat yliopiston mahdollisuuksia huolehtia parhaalla tavalla työvoimastaan, tekevät yliopistollisen urakehityksen mahdolliseksi ja vahvistavat yliopistoon sitoutumista, vahvistavat yliopistojen kilpailukykyä työvoiman rekrytoinnissa, edistävät valtakunnallista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Välimuistiossaan rehtorien neuvostolle työryhmä tarkensi keskeisiksi kysymyksiksi seuraavat: Virkakeskeisyys vs. urakehitys. Portaat: missä vaiheessa siirrytään seuraavalle ja millä tavoin, missä vaiheessa nimitys toistaiseksi? Voiko olla tutkimus- ja taidetoiminnasta poikkeavia uria, entä kolmannen tehtävän tutkijoita? Voiko olla opettaja joka vain opettaa? Miten luodaan uskottava arviointijärjestelmä? Kysymys liittyy henkilökohtaisen urakehityksen yleiseen hyväksyttävyyteen. Rekrytointipolitiikka. Ulkopuolinen rahoitus ja määräaikaisuus. Yliopistot ovat erilaisia kuin valtion virastot yleensä ja että ne tarvitsevat joustavan palvelussuhdejärjestelmän, jossa yhtä virkaehtosopimusta voidaan joustavasti soveltaa eri yliopistoissa. 3. Nykytilanne Työryhmän huomio on kohdistunut tutkimus- ja opetusvirkoihin, koska niissä ongelmat ovat suurimpia ja koska ne poikkeavat luonteeltaan muista toimista paljonkin. Yliopistoihin on muodostunut kahdet työmarkkinat, toisaalta opetus- ja tutkimusviroissa toimivat, toisaalta ulkopuolisella rahalla työskentelevät tutkijat, joiden palvelussuhteita rasittaa määräaikaisuus. Taideyliopistoissa on tyypillisesti vähän professoreja ja paljon lehtoreita, ja kategorioiden ero on varsin jyrkkä. Nykyisen lain mukaan professorilta vaadittava joko taiteellinen tai tieteellinen pätevyys ei enää aina vastaa taideyliopistojen tarpeita (siis joko-tai erottelu). Työryhmä pitää tarpeellisena, että professorin kutsumenettely palautetaan alkuperäiseen merkitykseensä, jossa virkaan kutsutaan ainoastaan erityisen ansioitunut ja kiistatta pätevä henkilö. Nykyisen lain mukaan professori voidaan nimittää määräajaksi vain, jos virka on vaihtuva-alainen tai lahjoitusvirka. Todellisuudessa myös pysyviin virkoihin

3 nimitetään usein määräajaksi. Työryhmän näkemyksen mukaan professorin virantäytön ongelmat ovat enemmänkin omaksutuissa käytännöissä kuin laissa. Työryhmä on selvittänyt vertailukohtien saamiseksi tilannetta Alankomaiden ja Yhdysvaltojen yliopistoissa. Alankomaissa etsitään ratkaisuja varsin samankaltaisiin ongelmiin kuin meillä, Yhdysvalloissa urakehityksestä huolehditaan tavoilla, jotka ovat meilläkin pohtimisen arvoisia (ks. kohta 5). Opetusministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan palkkausjärjestelmän uudistusta Uudistukset ja kokeilut Helsingin yliopistossa on otettu käyttöön virkarakenne, joka on vuoden 2000 lopulta sisältynyt jo virkaehtosopimusjärjestelmään. Useissa yliopistoissa (ks. taulukkoyhteenveto tarkasteltujen yliopistojen virkarakenneuudistuksista/-ehdotuksista) on valmisteilla tai kokeiltavana uudistuksia. Taideyliopistoissa sellaisia ei ole käynnissä, mutta kehittämistarvetta on selvästi olemassa. Helsingin yliopiston virkarakenteeseen kuuluu kolme peruskategoriaa, professorit, yliopistonlehtorit ja tutkijakoulutusvirat (assistentti ja tutkijankoulutettava). Uudistuksen tavoitteina on ollut urakehityksen mahdollistaminen sekä järjestelmän selkeys ja yksinkertaisuus. Joka tasolla on sijoituspalkkaus ja tehtävätasokuvaus. Kaikilla tasoilla voidaan maksaa tuloksellisuuslisää virkaehtosopimuksessa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Tutkijakoulutusvirkaan voidaan nimittää yleensä neljäksi vuodeksi (väittelyn jälkeen voidaan nimittää tohtoriassistentiksi kahdeksi vuodeksi), ylempiin määräajaksi tai pysyvästi. Kahdessa ylimmässä kategoriassa on mahdollisuus huomattavaan henkilökohtaiseen palkanlisään, joka myönnetään arvioinnin perusteella. Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin valmistelemat mallit ovat paljolti samankaltaisia kuin Helsingin yliopiston malli. Niissä on kolme pääkategoriaa, joista alin on tutkijakoulutettavia varten. Malleissa on esitetty variaatioita, yleensä yliopiston erityispiirteiden vuoksi. Jyväskylän yliopiston ehdotus poikkeaa Helsingin yliopiston mallista ensinnäkin siten että avoimen yliopiston ja kielikeskuksen ym. tarpeisiin on olemassa maisterin tutkintoa edellyttävä lehtorin virka, johon voidaan nimittää pysyvästi. Toisaalta Jyväskylän mallissa on erillinen tutkijan virkojen järjestelmä. Tampereen teknillisessä yliopistossa on käytössä järjestelmä, jonka virkakategoriat ovat: professori, vanhempi tutkija/yliassistentti, lehtori, tutkija/assistentti ja päätoiminen tuntiopettaja. n ja lehtorin virkaan nimitetään yleensä toistaiseksi, muihin määräajaksi. Lisäksi on virkasuhteisia professoreja, vanhempia tutkijoita ja tutkijoita. Teknillisen korkeakoulun ehdotuksen keskikategoriaan kuuluu lehtorin lisäksi opettava tutkija. Alimassa kategoriassa olisi assistentin lisäksi yliopisto-opettaja, joka keskittyisi opetukseen, mutta jolla olisi aikaa myös tutkimukseen ja jatko-opintoihin.

4 Turun yliopiston suunnitelmassa esitetään em. malleja myötäilevää mallia, joka olisi kuitenkin kolmen sijasta neliportainen: professori, dosentti (tutkijadosentti), yliopistonlehtori/tohtoriassistentti ja tutkijakoulutettava/assistentti. Dosentin viralla olisi entisen apulaisprofessuurin piirteitä. Dosentuuriin nimitettäisiin yleensä määräajaksi. Malli sallii pitempiä ja useampia määräaikaisuuksia kuin Helsingin yliopiston malli. Åbo Akademin malli on myös kolmiportainen niin, että kahteen ylimpään kategoriaan (professorit ja akatemialehtorit) nimitetään pysyvästi tai määräajaksi, alimpaan (tutkijakoulutettavat) määräajaksi. Opetuksen tueksi ehdotetaan lisäksi amanuenssin virkaa, jonka haltija voi toimia myös laitoshallinnon tehtävissä. 4 Taulukko 1. Yhteenveto tarkasteltujen yliopistojen virkarakenneuudistuksista ja ehdotuksista. Tutkijakoulutus Post-Doc Helsingin yliopisto Tutkijakoulutettava/ Assistentti Yliopistonlehtori/ Kliininen opettaja/ Tohtoriassistentti/ Yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto Tohtorikoulutettava/ Tutkija Lehtori Yliopistonlehtori/ Erikoistutkija Turun yliopisto Tutkijakoulutettava/ Assistentti Yliopistonlehtori/ Kliininen opettaja/ Tohtoriassistentti Dosentti Åbo Akademi Doktorand Amanuens Akademilektor Professor Tampereen teknillinen yliopisto Tutkija/assistentti Vanhempi tutkija/ yliassistentti lehtori Teknillinen korkeakoulu Assistentti Yliopisto-opettaja Lehtori Opettava tutkija

5 5 5. Yhdysvaltalainen urakehitysmalli vaihtoehtona Vararehtori Marja Jylhä ja rehtori Jorma Sipilä paneutuivat 2003 Yhdysvaltain-matkoillaan usean yliopiston virkarakenteisiin ja akateemisen urakehityksen kulttuuriin. Luonteenomaista järjestelmälle on, että virkakategorioita on vähän ja palkkaluokkia monta eikä palkkaus ole tiukasti sidottu vaan neuvotteluvaraa on melkoisesti. Vielä tärkeämpää on, että toimintaa seurataan jatkuvasti arvioinneilla, jotka vaikuttavat sekä henkilökohtaiseen palkkaukseen että toimintaresursseihin. Vakinaiseen virkaan ei uran alussa yleensä valita suoraan, vaan aluksi toimitaan alemmissa opettaja-tutkijan viroissa (usein määrättynä muodollisesti vuodeksi kerrallaan, käytännössä kolmeksi vuodeksi). Vakinaistaminen on mahdollista normaalisti vasta associate professor tasolta lähtien, ja se tapahtuu arvioinnissa todetun menestymisen perusteella. Arviointijärjestelmä on työläs, mutta johtaa ilmeisesti hyvään tulokseen. Järjestelmää ohjaavat tenure and promotion rules. Osavaltion yliopistossa tämä tarkoittaa, että yliopiston virat ovat (osa)valtion virkoja, joihin yleisten virkasäädösten lisäksi liittyvät yliopiston luonteen mukaiset erityissäännöt. Joissakin osavaltioissa ollaan luopumassa tenurejärjestelmästä, jolloin kaikki virat ovat määräaikaisia. 6. Palkkausjärjestelmän uudistus Opetusministeriön yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamista kehittämään asettama työryhmä (puheenjohtaja Joensuun yliopiston henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle) jätti muistionsa Arviointijärjestelmien testauksesta vaativuuskarttaan opetusministeriölle Vuoden 2004 alkupuolella on tarkoitus käynnistää ehdotetun mallin kokeilu Joensuun yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Myöhemmin mukaan on tullut ainakin Tampereen yliopisto. Jatkovalmistelua varten opetusministeriö on asettanut työryhmän opetusneuvos Juhani Dammertin puheenjohdolla. Vaativuuskarttojen edelleen työstäminen on tapahtunut keväästä 2003 lähtien yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, ja se jatkuu edelleen. Edellä mainitun muistion tärkeimmän ehdotuksen mukaan palkkauksen määrittelee seitsemän vaativuuskategoriaa, joissa jokaisessa on kaksi tasoa; lisäksi tulee henkilökohtaiseen suoritukseen ja arviointiin perustuva palkanlisä (ns. henki-osa). Hallinto- ym. tehtävistä (tutkimusryhmän, tutkijakoulun jne. johtaminen, laitosjohtaja, dekaani jne.) maksettavat lisäpalkkiot jäänevät järjestelmän ulkopuolelle. Esimerkiksi professorit sijoittuisivat kahteen ylimpään vaativuuskategoriaan ja siis kaikkiaan neljälle eri tasolle. Järjestöt ajavat tällaista ratkaisua, koska se vähentää henkilökohtaisen lisän osuutta. Työryhmässä on pohdittu, voidaanko professorin virkaan kuuluvaa opetusta ja tutkimusta määritellä ennalta virantäytön yhteydessä kategorioita vastaavasti korkeatasoiseksi tai erittäin korkeatasoiseksi, vai pitäisikö sen olla henkilökohtaisen suorituksen arvioinnissa todettava asia. Neuvoston työryhmässä on nähty vaarana, että edellä mainittu malli johtaa nykyistäkin byrokraattisempaan, lokeroivaan ratkaisuun. Tavoitteena pitää olla sitouttava ja kannustava, tuloksen perusteella palkitseva järjestelmä samaan tapaan kuin yksityisellä sektorilla, jossa käytettävissä oleva raha jaetaan tavoitteiden ja tuloksen mukaan. On kysytty,

6 6 onko tällainen palvelussuhdejärjestelmä oikea väline henkilöiden sijoittamiseksi tehtävien ja urakehityksen kannalta oikein. 7. Asiantuntijoiden kuuleminen Työryhmä kuuli asiantuntijoina opetusministeriön, työmarkkinalaitoksen, Yliopistonlehtorien, Tieteentekijöiden ja liiton sekä Suomen Dosenttiliiton edustajia loka-marraskuussa 2003 (ks. s. 1). Yksityiskohtaiset muistiot asiantuntijakuulemisista on tehty vain työryhmän ja rehtorien neuvoston käyttöön. Opetusministeriön ylijohtaja totesi, että virkarakenneuudistus on ollut viime aikoina hyvin hankala asia. Helsingin yliopiston mallia oli tarkoitus laajentaa myös muihin yliopistoihin, mutta valtiovarainministeriön mielestä on ensin saatava kannustava palkkausjärjestelmä; viisainta olisi kai tehdä uudistukset yhtaikaa on allekirjoitettu valtiovarainministeriön ja työmarkkinajärjestöjen välinen uuden palkkausjärjestelmän mallisopimus. Joustavuuden turvaamiseksi on ulkopuolisin varoin palkattuihin voitava soveltaa erilaisia toimintatapoja kuin vakinaisessa virassa budjettivaroilla oleviin. Tutkijakoulutus ja post doc vaihe ovat selkeästi luonteeltaan määräaikaisia. Opetusministeriö on yhtä mieltä yliopistojen kanssa yleisperiaatteesta, että yliopistot tarvitsevat palvelussuhderakenteen ja palkkausjärjestelmän, joiden tavoitteet ovat tämän muistion kohdan 2. mukaisia. Samoin on tärkeää, että työmarkkinalaitoksessa ja järjestöissä nähdään yliopistot erilaisina kuin valtion virastot yleensä, ja että ne tarvitsevat joustavan palvelussuhdejärjestelmän, jossa yhtä virkaehtosopimusta voidaan joustavasti soveltaa eri yliopistoissa. Työmarkkinalaitoksen edustaja totesi, että valtion kilpailukyky työnantajana on ollut huolenaihe pitkään. Kilpailukyvyn parantamisen kannalta ratkaisevana hän piti uuden palkkausjärjestelmän nopeaa käyttöönottoa myös yliopistoissa. Uuden järjestelmän valmistelu aloitettiin 1993, ja se johti periaatepäätökseen Valpas-selvitys osoitti, että valtion kilpailukyky heikkenee, mitä korkeimpiin tehtäviin mennään. Uudessa palkkausjärjestelmässä palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Marraskuussa %:n osalta valtion henkilöstöstä (ulkoministeriö, Suomen Akatemia, puolustusvoimat, tulli) sopimukset on tehty. Yliopistot ovat suurin ryhmä, joka on vielä järjestelmän ulkopuolella. Metsäpelto lähestyi virkarakennetta uuden palkkausjärjestelmän näkökulmasta. Yliopiston virkajärjestelmä on hänen mukaansa varsin vapaasti yliopiston muokattavissa, sillä virat ovat virkoja, tehtävät tehtäviä ja palkkaus arvioidaan tehtävien mukaan. Virkarakenteen yhdenmukaisuus on yliopistojen keskinäinen asia, kunhan jokin vähimmäisyhdenmukaisuus vallitsee. Virkasuhteen ja työsuhteen asemasta Metsäpelto totesi, että valtion pääpalvelussuhde on virkasuhde. Valtiovarainministeriö ja työmarkkinalaitos suhtautuvat torjuvasti työsuhteisiin, koska ne edellyttävät työsopimuksia ja ovat siksi palvelussuhteina ongelmallisia valtiotyönantajan näkökulmasta.

7 Yliopistonlehtorien liiton edustajien mielestä virkarakenne olisi pitänyt ratkaista ennen palkkausjärjestelmän uudistusta. Helsingin yliopiston virkarakennemalli on liiton mielestä hyvä, ja sitä voi suositella kehittämisen pohjaksi. Tärkeää on, että opetusvirkoja on riittävästi ja että virkasuhteet ovat jatkuvia. Päätoimisia tuntiopettajia ei enää saisi olla. Kaikkien vakinaisten opettajien tulee olla tohtoreita, ja heidän tulee harjoittaa tutkimusta. Nykyiset viranhaltijat, joilla ei ole tohtorintutkintoa, on pidettävä siirtymäkauden ajan pätevinä. Valtiotyönantaja haluaisi luopua palkkausjärjestelmän yhteydessä virkanimikkeistä ja kelpoisuusehdoista, mutta niiden säilyttäminen on järjestön ehdoton vaatimus. Kelpoisuus voidaan määritellä tehtävien tai virkojen kautta, kunhan se tehdään kyllin yksityiskohtaisesti. liiton ja Tieteentekijäin liiton edustajien mukaan järjestöjen välillä ei ole erimielisyyksiä isoista periaatteista, vaan pikemminkin yksityiskohdista. Tieteentekijöiden liiton mukaan ns. keskikategoria on yksi möykky, jossa ei ole dynamiikkaa eikä riittävää erottelua. Liiton keskeisenä vaatimuksena on ollut (Turun yliopiston virkarakenne-ehdotuksen mukainen) erityinen dosentin pätevyyttä edellyttävä virka. Dosenttiliiton mukaan dosentin pätevyys tulisi sisällyttää uuden palkkausjärjestelmän vaativuuskriteereihin ja esimerkiksi keskikategorian ylimpään luokkaan. Siihen voisi edetä pätevöitymisen myötä, kuten Norjassa ja Ruotsissa tai viranhaun yhteydessä. Asiantuntijakuulemisten keskeiseksi sanomaksi nousi tärkeys edetä uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotossa. Erityinen kiistakysymys on uuteen palkkausjärjestelmään liittyvän vaativuusluokituksen suhde opettajien ja tutkijoiden nykyiseen ja tulevaan virkarakenteeseen. Se korostuu erityisesti ns. keskikategorian viroissa Työryhmän ehdotukset Työryhmä pitää tärkeänä, että yliopistoihin luodaan selkeä, sekä tutkija-opettajaa että yliopistoa sitouttava urapolitiikka. Sellainen on keskeinen yliopiston toiminnan strategisessa kehittämisessä. Opettajien ja tutkijoiden virkarakennetta kehitetään neliportaisen mallin pohjalta: 1) Tohtorikoulutettava tms. * 2) Tohtoriassistentti, tutkijatohtori tms.* (post doc-vaihe) 3) Tutkijaopettaja, yliopistonlehtori, kliininen opettaja tms.* 4). Kaksi ensimmäistä porrasta ovat koulutusvaiheita, jolloin virat voidaan täyttää määräaikaisina. Kaksi ylempää porrasta ovat varsinaisia yliopistollisia opetus- ja tutkimusvirkoja, ja ne täytetään pääsääntöisesti toistaiseksi. Niihin, kuten myös post doc -vaiheen virkaan, nimittämisen vähimmäisvaatimuksena on pääsääntöisesti tohtorin tutkinto. Tästä tulee säätää asetuksessa korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (3 ). Uuteen järjestelmään siirryttäessä tulee soveltaa riittävän pitkää siirtymä- * Työryhmä ei tässä vaiheessa ota kantaa nimikkeisiin.

8 kautta. Mallia voidaan käyttää soveltuvin osin myös taideyliopistoissa. Taidealoilla tulee säilyttää mahdollisuus pätevöityä myös taiteellisilla ansioilla. Määräajaksi täytettävistä viroista säädetään yliopistoasetuksen 9 :ssä. Määräaikaisuuden käytöstä, kuten määräaikaisuuden kestosta ja nimityksen uusimisesta tulisi laatia rehtorien neuvoston yhteinen suositus. On tarkoituksenmukaista, että Suomen Akatemian tutkimusvirat perustuvat samaan malliin, mikä edellyttää tarvittavia muutoksia myös asetukseen Suomen Akatemiasta (4 luku). Edelleen myös täydentävällä rahoituksella täytettäviä tutkimus- ja opetustehtäviä tulee voida täyttää virkamieslain 9 :n 2 momentin mukaisesti määräaikaisina, sikäli kuin tehtävät liittyvät luonteeltaan tutkijankoulutukseen tai post doc -vaiheeseen. Mallia voidaan soveltaa uuden palkkausjärjestelmän vaativuusluokituksessa. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa variaatiota uudessa palkkausjärjestelmässä toteutetaan ns. henki-osalla. Työryhmä pitää tarkoituksenmukaisena päästä vahvasti virkakeskeisestä mallista lähemmäksi urakehitysajattelua. Tämä ei kuitenkaan edellytä välttämättä lainsäädännön muuttamista, vaan yliopistokohtaisten käytäntöjen kehittämistä edellä mainitun neliportaisen mallin mukaisesti ja uuden palkkausjärjestelmän hengessä. Kuhunkin urakehityksen vaiheeseen valikoitumisen tulee tapahtua ensisijaisesti kilpailun ja riittävän arvioinnin kautta. Arviointimenettelyä tulee käyttää myös tutkijankoulutus- ja post doc - vaiheen viroissa uusille kausille määrättäessä. Toisaalta erityisen ansioituneella tutkijaopettajalla tulee olla mahdollisuus edetä professorin virkaan joustavasti myös yksilöllisen kutsumenettelyn kautta. Vaikka ehdotettu rakenne on tarkoitettu vahvistamaan urakehitysmallin soveltamista yliopistoissa, on yliopistoon voitava tulla eritasoisiin tehtäviin myös yliopiston ulkopuolelta. en virantäyttö edellyttää edelleen omaa erityislainsäädäntöään. Työryhmä ei näe erityisiä ongelmia nykyisessä lainsäädännössä, mutta sitä sovellettaessa tulee lähtökohtana olla selkeästi yliopiston strateginen näkemys. Esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja ei tule pitää valitsijaa sitovina, vaan niiden roolina on avustaa päätöksentekoa ja taata riittävän objektiiviset perusteet hakijoiden pätevyyden toteamiselle. Dosentit ovat voimavara, jota yliopiston on syytä käyttää. Dosentuuria on tarkoituksenmukaista kehittää itsenäisen tieteellisen tai taiteellisen pätevyyden näyttönä, jonka vaatimukset tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla. Rehtorien neuvoston on syytä pohtia dosentin vaatimukset (yliopistoasetuksen 8 ) nykyistä tarkemmin. Jos järjestelmää muutetaan, on ilmeisesti myös virkamiesasetuksen 17 muutettava. 8

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa Valtionhallinnon johdon päivä 6.2.2017 Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA 28.2.2012 Jakelussa mainitut Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös 15.6.2011 ja yliopiston rekrytointiohjeet 1.9.2011 TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA Yliopiston hallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ

VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ Tampereen yliopistossa neliportaisella tutkijauralla eteneminen voi tapahtua joko vakinaistamispolulla (tenure track)

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

E REHTORIN PÄÄTÖS

E REHTORIN PÄÄTÖS E REHTORIN PÄÄTÖS 3-9120112 1.3.2012 E OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILOSTON VAKINAISTAMISPOLKU (TENURE TRACK) - JÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN Helsingin yliopistossa on otettu 5.5.2010 annetulla rehtorin päätöksellä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 70/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 31/2007 27.4.2007 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimus Teknillinen korkeakoulu on määrättävä maksamaan X:lle valtion virkamieslain

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtäväseloste 1 (8) TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tehtäväseloste. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste. Tehtävä ja sen sijoittuminen Tehtäväseloste Biotekniikan keskuksen johtajan hyväksymä 27.1.2014 PROTEOMIIKAN ERIKOISTUTKIJA (TENURE TRACK) Tehtävä ja sen sijoittuminen Proteomiikan erikoistutkijan (tenure track) tehtävä sijoittuu

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi HALLITUS 11.11.2008 Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149. Kokouskutsu on lähetetty

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149. Kokouskutsu on lähetetty Pöytäkirja 3A/2015 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 9.40 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

1991 vp - HE 187 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 187 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 187 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisestä yksiköstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 24.5.2016 Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.2.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 1.

Lisätiedot

Vakinaistamispolkujärjestelmän (tenure track) mukainen tilastotieteen, erityisesti data-analyysin apulaisprofessorin tehtävä alkaen.

Vakinaistamispolkujärjestelmän (tenure track) mukainen tilastotieteen, erityisesti data-analyysin apulaisprofessorin tehtävä alkaen. TAMPEREEN YLIOPISTO TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA TILASTOTIETEEN, ERITYISESTI DATA-ANALYYSIN APULAISPROFESSORI (TENURE TRACK) Tehtävä Tehtävän ala Vakinaistamispolkujärjestelmän (tenure track) mukainen tilastotieteen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esittely. 3 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2010

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esittely. 3 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2010 HALLITUS Kokous 03/11 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esittely 3 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2010 4 Yliopiston henkilöstötilinpäätös

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2005 1 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2007 12.1.2007 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimus Teknillinen yliopisto on määrättävä maksamaan X:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 1A/2012 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.1.2012 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 42/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 27/2005 15.4.2005 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimus Kansanterveyslaitos on velvoitettava maksamaan X:lle valtion virkamieslain

Lisätiedot

Kysely palvelussuhteen kestosta ja määräaikaisuudesta valtionhallinnon ylimmälle johdolle huhtikuussa 2014

Kysely palvelussuhteen kestosta ja määräaikaisuudesta valtionhallinnon ylimmälle johdolle huhtikuussa 2014 Kysely palvelussuhteen kestosta ja määräaikaisuudesta valtionhallinnon ylimmälle johdolle huhtikuussa 2014 Ylimmän virkamiesjohdon uudistuksen ohjausryhmän kokous 16.04.2014 Veli-Matti Lehtonen Kyselyn

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

8.6.2015 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

8.6.2015 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (9) TEHTÄVÄSELOSTE ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 48/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2012 16.3.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tuntiopettaja Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Vastine Yliopisto

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 10A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 14.12.2016 klo 9.15 10.10 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 9/2001 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 76/2001 14.11.2001 Asia: Korvausvaatimus Virasto: Teatterikorkeakoulu Korvausvaatimuksen perusteena oleva päätös: Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Pöytäkirja 8 A/2016 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.40 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.3.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt selosteen kokouksessaan 23.11.2016. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstöpoliittinen ohjelma

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstöpoliittinen ohjelma LIITE 1 (Laitoskokous 5.3.2004) HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tietojenkäsittelytieteen laitos Institutionen för datavetenskap Department of Computer Science 26.2.2004

Lisätiedot

Hallituksen esitys 73/2016 laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys 73/2016 laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys 73/2016 laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a :n muuttamisesta Perttu Wasenius Lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö Esityksen tausta

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 18/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 73/2006 17.11.2006 Asia: Korvausvaatimus Oikaisu- ja korvausvaatimus 1. Virkamieslautakunnan on virkamieslain 53 :n nojalla oikaistava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 52 Talotekniikan perustutkinnon lehtorin virka (vakanssi n:o 044038) HEL 2014-006102 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot