Yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakenteen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakenteen kehittäminen"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakenteen kehittäminen 1. Työryhmän toimeksianto ja kokoonpano Yliopistojen rehtorien neuvosto asetti palvelussuhdetyöryhmän pohtimaan yliopistojen palvelussuhdejärjestelmää henkilökunnan rekrytoinnin, urakehityksen, liikkuvuuden ja palkkausjärjestelmän kehittymisen kannalta ja esittämään järjestelmää koskevat ehdotuksensa, paitsi opetus- ja tutkimushenkilöstön, soveltuvin osin myös hallintohenkilöstön osalta. Palvelussuhdejärjestelmää tuli tarkastella valtakunnallisesti ja ottaa tarpeen mukaan huomioon myös kansainvälistyminen. Lisäksi työryhmän tuli tarkastella professorin virantäytöstä annettua lakia sekä kuulla eri osapuolia asiantuntijoina. Työryhmä esitti raporttinsa neuvostolle Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin rehtori Perttu Vartiainen ja muiksi jäseniksi rehtorit Jarl-Thure Eriksson, Kari Raivio ja Pekka Vapaavuori, vararehtori Marja Jylhä sekä sihteeriksi neuvoston pääsihteerin Tapio Markkanen. Työryhmä totesi tehtävän niin laajaksi, että se päätti rajata tarkastelunsa koskemaan aluksi yliopistojen opettajien ja tutkijoiden virkarakennetta. Työryhmä esitti välimuistionsa rehtorien neuvostolle Neuvosto hahmotteli kolme vaihtoehtoista virkarakenteen kehittämislinjaa jatkoa varten: 1) Poikkeusjärjestelyt nykyjärjestelmän puitteissa 2) Yhtenäinen malli Helsingin yliopiston tapaan 3) Urakehitysmalli eli tenure track-ajattelu Neuvosto päätyi kantaan, että lyhyellä tähtäimellä pyritään virkaehtosopimussuositukseen järjestöjen kanssa sopimalla, ja pitkällä tähtäimellä on voitava keskustella myös urakehitysmallin (tenure track) ehdoista. Nykyistä ajattelua leimaa voimakas virkakeskeisyys. Se on lähtökohdiltaan hyvin erilainen kuin urakehitysajattelu, jonka hyvä puoli on akateemisen uran etenemisen tukeminen. Urakehitysmallin soveltamista Suomeen voi kuitenkin haitata maan pienuus ja kilpailukulttuurin puuttuminen. Työryhmä on kuullut asiantuntijoina ylijohtaja Arvo Jäppistä opetusministeriöstä, työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpeltoa valtion työmarkkinalaitoksesta sekä puheenjohtaja Tapani Pakkasta ja toiminnanjohtaja Jorma Virkkalaa liitosta, puheenjohtaja Antero Puhakkaa ja toiminnanjohtaja Klaus Sundbäckiä Tieteentekijöiden liitosta, S:\RN\ARKISTO\Palvelusuhdetyöryhmä \Loppuraportti DOC

2 puheenjohtaja Vesa Kulmalaa Yliopistonlehtorien liitosta ja OAJ:n neuvottelupäällikkö Juha Jäskeä sekä puheenjohtaja Jaakko Rusamaa ja sihteeri Björn Fantia Suomen Dosenttiliitosta Palvelussuhderakenteen yleiset kehittämistarpeet Yliopistojen palvelussuhdejärjestelmässä on monia ongelmia. Järjestelmä on ala- ja keskikategorioiltaan sekava, varsinkin ns. post doc vaihe on epäselvä. Raskas virantäyttömenettely kaipaa selkeyttämistä ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyy avoimia kysymyksiä. Palkkausjärjestelmää ollaan myös uudistamassa. Yliopistot tarvitsevat palvelussuhderakenteen ja palkkausjärjestelmän, jotka vahvistavat yliopiston mahdollisuuksia huolehtia parhaalla tavalla työvoimastaan, tekevät yliopistollisen urakehityksen mahdolliseksi ja vahvistavat yliopistoon sitoutumista, vahvistavat yliopistojen kilpailukykyä työvoiman rekrytoinnissa, edistävät valtakunnallista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Välimuistiossaan rehtorien neuvostolle työryhmä tarkensi keskeisiksi kysymyksiksi seuraavat: Virkakeskeisyys vs. urakehitys. Portaat: missä vaiheessa siirrytään seuraavalle ja millä tavoin, missä vaiheessa nimitys toistaiseksi? Voiko olla tutkimus- ja taidetoiminnasta poikkeavia uria, entä kolmannen tehtävän tutkijoita? Voiko olla opettaja joka vain opettaa? Miten luodaan uskottava arviointijärjestelmä? Kysymys liittyy henkilökohtaisen urakehityksen yleiseen hyväksyttävyyteen. Rekrytointipolitiikka. Ulkopuolinen rahoitus ja määräaikaisuus. Yliopistot ovat erilaisia kuin valtion virastot yleensä ja että ne tarvitsevat joustavan palvelussuhdejärjestelmän, jossa yhtä virkaehtosopimusta voidaan joustavasti soveltaa eri yliopistoissa. 3. Nykytilanne Työryhmän huomio on kohdistunut tutkimus- ja opetusvirkoihin, koska niissä ongelmat ovat suurimpia ja koska ne poikkeavat luonteeltaan muista toimista paljonkin. Yliopistoihin on muodostunut kahdet työmarkkinat, toisaalta opetus- ja tutkimusviroissa toimivat, toisaalta ulkopuolisella rahalla työskentelevät tutkijat, joiden palvelussuhteita rasittaa määräaikaisuus. Taideyliopistoissa on tyypillisesti vähän professoreja ja paljon lehtoreita, ja kategorioiden ero on varsin jyrkkä. Nykyisen lain mukaan professorilta vaadittava joko taiteellinen tai tieteellinen pätevyys ei enää aina vastaa taideyliopistojen tarpeita (siis joko-tai erottelu). Työryhmä pitää tarpeellisena, että professorin kutsumenettely palautetaan alkuperäiseen merkitykseensä, jossa virkaan kutsutaan ainoastaan erityisen ansioitunut ja kiistatta pätevä henkilö. Nykyisen lain mukaan professori voidaan nimittää määräajaksi vain, jos virka on vaihtuva-alainen tai lahjoitusvirka. Todellisuudessa myös pysyviin virkoihin

3 nimitetään usein määräajaksi. Työryhmän näkemyksen mukaan professorin virantäytön ongelmat ovat enemmänkin omaksutuissa käytännöissä kuin laissa. Työryhmä on selvittänyt vertailukohtien saamiseksi tilannetta Alankomaiden ja Yhdysvaltojen yliopistoissa. Alankomaissa etsitään ratkaisuja varsin samankaltaisiin ongelmiin kuin meillä, Yhdysvalloissa urakehityksestä huolehditaan tavoilla, jotka ovat meilläkin pohtimisen arvoisia (ks. kohta 5). Opetusministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan palkkausjärjestelmän uudistusta Uudistukset ja kokeilut Helsingin yliopistossa on otettu käyttöön virkarakenne, joka on vuoden 2000 lopulta sisältynyt jo virkaehtosopimusjärjestelmään. Useissa yliopistoissa (ks. taulukkoyhteenveto tarkasteltujen yliopistojen virkarakenneuudistuksista/-ehdotuksista) on valmisteilla tai kokeiltavana uudistuksia. Taideyliopistoissa sellaisia ei ole käynnissä, mutta kehittämistarvetta on selvästi olemassa. Helsingin yliopiston virkarakenteeseen kuuluu kolme peruskategoriaa, professorit, yliopistonlehtorit ja tutkijakoulutusvirat (assistentti ja tutkijankoulutettava). Uudistuksen tavoitteina on ollut urakehityksen mahdollistaminen sekä järjestelmän selkeys ja yksinkertaisuus. Joka tasolla on sijoituspalkkaus ja tehtävätasokuvaus. Kaikilla tasoilla voidaan maksaa tuloksellisuuslisää virkaehtosopimuksessa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Tutkijakoulutusvirkaan voidaan nimittää yleensä neljäksi vuodeksi (väittelyn jälkeen voidaan nimittää tohtoriassistentiksi kahdeksi vuodeksi), ylempiin määräajaksi tai pysyvästi. Kahdessa ylimmässä kategoriassa on mahdollisuus huomattavaan henkilökohtaiseen palkanlisään, joka myönnetään arvioinnin perusteella. Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin valmistelemat mallit ovat paljolti samankaltaisia kuin Helsingin yliopiston malli. Niissä on kolme pääkategoriaa, joista alin on tutkijakoulutettavia varten. Malleissa on esitetty variaatioita, yleensä yliopiston erityispiirteiden vuoksi. Jyväskylän yliopiston ehdotus poikkeaa Helsingin yliopiston mallista ensinnäkin siten että avoimen yliopiston ja kielikeskuksen ym. tarpeisiin on olemassa maisterin tutkintoa edellyttävä lehtorin virka, johon voidaan nimittää pysyvästi. Toisaalta Jyväskylän mallissa on erillinen tutkijan virkojen järjestelmä. Tampereen teknillisessä yliopistossa on käytössä järjestelmä, jonka virkakategoriat ovat: professori, vanhempi tutkija/yliassistentti, lehtori, tutkija/assistentti ja päätoiminen tuntiopettaja. n ja lehtorin virkaan nimitetään yleensä toistaiseksi, muihin määräajaksi. Lisäksi on virkasuhteisia professoreja, vanhempia tutkijoita ja tutkijoita. Teknillisen korkeakoulun ehdotuksen keskikategoriaan kuuluu lehtorin lisäksi opettava tutkija. Alimassa kategoriassa olisi assistentin lisäksi yliopisto-opettaja, joka keskittyisi opetukseen, mutta jolla olisi aikaa myös tutkimukseen ja jatko-opintoihin.

4 Turun yliopiston suunnitelmassa esitetään em. malleja myötäilevää mallia, joka olisi kuitenkin kolmen sijasta neliportainen: professori, dosentti (tutkijadosentti), yliopistonlehtori/tohtoriassistentti ja tutkijakoulutettava/assistentti. Dosentin viralla olisi entisen apulaisprofessuurin piirteitä. Dosentuuriin nimitettäisiin yleensä määräajaksi. Malli sallii pitempiä ja useampia määräaikaisuuksia kuin Helsingin yliopiston malli. Åbo Akademin malli on myös kolmiportainen niin, että kahteen ylimpään kategoriaan (professorit ja akatemialehtorit) nimitetään pysyvästi tai määräajaksi, alimpaan (tutkijakoulutettavat) määräajaksi. Opetuksen tueksi ehdotetaan lisäksi amanuenssin virkaa, jonka haltija voi toimia myös laitoshallinnon tehtävissä. 4 Taulukko 1. Yhteenveto tarkasteltujen yliopistojen virkarakenneuudistuksista ja ehdotuksista. Tutkijakoulutus Post-Doc Helsingin yliopisto Tutkijakoulutettava/ Assistentti Yliopistonlehtori/ Kliininen opettaja/ Tohtoriassistentti/ Yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto Tohtorikoulutettava/ Tutkija Lehtori Yliopistonlehtori/ Erikoistutkija Turun yliopisto Tutkijakoulutettava/ Assistentti Yliopistonlehtori/ Kliininen opettaja/ Tohtoriassistentti Dosentti Åbo Akademi Doktorand Amanuens Akademilektor Professor Tampereen teknillinen yliopisto Tutkija/assistentti Vanhempi tutkija/ yliassistentti lehtori Teknillinen korkeakoulu Assistentti Yliopisto-opettaja Lehtori Opettava tutkija

5 5 5. Yhdysvaltalainen urakehitysmalli vaihtoehtona Vararehtori Marja Jylhä ja rehtori Jorma Sipilä paneutuivat 2003 Yhdysvaltain-matkoillaan usean yliopiston virkarakenteisiin ja akateemisen urakehityksen kulttuuriin. Luonteenomaista järjestelmälle on, että virkakategorioita on vähän ja palkkaluokkia monta eikä palkkaus ole tiukasti sidottu vaan neuvotteluvaraa on melkoisesti. Vielä tärkeämpää on, että toimintaa seurataan jatkuvasti arvioinneilla, jotka vaikuttavat sekä henkilökohtaiseen palkkaukseen että toimintaresursseihin. Vakinaiseen virkaan ei uran alussa yleensä valita suoraan, vaan aluksi toimitaan alemmissa opettaja-tutkijan viroissa (usein määrättynä muodollisesti vuodeksi kerrallaan, käytännössä kolmeksi vuodeksi). Vakinaistaminen on mahdollista normaalisti vasta associate professor tasolta lähtien, ja se tapahtuu arvioinnissa todetun menestymisen perusteella. Arviointijärjestelmä on työläs, mutta johtaa ilmeisesti hyvään tulokseen. Järjestelmää ohjaavat tenure and promotion rules. Osavaltion yliopistossa tämä tarkoittaa, että yliopiston virat ovat (osa)valtion virkoja, joihin yleisten virkasäädösten lisäksi liittyvät yliopiston luonteen mukaiset erityissäännöt. Joissakin osavaltioissa ollaan luopumassa tenurejärjestelmästä, jolloin kaikki virat ovat määräaikaisia. 6. Palkkausjärjestelmän uudistus Opetusministeriön yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamista kehittämään asettama työryhmä (puheenjohtaja Joensuun yliopiston henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle) jätti muistionsa Arviointijärjestelmien testauksesta vaativuuskarttaan opetusministeriölle Vuoden 2004 alkupuolella on tarkoitus käynnistää ehdotetun mallin kokeilu Joensuun yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Myöhemmin mukaan on tullut ainakin Tampereen yliopisto. Jatkovalmistelua varten opetusministeriö on asettanut työryhmän opetusneuvos Juhani Dammertin puheenjohdolla. Vaativuuskarttojen edelleen työstäminen on tapahtunut keväästä 2003 lähtien yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, ja se jatkuu edelleen. Edellä mainitun muistion tärkeimmän ehdotuksen mukaan palkkauksen määrittelee seitsemän vaativuuskategoriaa, joissa jokaisessa on kaksi tasoa; lisäksi tulee henkilökohtaiseen suoritukseen ja arviointiin perustuva palkanlisä (ns. henki-osa). Hallinto- ym. tehtävistä (tutkimusryhmän, tutkijakoulun jne. johtaminen, laitosjohtaja, dekaani jne.) maksettavat lisäpalkkiot jäänevät järjestelmän ulkopuolelle. Esimerkiksi professorit sijoittuisivat kahteen ylimpään vaativuuskategoriaan ja siis kaikkiaan neljälle eri tasolle. Järjestöt ajavat tällaista ratkaisua, koska se vähentää henkilökohtaisen lisän osuutta. Työryhmässä on pohdittu, voidaanko professorin virkaan kuuluvaa opetusta ja tutkimusta määritellä ennalta virantäytön yhteydessä kategorioita vastaavasti korkeatasoiseksi tai erittäin korkeatasoiseksi, vai pitäisikö sen olla henkilökohtaisen suorituksen arvioinnissa todettava asia. Neuvoston työryhmässä on nähty vaarana, että edellä mainittu malli johtaa nykyistäkin byrokraattisempaan, lokeroivaan ratkaisuun. Tavoitteena pitää olla sitouttava ja kannustava, tuloksen perusteella palkitseva järjestelmä samaan tapaan kuin yksityisellä sektorilla, jossa käytettävissä oleva raha jaetaan tavoitteiden ja tuloksen mukaan. On kysytty,

6 6 onko tällainen palvelussuhdejärjestelmä oikea väline henkilöiden sijoittamiseksi tehtävien ja urakehityksen kannalta oikein. 7. Asiantuntijoiden kuuleminen Työryhmä kuuli asiantuntijoina opetusministeriön, työmarkkinalaitoksen, Yliopistonlehtorien, Tieteentekijöiden ja liiton sekä Suomen Dosenttiliiton edustajia loka-marraskuussa 2003 (ks. s. 1). Yksityiskohtaiset muistiot asiantuntijakuulemisista on tehty vain työryhmän ja rehtorien neuvoston käyttöön. Opetusministeriön ylijohtaja totesi, että virkarakenneuudistus on ollut viime aikoina hyvin hankala asia. Helsingin yliopiston mallia oli tarkoitus laajentaa myös muihin yliopistoihin, mutta valtiovarainministeriön mielestä on ensin saatava kannustava palkkausjärjestelmä; viisainta olisi kai tehdä uudistukset yhtaikaa on allekirjoitettu valtiovarainministeriön ja työmarkkinajärjestöjen välinen uuden palkkausjärjestelmän mallisopimus. Joustavuuden turvaamiseksi on ulkopuolisin varoin palkattuihin voitava soveltaa erilaisia toimintatapoja kuin vakinaisessa virassa budjettivaroilla oleviin. Tutkijakoulutus ja post doc vaihe ovat selkeästi luonteeltaan määräaikaisia. Opetusministeriö on yhtä mieltä yliopistojen kanssa yleisperiaatteesta, että yliopistot tarvitsevat palvelussuhderakenteen ja palkkausjärjestelmän, joiden tavoitteet ovat tämän muistion kohdan 2. mukaisia. Samoin on tärkeää, että työmarkkinalaitoksessa ja järjestöissä nähdään yliopistot erilaisina kuin valtion virastot yleensä, ja että ne tarvitsevat joustavan palvelussuhdejärjestelmän, jossa yhtä virkaehtosopimusta voidaan joustavasti soveltaa eri yliopistoissa. Työmarkkinalaitoksen edustaja totesi, että valtion kilpailukyky työnantajana on ollut huolenaihe pitkään. Kilpailukyvyn parantamisen kannalta ratkaisevana hän piti uuden palkkausjärjestelmän nopeaa käyttöönottoa myös yliopistoissa. Uuden järjestelmän valmistelu aloitettiin 1993, ja se johti periaatepäätökseen Valpas-selvitys osoitti, että valtion kilpailukyky heikkenee, mitä korkeimpiin tehtäviin mennään. Uudessa palkkausjärjestelmässä palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Marraskuussa %:n osalta valtion henkilöstöstä (ulkoministeriö, Suomen Akatemia, puolustusvoimat, tulli) sopimukset on tehty. Yliopistot ovat suurin ryhmä, joka on vielä järjestelmän ulkopuolella. Metsäpelto lähestyi virkarakennetta uuden palkkausjärjestelmän näkökulmasta. Yliopiston virkajärjestelmä on hänen mukaansa varsin vapaasti yliopiston muokattavissa, sillä virat ovat virkoja, tehtävät tehtäviä ja palkkaus arvioidaan tehtävien mukaan. Virkarakenteen yhdenmukaisuus on yliopistojen keskinäinen asia, kunhan jokin vähimmäisyhdenmukaisuus vallitsee. Virkasuhteen ja työsuhteen asemasta Metsäpelto totesi, että valtion pääpalvelussuhde on virkasuhde. Valtiovarainministeriö ja työmarkkinalaitos suhtautuvat torjuvasti työsuhteisiin, koska ne edellyttävät työsopimuksia ja ovat siksi palvelussuhteina ongelmallisia valtiotyönantajan näkökulmasta.

7 Yliopistonlehtorien liiton edustajien mielestä virkarakenne olisi pitänyt ratkaista ennen palkkausjärjestelmän uudistusta. Helsingin yliopiston virkarakennemalli on liiton mielestä hyvä, ja sitä voi suositella kehittämisen pohjaksi. Tärkeää on, että opetusvirkoja on riittävästi ja että virkasuhteet ovat jatkuvia. Päätoimisia tuntiopettajia ei enää saisi olla. Kaikkien vakinaisten opettajien tulee olla tohtoreita, ja heidän tulee harjoittaa tutkimusta. Nykyiset viranhaltijat, joilla ei ole tohtorintutkintoa, on pidettävä siirtymäkauden ajan pätevinä. Valtiotyönantaja haluaisi luopua palkkausjärjestelmän yhteydessä virkanimikkeistä ja kelpoisuusehdoista, mutta niiden säilyttäminen on järjestön ehdoton vaatimus. Kelpoisuus voidaan määritellä tehtävien tai virkojen kautta, kunhan se tehdään kyllin yksityiskohtaisesti. liiton ja Tieteentekijäin liiton edustajien mukaan järjestöjen välillä ei ole erimielisyyksiä isoista periaatteista, vaan pikemminkin yksityiskohdista. Tieteentekijöiden liiton mukaan ns. keskikategoria on yksi möykky, jossa ei ole dynamiikkaa eikä riittävää erottelua. Liiton keskeisenä vaatimuksena on ollut (Turun yliopiston virkarakenne-ehdotuksen mukainen) erityinen dosentin pätevyyttä edellyttävä virka. Dosenttiliiton mukaan dosentin pätevyys tulisi sisällyttää uuden palkkausjärjestelmän vaativuuskriteereihin ja esimerkiksi keskikategorian ylimpään luokkaan. Siihen voisi edetä pätevöitymisen myötä, kuten Norjassa ja Ruotsissa tai viranhaun yhteydessä. Asiantuntijakuulemisten keskeiseksi sanomaksi nousi tärkeys edetä uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotossa. Erityinen kiistakysymys on uuteen palkkausjärjestelmään liittyvän vaativuusluokituksen suhde opettajien ja tutkijoiden nykyiseen ja tulevaan virkarakenteeseen. Se korostuu erityisesti ns. keskikategorian viroissa Työryhmän ehdotukset Työryhmä pitää tärkeänä, että yliopistoihin luodaan selkeä, sekä tutkija-opettajaa että yliopistoa sitouttava urapolitiikka. Sellainen on keskeinen yliopiston toiminnan strategisessa kehittämisessä. Opettajien ja tutkijoiden virkarakennetta kehitetään neliportaisen mallin pohjalta: 1) Tohtorikoulutettava tms. * 2) Tohtoriassistentti, tutkijatohtori tms.* (post doc-vaihe) 3) Tutkijaopettaja, yliopistonlehtori, kliininen opettaja tms.* 4). Kaksi ensimmäistä porrasta ovat koulutusvaiheita, jolloin virat voidaan täyttää määräaikaisina. Kaksi ylempää porrasta ovat varsinaisia yliopistollisia opetus- ja tutkimusvirkoja, ja ne täytetään pääsääntöisesti toistaiseksi. Niihin, kuten myös post doc -vaiheen virkaan, nimittämisen vähimmäisvaatimuksena on pääsääntöisesti tohtorin tutkinto. Tästä tulee säätää asetuksessa korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (3 ). Uuteen järjestelmään siirryttäessä tulee soveltaa riittävän pitkää siirtymä- * Työryhmä ei tässä vaiheessa ota kantaa nimikkeisiin.

8 kautta. Mallia voidaan käyttää soveltuvin osin myös taideyliopistoissa. Taidealoilla tulee säilyttää mahdollisuus pätevöityä myös taiteellisilla ansioilla. Määräajaksi täytettävistä viroista säädetään yliopistoasetuksen 9 :ssä. Määräaikaisuuden käytöstä, kuten määräaikaisuuden kestosta ja nimityksen uusimisesta tulisi laatia rehtorien neuvoston yhteinen suositus. On tarkoituksenmukaista, että Suomen Akatemian tutkimusvirat perustuvat samaan malliin, mikä edellyttää tarvittavia muutoksia myös asetukseen Suomen Akatemiasta (4 luku). Edelleen myös täydentävällä rahoituksella täytettäviä tutkimus- ja opetustehtäviä tulee voida täyttää virkamieslain 9 :n 2 momentin mukaisesti määräaikaisina, sikäli kuin tehtävät liittyvät luonteeltaan tutkijankoulutukseen tai post doc -vaiheeseen. Mallia voidaan soveltaa uuden palkkausjärjestelmän vaativuusluokituksessa. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa variaatiota uudessa palkkausjärjestelmässä toteutetaan ns. henki-osalla. Työryhmä pitää tarkoituksenmukaisena päästä vahvasti virkakeskeisestä mallista lähemmäksi urakehitysajattelua. Tämä ei kuitenkaan edellytä välttämättä lainsäädännön muuttamista, vaan yliopistokohtaisten käytäntöjen kehittämistä edellä mainitun neliportaisen mallin mukaisesti ja uuden palkkausjärjestelmän hengessä. Kuhunkin urakehityksen vaiheeseen valikoitumisen tulee tapahtua ensisijaisesti kilpailun ja riittävän arvioinnin kautta. Arviointimenettelyä tulee käyttää myös tutkijankoulutus- ja post doc - vaiheen viroissa uusille kausille määrättäessä. Toisaalta erityisen ansioituneella tutkijaopettajalla tulee olla mahdollisuus edetä professorin virkaan joustavasti myös yksilöllisen kutsumenettelyn kautta. Vaikka ehdotettu rakenne on tarkoitettu vahvistamaan urakehitysmallin soveltamista yliopistoissa, on yliopistoon voitava tulla eritasoisiin tehtäviin myös yliopiston ulkopuolelta. en virantäyttö edellyttää edelleen omaa erityislainsäädäntöään. Työryhmä ei näe erityisiä ongelmia nykyisessä lainsäädännössä, mutta sitä sovellettaessa tulee lähtökohtana olla selkeästi yliopiston strateginen näkemys. Esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja ei tule pitää valitsijaa sitovina, vaan niiden roolina on avustaa päätöksentekoa ja taata riittävän objektiiviset perusteet hakijoiden pätevyyden toteamiselle. Dosentit ovat voimavara, jota yliopiston on syytä käyttää. Dosentuuria on tarkoituksenmukaista kehittää itsenäisen tieteellisen tai taiteellisen pätevyyden näyttönä, jonka vaatimukset tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla. Rehtorien neuvoston on syytä pohtia dosentin vaatimukset (yliopistoasetuksen 8 ) nykyistä tarkemmin. Jos järjestelmää muutetaan, on ilmeisesti myös virkamiesasetuksen 17 muutettava. 8

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 101/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 101/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 101/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 38/2005 13.5.2005 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimus Yliopisto on velvoitettava maksamaan X:lle valtion virkamieslain 9 1 momentin

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi HALLITUS 11.11.2008 Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 104/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2009 25.9.2009 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimus Yliopisto on velvoitettava maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa vastaava

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 69/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 13/2007 23.2.2007 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimus Teknillinen korkeakoulu on määrättävä maksamaan X:lle 14 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtäväseloste 1 (8) TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen

Lisätiedot

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Tehtäväseloste. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste. Tehtävä ja sen sijoittuminen Tehtäväseloste Biotekniikan keskuksen johtajan hyväksymä 27.1.2014 PROTEOMIIKAN ERIKOISTUTKIJA (TENURE TRACK) Tehtävä ja sen sijoittuminen Proteomiikan erikoistutkijan (tenure track) tehtävä sijoittuu

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esittely. 3 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2010

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esittely. 3 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2010 HALLITUS Kokous 03/11 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esittely 3 Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2010 4 Yliopiston henkilöstötilinpäätös

Lisätiedot

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 24.5.2016 Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.2.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 1.

Lisätiedot

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 (1/6) VIRANTÄYTTÖSELOSTE LIIKETALOUSTIETEEN, ERITYISESTI LASKENTATOIMEN PROFESSORIN VIRAN (nro 68) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Virka Liiketaloustieteen,

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2005 1 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2007 12.1.2007 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimus Teknillinen yliopisto on määrättävä maksamaan X:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Kokonaisarviointi ja henkilökohtaisen peruspalkan määräytyminen (AVAINTES) case Kareliaammattikorkeakoulu

Kokonaisarviointi ja henkilökohtaisen peruspalkan määräytyminen (AVAINTES) case Kareliaammattikorkeakoulu Jaana Tolkki Jaana Tolkki on työskennellyt Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöpäällikkönä kolme vuotta. Hän on työskennellyt samassa organisaatiossa myös lehtorina ja opetuksen kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 17. päivänä helmikuuta 2006. PÄÄTÖS: Todettiin päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 17. päivänä helmikuuta 2006. PÄÄTÖS: Todettiin päätösvaltaiseksi. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 22.2.2006 klo 13.15 N:o 10/2006 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 42/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 27/2005 15.4.2005 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimus Kansanterveyslaitos on velvoitettava maksamaan X:lle valtion virkamieslain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstöpoliittinen ohjelma

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstöpoliittinen ohjelma LIITE 1 (Laitoskokous 5.3.2004) HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tietojenkäsittelytieteen laitos Institutionen för datavetenskap Department of Computer Science 26.2.2004

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

8.6.2015 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

8.6.2015 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (9) TEHTÄVÄSELOSTE ÄIDINKIELEN OPETUKSEN APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1 VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1. Viran alaa tai tehtäväpiiriä ja sen täsmentämistä sekä

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Professori tutkimuksen johtajana. Kaarle Hämeri Professorilii/o

Professori tutkimuksen johtajana. Kaarle Hämeri Professorilii/o Professori tutkimuksen johtajana Kaarle Hämeri Professorilii/o 1. Asema: yliopistolaki, johtosäännöt 2. Tutkimuksen teon edellytykset 3. Strategiaan vaiku/aminen, tutkimuksen suuntaaminen Asema Yliopistolaki

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 111/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 43/2009 12.6.2009 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on velvoitettava maksamaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 18/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 73/2006 17.11.2006 Asia: Korvausvaatimus Oikaisu- ja korvausvaatimus 1. Virkamieslautakunnan on virkamieslain 53 :n nojalla oikaistava

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 119/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Asia Korvausvaatimus Päätös nro 78/2009 23.10.2009 Oikaisuvaatimuksen tekijä A, sairaanhoitaja Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto

Lisätiedot

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (8) TEHTÄVÄSELOSTE SOVELLETUN MATEMATIIKAN APULAISPROFESSORI (tenure track), alana stokastiikka, erityisesti finanssi- ja vakuutusmatematiikka Tehtävä ja sen sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Suunnitelma taloustieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.8.2016 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Suunnitelma taloustieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.8.2016 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 6.11.2015 Suunnitelma taloustieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.8.2016 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 1.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 643. Laki

SISÄLLYS. N:o 643. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 643 648 SISÄLLYS N:o Sivu 643 Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Lisätiedot

ASIA. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ammattiopiston lukioaineiden opettajien palkkauksessa KANTELU

ASIA. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ammattiopiston lukioaineiden opettajien palkkauksessa KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 11.09.2014 Dnro OKV/1762/1/2012 1/5 ASIA Yhdenvertaisuuden toteutuminen ammattiopiston lukioaineiden opettajien palkkauksessa KANTELU Kantelija katsoo kirjoituksessaan, että Jyväskylän

Lisätiedot