(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto (1/6) VIRANTÄYTTÖSELOSTE LIIKETALOUSTIETEEN, ERITYISESTI LASKENTATOIMEN PROFESSORIN VIRAN (nro 68) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Virka Liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professorin virka, (entinen apulaisprofessorin virka no 68) on perustettu asetuksella 164/1977. Virka on sijoitettu kauppatieteelliseen tiedekuntaan laskentatoimen ja rahoituksen laitokselle. Viran palkkaluokka on A28. Viran palkkaus tulee määräytymään vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella yliopiston siirtyessä uuteen palkkausjärjestelmään. Virka on vapautunut joulukuun 1. päivästä 2005 lukien viran edellisen haltijan tultua nimitetyksi toiseen virkaan. Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on täsmentänyt viran opetusalaksi rahoitusmarkkinat ja tilinpäätösanalyysi. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto on päättänyt, että viran alaa ei ole tarpeen muuttaa. Viran tehtävät ja toimintaympäristö Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/1993, myöhemmin kelpoisuusasetus) 20 :n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa tutkielmia sekä hoitaa em. asetuksen 19 1 momentissa mainittuja tehtäviä. Kelpoisuusasetuksen 19 :n 1 momentin mukaisesti opettajan tehtävissä olevan tulee: 1) edistää alansa opetusta; 2) ohjata opiskelijoiden opintoja; 3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut; 4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista; 5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; 6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen. Professorin työajasta on voimassa mitä siitä on virkaehtosopimuksessa sovittu. Professorin työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmien puitteissa. Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella on nyt täytettävänä olevan professorin viran lisäksi liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen virkoina viisi muuta professorin virkaa. Muina opetusvirkoina on kolme lehtorin virkaa, kaksi yliassistentin virkaa ja kolme assistentin virkaa. Laitoksella on lisäksi tutkimus-projekteissa työskenteleviä tutkijoita ja tutkijakoulutettavia.

2 (2/6) Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella on vahvat perinteet erityisesti yrityksen rahoitusta ja rahoitusmarkkinoita sekä yritysten tilinpäätöksiä koskevassa tutkimuksessa ja opetuksessa. Pääaineopinnot voi suorittaa seuraavilla linjoilla: 1) laskentatoimen yleinen linja 2) tilintarkastuksen linja 3) rahoituksen linja ja 4) yritysjohdon laskentatoimen linja. Ulkomaalaisille opiskelijoille on suunnattu englanninkielinen maisteriohjelma International Program in Finance. Virkaan nimitettävän tulee kyetä antamaan opetusta, tekemään tutkimusta, ohjaamaan jatko-opintoja ja johtamaan tutkimusprojekteja liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen tutkimusalalla, siten että erityinen painotus on rahoitusmarkkinoiden ja tilinpäätösanalyysin alueella Viran täyttäminen Virka täytetään korkeakoulujen professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain (856/91, myöhemmin virantäyttölaki) ja sen perusteella annetun asetuksen (1581/91, myöhemmin virantäyttöasetus) säännösten mukaisesti. Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusasetuksen 2 :n mukaisesti erityisinä kelpoisuusvaatimuksina professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on pitämässään kokouksessa päättänyt, että nyt täytettävänä oleva virka on tieteellinen virka, jonka hakijan perehtyneisyys viran alaan käy ilmi ensisijassa tutkimustyöhön ja yliopisto-opetukseen liittyvistä ansioista, mutta johon myös käytännöllinen perehtyneisyys viran alaan voidaan katsoa ansioksi. Täytettävänä olevaan liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professorin virkaan vaaditaan siten erityisinä kelpoisuusvaatimuksina: 1) tieteellinen pätevyys, jota arvosteltaessa on otettava huomioon hakijan tekemä tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot; 2) opetustaito, jota arvosteltaessa on otettava huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. Kielitaitovaatimuksena professorin virkaan on kelpoisuusasetuksen 15 :n mukaisesti riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/03, 15 ) mukaan on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä osoitetaan edellä mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla. Ulkomaalainen, sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa (kelpoisuusasetus 18 ). Suomen perustuslain 125 :n (731/1999) mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

3 Hakemus (3/6) Virka julistetaan haettavaksi erillisellä hakuilmoituksella. Hakuajan päättymisen ajankohta ilmoitetaan hakukuulutuksessa. Hakemusten tulee olla perillä yliopiston kirjaamossa hakuajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä klo Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Kirjalliset hakemukset osoitetaan Vaasan yliopiston hallitukselle. Hakemukset toimitetaan yliopiston kirjaamoon (käyntiosoite Wolffintie 34), tai postitetaan osoitteella Vaasan yliopisto, PL 700, VAASA (sähköposti telekopio (06) Hakemukseen tulee liittää kolmena kappaleena: 1) Ote nimikirjasta tai sitä vastaava selvitys. Nimikirjanotteen tulee olla annettu enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä. Hakijan, joka ei kuulu nimikirjalain (1010/89) piiriin, tulee liittää hakemukseensa nimikirjaa vastaava selvitys. 2) Lyhyt suomen- ja englanninkielinen selostus täytettävän viran kannalta merkittävistä ansioistaan ja toiminnastaan. 3) Enintään 15 julkaisua ja muuta työtä, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa virkaan, sekä luettelo hakemukseen liitetyistä julkaisuista ja töistä ja luettelo hakijan mahdollisesta muusta vastaavasta tuotannosta. Hakemukseen liitettävät julkaisut on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti ja järjestettävä valmiiksi kolmeen pakettiin. 4) Englanninkielinen curriculum vitae Hakijan yhteystiedot Hakijan tulee ilmoittaa yliopistolle, miten hänet tavoitetaan virantäyttömenettelyn aikana ja annettava osoite, johon kirjalliset ilmoitukset virantäyttömenettelyn aikana lähetetään sekä mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiantuntijat Hakuajan päätyttyä tiedekunta pyytää hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunnon vähintään kahdelta asiantuntijalta. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/03) 28 :ssä säädetään. Hallintolain mukaan virkamies on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

4 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. (4/6) Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijat valitsee kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat tieteelliset oppisuunnat ja muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta. Hakijoille varataan ennen asiantuntijoiden valintaa tilaisuus esittää huomautuksensa ehdokkaiden esteellisyydestä ja muista valintaan vaikuttavista seikoista. Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen kirjallisen lausunnon. Määräaika asiantuntijoiden lausuntojen antamiselle ei ilman erityistä syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan tulevat ensi sijassa kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijoiden on myös asetettava nämä hakijat paremmuusjärjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto kaikkien kelpoisina pitämiensä hakijoiden ansioista tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, vähintään kolmen hakijan osalta. Edellisen estämättä asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista. Opetusnäyte Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäyte, jos hakija sitä pyytää tai sen antaminen on tiedekuntaneuvoston mielestä tarpeellista. Opetusnäyte annetaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa, joka on tältä osin julkinen. Opetusnäytettä koskevat tiedot ilmoitetaan hakijalle myöhemmin erikseen. Haastattelu Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto voi kutsua hakijan haastatteluun, jos se on tiedekuntaneuvoston mielestä tarpeellista. Virkaehdotus Asiantuntijalausunnot saatuaan tiedekuntaneuvosto tekee virantäyttölain 9 :ssä tarkoitetun virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa ehdolle virkaan, päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen. Erimielisyyden sattuessa toimitetaan äänestys samaa menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. Kaikista ehdokassijoista äänestetään samalla kertaa. Ääniä laskettaessa korkeampaa ehdokassijaa kannattava ääni luetaan hakijan hyväksi myös alempaan ehdokassijaan. Ehdollepanoviranomainen voi tehdä virkaehdotuksen tai päättää virantäyttöasian raukeamisesta, vaikka kaikki asiantuntijat eivät ole antaneet lausuntojaan, jos asiantuntijalausuntojen antamiselle asetettu määräaika on kulunut umpeen, lausunto on

5 (5/6) saatu vähintään kahdelta asiantuntijalta ja muista lausunnoista voidaan luopua vaarantamatta hakijoiden tasapuolista arvostelua. Muistutus Tiedekuntaneuvoston on kirjallisesti ilmoitettava virkaehdotuksesta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestään viran hakijoille. Hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä päivästä jona päätös on tehty. Ilmoitukseen sisältyvät tiedot oikeudesta tehdä muistutus sekä muistutusmenettelystä. Tarkastusmenettely Virkaehdotus samoin kuin päätös virantäyttöasian raukeamisesta toimitetaan viivytyksettä yliopiston rehtorille tarkastettavaksi sekä asetetaan nähtäväksi yliopiston ilmoitustaululle. Hakijoille varatun muistutusajan mentyä umpeen rehtori joko hyväksyy virkaehdotuksen tai päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta taikka poistaa virantäyttölain 11 :n 2 momentin nojalla tiedekuntaneuvoston päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi mikäli asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen tai, jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Tiedekuntaneuvoston päätöksen poistamisesta tehty päätös on perusteltava ja siinä on määrättävä, mistä virantäyttömenettelyn vaiheesta uusi käsittely on aloitettava. Hyväksytty virkaehdotus toimitetaan yliopiston hallitukselle esiteltäväksi nimittämistä varten. Nimittäminen virkaan Virantäyttölain 3 :n mukaan professorin nimittää korkeakoulu. Vaasan yliopiston hallintosäännön 9 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on nimittää professorit. Ei valitusoikeutta Yliopiston päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä ei saa virantäyttölain 13 :n mukaan hakea muutosta valittamalla. Lisätiedot Tätä virantäyttöä koskevissa asioissa lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Kauppi puh. (06) , sähköposti telekopio (06) tai professori Erkki K. Laitinen, puh. (06) , sähköposti Kauppatieteellinen tiedekunta, Vaasan yliopisto, Wolffintie 34, VAASA.

6 (6/6) Virantäyttöselosteessa mainitut säännökset ja määräykset perustuvat seuraaviin säädöksiin niihin tehtyine muutoksineen: Suomen perustuslaki (731/1999) Hallintolaki (434/2003) Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä (856/1991) Nimikirjalaki (1010/1989) Valtion virkamieslaki (750/1994) Yliopistolaki (645/1997) Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (309/1993) Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä (1581/1991) Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtiohallinnossa (481/2003) Valtion virkamiesasetus (97/1994) Yliopistoasetus (115/1998) Vaasan yliopiston hallintosääntö Vaasan yliopiston rehtorin päätös Dnro 279/102/02

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 N:o 909 916 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta... 2521 910 Laki

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1 (17) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt johtosäännön 6.2.2015. 1. luku Yleiset säännökset 1 Säädösperusta Turun yliopisto on yliopistolain (558/2009) mukaisesti Turun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

18.12.2009 Dnro 3315/4/08

18.12.2009 Dnro 3315/4/08 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 18.12.2009 Dnro 3315/4/08 Veli-Matti Lammentausta 70150 KUOPIO Tapani Kersalo 70110 KUOPIO Markku Nurminen 70200 KUOPIO PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELU Veli-Matti Lammentausta

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen.

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2013 Dnro OKV/582/1/2012 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston päätös starttiraha-asiassa KANTELU A osoitti 14.4.2012 oikeuskanslerille kantelun koskien työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

Perehdytys hallinnon opiskelijaedustajana toimimiseen uusille hallopedeille 2014

Perehdytys hallinnon opiskelijaedustajana toimimiseen uusille hallopedeille 2014 Perehdytys hallinnon opiskelijaedustajana toimimiseen uusille hallopedeille 2014 Elias Laitinen Koulutuspoliittinen asiantuntija, AYY elias.laitinen@ayy.fi 050 520 9438 Mikä hallopedi? Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2006 Aika Tiistaina 11.4.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Jatkotutkinto-opas. Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015

Jatkotutkinto-opas. Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015 Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015 Jatkotutkinto-opas Tähän jatkotutkinto-oppaaseen on koottu humanistisen tiedekunnan

Lisätiedot

Sisältö OHJE. Asia nro 42/04/00/02/00/2012 20.3.2012. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisältö OHJE. Asia nro 42/04/00/02/00/2012 20.3.2012. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ OHJE 20.3.2012 Asia nro 42/04/00/02/00/2012 Riistanhoitoyhdistykset Viite: Riistahallintolain (158/2011) 2 :n 1 momentin 4 kohta OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisältö 1. AMPUMAKOKEEN PERUSTEET...

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ OHJE Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014 Riistanhoitoyhdistykset Viite: Riistahallintolain (158/2011) 2 :n 1 momentin 4 kohta OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisältö 1. AMPUMAKOKEEN PERUSTEET...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN SÄÄNNÖT

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN SÄÄNNÖT HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN SÄÄNNÖT I OSAKUNNAN TARKOITUS 1 Hämäläis-Osakunta on yksi niistä Helsingin yliopistossa opiskelevan nuorison keskuuteen perustetuista osakunnista, joista säädetään yliopistolaissa, ylioppilaskunta-asetuksessa

Lisätiedot

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 A 1 LAKI ASIANAJAJISTA Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 1 Asianajaja on se, joka on maan yleisen asianajajayhdistyksen jäsenenä merkitty asianajajaluetteloon. Edellä mainittua yhdistystä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1195/2014 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1195/2014 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1195/2014 Laki rahoitusvakausviranomaisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot