Taiteen keskustoimikunnassa otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen keskustoimikunnassa otetaan 1.10.2003 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3."

Transkriptio

1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:299151, PL:01, PR: OPETUSMINISTERIÖ; Kulttuurihallinto Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen) sekä AKAVA-JS ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n (hallinnonalan virkamiesyhdistykset) välillä tehdyn kulttuurihallinnon tarkentavan virkaehtosopimuksen muuttamisesta 1 Uusi palkkausjärjestelmä Taiteen keskustoimikunnassa otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3. Järjestelmässä määritellään Taiteen keskustoimikunnan virkamiesten palkkauksen rakenne ja palkkausperusteet. 2 Työrauha Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja henkilöstö, joita sopimus koskee, eivät riko 1 momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 3 Sopimuksen voimassaolo ja allekirjoitukset Tämä sopimus tulee voimaan heti ja on sen jälkeen voimassa osana kulttuurihallinnon virkaehtosopimusta. Sopimuksen korotusvaikutukseksi on laskettu 6,7 prosenttia.

2 2 Tämä tarkentava virkaehtosopimus on allekirjoitettu valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 6 :n mukaisesti valtiovarainministeriön tarkistettua ja hyväksyttyä sopimuksen. Tätä sopimusta on laadittu neljä samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle. Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003 Opetusministeriö: AKAVA-JS ry: Palkansaajajärjestö Pardia ry: Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry: LIITTEET Liite 1. Taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmä Liite 2. Vaativuusryhmäkohtaiset palkat Liite 3. Henkilökohtaisen palkanosan määräytyminen

3 3 LIITE 1 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 Tavoitteet Palkkausjärjestelmän tavoitteena on tukea Taiteen keskustoimikunnan (keskustoimikunta) tuloksellista toimintaa ja johtamista, luoda oikeudenmukaiset palkkasuhteet sekä kannustaa henkilöstön osaamista ja ammatissa kehittymistä. 2 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan virkasuhteiseen henkilöstöön työnantajavirkamiehiä (puheenjohtaja ja pääsihteeri) ja taiteilijaprofessoreita lukuun ottamatta. Kuutta kuukautta lyhyempien määräaikaisten palvelussuhteiden osalta sopimusmääräyksiä noudatetaan soveltuvin osin. Määräyksiä ei sovelleta harjoittelijoihin eikä työllistämistuella luotuihin tehtäviin. 3 Palkkauksen osatekijät Palkkaus muodostuu tehtävän vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Takuupalkasta määrätään 8 :ssä. 4 Tehtäväkohtainen palkanosa (YK:02031) Virkamies ja hänen esimiehensä laativat yhdessä kirjallisen tehtävänkuvauksen. Näin laadittu tehtävänkuvaus on perusteena tehtävän vaativuusarvioinnissa. Keskustoimikunnassa tehtävät on luokiteltu vaativuusryhmiin. Tehtävien vaativuutta arvioidaan kuuden osaamiseen, työn itsenäisyyteen ja tehtävien sisältöön liittyvän vaativuustekijän avulla: Osaamiseen liittyvät tekijät: - tehtävän edellyttämä tiedon, taidon ja kokemuksen määrä - tehtävän luonne ja laajuus - tehtävän edellyttämä vuorovaikutus Päätöksentekoympäristö/työn itsenäisyyteen liittyvät tekijät: - viranhaltijan ohjaus - päätöksenteon luonne/ratkaisujen vaikeusaste

4 4 Tehtävän sisältöön liittyvä tekijä: - tehtävän keskeinen sisältö ja suhde tulokseen Arvioinnin tuloksena tehtäville annetaan vaativuuspisteet, joiden mukaisesti tehtävät sijoitetaan vaativuusryhmiin. Vaativuusryhmien (1-9) kuvaukset on allekirjoittamispöytäkirjan liitteessä 1 ja vaativuusryhmäkohtaiset palkat tämän sopimuksen liitteessä 2. Tehtävien vaativuutta tarkastellaan esimiehen ja virkamiehen välillä käytävässä tavoite- ja kehityskeskustelussa kerran vuodessa ja aina, kun tehtävien sisältö muuttuu olennaisesti. Jos tehtävien vaativuus on muuttunut, esimies esittää työnantajalle tehtävän sijoittamista siihen vaativuusryhmään, mikä vastaa uutta tehtäväkuvaa. Virkamiehen siirtyessä kokonaan toiseen tehtävään pysyvästi tai määräajaksi, tehtävän vaativuus määräytyy uuden tehtävän mukaan. Aloitteen tehtävien vaativuuden uudelleenarvioimiseksi voi tehdä myös asianomainen virkamies. Työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuva arviointi- ja kehittämisryhmä käsittelee tehtävien vaativuuden arvioinnit ja tekee keskustoimikunnan puheenjohtajalle esityksen arvioinneiksi. Puheenjohtaja hyväksyy tehtävien vaativuuksien arvioinnit ja tehtävien sijoittamisen vaativuusryhmiin. Muutokset tehtävien vaativuuteen perustuvassa palkanosassa toteutetaan hyväksymistä seuraavan palkanmaksukauden alusta. 5 Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa (YK:02627) Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa on enintään 45 prosenttia tehtävän vaativuuteen perustuvasta palkanosasta. Esimies arvioi virkamiehen henkilökohtaisen työsuorituksen vuosittain käytävässä tavoite- ja kehityskeskustelussa suhteessa tehtävänkuvaukseen ja sovittuihin tehtäviin. Arviointikriteereinä ovat ammatinhallinta, aikaansaavuus, sosiaalinen taitavuus suhteessa työn tavoitteisiin, kehittyminen tehtävässä ja kehitysmyönteisyys sekä vastuullisuus. Henkilökohtainen työsuoritus arvioidaan viisiluokkaisella asteikolla. Henkilökohtaisen palkanosan määräytyminen on kuvattu liitteessä 3. Keskustoimikunnan palvelukseen tulleiden uusien ja uusiin tehtäviin siirtyneiden virkamiesten henkilökohtainen palkanosa määritetään viimeistään puolen vuoden kuluttua palvelussuhteen alkamisesta tai tehtävän muutoksesta. Uuden palvelussuhteen tai tehtävän alkaessa määritellään henkilökohtainen palkanosa alustavasti ottaen huomioon saatavissa oleva tieto virkamiehen työsuorituksen arviointiin vaikuttavista tekijöistä.

5 5 Jos henkilö on ollut osan vuotuisen tavoite- ja kehityskeskustelun arviointijakson ajasta sairauslomalla tai valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella lapsen syntymän tai hoidon vuoksi myönnetyllä vapaalla, hänen työsuorituksensa ja suoritustasonsa arvioidaan jakson muun ajan perusteella. Mikäli viimeksi mainittu aika käsittää enintään puolet vuotuisen arviointijakson ajasta, maksetaan henkilökohtainen palkanosa kuitenkin sellaisen suoritustason mukaisesti, jonka arvioidaan vastaavan hänen pätevyyttään ja työkokemustaan sekä suoriutumistaan pitemmältä ajalta. Palkkaus poissaolon päätyttyä määräytyy myös tällä tavoin, jos sairausloma tai sanottu vapaa kestää yhdenjaksoisesti vähintään kokonaisen arviointijakson. Mikäli vuotuisessa tavoite- ja kehityskeskustelussa todetaan suoritustason alentuneen, tavoite- ja kehityskeskusteluun liittyen hyväksytään yhteisesti myös työsuorituksen parantamista tukevat toimenpiteet. Uusi arviointi tehdään viivytyksettä kuuden kuukauden kuluttua edellisestä arvioinnista. Uudessa arvioinnissa otetaan vastaavasti huomioon myös, mitä edellisessä momentissa siinä tarkoitetuista tilanteista on sanottu. Mikäli suoritustaso ei uuden arvioinnin mukaan ole parantunut ennalleen, tarkistetaan henkilökohtainen palkanosa uutta arviointia vastaavaksi. Jos henkilö on ollut huomattavan osan edellisessä momentissa tarkoitettujen kahden arvioinnin kohteena olevasta ajasta sairauslomalla tai valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella lapsen syntymän tai hoidon vuoksi myönnetyllä vapaalla, työnantaja voi ennen henkilökohtaisen palkanosan alentamista harkintansa mukaan suorittaa kolmannen arvioinnin viivytyksettä kolmen kuukauden kuluttua edellisestä arvioinnista. Mikäli suoritustaso ei kolmannen arvioinnin mukaan ole parantunut ennalleen, tarkistetaan henkilökohtainen palkanosa kolmatta arviointia vastaavaksi. Jos suoritustason alenemisen voidaan molemmissa edellisessä momentissa tarkoitetuissa arvioinneissa katsoa johtuneen lapsen syntymän tai hoidon vuoksi myönnetystä vapaasta, henkilökohtaista palkanosaa ei sen johdosta alenneta. Keskustoimikunnan puheenjohtaja hyväksyy työsuoritusten määritykset ja henkilökohtaisen palkanosan suuruuden. Henkilökohtaisen palkanosan muutokset toteutetaan hyväksymistä seuraavan palkanmaksukauden alusta. 6 Työaikakorvausraja virastotyössä Virastotyötä tekevistä ovat työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 13 :n 1 momentissa sanottuihin korvauksiin oikeutettuja ne, joiden tehtävät sijoittuvat enintään vaativuustasolle 8. 7 Palkkausjärjestelmän käyttöönotto ja siirtymäkausi Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön , jolloin palkat muutetaan tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuviksi pal-

6 6 koiksi. Tuolloin luovutaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten osalta A-palkkausluokkien ja taulukoiden sekä muiden virkaehtosopimuksiin perustuvien palkanlisien ja lisäpalkkioiden (lukuun ottamatta työsuojeluvaltuutetun palkkio) soveltamisesta. Uuden järjestelmän mukaiset palkat toteutetaan siirtymäkauden kuluessa siten, että tehtäväkohtainen palkanosa maksetaan heti täysimääräisenä ja henkilökohtainen palkanosa vaiheittain seuraavasti. Vaihe 1: Käyttöönottoajankohdasta lukien jokaisen palkka on hänen vanhan järjestelmän mukainen senhetkinen palkkansa tai hänen tehtävien vaativuuteen perustuva palkanosansa (jos se on korkeampi), lisättynä 23,8 prosentilla siitä summasta, jolla hänen uuden järjestelmän mukaisen kokonaispalkkansa yhteismäärä ylittää hänen senhetkisen kuukausipalkkansa. Jos ylitys on enintään 30 euroa, maksetaan ylitys kokonaisuudessaan lukien. Vaiheet 2-4: Palkkoja tarkistetaan vuonna ,4 prosentilla, vuonna ,3 prosentilla ja vuonna ,2 prosentilla kullekin silloin maksetun palkan ja uuden järjestelmän mukaisen täysimääräisen palkan jäljellä olevasta erotuksesta. Vaihe 5 (siirtymäkauden lopputarkistus): Maaliskuun alusta 2007 palkkaus maksetaan täysimääräisesti uuden järjestelmän mukaisena. Vaiheiden 2-4 edellä mainitut siirtymäkausitarkistukset toteutetaan kunakin vuonna keskustason sopimuksen mukaisesta virastokohtaisten palkantarkistuserien toteutusajankohdasta, kuitenkin viimeistään 1.5. lukien. Samoista siirtymäkauden ajankohdista toteutetaan myös tehtävien vaativuustason ja henkilökohtaisen suoritustason vuotuisten tavoite- ja kehityskeskustelujen perusteella vahvistetuista muutoksista johtuvat palkkausten tarkistukset. Vaiheissa 1-4 tarkoitettua erotusta laskettaessa uuden järjestelmän mukainen palkka määräytyy virkamiehen kulloistenkin tehtävien vaativuustason ja henkilökohtaisen suoritustason perusteella. Kun tehtävien vaativuustaso muuttuu tai henkilökohtaista palkanosaa on muutettava siirtymäkauden aikana muutoin kuin vuotuisen tarkastelun yhteydessä, kulloinkin maksettua palkkaa tarkistetaan samassa suhteessa kuin uuden järjestelmän mukainen täysimääräinen palkka tasomuutoksen johdosta muuttuu. Siirtymäkauden aikana uutena viraston palvelukseen tulevalle maksetaan tehtäväkohtainen palkanosa ja 5 :n 4 momentin mukaisesti määrättävä henkilökohtainen palkanosa siten, että hänen kokonaispalkkansa vastaa siirtymäkauden sen vaiheen palkkakäytäntöä viraston vastaavissa tehtävissä

7 7 ja vastaavalla suoritustasolla. Sen jälkeen hänen palkkaustaan tarkistetaan siirtymäkauden aikana edellä tässä pykälässä sanotun mukaisesti. Keskustason sopimuksiin perustuvat virastokohtaiset palkantarkistuserät, kuten liitto-, tasa-arvo- ja muut järjestelyvaraerät, käytetään vuoden 2003 erät mukaan lukien edellä sanotun vaiheittaisen toteuttamisen rahoitukseen sitä mukaa kuin ne keskustason sopimusten mukaan tulevat toteutettaviksi yhteensä 2,5 prosentin määrään saakka. Täten käytettyjä eriä tai erien osia ei toteuteta muulla tavoin. Siltä osin kuin erien yhteismäärä ylittää 2,5 prosenttia, ylitykset kohdennetaan erillisinä liitto- ym. erinä uuden palkkausjärjestelmän kehittämiseen sen mukaisesti, mitä keskustasolla sovitaan. Vuoden 2003 liittoja tasa-arvoerien osuus ajalta suoritetaan kuitenkin sopimuksen piiriin kuuluville virkamiehille erikseen, kertaluontoisena eränä, jonka määrä on 1,0 prosenttia sanotun ajalta kuukaudelta, helmikuun 2003 palkasta laskettuna. (YK:06000) 8 Takuupalkka (YK:02642) Virkamiehellä, joka on uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoajankohtana viraston vakinaisessa palvelussuhteessa, on oikeus euromääräiseen takuupalkkaan. Takuupalkan määrä on sama kuin vanhan järjestelmän kuukausipalkan määrä käyttöönottoajankohtana. Jos virkamies on käyttöönottoajankohtana ollut vakinaista palvelussuhdettaan korkeampipalkkaisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa, takuupalkka määräytyy vakinaisen palvelussuhteen käyttöönottoajankohdan palkan mukaan, kun hän palaa siihen. Takuupalkkaoikeus säilyy niin kauan kuin virkamies on käyttöönottoajankohdasta alkaen keskeytyksettä viraston vakinaisessa palvelussuhteessa. Takuupalkkaa tarkistetaan keskustasolla sovittavilla yleiskorotuksilla. Myös takuupalkkaa saavan virkamiehen tehtävien vaativuustaso ja henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan siten kuin 4 ja 5 :ssä on määrätty. Jos hän itse hakeutuu tehtäviin, joiden vaativuustaso on alempi kuin hänellä oli vakinaisissa tehtävissään käyttöönottoajankohtana, takuupalkka alenee vastaavalla määrällä. 9 Tiedonsaanti ja tilastoyhteistyö Virkamiehellä on oikeus saada kirjallinen tieto palkkauksensa perusteena olevasta oman tehtävänsä vaativuudenarvioinnin sisällöstä sekä henkilökohtaisen työsuorituksensa arviointituloksesta. Sopimusosapuolilla ja luottamusmiehellä on oikeus vuosittain ja käyttöönottoja siirtymävaiheiden yhteydessä sekä ennen palkkausta koskevia neuvotteluja luottamuksellisesti saada tiedot tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan

8 8 henkilöstön sijoittumisesta vaativuustasoille sekä tilastotiedot henkilöiden kokonaispalkkauksesta ryhmiteltyinä vaativuustasoittain. Tilastoyhteistyön tavoitteena on edistää neuvottelu- ja sopimustoiminnassa tarvittavien palkka- ja muiden tilastojen luottamusta sekä molemminpuolista, yhteistä informaatiota ja välttää tilastollisia tulkintaerimielisyyksiä sekä edistää palkkausjärjestelmän toimivuutta. Tilastoyhteistyön järjestämisessä noudatetaan soveltuvin osin valtiovarainministeriön suositusta neuvotteluviranomaisen/viraston tai laitoksen tilastoyhteistyöstä (VM 12/2000). Tietoja annettaessa noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), henkilötietolakia (523/1999) sekä valtion virka- ja työehtosopimuksessa mainittua tilastoyhteistyöstä keskustasolla tehtyä yhteistyösopimusta. 10 Erimielisyyksien ratkaisu Tehtävien vaativuuden arvioinnista aiheutuvat erimielisyydet käsitellään 4 :ssä mainitussa arviointi- ja kehittämisryhmässä. Asia otetaan ryhmässä käsiteltäväksi joko esimiehen, asianomaisen virkamiehen tai keskustoimikunnan puheenjohtajan pyynnöstä. Ryhmä kutsutaan koolle 14 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Keskustoimikunnan puheenjohtaja ratkaisee asian arviointiryhmää kuultuaan 6 viikon kuluessa asian käsittelystä. Erimielisyydet virkamiehen työsuorituksen arvioinnista käsitellään ensisijaisesti asianomaisen esimiehen ja virkamiehen kesken. Tarvittaessa erimielisyys käsitellään virkamiehen pyynnöstä 4 :ssä mainitussa arviointi- ja kehittämisryhmässä. Asian ratkaisee keskustoimikunnan puheenjohtaja. Edellä mainitut erimielisyydet, mikäli ne eivät ratkea keskustoimikunnassa, sekä muut tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelumenettelyllä sen mukaan kuin siitä on erikseen sovittu valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksessa. 11 Seuranta ja kehittäminen Palkkausjärjestelmän ylläpitoa, soveltamisen seurantaa ja järjestelmän kehittämistä käsitellään edellä mainitussa arviointi- ja kehittämisryhmässä, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista.

9 9 LIITE 2 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA VAATIVUUSRYHMÄKOHTAISET PALKAT Vaativuusryhmä Tehtävän vaativuuteen perustuva palkka euroa

10 10 LIITE 3 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA HENKILÖKOHTAISEN PALKANOSAN MÄÄRÄYTYMINEN Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa on enintään 45 prosenttia tehtävän vaativuuteen perustuvasta palkanosasta. Suoritusarvioinnissa käytetään seuraavaa viittä osatekijää, joiden sisäiset painoarvot ovat tekijöiden jälkeen suluissa: A) ammatinhallinta (17,5 %) B) aikaansaavuus (30 %) C) sosiaalinen taitavuus suhteessa työn tavoitteisiin (17,5 %) D) kehittyminen tehtävässä ja kehitysmyönteisyys (17,5 %) E) vastuullisuus (17,5 %) Kullakin osa-alueella suoritus arvioidaan viisiluokkaisella asteikolla: 5 pistettä = Poikkeuksellisen korkeatasoinen 4 pistettä = Erinomainen 3 pistettä = Hyvä ja tavoitteita vastaava 2 pistettä = Melko hyvä 1 piste = Kehittymistä edellyttävä Kunkin osatekijän arviointituloksen tuottama %-osuus vaativuusryhmäkohtaisesta palkasta (max. 45 %) (kahden desimaalin tarkkuudella) Tasot Tekijä A (sis. painoarvo) 17,5 % 0 1,97 3,94 5,91 7,88 Tekijä B (sis. painoarvo) 30 % 0 3,38 6,75 10,13 13,50 Tekijä C (sis. painoarvo) 17,5 % 0 1,97 3,94 5,91 7,88 Tekijä D (sis. painoarvo) 17,5 % 0 1,97 3,94 5,91 7,88 Tekijä E (sis. painoarvo) 17,5 % 0 1,97 3,94 5,91 7,88 yht. 100 % Max.vaik 45 %

11 11 Allekirjoittamispöytäkirja Pöytäkirja opetusministeriön ja Akava-JS ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat Taiteen keskustoimikunnassa sovellettavaa uutta palkkausjärjestelmää 1 Taiteen keskustoimikunnassa (keskustoimikunta) sovellettava tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmä on Palkkavaaka. Vaativuusryhmien kuvaukset ovat tämän pöytäkirjan liitteessä. 2 Palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämisryhmässä työnantajan edustajina ovat keskustoimikunnan pääsihteeri, joka toimii ryhmän puheenjohtajana, ja tutkimusyksikön päällikkö. Henkilöstö valitsee ryhmään keskuudestaan kolme edustajaa. Ensimmäisen kerran ryhmä asetetaan päättyväksi siirtymäkaudeksi ja sen jälkeen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sen lisäksi, mitä tarkentavalla virkaehtosopimuksella on sovittu, ryhmän tehtävänä on: - huolehtia järjestelmän vaatimista teknisistä päivityksistä - käsitellä järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä koskevia asioita - seurata järjestelmän toteutumista ja yleistä soveltamista. 3 Keskustoimikuntaa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen liitteessä 1 (4 ) on sovittu tehtäväkohtaisen palkanosan päävaativuustekijät. Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymisperusteiden osalta viitataan Valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion pääsopijajärjestöjen luonnokseen suositukseksi uutta palkkausjärjestelmää koskevaksi malliksi ( ). Sen 4 :n 2 momentin jälkeen olevassa huomautuksessa todetaan: Pykälän 1 momentissa on sovittu päävaativuustekijät. Arviointijärjestelmä yksilöidään ja siitä sovitaan muilta osin allekirjoittamispöytäkirjassa. Henkilö ja hänen esimiehensä laativat yhdessä tehtäväkuvauksen henkilölle vuotuisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa tai muulloin annettavien tehtävien mukaiseksi. Tehtäväkohtainen palkanosa on keskeisin palkkaustekijä. Sen kautta palkkaukset porrastetaan tehtävien vaativuuden perusteella, jonka määrittelyn perusteina ovat työn tekijälleen asettamat vaatimukset sekä sen suhteellinen arvo verrattuna muihin töihin ja toiminnan tuloksiin.

12 12 Tehtäväkohtaisella palkanosalla on tarkoitus tukea tuloksellista toimintaa ja henkilöstön kehittymistä sekä kehittää ja parantaa esimiestyötä ja johtamista. Erityisesti sillä on tarkoitus kannustaa henkilöstöä hakeutumaan vaativampiin tehtäviin. Palkanosaa tarkistetaan, kun tehtävien vaativuuden nousu edellyttää korotusta. Tämä on eräs uuden palkkausjärjestelmän kannustavuutta lisäävä ominaisuus vanhoihin palkkausjärjestelmiin verrattuna. On kuitenkin mahdollista myös, että tehtävät muuttuvat vähemmän vaativiksi. Tällaisissakin tapauksissa uuden järjestelmän kulttuuri ja oikeudenmukaiset palkkasuhteet edellyttävät tehtäväkohtaisen palkanosan muutosta, vastaavasti kuin vaativuuden noustessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan keskeisen aseman vuoksi tulee tällaisiin tehtävien muutostilanteisiin kiinnittää erityistä huomiota siten kuin seuraavassa sanotaan. Tällainen muutos vaatii perustellut syyt. Perustellut syyt voivat liittyä sekä toiminnan ja tehtävien järjestämiseen ja edellytyksiin että mahdollisuuksiin parantaa henkilön edellytyksiä työtehtävien suorittamiseen ja edistää hänen ammattitaitonsa tehokasta käyttöä. Muutos voi perustua myös henkilön omaan aloitteeseen tai ainakin hänen suostumukseensa. Muutokseen liittyen on yhteistoimintamenettelyssä selvitettävä mahdollisuutta järjestää tehtävät siten, että henkilön tehtävien kokonaisvaativuus ei alenisi. Muutosta tehtäessä on otettava huomioon valtion virkamieslain (750/1994) 2 :ssä säädetyt tavoitteet turvata valtion tehtävien hoitaminen tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja oikeusturvavaatimukset täyttäen sekä turvata henkilöstölle oikeudenmukainen asema suhteessa työnantajaan, samoin kuin lain 11 :ssä säädetty tasapuolisen kohtelun velvoite. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 7 :n mukaan tällainen tehtävien muuttaminen kuuluu yhteistoimintamenettelyn piiriin. Lain 8 :n 3 momentin mukaan yksittäistä virkamiestä tai työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja tämän henkilön välillä. Siten muutosta tulee käsitellä tavoite- ja kehityskeskustelussa, jonka yhteydessä muutos yleensä toteutetaan, ottaen huomioon erityisesti viimeksi sanotun lain 8 :n 1 momentissa säädetty velvoite neuvotella muutoksen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Lain 8 :n 3 momentin mukaan, milloin virkamies tai työntekijä sitä vaatii, on asiasta neuvoteltava myös työnantajan ja asianomaisen luottamusmiehen tai muun henkilöstön edustajan kesken. 4 Tämä allekirjoittamispöytäkirja ei ole voimassa virkaehtosopimuksena. 5 Tämä allekirjoittamispöytäkirja on voimassa Allekirjoituspöytäkirjan voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jonkun allekirjoittajaosapuolen taholta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen voimassaolokauden tai jatkovuoden päättymistä. Tätä pöytäkirjaa on laadittu neljä samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

13 13 Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003 Opetusministeriö: AKAVA-JS ry: Palkansaajajärjestö Pardia ry: Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry: LIITE Vaativuusryhmien kuvaukset

14 14 LIITE TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET Ryhmä Pisteväli Ryhmän kuvaus Työssä tarvitaan käytännön kautta saatua ammatillista perustietoa eri menettelytavoista. Työ on useimmiten rutiininomaista, johon kuitenkin sisältyy myös rutiinia soveltavia osia. Työtilanteissa toistuvat enimmäkseen samankaltaiset vaihtoehdot Ammattiosaamista käytännön töissä, ennen kaikkea perustietoa käytännön taidetoimikuntatyöstä. Työssä tunnetaan yleisesti käytössä olevat menettelytavat ja siinä osataan käyttää ammatillisia tietoja ja taitoja itsenäisesti. Työssä tarvittava tieto saadaan aikaisemmista käytännöistä Käytännön työssä tarvitaan osittain syventävää tai erikoistunutta ammatillista osaamista ja hyvää ammattikokemusta omalla työalalla. Tehtävässä edellytetyillä tiedoilla hallitaan menettelytapoja osittain uusissa ja vaihtelevissa ongelmatilanteissa Työssä edellytetään pääsääntöisesti ammatillisia, mutta osittain myös teoreettisia tietoja ja taitoja, jotka useimmiten saadaan pitkällä kokemuksella ja erikoistuneella ammatillisella koulutuksella Työ on käytännön ammatillisen työn vaativaa hallintaa, johon liittyy selvää ammatillista asiantuntijuutta. Työ voi olla myös asiantuntijatyötä, jossa edellytetään osaamisalueeseen liittyvää erikoistumista sekä koulutuksen että käytännön kokemuksen kautta Työ on asiantuntijatyötä, jossa voidaan tarvita yhden, rajatun osa-alueen teoreettista ja käytännöllistä hallitsemista. Osaaminen voi tältä osin olla osittain vaikeasti korvattavaa. Asiantuntijatyön vaativuus voi painottua myös asiantuntijuuteen organisaation asiakkaisiin nähden Työ on erityisasiantuntijan työtä, jossa edellytetään kokonaiseen osaamisalueeseen liittyvää koulutusta ja vaikeasti korvattavaa käytännön kokemusta. Päätöksentekotilanteet ovat vaihtelevia ja käsiteltävä tieto erikoistunutta. Työhön voi liittyä tiimiohjausta ja osatoiminnon suunnittelua Työ on erityisasiantuntijan työtä, jossa tarvitaan yhden osaamisalueen teoreettista hallitsemista ja hyvin vaikeasti korvattavaa erityistietoa. Työssä voidaan ohjata asiantuntijatiimiä tai se voi olla myös toiminnon tai projektien suunnittelua tai koko toimintoa palvelevaa asiantuntemusta. Päätöksentekoa ohjaa pääosin yksikön toimintasuunnitelma ja -politiikka Työ on vaativaa erityisasiantuntijan työtä, kuten organisaation toimintopolitiikan tai projektien suunnittelua. Työssä voidaan edellyttää teorioiden syvällistä ymmärtämistä ja hyödyntämistä. Päätöksentekoa ohjaa yksikön toimintasuunnitelma ja politiikka usein strategisilla painotuksilla.

15 15 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Kumpulantie 9 PL Helsinki puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen.

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Sopimus on tehty 11 päivänä huhtikuuta 2005 maa- ja metsätalousministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksissa. Sopimus on tehty 15. elokuuta 2005 kauppa- ja

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä lokakuuta 2008

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sopimus on tehty 19 päivänä huhtikuuta 2005 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä MTT:n

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön.

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:297051, PL:01,PR:104-110 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Opintotuen muutoksenhakulautakunta Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti. TRAFI/20771/01.00.01/2010 Virkaehtosopimus 4.1.2011 Virkaehtosopimus Liikenteen turvallisuusviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelu-järjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin.

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta aluehallintovirastoissa. Sopimus on tehty 24. päivänä marraskuuta 2011 Itä-Suomen aluehallintoviraston, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa.

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. 1 VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. Sopimus on tehty.päivänä joulukuuta 2005 Kuluttajaviraston,

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281851 Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta valtion mielisairaaloissa. Sopimus on tehty 21 päivänä joulukuuta 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen. ves-koodi: 251053 Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 22 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä).

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä). Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa käräjäoikeuksien haastemiehiin koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä lokakuuta 2005 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin.

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin. Liite 1 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainhallinnon virkamiesten uudesta palkkausjärjestelmästä, joka tehtiin 13.12.2004 ulkoasiainministeriön ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin.

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin. Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainhallinnon virkamiesten uudesta palkkausjärjestelmästä, joka tehtiin 23.1.2014 ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet VES 324051 TES 324001 Palkkaliitteet 1 ja 2 Kuluttajaviraston tarkentava virkaehtosopimus 324051 ja työehtosopimus 324001. Sopimus on tehty 8. päivänä kesäkuuta 2011 Kuluttajaviraston, Julkisalan koul

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen. VES-koodi: 254051 Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 20 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä.

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2009 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä. 1 Sopimuksen tavoitteet

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

Suomen elokuva-arkistossa otetaan 1.4.2005 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3.

Suomen elokuva-arkistossa otetaan 1.4.2005 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:299551, PL:01, PR:101-112 OPETUSMINISTERIÖ; Kulttuurihallinto Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia.

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia. Ves-koodi 251055 Tarkentava virkaehtosopimus kihlakunnanulosottomiesten palkkauksesta, Sopimus tehtiin 27 päivänä toukokuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen.

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen. 1(6) Maistraattien palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä helmikuuta 2008 valtiovarainministeriön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta opetusministeriön kulttuurihallinnonalalla eli Kansallisessa audiovisuaalisessa

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lääninhallitusten virkamiesten palkkaukseen.

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lääninhallitusten virkamiesten palkkaukseen. 1 VES: 260551 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa lääninhallituksissa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 17. päivänä marraskuuta 2003 sisäasiainministeriön, Akava-JS:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

3 Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja työrauha

3 Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja työrauha TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Varastokirjasto VES 298351; PL: 01; PR: 102-112 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 18 päivänä

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

VES PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä.

VES PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä. VES 230351 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä. Sopimus on tehty 3 päivänä joulukuuta 2004 oikeuskanslerinviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia 1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia VES:298151 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 23 päivänä lokakuuta 2003

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1 Veskoodi: 33085101101-108 Teskoodi: 33080101101-108 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaja työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2003 Kansanterveyslaitoksen (KTL) sekä Akava-JS ry:n, Valtion ja erityispalvelujen

Lisätiedot

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet.

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet. RVLPJTARKVES 22.4.2005 (VM 3.5.2005) Päivitetty 1.10.2007 1 ( 11 ) Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n, SKL Suomen Konepäällystöliitto ry:n sekä Valtion Yhteisjärjestö VTY

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa.

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Sopimus on tehty 12 päivänä lokakuuta 2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet.

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet. RVLPJTARKVES 22.4.2005 (VM 3.5.2005) Neuvottelutulos 14.3.2013 1 ( 10 ) Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n, SKL Suomen Konepäällystöliitto ry:n sekä Valtion Yhteisjärjestö

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusta. Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2010 neuvottelu- ja sopimusmääräykset (VM 696/00.00.00/2010) koskien

1 Sopimuksen perusta. Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2010 neuvottelu- ja sopimusmääräykset (VM 696/00.00.00/2010) koskien SÄTEILYTURVAKESKUS - Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) - Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) - Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 - Tarkentava virkaehtosopimus

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä Sopimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 15. päivänä lokakuuta 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön (hallinnonalan

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

1 Sopimuksen tavoitteet

1 Sopimuksen tavoitteet Keskushallintoyksikön palkkausta säätelevä tarkentava virkaehtosopimus Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä (Rikosseuraamusvirastossa) koskeva tarkentava

Lisätiedot

Sopimus koskee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkamiehiä ja työntekijöitä.

Sopimus koskee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkamiehiä ja työntekijöitä. 1 TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Hallinnonalakohtainen tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus HAKl20101121 Hätäkeskuslaitosta koskeva tarkentava virkaehtosopimus kehittämiserien kohdentamisesta Hätäkeskuslaitoksen palkkausj ärj estelmään, joka on tehty 28.1.2010 Hätäkeskuslaitoksen, Julkisalan

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Valtion asuntorahaston vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Valtion asuntorahaston vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 10827/191/04 Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Valtion asuntorahastossa Sopimus on tehty 26. päivänä elokuuta 2004 Valtion asuntorahaston sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051

KTM 11/110/2002 VES: 321051 KTM 11/110/2002 VES: 321051 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 12.4.2002 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Tarkentava virka- ja työehtosopimus Kotimaisten kielten keskuksen palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 Kotimaisten kielten keskuksen, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Liite 1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Sopimuksen tavoitteena on tuloksellista toimintaa tukeva, tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

- tehtävän vaikuttavuus - tehtävän vuorovaikutus

- tehtävän vaikuttavuus - tehtävän vuorovaikutus Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Virkaehtosopimus Museoviraston uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta 1.3.1998 lukien, joka tehtiin 27. päivänä helmikuuta 1998 opetusministeriön

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa,

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET JA SOVELTAMINEN Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta,

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Dnro. Pardia ry:n välillä. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

Dnro. Pardia ry:n välillä. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Dnro Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmän soveltamisesta Opetushallituksessa. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011 Opetushallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Valtiokonttorin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Valtiokonttorin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen 1 (8) Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin Valtiokonttorissa 1. päivänä joulukuuta 2010 Valtiokonttorin, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta valtion koulukodeissa muiden kuin opetustehtävissä työskentelevien virkamiesten osalta. Sopimus on tehty 17 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SUOMEN AKATEMIA. Tarkentava virkaehtosopimus Suomen

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SUOMEN AKATEMIA. Tarkentava virkaehtosopimus Suomen TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SUOMEN AKATEMIA Tarkentava virkaehtosopimus Suomen Akatemian palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 Suomen Akatemian, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa. Sopimus on tehty 23 päivänä kesäkuuta 2005 työministeriön sekä Julkisalan

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusta. 2 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen perusta. 2 Sopimuksen soveltamisala Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Tarkentava virka- ja työehtosopimus vuoden 2018 virastoerän toteuttamisesta

Tarkentava virka- ja työehtosopimus vuoden 2018 virastoerän toteuttamisesta Sopimus 1(5) Turvallisuus-ja Diaariryhmä muutettu 22.8.2018 9181/01.00.01/2018 6.7.2018 9181/01.06/2018 VES-koodi322351 Tarkentava virka- ja työehtosopimus joka on tehty 6 päivänä heinäkuuta 2018 Turvallisuus-ja

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES 340751 1(3) Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 2 päivänä kesäkuuta 2009 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten

Lisätiedot