SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN"

Transkriptio

1 VERTAILU SAMMUTUSLAITTEISTOTYYPPIEN SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija 1

2 SAMMUTUSLAITTEISTOT Automaattinen sammutuslaitteisto on sammutuslaitteisto, joka automaattisesti havaitsee palon, välittää tiedon edelleen ja aloittaa palon sammuttamisen. Sammutuslaitteisto on kiinteästi asennettu laitteisto, joka on tarkoitettu palon sammuttamiseen tai pitämään se hallinnassa, kunnes lopullinen sammuttaminen saadaan tehtyä muilla menetelmillä. Sammutuslaitteistolla voidaan myös ylläpitää riittävää sammutepitoisuutta niin kauan, että uudelleen syttyminen estetään. 2

3 SAMMUTUSLAITTEISTOT Rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen Rakennuksen tai sen tilan suojaaminen sammutuslaitteistolla yleensä edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa. Kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla käytäntö vaihtelee. Sopimukset muiden yhteistyötahojen kanssa Vesilaitoksen kanssa tehdään tarvittaessa liittymissopimus riittävän kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamisesta. Hätäkeskuksen kanssa tehdään sopimus sammutuslaitteistosta tulevien palo- ja vikailmoitusten vastaanottamisesta Ilmoituksensiirtopalvelun ja siirtoyhteyden valvonnan tuottajien kanssa tehdään sopimukset ilmoituksen siirrosta ja siirtoyhteyden valvonnasta. 3

4 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston hankintaperusteena voi olla Rakentamista säätelevä lainsäädäntö; lainsäädäntö edellyttää tietyissä tapauksissa rakennuksen varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Viranomaisvaatimus; pelastusviranomainen voi erityisestä syystä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustöitä helpottavia laitteita kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran. Vakuutusyhtiön vaatimus; vakuutusyhtiö ei välttämättä myönnä omaisuusvakuutusta yritykselle, jonka toimintaa paloriski oleellisesti uhkaa ellei tiloja ole suojattu sammutuslaitteistolla. Rakennuttajan tarpeet; koko rakennusta suojaava sammutuslaitteisto mahdollistaa lievennyksiä rakenteellista paloturvallisuutta koskevista määräyksistä, jolloin rakentamiskustannukset voivat pienentyä. Rakennuksen käyttäjän tarpeet; rakennus halutaan rakentaa palvelemaan mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan ja tällöin esimerkiksi suuret osastokoot, kantavat rakenteet ja pintamateriaalivalinnat voivat edellyttää koko rakennuksen suojaamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteistolla voidaan myös vähentää palosta aiheutuvaa tuotannon keskeytysaikaa huomattavasti. Tavoitteena on usein myös palo- ja keskeytysvakuutusmaksujen pienentäminen. 4

5 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston valinta Suojauksen laajuus koko rakennus tai suuri palo-osasto palo-osastoitu huonetila kohdesuojaus Sammutteen soveltuvuus Sammutuslaitteiston valintaperusteena on suojattavassa tilassa tapahtuva palo. Sammutuslaitteiston toiminnan ja sammutteen on sovelluttava tilassa esiintyvien palojen sammuttamiseen. Jälkivahinkojentorjunnan asettamat vaatimukset. Henkilöturvallisuuden asettamat vaatimukset. Elinkaarikustannukset Sammutuslaitteiston suunnittelusta, asennuksesta, mahdollisista liittymiskuluista, tarkastuksista, huolloista, käytöstä sekä käytöstä poistamisesta aiheutuvat kustannukset. 5

6 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston suunnittelu Sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista on laadittava selvitys, jossa määritetään suojauksen laajuus, laitteiston mitoitusperusteet ja noudatettava suunnittelu- ja asennussääntö. Jos kysymyksessä on vesisammutuslaitteisto, selvityksessä on määritettävä vesilähteelle asetettavat vaatimukset. Sprinklerilaitteistolle on määritettävä myös kohteen sprinkleriluokka, jolla tarkoitetaan suojattavan kohteen käyttötarkoituksen ja palovaarallisuuden mukaan määräytyvää luokkaa. Sammutuslaitteisto muodostuu yhdestä tai useammasta painelaitteesta. Painelaitelainsäädännön asettamat vaatimukset tulee selvittää jo sammutuslaitteiston suunnittelun yhteydessä, jotta ne tulee toteutettua säädösten edellyttämällä tavalla. Painelaitteille asetetaan painelaitelainsäädännössä erilaisia vaatimuksia, joilla varmistetaan painelaitteen turvallinen käyttö. Painelaitetta koskeviin vaatimuksiin vaikuttavat painelaitteen sisältö (kaasu tai neste), tilavuus tai nimellissuuruus ja suurin sallittu käyttöpaine. Painelaitteen omistajaa ja haltijaa voi koskea vaatimukset painelaitteen sijoitussuunnitelman laadinnasta ja hyväksyttämisestä painelaitteen rekisteröinnistä painelaitekirjan laatimisesta painelaitteen käytön valvojan nimeämisestä painelaiteen määräaikaistarkastusten teettämisestä. 6

7 SAMMUTUSLAITTEISTOT Asennustodistus Asennusliike laatii rakennuksen omistajan ja haltijan käyttöön asennustodistuksen, jonka liikkeen vastuuhenkilö allekirjoittaa. Asennustodistuksesta tulee käydä ilmi tai sen liitteenä tulee olla: kohteen yksilöintitiedot; selvitys asennustöiden säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista; yleiskuvaus laitteiston toimintakunnon todentamiseen käytetyistä menetelmistä; testausten ja vastaavien tulokset; toteutuspiirustukset mitoituslaskelmineen; selvitys suunnitteluperusteista; sekä täydellinen sarja käyttö- ja huolto-ohjeita. 7

8 SAMMUTUSLAITTEISTOT Käyttöönottotarkastus Sammutuslaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. Tarkastuksen tekijän tulee olla turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä tarkastuslaitos. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto on toimintakuntoinen ja suunnittelusta ja asentamisesta annettujen vaatimusten mukainen ja että se vastaa asennustodistusta. Tarkastuslaitos laatii käyttöönottotarkastuksesta tarkastustodistuksen. 8

9 9 VESISAMMUTUSLAITTEISTOJA

10 SPRINKLERILAITTEISTO Sprinklerilaitteiston soveltamisala Sprinklerilaitteistossa sammutteena on vesi. Vesi on tehokas sammute, jonka sammutusvaikutus pääosin perustuu jäähdytykseen. Palamiskelpoisen materiaalin kastelu tehostaa sammutusvaikutusta ja estää palon leviämistä. Sprinklerilaitteistoa käytetään koko rakennuksen suojaukseen. Sprinklerilaitteisto soveltuu monien erityyppisten rakennusten ja toimintojen suojaamiseen. Sprinklerilaitteiston mitoitusvesimäärä määritetään suojattavan tilan käyttötarkoituksen sekä varastoitavan materiaalin ja sen pinoamiskorkeuksien perusteella. Tarvittavaan vesimäärään ja paineeseen vaikuttavat hyvin voimakkaasti kohteessa tapahtuva toiminta, käsiteltävän materiaalin palovaarallisuus ja varastointikorkeudet tiloissa. 10

11 SPRINKLERILAITTEISTO SFS-EN 12845: Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. automaattiset sprinklerilaitteistot. suunnittelu, asennus ja huolto FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems 11

12 SPRINKLERILAITTEISTO Kevyt sprinkleriluokka - LH Käsittää ei-teolliset kohteet, joissa on pieni palokuorma ja palamisherkkyys ja joissa mikään vähintään 30 min palonkestävyyden omaavilla rakenteilla rajattu alue ei ylitä 126 m2. Normaali sprinkleriluokka - OH Käsittää kaupan ja teollisuuden kohteet, joissa käsitellään tai valmistetaan palokuormaltaan ja palamisherkkyydeltään normaaleja tuotteita ja materiaaleja. Luokka jakautuu neljään ryhmään: OH1 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 1); OH2 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 2); OH3 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 3); OH4 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 4). Varastointi on sallittua OH1, 2 ja 3 kohteissa seuraavin ehdoin: a) Suojauksen tulee kauttaaltaan olla vähintään OH3. b) Taulukon 2 osoittamia varastointikorkeuksia ei saa ylittää. Kun prosessialueen luokitus on OH4, varastoalueet luokitellaan luokkaan HHS. c) Varastoalueet ympäröivät käytävät mukaan luettuna eivät saa olla suurempia kuin 216 m2 (tai viranomaisen määräämä pinta-ala). Varastoalueiden välillä tulee olla kauttaaltaan (ympäriinsä) taulukon 1 mukaiset käytävät, jotka pidetään vapaina. 12

13 SPRINKLERILAITTEISTO Suurimmat varastointikorkeudet, OH Varastokategoria Suurin varastointikorkeus (m) Vapaasti pinottu varasto (ST1) Kaikki muut varastot Varastoalueita ympäröivien käytävien leveydet (m) I II III IV 4,0 3,0 2,1 1,2 3,5 2,6 1,7 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Taulukossa annetun korkeuden ylittyessä, katso

14 SPRINKLERILAITTEISTO Raskas sprinkleriluokka, tuotanto - HHP HHP sisältää kaupan ja teollisuuden kohteet, joissa käsitellään tai valmistetaan herkästi palavia tuotteita ja materiaaleja, joissa palokuorma on suuri ja joissa voi kehittyä nopeasti leviäviä tai kiihkeitä paloja. Luokka jakautuu seuraavaan neljään ryhmään: HHP1 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 1); HHP2 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 2); HHP3 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 3); HHP4 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 4). Raskas sprinkleriluokka, varastointi - HHS HHS sisältää varastokohteet, joissa varastointikorkeus ylittää kohdassa asetetut rajat. Luokka jakautuu seuraavaan neljään kategoriaan: HHS1 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria I); HHS2 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria II); HHS3 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria III); HHS4 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria IV). 14

15 SPRINKLERILAITTEISTO Liite A; Tyypillisten kohteiden sprinkleriluokitus Liite C; Varastoitujen tuotteiden aakkosellinen luettelo ja kategoriat Liite D; Erityisvaatimukset monikerroksisia rakennuksia varten Liite E; Erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten Liite F; Erikoisvaatimukset henkilöturvallisuuslaitteistoja varten Liite L; ESFR sprinklerilaitteistot ESFR (Early Suppression Fast Response sprinklers) CMSA (Control Mode Specific Application) 15

16 SPRINKLERILAITTEISTO Asuntosprinklerilaitteisto eli huoneistosprinklerilaitteisto on asuinrakennuksiin suunniteltu sprinklerilaitteisto, jonka tarkoitus on hillitä palon leviämistä ja estää lieskahdus siinä tilassa, jossa palo syttyy. Asuntosprinklerilaitteisto parantaa tilassa olevien poistumis- ja evakuointimahdollisuuksia palon sytyttyä. 16

17 SPRINKLERILAITTEISTO SFS 5980: Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen Liite O; Asuintilojen suojauksen eritysvaatimukset NFPA 13d: Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Oneand Two-Family Dwellings and Manufactured Homes NFPA 13R: Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low- Rise Residential Occupancies 17

18 SPRINKLERILAITTEISTO SFS 5980 Soveltamisala Tässä standardissa määritellään asuintiloissa käytettävien kiinteästi asennettujen asuntosprinklerilaitteistojen suunnittelua, asennusta ja kunnossapitoa koskevat vaatimukset ja suositukset. Standardi ei koske sellaisia rakennusten tiloja, joihin liittyy muunlaisia vaaratekijöitä kuin mitä asuintiloissa tyypillisesti esiintyy. Tavanomaisia asuintiloja ovat pientalot (omakotitalot ja paritalot, rivitalot, vapaa-ajan asunnot jne.) asuinhuoneistot siirrettävät valmistalot. asuin- ja majoitustilat ja poistumisreitit niistä esimerkiksi seuraavissa rakennuksissa: hoitolaitokset (hoitokodit, sairaalat jne.) hotellit, motellit jne. opiskelija-asuntolat ja muut asuntolat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset. 18

19 SPRINKLERILAITTEISTO Asuntosprinklerilaitteistojen tyyppien kuvaukset Asuntosprinklerilaitteiston tyyppi Esimerkkejä käyttökohteesta 1 Omakotitalot ja paritalot Rivitalot, joissa on korkeintaan kolme maanpinnan yläpuolella olevaa kerrosta ullakko mukaan luettuna ja yksi kellarikerros Asuintalot, joissa on korkeintaan neljä asuin- ja majoitustilaa korkeintaan kolmessa kerroksessa sekä yksi kellarikerros 2 Asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset, joissa on korkeintaan kahdeksan kerrosta ja yksi kellarikerros, lukuun ottamatta hoitolaitoksia, jotka on tarkoitettu pysyvään asumiseen henkilöille, jotka tarvitsevat apua rakennuksesta poistumiseen 3 Hoitolaitokset tai niiden osat, jotka on tarkoitettu pysyvään asumiseen henkilöille, jotka tarvitsevat apua rakennuksesta poistumiseen Vähintään yhdeksänkerroksiset asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset HUOM. Jos rakennus ei vastaa taulukon 1 kuvauksia, valvontaelimen olisi päätettävä, mihin tyyppiin se kuuluu. 19

20 SPRINKLERILAITTEISTO Liite O Soveltamisala Tässä liitteessä eritellään asuntona käytettyjen rakennusten sprinklaukseen liittyviä erityisvaatimuksia ja otetaan huomioon asuinrakennusten erityispiirteet (jako huoneisiin, pieni palokuorma jne.). Tätä liitettä voidaan soveltaa henkilöturvallisuutta parantavana sammutuslaitteistona asuntona käytetyissä rakennuksissa, joissa korkeusero alimman ja ylimmän sprinklerin välillä on enintään 45 m. Tällaisia kohteita ovat: Asuinrakennukset (erillistalot, pientalot, rivitalot, kerrostalot, vapaa-ajan asunnot) Erityisryhmien asuinrakennukset (erityisasunnot, palveluasunnot, senioriasunnot, hoitokodit) Pienet majoitustilat, paikkaluku enintään 50 (kuten hotellit, motellit, lomakodit, asuntolat, lastenkodit) Pienet hoitolaitokset, paikkaluku enintään 25 (kuten terveyskeskusten vuodeosastot, vanhainkodit, rangaistuslaitokset) Tätä liitettä ei sovelleta mihinkään muihin liitteessä A mainittuihin riskeihin esim. hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin. 20

21 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO Vesisumusammutuslaitteisto voidaan tietyissä tilanteissa asentaa vaihtoehtoiseksi sammutuslaitteistoksi esimerkiksi sprinklerilaitteistolle. Vesisumusammutuslaitteiston soveltuvuus suojaukseen on osoitettava palotesteillä, jotka vastaavat suojattavan kohteen olosuhteita. Lisäksi on osoitettava vesisumusammutuslaitteiston palotesteissä käytettyjen parametrien ja suojattavan kohteen mittojen ja olosuhteiden yhteensopivuus. Vesisumusammutuslaitteisto mitoitetaan sammutusteholtaan samansuuruiseksi kuin sprinklerilaitteisto. Tällöin suojatussa kohteessa päästään samaan sammutustehoon pienemmällä vesimäärällä. 21

22 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO Vesisumusammutuslaitteiston soveltamisala Vesisumulaitteistoa käytetään rakennuksen, tilan tai laitteen suojaukseen. Vesisumulaitteiston tulee olla hyväksytty suojattavaan kohteeseen. Vesisumusammutuslaitteiston suunnittelussa mitoittamisparametrit voivat poiketa suojattavan kohteen mukaan paljon toisistaan. Vesisumusammutuslaitteiston hyväksyntämenettelyssä on määritetty suojattavassa tilassa käytettävät mitoittamisparametrit kuten suojattavan tilan käyttötapa ja rajoitukset enimmäishuonekorkeus sprinklerien keskinäinen etäisyys sprinklerin minimi paine sprinklerin maksimi paine sprinklerin K-arvo sprinklerien etäisyys seinistä sprinklerin suuntaus 22

23 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen Liite T Vaatimukset automaattiselle vesisumusammutusjärjestelmälle CEN/TS 14972: Fixed firefighting systems Watermist systems Design and installation VdS Schadenverhütung 2344 "Procedures for testing, approval and evaluation of conformity of equipment, components and systems for fire protection and security technologies" NFPA 750: Standard on Water Mist Fire Protection Systems FM Approvals, Class Number 5560 Approval Standard, Water Mist Systems" Underwriters Laboratories UL 2167 "Water Mist Nozzles for Fire Protection Service" IMO Res.A.800 (19) ANNEX Appendix 2 Fire test procedures for equivalent sprinkler systems in accommodation, public space and service areas on passenger ships". 23

24 FIRECON GROUP OY 24 Econ Aqua, matalapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa LH ja tietyissä OH1 kohteissa: asuintilat, koulut, yliopistot ja vastaavat koulutustilat pankit, toimistot ja kokoustilat vankilat ja koulukodit sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset ja vastaavat hotellit, kirkot liikenneasemat (ei myymälät) ravintolat kirjastot (lukusalit ja vastaavat) tietojen käsittely (ei nauhavarastot), ATK-tilat (esim. serveritilat) 50 m 2 näyttelytilat vastaavin palokuormin kuin edellä alakatot ja asennuslattiat (korkeus mm) (kaapeleita sallitaan korkeintaan 40 % tilan pinta-alasta) ja vastaavat riskit Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: pysäköintihallit (märkä- ja kuivajärjestelmä) maanalaiset pysäköintitilat (märkä- ja kuivajärjestelmä) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää myös seuraavissa kohteissa: rakennustekniset tilat (LVI-tilat (ei varastot) jäähdytys-, hissikoneikot, lämmönjakohuoneet) 50 m 2 (paloosastointi 30 min) varasto- ja arkistotilat 50 m 2 (palo-osastointi 30 min) siirtohyllyarkistot 50 m 2 kirjastot (kirjahyllyt) 50 m 2

25 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) SPU-LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat (keittiö alueet vain jos kokeellisesti osoitetaan ettei vesi voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu). EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). alakatot ja asennuslattiat korkeus mm. 25

26 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) SPU-Parking garage Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: Rakenteellisesti suljetut pysäköintihallit (ei kuitenkaan automaattihallit). 26

27 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää suojaamaan myyntialueita ja tiettyjä muita OH3 alueita, joiden ympärillä olevat tilat on suojattu luokkaan OH1: (Rajoitus: Pelkästään vaahtomuovisten huonekalujen myyntialueiden suojaus ei ole sallittu, lisänäyttö vaaditaan kauppakeskusten ja muiden laajojen avoimien alueiden suojaukseen). OH3 suojauksen laajuus enimmillään: 120 m 2 (mitoitusalaan lisätään 50 % suojausalasta, mitoitusala enimmillään 180 m 2 ). Koskee varastointitapoja ST1 ST4, kaikissa muissa varastointitavoissa suojauksen tulee olla suunniteltu sprinklerilaitteistona ja suojausalue ei saa olla suurempi kuin 216 m 2. Suojausaluetta ympäröivien rakenteiden tulee olla palamattomia tai palo-osastoivia rakenteita (ei palonkestävyysaika vaatimusta). Kiinteiden seinien ulkopuolella tulee olla asennettuna sprinkleririvi samoilla parametreilla kuin sisäpuolella, paitsi kun seinät ovat palo-osastoivia (EI90), tai seinät ovat ulkoseiniä, tai seinien ulkopuolella on muita kuin edellä mainittuja suojattuja alueita Yleisrajoituksia: Suurin varastointikorkeus riippuu varastokategoriasta: kat. I = 3,00 m, kat. II = 2,60 m, kat. III = 1,70 m ja kat. IV = 1,20 m; Voidaan käyttää varastossa, jossa materiaalien pinnalla on yli 25 % muovia sen kokonaispinta-alasta ja joka ei ole varastoitu kartonkiin, kun varastointimäärä on enintään 5 % koko varaston kapasiteetistä; Ei sallittu palavien nesteiden, kaasujen jne. varaston suojaukseen; Ei sallittu tietojenkäsittelytilan suojaukseen. 27

28 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) GPU-LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat (keittiö alueet vain jos kokeellisesti osoitetaan ettei vesi voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu). EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). alakatot ja asennuslattiat korkeus mm (Katto ja korotettu lattia palamattomine kannatuksineen, kaapelien ja palavan materiaalin osuus < 40 % kokonaispinta-alasta, palokuorma < 12,6 MJ/m 2 ). 28

29 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine 29

30 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO 30

31 PROVACUUM OY Novenco, matalapaine SP CEN/TS OH1 rajaus DIFT IMO Res.A.800 (hyväksyntä voimassa ) LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat. 31

32 PROVACUUM OY Danfoss Semco A/5 Fire Protection korkeapaine "SEM-SAFE" VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) LH/OH1/OH2 DIFT CEN/TS (hyväksyntä voimassa ) OH1 rajaus DNV IMO Res.A.800 (hyväksyntä voimassa ) LH/OH1/OH3 rajaus Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat, alakatot ja asennuslattiat korkeus mm, tietyn tyyppinen atriumtila. Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: pysäköintihallit Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH3 kohteissa: tietyn tyyppinen varastotila. 32

33 SOFTEX OY Softex, matalapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa LH ja tietyissä OH1 kohteissa: asuintilat, koulut, yliopistot ja vastaavat koulutustilat pankit, toimistot ja kokoustilat vankilat ja koulukodit sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset ja vastaavat hotellit, kirkot liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). ravintolat (keittiöalue ainoastaan, jos on palotestillä todettu, että vesi ei voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu) kirjastot (lukusalit ja vastaavat) tietojen käsittely (ei nauhavarastot), ATK-tlat (esim. serveritilat) 50 m 2 näyttelytilat vastaavin palokuormin kuin edellä alakatot ja asennuslattiat (korkeus mm) (kaapeleita sallitaan korkeintaan 40% tilan pinta-alasta) ja vastaavat riskit, joissa palokuorma on alle 12,6 MJ/m 2. EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). 33

34 SOFTEX OY Softex Eco, matalapaine VTT Expert Services Ltd:n palotesti: RESEARCH REPORT No. VTT-S , ; UL 2167 Standard for Water Mist Nozzles for Fire Protection Service, Chapter 44 Residential Area Fire Tests Käytetty vesisumujärjestelmän palotesti koskee: asuintiloja. 34

35 MUITA SAMMUTUSLAITTEISTOJA 35

36 VESIVALELULAITTEISTO Toimintaperiaate Vesivalelulaitteiston tavoitteena on sammuttaa tai rajoittaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa. Paloilmaisujärjestelmästä saadun ohjauksen perusteella laitteisto laukaistaan. Putkistoon liitetyillä avosuuttimilla vesi suunnataan palavaan kohteeseen, muodostetaan vesiverho eristämään palava kohde tai aikaansaadaan vesikalvo suojattavaan pintaan. Vesi jäähdyttää palavaa kohdetta, vesiverho absorboi säteilylämpöä ja vesikalvo estää lämmön nousun suojattavassa kohteessa. Soveltamisala Vesivalelulaitteistoa käytetään kohdesuojauksessa. Vesivalelulaitteistossa sammutteena on vesi. Vesi on tehokas sammute, jonka sammutusvaikutus pääosin perustuu jäähdytykseen. Palamiskelpoisen materiaalin kastelu tehostaa sammutusvaikutusta ja estää palon leviämistä. Vesivalelulaitteistolla aikaansaatu vesiverho absorboi tehokkaasti säteilylämpöä ja vesikalvo jäähdyttää tehokkaasti suojattavan kohteen pintaa. Vesivalelulaitteisto soveltuu monien erityyppisten kohteiden ja toimintojen suojaamiseen kuten muuntajat, kuljettimet, säiliöt, palavien nesteiden altaat, teräsrakenteet ja kaapelihyllyt. Vesivalelulaitteisto soveltuu myös rakenteissa olevien aukkojen suojaukseen. 36

37 VAAHTOSAMMUTUSLAITTEISTO Vaahtosammutuslaitteiston toimintaperiaate Vaahtosammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa ja ylläpitää riittävä sammutepitoisuus uudelleen syttymisen estämiseksi. Yhteinen ominaisuus kaikille vaahdoille on, että valmis vaahto on kevyempää kuin palavat nesteet. Tästä syystä vaahto kelluu palavan nesteen pinnalla muodostaen kerroksen, joka estää ilman ja palavien höyryjen pääsyn kosketuksiin toistensa kanssa ja joka jossain määrin jäähdyttää palavaa pintaa. Vaahto tunkeutuu huokoisen materiaalin sisään vettä paremmin. Vaahtosammutuslaitteiston soveltamisala Vaahtosammutuslaitteistolla voidaan sammuttaa kiinteiden aineiden ja nesteiden paloja ja estää niiden uudelleen syttyminen. Vaahdotteen valinnassa on otettava huomioon sen soveltuvuus nestepalon sammuttamiseen. Veteen sekoittuva palava neste vaatii vaahdotteen, josta syntyy suojakalvo liuottimen pinnalle eristämään palava neste ja muu vaahto toisistaan (esimerkiksi alkoholi, asetoni, monet maalin ohentimet). 37

38 KAASUSAMMUTUSLAITTEISTO Kaasusammutuslaitteiston toimintaperiaate Kaasusammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa ja ylläpitää riittävä sammutepitoisuus uudelleen syttymisen estämiseksi. Kaasusammutuslaitteiston sammutusvaikutus perustuu joko tilan tai kohteen happipitoisuuden alentamiseen tai palamisen ketjureaktion katkaisuun. Kaasusammutuslaitteiston soveltamisala Kaasumaiset sammutteet ovat tehokkaita sammutettaessa nestepaloja ja sähköpaloja. Myös syttyviä kiinteitä materiaaleja kuten puuta, paperia ja tekstiilejä voidaan sammuttaa kaasumaisella sammutteella, mutta tällöin yleensä vaaditaan korkeampaa sammutepitoisuutta ja pidempää ylläpitoaikaa. Kaasumaiset sammutteet eivät aiheuta lisä- tai jälkivahinkoja suojattavassa tilassa. 38

39 JAUHESAMMUTUSLAITTEISTO Jauhesammutuslaitteiston toimintaperiaate Jauhesammutuslaitteistossa on jauhesäiliö, jossa yleensä on ulkopuolinen ponneainesäiliö, pienissä laitteistoissa voi olla paineistettu jauhesäiliö. Säiliöstä kohteeseen johtava putkisto mitoitetaan siten, että jauhe purkautuu tasaisesti kaikista suuttimista. Jauhejärjestelmässä paloilmaisujärjestelmä valvoo suojattavaa tilaa. Paloilmaisujärjestelmä antaa tiedon suojatussa kohteessa alkavasta palosta paikallisesti, välittää sen hätäkeskukseen sekä antaa tiedon jauhesammutuslaitteiston laukaisukeskukselle. Laukaisukeskus käynnistää sammutteen purkautumisen putkiston ja suuttimien kautta suojattavaan kohteeseen. Jauhesammutuslaitteiston soveltamisala Jauheen sammutuskyky perustuu sekä jäähdytysvaikutukseen että sen palamisreaktioon aiheuttamaan antikatalyyttiseen vaikutukseen. Jauhe on tehokas sammute varsinkin neste- ja kaasupaloissa. Se ei johda sähköä. Erilaisiin sammutuskohteisiin on valittava oikean tyyppinen jauhe (ABC-, BC- ja metallipalojauhe). Jauhesammutuslaitteisto sopii käytettäväksi palavien nesteiden varastoihin ja prosesseihin kaasupaloihin metallipaloihin. 39

40 AEROSOLISAMMUTUSLAITTEISTO Aerosolisammutuslaitteiston toimintaperiaate Aerosolisammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa. Aerosolisammutuslaitteiston sammutusvaikutus perustuu palamisen ketjureaktion katkaisuun. Aerosolisammutuslaitteiston pääosa on aerosolipatruuna. Sen sisällä on sammutteen muodostava aine sekä laukeamiseen tarvittava mekanismi. Laukaisuun vaadittava signaali voi tulla joko erillisestä laukaisukeskuksesta tai liekkikontaktista. Sammute syntyy pyroteknisellä menetelmällä eli lämpöä tuottavan reaktion tuloksena muodostuu pieniä hiukkasia. Sammute purkautuu aerosolipatruunassa olevan kemiallisen jäähdytyskerroksen läpi suojattuun kohteeseen. Aerosolisammutuslaitteiston soveltamisala Aerosolisammutuslaitteistoa käytetään pääasiassa veneiden, moottoriajoneuvojen ja työkoneiden moottoritilojen sammutukseen. Aerosolijärjestelmällä suojattaessa on otettava huomioon, että aerosoli voi olla korrosoiva. Lisäksi aerosolin hankala puhdistettavuus on otettava huomioon. 40

41 VAJAAHAPPILAITTEISTO (PALONESTOLAITTEISTO) Vajaahappilaitteiston toimintaperiaate Vajaahappilaitteistolla suojattavan tilan happipitoisuus pidetään tai tarvittaessa alennetaan tasolle, jossa palon syttyminen ja leviäminen avoliekillä ei ole mahdollista. Vajaahappilaitteiston soveltamisala Vajaahappilaitteistolla voidaan suojata esimerkiksi ruokavarastoja, pakastevarastoja, tietokonetiloja, vaarallisten aineiden varastoja, taide-, kirja- ja filmivarastoja. 41

42 RAIMO LEHTO Turvallisuusasiantuntija Vahingontorjunta Safety Adviser Loss Prevention Puh/Tel: Fax: FK I Finanssialan Keskusliitto FC I Finansbranschens Centralförbund FFI I Federation of Finnish Financial Services Bulevardi 28, Helsinki, Finland 42

43 KIITOS! Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija 43

PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki Henkilöturvallisuutta parantavan sammutuslaitteiston valinta

PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki Henkilöturvallisuutta parantavan sammutuslaitteiston valinta PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26. 27.5.2010 Henkilöturvallisuutta parantavan sammutuslaitteiston valinta Norja teki sen..... eli sääti rakentamismääräyksissä sprinklauksen pakolliseksi asuinkerrostaloissa

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (6 pvä) 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel

Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (6 pvä) 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (6 pvä) 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 2155 6 pv+ alv 23%. 20.9.2011 Sisältö: YLEISTÄ ASIAA/SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNON

Lisätiedot

Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel. Ohjelma. Hinta: 1325 + alv 23% 20.9.

Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel. Ohjelma. Hinta: 1325 + alv 23% 20.9. Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Ohjelma 20.9.2011 Sisältö: YLEISTÄ ASIAA/SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNON VALMENNUSPÄIVÄ

Lisätiedot

I019 (EN ISO/IEC 17020) (Tyyppi A / Type A)

I019 (EN ISO/IEC 17020) (Tyyppi A / Type A) I019/A09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY I019 (EN ISO/IEC 17020) (Tyyppi A / Type A) AB ALARM CONTROL ALCO OY ALARM CONTROL ALCO LTD Tunnus

Lisätiedot

ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel

ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Tavoite: Koulutuksessa käydään läpi laitteita

Lisätiedot

TUKES 10-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista. Arja Rantala Firecon Group Oy

TUKES 10-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista. Arja Rantala Firecon Group Oy TUKES 10-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista Arja Rantala Firecon Group Oy CEA 4001:2007-06 (fi) Sprinklerilaitteistot, suunnittelu ja asentaminen - perussäännöt

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.28 / Appendix 1.28 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code I001, liite 1.28 Yksikkö tai toimintoala Department or section

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU TUTKINTO 20.9., , , 8.11., ja Vantaa, Rantasipi Airport Hotel

SUUNNITTELIJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU TUTKINTO 20.9., , , 8.11., ja Vantaa, Rantasipi Airport Hotel SUUNNITTELIJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU TUTKINTO 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 2155 6 pv + alv 23% Tavoite: Koulutuksessa käydään

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Pohjoismaiset asuntosprinklausstandardit

Pohjoismaiset asuntosprinklausstandardit Pohjoismaiset asuntosprinklausstandardit 1 INSTA Standardiluonnokset Nämä luonnokset on valmistellut yhteispohjoismainen toimikunta Inter Nordic Standardisation Cooperation (INSTA) Työ aloitettiin Ruotsin

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden iden keskusliitto:

Vakuutusyhtiöiden iden keskusliitto: Ajankohtaista sammutuslaitteistosektorilla Enjoy the romantic glow without worrying about extinguishing the flame Sivu 1 13.12.2006 Vakuutusyhtiöiden iden keskusliitto: (www.vahingontorjunta.fi) VdS: Vesisammutus-

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia: Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

SPEKin ajankohtaiskatsaus. Ilpo Leino

SPEKin ajankohtaiskatsaus. Ilpo Leino SPEKin ajankohtaiskatsaus Ilpo Leino www.paloturvallisuusviikko.fi 2.11.2017 Paloturvallisuuspäivät 13.-15.12.2017 Silja Symphony Ohjelmassa mm. Fake News valeuutisista & infosodista Katso koko ohjelma

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Vaihtoehtoisia sammutuslaitteistoja

Vaihtoehtoisia sammutuslaitteistoja Vaihtoehtoisia sammutuslaitteistoja Yrityspalvelut tapiola.fi Hirviset Oy Lestijärvi 27.6.2007 1 Sammutuslaitteistoja koskevat säännöt ja ohjeet www. cea.eu 1) Sprinklerilaitteistojen suunnittelu ja asentaminen,

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Johansson Björn. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Johansson Björn. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.10.2017 Johansson Björn Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 1 Sammutuslaitteistot vs. vesivahinkoesto järjestelmät Aluksi kommentti.

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Antti Nilsson 5.10.2005 Industrial Fire Protection Handbook toinen painos vuodelta 2002 käsittelee

Lisätiedot

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi) hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3

Lisätiedot

TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014

TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 1 TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISTÄ... 2 2.1 Toteutus ja tyyppihyväksyntä... 2 2.2 Kuljetus... 2 2.3 Asennus... 2 2.4 Liitäntä

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäministeriöstä. Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät, Kokkola Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista sisäministeriöstä. Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät, Kokkola Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista sisäministeriöstä Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät, Kokkola Kirsi Rajaniemi Sisältö Pelastustoimen uudistus Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen Palotarkastustoiminnan kehittämishanke

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL LUENNON SISÄLTÖ PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL 117) UUSI ASETUS PALOTURVALLISUUDESTA (VOIMAAN 1.1.2018) SAVUNPOISTON PERIAATTEET TIMO O SALMI DIPL.INS, FISE PV 1 117 b (Maankäyttö- ja rakennuslaki,

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016

Lisätiedot

SPEKin ajankohtaisia. turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino puh

SPEKin ajankohtaisia. turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino   puh SPEKin ajankohtaisia turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino email: ilpo.leino@spek.fi puh. 045 6577290 Yleistä Paloturvallisuusviikon päivitetyt sivut avoinna http://paloturvallisuusviikko.fi/ Tutkimuksia: http://www.spek.fi/suomeksi/kehittaminen/tutkimustoiminta/tutkimushankkeet

Lisätiedot

Sähköpalojen torjunta

Sähköpalojen torjunta Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen

Lisätiedot

Sammuttimen. valinta. teholuokan ja tyypin

Sammuttimen. valinta. teholuokan ja tyypin Sammuttimen teholuokan ja tyypin valinta Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 28.9.2016, Park Helsinki Tarja Vilmi / Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry, PTLL ry Esitykseni

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila

Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Esityksen näkökulma Palofysiikan ja yritysturvallisuuden yhteys on helppo nähdä toimitilojen, henkilöstön ja

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011

Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2.

Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2. 1 TEKNINEN SELOSTUS Rakennuskohde: Rakennushankkeen nimi on Palvelukoti Onnela dementiakodin laajennus ja urakan laajuuteen kuuluu laajennuksen lisäksi nykyisen päärakennuksen sammutusjärjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki Esityksen sisältö Puukerrostalojen käyttötarkoitukset Puun käyttömahdollisuudet puukerrostalojen sisäpintana,

Lisätiedot

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite

Lisätiedot

Sammutuslaitteistot Eino Laakkonen

Sammutuslaitteistot Eino Laakkonen Sammutuslaitteistot Eino Laakkonen Suojattu sammutuslaitteistolla? Hirviset Oy Lestijärvi 27.6.2007 www.vahingontorjunta.fi 1) Sprinklerilaitteistojen suunnittelu ja asentaminen, CEA 4001 2) Hiilidioksidisammutuslaitteistot

Lisätiedot

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Jorma Jantunen Paloseminaari 19 7.2.2017 Johdanto Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 21.12.2012/958,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo

Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo Paloilmoittimet Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo 1 Palonilmaisualan yhdistys ry Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu

Lisätiedot

Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus

Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus L2 Paloturvallisuus Oy Tommi Nieminen Runeberginkatu 5 B 00100 Helsinki p. 040 7029044 tommi.nieminen@l2.fi www.l2.fi Korkea rakentaminen Suomessa Uutta meille

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus

Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 29.8.2017 Karoliina Meurman Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2017 1 Palovaroittimet Tukes valvoo markkinoilla olevia

Lisätiedot

Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa)

Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Lähdeteos; Interaction of water extinguishing systems

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista

Lisätiedot

MUISTIO 8.10.2008. Sprinklerilaitteistojen suunnitteluun ja asentamiseen liittyvät asiat. 1. Kaksoisjulkisivun välitilan sprinklaus

MUISTIO 8.10.2008. Sprinklerilaitteistojen suunnitteluun ja asentamiseen liittyvät asiat. 1. Kaksoisjulkisivun välitilan sprinklaus Sprinklerilaitteistojen suunnitteluun ja asentamiseen liittyvät asiat 1. Kaksoisjulkisivun välitilan sprinklaus Arvioidaan tapauskohtaisesti, Yleisenä periaatteena pidetään, että tilaa ei tarvitse sprinklata,

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ

YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista Petri Mero, johtava asiantuntija Paloturvallisuus Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset 250 Milj. 200 150 100 Palo 164 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Määräystulkinnat Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita

Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI maakunnista kaupunkeihin ja kyliin 25.1.2012, Lahti Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja vs. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Taustaa Rakentamisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko

Lisätiedot

SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava

SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava Lounge & Spa tilat Finnair ulkomaanterminaali T2, Helsinki-Vantaa AINUTLAATUISESTI RAJATON BARRISOL venyttää katot

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Kati Tillander, Kaisa Belloni, Tuomo Rinne, Jukka Vaari & Tuomas Paloposki 2 TAUSTA (1/3) t Palokuolemien määrä Suomessa korkea (n. 100 henkeä vuodessa).

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Rakennusten paloluokitus, RakMK E1

Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Liite 5 Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Ploluokka P3 on vähiten vaativa ja se tulee yleesä kyseeseen yksi tai kaksikerroksisissa asuinrakennuksissa. Paloluokka P2 tulee kyseeseen yli kaksi- mutta alle

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot