SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN"

Transkriptio

1 VERTAILU SAMMUTUSLAITTEISTOTYYPPIEN SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija 1

2 SAMMUTUSLAITTEISTOT Automaattinen sammutuslaitteisto on sammutuslaitteisto, joka automaattisesti havaitsee palon, välittää tiedon edelleen ja aloittaa palon sammuttamisen. Sammutuslaitteisto on kiinteästi asennettu laitteisto, joka on tarkoitettu palon sammuttamiseen tai pitämään se hallinnassa, kunnes lopullinen sammuttaminen saadaan tehtyä muilla menetelmillä. Sammutuslaitteistolla voidaan myös ylläpitää riittävää sammutepitoisuutta niin kauan, että uudelleen syttyminen estetään. 2

3 SAMMUTUSLAITTEISTOT Rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen Rakennuksen tai sen tilan suojaaminen sammutuslaitteistolla yleensä edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa. Kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla käytäntö vaihtelee. Sopimukset muiden yhteistyötahojen kanssa Vesilaitoksen kanssa tehdään tarvittaessa liittymissopimus riittävän kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamisesta. Hätäkeskuksen kanssa tehdään sopimus sammutuslaitteistosta tulevien palo- ja vikailmoitusten vastaanottamisesta Ilmoituksensiirtopalvelun ja siirtoyhteyden valvonnan tuottajien kanssa tehdään sopimukset ilmoituksen siirrosta ja siirtoyhteyden valvonnasta. 3

4 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston hankintaperusteena voi olla Rakentamista säätelevä lainsäädäntö; lainsäädäntö edellyttää tietyissä tapauksissa rakennuksen varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Viranomaisvaatimus; pelastusviranomainen voi erityisestä syystä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustöitä helpottavia laitteita kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran. Vakuutusyhtiön vaatimus; vakuutusyhtiö ei välttämättä myönnä omaisuusvakuutusta yritykselle, jonka toimintaa paloriski oleellisesti uhkaa ellei tiloja ole suojattu sammutuslaitteistolla. Rakennuttajan tarpeet; koko rakennusta suojaava sammutuslaitteisto mahdollistaa lievennyksiä rakenteellista paloturvallisuutta koskevista määräyksistä, jolloin rakentamiskustannukset voivat pienentyä. Rakennuksen käyttäjän tarpeet; rakennus halutaan rakentaa palvelemaan mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan ja tällöin esimerkiksi suuret osastokoot, kantavat rakenteet ja pintamateriaalivalinnat voivat edellyttää koko rakennuksen suojaamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteistolla voidaan myös vähentää palosta aiheutuvaa tuotannon keskeytysaikaa huomattavasti. Tavoitteena on usein myös palo- ja keskeytysvakuutusmaksujen pienentäminen. 4

5 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston valinta Suojauksen laajuus koko rakennus tai suuri palo-osasto palo-osastoitu huonetila kohdesuojaus Sammutteen soveltuvuus Sammutuslaitteiston valintaperusteena on suojattavassa tilassa tapahtuva palo. Sammutuslaitteiston toiminnan ja sammutteen on sovelluttava tilassa esiintyvien palojen sammuttamiseen. Jälkivahinkojentorjunnan asettamat vaatimukset. Henkilöturvallisuuden asettamat vaatimukset. Elinkaarikustannukset Sammutuslaitteiston suunnittelusta, asennuksesta, mahdollisista liittymiskuluista, tarkastuksista, huolloista, käytöstä sekä käytöstä poistamisesta aiheutuvat kustannukset. 5

6 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston suunnittelu Sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista on laadittava selvitys, jossa määritetään suojauksen laajuus, laitteiston mitoitusperusteet ja noudatettava suunnittelu- ja asennussääntö. Jos kysymyksessä on vesisammutuslaitteisto, selvityksessä on määritettävä vesilähteelle asetettavat vaatimukset. Sprinklerilaitteistolle on määritettävä myös kohteen sprinkleriluokka, jolla tarkoitetaan suojattavan kohteen käyttötarkoituksen ja palovaarallisuuden mukaan määräytyvää luokkaa. Sammutuslaitteisto muodostuu yhdestä tai useammasta painelaitteesta. Painelaitelainsäädännön asettamat vaatimukset tulee selvittää jo sammutuslaitteiston suunnittelun yhteydessä, jotta ne tulee toteutettua säädösten edellyttämällä tavalla. Painelaitteille asetetaan painelaitelainsäädännössä erilaisia vaatimuksia, joilla varmistetaan painelaitteen turvallinen käyttö. Painelaitetta koskeviin vaatimuksiin vaikuttavat painelaitteen sisältö (kaasu tai neste), tilavuus tai nimellissuuruus ja suurin sallittu käyttöpaine. Painelaitteen omistajaa ja haltijaa voi koskea vaatimukset painelaitteen sijoitussuunnitelman laadinnasta ja hyväksyttämisestä painelaitteen rekisteröinnistä painelaitekirjan laatimisesta painelaitteen käytön valvojan nimeämisestä painelaiteen määräaikaistarkastusten teettämisestä. 6

7 SAMMUTUSLAITTEISTOT Asennustodistus Asennusliike laatii rakennuksen omistajan ja haltijan käyttöön asennustodistuksen, jonka liikkeen vastuuhenkilö allekirjoittaa. Asennustodistuksesta tulee käydä ilmi tai sen liitteenä tulee olla: kohteen yksilöintitiedot; selvitys asennustöiden säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista; yleiskuvaus laitteiston toimintakunnon todentamiseen käytetyistä menetelmistä; testausten ja vastaavien tulokset; toteutuspiirustukset mitoituslaskelmineen; selvitys suunnitteluperusteista; sekä täydellinen sarja käyttö- ja huolto-ohjeita. 7

8 SAMMUTUSLAITTEISTOT Käyttöönottotarkastus Sammutuslaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. Tarkastuksen tekijän tulee olla turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä tarkastuslaitos. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto on toimintakuntoinen ja suunnittelusta ja asentamisesta annettujen vaatimusten mukainen ja että se vastaa asennustodistusta. Tarkastuslaitos laatii käyttöönottotarkastuksesta tarkastustodistuksen. 8

9 9 VESISAMMUTUSLAITTEISTOJA

10 SPRINKLERILAITTEISTO Sprinklerilaitteiston soveltamisala Sprinklerilaitteistossa sammutteena on vesi. Vesi on tehokas sammute, jonka sammutusvaikutus pääosin perustuu jäähdytykseen. Palamiskelpoisen materiaalin kastelu tehostaa sammutusvaikutusta ja estää palon leviämistä. Sprinklerilaitteistoa käytetään koko rakennuksen suojaukseen. Sprinklerilaitteisto soveltuu monien erityyppisten rakennusten ja toimintojen suojaamiseen. Sprinklerilaitteiston mitoitusvesimäärä määritetään suojattavan tilan käyttötarkoituksen sekä varastoitavan materiaalin ja sen pinoamiskorkeuksien perusteella. Tarvittavaan vesimäärään ja paineeseen vaikuttavat hyvin voimakkaasti kohteessa tapahtuva toiminta, käsiteltävän materiaalin palovaarallisuus ja varastointikorkeudet tiloissa. 10

11 SPRINKLERILAITTEISTO SFS-EN 12845: Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. automaattiset sprinklerilaitteistot. suunnittelu, asennus ja huolto FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems 11

12 SPRINKLERILAITTEISTO Kevyt sprinkleriluokka - LH Käsittää ei-teolliset kohteet, joissa on pieni palokuorma ja palamisherkkyys ja joissa mikään vähintään 30 min palonkestävyyden omaavilla rakenteilla rajattu alue ei ylitä 126 m2. Normaali sprinkleriluokka - OH Käsittää kaupan ja teollisuuden kohteet, joissa käsitellään tai valmistetaan palokuormaltaan ja palamisherkkyydeltään normaaleja tuotteita ja materiaaleja. Luokka jakautuu neljään ryhmään: OH1 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 1); OH2 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 2); OH3 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 3); OH4 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 4). Varastointi on sallittua OH1, 2 ja 3 kohteissa seuraavin ehdoin: a) Suojauksen tulee kauttaaltaan olla vähintään OH3. b) Taulukon 2 osoittamia varastointikorkeuksia ei saa ylittää. Kun prosessialueen luokitus on OH4, varastoalueet luokitellaan luokkaan HHS. c) Varastoalueet ympäröivät käytävät mukaan luettuna eivät saa olla suurempia kuin 216 m2 (tai viranomaisen määräämä pinta-ala). Varastoalueiden välillä tulee olla kauttaaltaan (ympäriinsä) taulukon 1 mukaiset käytävät, jotka pidetään vapaina. 12

13 SPRINKLERILAITTEISTO Suurimmat varastointikorkeudet, OH Varastokategoria Suurin varastointikorkeus (m) Vapaasti pinottu varasto (ST1) Kaikki muut varastot Varastoalueita ympäröivien käytävien leveydet (m) I II III IV 4,0 3,0 2,1 1,2 3,5 2,6 1,7 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Taulukossa annetun korkeuden ylittyessä, katso

14 SPRINKLERILAITTEISTO Raskas sprinkleriluokka, tuotanto - HHP HHP sisältää kaupan ja teollisuuden kohteet, joissa käsitellään tai valmistetaan herkästi palavia tuotteita ja materiaaleja, joissa palokuorma on suuri ja joissa voi kehittyä nopeasti leviäviä tai kiihkeitä paloja. Luokka jakautuu seuraavaan neljään ryhmään: HHP1 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 1); HHP2 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 2); HHP3 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 3); HHP4 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 4). Raskas sprinkleriluokka, varastointi - HHS HHS sisältää varastokohteet, joissa varastointikorkeus ylittää kohdassa asetetut rajat. Luokka jakautuu seuraavaan neljään kategoriaan: HHS1 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria I); HHS2 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria II); HHS3 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria III); HHS4 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria IV). 14

15 SPRINKLERILAITTEISTO Liite A; Tyypillisten kohteiden sprinkleriluokitus Liite C; Varastoitujen tuotteiden aakkosellinen luettelo ja kategoriat Liite D; Erityisvaatimukset monikerroksisia rakennuksia varten Liite E; Erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten Liite F; Erikoisvaatimukset henkilöturvallisuuslaitteistoja varten Liite L; ESFR sprinklerilaitteistot ESFR (Early Suppression Fast Response sprinklers) CMSA (Control Mode Specific Application) 15

16 SPRINKLERILAITTEISTO Asuntosprinklerilaitteisto eli huoneistosprinklerilaitteisto on asuinrakennuksiin suunniteltu sprinklerilaitteisto, jonka tarkoitus on hillitä palon leviämistä ja estää lieskahdus siinä tilassa, jossa palo syttyy. Asuntosprinklerilaitteisto parantaa tilassa olevien poistumis- ja evakuointimahdollisuuksia palon sytyttyä. 16

17 SPRINKLERILAITTEISTO SFS 5980: Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen Liite O; Asuintilojen suojauksen eritysvaatimukset NFPA 13d: Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Oneand Two-Family Dwellings and Manufactured Homes NFPA 13R: Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low- Rise Residential Occupancies 17

18 SPRINKLERILAITTEISTO SFS 5980 Soveltamisala Tässä standardissa määritellään asuintiloissa käytettävien kiinteästi asennettujen asuntosprinklerilaitteistojen suunnittelua, asennusta ja kunnossapitoa koskevat vaatimukset ja suositukset. Standardi ei koske sellaisia rakennusten tiloja, joihin liittyy muunlaisia vaaratekijöitä kuin mitä asuintiloissa tyypillisesti esiintyy. Tavanomaisia asuintiloja ovat pientalot (omakotitalot ja paritalot, rivitalot, vapaa-ajan asunnot jne.) asuinhuoneistot siirrettävät valmistalot. asuin- ja majoitustilat ja poistumisreitit niistä esimerkiksi seuraavissa rakennuksissa: hoitolaitokset (hoitokodit, sairaalat jne.) hotellit, motellit jne. opiskelija-asuntolat ja muut asuntolat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset. 18

19 SPRINKLERILAITTEISTO Asuntosprinklerilaitteistojen tyyppien kuvaukset Asuntosprinklerilaitteiston tyyppi Esimerkkejä käyttökohteesta 1 Omakotitalot ja paritalot Rivitalot, joissa on korkeintaan kolme maanpinnan yläpuolella olevaa kerrosta ullakko mukaan luettuna ja yksi kellarikerros Asuintalot, joissa on korkeintaan neljä asuin- ja majoitustilaa korkeintaan kolmessa kerroksessa sekä yksi kellarikerros 2 Asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset, joissa on korkeintaan kahdeksan kerrosta ja yksi kellarikerros, lukuun ottamatta hoitolaitoksia, jotka on tarkoitettu pysyvään asumiseen henkilöille, jotka tarvitsevat apua rakennuksesta poistumiseen 3 Hoitolaitokset tai niiden osat, jotka on tarkoitettu pysyvään asumiseen henkilöille, jotka tarvitsevat apua rakennuksesta poistumiseen Vähintään yhdeksänkerroksiset asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset HUOM. Jos rakennus ei vastaa taulukon 1 kuvauksia, valvontaelimen olisi päätettävä, mihin tyyppiin se kuuluu. 19

20 SPRINKLERILAITTEISTO Liite O Soveltamisala Tässä liitteessä eritellään asuntona käytettyjen rakennusten sprinklaukseen liittyviä erityisvaatimuksia ja otetaan huomioon asuinrakennusten erityispiirteet (jako huoneisiin, pieni palokuorma jne.). Tätä liitettä voidaan soveltaa henkilöturvallisuutta parantavana sammutuslaitteistona asuntona käytetyissä rakennuksissa, joissa korkeusero alimman ja ylimmän sprinklerin välillä on enintään 45 m. Tällaisia kohteita ovat: Asuinrakennukset (erillistalot, pientalot, rivitalot, kerrostalot, vapaa-ajan asunnot) Erityisryhmien asuinrakennukset (erityisasunnot, palveluasunnot, senioriasunnot, hoitokodit) Pienet majoitustilat, paikkaluku enintään 50 (kuten hotellit, motellit, lomakodit, asuntolat, lastenkodit) Pienet hoitolaitokset, paikkaluku enintään 25 (kuten terveyskeskusten vuodeosastot, vanhainkodit, rangaistuslaitokset) Tätä liitettä ei sovelleta mihinkään muihin liitteessä A mainittuihin riskeihin esim. hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin. 20

21 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO Vesisumusammutuslaitteisto voidaan tietyissä tilanteissa asentaa vaihtoehtoiseksi sammutuslaitteistoksi esimerkiksi sprinklerilaitteistolle. Vesisumusammutuslaitteiston soveltuvuus suojaukseen on osoitettava palotesteillä, jotka vastaavat suojattavan kohteen olosuhteita. Lisäksi on osoitettava vesisumusammutuslaitteiston palotesteissä käytettyjen parametrien ja suojattavan kohteen mittojen ja olosuhteiden yhteensopivuus. Vesisumusammutuslaitteisto mitoitetaan sammutusteholtaan samansuuruiseksi kuin sprinklerilaitteisto. Tällöin suojatussa kohteessa päästään samaan sammutustehoon pienemmällä vesimäärällä. 21

22 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO Vesisumusammutuslaitteiston soveltamisala Vesisumulaitteistoa käytetään rakennuksen, tilan tai laitteen suojaukseen. Vesisumulaitteiston tulee olla hyväksytty suojattavaan kohteeseen. Vesisumusammutuslaitteiston suunnittelussa mitoittamisparametrit voivat poiketa suojattavan kohteen mukaan paljon toisistaan. Vesisumusammutuslaitteiston hyväksyntämenettelyssä on määritetty suojattavassa tilassa käytettävät mitoittamisparametrit kuten suojattavan tilan käyttötapa ja rajoitukset enimmäishuonekorkeus sprinklerien keskinäinen etäisyys sprinklerin minimi paine sprinklerin maksimi paine sprinklerin K-arvo sprinklerien etäisyys seinistä sprinklerin suuntaus 22

23 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen Liite T Vaatimukset automaattiselle vesisumusammutusjärjestelmälle CEN/TS 14972: Fixed firefighting systems Watermist systems Design and installation VdS Schadenverhütung 2344 "Procedures for testing, approval and evaluation of conformity of equipment, components and systems for fire protection and security technologies" NFPA 750: Standard on Water Mist Fire Protection Systems FM Approvals, Class Number 5560 Approval Standard, Water Mist Systems" Underwriters Laboratories UL 2167 "Water Mist Nozzles for Fire Protection Service" IMO Res.A.800 (19) ANNEX Appendix 2 Fire test procedures for equivalent sprinkler systems in accommodation, public space and service areas on passenger ships". 23

24 FIRECON GROUP OY 24 Econ Aqua, matalapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa LH ja tietyissä OH1 kohteissa: asuintilat, koulut, yliopistot ja vastaavat koulutustilat pankit, toimistot ja kokoustilat vankilat ja koulukodit sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset ja vastaavat hotellit, kirkot liikenneasemat (ei myymälät) ravintolat kirjastot (lukusalit ja vastaavat) tietojen käsittely (ei nauhavarastot), ATK-tilat (esim. serveritilat) 50 m 2 näyttelytilat vastaavin palokuormin kuin edellä alakatot ja asennuslattiat (korkeus mm) (kaapeleita sallitaan korkeintaan 40 % tilan pinta-alasta) ja vastaavat riskit Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: pysäköintihallit (märkä- ja kuivajärjestelmä) maanalaiset pysäköintitilat (märkä- ja kuivajärjestelmä) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää myös seuraavissa kohteissa: rakennustekniset tilat (LVI-tilat (ei varastot) jäähdytys-, hissikoneikot, lämmönjakohuoneet) 50 m 2 (paloosastointi 30 min) varasto- ja arkistotilat 50 m 2 (palo-osastointi 30 min) siirtohyllyarkistot 50 m 2 kirjastot (kirjahyllyt) 50 m 2

25 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) SPU-LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat (keittiö alueet vain jos kokeellisesti osoitetaan ettei vesi voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu). EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). alakatot ja asennuslattiat korkeus mm. 25

26 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) SPU-Parking garage Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: Rakenteellisesti suljetut pysäköintihallit (ei kuitenkaan automaattihallit). 26

27 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää suojaamaan myyntialueita ja tiettyjä muita OH3 alueita, joiden ympärillä olevat tilat on suojattu luokkaan OH1: (Rajoitus: Pelkästään vaahtomuovisten huonekalujen myyntialueiden suojaus ei ole sallittu, lisänäyttö vaaditaan kauppakeskusten ja muiden laajojen avoimien alueiden suojaukseen). OH3 suojauksen laajuus enimmillään: 120 m 2 (mitoitusalaan lisätään 50 % suojausalasta, mitoitusala enimmillään 180 m 2 ). Koskee varastointitapoja ST1 ST4, kaikissa muissa varastointitavoissa suojauksen tulee olla suunniteltu sprinklerilaitteistona ja suojausalue ei saa olla suurempi kuin 216 m 2. Suojausaluetta ympäröivien rakenteiden tulee olla palamattomia tai palo-osastoivia rakenteita (ei palonkestävyysaika vaatimusta). Kiinteiden seinien ulkopuolella tulee olla asennettuna sprinkleririvi samoilla parametreilla kuin sisäpuolella, paitsi kun seinät ovat palo-osastoivia (EI90), tai seinät ovat ulkoseiniä, tai seinien ulkopuolella on muita kuin edellä mainittuja suojattuja alueita Yleisrajoituksia: Suurin varastointikorkeus riippuu varastokategoriasta: kat. I = 3,00 m, kat. II = 2,60 m, kat. III = 1,70 m ja kat. IV = 1,20 m; Voidaan käyttää varastossa, jossa materiaalien pinnalla on yli 25 % muovia sen kokonaispinta-alasta ja joka ei ole varastoitu kartonkiin, kun varastointimäärä on enintään 5 % koko varaston kapasiteetistä; Ei sallittu palavien nesteiden, kaasujen jne. varaston suojaukseen; Ei sallittu tietojenkäsittelytilan suojaukseen. 27

28 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) GPU-LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat (keittiö alueet vain jos kokeellisesti osoitetaan ettei vesi voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu). EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). alakatot ja asennuslattiat korkeus mm (Katto ja korotettu lattia palamattomine kannatuksineen, kaapelien ja palavan materiaalin osuus < 40 % kokonaispinta-alasta, palokuorma < 12,6 MJ/m 2 ). 28

29 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine 29

30 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO 30

31 PROVACUUM OY Novenco, matalapaine SP CEN/TS OH1 rajaus DIFT IMO Res.A.800 (hyväksyntä voimassa ) LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat. 31

32 PROVACUUM OY Danfoss Semco A/5 Fire Protection korkeapaine "SEM-SAFE" VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) LH/OH1/OH2 DIFT CEN/TS (hyväksyntä voimassa ) OH1 rajaus DNV IMO Res.A.800 (hyväksyntä voimassa ) LH/OH1/OH3 rajaus Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat, alakatot ja asennuslattiat korkeus mm, tietyn tyyppinen atriumtila. Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: pysäköintihallit Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH3 kohteissa: tietyn tyyppinen varastotila. 32

33 SOFTEX OY Softex, matalapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa LH ja tietyissä OH1 kohteissa: asuintilat, koulut, yliopistot ja vastaavat koulutustilat pankit, toimistot ja kokoustilat vankilat ja koulukodit sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset ja vastaavat hotellit, kirkot liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). ravintolat (keittiöalue ainoastaan, jos on palotestillä todettu, että vesi ei voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu) kirjastot (lukusalit ja vastaavat) tietojen käsittely (ei nauhavarastot), ATK-tlat (esim. serveritilat) 50 m 2 näyttelytilat vastaavin palokuormin kuin edellä alakatot ja asennuslattiat (korkeus mm) (kaapeleita sallitaan korkeintaan 40% tilan pinta-alasta) ja vastaavat riskit, joissa palokuorma on alle 12,6 MJ/m 2. EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). 33

34 SOFTEX OY Softex Eco, matalapaine VTT Expert Services Ltd:n palotesti: RESEARCH REPORT No. VTT-S , ; UL 2167 Standard for Water Mist Nozzles for Fire Protection Service, Chapter 44 Residential Area Fire Tests Käytetty vesisumujärjestelmän palotesti koskee: asuintiloja. 34

35 MUITA SAMMUTUSLAITTEISTOJA 35

36 VESIVALELULAITTEISTO Toimintaperiaate Vesivalelulaitteiston tavoitteena on sammuttaa tai rajoittaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa. Paloilmaisujärjestelmästä saadun ohjauksen perusteella laitteisto laukaistaan. Putkistoon liitetyillä avosuuttimilla vesi suunnataan palavaan kohteeseen, muodostetaan vesiverho eristämään palava kohde tai aikaansaadaan vesikalvo suojattavaan pintaan. Vesi jäähdyttää palavaa kohdetta, vesiverho absorboi säteilylämpöä ja vesikalvo estää lämmön nousun suojattavassa kohteessa. Soveltamisala Vesivalelulaitteistoa käytetään kohdesuojauksessa. Vesivalelulaitteistossa sammutteena on vesi. Vesi on tehokas sammute, jonka sammutusvaikutus pääosin perustuu jäähdytykseen. Palamiskelpoisen materiaalin kastelu tehostaa sammutusvaikutusta ja estää palon leviämistä. Vesivalelulaitteistolla aikaansaatu vesiverho absorboi tehokkaasti säteilylämpöä ja vesikalvo jäähdyttää tehokkaasti suojattavan kohteen pintaa. Vesivalelulaitteisto soveltuu monien erityyppisten kohteiden ja toimintojen suojaamiseen kuten muuntajat, kuljettimet, säiliöt, palavien nesteiden altaat, teräsrakenteet ja kaapelihyllyt. Vesivalelulaitteisto soveltuu myös rakenteissa olevien aukkojen suojaukseen. 36

37 VAAHTOSAMMUTUSLAITTEISTO Vaahtosammutuslaitteiston toimintaperiaate Vaahtosammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa ja ylläpitää riittävä sammutepitoisuus uudelleen syttymisen estämiseksi. Yhteinen ominaisuus kaikille vaahdoille on, että valmis vaahto on kevyempää kuin palavat nesteet. Tästä syystä vaahto kelluu palavan nesteen pinnalla muodostaen kerroksen, joka estää ilman ja palavien höyryjen pääsyn kosketuksiin toistensa kanssa ja joka jossain määrin jäähdyttää palavaa pintaa. Vaahto tunkeutuu huokoisen materiaalin sisään vettä paremmin. Vaahtosammutuslaitteiston soveltamisala Vaahtosammutuslaitteistolla voidaan sammuttaa kiinteiden aineiden ja nesteiden paloja ja estää niiden uudelleen syttyminen. Vaahdotteen valinnassa on otettava huomioon sen soveltuvuus nestepalon sammuttamiseen. Veteen sekoittuva palava neste vaatii vaahdotteen, josta syntyy suojakalvo liuottimen pinnalle eristämään palava neste ja muu vaahto toisistaan (esimerkiksi alkoholi, asetoni, monet maalin ohentimet). 37

38 KAASUSAMMUTUSLAITTEISTO Kaasusammutuslaitteiston toimintaperiaate Kaasusammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa ja ylläpitää riittävä sammutepitoisuus uudelleen syttymisen estämiseksi. Kaasusammutuslaitteiston sammutusvaikutus perustuu joko tilan tai kohteen happipitoisuuden alentamiseen tai palamisen ketjureaktion katkaisuun. Kaasusammutuslaitteiston soveltamisala Kaasumaiset sammutteet ovat tehokkaita sammutettaessa nestepaloja ja sähköpaloja. Myös syttyviä kiinteitä materiaaleja kuten puuta, paperia ja tekstiilejä voidaan sammuttaa kaasumaisella sammutteella, mutta tällöin yleensä vaaditaan korkeampaa sammutepitoisuutta ja pidempää ylläpitoaikaa. Kaasumaiset sammutteet eivät aiheuta lisä- tai jälkivahinkoja suojattavassa tilassa. 38

39 JAUHESAMMUTUSLAITTEISTO Jauhesammutuslaitteiston toimintaperiaate Jauhesammutuslaitteistossa on jauhesäiliö, jossa yleensä on ulkopuolinen ponneainesäiliö, pienissä laitteistoissa voi olla paineistettu jauhesäiliö. Säiliöstä kohteeseen johtava putkisto mitoitetaan siten, että jauhe purkautuu tasaisesti kaikista suuttimista. Jauhejärjestelmässä paloilmaisujärjestelmä valvoo suojattavaa tilaa. Paloilmaisujärjestelmä antaa tiedon suojatussa kohteessa alkavasta palosta paikallisesti, välittää sen hätäkeskukseen sekä antaa tiedon jauhesammutuslaitteiston laukaisukeskukselle. Laukaisukeskus käynnistää sammutteen purkautumisen putkiston ja suuttimien kautta suojattavaan kohteeseen. Jauhesammutuslaitteiston soveltamisala Jauheen sammutuskyky perustuu sekä jäähdytysvaikutukseen että sen palamisreaktioon aiheuttamaan antikatalyyttiseen vaikutukseen. Jauhe on tehokas sammute varsinkin neste- ja kaasupaloissa. Se ei johda sähköä. Erilaisiin sammutuskohteisiin on valittava oikean tyyppinen jauhe (ABC-, BC- ja metallipalojauhe). Jauhesammutuslaitteisto sopii käytettäväksi palavien nesteiden varastoihin ja prosesseihin kaasupaloihin metallipaloihin. 39

40 AEROSOLISAMMUTUSLAITTEISTO Aerosolisammutuslaitteiston toimintaperiaate Aerosolisammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa. Aerosolisammutuslaitteiston sammutusvaikutus perustuu palamisen ketjureaktion katkaisuun. Aerosolisammutuslaitteiston pääosa on aerosolipatruuna. Sen sisällä on sammutteen muodostava aine sekä laukeamiseen tarvittava mekanismi. Laukaisuun vaadittava signaali voi tulla joko erillisestä laukaisukeskuksesta tai liekkikontaktista. Sammute syntyy pyroteknisellä menetelmällä eli lämpöä tuottavan reaktion tuloksena muodostuu pieniä hiukkasia. Sammute purkautuu aerosolipatruunassa olevan kemiallisen jäähdytyskerroksen läpi suojattuun kohteeseen. Aerosolisammutuslaitteiston soveltamisala Aerosolisammutuslaitteistoa käytetään pääasiassa veneiden, moottoriajoneuvojen ja työkoneiden moottoritilojen sammutukseen. Aerosolijärjestelmällä suojattaessa on otettava huomioon, että aerosoli voi olla korrosoiva. Lisäksi aerosolin hankala puhdistettavuus on otettava huomioon. 40

41 VAJAAHAPPILAITTEISTO (PALONESTOLAITTEISTO) Vajaahappilaitteiston toimintaperiaate Vajaahappilaitteistolla suojattavan tilan happipitoisuus pidetään tai tarvittaessa alennetaan tasolle, jossa palon syttyminen ja leviäminen avoliekillä ei ole mahdollista. Vajaahappilaitteiston soveltamisala Vajaahappilaitteistolla voidaan suojata esimerkiksi ruokavarastoja, pakastevarastoja, tietokonetiloja, vaarallisten aineiden varastoja, taide-, kirja- ja filmivarastoja. 41

42 RAIMO LEHTO Turvallisuusasiantuntija Vahingontorjunta Safety Adviser Loss Prevention Puh/Tel: Fax: FK I Finanssialan Keskusliitto FC I Finansbranschens Centralförbund FFI I Federation of Finnish Financial Services Bulevardi 28, Helsinki, Finland 42

43 KIITOS! Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija 43

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen OMAISUUSVAKUUTUSKOMITEA Vahingontorjuntavaatimukset Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001: 2007-06 (fi) (EFSAC:in hyväksyntä) Copyright: CEA 26 Boulevard Haussmann - 75009 Paris www.cea.assur.org

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Lisätyt asiat esitetty alleviivattuna, poistetut yliviivattu. E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Lisätiedot

Hiilidioksidisammutuslaitteistot Suunnittelu ja asentaminen. FK - CEA 4007: 2010-05(fi)

Hiilidioksidisammutuslaitteistot Suunnittelu ja asentaminen. FK - CEA 4007: 2010-05(fi) Hiilidioksidisammutuslaitteistot Suunnittelu ja asentaminen FK - CEA 4007: 2010-05(fi) CEA kokoaa yhteen Euroopan vakuutusalan näkemykset ja auttaa alaa esittämään yhden vaikutusvaltaisen kannan vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen,

Lisätiedot

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Muovi- ja elastomeeritekniikka LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Pauli Reuhkala Jyrki Vuorinen 2007 Alkulause Tämä lujitemuovialan yritysten paloturvallisuutta ja lujitemuovituotannon paloriskejä

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS

OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö Kemikaalineuvottelukunta PL 33, 00023 Valtioneuvosto Pääsihteeri Puh. (03) 260 8483 Telekopio (03)

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta E2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Kiinteistön alkusammutuskaluston valinta ja sijoitus

Kiinteistön alkusammutuskaluston valinta ja sijoitus 2012 Kiinteistön alkusammutuskaluston valinta ja sijoitus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.7.2012 1 Sisältö 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Lainsäädäntöä... 3 3 ALKUSAMMUTUSKALUSTON VALINTA... 5 3.1 Yleisimpien sammuttimien

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus Sisältö... 1 1. Johdanto... 1 2. Määräykset ja ohjeet... 1 3. Määritelmiä... 2 4. käyttöön liittyvät paloriskit... 3 5. Rakenteellinen paloturvallisuus... 4 5.1 Lämpökeskus erillisenä rakennuksena... 5

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015

SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015 SAMMUTUSVESIPUTKISTOT Turvallisuusohje 015 30.5.015 1 Sammutusvesiputkistot Sisällysluettelo 0 Velvoittavuus ja käyttötarkoitus... 3 0.1 Velvoittavuus... 3 0. Käyttötarkoitus... 3 1 Palopostit... 3 1.1

Lisätiedot

Tulityölupamenettelyn kehittäminen

Tulityölupamenettelyn kehittäminen Samuel Juntunen Tulityölupamenettelyn kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 20.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Samuel Juntunen

Lisätiedot

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta julkaisutiedot Tekstit: Tukes ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuvat: Lauri Mannermaa, sivun 18 kuva Kari Rissa Ulkoasu & taitto Print Line

Lisätiedot

LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1

LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 1 LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 2 Tiivistelmä LNG Satakunta projekti on Satakunnan

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN PUUTALO

PALOTURVALLINEN PUUTALO PALOTURVALLINEN PUUTALO PALOTURVALLINEN PUUTALO 1 Kustantaja: Wood Focus Oy www.woodfocus.fi Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005 2 PALOTURVALLINEN PUUTALO 3 SUOMENKIELISEN LAITOKSEN ALKUSANAT

Lisätiedot

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Määräykset ja ohjeet 3. Rakenteellinen paloturvallisuus 4. Lämpökattilan sijoittaminen kattilahuoneeseen 5. Pelletin varastointi 6. Pelletin siirtolaitteet 7. Turvajärjestelmät

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä

Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä Työryhmän loppuraportti Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Ympäristöministeriö Taitto: Ainoliisa

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Jukka Heikkinen Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 2.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot