Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2."

Transkriptio

1 1 TEKNINEN SELOSTUS Rakennuskohde: Rakennushankkeen nimi on Palvelukoti Onnela dementiakodin laajennus ja urakan laajuuteen kuuluu laajennuksen lisäksi nykyisen päärakennuksen sammutusjärjestelmän suunnittelu ja - ja rakentaminen. Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2. Nykyinen päärakennus käsittää palveluasunto-osan peseytymis- ja sosiaalitiloineen sekä tilat henkilökunnan toimintoja varten. Rakennuksessa sijaitsee kunnan keskuskeittiö, joka vastaa samalla koulun tarvitsemista ruokapalveluista. Päärakennuksen kerrosala on 1017 k-m2 ja laajennusosan kerrosala on 494 k-m2, Yhteensä kerrosala ( bruttoala ) on 1511 k-m 2. Päärakennuksen tilavuus on 3400 m3 ja laajennusosan tilavuus 1536 m 3, yhteensä 4936 m 3. Rakennus on yksikerroksinen. Yleiset vaatimukset: Palo- ja pelastustoimesta annettuun lainsäädäntöön kuuluvat oleellisina osina pelastustoimilaki 561/1999, laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta 562/1999 sekä sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista SM /Tu-33. Laitteistot toteutetaan tätä lainsäädäntöä ja siinä mainittuja vaatimuksia sekä pelastusviranomaisten antamia määräyksiä noudattaen. Laitteistoja ja niiden komponentteja koskevia ohjeita ja vaatimuksia on standardeissa ja vakuutusyhtiöiden säännöissä ja suojeluohjeissa. CEA 4001 Sprinklerilaitteistot. Suunnittelu ja asentaminen, säännöt. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattavaksi määrätyn rakennuksen tai sen paloteknisen osaston sprinklerilaitteet toteutetaan rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamien määräysten ja voimassa olevien sprinklerisääntöjenmukaisesti. Suunnittelutehtävät: - Neuvottelee sammutuslaitteistotarkastajan kanssa sprinkleriluokat ym. laitteistovaatimukset.

2 2 - Suunnittelee sammutuslaitteiston - Määrittelee sammutuslaitteistojen tilantarpeet ja toimittaa arkkitehdille, LVIA-, sähkösuunnittelijoille tarpeelliset lähtötiedot. - Hyväksyttää suunnitelmat sammutuslaitteistotarkastajalla G Laadunvarmistus ja käyttöönotto Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan riittävässä laajuudessa ja pistokokein, että laitteisto on toimintakuntoinen ja suunnittelusta ja asentamisesta annettujen vaatimusten mukainen. Tarkastuksia voidaan tarvita myös asennustyön aikana. Käyttöönottotarkastus tehdään ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 tarkoitettua käyttöönottokatselmusta ja suojatun rakennuksen tai rakennusosan käyttöönottoa. G Luovutusasiakirjat Sammutuslaitteiston asentanut asennusliike toimittaa rakennuksen omistajan ja haltijan käyttöön asennustodistuksen, jonka liikkeen vastuuhenkilö allekirjoittaa. Asennustodistuksesta tulee käydä ilmi tai sen liitteenä tulee olla kohteen yksilöintitiedot selvitys asennustöiden säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista yleiskuvaus laitteiston toimintakunnon todentamiseen käytettävistä menetelmistä testausten ja vastaavien tulokset (painekokeet, sisäiset tarkastukset ja koelaukaisuraportti) toteutuspiirustukset mitoituslaskelmineen selvitys suunnitteluperusteista täydellinen sarja käyttö- ja huolto-ohjeita. Luovutusasiakirjoista tulee saada riittävät tiedot kiinteistön kunnossapitopäiväkirjaa varten. Kunnossapito-ohjelman laatii ja kunnossapitopöytäkirjan hankkii laitteiston toimittaja/urakoitsija. Kiinteistön omistajanvelvollisuus on pitää kiinteistöstä kunnossapitopäiväkirjaa. G Käytön opastus Asennusliike kouluttaa vähintään kaksi henkilöä laitteiston vastuuhenkilöiksi. Vastuuhenkilöiden koulutukseen sisältyvät heille kuuluvat viikko- ja kuukausitarkastustoimenpiteet sekä niiden kirjaaminen päiväkirjaan

3 3 toimenpiteet palotilanteessa ja sen jälkeen. Laitteiston hoitajien nimet ja puhelinnumerot sekä muut tarvittavat yhteystiedot merkitään laitteiston kunnossapitopäiväkirjaan ja ilmoitetaan hätäkeskukseen ja kunnan pelastusviranomaisille. Tiedot pidetään ajan tasalla ja muutoksista ilmoitetaan hätäkeskukseen ja kunnan pelastusviranomaisille. G7311 Vesilähteet Sprinklerisuunnittelija tai kiinteistön omistaja tai haltija on yhteydessä paikalliseen vesilaitokseen määriteltäessä yleisen vesijohdon virtaama- ja painetasojen soveltuvuutta sprinklerilaitteiston vesilähteeksi. Virtaama- ja painetasojen soveltuvuus todetaan viime kädessä aina mittaamalla. Jos sprinkleriluokkaan ja vesivuontiheyteen perustuvat mitoituslaskelmat edellyttävät suurempaa virtausta ja/tai korkeampaa painetta kuin yleinen vesijohto kykenee antamaan, laitteisto varustetaan automaattisilla paineenkorotuspumpuilla G7312 Palokunnan syöttöliittimet Sprinklerilaitteisto varustetaan julkaisun CEA 4001 Sprinklerilaitteistot. Suunnittelu ja asentaminen, säännöt mukaisilla palokunnan syöttöliittimillä. Julkaisussa on esitetty syöttöliittimien kytkentäjärjestelyille asetetut vaatimukset. Sprinklerisuunnittelija varmistaa liittimien koon pelastusviranomaisten kanssa. G7313 Koetuslaite Sprinklerilaitteisto varustetaan julkaisun CEA 4001 Sprinklerilaitteistot. Suunnittelu ja asentaminen, säännöt liitteen S mukaisella koetuslaitteella. G Sulkuventtiilit Sprinklerilaitteiston pääsyöttölinjojen sulkuventtiilit, pääsulkuventtiilit, asennusventtiilien sulkuventtiilit ja palokunnan syöttöliittimien sulkuventtiili varustetaan asennonosoittimella ja lukitaan hihnoilla, ketjuilla tai sinetöidään aukiasentoon. Kaikki hälytysputkistoon Iiitetyt venttiilit lukitaan käyttöasentoon. Nimelliskooltaan DN 50 ja sitä pienemmät venttiilit ovat sisäkierteellisiä pallo- tai istukkaventtiilejä. Nimelliskooltaan DN 65 ja suuremmat venttiilit ovat laipallisia luistiventtiilejä tai läppäventtiilejä. Läppäventtiilejä voidaan käyttää, jos ne varustetaan venttiilin nopean sulkemisen estävällä hidastuslaitteella. G Yksisuuntaventtiilit Nimelliskooltaan DN 50 ja sitä pienemmät yksisuuntaventtiilit ovat sisäkierteellisiä ja jousipalautteisia.

4 4 Nimelliskooltaan DN 65 ja suuremmat venttiilit ovat laipallisia tai laippojen väliin asennettavia yksi- tai kaksiläppäisiä yksisuuntaventtiilejä. Nimelliskooltaan DN 100 ja suuremmissa yksisuuntaventtiileissä otetaan huomioon läpän tai läppien tarvitsema vapaa liike. G Hälytysventtiilit Hälytysventtiilien on oltava sprinklerilaitteistoihin hyväksyttyjä. Sprinklerikeskus sijoitetaan Iämmitettyyn lukittavaan tilaan. G Kivenerottimet ja roskansuotimet Yleiseen vesijohtoon liittyvässä sprinklerilaitteistossa asennetaan kivenerotin tuloputkeen pääsulkuventtiilin jälkeen ennen yksisuuntaventtiiliä. Tämän lisäksi kaikki järjestelmään liittyvät, veden epäpuhtauksille alttiit laitteet varustetaan roskansuotimilla, joissa on käyttötarkoitukseen soveltuva sihti. Kivenerottimien ja roskansuotimien on oltava helposti puhdistettavissa. Sprinklerisyöttöputkessa olevassa kivenerottimessa tulee olla sihti, jonka reikäkoko on vähintään 8 mm, mutta enintään 10 mm. Jos sprinklerilaitteistossa käytetään pienempireikäisiä sprinklereitä tai suuttimia, valitaan sihdin reikäkoko siten, ettei sprinklerit tai suuttimet tukkeudu. Nimelliskooltaan DN 50 ja sitä pienemmät roskansuotimet ovat yleensä sisäkierteellisiä. Nimelliskooltaan DN 65 ja sitä suuremmat kivenerottimet ovat yleensä laipallisia, ruostumattomasta teräksestä tai valamalla valmistettuja ja sihdillä varustettuja. G Hälytyslaitteet Hälytysventtiilit varustetaan yleensä hydraulisella vesiturbiinikellolla. Märkäasennusten hälytysventtiilien hälytyskello voi olla yhteinen. Hälytyskellon ja hälytysventtiilin väliseen putkeen kytketään painekytkimet paloilmoituksia varten. Hälytysventtiililtä johdetaan yksi (1) palohälytystieto paloilmoitinkeskukselle ja yksi (1) palohälytystieto kiinteistövalvontaan. Vesilähteen kivenerottimen ja yksisuuntaventtiilin väliin asennetaan painekytkin, josta saadaan valvontahälytys vesilähteen paineen alenemisesta LVI-valvontakeskukseen tai muuhun jatkuvasti valvottuun paikkaan. Painekytkin varustetaan painemittarilla ja koetusventtiileillä. G Painemittarit Painemittareiden halkaisijan tulisi olla vähintään 100 mm ja mitta-alueen 150 % suurimmasta mittarin kohdalla esiintyvästä paineesta. Mittarit ovat nestevaimennettuja,

5 5 G7316 Sprinklerit ja liittämiskohta varustetaan sulkuventtiileillä. Mittarin saa kytkeä enintään yhtä putkihalkaisijaa vastaavan putkipituuden verran ennen ja kahta putkihalkaisijaa vastaavan putkipituuden verran jälkeen pyörteisyyttä aiheuttavasta laitteesta tai putken osasta. Tuloputkessa painemittariyhteet asennetaan kivenerottimen molemmille puolille. Sprinklereiden tulee olla sprinklerilaitteistoihin hyväksyttyä mallia. Sprinklerit asennetaan, milloin mahdollista, ylöspäin suunnattuun asentoon sprinklerien tukkeutumisen estämiseksi. Kuiva-asennuksissa sprinklerit asennetaan aina ylöspäin. Haarajohdon viimeinen sprinkleri liitetään muuhun putkistoon siten, että veden virtaussuunnassa sprinklerin jälkeen muodostuu vähintään 50 mm pitkä putkiston epäpuhtauksia keräävä putkiosuus. Sprinklerisijoituksessa otetaan huomioon LVIS- ja sisustussuunnitelmista aiheutuvat veden jakautumista häiritsevät esteet. Sprinklerien laukeamislämpötilan on oltava vähintään 30 C korkeampi kuin normaalioloissa suurin kohtees sa esiintyvä Iämpötila. G7317 Sprinklerilaitteiston putkistot Putkistot osineen ja kannakkeineen rakennetaan palamattomasta materiaalista. Yleiseen vesijohtoon liitetyn syöttöputken materiaalin on täytettävä yksisuuntaventtiilille asti Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset ja ohjeet. Tämän lisäksi putken on täytettävä paikallisen vesilaitoksen vaatimukset. Syöttöputki jatketaan yksisuuntaventtiilin jälkeen samankokoisena asennusventtiilien alapuolelle asti. Nimelliskooltaan DN 50 ja pienemmät putket asennetaan kierreliitoksin tai uraliittimin. Putkistot tulisi tehdä tehdasvalmisteisia T-haaroja, käyriä ja supistuskappaleita käyttäen. Nimelliskooltaan DN 65 tai suuremmat asennetaan uraliittimin, laippaliitoksin tai hitsaamalla. Kun nimelliskooltaan DN 150 tai pienemmät teräsputket asennetaan kierre- tai uraliitoksin tai muulla tavoin koneistetuin liitoksin ilman materiaalin poistamista, tulee pienimmän seinämävahvuuden olla vähintään standardin ISO 65 taulukon M mukainen. Muutoin putkien seinämien vahvuuksien on täytettävä vähintään standardin DIN 2448 (saumallinen) ja DIN 2458 (saumaton) vaatimukset. Ruostumattomien ja haponkestävien Sprinkleriputket asennetaan, huuhdellaan ja koeponnistetaan julkaisun CEA 4001 Sprinklerilaitteistot. Suunnittelu ja asentaminen, säännöt mukaisesti. Jos putkia joudutaan viemään suojaamattomien tilojen Iäpi, ne palosuojataan (villa ja pellitys) tai niille asennetaan saattosprinklerisuojaus.

6 6 G7318 Sprinklerilaitteiston kannakointi Sprinklerilaitteiston kannakkeiden on kestettävä palotilanteessa esiintyvät Iämpötilavaihtelut sekä virtaavan veden aiheuttamat paineiskut. Lisäksi niiden on kestettävä mahdollisten koneiden ja laitteiden tärinän aiheuttamat rasitukset. Petri Pohjola

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015

SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015 SAMMUTUSVESIPUTKISTOT Turvallisuusohje 015 30.5.015 1 Sammutusvesiputkistot Sisällysluettelo 0 Velvoittavuus ja käyttötarkoitus... 3 0.1 Velvoittavuus... 3 0. Käyttötarkoitus... 3 1 Palopostit... 3 1.1

Lisätiedot

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen OMAISUUSVAKUUTUSKOMITEA Vahingontorjuntavaatimukset Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001: 2007-06 (fi) (EFSAC:in hyväksyntä) Copyright: CEA 26 Boulevard Haussmann - 75009 Paris www.cea.assur.org

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

SAMMUTUSVESIPUMPPAAMOT. Turvallisuusohje 2015

SAMMUTUSVESIPUMPPAAMOT. Turvallisuusohje 2015 SAMMUTUSVESIPUMPPAAMOT Turvallisuusohje 2015 28.5.2015 1 Sammutusvesipumppaamot Sisällysluettelo 0 Velvoittavuus ja käyttötarkoitus... 2 0.1 Velvoittavuus... 2 0.2 Käyttötarkoitus... 2 1 Suunnittelun perustiedot...

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA 1 (42) ESPOO 13.05.2015 JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA KATULÄMMITYKSEN UUSINTA LVI-TYÖSELITYS Ins.tsto EnTalCon Oy 2 (42) Sisällys 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 4 01.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA...

Lisätiedot

Hiilidioksidisammutuslaitteistot Suunnittelu ja asentaminen. FK - CEA 4007: 2010-05(fi)

Hiilidioksidisammutuslaitteistot Suunnittelu ja asentaminen. FK - CEA 4007: 2010-05(fi) Hiilidioksidisammutuslaitteistot Suunnittelu ja asentaminen FK - CEA 4007: 2010-05(fi) CEA kokoaa yhteen Euroopan vakuutusalan näkemykset ja auttaa alaa esittämään yhden vaikutusvaltaisen kannan vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy NYKYTILANNE Määräys SM :A 60 Paloilmoittimen hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta ja tarkastuksesta on kumoutunut (sammutuslaitteistoasetusta

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Maakaasu käsikirja Helmikuu 2014

Maakaasu käsikirja Helmikuu 2014 Maakaasu käsikirja Helmikuu 2014 Sisällys Johdanto... 3 1. Maakaasun koostumus ja ominaisuudet... 5 2. Maakaasun palaminen... 11 3. Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet... 19 4. Maakaasuputkistot...

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

TATE-järjestelmäohje

TATE-järjestelmäohje TATE-järjestelmäohje v 1.0 1 (81) P. Tikkanen/H. Kaartinen/M. Silvennoinen TATE-järjestelmäohje Versio 1.0 Versio pvm Kirjoittaja Kommentti 1.0 PJT & MSi & HJK & HKo & TMä 1. virallinen julkaisuversio.

Lisätiedot

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Muovi- ja elastomeeritekniikka LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Pauli Reuhkala Jyrki Vuorinen 2007 Alkulause Tämä lujitemuovialan yritysten paloturvallisuutta ja lujitemuovituotannon paloriskejä

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Määräykset ja ohjeet 3. Rakenteellinen paloturvallisuus 4. Lämpökattilan sijoittaminen kattilahuoneeseen 5. Pelletin varastointi 6. Pelletin siirtolaitteet 7. Turvajärjestelmät

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

E7 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus Ohjeet 2004

E7 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus Ohjeet 2004 E7 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus Ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Maakaasu käsikirja Marraskuu 2010

Maakaasu käsikirja Marraskuu 2010 Maakaasu käsikirja Marraskuu 2010 Sisällys Johdanto... 3 1. Maakaasun koostumus ja ominaisuudet... 5 2. Maakaasun palaminen... 11 3. Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet... 19 4. Maakaasuputkistot...

Lisätiedot