MONISTE 18/2006 OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN OPINNOT 23 OP. Perusteet opetushenkilöstön täydennyskoulutukselle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTE 18/2006 OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN OPINNOT 23 OP. Perusteet opetushenkilöstön täydennyskoulutukselle"

Transkriptio

1 MONISTE 18/2006 OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN OPINNOT 23 OP Perusteet opetushenkilöstön täydennyskoulutukselle

2 Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2006

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN JA TODISTUKSET 7 3 OPINTOJEN TAVOITTEET OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 9 Työssäoppimisen kehittäminen 6 op 9 Ammattiosaamisen näytöt 6 op 11 Työelämäjakso 6 op 13 Alakohtainen työelämäosaaminen 5 op 14 4 KOULUTUKSEN RAHOITUS 15 LIITE 1 Opettajan työelämäosaamisen opintojen diplomi 16 3

4 4

5 1 JOHDANTO Ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyö on viime vuosina lisääntynyt ja monipuolistunut. Työssäoppiminen on kuulunut olennaisena osana vuosituhannen vaihteessa uudistettuun ammatilliseen peruskoulutukseen. Siitä saadut kokemukset ovat olleet varsin myönteisiä. Ammattiosaamisen näytöt ovat käytössä kaikissa opetussuunnitelmaperusteisissa ammatillisissa perustutkinnoissa viimeistään alkaneista koulutuksista lähtien. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa, aidoissa työympäristöissä ja ensisijaisesti työpaikoilla tapahtuvan opiskelun yhteydessä. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen, organisointi, ohjaus ja arviointi sekä laadunvarmistus vaativat opettajilta uudenlaista osaamista ja yhteistyövalmiuksia. Työelämä ja koulutustarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Tekninen kehitys, työelämän tuotanto- ja toimintatavat sekä organisaatiorakenteet elävät. Ammattialoja koskeva tieto ja ammattikäytännöt kehittyvät nopeasti. Koulutustarpeet ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat odotukset muuttuvat koko ajan. Opettajan tulisi pysyä kehityksessä ajan tasalla ja nähdä tulevaisuuteen. Tämä vaatii määrätietoista täydennyskoulutusta ja itsensä kehittämistä. Opettajan työelämäosaamisen opinnot (23 op) tarjoavat ammatillisen peruskoulutuksen parissa työskenteleville opettajille ja opetustoimen henkilöstölle mahdollisuuden hankkia täydennyskoulutusta. Opinnot muodostuvat neljästä opintokokonaisuudesta, jotka ovat: Työssäoppimisen kehittäminen, Ammattiosaamisen näytöt, Työelämäjakso (2 kk) sekä Alakohtainen työelämäosaaminen. Koulutukseen voivat soveltuvin osin osallistua myös työelämän edustajat. Kou lutukseen on osallistunut vuosina yhteensä yli 8000 opettajaa ja työelämän edustajaa. Oppilaitokselle koulutusohjelma antaa välineitä luoda ja kehittää yhteistyötä sekä verkostoitua tavoitteellisesti alueen työelämän kanssa. Tiivistyvän yhteistyön avulla oppilaitos ja työelämä vahvistavat ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä, laatua ja vaikuttavuutta. 5

6 Tässä julkaisussa (08/2006) on päivitetty ja tarkistettu opintojen perusteita 11/2003. Oleellisimmat tarkistukset koskevat Ammattiosaamisen näyttöjen opintokokonaisuutta sekä sitä, että Työssäoppimisen kehittämisen ja Ammattiosaamisen näyttöjen opintokokonaisuudet voidaan toteuttaa joko kahtena 6 opintopisteen tai yhtenä 12 opintopisteen osiona. 6

7 2 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN JA TODISTUKSET Opettajan työelämäosaamisen opinnot (23 op) koostuvat neljästä opintokokonaisuudesta. 1. Työssäoppimisen kehittäminen 6 op 2. Ammattiosaamisen näytöt 6 op 3. Työelämäjakso (2 kk) 6 op 4. Alakohtainen työelämäosaaminen 5 op Yksittäiset opintokokonaisuudet tarjoavat koulutukseen osallistujalle erilaisia näkökulmia työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on, että ne yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa opettajan valmiuksia ammatillisen koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen ajan vaatimusten mukaisesti. Työssäoppimisen kehittäminen Ammattiosaamisen näytöt Opettajan työelämäosaaminen 23 op Yksittäisiä opintokokonaisuuksia voidaan suorittaa missä järjestyksessä tahansa ja joustavasti monimuoto-opiskeluna. Opinnot voivat painottua sen mukaan, kuinka paljon osallistujalla on aikaisempaa osaamista, joka voidaan tunnustaa osaksi opintoja. Työelämäjakso Alakohtainen työelämäosaaminen Kuvio 1. Opintokokonaisuudet ja niiden limittyminen työelämäosaamiseksi. 7

8 Työssäoppimisen kehittämisen ja Ammattiosaamisen näyttöjen opintokokonaisuudet voidaan toteuttaa joko kahtena 6 opintopisteen tai yhtenä 12 opintopisteen osiona. Koulutukseen osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintojen toteuttamissuunnitelma. Toteuttamissuunnitelmasta tulee suoritettavien opintokokonaisuuksien osalta käydä ilmi, miten osallistujan aikaisemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja tunnustetaan. Osaaminen voidaan tunnustaa kokonaan tai osittain. Tarvittaessa määritellään myös korvaavat opinnot ja niiden toteuttamistavat. Aikaisempien perusteiden mukaiset (Moniste 10/2000, 11/2003) opinnot voidaan tunnustaa soveltuvin osin. Vuodesta 2000 opettajat ovat voineet osallistua EU:n rakennerahastojen tuella järjestetyille työelämäjaksoille, joihin on liittynyt työelämäyhteistyön kehittämistä ja projekteja. Työelämäjaksot sekä ammattiosaamisen näyttöprojekteissa vuosina saatu kokemus ja koulutus voidaan tunnustaa osana Opettajan työelämäosaamisen opintoja, siten kuin henkilökohtaisessa opintojen toteuttamissuunnitelmassa sovitaan. Todistuksena 23 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutusohjelman suorituksesta myönnetään koulutukseen osallistujalle Työelämäosaamisen diplomi sekä diplomin liitteenä kooste opintoihin kuuluvien opintokokonaisuuksien suorituksista (Liite 1). Diplomin antaa se koulutusorganisaatio, joka vastaa viimeisen opintokokonaisuuden toteuttamisesta. Osasuorituksista todistuksen antaa kukin koulutuksen toteuttaja. 8

9 3 OPINTOJEN TAVOITTEET OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN TYÖSSÄOPPIMISEN KEHITTÄMINEN 6 OP Opintokokonaisuuden tavoitteena on parantaa osallistujien valmiuksia toimia työssäoppimisen ja työelämäyhteyksien kehittäjänä. Lähtökohtana on, että osallistuja tuntee opetussuunnitelman perusteet sekä työssäoppimisen säädökset ja järjestämistavat. Työssäoppimista pidetään opetusmenetelmänä, joka monipuolistaa opetusta ja parantaa sen työelämävastaavuutta. Opintokokonaisuus soveltuu myös työpaikkaohjaajien ja työelämän edustajien koulutukseen. Keskeisiä sisältöjä ovat työssäoppiminen opetussuunnitelmassa ja opetusmenetelmänä työssäoppimispaikkojen hankinta, tiedotus ja verkottuminen työssäoppimispaikkojen laadunvarmistus ja työturvallisuus opiskelijoiden ohjaus, arviointi ja ammattiosaamisen näytöt työpaikalla Työssäoppiminen opetussuunnitelmassa ja opetusmenetelmänä Tavoitteena on, että osallistuja tuntee työssäoppimiseen liittyvän lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden määräykset. Hän osaa laatia työssäoppimisen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman, joka on osa koulutuksen järjestäjän hyväksymää opetussuunnitelmaa. Osallistuja tuntee keskeiset työssäoppimisen oppaat, perehtyy hyviin käytäntöihin, selvityksiin ja tutkimustuloksiin. Opettaja ja työpaikkaohjaaja osaavat suunnitella yhdessä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja työelämän tarpeet. Koulutukseen osallistuva opettaja osaa yhdessä opiskelijan kanssa laatia työssäoppimisen suunnitelman osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (hops) ja sitouttaa opiskelijaa sen toteutukseen ja tukee työpaikkaohjaajaa pedagogisessa tehtävässä. Opettaja osaa tunnustaa opiskelijan aikaisemmin hankitun osaamisen. Työssäoppimispaikkojen hankinta, tiedotus ja verkottuminen Opettaja osaa kartoittaa alueensa työpaikat ja mahdollisuudet työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen. Hän osaa rakentaa yhteistyöverkostoja ja hyödyntää tietotekniikkaa verkostojen rakentamisessa. Hän osaa markkinoida työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä kiinnostusta herättävästi sekä toi- 9

10 mia tiedottavassa roolissa yhteistyöhaluisesti. Hän osaa tarkistaa, että ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998, 5 ) mukaiset edellytykset sopimuksen tekemiseen työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta täyttyvät ja varmistaa erityisesti, että työpaikan oppimisympäristö on turvallinen. Työssäoppimisen laadunvarmistus ja työturvallisuus Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja osaa varmistaa ja kehittää työssäoppimisen laatua ja hyödyntää olemassa olevia laadunhallinta- ja palautejärjestelmiä. Hän osaa ottaa huomioon myös työpaikan ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien vaikutukset työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestelyissä. Hän osaa valmistella koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välisen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen sopimuksen sekä valvoa sopimuksen ja suunnitelmien toteutumista yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Koulutukseen osallistuja osaa soveltaa oman alansa työturvallisuutta koskevia säädöksiä työpaikoilla. Opiskelijoiden ohjaus, arviointi ja ammattiosaamisen näytöt työssäoppimisjaksolla Tavoitteena on, että opettaja osaa antaa ja varmistaa opiskelijoiden riittävän ohjauksen koko työssäoppimisen ja työpaikoilla toteutettavien ammattiosaamisen näyttöjen prosessin ajan. Hän osaa yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa rakentaa ohjaus- ja tukitoimia, antaa palautetta ja tukea opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymistä. Opettaja osaa neuvotella ja järjestää työelämän edustajien kanssa henkilökohtaisia ja yksilöllisiä ratkaisuja työpaikalla annettavaan opetukseen, esimerkiksi erityisopetusta ja erityisiä opetusjärjestelyjä tarvitseville. Hän osaa yhdessä työelämän edustajan kanssa arvioida opiskelijan osaamista ja oppimista käyttäen monipuolisia arviointimenetelmiä. Hän osaa käyttää arvioinnissa saamaansa palautetta ja kokemuksia opetuksen ja arvioinnin edelleen kehittämiseen. 10

11 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT 6 OP Opintokokonaisuus antaa valmiuksia ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Tavoitteena on, että osallistuja tietää niin koulutuksen järjestäjän, opettajan, opiskelijan kuin työelämän tehtävät ja vastuut ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lähtökohtana on, että koulutukseen osallistuva tuntee ammattiosaamisen näyttöjä säätelevän lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden määräykset. Hän tietää myös näyttötutkintojärjestelmän pääpiirteet ja sen erot ammattiosaamisen näyttöihin ja osaa tiedottaa järjestelmien pääpiirteet ja eroavaisuudet työelämälle. Opintokokonaisuus soveltuu myös näyttöjen organisoinnissa mukana olevien työelämäedustajien koulutukseen. Keskeisiä sisältöjä ovat opetussuunnitelma ja ammattiosaamisen näytöt ammattiosaamisen näytöt opiskelijan arvioinnissa ja koulutuksen kehittämisessä opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimet ammattiosaamisen näyttöjen organisointi Opetussuunnitelma ja ammattiosaamisen näytöt Opettaja osaa kehittää opetussuunnitelmia ja niihin perustuvia ammattiosaamisen näyttöjä työelämälähtöisesti omassa oppilaitoksessa ja yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Hän osaa laatia omaa koulutusalaansa varten ammattiosaamisen näytöt koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman, kansallisten näyttöaineistojen ja laatuvaatimusten pohjalta sekä hyödyntää työssäoppimisjaksot näyttöjen järjestämisessä. Ammattiosaamisen näytöt opiskelijan arvioinnissa ja koulutuksen kehittämisessä Tavoitteena on, että opettaja osaa yhdessä työelämän edustajien kanssa arvioida opiskelijan osaamista monipuolisilla arviointimenetelmillä varmistaen arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun. Opettaja osaa huolehtia, että ammattiosaamisen näytöt ja niiden arviointi perustuvat koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan ja toimielimen linjauksiin, työelämän osaamisvaatimuksiin sekä opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hän osaa järjestää ja arvioida myös erityisopetusta ja erityisiä opetusjärjestelyitä tarvitsevien opiskelijoiden näytöt. Opettaja osaa hoitaa näyttöihin liittyvän dokumentoinnin ja arvosanat tutkinto- ja näyttötodistukseen sekä suorittaa kansallisen oppimistulosten arvioinnin vaatimat toimenpiteet. Hän osaa hyödyntää laadunvalvonta- ja palautejärjestelmiä koulutuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. 11

12 Opiskelijan ohjaus- ja tukitoimet Tavoitteena on, että opettaja osaa suunnitella ja toteuttaa opiskelijoiden ohjausta osana perusopetusta ja, että hän osaa laatia yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työelämän edustajan kanssa opiskelijan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (hops). Opettaja osaa tunnustaa opiskelijan aikaisemmin hankitun osaamisen. Hän osaa valmentaa näyttöön valmistuvaa opiskelijaa sekä huolehtia opiskelijan ohjauksesta ja tuesta koko näyttöprosessin ajan. Hän osaa opastaa opiskelijoita näyttöjen uusimisessa, arvosanojen korottamisessa sekä arvioinnin oikaisussa. Hän osaa hyödyntää hyviä käytäntöjä, tutkimustuloksia ja selvityksiä ohjaus- ja tukitoimien kehittämisessä. Koulutukseen osallistuja osaa ohjauksellaan tukea opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymistä sekä oppimisprosessia. Tarvittaessa hän osaa selvitellä rakentavasti opiskelijan, työelämän ja oppilaitoksen välisiä ristiriitatilanteita. Ammattiosaamisen näyttöjen organisointi Opettaja osaa suunnitella ja toteuttaa ammattiosaamisen näytöt erilaisissa ympäristöissä. Opettaja suunnittelee työpaikalla ja työssäoppimisjaksolla toteutettavat näytöt yhdessä työelämän kanssa. Hän osaa valmistella koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välisen sopimuksen koskien ammattiosaamisen näyttöjä. Yleensä sopimuksessa sovitaan sekä ammattiosaamisen näytöistä että työssäoppimisesta. 12

13 TYÖELÄMÄJAKSO 6 OP Opettajan kahden kuukauden mittainen työelämäjakso on tavoitteellinen opintokokonaisuus, joka koostuu suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kokemusten levityksestä opettajan omassa oppilaitoksessa. Opettaja laatii yhdessä työnantajansa ja työelämän kanssa työelämäjakson toteuttamissuunnitelman, jossa hän henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi ottaa huomioon työpaikan ja oppilaitoksen tarpeet. Työelämäjakson jälkeen opettaja raportoi jaksostaan. Tärkeää on, että opettajan työelämäjakson kokemuksia ja oppia voidaan hyödyntää oman oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittämisessä. Työelämäjaksolla opettaja ajanmukaistaa ammattitaitoaan ja kehittää työelämäosaamistaan työskentelemällä yrityksissä tai työyhteisöissä. Samalla hän kehittää opetuksessaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksessa tarvittavaa käytännön osaamistaan. Opettajan työelämäjakson voi suorittaa joko yhdessä tai useammassa jaksossa tai työpaikassa. Opettaja perehtyy käytännössä työpaikan yritys- ja palvelukulttuuriin, työorganisaatioiden muutoksiin ja alan tekniseen kehitykseen. Hän paneutuu työprosessien ja työmenetelmien muutoksiin ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan työpaikan koulutuksiin. Hän paneutuu työpaikan työturvallisuutta koskeviin säännöksiin ja käytäntöihin. Jaksoon voi kuulua myös esim. kehittämishankkeen suunnittelua ja käytännön toteutusta, tuotekehittelyä ja markkinointia. Opettajan työelämäjakso on hyvä mahdollisuus edistää oppilaitoksen ja työpaikan välistä yhteistyötä. Sen aikana opettaja voi kehittää yhdessä työelämän edustajien kanssa opetussuunnitelmaa ja sen osana olevia työssäoppimisen- ja ammattiosaamisen näyttösuunnitelmia tai valmistella yhteisiä projekteja. Opettajalla on tällöin hyvä mahdollisuus tukea myös työpaikkaohjaajaa työssäoppimisen- ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, opiskelijoiden ohjaamisessa, arvioinnissa ja laadunvarmennuksessa. Työelämäjaksoon voi kuulua kansainvälistä vaihtoa. 13

14 ALAKOHTAINEN TYÖELÄMÄOSAAMINEN 5 OP Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osallistuja perehtyy oman opetusalansa viimeaikaiseen kehitykseen ja syventää alakohtaista osaamistaan yhteistyössä työelämän kanssa. Suunnitelmallisesti toteutettavan opintokokonaisuuden tavoitteista, sisällöstä ja suoritustavasta sovitaan yhdessä täydennyskoulutuksesta vastaavan organisaation kanssa. Koulutus voidaan järjestää oppilaitos-, ala- tai aluekohtaisena ryhmäprosessina tai erikseen täydennyskouluttajan kanssa sovittuna, suureksi osaksi itsenäisenä tai omaehtoisena opiskeluna. Opettaja perehtyy oman alansa viimeaikaiseen kehitykseen perehtymällä alaa käsittelevään tutkimukseen ja teknologian kehitykseen taikka perehtyy muutoin alan tekniseen kehitykseen. Opettaja voi laatia selvityksen tai pienimuotoisen tutkimuksen aiheesta, joka alan kannata on kiinnostava ja tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Opintokokonaisuuteen voi kuulua yhdessä työelämän kanssa toteutettava kehittämishanke, joka liittyy alueelliseen ja paikalliseen osaamistarpeiden selvitykseen ja ennakointiin, opetussuunnitelmien kehittämiseen, teknologiahankkeeseen tai muuhun projektiin. Alakohtaisen työelämäosaamisen kehittäminen voi liittyä myös kansainvälisiin projekteihin ja tutkimushankkeisiin. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä asiantuntijaverkostoja sekä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa verkostojen kehittämisessä. Opintokokonaisuus voidaan korvata oman alan ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. 14

15 4 KOULUTUKSEN RAHOITUS Ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisestä vastaavat ensisijaisesti koulutuksen järjestäjät. Valtio tukee opettajien työelämäosaamisen opintoja osoittamalla valtion talousarviossa määrärahan opetustoimen henkilöstökoulutukseen. Määrärahalla voidaan kattaa koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Valtio suuntaa myös EU rakennerahastojen tukea opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat alan osaamista edustavat koulutusorganisaatiot, koulutuksen järjestäjät, yritykset ja muut työyhteisöt. Rahoitusta koulutukseen voidaan hankkia monista eri lähteistä. Koulutuksen järjestäjät voivat käyttää omia voimavarojaan henkilöstönsä kehittämiseen. Valtion talousarviossa on osoitettu rahoitusta (Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot mom ) työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen liittyvään täydennyskoulutukseen. Sen yhteydessä on varauduttu Opettajan työelämäosaamisen opintojen (23 op) toteuttamiseen työelämäjaksoa lukuun ottamatta. Opetushallitus myöntää tähän koulutukseen rahoitusta koulutusorganisaatioille erityisavustuksena valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti. Valtion talousarviossa on osoitettu työssäoppimisen kehittämiseen tukimäärärahaa momentilta ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen tarkoitettua määrärahaa momentilta Tämän rahoituksen Ope tushallitus myöntää erityisavustuksena valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti koulutuksen järjestäjille. EU:n ohjelmakauden rakennerahastojen tuella voidaan toteuttaa vielä vuoden 2006 aikana ammattiosaamisen näyttöprojektien yhteydessä toteutettavaa koulutusta. Lisäksi lääninhallitukset myöntävät rahoitusta opettajien työelämäjaksoihin. 15

16 LIITE 1 OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN DIPLOMI Todistuksena 23 opintopisteen laajuisen Opettajan työelämäosaamisen opintojen suorittamisesta myönnetään diplomi. Diplomin antaa se koulutusohjelmaa toteuttava koulutusorganisaatio, joka on vahvistanut henkilökohtaisen opintojen toteuttamissuunnitelman tai joka vastaa viimeisen opintokokonaisuuden toteuttamisesta. Diplomiin merkitään opinnot suorittaneen opiskelijan nimi opintokokonaisuuksien nimet ja laajuus maininta, että kyseessä on Opetushallituksen hyväksymä opettajien täydennyskoulutus diplomin myöntävä koulutusorganisaatio allekirjoitukset Diplomin liiteosassa eritellään, missä ja milloin diplomiin oikeuttavat opintokokonaisuudet on toteutettu sekä se, mikä koulutusorganisaatio myöntää diplomin. Diplomin liiteosaa täydentävät koulutuksen toteuttajien antamat erilliset, opintokokonaisuuskohtaiset todistukset. Malli 1 ja 2 antavat viitteitä siitä, millaisia diplomi ja sen liiteosa voivat sisällöltään olla. 16

17 Malli 1 Diplomin sisältö DIPLOMI NN on suorittanut Opettajan työelämäosaamisen opinnot Opetushallituksen hyväksymässä (8/2006) 23 opintopisteen opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa. Koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet Työssäoppimisen kehittäminen 6 op Ammattiosaamisen näytöt 6 op Työelämäjakso 6 op Alakohtainen työelämäosaaminen 5 op Koulutusorganisaation nimi allekirjoitus allekirjoitus 17

18 Malli 2. Opetusalan koulutuskeskus Opekon malli diplomin liitteeksi. OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN OPINNOT henkilön nimi (syntymäaika) on suorittanut hyväksytysti opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa opintokokonaisuudet Osaamisen varmentanut Työssäoppimisen kehittäminen 6 op koulutuksen toteuttaja päivämäärä Ammattiosaamisen näytöt 6 op koulutuksen toteuttaja päivämäärä Työelämäjakso 6 op tehtävät ja paikka, jossa ajanjakso jakso suoritettu koulutuksen toteuttaja päivämäärä Alakohtaisen työelämäosaamisen 5 op koulutuksen toteuttaja päivämäärä kehittäminen Todistukseksi osoittamastaan opettajan työelämäosaamisesta koulutusorganisaatio N myöntää työelämäosaamisen diplomin. päiväys koulutuksen johtajan allekirjoitus ja asema koulutuksen tuottajan allekirjoitus ja asema 18

PERUSTEET OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSELLE 25 op

PERUSTEET OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSELLE 25 op PERUSTEET OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSELLE 25 op OPETUSHALLITUS 2009 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 OPETTAJAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA KOULUTUKSEN MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV OPETUSHALLITUS Moniste 2/2004 Opetushallitus Kansi: Studio Viiva Oy Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2017-6 (nid.) ISBN 952-13-2018-4

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 787/2014 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työelämäyhteistyön näkökulmat Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA 1 Porvoo International College 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun

Lisätiedot

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 06 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot