Hansel o y vuosiker t omus 2012 Hansel oy kuvat Paino Paperi, kannet sisus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hansel o y vuosiker t omus 2012 Hansel oy kuvat Paino Paperi, kannet sisus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällys 3 Toimitusjohtajalta 4 Avainluvut 5 Toimintakertomus 10 Hallitus 11 Rahoituslaskelma 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Liitetiedot 18 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä 19 Tilintarkastuskertomus 20 Vastuullisuusraportti 66 Henkilökunta 2

3 Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori Valtion yhteishankintayksikkönä Hanselin päätehtävä on tuottaa säästöjä tarjoamalla laadukkaita, helppokäyttöisiä ja edullisia puitejärjestelyjä. Haasteellisen taloudellisen tilanteen takia valtio pyrki vuonna 2012 saavuttamaan säästöjä karsimalla ostoja ja lisäämällä yhteishankintoja. Hanselille vuosi oli menestyksellinen. Valtion yksiköt käyttivät aktiivisesti Hanselin puitejärjestelyjä ja yhteishankintojen arvo nousi ennätyslukemiin 687 miljoonaan euroon. Hanselin strategisena tavoitteena on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina eli otamme jatkossa entistä vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen uudistamisessa. Tuomme sekä Hanselin omaan että asiakkaidemme käyttöön enemmän sähköisiä kilpailutusvälineitä. Vuonna 2012 teimme jo ensimmäiset puitejärjestelyt sähköisellä huutokaupalla ja kokemuksemme olivat erittäin hyviä. Tulemme myös lisäämään merkittävästi kilpailuttamiskonsultointia tukeaksemme asiakkaitamme heidän omissa erillishankinnoissaan. Olemme edelläkävijöitä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen huomioimisessa julkisissa hankinnoissa. Otamme kaikessa toiminnassamme ja hankinnan eri vaiheissa huomioon ympäristönäkökulmat sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. Tarjouskilpailuissa esitettyjen vaatimusten lisäksi teemme toimittajillemme kyselyjä, joissa käymme yhdessä toimittajiemme kanssa laajemmin läpi vastuullisuuden eri osa-alueita. Seuraamme tarkasti oikeuskäytännön kehittymistä, osallistumme vahvasti hankintalainsäädännön suunnitteluun ja varaudumme toiminnassamme tuleviin muutoksiin. Parhaillaan on vireillä EU:n hankintadirektiivin kokonaisuudistus, joka johtaa kotimaisen hankintalainsäädännön merkittävään muutokseen. Haluamme tuoda lakivalmisteluun erityisesti käytännön hankintatoimen näkemyksen. On tärkeää, että lainsäädäntö pidetään yksinkertaisena ja joustavana, jotta uudistuksen hyvät tavoitteet toteutuvat. Hanselin tulevaisuus näyttää valoisalta. Jatkamme strategiamme mukaisesti työtämme hankintatoimen suunnannäyttäjänä ja vahvana yhteistyökumppanina. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme, sopimustoimittajiamme ja yhtiön henkilökuntaa onnistuneesta vuodesta 2012! toimitusjohtajalta Anssi Pihkala toimitusjohtaja Hansel Oy 3

4 Avainluvut Yhteishankinnat toimialoittain Tuhatta euroa muutos 11/12 Tietohallinnon hankinnat % Tietoliikennehankinnat % IT-laitehankinnat % Ohjelmistohankinnat % IT-palveluhankinnat % Hallinnon palveluhankinnat % Talouden hallinta % Organisaation ja henkilöstön kehittäminen % Matkustuksen ja kokousten hallinta % Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat % Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat % Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat % Toimistohankinnat % Energiahankinnat % Yhteensä % Yhteishankintojen kehitys Kulujen kehitys avainluvut Tuhatta euroa Tuhatta euroa Puitejärjestelyt, top 15 Tuhatta euroa osuus kasvu Sähkö % 11 % Työterveyshuollon palvelut % 7 % Tietokoneet ja oheislaitteet % 21 % Polttoainehankinnat % 16 % Reittilennot % 1 % Autot ja taloudellisen ajon koulutus % 9 % Tekninen IT-konsultointi % 10 % Laitteiden leasingpalvelut % 36 % Microsoft % 20 % Toimistokalusteet % 3 % Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut % 12 % Toimitilojen käyttäjäpalvelut % 10 % Toimisto- ja atk-tarvikkeet % 7 % Puheratkaisut % 2 % Kopiokoneet ja monitoimilaitteet, tulostimet % 7 % Muut yhteensä % 4 % Yhteensä % 2 % Yhteishankinnat hallinnonaloittain Tuhatta euroa osuus kasvu Puolustusministeriön hallinnonala % 6 % Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala % 5 % Valtiovarainministeriön hallinnonala % 5 % Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala % 2 % Sisäasiainministeriön hallinnonala % 29 % Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala % 16 % Valtioneuvoston kanslia % 10 % Oikeusministeriön hallinnonala % 30 % Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala % 2 % Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala % 3 % Eduskunta % 26 % Ulkoasiainministeriön hallinnonala % 22 % Ympäristöministeriön hallinnonala % 28 % Euroopan unionin erillisvirastot % 17 % Tasavallan Presidentin kanslia % 119 % Hallinnonaloille kohdistamaton % 7 % Yhteensä % 2 %

5 Hallituksen toimintakertomus 2012 Yhteishankintayksikön toiminta Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä. Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt. Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintoja ilman omaa erillistä kilpailutusta liittymällä yhtiön hallinnoimiin puitejärjestelyihin. Puitejärjestelyin toteutetut yhteishankinnat tuottavat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa. Puitejärjestelyjen lisäksi Hansel tarjoaa konsultointipalveluja asiakkaidensa erillishankinnoissa. Palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaiden erilliskilpailutuksiin liittyviä juridisia ja hankintamenettelyn käytännön toteuttamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalainsäädännön mukaisesti Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti. Hansel on täysin valtion omistuksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtiovarainministeriön ohjauksen alaisena. Yhtiö rahoittaa pääasiallisesti toimintansa toimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Tällä hetkellä palvelumaksu voi maksimissaan olla 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2012 oli 1,21 prosenttia. Hanselin pitkän tähtäyksen tavoite on laskea keskimääräistä palvelumaksua kohti yhtä prosenttia. Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut Hanselin puitejärjestelyiden kautta tehtyjen yhteishankintojen määrä jatkoi kasvua vuoden 2012 aikana, päätyen 687 miljoonaan euroon (676 miljoonaa vuonna 2011). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 11 miljoonaa euroa eli kaksi prosenttia. Euromääräisesti kasvu on ollut voimakkainta talouden hallinnan, organisaation ja henkilöstön kehittämisen toimialoilla. Merkittävästi hankinnat lisääntyivät myös ohjelmistohankintojen, tietoliikennehankintojen ja ajoneuvo- ja kuljetushan- toimintakertomus 5

6 kintojen toimialoilla. Vuoteen 2011 verrattuna eniten laski energiatoimiala, johon vaikuttavat suuresti sääolosuhteet ja maailmanmarkkinahinnat. Lisäksi materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat ja IT-palveluhankinnat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli yhteensä 8,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liikevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelumaksuista (8,3 miljoonaa euroa), erilliskonsultoinnista (173 tuhatta euroa) ja muista tuotoista (16 tuhatta euroa). Vuoden 2012 keskimääräinen palvelumaksuprosentti oli 1,21 prosenttia (1,20 prosenttia vuonna 2011). Yhtiön taloudellinen asema on vahva. Tilikauden tulos vuonna 2012 oli 602 tuhatta euroa (850 tuhatta euroa vuonna 2011). Taseen loppusumma oli 16,7 miljoonaa euroa ja likvidien rahavarojen määrä 14,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut Yhteishankinnat, t Liikevaihto, t Liikevoitto, t ja sen osuus liikevaihdosta, % 2,5 12,7 16,5 11,1 7,0 Tilikauden voitto, t Taseen loppusumma, t Oma pääoma, t * Omavaraisuusaste, % 90,0 90,1 88,3 87,5 89,1 Henkilöstö tilikauden lopussa** *Vararahaston palautus omistajalle pienentänyt omaa pääomaa tuhatta euroa vuonna **Vuodesta 2010 alkaen raportoitu aktiivinen työpanos (FTE). Puitejärjestelyt yhtiön palveluina Vuonna 2012 yhtiössä kilpailutettiin 16 puitejärjestelyä (17 vuonna 2011). Puitejärjestelyihin liittyvät osa-alueet huomioiden kilpailutuksia tehtiin yhteensä 48 (36 kilpailutusta vuonna 2011). Hanselilla oli yhteensä 70 puitejärjestelyä (71 puitejärjestelyä ). Osa-alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli vuoden vaihteessa yhdeltätoista eri toimialalta yhteensä 125 kappaletta. Hanselilla oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 350 sopimustoimittajaa (409 vuonna 2011). Vuonna 2012 Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka hankinta-arvo oli 104 miljoonaa euroa (117 miljoonaa euroa vuonna 2011). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 64 miljoonan euron arvoon (59 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja kolmanneksi suurin puitejärjestely oli Tietokoneet ja oheislaitteet 46 miljoonan euron määrällä (38 miljoonaa euroa vuonna 2011). Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Jokaiselle hallinnonalalle on nimetty asiakkuuspäällikkö, joka vastaa tiedon välityksestä, asiakassuhteen kehittämisestä ja myynnin edistämisestä. Lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen sähköisistä ratkaisuista koostuvan monipuolisen asiakaspalvelukokonaisuuden. Puitejärjestelyihin liittyvä yksityiskohtainen tieto on koottu asiakkaille suunnattuun extranet-palveluun. Henkilökohtaista neuvontaa on mahdollista saada sekä asiakaspalvelusta että kevennettyjen kilpailutusten tukitiimiltä, joka aloitti toimintansa syksyllä Kevennetyt kilpailutukset ovat usein asiakkaille haastavia ja kohdennettua apua tarvitaan. Kevennettyjen kilpailutusten tukitiimi on saanut positiivisen vastaanoton asiakaskunnassa ja 6

7 sen toiminta vakiinnutettiin vuonna Hansel järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia tarjotakseen osallistujille mahdollisuuden tavata kasvotusten, vaihtaa kokemuksia ja vahvistaa verkostojaan. Keväällä 2012 Hansel ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät asiakkaille Toimitilapäivän ja syksyllä Hansel järjesti Ajoneuvopäivän. Syyskuussa 2012 Hansel ja valtiovarainministeriö järjestivät ensimmäistä kertaa Valtion hankintapäivän valtionhallinnon asiakkaille. Lisäksi Hansel osallistui Valtiokonttorin järjestämään ValtioExpo-tapahtumaan keväällä Katsaus vuoden 2012 tapahtumiin Vuonna 2012 yleinen taloustilanne oli haastava ja heijastui myös Hanselin toimintaan. Vuoden 2011 hallitusohjelman mukaan yhteishankintoja lisäämällä tulisi aikaansaada 55 miljoonan euron lisäsäästöt vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2012 säästöohjelmaa ryhdyttiin toteuttamaan vastaavin budjettileikkauksin. Vuoden 2012 lopulla Hanselissa tehtiin laaja strategiatyö. Yhtiön perustehtävä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Uudessa strategiassa Hanselin visio 2017 on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Tarkoituksena on ottaa vahvempi rooli valtion hankintatoimen kehittäjänä, toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa sekä edistää aktiivisesti yhteistyötä muiden konsernitoimijoiden kanssa. Tärkeitä strategisia tavoitteita ovat niin ikään sähköisen kilpailutusvälineen käyttöönotto, konsultoinnin lisääminen ja osaamisen kehittäminen. Vuoden 2012 aikana Hanselissa tehtiin useita kehityshankkeita, joista sähköisen huutokaupparatkaisun hankinta oli yksi mielenkiintoisimmista. Huutokaupparatkaisu oli ensimmäistä kertaa käytössä Reittilennot-puitejärjestelyn kilpailutuksessa kahden reitin osalta. Kokemus oli myönteinen ja menetelmää tullaan käyttämään vastaisuudessakin. Muita vuoden 2012 tärkeitä hankkeita olivat toimittajahallinnan mallin määrittäminen, CRM-järjestelmän käyttöönotto, toimittajasivuston rakentaminen, sopimushallinnan määrittelyprojekti, kilpailutusratkaisun esiselvitys sekä tietoturvan hallintamalli ja tietoturva-auditoinnit. Hanselilla oli vuoden 2012 lopussa markkinaoikeudessa vireillä 12 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuusi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2012 yhtiö sai 11 markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdeksan oli yhtiölle myönteisiä. Kahdessa oikeustapauksessa asian käsittely raukesi ja yhdessä jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2012 kaksi yhtiön kilpailuttamiseen liittyvää ratkaisua, jotka molemmat olivat yhtiölle myönteisiä. Vuoden 2013 tammikuussa Hansel sai kaksi korkeimman hallintooikeuden ratkaisua, jotka olivat yhtiölle myönteisiä ja lisäksi yksi KHO:een jätetty valitus peruttiin. Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankintatoimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosektorilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden toteutumista. Lisäksi sen tavoitteena on edesauttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytäntöön sekä edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. Hansel seuraa säännöllisesti asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehitystä. Tuloksia hyödynnetään yhtiön strategiatyössä ja toiminnan suunnittelussa. Hanselin asiakastyytyväisyys on viime vuosien aikana ollut korkea. Tammikuussa 2013 tehdyn mittauksen mukaan Hanselin asiakkaista 84,4 prosenttia (tammikuussa 2012 täsmälleen sama 84,4 prosenttia) oli tyytyväisiä yhtiön heille tarjoamiin palveluihin. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Vuoden 2013 näkymät ja tavoitteet Vuonna 2013 Hansel alkaa toteuttaa uutta strategiaa, jonka mukaan yhtiö ottaa vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Monet strategiset kehityshankkeet ovat käynnistyneet, sähköisen kilpailutusvälineen kilpailutus yhtenä esimerkkinä. Hanselin tavoitteena 2013 on saavuttaa 670 miljoonan euron yhteishankinnat. Valtion säästötoimenpiteiden vuoksi monella toimialalla kasvu on vähäistä ja käyttöaste jo nyt korkea. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihdon odotetaan laskevan ja keskimääräisen palvelumaksun laskevan. Palvelumaksun lasku pohjautuu päätöksiin alentaa eräiden puitejärjestelyjen palvelumaksuprosenttia. Hyöty palvelumaksuprosentin alentamisesta tulee toimintakertomus 7

8 asiakkaille alhaisempina hintoina. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana. Yhteistyö valtiokonsernin palvelukeskusten kanssa jatkuu aktiivisena myös vuonna Tavoitteena on valtion hankintatoimen kustannustehokkuuden ja laadun parantaminen sekä päällekkäisen työn välttäminen. Tärkeänä yhteistyötahona tulee olemaan toimialariippumattomia ICT-tehtäviä hoitava erillisvirasto TORI. Hansel pitää huolestuttavana kilpailutuksiin liittyvien oikeudenkäyntien pitkää kestoa. Tämä hidastaa valtionhallinnon hankintoja ja aiheuttaa taloudellisia ja juridisia riskejä. Automaattinen täytäntöönpanokielto tekee oikeuskäsittelyistä hankintayksiköille ja voittaneille tarjoajille kohtuuttomia. Oikeudenkäyntien ajaksi tehtävät väliaikaiset sopimukset vaikeuttavat yhtiön toiminnan ja valtion hankintatoimen suunnittelua ja kehittämistä. Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2011 ehdotuksensa julkisten hankintojen direktiivien uudistamiseksi. Toteutuessaan uudistus voi vaikuttaa hankintojen kilpailuttamisen tapoihin ja yhteishankintojen toteuttamiseen. Hansel osallistuu aktiivisesti direktiivien EU-käsittelyn edellyttämään kansalliseen valmisteluun sekä muutosehdotusten tekemiseen EU-elimille yhteistyössä muiden eurooppalaisten yhteishankintayksiköiden kanssa. Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP. Riskit ja riskienhallinta Hanselin riskienhallinnan kannalta keskeistä on sopimushallinta ja erityisesti sopimusten kilpailuttaminen. Hansel varmistaa kilpailuttamisen korkean laadun noudattamalla tarkasti hankintalainsäädäntöä ja yhtiön kilpailuttamisprosessia. Yhtiöllä on käytössään kilpailuttamista koskeva sisäinen ohjeistus ja laadunvarmistus. Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suoriutua hankintojen toteuttamisesta tarkastetaan jo tarjousvaiheessa. Sopimustoimittajien valvontaa jatketaan koko sopimuskauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti riskienhallinta-asiantuntijan kanssa merkittävimpien riskien tunnistamisprojekti, jonka tuloksista kerrotaan lisää vastuullisuusraportissa. Henkilöstö ja organisaatio Hanselin palveluksessa oli yhteensä 71 henkilöä (66 henkilöä , 57 henkilöä ). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2012 oli 69 henkilöä (63 henkilöä vuonna 2011, 58 henkilöä vuonna 2010). Naisten osuus henkilöstöstä oli 56 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopun työsuhteista vakituisia oli 94 prosenttia (90 prosenttia vuonna 2011, 93 prosenttia vuonna 2010). 53 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 15 prosentilla alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 22 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 10 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Vuoden 2012 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta työntekijää, joista kolme määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen työntekijää. Lähtijöistä seitsemän irtisanoutui ja kolmen määräaikainen työsopimus päättyi. Hanselissa mitataan työyhteisön tilaa noin puolentoista vuoden välein toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Syksyllä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan hanselilaisten työhyvinvointi on hyvällä tasolla, asteikolla 1 5 arvosanaksi tuli 3,7 (3,6 vuonna 2011). Tutkimuksen tuloksista kerrotaan tarkemmin vastuullisuusraportissa. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Vuoden 2013 alusta alkaen palkkiojärjestelmää on muutettu vastaamaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamaa kannanottoa, jonka mukaan tulospalkkio on korkeintaan 15 prosenttia vuosipalkasta. Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaat- 8

9 teita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Hanselin kilpailutuksissa edellytetään, että toimittajat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmukaisesti. Yhtiö edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja että tarjoajat ovat ottaneet tarjousta tehdessään huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Näiden vaatimusten kautta pyritään ehkäisemään muun muassa harmaata taloutta. Vuonna 2012 Hansel otti lisäksi käyttöön toimittajien taloudelliseen ja juridiseen asemaan liittyvän valvontapalvelun. Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti kestävän kehityksen toimenpiteistä. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa voittoa ,32 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille. Hallitus ja tilintarkastajat Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin: pääjohtaja, Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja budjettineuvos Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki, jäsen ostojohtaja Tiina Lukkari, Alko Oy, jäsen lakimies Karolina Lehto, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja toimintakertomus Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä yhdeksän kertaa ja hallituksen työvaliokunta kerran. Yhtiökokouksessa työvaliokunta lakkautettiin. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala. 9

10 Hallitus Timo Laitinen, s hallituksen puheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti pääjohtaja Valtiokonttori hallituksen jäsen vuodesta 2012 Hannu Mäkinen, s hallituksen varapuheenjohtaja oikeustieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri budjettineuvos valtiovarainministeriö hallituksen jäsen vuodesta 2005 Marja-Leena Rinkineva, s oikeustieteen kandidaatti elinkeinojohtaja Helsingin kaupunki hallituksen jäsen vuodesta 2007 Tiina Lukkari, s filosofian maisteri ostojohtaja Alko Oy hallituksen jäsen vuodesta 2010 Karolina Lehto, s oikeustieteen kandidaatti lakimies Hansel Oy hallituksen jäsen vuodesta

11 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/ ) , ,52 Oikaisut liikevoittoon (+/ ): Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0, ,03 Rahoitustuotot ja -kulut , ,86 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,97 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys , ,01 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys , ,73 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,69 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,16 Saadut korot liiketoiminnasta , ,17 Maksetut välittömät verot ( ) , ,46 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,24 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,24 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) , ,73 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 979,15 Investointien rahavirta (B) , ,58 Rahoituksen rahavirta: Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys ( ) , ,66 Rahavarat tilikauden alussa , ,78 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,66 Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät määräaikaistalletuksia, , ,01 joihin on purkuoikeus 11

12 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,43 Liiketoiminnan muut tuotot , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,20 Henkilöstökulut yhteensä , ,04 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 tilinpäätös Liiketoiminnan muut kulut , ,88 Liikevoitto (-tappio) , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,86 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,52 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,52 Tuloverot Tilikauden verot , ,62 Tilikauden voitto (tappio) , ,90 12

13 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,48 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,48 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,68 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,16 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,27 Ennakkosaamiset 0, ,47 Muut saamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,89 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,32 Vastaavaa yhteensä , ,48 Vastattavaa tilinpäätös Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien tulos , ,20 Tilikauden voitto (tappio) , ,90 Oma pääoma yhteensä , ,10 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 0, ,47 Ostovelat , ,73 Muut velat , ,99 Siirtovelat , ,19 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,38 Vieras pääoma yhteensä , ,38 Vastattavaa yhteensä , ,48 13

14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Valuuttamääräiset erät Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivän keskikurssiin. 1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2012 samoina kuin vuonna Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,99 tilinpäätös Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot , ,28 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,20 Henkilöstökulut yhteensä , ,04 Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot , ,42 Henkilökunnan lukumäärä Tilikauden lopussa Keskimäärin tilikauden aikana Poistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmien käyttöoikeudet , ,61 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,67 Tilikauden poistot yhteensä , ,28 14

15 2.3 Liiketoiminnan muut kulut Hallinnon kulut , ,75 Toimitilakulut , ,21 Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut , ,97 Markkinointikulut , ,99 Matkakulut , ,44 Edustuskulut 1 933, ,69 Muut liiketoiminnan kulut , ,83 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Korkotuotot , ,76 Valuuttakurssivoitot 0,00 672,19 Osinkotuotot 0,00 56,70 Muut tuotot arvopapereista 0,00 597,37 Rahoitustuotot yhteensä , ,02 Rahoituskulut Korkokulut 35,82 19,76 Valuuttakurssitappiot 157,19 135,42 Takausprovisiot , ,98 tilinpäätös Rahoituskulut yhteensä , , Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , ,31 Muut palkkiot , ,67 Tilintarkastajien palkkiot yhteensä , ,98 15

16 3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,99 Tilikauden lisäykset , ,94 Tilikauden vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,93 Kertyneet poistot , ,84 Tilikauden poistot , ,61 Kertyneet poistot , ,45 Tasearvo , ,48 Aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,99 Tilikauden lisäykset 4 589, ,79 tilinpäätös Tilikauden vähennykset 0, ,03 Hankintameno , ,75 Kertyneet poistot , ,40 Tilikauden poistot , ,67 Kertyneet poistot , ,07 Tasearvo , ,68 Yhtiöllä ei ole poistoeroa 3.2 Muut saamiset Ennakkomaksut 0, ,00 Saatujen ennakkomaksujen alv 0, ,47 Matkaennakot , ,25 Muut saamiset yhteensä , , Siirtosaamiset Pankkitilin joulukuun korkojaksotus , ,73 Kulujaksotukset , ,62 Eläkevakuutusmaksusaamiset , ,54 Siirtosaamiset yhteensä , ,89 16

17 4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 4.1 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Lisäys ,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Vapaa oma pääoma Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,20 Osingonjako 0,00 0,00 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,20 Tilikauden voitto/tappio , ,90 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,10 Oma pääoma yhteensä , , Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen , ,00 Palkkavelat sosiaalikuluineen , ,00 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 1 785, ,27 Kulujaksotukset tilikaudelle , ,92 Siirtovelat yhteensä , ,19 5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot tilinpäätös Vakuudet ja vastuut Muut omat vastuut Vuokravastuut alle vuoden , ,24 Vuokravastuut yli vuoden 0, ,08 Tullitakaus 0, ,00 Leasingvastuut alle vuoden , ,11 Leasingvastuut yli vuoden , ,06 Vakuudet ja vastuut yhteensä , , Kesken olevat oikeudenkäynnit Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa markkinaoikeudessa vireillä 12 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuusi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2012 yhtiö sai 11 markkinaoikeuden ratkaisua, joista 8 oli yhtiölle myönteisiä. Kaksi juttua raukesi ja yksi jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2012 kaksi yhtiön kilpailuttamiseen liittyvää ratkaisua, jotka molemmat olivat yhtiölle myönteisiä. Vuoden 2013 tammikuussa KHO:sta tuli kaksi Hansel Oy:lle myönteistä päätöstä ja yksi KHO:een tehty valitus peruttiin. 17

18 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Helsingissä Timo Laitinen hallituksen puheenjohtaja Hannu Mäkinen varapuheenjohtaja Tiina Lukkari Marja-Leena Rinkineva Karolina Lehto Anssi Pihkala toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä KPMG Oy Ab KHT-yhteisö Jorma Nurkkala KHT, JHTT 18

19 Tilintarkastuskertomus Hansel Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Hansel Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 12. maaliskuuta 2013 KPMG Oy Ab Jorma Nurkkala KHT, JHTT 19

20 Vastuullisuusraportin sisällys 1 Vastuullisuusraportti Johdanto Raportin rakenne Arvot ja vastuullisuus osana strategiaa Saavutukset Hansel lyhyesti Perustiedot Organisaation rakenne 25 3 Vastuullisuuden olennaisuusarvio ja yhteiskuntavaikutukset Olennaisuusarvio Yhteiskuntavastuuvaikutuksia puitejärjestelyjen kautta 27 4 Vastuullinen hankintatoimi Kestävä kehitys ja ympäristönäkökohtien huomioiminen puitejärjestelyissä ICT, taloushallinto ja organisaation kehittäminen Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut Matkustuspalvelut Energia ja polttoaineet Elintarvike- ja toimitilapalvelut Toimistopalvelut Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen julkisissa hankinnoissa Innovatiiviset hankinnat 39 5 Ympäristövastuu Oman toiminnan ympäristövaikutukset 40 6 Taloudellinen vastuu Tuottavuutta valtion hankintatoimeen Puitejärjestelyjen käyttöaste ja säästöjen mittaaminen Markkinoiden toimivuus ja pk-yritykset Asiakas- ja sopimustoimittajatyytyväisyys 44 7 Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Työsuhteet Työsuhde-edut Tulospalkkiot Työtyytyväisyys ja esimiestoiminta Virkistystoiminta Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen 49 8 Hallintokäytännöt Hallintoelinten kokoonpano Työehtosopimus, työnantajajärjestöt ja toiminta henkilöstöryhmien kanssa Eettiset ohjeet Jäsenyydet järjestöissä ja sidonnaisuudet Ulkopuoliset työryhmät Avoimuus ja viestintäpolitiikka Sidosryhmäanalyysi 55 9 Riskianalyysi Riskit ja riskienhallinta Tietoturvallisuus GRI-indeksi Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet Riippumaton varmennusraportti 65 20

21 1 Vastuullisuusraportti Johdanto Hanselin toiminnan lähtökohdat nojaavat vastuulliseen toimintaan ja kestävään kehitykseen. Yhtiön tavoitteena on aikaansaada valtiolle säästöjä tarjoamalla valtion hankintayksiköille valmiiksi kilpailutettuja puitesopimuksia tuotteista ja palveluista. Vastuullisuuden osalta yhtiön toimintaa ohjaavat valtion hankintastrategia sekä valtioneuvoston julkaisemat periaatepäätökset, kannanotot ja linjaukset. Valtion hankintastrategia nostaa ympäristönäkökohtien lisäksi esille sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa. Erityisen tärkeänä ohjenuorana Hanselissa on vuonna 2009 julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Tässä päätöksessä todetaan, että ympäristönäkökulma tulee huomioida kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet ovat valtion keskushallinnolle velvoittavia, valtion paikallishallinnolle, kunnille ja valtionyhtiöille suositeltavia. Päätöksessä esitettyjen linjausten mukaisesti valtio pyrkii vähentämään julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Suomen hallituksen tahtotila on nostaa suomalaiset yritykset ja hallinto yhteiskuntavastuun edelläkävijöiksi. Tätä edistääkseen valtioneuvosto julkaisi uuden periaatepäätöksen yhteiskuntavastuusta. Yritysvastuun lisäksi hallitus haluaa edistää vastuullisuusnäkökulmien parempaa huomioimista myös elinkeinopolitiikassa, julkisissa hankinnoissa sekä julkisen hallinnon omassa toiminnassa. Hanselin tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan edistää vastuullisuusnäkökohtien parempaa huomioimista julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätöksen lisäksi ohjeistusta vastuullisiin hankintoihin tulee myös Euroopan komissiosta. Hansel on myös mukana harmaan talouden torjunnassa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeita. Vuoden 2012 alussa julkaistiin asiaa tarkemmin ohjaava valtioneuvoston periaatepäätös Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille Hanselissa harmaan talouden torjunta tarkoittaa esimerkiksi tehokasta sopimuksen aikaista toimittajayhteistyötä ja -valvontaa. Valtion omistajapolitiikkaa käsittelevässä periaatepäätöksessä edellytetään yrityksiltä vastuullisuutta ja avoimuutta muun muassa raportoinnissa, palkitsemisessa sekä yleisessä toiminnan läpinäkyvyydessä. Periaatepäätöksessä linjataan myös, että yhtiöiden on huolehdittava toimivasta yhteydenpidosta henkilöstöryhmien kanssa, työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnin parantamisesta sekä ympäristövastuusta. Hansel on kiinnittänyt huomiota ympäristöasioihin ja hankintoihin liittyvään vastuullisuuteen jo usean vuoden ajan. Järjestelmällinen ympäristöasioiden huomioiminen yhtiön toiminnassa alkoi vuoden 2006 lopulla. Vuonna 2007 yhtiössä toteutettiin ympäristöhanke, jonka tavoitteena oli kehittää toimintamalli ympäristökysymysten huomioimiseen kilpailutuksissa. Vuoden 2008 aikana ympäristökysymysten huomioonottaminen vakiinnutettiin osaksi kilpailutusprosessia ja syksyn 2009 aikana yhtiössä toteutettiin laaja vastuullisuusprojekti, jonka tavoitteena oli laajentaa näkökulmaa huomioimaan myös muita vastuullisuuden Vastuullisuusraportti 21

22 Vastuullisuusraportti osa-alueita. Hanselin henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti vastuullisuuteen liittyen ja vastuullisuus on osana uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. 1.2 Raportin rakenne Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain osana vuosikertomusta ja tässä raportissa esitetään erityisesti vuoteen 2012 liittyvät tiedot. Raportin rakenne on sama kuin edellisenä vuonna. Puitejärjestelyjen vastuullisuusnäkökulmia esittelevässä osiossa keskitytään siihen, miten Hanselin kilpailuttamissa valtion yhteishankinnoissa huomioidaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetyt linjaukset kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Raportin alussa on yhteenveto vuoden 2012 tärkeimmistä saavutuksista ja perustietoa Hanselista. Tässä osuudessa kerrotaan myös, miten yhtiön vastuullisuusohjelmaa on viime vuosien aikana edistetty ja miten vastuullisuustyö yhtiössä on organisoitu. Raportin toisessa kokonaisuudessa esitellään vastuullisuuden osa-alueet Hanselin osalta. Osiossa esitetään Hanselin toimintaan liittyvän ympäristövastuun, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun tärkeimmät tunnusluvut ja periaatteet. Raportissa selostetaan myös yhtiön sisäiseen vastuullisuuteen liittyvät keskeisimmät asiakokonaisuudet. Raportin lopussa kuvataan yhtiön hallintokäytännöt ja riskianalyysi. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn Global Reporting Initiative GRI G3 -ohjeistoon. GRI-ohjeiston mukaisesti lopussa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä tiedot löytyvät. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen. Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet löytyvät raportin lopusta. Hanselin vastuullisuusraportti on julkaistu suomeksi ja se on luettavissa osoitteessa Ruotsin- ja englanninkieliset verkkoversiot julkaistaan keväällä Vastuullisuusraportti on varmennettu tilintarkastusyhteisö KPMG:n toimesta. 1.3 Arvot ja vastuullisuus osana strategiaa Hanselin strategia päivitettiin syksyllä Vastuullisuus on vahvasti esillä myös uudistetussa strategiassa, joka pohjautuu jo aikaisemmin määritellyille arvoille: yhteistyö, asiantuntemus ja vastuullisuus. Nämä arvot juontavat juurensa vuonna 2008 henkilöstön kanssa käydystä arvokeskustelusta. Hanselin arvot Yhteistyö Toimimme luotettavana kumppanina Toimintamallimme on avoin ja läpinäkyvä Asiantuntemus Olemme hankintatoimen asiantuntija ja kehittäjä Vaalimme alamme edelläkävijyyttä ja vahvaa osaamista Vastuullisuus Toimimme rehdisti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden Olemme hyvä työnantaja henkilöstölle Hanselin visio 2017 on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Strategian mukaan Hansel ottaa vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Yhtiön strateginen tahtotila on toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, edistää aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa, lisätä kilpailutuskonsultointia ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailutusvälineet. Hansel panostaa entistä enemmän asiakas- ja toimittajayhteistyöhön sekä sopimusvalvontaan ja käynnistää strategialähtöisen osaamisen kehittämisohjelman. 22

23 Hanselissa vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea vastuullisen hankintatoimen jatkuvaa kehittämistä ja oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentämistä. Esimerkkejä sisäisen toiminnan vastuullisuudesta ovat muun muassa hyvä taloudenhoito, tehokas resurssien käyttö, henkilökunnan työtyytyväisyyden varmistaminen sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittäminen. Vastuullisuustyön johtaminen tapahtuu yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän kautta. Vastuullisuustyötä koordinoi Hanselin säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä, joka koostuu organisaation eri toimintojen asiantuntijoista. Ryhmän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu kehittää, jalkauttaa ja tiedottaa vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Ryhmän jäsenet osallistuvat säännöllisesti eri sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet luennoivat Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi asiakasorganisaatioiden tapahtumissa. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. 1.4 Saavutukset 2012 Hanselissa toteutettiin vuonna 2012 kehitysprojekti, jossa määriteltiin yhtiön toimittajahallinnan malli. Projektin tavoitteena oli yhtenäistää Hanselin tapa toimia. Uusi malli on laaja. Siinä on määritelty sopimustoimittaja- ja toimialayhteistyö, puitejärjestelyn elinkaaren hallinta, toimittajayhteistyön kuvaus sekä toimittajahallinnan prosessi. Puitejärjestelyille on myös kehitetty segmentointimalli, jossa luokittelu perustuu toimittajamarkkinoiden hallittavuuteen ja hankinnan kohteen vaativuuteen. Uudessa toimintamallissa segmentointi sisältyy puitejärjestelyn valmisteluvaiheen esiselvitysprosessiin. Vuonna 2012 Hansel jatkoi harmaan talouden torjuntaan liittyvää kehitystyötä. Toimittajien taloudelliseen ja juridiseen asemaan liittyvä valvonta automatisoitiin ulkopuolisen organisaation tarjoaman valvontapalvelun kautta. Hansel määritteli taloudelliset riskitekijät, joihin liittyvä muuttuva tieto liitettiin valvontapalveluun. Tiedot vastaanottaa keskitetysti talousyksikkö, joka tiedottaa toimialoja tarvittaessa. Mikäli sopimustoimittajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu heikkenemistä tai juridinen rakenne muuttuu, tulee valvomopalvelusta tieto ja Hanselin asiantuntijat ryhtyvät Strategia Visio Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori Merkittävät hyödyt vastuullisella toiminnalla Dynaamiset sähköiset prosessit ja palveluinnovaatiot Vahva kumppani asiakkaan hankinnoissa Innostava työyhteisö asiantuntijoille Saavutukset 2012 Toimittajahallinnan kehitysprojekti Harmaan talouden torjunta Lisää ympäristönäkökulmat huomioivia puitejärjestelyjä asiakkaille Toimittajakyselyjen laajentaminen kaikille toimialoille Olennaisuusmatriisin päivittäminen 23

24 Vastuullisuusraportti tilanteen edellyttämiin toimiin. Usein asia saadaan ratkaistua ja sopimussuhde voi jatkua. Lisäksi Hansel tekee säännöllisiä puitesopimusmyynnin raportointiin liittyviä tarkastuksia sopimustoimittajille. Hansel on laatinut kriteerit oman ympäristötunnuksen myöntämiselle valtioneuvoston vuonna 2009 julkaiseman kestävien valintojen edistämistä julkisissa hankinnoissa koskevan periaatepäätöksen pohjalta. Jokaisen Hanselin puitejärjestelyn osalta projektiryhmä selvittää, miten kilpailutuksessa voidaan ottaa huomioon ympäristönäkökulmat. Projektiryhmä tekee prosessin mukaisen selvityksen asiasta ja vastuullisuusryhmä päättää ympäristötunnuksen myöntämisestä. Vuonna 2012 asiakkaiden tekemistä hankinnoista euromääräisesti laskettuna jo 72 prosenttia koski ympäristötunnuksen saaneita puitejärjestelyjä. Ympäristötunnuslaskenta tapahtuu yhtiön tietojärjestelmässä. Myös Hanselin palvelusivustolla asiakkaille kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten ympäristöasiat on huomioitu kilpailutuksessa. Hanselin tavoitteena on tukea vastuullisuusnäkökulmien huomioimista sopimustoimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Vuoden 2010 lopulla yhtiön vastuullisuusryhmä kehitti sopimuskaudella tehtävää toimittajayhteistyötä varten kyselyn, joka koostuu noin 30 vastuullisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Vuonna 2011 aloitetun toimittajakyselyn pilotointia jatkettiin ja kyselylomaketta laajennettiin vuonna Kysymyksiä lisättiin erityisesti sosiaalisen vastuun osa-alueelle. Vuonna 2012 kysely tehtiin jokaisella toimialalla vähintään viidelle yritykselle. Toimittajaa pyydettiin lähettämään Hanselille oma vastuullisuusraporttinsa, jos se oli sellaisen laatinut. Osa kyselyistä toteutettiin sähköisenä internetin kautta, osa haastattelemalla sopimustoimittajaa toimittajatapaamisen yhteydessä. Vastuullisuusryhmän johdolla yhtiön olennaisuusmatriisi päivitettiin syksyllä Matriisi esitetään tämän raportin kappaleessa 3. 24

25 2 Hansel lyhyesti 2.1 Perustiedot Hansel on Suomen valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä valtion hankintayksiköille. Puitejärjestelyjen lisäksi yhtiö tarjoaa konsultointipalveluja asiakkaidensa erillishankinnoissa. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt. Yhtiön tavoitteena on tuottaa säästöjä lisäämällä valtion hankintatoimen tuottavuutta kilpailukykyisten ja laadukkaiden puitejärjestelyiden avulla. Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hansel tekee yhteistyötä eurooppalaisten vastaavien yksiköiden kanssa. 2.2 Organisaation rakenne Hanselin organisaatiorakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia raportointikauden aikana. Yhtiön puitejärjestelyistä vastaava Puitejärjestelyhallinta -osasto on jaettu kolmeen hankintasektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja kilpailuttamiskonsultteja. Asiakkuudet ja sidosryhmien hallinta -osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinointiviestinnästä ja asiakaspalvelusta. Lakiasiat ja kilpailutus -osasto vastaa kilpailuttamisprosesseista sekä puitejärjestelyjen juridisesta ja sopimusteknisestä oikeellisuudesta. Yksikkö tarjoaa asiakkaille myös kilpailutusten asiantuntijapalveluja asiakkaiden hankinnoissa. Yhtiössä toimii myös kevennettyjen kilpailutusten tukiryhmä, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita kevennettyjen kilpailutusten läpiviemisessä. Talous ja hallinto -osasto koostuu taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista. Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, HR-toiminto resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tietohallinto. Hanselin organisaatio Toimitusjohtaja Tietohallinto Taloushallinto Viestintä, HR Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta Puitejärjestelyhallinta Lakiasiat ja kilpailutus Asiakasja toimittajapalvelut Asiakkuudet ja sidosryhmäviestintä Tietohallinnon hankinnat Hallinnon palveluhankinnat Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat Lakiasiat Kilpailutus 25

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernin avainluvut AVAINTAPAHTUMAT 2015 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA HENKILO STO N MA A RA OMAVARAISUUSASTE, %

Konsernin avainluvut AVAINTAPAHTUMAT 2015 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA HENKILO STO N MA A RA OMAVARAISUUSASTE, % Tilinpäätös 2015 Sisällys Konsernin avainluvut Samlinkin hallintoelimet Taloustiedot Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase VUOSIKERTOMUS 2015 SISÄLLYSLUETTELO 5... Toimitusjohtajan katsaus 6... Toimintakertomus 9... Kuhilaan hallitus vuonna 2015 11... Tase 13... Tuloslaskelma 14... Tilinpäätöksen liitetiedot 16... Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot