KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN HYÖDYNTÄ- MINEN PÄÄTÖKSENTEON TUKENA. Case Sastamalan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN HYÖDYNTÄ- MINEN PÄÄTÖKSENTEON TUKENA. Case Sastamalan kaupunki"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN HYÖDYNTÄ- MINEN PÄÄTÖKSENTEON TUKENA Case Sastamalan kaupunki Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2011 Ohjaaja: Lasse Oulasvirta Emmi Simola

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu; finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Tekijä: SIMOLA, EMMI Tutkielman nimi: Kunnan konsernitilinpäätöksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena Case Sastamalan kaupunki Pro gradu -tutkielma: 87 sivua, 11 liitesivua Aika: Marraskuu 2011 Avainsanat: tilinpäätös, päätöksenteko, kunnat, kuntakonsernit Kuntalain (365/1995) 68 :n (muutossäädös 519/2007) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on kuvata konsernin taloudellista asemaa siten kuin se olisi yksi kirjanpitovelvollinen. Kunnat ovat yhtiöittäneet paljon toimintojaan, jolloin osa toiminnan rahavirroista kulkee peruskunnan ulkopuolella. Konserninäkökulman merkitys taloudellisessa tarkastelussa ja toiminnan ohjauksessa on kasvanut. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin konsernitilinpäätöksen hyödyntämistä päätöksenteon tukena. Case-tapauksena käytettiin Sastamalan kaupunkia. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ja analysoida konsernitilinpäätökseen ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden ohjaukseen liittyviä normiperusteisia velvoitteita sekä muita ohjeita ja suosituksia. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella ja analysoida konsernitilinpäätöksen hyödyntämistä päätöksenteon tukena Sastamalan kaupungissa. Tarkastelun taustan tutkimuskohteelle muodostivat erilaiset normit ja yleisohjeet. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastatteluin. Lisäksi hyödynnettiin Sastamalan kaupungin talouteen ja konserniohjaukseen liittyviä asiakirjoja. Konsernitilinpäätöksen hyödyntämistä päätöksenteon tukena tarkasteltiin kaupungin luottamushenkilöiden osalta. Tutkimuksessa haastateltiin kaupunginvaltuutettuja, kaupunginhallituksen jäseniä sekä tarkastuslautakunnan jäseniä. Saatuja vastauksia täydennettiin haastattelemalla lisäksi kaupungin talousjohtajaa sekä tilintarkastajaa. Kaupunginvaltuustossa konserniasiat koettiin etäisiksi eikä konsernitilinpäätösten läpikäyntiin käytetty paljoakaan aikaa. Kaupunginhallituksella oli keskeinen rooli konsernijohtamisessa. Konsernitilinpäätöstä ei kuitenkaan hyödynnetty kaupunginhallituksessa juurikaan muutoin kuin tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastuslautakunnassa konsernitilinpäätöstä hyödynnettiin valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin yhteydessä, mutta arviointiin käytetty aika oli vähäistä. Konsernitietämyksen taso vaihteli paljon eri haastateltavien välillä. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että konsernitilinpäätöksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena ja arviointityössä on Sastamalan kaupungissa melko vähäistä. Konsernitason tarkastelu ei herätä luottamushenkilöiden mielenkiintoa. Konsernitilinpäätöksen merkitys tulee todennäköisesti tulevaisuudessa kuitenkin entisestään kasvamaan, joten sen tuottaman informaation merkitystä ei voida sivuuttaa.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustaa ja keskeiset käsitteet Aikaisempi tutkimus Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen rakenne KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN JA KUNTAKONSERNIN OHJAUKSEEN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET Lain konsernitilinpäätökselle asettamat vaatimukset Taustaa Kirjanpitoa koskevat normit Konsernitilinpäätökseen ja -ohjaukseen liittyvät yleisohjeet ja suositukset Taustaa Konserniohje Yleiskirje kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskevasta sääntelystä kuntalaissa Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa Muu ohjeistus Yleisohje tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista Yleisohje tilinpäätöksen liitetiedoista Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Kunnan toimielinten rooli konsernissa Valtuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖS Laatimisvelvollisuus Tarkoitus ja tavoitteet Sisältö Hyödyntäminen EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kohdekonserni ja sen valinnan perusteet Aineiston hankinta ja kuvaus Konserniin liittyvät asiakirjat Sastamalan kaupungissa Haastattelututkimus konsernitilinpäätöksen hyödyntämisestä ANALYYSI KERÄTYSTÄ TUTKIMUSAINEISTOSTA Sastamalan kaupungin strategia Sastamalan kaupungin konserniohje Sisäisen valvonnan yleisohje... 58

4 5.4 Talousarviot vuosilta Vuoden 2009 talousarvio Vuoden 2010 talousarvio Vuoden 2011 talousarvio Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja arviointikertomus vuodelta Vuoden 2010 tilinpäätös Vuoden 2010 arviointikertomus Haastattelujen analysointi Taustatekijöiden vaikutukset Konsernitilinpäätöksen hyödyntäminen valtuustossa Konsernitilinpäätöksen hyödyntäminen kaupunginhallituksessa Konsernitilinpäätöksen hyödyntäminen tarkastuslautakunnassa PÄÄTELMÄT LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston tuloslaskelmakaavasuositus Liite 2: Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston konsernituloslaskelmasuositus Liite 3: Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston tasesuositus Liite 4: Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston konsernitasesuositus Liite 5: Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston rahoituslaskelmasuositus Liite 6: Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston konsernirahoituslaskelmasuositus Liite 7: Haastattelukysymykset... 94

5 KUVIOT Kuvio 1 Kuntakonsernin rakenne (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 37) Kuvio 2 Tilinpäätöskokonaisuus (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009b, 13) Kuvio 3 Sastamalan konsernirakenne (Sastamalan kaupungin konserniohje 2009, 2).. 55

6 6 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa ja keskeiset käsitteet Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on kunnan konsernitilinpäätöksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa vuoden 2007 kuntalain muutos, joka velvoittaa kuntia laatimaan täydellisen konsernitilinpäätöksen. Konsernitilinpäätös kuvaa kunnan ja sen tytäryhteisöjen muodostaman taloudellisen kokonaisuuden tuloksen muodostumista ja taloudellista asemaa. Kuntien toimintaympäristö on voimakkaasti muuttumassa kunta- ja palvelurakenteiden muutosten johdosta. Rakenteiden muutokset sekä kuntien uudet palvelujen tuotantotavat ja yhteistyömuodot asettavat haasteita erityisesti kunnan poliittiselle johtamiselle. Palvelujen järjestäjä- tai tuottajaorganisaation johtajana kunnan johdolta vaaditaan samanlaisia ominaisuuksia kuin yksityisen tuotanto-organisaation johdolta. Kunnista muodostuu konserneja, jossa johdon on hallittava sekä julkisen että yksityisen organisaation johtamisen vaatimukset. Tämä onnistuu vain, jos konsernin ohjauksen ja valvonnan välineet ovat kunnossa ja johto osaa niitä käyttää. (Hämäläinen, Prättälä & Ryynänen 2009, ) Kuntakonsernissa toiminnan ja talouden tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista päättää valtuusto. Kunnanhallitus taas on osa kuntakonsernin johtoa. Tarkastuslautakunnan vastuulla on arvioida konsernille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kuntalain (365/1995) 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Edellä sanotun perusteella voidaan todeta, että valtuusto vastaa myös kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain (365/1995) 23 :ssä todetaan, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja osallistuu siten myös konserniohjaukseen. Lain (365/1995) 71 koskee tarkastuslautakuntaa. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Konserniohjauksen ja -valvonnan näkökulmasta konsernitilinpäätös on tärkeä työkalu kokonaisuuden hallintaan.

7 7 Kuntalain (365/1995) 68 :n (muutossäädös 519/2007) mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Lain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Vuonna 1997 tulivat voimaan kuntalain taloutta koskevat säännökset, joissa säädettiin kuntien velvollisuudesta laatia konsernitase liitetietoineen. Konsernitilinpäätöksen sisältöä laajennettiin voimaan tulleella kuntalain muutoksella ja tilikaudesta 2008 alkaen on konsernitilinpäätös pitänyt laatia täydellisenä. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 5.) Kuntalain (365/1995) 68 a.1 :n (muutossäädös 519/2007) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot. (Kuntalaki 365/1995.) Kuntalain (365/1995) 68 a.3 :n (muutossäädös 519/2007) mukaan konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. (Kuntalaki 365/1995.) Kuntien konsernitilinpäätökset ja niiden tarkastaminen ovat olleet paljon esillä erilaisissa kuntataloutta koskevissa keskusteluissa, joiden mukaan konsernitilinpäätöksen tekeminen on osoittautunut haasteelliseksi tehtäväksi. Täydellisen konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteen myötä talousosaamisen tarve on lisääntynyt kunnissa. (Leppänen 2009.) Vaikka konsernitilinpäätös on kohdannut paljon kritiikkiä, ei sen laatiminen kuitenkaan ole turhaa. Kunnan oman organisaation, eli niin sanotun peruskunnan, lisäksi kunnat järjestävät palveluita yhä enemmän eri toimintoja yhtiöittämällä. On selvää, että pelkkä peruskunnan tilinpäätös ei tällöin anna oikeaa kuvaa koko kuntakokonaisuuden taloudellisesta tilanteesta. (Myöhänen 2008, 57.) Kunnan konsernitilinpäätöstä voidaan

8 8 pitää tärkeänä tietolähteenä myös tytäryhteisöihin kohdistuvassa ohjauksessa ja kuntien keskinäisessä vertailussa (Myllyntaus 2002, 173). Toiminnan yhtiöittämisellä tarkoitetaan kunnan palvelutuotannon siirtämistä osakeyhtiöille, jotka kunnat omistavat yksin, toisten kuntien tai muiden tahojen kanssa. Osakeyhtiö etäännyttää päätöksentekoa demokraattisesti valituilta kunnan elimiltä, eivätkä kuntalaiset voi valittaa osakeyhtiön hallituksen päätöksistä kuntalaissa säädetyllä tavalla. Kunnan omistama osakeyhtiö joutuu maksamaan veroa, mutta yhtiöistä saadut osingot ovat kunnalle verovapaita. (Niskakangas, Pönkä & Oksanen 2007, 10.) Kuntalaissa ei velvoiteta kuntia yhtiöittämään markkinaehtoista toimintaa, vaan kunnat voivat itse päättää toimintansa organisoinnista (Valli-Lintu & Savolainen 2010, 30). Kuntalakia ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi siten, että kunnan hoitaessa tehtäviään kilpailluilla markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä yhtiön, muun yhteisön tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) (Valli-Lintu & Savolainen 2010, 13). Yhtiöittäminen tulee todennäköisesti tulevaisuudessa entisestään yleistymään, jolloin konsernitarkastelun merkitys päätöksenteossa kasvaa. Koska kuntapalveluja tuottavat kunnan perusorganisaation lisäksi kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt, eivät kunnan ja tytäryhteisöjen erillistilinpäätökset välttämättä anna yksinään riittävästi informaatiota kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta. Konserniyhteisöjen tilinpäätösten laskeminen yhteen ei kuvaa konsernia taloudellisena kokonaisuutena, koska pelkässä yhteenlaskussa ei huomioida konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyviä yksityiskohtia, kuten sisäisten erien ja keskinäisen omistuksen eliminointia tai erilaisten laskentaperiaatteiden yhdenmukaistamista. Oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta saadaan konsernitilinpäätöksen avulla. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 9.) Kuntalain (365/1995) 16 a :n (muutossäädös 519/2007) mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1:5:n mukainen määräysvalta 1, on kunnan tytäryhteisö. Tytäryhteisö voi olla esimerkiksi osakeyhtiö, kuntayhtymä, liikelaitoskuntayhtymä, yhdistys tai säätiö (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 7 8). Kunta tytäryhteisöi- 1 Kirjanpitolain (1336/1997) 1:5:ssä säädetään, että kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa.

9 9 neen muodostaa kokonaisuuden, jota kutsutaan kuntakonserniksi (kuntalaki 365/ a ). Konserniin kuuluvat lisäksi myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisöt käyttävät määräysvaltaa. Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on kuntakonsernin emoyhteisö. (Ks. esim. Harjula & Prättälä 2007, ; Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 7.) Kunnan tytäryhteisöjä voivat yksityisoikeudellisten yhteisöjen lisäksi olla kuntayhtymät (Harjula & Prättälä 2007, 208). Kuntayhtymät tuottavat merkittävissä määrin kuntien palveluja, mutta ne eivät ole tytäryhteisön asemassa. Esimerkiksi palveluiden ostot sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä voivat muodostaa huomattavan osan kunnan vuotuisista kokonaiskuluista. Kuntien tilinpäätöstietojen täydellisyyden, vertailtavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi on konsernitilinpäätökseen perusteltua yhdistellä konserniyhteisöjen lisäksi suhteellisena osuutena kaikkien niiden kuntayhtymien tilinpäätökset, joissa kunta on jäsenenä. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 9.) Konsernitilinpäätöksessä siihen yhdisteltäviä yhteisöjä pyritään kuvaamaan siten kuin ne olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Täydellisen konsernitilinpäätöksen avulla pyritään saamaan kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuita on merkittävässä määrin siirretty tytäryhteisöihin. Lisäksi konsernitilinpäätöksellä pyritään parantamaan kuntakonsernien ja kuntakonsernin eri tilikausien välistä vertailtavuutta. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 9.) Konsernitilinpäätös paljastaa myös mahdolliset taloudelliset vaikeudet tilinpäätökseen yhdisteltävissä yhteisöissä. Tytäryhteisöjen riskit saattavat kasvaa hallitsemattoman suuriksi, ellei kunta omistajana ohjaa, seuraa ja suunnittele niiden toimintaa ja vaikutusta kunnan kokonaistalouteen. Haasteeksi muodostuu konserninäkökulman huomioiminen toiminnan ja talouden suunnittelussa. (Myöhänen 2008, 58.) Suomen perustuslain (731/1999) 121 :ssä säädetään, että kunnan hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon. Kuntalain (365/1995) 1 :n mukaan kunnassa päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Lain 9 :n mukaan valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Valtuutettujen määrä on riippuvainen kunnan asukasluvusta. Kuntalain 13 :ssä säädetään valtuuston tehtävistä. Sen mukaan valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskei-

10 10 sistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Lisäksi valtuuston tulee päättää talouden perusteista. (Kuntalaki 365/1995.) Kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet. Kunnanhallitus vastaa kuntalain (365/1995) 25 a :n (muutossäädös 519/2007) mukaan myös kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen asema kunnassa ja kuntakonsernissa on keskeinen. Tarkastuslautakunta toteuttaa kunnan ulkoisessa valvonnassa parlamentaarista valvontatehtävää. Sen tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi. (Porokka-Maunuksela, Huuskonen, Koskinen & Säilä 2004, 35.) Kuntalain (365/1995) 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. (Kuntalaki 365/1995.) Tarkastuslautakunnan rooli kuntakonsernissa liittyy kiinteästi konsernivalvontaan. Valvonta pitää sisällään konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tai kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. (Ainasvuori, Ainasvuori, Hurmola-Remmi, Kenni, Kiviaho, Mäntyharju, Ollilla & Oulasvirta 2011, 86.) Jotta kuntakonsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta voidaan muodostaa kokonaiskuva, on konsernitilinpäätöksen tunteminen välttämätöntä. Konsernitilinpäätöksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena edesauttaa kuntaa ja kuntakonsernia tekemään tulevaisuuden kannalta oikeanlaisia ratkaisuja. Konsernitilinpäätöksen myötä tarkasteluun saadaan riittävän laaja perspektiivi, jotta päätöksiä osataan arvioida kokonaisuuden kannalta. Tehdessään kunnan taloutta koskevia ratkaisuja ja tulevaisuuden suunnitelmia tai johtaessaan kuntakonsernia tulisi valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenten hyödyntää konsernitilinpäätöstä päätöksentekonsa tukena. Myös tarkastuslautakunnan kannalta konsernitilinpäätös on tärkeä työväline, jota ilman kuntakonsernin arvioiminen ei ole mahdollista.

11 Aikaisempi tutkimus Aikaisempaa tutkimusta suomalaisten kuntien konsernitilinpäätöksistä hyödyntämisen näkökulmasta ei juuri ole tehty. Tutkimus on keskittynyt enemmän konsernirakenteisiin ja niiden johtamiseen kuin konsernitilinpäätöksien hyödyntämiseen päätöksenteon tukena. Vuonna 1998 julkaistussa väitöskirjassa Kuntien talouden ohjaus ja sen muutos Perinteisestä politiikasta rinnakkaisten ohjausjärjestelmien kokonaisuuteen Alpo Karila on tutkinut kuntien sisäistä talouden ohjausta ja sen muutosta vuosina Karila toteaa, että vuonna 1995 hajautetun konsernimaisen rakenteen edellyttämä konsernimainen talouden ohjaus oli vielä harvinaista. Tutkimuksen mukaan erillisten konserniohjeiden tai konsernitilinpäätöksen laatiminen ei myöskään ollut yleistä. Todellista konserniohjausta esiintyi vain harvoin kunnissa. Muutos konsernimaisuuden suuntaan oli kuitenkin melko laajaa ja talousinformaation käyttö ohjausvälineenä lisääntymässä. Arvo Myllymäen ja Jarmo Vakkurin toimittamassa, vuonna 2001 julkaistussa ajankohtaisia puheenvuoroja sisältävässä teoksessa Tulos, normi, tilivelvollisuus on Pasi Leppäsen kirjoitus aiheesta kunnan ja kuntayhtymien konsernitilinpäätösten laadinta ja tarkastaminen. Kirjoituksessaan Leppänen toteaa, että konsernitaseiden ja konsernia koskevien liitetietojen laadintaan käytetään kunnissa ja kuntayhtymissä huomattavan paljon aikaa. Konsernitilinpäätösten laatijoiden kannalta olisi suotavaa, että konsernitilinpäätöstä käytettäisiin hyväksi nykyistä enemmän. Konsernitason tarkastelu antaa Leppäsen mukaan erillistilinpäätöksiä täydentävää ja paremmin vertailukelpoista tietoa kuntien ja kuntayhtymien taloudesta. (Leppänen 2001, ) Vuonna 2003 julkaistussa tutkimuksessa Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä Käytäntöjä ja kehittämistarpeita ovat Pentti Meklin ja Jukka-Pekka Martikainen selvittäneet, miten konsernimainen ajattelu on kuntasektorilla edennyt. Tutkimus on toteutettu viiden erikokoisen ja -tyyppisen kunnan case-tutkimuksena. Tutkimuksen yhteenvetona todetaan, että hyviä käytäntöjä konsernijohtamisessa ei ole vielä kovin paljon ehtinyt muodostua. Konsernijohtaminen on kuntasektorilla vielä kehitysvaiheessa, ja käytännöt ovat monilta osin vielä muotoutumassa.

12 12 Pentti Meklin on vuonna 2005 julkaistussa raportissa Kuntakonserni pelkkä käsite vai tehokas palvelujen järjestäjä tutkinut konsernijohtamista. Raportti on osa Talousjohtamisen kehityspolkuja Tutkimus kuntien talousjohtamisesta KuntaSuomi tutkimusta. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 47 kuntaa. Tutkimus osoitti, että kunta yksikköineen mielletään konserniksi, mutta vain harvassa kunnassa konserni nähdään johtamisjärjestelmänä. Tutkimuksen kunnat olivat kuitenkin merkittävästi lisänneet tavoitteiden asettamista kohdeyhteisöille, mitä voidaan pitää merkkinä konsernijohtamisen terävöitymisestä. Talousjohtajat arvioivat konsernimaisen toiminnan hyötyjen olevan suuremmat kuin aiemmin, mutta konsernijohtamisessa on silti vielä runsaasti kehittämisen varaa. Tampereen yliopistossa vuonna 2009 julkaistu kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin sisältää useita eri tieteenalojen kirjoittajien artikkeleita aiheesta. Kirjan ovat toimittaneet Tuija Rajala, Lotta-Maria Sinervo sekä Jarmo Vakkuri. Artikkelissaan Talousinformaatio kuntien ja kuntakonsernien päätöksenteossa Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja miten tutkimus voisi olla hyödyksi? Jarmo Vakkuri käsittelee talousinformaatiota muuttuvassa kuntakentässä. Hän toteaa, että systemaattisen tutkimuksen keinoin on yllättävän vähän tarkasteltu kuntaorganisaation talouden päätöksenteossa, ohjaamisessa ja johtamisessa tarvittavaa informaatiota. Kuntien talousinformaation yksi keskeinen elementti on laskentatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen. Se on tapa saada yleiset taloudelliset periaatteet näkyviksi. Vakkurin mukaan käsitys kuntataloutta koskevien laskelmien hyödynnettävyydestä ja vaikutuksista kuntaorganisaatioiden varsinaiseen toimintaan on varsin rajautunut. Kuntien talousinformaation tutkimuksella on tärkeä tehtävä kuntien voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelmissa nyt ja tulevaisuudessa. (Vakkuri 2009.) Koska tämän tutkimuksen kohteena ovat suomalaisten kuntien konsernitilinpäätökset ja niiden hyödyntäminen, keskityttiin aikaisemman tutkimuksen tarkastelussa kotimaisiin tutkimuksiin. Alan kansainvälinen tutkimus vaikuttaa keskittyvän etenkin tilinpäätösstandardien soveltamiseen julkisen sektorin tilinpäätöksissä sekä konsernitilinpäätösjärjestelmän kehitykseen eri maissa.

13 Tutkimuksen tavoite Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan konsernitilinpäätöstä erityisesti sen hyödyntämisen näkökulmasta. Tutkimuksessa oletetaan, että niin valtuusto, kunnanhallitus kuin tarkastuslautakuntakin käyttävät konsernitilinpäätöstä hyväkseen erilaisia kaupunkia ja konsernia koskevia ratkaisuja ja arviointeja tehdessään. Tutkimus rajataan koskemaan kuntien konsernitilinpäätöksiä ja niiden hyödyntämistä luottamushenkilöiden päätöksenteon ja arvioinnin tukena. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ja analysoida konsernitilinpäätökseen ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden ohjaukseen liittyviä normiperusteisia velvoitteita sekä muita ohjeita ja suosituksia. Lisäksi tavoitteena on tarkastella ja analysoida konsernitilinpäätöksen hyödyntämistä päätöksenteon tukena Sastamalan kaupungissa. 1.4 Tutkimusmenetelmä Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan tutkimusaineisto kootaan todellisissa tilanteissa, tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina, käytetään induktiivista analyysia sekä käsitellään tapauksia ainutlaatuisina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, ) Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus (case study), jossa kerätään tietoa yksittäisestä tapauksesta (Hirsjärvi ym. 2007, 130). Tapaustutkimuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkimuskohteesta (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 10). Tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, joka tutkii nykyajassa tapahtuvaa ilmiötä todellisessa elämäntilanteessa, jossa ilmiön ja kontekstin rajat eivät ole selvät. Tapaustutkimuksessa käytetään monia evidenssin lähteitä. (Yin 2009, 18.) Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteeksi valitusta tapauksesta kerätään aineistoa useita metodeja käyttämällä, esimerkiksi haastatteluin ja dokumentteja tutkien. Tavoitteena on ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi ym. 2007, 131).

14 14 Tässä tutkimuksessa tarkastelun taustan tutkimuskohteelle muodostavat erilaiset normit ja yleisohjeet. Niitä ovat lainsäädäntö sekä kuntien taloudesta annetut yleisohjeet ja suositukset. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään haastatteluin. Lisäksi hyödynnetään Sastamalan kaupungin talouteen ja konserniohjaukseen liittyviä asiakirjoja. Aineistoa kerättiin käymällä läpi Sastamalan kaupungin talousarvioita vuosilta , vuoden 2010 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta, konserniohjetta sekä sisäisen valvonnan yleisohjetta. Lisäksi haastateltiin kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniä. Tapauksen kuvailua täydennettiin haastattelemalla lisäksi kaupungin talousjohtajaa sekä tilintarkastajaa. Tapaustutkimus ei ole metodi vaan tutkimustapa tai tutkimusstrategia. Se ei sitoudu mihinkään tiettyyn tutkimusmenetelmään. (Ks. esim. Yin 2009, 19; Laine ym. 2008, 9.) Tapaustutkimus on perusteellinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, joka voi olla esimerkiksi yksilö, yhteisö tai kaupunki. Lähtökohtana on kerätä monipuolinen aineisto ja kuvata tutkimuksen kohde perusteellisesti. Tapaustutkimuksia luonnehtivat usein seuraavat seikat: holistisuus eli kokonaisvaltainen analyysi luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta, kiinnostus sosiaaliseen prosessiin sekä useanlaisten aineistojen ja menetelmien käyttö. (Laine ym. 2008, 9 10.) Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata konsernitilinpäätöstä ja sen hyödyntämistä päätöksenteon tukena kohdekaupungissa. Tapaustutkimuksen tarve ei johdu pelkästään joidenkin toimintasektorien vaatimuksesta, vaan on olemassa loogisia kysymyksenasetteluja, joihin voidaan vastata vain tapaustutkimuksen asetelmalla. Sellaisia ovat esimerkiksi kysymyksenasettelut, joissa tarvitaan sisältöpitoinen, relevantit olosuhdetekijät huomioiva ja prosessin sisäiset tekijät huomioon ottava tulkinta. Tapaustutkimukselliselle kysymyksenasettelulle ovat tyypillisiä tulkintaa vaativat kysymykset kuinka ja miksi. (Laitinen 1998, 17.) Tapaustutkimukselle on ominaista, että pyritään selvittämään jotakin, mikä ei entuudestaan ole tuttua. Tutkimuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta. (Laine ym. 2008, 10.) Järvisen ja Järvisen (2000, 78) mukaan joskus voi käydä niin, ettei mitään teoreettisesti uutta löydy, mutta tapauksen kuvaus voi silti sisältää uutta tietämystä siitä, millainen maailma on. Tapaustutkimuksen yhteydessä korostetaan usein sitä, että yleistettävyyden sijaan tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on olennaista. Onnistuneen tapaustutkimuksen tilanteen analyysi on kuitenkin enemmän

15 15 kuin yksittäinen tapaus: siitä muodostuu kokonaisnäkemys, josta nousee esiin yleisesti tärkeitä teemoja. Tutkittavan tapauksen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen lisäksi tärkeitä ovat myös ne tulkinnat, joita aineistosta tehdään. (Leino 2008, 214.) Pattonin (1990, 462) mukaan tapaustutkimukselle katsotaan olevan ansiokasta, jos se pystyy tarjoamaan tapaukselle vaihtoehtoisia selityksiä. Tulkitsevassa tapaustutkimuksessa ei kuitenkaan tavoitella yhtä oikeaa totuutta tutkittavasta tapauksesta. Tällaisessa tutkimuksessa lähtökohtana on, että tutkimus on tutkijan ja tutkimusvälineiden tuottama ja muokkaama kokonaisuus. (Eriksson & Koistinen 2005, 42.) 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkielma koostuu kuudesta luvusta. Johdantoluvun jälkeisessä toisessa luvussa käsitellään konsernitilinpäätökseen ja konsernin toiminnan ja talouden ohjaukseen liittyvää normiperustaa sekä aiheeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Kolmas luku käsittelee konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta, tarkoitusta, rakennetta ja hyödynnettävyyttä. Tutkimuksen empiirisen osan toteutusta esitellään luvussa neljä. Viidennessä luvussa analysoidaan kerättyä tutkimusaineistoa. Kuudennessa luvussa esitetään johtopäätökset sekä pohditaan jatkotutkimusaiheita.

16 16 2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN JA KUNTAKONSER- NIN OHJAUKSEEN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OH- JEET 2.1 Lain konsernitilinpäätökselle asettamat vaatimukset Taustaa Hallituksen esitys 263/2006 koskee kuntalain muuttamista. Esityksessä ehdotetaan kuntalakia muutettavaksi siten, että siinä säädettäisiin myös kuntakonsernista. Uudistetussa kuntalaissa määriteltäisiin kuntakonserni ja kuntakonsernin ohjausta selkeytettäisiin säätämällä kunnan eri toimielinten ja kunnan viranhaltijajohdon konsernia koskevasta toimivallan jaosta ja tehtävistä. (Hallituksen esitys 263/2006.) Kunnan, jolla on kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä, olisi laadittava konsernitilinpäätös, joka sisältäisi konsernitaseen, -tuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman liitetietoineen. Esityksen mukaan vuonna 2004 kuntakonserneissa oli tytäryhteisöä, joista pääosa oli osakeyhtiöitä. (Hallituksen esitys 263/2006.) Yli puolet tytäryhteisöistä toimi asuntojen vuokraamiseen ja hallintaan liittyvillä toimialoilla. Suurimmat kunnalliset osakeyhtiöt toimivat veden puhdistuksessa ja jakelussa, energian tuotannossa ja jakelussa sekä jätehuollon alueella. (Niskakangas ym. 2007, 10.) Tarvetta konsernisääntelylle siis oli, koska jo vuonna 2004 konsernien merkitys kuntataloudessa oli suuri. Toimintojen yhtiöittämisen yleistyessä konsernien ja konsernitarkastelun merkitys on entisestään lisääntynyt. Hallituksen esityksen nykytilan arvioinnissa todetaan, että kunnat ovat siirtäneet palvelutuotantoaan yhteisöille, jotka ne omistavat yksin tai yhdessä toisten kuntien tai muiden tahojen kanssa. Yleensä kysymys on osakeyhtiöistä tai kuntayhtymistä. Perinteinen linjaorganisaatio on muuttunut monimuotoisemmaksi julkis- ja yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden kokonaisuudeksi. Muutoksen myötä kunnissa on esityksen mukaan

17 17 yleisesti otettu käyttöön kuntakonsernin käsite ja kuntien palvelutuotanto-organisaatiota tarkastellaan ja johdetaan konsernina. (Hallituksen esitys 263/2006.) Esityksessä todetaan, että konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden tarkoituksena on taata kunnalle aikaisempaa paremmat mahdollisuudet johtaa kuntakonsernia. Sääntelyn tavoitteena on saada kunnan toiminnasta ja taloudesta oikea ja riittävä kuva myös tilanteessa, jossa kuntapalveluja tuottavat enenevässä määrin kunnan perusorganisaation lisäksi kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kuntakonsernin ohjausta selkeytettäisiin säätämällä kuntalaissa valtuuston ja kunnanhallituksen konsernia koskevasta toimivallan jaosta ja tehtävistä. Laissa tulisi määritellä kuntakonserni ja konsernijohto. Tarkastuslautakunnan tulisi esityksen mukaan vastedes huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. (Hallituksen esitys 263/2006.) Hallituksen esityksen 236/2006 perusteella annettiin laki kuntalain muuttamisesta. Kuntalakiin tehdyt muutokset koskivat konsernin osalta konserniohjausta ja - valvontaa sekä konsernitilinpäätöksen laatimista kunnassa ja kuntayhtymässä. Muutokset tulivat voimaan alkaen Kirjanpitoa koskevat normit Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta säädetään kuntalain (365/1997) taloutta koskevissa säännöksissä. Kuntalain (365/1995) 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään (kuntalaki 365/1997). Kuntalaki ei sisällä yksityiskohtaisia kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia säädöksiä, vaan siinä viitataan kirjanpitolakiin (1336/1997) ja sen noudattamiseen soveltuvin osin. Kuntalain (365/1995) 67 :n mukaan kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain sekä kuntalain tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja tilikauden tuloksen käsittelyä koskevien säännösten soveltamisesta. Kuntien erityispiirteet otetaan huomioon erikseen kuntajaoston antamilla ohjeilla ja lausunnoilla. (Leppänen 2001a, 7.)

18 18 Kirjanpitolain (1336/1997) 1:5:ssä säädetään kirjanpitovelvollisen määräysvallasta toisessa kirjanpitovelvollisessa ja lain 1:6:ssä määritellään emo- ja tytäryrityksen sekä konsernin käsitteet. (Kirjanpitolaki 1336/1997.) Vastaavat kuntia koskevat säädökset ovat kuntalain (365/1995) 16 a :ssä (muutossäädös 519/2007), jossa säädetään, että yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1:5:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö, ja että kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. (Kuntalaki 365/1995.) Kuntalain (365/1995) 68 a :ssä (muutossäädös 519/2007) säädetään konsernitilinpäätöksestä. Pykälän mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. (Kuntalaki 365/1995.) Kuntalain 68 a.3 :n mukaan konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. (Kuntalaki 365/1995.) Kirjanpitolain (1336/1997) 6:4:n mukaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava jatkuvasti samoja periaatteita. Lain 6:5:n mukaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä tytäryrityksellä tulee olla sama tilikausi kuin emoyrityksellä. Jos konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän tytäryrityksen tilikausi päättyy enintään kolme kuukautta ennen emoyrityksen tilikauden päättymistä tai enintään kolme kuukautta emoyrityksen tilikauden päättymisen jälkeen, yhdistely konsernitilinpäätökseen saadaan tehdä ilman välitilinpäätöksen laatimista. Konsernitilinpäätöksessä tulee tällöin antaa lisätietoja sellaisista tapahtumista, jotka ovat tärkeitä arvioitaessa tytäryrityksen rahoitusasemaa ja

19 19 tulosta ja jotka ovat tapahtuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilinpäätöspäivien välisenä aikana. (Kirjanpitolaki 1336/1997.) 2.2 Konsernitilinpäätökseen ja -ohjaukseen liittyvät yleisohjeet ja suositukset Taustaa Suomen Kuntaliitto ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ovat antaneet erilaisia ohjeita ja suosituksia kuntien konserniohjaukseen ja konsernitilinpäätösten laatimiseen liittyen. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunta määrittelee sekä kunnan omaa omistamista että pääomasijoituksia tytär- ja osakkuusyhteisöihin ohjaavat omistajapoliittiset linjaukset. (Kunnat.net 2011a.) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2008, 5). Toisin kuin kuntajaoston yleisohjeiden ja lausuntojen ei Kuntaliiton suositusten noudattaminen ole pakollista. Niillä on kuitenkin merkittävä asema hyvän kunnallisen kirjanpitotavan lähteinä. Poikkeaminen annetuista suosituksista siirtää todistustaakan kunnalle itselleen silloin, kun tehdyn ratkaisun oikeellisuutta joudutaan perustelemaan. Noudattamalla suosituksia kunta voi sen sijaan vedota siihen, että valittu menettely perustuu hyväksyttyyn hyvän kirjanpitotavan lähteeseen. (Myllyntaus 2002, ) Konserniohje Kuntaliitto on vuonna 2005 uudistanut aiemmin antamaansa konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Konserniohje laaditaan kunkin kuntakonsernin tarpeista ja tilanteesta käsin. Valmista konserniohjeen mallia ei täten ole esitetty, vaan esiin on tuotu asioita, jotka kunnan konserniohjetta laadittaessa on syytä ottaa huomioon. Suosituksen pohjana ovat olleet kuntien laatimat konserniohjeet. (Suomen Kuntaliitto 2005, 3.)

20 20 Konserniohjeen mukaan kunnallishallinnossa käytetään yleisesti käsitettä kuntakonserni. Se kuvaa kunnallishallinnon kehittymistä perinteisestä julkishallinnollisesta linjaorganisaatiosta monimuotoiseksi julkis- ja yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden ryppääksi. (Suomen Kuntaliitto 2005, 3.) Konserniohjeessa otetaan kantaa esimerkiksi konserniohjeiden oikeudelliseen luonteeseen ja hyväksymismenettelyyn, konsernin toiminnan suuntaamiseen kunnan omistajapolitiikan tavoitteiden ja toimintastrategian mukaisesti, hankintalainsäädännön konsernin toiminnalle asettamiin reunaehtoihin sekä konsernin tarkastukseen ja valvontaan. Konserniohjetta koskevat suositukset soveltuvat etenkin kunnan kokonaan omistamiin tytäryhteisöihin. (Suomen Kuntaliitto 2005, 3.) Kunnanvaltuusto ja hallitus sekä kunnan johtavat viranhaltijat harjoittavat konserniohjausta kuntalain mukaisesti. Viranhaltijoiden ja toimielinten tehtävät ja vastuut konserniohjauksessa määritellään konserniohjeissa. Konserniohjauksesta vastaa konsernijohto, jonka muodostavat kunnanhallitus sekä kunnan johtavat viranhaltijat. (Suomen Kuntaliitto 2005, 4.) Kuntien antamat konserniohjeet sisältävät lainsäädännölliseltä perustaltaan ja oikeudelliselta sitovuudeltaan erilaisia ohjeita. Konserniohjeissa voidaan ohjata tytäryhteisöä sitovasti tietojen antamista ja aikataulutusta sekä ohjeistaa niitä kunnan toimielimiä ja viranhaltijoita, joiden tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen toimintaa. (Suomen Kuntaliitto 2005, 4 5.) Osakeyhtiömuotoiset tytäryhteisöt toimivat kuitenkin ensisijaisesti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Konserniohje on edellä mainittuihin säädöksiin nähden toissijainen. Konserniohjeen mukaan kunnan omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja konserniohjauksesta, joka perustuu omistukseen liittyvän määräysvallan käyttöön. Omistajastrategiassa määritetään, missä tehtävissä ja hankkeissa kunnan on perusteltua olla mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajastrategiassa asetetaan lisäksi kriteerit, joilla arvioidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. (Suomen Kuntaliitto 2005, 8.)

21 21 Konserniohjaus voidaan konserniohjeen mukaan jakaa omistajaohjaukseen ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamiseen. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa. Tytäryhtiöiden valvontaa koskevia ohjeita taas annetaan kunnan omille toimielimille. Lisäksi kunta voi antaa teknisluonteista ohjeistusta tytäryhteisöille sovituissa konsernin toiminnoissa, kuten tilinpäätösraportoinnissa tai rahoituksen järjestämisessä. (Suomen Kuntaliitto 2005, 8 9.) Konserniohjeen mukaan kunnan omistajapolitiikkaa voidaan pitää kunnan johtamisen välineenä. Se luo puitteet kunnan menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikan tulisi perustua kunnan kehittämistavoitteisiin ja määritellä omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet. Lisäksi omistajapolitiikan tulisi määritellä pääoman käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet ja omaisuuden käytöstä vastaavat tahot. Seurannan ja raportoinnin järjestäminen on myös osa omistajapolitiikkaa. (Suomen Kuntaliitto 2005, 9.) Kunnan omistajapoliittisista linjauksista päättää valtuusto. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi tulevien päätösten pohjaksi. Kunnan määräysvalta tytäryhteisössä merkitsee kunnan mahdollisuutta ohjata yhteisöjen toimintaa sitä koskevan lainsäädännön asettamissa rajoissa niin, että koko konsernin omistajapoliittiset tavoitteet tulevat huomioiduiksi. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus tapahtuu. Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat luottamushenkilöorganisaatiossa valtuustolle ja hallitukselle. (Suomen Kuntaliitto 2005, 9.) Kunnan konserniohjeessa tulee määritellä yleiset periaatteet ja toimintatavat, jotka varmistavat konsernitilinpäätöksen laadinnan kunnassa. Yksityiskohtaiset ohjeet tietojen sisällöstä, muodosta ja aikataulusta annetaan tytär- ja osakkuusyhteisöille vuosittain ennen tilikauden päättymistä. Konserniohjeissa annetaan ohjeita esimerkiksi konserniyhteisöjen tilikaudesta, konsernissa sovellettavista tilipuitteista ja tilinpäätöskaavoista sekä kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteista. (Suomen Kuntaliitto 2005, 15.) Konserniohjeen mukaan kuntakonsernin valvonta vastaa luonteeltaan kunnan sisäistä valvontaa ja siitä vastaa konsernijohto. Konsernivalvonnan kohdealueita ovat konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja

22 22 raportointi. Tätä tehtävää varten konserniohjeessa tulisi vahvistaa tunnusluvut ja mittarit, joilla tytäryhteisöjen toiminnan kannattavuutta, vaikuttavuutta ja talouden tilaa kuntakonsernissa arvioidaan. Konsernivalvonnassa seurataan myös valtuuston tytäryhteisöjen toiminnalle asettamien tavoitteiden toteutumista. (Suomen Kuntaliitto 2005, ) Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen seuraaminen kuuluu luottamushenkilöorganisaatiossa tarkastuslautakunnan tehtäviin Yleiskirje kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskevasta sääntelystä kuntalaissa Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään kunnan- ja kaupunginhallituksille sekä kuntayhtymien hallituksille selventänyt kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskevan sääntelyn uudistuksia kuntalaissa alkaen. Uudistetussa kuntalaissa määritellään kuntakonserni sekä selkeytetään kuntakonsernin ohjausta säätämällä kunnan eri toimielinten ja kunnan viranhaltijajohdon konsernia koskevasta toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kuntaliiton konserniohjetta sovellettaessa tulee yleiskirjeessä mainitut seikat ottaa huomioon. (Suomen Kuntaliitto 2007, 1 3.) Yleiskirjeessä käsitellään kuntakonsernin osalta sitä koskevaa sääntelyä. Kirjeessä käydään läpi valtuuston konserniohjausta koskevia tehtäviä, kuntakonsernimääritelmää, konsernijohtoa, esteellisyyttä sekä konsernitilinpäätöksen eri osa-alueita. Lisäksi yleiskirjeessä käsitellään kuntakonsernin tavoitteiden toteutumista koskevaa selvitystä, tytäryhteisöjen velvollisuutta antaa tietoja kunnanhallitukselle, konsernitavoitteiden arvioinnin ja tarkastuksen yhteensovittamista sekä tilintarkastajan tehtäviä konsernitarkastuksessa Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama yleisohje ohjaa kuntia ja kuntayhtymiä kuntalain (365/1995, muutossäädös 519/2007), kirjanpitolain (1336/1997) ja kirjanpitoase-

23 23 tuksen (1339/1997) konsernitilinpäätöstä koskevien säännösten soveltamisessa. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 5.) Yleisohjeessa käsitellään konsernitilinpäätöksen yleisiä periaatteita, laajuutta, yhdisteltäviä yhteisöjä, laadintaperiaatteita, sisäisten erien vähentämistä sekä sisäisen omistuksen eliminoimista. Lisäksi ohjeessa otetaan kantaa vähemmistöosuuden erottamiseen konsernin omasta pääomasta, kuntayhtymän ja osakkuusyhteisön yhdistelemiseen sekä konsernirakenteen muutosten käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä. Ohjeessa esitetään myös mallit konsernitilinpäätöslaskelmista. Kunnan konsernitilinpäätöksellä pyritään parantamaan kuntakonsernien välistä vertailua ja kuntakonsernin eri tilikausien välistä vertailua. Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä kuntakonsernin tulos sekä taloudellinen asema siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Sitä varten eliminoidaan konserniyhteisöjen välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, ) Konsernituloslaskelma ja konsernitase liitetietoineen sekä konsernin rahoituslaskelma sisällytetään kunnan tasekirjaan, joka säilytetään Kansallisarkiston päätöksen 158/43/01 mukaan pysyvästi (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 36). Yleisohjeessa on esitetty esimerkki kuntakonsernin rakenteesta (kuvio 1).

24 24 Kuvio 1 Kuntakonsernin rakenne (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 37) Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa Hyvällä hallinto- ja johtamistavalla (corporate governance) tarkoitetaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa. Tarkoituksena on, että kunnat päättäisivät kehittää suosituksesta tarkemmin ilmenevien suuntaviivojen

25 25 mukaisesti hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa ja niihin kuuluvissa tytäryhtiöissä. (Kunnat.net 2011b.) Suosituksen taustalla vaikuttavat kuntalakiin (365/1995) vuonna 2007 tehdyt kuntakonsernia koskevat muutokset. Kuntakonsernin määrittelyllä on merkitystä muun muassa - valtuuston tavoitteenasettelussa - konsernijohdon tehtävissä - esteellisyyden säätelyssä - konsernitilinpäätöksen laadinnassa - toimintakertomuksessa - tytäryhtiöiden tiedonantovelvollisuudessa - tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävissä (Kunnat.net 2011b). Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla suosituksella pyritään täydentämään kuntalakiin ja osakeyhtiölakiin perustuvia menettelytapoja sekä kuntien konserniohjeita. Suosituksella yhtenäistetään konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä. Näin varmistetaan, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta sekä riskien hallinta. Kunnan omistuksia tulee hoitaa tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten. (Kunnat.net 2011b.) Kunnan omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta, joka perustuu omistukseen liittyvän määräysvallan käyttöön. Omistajastrategiassa asetetaan kriteerit, joilla arvioidaan omistuksen vaikuttavuutta. Kunnan taseen omaisuushyödykkeet ja pääomasijoitukset tytäryhteisöissä kuuluvat omistajastrategian piiriin. Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvonnan ohjeistamista. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käyttöä ja käytön ohjaamista yhtiökokouksessa. Omistajaohjauksella tarkoitetaan lisäksi muita toimenpiteitä, joilla kunta osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiön hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. (Suomen Kuntaliitto 2009, 4.) Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline, ja se luo puitteet kunnan menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikka määrittelee, millaista omaisuutta kunta

26 26 hankkii, millaiset ovat omistukselle asetettavat tuottotavoitteet sekä miten seuranta ja raportointi järjestetään. Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista, mutta omistajaohjaus kuuluu konsernijohdolle eli kaupunginhallitukselle ja johtaville viranhaltijoille. Konserniohjeissa määritellään ohjauksen menettelytavat. (Suomen Kuntaliitto 2009, 4.) Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta sekä käytännön toteutus on vastuutettava luottamuselimille. Ohjaus ja valvonta kuuluvat valtuustolle, toimeenpano hallitukselle ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden sekä linjausten toteuttamisen valvonta tarkastuslautakunnalle. Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään muun muassa kunnan omaisuuden käytölle asetettavia tavoitteita, omaisuuden hoidon periaatteita sekä riskien hallintaan liittyvät tehtävät. (Suomen Kuntaliitto 2009, 5.) Suomessa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevaa säännöstöä sisältyy esimerkiksi osakeyhtiölakiin, tilintarkastuslakiin, arvopaperimarkkinalakiin sekä kuntalakiin. Suomen Kuntaliiton hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla suosituksella pyritään täydentämään lakisääteisiä menettelytapoja. Kysymys on siten itsesäätelystä. Kuntakonsernien osalta suosituksella täydennetään lakisääteisiä menettelytapoja sekä kuntien konserniohjeita. (Suomen Kuntaliitto 2009, ) Suositus on suunnattu erityisesti kunnalle kuntakonsernin emoyhteisönä ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhtiöille (Suomen Kuntaliitto 2009, 15). Hyvästä hallinto- ja johtamistavasta kuntakonsernissa annetun suosituksen mukaan toiminnan tehokkuuden edellytyksenä on, että suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi sekä sisäisen valvonnan toteuttamiseksi on käytettävissä riittävät ja kattavat tiedot. Toiminnan ohjaamista ja valvontaa varten tarvitaan tietoja taloudesta, toiminnasta ja niihin liittyvistä poikkeamista. Tavoitteiden toteutumisen raportointi on tärkeä johtamisen työväline. Raportoinnissa on olennaista tiedon laatu. Sen tulee olla luotettavaa ja antaa lukijalleen uutta informaatiota. (Suomen Kuntaliitto 2009, 38.) Konsernitilinpäätös tarjoaa lukijalleen informaatiota päätöksenteon tueksi, joka kattaa kaikki edellä mainitut vaatimukset. Konsernitilinpäätös kuvaa kuntakonsernin toimintaa ja taloudellista asemaa. Lisäksi konsernitilinpäätöksen avulla voi analysoida talouden muutoksia edelliseen tilikauteen nähden sekä tehdä tunnuslukutarkastelua.

27 27 Konsernivalvonnan kohdealueita ovat konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi. Tätä tehtävää varten konserniohjeessa tulisi vahvistaa tunnusluvut ja mittarit, joilla tytäryhtiöiden toiminnan kannattavuutta, vaikuttavuutta ja talouden tilaa kuntakonsernissa arvioidaan. Konsernivalvonnassa seurataan myös valtuuston tytäryhteisöiden toiminnalle asettamien tavoitteiden toteutumista. Kuntaliiton suosituksen mukaan konsernivalvonnasta vastaa kunnan konsernijohto. Riskienhallinnan raportointi tulisi myös kytkeä osaksi toiminnan ja talouden säännöllistä seurantaa ja raportointia. (Suomen Kuntaliitto 2009, ) Muu ohjeistus Yleisohje tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2009b) käsittelee myös kuntakonsernin toimintaa ja taloutta. Yleisohjeen mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen toimintakertomukseen tulee sisällyttää konsernijohdon selonteko konsernin sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Yleisohjeessa on kuvattu kunnan tilinpäätöskokonaisuus (kuvio 2), josta käy ilmi myös konsernista esitettävät tiedot. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009b, 5 13.)

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 314/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp). Valiokuntakäsittely Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa

Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa ARTTU2-tutkimusohjelma Kuntaseminaari 15.12.2017 Pentti Meklin Kuntatalo, 15.12.2017 Kuntien toimintamuodot ovat muuttuneet - Kunnat ja niiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE

KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE versio 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 2. Konserniohjeen soveltamisala 3 3. Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus 3 4. Konserniohjaus

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET 1(7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET Hallituksen 20.4.2009 hyväksymät ja 1.7.2009 voimaan tulevat 2(7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE Yhtymähallitus 12.4.2017 Yhtymävaltuusto 1.6.2017 1 Sisällysluettelo 1. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE LIITE KH 4.12.2012 210 LIITE KV 17.12.2012 48 HYVÄKSYTTY KV 17.12.2012 48 VOIMAAN 1.2.2013 1 KUNTAKONSERNIN MÄÄRITELMÄ JA MUUT KONSERNIIN LIITTYVÄT KESKEISET KÄSITTEET Kuntakonserni

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvä ohjeisto

Konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvä ohjeisto Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus Konsernitilinpäätöksen tehtävät ja yleiset laadintaperiaatteet Oiva Myllyntaus Kehityspäällikkö Kuntaliitto FCG koulutus Uudet konsernitilinpäätösohjeet ja yleiset

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet.

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet. Joroisten kunta KONSERNIOHJE Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.2003. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Kukin konserniyhteisö käsittelee ohjeet hallituksessaan ja yhtiökokouksessaan tai vastaavassa. Ohjeiden

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6

POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6 POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6 2/6 POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNI KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Konserniohje

LIMINGAN KUNTA Konserniohje LIMINGAN KUNTA Konserniohje Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 2. Konserniohjeen soveltamisala... 3 3. Konserniohjeen sitovuus... 4 4. Kunnan toimielinten toimivallanjako... 4

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PARIKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PARIKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty kvalt. 17.12.2009 / 65 Voimaan 1.1.2010 2 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kunnanvaltuuston hyväksymän toiminta-ajatuksen mukaan Parikkala on vilkas, vetreä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen 1 (5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 102 29.11.2011 Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin 1 Lausuntopyyntö 1.1 Varsinainen lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

TAMMELAN KUNNAN KONSERNIOHJEET TAMMELAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty Kvalt 15.12.2008 56 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 21.6.2008 20 LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniohjeessa määritellään Lestijärven kunnan sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisesta,

Lisätiedot

Kuntakonserni Uudenkaarlepyyn kaupunki

Kuntakonserni Uudenkaarlepyyn kaupunki Kuntakonserni Uudenkaarlepyyn kaupunki KONSERNIOHJEET Yhtiö jossa kaupungilla on määräysvalta on kunnan tytäryhtiö. Kunta sekä tytäryhtiö muodostavat kuntakonsernin. Myös säätiö, jossa kunnalla on määräysvalta

Lisätiedot

a p. 19-09- 2014 Anl. DNo

a p. 19-09- 2014 Anl. DNo OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 68 13.06.2014 81 22.08.2014 95 19.09.2014 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Sa a p. 19-09- 2014 Anl. DNo ö / 0a,0 Y'ö1/201 KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-334-2 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05 KONSERNIOHJAUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. KONSERNIOHJAUSSÄÄNNÖN TARKOITUS Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa.

Lisätiedot

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 8.5.2008 30 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKIN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet Nurmes-konserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

KUNTAYHTIÖIDEN TARKASTUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ROOLI

KUNTAYHTIÖIDEN TARKASTUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ROOLI KUNTAYHTIÖIDEN TARKASTUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ROOLI Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 Tampereen yliopisto 1.-2.6.2017, Pinne B, Sali 1100 Asko Uoti Julkisoikeuden (kunnallisoikeus) yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. Konserniohje 1. Kunnan omistajapolitiikka Kunnan omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kunnan pitkäjännitteinen toiminta ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot