Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Media-info

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Media-info 10.2.2015"

Transkriptio

1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Media-info

2 Tavoitteet 1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 2. Kehitetään sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta 3. Tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta. MAAKUNTAKAAVA 2040

3 MAAKUNTAKAAVA 2040 Suunnitteluvaiheet

4 Maakuntakaava 2040 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Strategiset Väestö- ja työpaikkasuunnite Maankäyttövaihtoehdot Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdot Palveluverkkoselvitys: keskusverkko, suuryksiköt, joukkoliikenne Suunnat kasvulle ja työlle (Työpaikka-alueselvitys) MASTRA, Vaikutusten arvioinnin joukkoistaminen, Uudet määräykset ja merkinnät Maakuntakaavojen toteutuneisuusselvitys Energia ja luonnonvarat 10 kappaletta tuulivoimaselvityksiä (mm. sähköverkko, maisemavaikutukset, havainnekuvat, maisema-analyysit jne.) POSKI (pohjavesi ja kiviainekset), 5 erillistä raporttia, mm. maa-ainesten otto, kalliokivialueet, uusiomateriaalit, III pohjavesialueet Turvetuotannon alueet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma (yhdessä ELY:n kanssa) Puuterminaalit Tuotannollisesti tärkeät peltoalueet Ekologiset yhteydet Virkistysalueiden tarvetarkastelu Ekosysteemipalvelut 4

5 Taustaselvitykset ja suunnitelmat, valmistuneet Liikenne ja logistiikka Tampereen läntinen ratayhteys, järjestelyratapihan siirto, 2-kehä ja vt3 Puskiainen Raideliikenteen kapasiteettitarkastelut Jyväskylän radan kehittämissuunnitelma Porin radan kehittämissuunnitelmat Liikennetutkimus ja TALLI-mallin päivitys (yhteishanke muiden viranomaisten kanssa) Joukkoliikenteen terminaalit ja liityntäpysäköintiselvitys Maisema ja kulttuuriympäristö Maisema-alueet Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt Maaseudun kulttuuriympäristöt Historialliset kylätontit Ympäristöhäiriöt Lentoliikennevisio ja lentomelualueet Ampumarata-alueet ja moottoriurheilualueet 5

6 Taustaselvitykset ja suunnitelmat, 2015 Kaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Mm. Natura 2000 alueiden vaikutusten arviointi, TALLI ajot, MRL:n mukainen arviointi, tarvittaessa LSL mukainen Naruta-alueiden arviointi Uudet / loppuun saatettavat taustaselvitykset Tampereen läntinen ratayhteys, järjestelyratapiha, 2-kehä ja vt3 Puskiainen, väyläsuunnitelmien ja vaikutusten arvioinnin jatkaminen loppuun kaavaehdotukseen POSKI: maa-ainesten välivarastointi kaupunkiseudulla Lisäraiteet Lielahti-Nokia/YVI, aluevaraussuunnitelma Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt Maaseudun kulttuuriympäristöt Ampumarata-alueet ja moottoriurheilualueet Nykyisten kaavojen toteutuneisuusselvitys Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman loppuun saattaminen (ELY:n kanssa yhdessä) Seveso II ja III, VAK sekä muiden suoja-alueiden läpikäynti Ekosysteemipalvelut-hanke Aluetietokanta (avoimet rajapinnat kaavan paikkatiedolle) Kasvualueen maaseuturakentaminen Viranomaispalautteesta nousevat selvitystarpeet (esim. vaikutukset pohjavesialueisiin). Täsmentyy, kun kaavaluonnoksen palaute on saatu. 6

7 Maankäyttövaihtoehdot, johtopäätelmät ja perusratkaisut MKV MAAKUNTAKAAVA 2040

8

9 MAAKUNTAKAAVA 2040

10 Kehittämisen kohdealueet MAAKUNTAKAAVA2040

11 Kehittämisperiaatemerkinnät Kehittämisperiaatemerkintöjen tarkoituksena on osoittaa ja ohjata maakunnallisten tavoitteiden sekä maankäytön perusratkaisujen mukaista maankäyttöä priorisoiduissa kohteissa

12 Kehittämisperiaatemerkinnät / kaupunkiseutu, taajamat kk-1 Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke Tampereen ydinkaupunkiseudun pohjois-eteläsuuntainen kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampereen keskustasta Tampereen eteläisen alakeskuksen ja henkilöliikenteen aseman sekä Sääksjärven alakeskuksen kautta Lempäälän keskustaan. Kehittämisvyöhykkeen keskukset toimivat merkittävinä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä liikenteellisinä solmukohtina. kk-2 Valtatien 3 kehittämisvyöhyke Tampereen ydinkaupunkiseudun länsi-eteläsuuntainen yritysaluevyöhyke. Vyöhyke ulottuu Ylöjärven Elovainiosta Kolmenkulman, Pitkäniemen, lentokentän ja kehäteiden palvelu- ja yritysalueiden kautta Lempäälän Marjamäkeen. Marjamäestä vyöhyke jatkuu edelleen tien 130 suunnassa Valkeakoskelle. kk-3 2-kehän kehittämisvyöhyke 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke, joka ulottuu lentokentältä Sääksjärven, Hervannan, Saarenmaan ja Lentolan kautta Tarastenjärvelle. Vyöhyke kytkee lentokenttää ja itäistä kaupunkiseutua toisiinsa, keskusvyöhykkeelle sekä kaupunkiseudun muihin yritysvyöhykkeisiin. kk-4 Urbaanin asumisen kehittämisvyöhyke Rajasalmen siltaan rajautuva Pyhäjärven kiertävä kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. kk-5 Keskustojen ja taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykkeet Vilppulan aseman ja Mäntän keskustan muodostama yhtenäinen eheytyvän taajamarakenteen alue, jolla vahvistetaan kaupungin kulttuuri- ja matkailupalveluiden saavutettavuutta, Parkanon keskustan ja asemanseudun välinen vyöhyke, jota kehitetään merkittävänä logistiikan, varastoinnin sekä luonnonvaratalouden työpaikka- ja tutkimustoimintojen keskittymänä, sekä Sastamalan Pehulassa alue, jolla on edellytyksiä kehittyä energiaintensiivisen yritystoiminnan ja biotalouden alueena.

13 Kehittämisperiaatemerkinnät / maaseutu mk-1 Maaseudun elinkeinojen kehittämisalue. Kangasalan Saarioisten tehtaan sekä Pakkalan kylän ympäristön muodostama aluekokonaisuus Punkalaitumen Kanteenmaantien ja valtatien 2 risteysalueen sekä Isosuon tuulivoima- ja turvetuotantoalueen muodostama vyöhyke. Jumesniemen alue Hämeenkyrössä ja Nokialla Kehittämissuositus: Alueen suunnittelussa ja käytössä edistetään alueelle luonteenomaisten elinkeinojen toimintaedellytysten kehittymistä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota uusien toimintojen ja alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristön arvojen yhteensovittamiseen. mk-2 Maaseutuasumisen kehittämisalue. Merkinnällä osoitetaan aluerakenteeseen hyvin soveltuvia alueita, joita kehitetään maaseutumaisen asumisen alueena. Kehittämissuositus: Alueelle ennen toteuttamista tulee laatia osayleiskaavatasoinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon maisemarakenteen ominaispiirteet ja alueen kulttuuriperintö.

14 Kehittämisperiaatemerkinnät /matkailu (4 kpl: Ellivuori, Keisarinharju-Vehoniemenharju, Visavuori-Rapolanharju, Pinsiön ympäristötaidekohteet) Luontomatkailun kehittämisalue. (1 kpl: Hämeenkangas/Ulvaanharju)

15 Kehittämisperiaatemerkinnät, joukkoliikenne Tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään Tiivistettävä asemanseutu. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen.

16 Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeet MAAKUNTAKAAVA 2040

17 Maaseutu-kaupunkiseutuluokitus YKR Kaupungin kehysalueen rajaus (YKRaineisto) Laskenta on tehty pääosin 250 x 250 metrin ruudukossa. Kehysalueen rajaus perustuu ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimistä laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin. Perussääntönä kehysalueen laajuus on viisi kilometriä ydinkaupunkialueen reunasta ja kolme kilometriä lähitaajaman ytimestä. Lisäksi tieyhteyksiä on painotettu matka-aikaetäisyyteen perustuvalla kriteerillä (Ydinkaupunkialueen ulkoreunasta 6 minuuttia ja kaupunkiseudun lähitaajamien ytimien reunasta 4,5 minuuttia. ) Kehysalue kattaa kaupungin välittömässä läheisyydessä sekoittuneet alueet. Sieltä löytyvät myös kaupungin tulevat kasvualueet.

18 MAAKUNTAKAAVA Palveluverkko MAAKUNTAKAAVA

19 Kaavaluonnokseen keskus- ja palveluverkko MAAKUNTAKAAVA 2040 Suunnitteluperiaatteet: Tavoitteellisen keskusverkon muodostamisen lähtökohtina alue-, yhdyskunta-, keskus-, väestö- ja palvelurakenteen toteutunut kehitys, nykytila sekä näihin vaikuttavat trendit ja suunnitteet. Keskusverkon määrittely pohjautuu yleisimpien lähi- ja seudullisten palveluiden saavutettavuuteen, vaikutusalueisiin, joukkoliikenteen palvelutasoon sekä väestö- ja työpaikkasuunnitteeseen

20 MAAKUNTAKAAVA 2040

21 MAAKUNTAKAAVA 2040

22 MAAKUNTAKAAVA 2040

23 MAAKUNTAKAAVA 2040

24 MAAKUNTAKAAVA 2040

25 Kaavaluonnokseen keskus- ja palveluverkko MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavamerkinnät Maakuntakaavassa kaikki kaupunkitasoiset keskusta-alueet on tarkoitus osoittaa aluevarauksina. Paikallistasoiset keskukset voidaan osoittaa kohteina. Keskusta-alueita kehitetään omaleimaisina, toiminnoiltaan monipuolisina ja tiiviinä asumisen, työpaikkojen ja palvelujen keskittyminä. Maakuntakaavaan tunnistettu myös keskusta-alueiden ulkopuoliset, maakunnallisesti merkittävät palvelu- ja tutkimustoiminnan osaamiskeskittymät -> palvelutoimintojen alueet.

26 MAAKUNTAKAAVA 2040 Keskusta-alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksina) Paikallistasoiset kuntakeskukset (osoitetaan kohdemerkinnöin)! Huom! Ei kaavakartta.

27 MAAKUNTAKAAVA Kaavaluonnokseen kylät 2040 Suunnitteluperiaatteet Maakuntakaavan kyläverkosto on tarkistettu kokonaisuudessaan. Tarkasteluun on otettu myös uusia kyliä tai kylämäisiä asumisen keskittymisiä, jolla on jokin kylille tyypillisistä lähipalveluista (koulu, kauppa tai päivähoito). Osa väestömäärältään pienimmistä taajamista on muutettu kyliksi, osa suurimmista kylistä on puolestaan taajama-alueiksi, mikäli tämän on yhdyskuntarakenteen ohjaamisen kannalta nähty tarpeelliseksi. Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät kylät, eli ne kylät, jotka ovat merkittäviä maakunnan alue-, yhdyskunta- ja palvelurakenteen kannalta, ja joilla on riittävän vahva väestöpohja tai merkittäviä kasvupaineita. Maaseudun väestön kasvuodote rajallinen -> kylärakentamisen osalta voitu osoittaa vain selkeimmät painopistealueet.

28 MAAKUNTAKAAVA Kaavaluonnokseen kylät 2040 Suunnitteluperiaatteet Kylän kriteereinä ovat olleet vähintään 150 asukkaan väestöpohja 3 km säteellä kyläkeskuksesta, jonkin tyypillisen kyläpalvelun (päivähoito, koulu, kauppa) saatavuus kylässä, toteutunut väestönkehitys, joukkoliikennepalvelujen taso, asemakaavoitustilanne muita laadullisia kriteereitä Kriteerit ovat olleet suuntaa-antavia reunaehtoja, jotka eivät kuitenkaan ohjaa alueiden jatkosuunnittelua.

29 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kyläverkko kaavaluonnokseen (kohdemerkinnät) sekä aluevarauslaajuisina kaavaan osoitettavat erilliset taajamat ja suurimmat kylät Huom! Ei kaavakartta.

30 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Lähtökohdat Pirkanmaalla nyt kerrosneliömetriä (k-m2) vähittäiskaupan kerrosalaa, josta 44% keskusta-alueilla. Päivittäis- erikoistavara- ja tavaratalokaupasta 53%, tilaa vaativasta erikoiskaupasta (tiva) 22%. Keskustojen osuus vähittäiskaupan kerrosalasta vaihtelee huomattavasti kunnittain: 5 92%. Maakunnassa nyk. n. 280 päivittäistavara- ja erikoiskaupan myymälää. Kävelyetäisyydellä näistä asuu keskimäärin 69 % ja 28 % maakunnan väestöstä. Suuri osa vähittäiskaupasta keskittynyt kaupunkiseudulle. Tampereen ulkopuolisesta asiointiliikenteestä 43 % suuntautuu maakuntakeskukseen, jossa korkein positiivinen ostovoiman siirtymä.

31 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Suunnitteluperiaatteet Maakuntakaavassa osoitetaan vähittäiskaupan enimmäismitoitukset kaupan ohjausta koskeville aluevarauksille. Mitoitukset pohjautuvat laskennalliseen kokonaismitoitukseen vuodelle 2040, jossa on huomioitu nykyinen liiketila, väestö- ja ostovoiman kasvu, verkkokaupan vaikutus (-10% erikoiskaupan aloilla), myyntitehokkuuden kasvu (vaikutus -20%) sekä kaavallinen ylimitoitus (1,3). Ostovoiman negatiivisia siirtymiä ei ole huomioita, jotta pienempien paikkakuntien vähittäiskauppaa voitaisiin paremmin tukea.

32 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Suunnitteluperiaatteet Liiketilan laskennallinen lisätarve vuoteen 2040 on n k-m2, jos kaikki tästä toteutuisi uutena liiketilana, vähittäiskauppaa olisi vuonna 2040 maakunnassa k-m2. Keskusta-alueiden vahvistamiseksi 80% keskustahakuisesta kaupasta on ohjattu keskusta-alueille, tiva-kaupasta nykyisenkaltainen osuus. Suurin osa muusta kaupan lisäyksestä kohdistuu jo olemassa oleville keskustan ulkopuolisille kaupan alueille, uusille tiva-kaupan alueille, sekä taajamiin paikallisesti merkittäviin kaupan yksiköihin. Tavoitteen toteutuessa vuonna 2040 maakunnan vähittäiskaupan kerrosalasta sijaitsisi yhteensä 50 % keskustoissa päivittäistavara- ja erikoiskaupasta 64%

33 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Suunnitteluperiaatteet Kauppaa koskevat merkinnät maakuntakaavassa aluevarauksina kohdemerkintöjen sijaan. Kaupan alueet jaoteltu kahteen ryhmään kaupan laadun perusteella: kaupan alueet, joilla usein pt- ja erikoiskauppaa ja myös muita palveluita. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueet, jotka luonteeltaan ja sijoittumislogiikaltaan muistuttavat enenevästi työpaikka-alueita. MRL:n mukaisesti keskusta-alueille osoitetaan kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus. Mitoitus voidaan jättää osoittamatta käytännössä suurimpien kaupunkiseutujen pääkeskuksissa. Tällaisina on tarkoitus esittää Tampereen ja Valkeakosken keskustoja.

34 MAAKUNTAKAAVA Mitoitettavat keskustat (luonnos) Kaupunkitason keskukset 2040 Alakeskukset + muut seudullisesti merkittävät paikalliskeskukset Akaa, Toijala Hämeenkyrö Lielahti Ikaalinen Linnainmaa Kangasala Lempäälä Tesoma kaupan alue Rautaharkko/Härmälä/Lakalaiva (uusi alakeskus) Mänttä Sääksjärvi, Lempäälä (uusi alakeskus) Nokia Orivesi Viiala Parkano Pirkkala Pälkäne Sastamala, Vammala Ruovesi Tampere Valkeakoski Virrat Ylöjärvi Hervanta

35 MAAKUNTAKAAVA 2040 Mitoitettavat kaupan alueet (luonnos) Kaupan alueet Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueet Hämeenkyrö, Tippavaara (pt-, erikois- ja tiva) Ikaalinen, Nummenrinne (pt- ja erikois) Lempäälä, Marjamäki (pohjoisosat, tiva) Kangasala, Lentola (pt- ja erikois) Nokia, Kolmenkulma (tiva) Lempäälä, Marjamäki (Ideapark) Pirkkala, Linnakallio (tiva) kaupan alue Nokia, Vihola (pt- ja erikois) Valkeakoski, Juusonkeskus (erikois- ja tiva) Parkano, Kolmoskeskus (pt-, erikois- ja tiva) Tampere, Lahdesjärvi (erikois- ja tiva) Pirkkala, Partola (pt-, erikois- ja tiva) Tampere, Lielahti (erikois - ja tiva) Sastamala, Roismala (pt-, erikois- ja tiva) Tampere, Hankkio Tampere, Kaleva (pt- ja erikois) Lentolan pohjoispuoli, Kangasala (tiva) Tampere, Turtola (pt- ja erikois) Vt3 oikaisu / 2-kehä risteys-alue (tiva) Ylöjärvi, Elovainio (pt-, erikois- ja tiva)

36 MAAKUNTAKAAVA 2040 Keskusta-alueiden ulkopuoliset kaupan alueet ja paljon tilaa vaativan! erikoistavaran kaupan alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksin) sekä keskustojen ulkopuoliset palvelujen alueet / osaamiskeskittymät (osoitetaan alue- ja! kohdemerkinnöin) Huom! Ei kaavakartta.

37 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yhteenvetokartta keskustoista, kylistä, palveluiden ja kaupan alueista. Keskusta-alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksina) Paikallistasoiset kuntakeskukset (osoitetaan kohdemerkinnöin)! Kyläverkko kaavaluonnokseen (kohdemerkinnät) sekä aluevarauslaajuisina kaavaan osoitettavat erilliset taajamat ja suurimmat kylät Keskusta-alueiden ulkopuoliset kaupan alueet ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksin)! sekä keskustojen ulkopuoliset palvelujen alueet /! osaamiskeskittymät (osoitetaan alueja kohdemerkinnöin) Huom! Ei kaavakartta.

38 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleismääräys Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on km2, ellei selvitysten perusteella toisin osoiteta ja ellei tämän kaavan suunnittelumääräyksissä muuta määrätä.

39 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, muiden palvelujen ja työpaikkatoimintojen alueita, näihin liittyviä pääväyliä pienempiä liikennealueita sekä pieniä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuustoimintoja. Merkintä sisältää myös paikallisesti merkittävät virkistyksen ja ulkoilun alueet ja reitit. Suunnittelumääräys: Aluetta suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkatoimintojen sekoittuneen alueena, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen huomioiden. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilyttäminen tulee ottaa huomioon. Alueen kytkeytyvyys seudulliseen ulkoilu- ja virkistysverkkoon tulee huomioida.

40 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Taajamatoimintojen alue Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat: Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta alaraja on Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän ja Kangasalan keskustaajamien alueella sekä Valkeakoskella k-m2, Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalan keskustaajamassa ja Mouhijärven-Häijään alueella sekä Virtain keskustaajamassa k-m2. Päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran kaupan osalta alaraja on Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän ja Kangasalan keskustaajamien alueella sekä Valkeakoskella k-m2, Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalan keskustaajamassa ja Mouhijärven-Häijään alueella sekä Virtain keskustaajamassa k-m2, kuitenkin siten että pelkän päivittäistavarakaupan osuuden vastaavat luvut ovat k-m2 ja k-m2. Muilla taajama-alueilla vähittäiskaupan seudullisen merkittävyyden alaraja on kaikkien kaupan laatujen osalta k-m2. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

41 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Keskustatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan valtakunnankeskus/maakuntakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja kaupunkiseudun alakeskukset. Merkinnällä osoitetaan näiden keskusten keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet niihin liittyvine liikennealueineen ja julkisine tiloineen. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, viihtyisyys, laatu ja monipuolisuus, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. Alueen suunnittelussa on turvattava valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Keskusta-alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan suuryksiköt on suunniteltava erityisesti sekä mittakaavaltaan että kaupunkikuvallisesti ympäristöönsä soveltuviksi. Niiden mitoitus ja toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että ne kytkeytyvät ajallisesti ympäröivien taajama-alueiden toteuttamiseen, eivätkä aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Keskusta-alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalan enimmäismitoitus on oheisen taulukon mukainen:

42 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Työpaikka-alue. Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat: Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta alaraja on Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Lempäälässä, Kangasalla sekä Valkeakoskella k-m2, Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalassa ja Virroilla k-m2. Muilla työpaikka-alueilla vähittäiskaupan seudullisen merkittävyyden alaraja on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta k-m2.

43 MAAKUNTAKAAVA Tampereen ja Valkeakosken ydinkeskustojen vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalaa ei enimmäismitoiteta maakuntakaavalla. 2040

44 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Kaupallisten palvelujen alue Merkinnällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Alueelle voi sijoittua merkittävässä määrin myös asumista, mikäli alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle asemanseudulle. Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ne on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

45 MAAKUNTAKAAVA 2040 Enimmäismitoituksessa (k-m2) on mukana olemassa oleva ja uusi liiketila, myös merkitykseltään paikallinen liiketila. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran mitoitus sisältää auto- ja huoltamokaupan. Luvut on esitetty tuhannen kerrosneliömetrin tarkkuudella.

46 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue. Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat työpaikkatoimintojen lisäksi seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan alueiksi. Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Vähittäiskaupan suuryksiköt on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että ne kytkeytyvät ajallisesti ympäröivien työpaikka- tai taajamatoimintojen alueiden toteuttamiseen, eivätkä aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

47 MAAKUNTAKAAVA 2040 Enimmäismitoituksessa (k-m2) on mukana olemassa oleva ja uusi liiketila, myös merkitykseltään paikallinen liiketila. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran mitoitus sisältää auto- ja huoltamokaupan. Luvut on esitetty tuhannen kerrosneliömetrin tarkkuudella.

48 Puolustusvoimien alueet ja niiden varoalueet

49 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Liikenne

50 Pirkanmaa osana kansainvälisiä liikennekäytäviä Strategiset kuljetusverkon solmupisteet ja yhteydet Itämeren alueella TEN-T ydinverkon solmupiste Strateginen solmupiste Rajanylityspaikka Rata, TEN-T-ydinverkko Rata, strateginen yhteys Tie, TEN-T-ydinverkko Tie, strateginen yhteys

51

52 Uudet ja parannettavat tieyhteydet Uusia tieyhteyksiä varten osoitetaan seuraavat merkinnät: Valtatie 3 Puskiainen Pirkkala Valtatie 3 Elovainio Sasi Valtatie 3 Hämeenkyrön ohitus 2-kehä (seututie 309) Sääksjärvi lentoasema Seututien 338 uusi linjaus Tampereella Seututien 276 uusi linjaus Hämeenkyrössä Seututien 261 uusi linjaus Kilvakkalassa Yhdystien 2594 uusi linjaus Kilvakkalassa 2-kehä (seututie 309) Hervanta Lentola, ohjeellinen tielinjaus Vammalan ohikulku (Kilpinokan silta), ohjeellinen tielinjaus 2-kehä (seututie 309) Vatiala Tarastenjärvi, tieliikenteen yhteystarve Nokianvirran ylittävä yhteys KahtalammiHarjuniitty, tieliikenteen yhteystarve Merkittävästi parannettavia tieosuuksia ovat: Valtatie 2 Punkalaidun Valtatie 3 Marjamäki Kulju Valtatie 3 Sarankulma Lakalaiva Valtatie 3 Pirkkalan haarautuma Pirkkala Valtatie 3 Hämeenkyröstä pohjoiseen Valtatie 3 Sasi Hanhijärvi (Hämeenkyrö) Valtatie 9 Akaa Urjala (maakunnan raja) Valtatie 9 Alasjärvi Ruutana Valtatie 9 Ruutana Orivesi Tampereen rantaväylä (Lielahti-Santalahti ja Naistenlahti-Kaleva) Valtatie 12 Alasjärvi Huutijärvi Valtatie 12 Maatiala Kahtalammi (Nokia) Kantatie 65 Kyrönlahti Virrat Seututie 301 Keihonen Kilpala (Vesilahti) Seututie 310 Valkeakosken keskusta

53 Uudet ja parannettavat ratayhteydet Merkittävästi parannettavan radan merkinnällä osoitetaan lisäraidetarve seuraaville rataosuuksille: Tampere-Sääksjärvi, lisäraide (yht. 4 raidetta) Sääksjärvi eteläinen maakunnan raja, 2 lisäraidetta (yht. 4 raidetta) Tampella Lielahti, lisäraide (yht. 3 raidetta) Lielahti pohjoinen maakunnan raja, lisäraide (yht. 2 raidetta) Lielahti Nokia, lisäraide (yht. 2 raidetta) Orivesi itäinen maakunnan raja, lisäraide (yht. 2 raidetta) Uudet rataosuudet: Toijalan kolmioraide Tampereen läntinen ratayhteys Asemat: Tampere Rautaharkko/Lakalaiva (uusi) Sääksjärvi (uusi) Kulju (uusi) Lempäälä Viiala Toijala Tesoma (uusi) Nokia Harjuniitty (uusi) Karkku Vammala Ylöjärvi (uusi) Parkano Orivesi, asema Orivesi, keskusta Juupajoki Vilppula

54 Kehittämisperiaatemerkinnät, joukkoliikenne ja asemat Tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. Tiivistettävä asemanseutu. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen. Suunnittelumääräys: Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen. Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen raideliikenteeseen sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin.

55

56 Joukkoliikenne, terminaalit Joukkoliikenteen vaihtopaikka Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät joukkoliikenteen vaihtopaikat, jotka eivät sijaitse keskustatoimintojen alueilla tai maakuntakaavassa esitettyjen asemien yhteydessä. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota joukkoliikenteen sujuviin pysäkkijärjestelyihin sekä vaihtoreittien liikenneturvallisuuteen. Liityntäpysäköinti Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät liityntäpysäköintipaikat, jotka eivät sijaitse keskustatoimintojen alueilla tai maakuntakaavassa esitettyjen asemien yhteydessä. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varata riittävä tila liityntäpysäköinnin tarpeisiin ja varmistaa kulkureittien liikenneturvallisuus. Alueella tulee tarpeen mukaan kiinnittää huomiota myös saattoliikenteen järjestelyihin. Asema. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä rautatieliikenteen asemia. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus.

57 Toijala Viiala Kyröskoski Ikaalinen Ikaalinen, etelä Mobilia Lempäälä Mänttä Pohjaslahti Vilppulankoski Eden Siuro Orivesi Rönni Pirkkala Pälkäne Kankahuvenlahti Murole Ruovesi Visuvesi Vammala Ellivuori Mustalahti Laukontori Maisansalo Viikinsaari Viidennumero Valkeakoski Visavuori Laukon kartano Laivaranta Herranen Pimeesalmi Kuru Haveri

58 TEN-verkko kaavassa

59 TEN-T Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi Päätös asetuksesta sekä CEF (Connecting Europe Facility) -rahoitusvälineen perustamisesta annettiin joulukuussa 2013 TEN-T -suuntaviivat määrittävät Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon lukeutuvat projektit sekä yhteisen edun projektit Suuntaviivat yksilöivät liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut TEN-T -verkko on kaksitasoinen: ydinverkko, jonka on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä kattava verkko, jonka on määrä olla valmis vuoden 2050 loppuun mennessä

60

61 Läntiset hankkeet MAAKUNTAKAAVA 2040

62 Tampereen läntiset hankkeet

63 Vaikutusten arviointi

64 Ratojen ja teiden vaihtoehdot Vaihtoehdot voivat mennä ristiin lentoaseman eteläpuolella, Pirkkalassa ennen Pyhäjärveä sekä Ylöjärven ja Tampereen välillä

65

66 Vesihuolto veden hankinta jätevesien johtaminen ja käsittely MAAKUNTAKAAVA 2040

67 Nykytilanne/ pintavesi Vedenhankinta Tekopohjavesi Pääasiallisena vesilähteenä pintavesi Vesilähteenä pinta- ja pohjavesi Vesilähteenä pohjavesi Pohjavesi

68 Maakuntakaavan ratkaisu vedenhankinnan nk. hybridimalli; Varaudutaan pohjavedenoton lisäämiseen ja tekopohjaveden muodostamiseen. Lisäksi pintavesilaitokset toimivat vähintään varavesilähteinä. Kaavassa osoitetaan pohjavesialueet sekä erikseen seudullista vedenhankintaa palvelevat pohjavesialueet. Vedenhankintavesistöistä yleismääräys.

69 Pohjavesialueet Maakuntakaavaan I ja II luokan alueet (92+68 kpl) III luokan alueet tutkittu POSKI hankkeessa. Vesienhoitolain muutos v. 2015; pohjavedestä riippuvat pinta- ja maaekosysteemit mukaan => luokka E 47 % Pirkanmaan vedenhankinta 2011 (m3/d)

70 Ehdotus Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi : 23 riskialuetta, joista 5 alueella pohjaveden tila huono Riskialueilla on pohjavettä vaarantavaa toimintaa Pohjaveden tilaa uhkaavat mm. liikenne ja tiesuolaus, maaainesten ottaminen ja pilaantuneet maa-alueet MKK2040: Pohjavesialueiden maankäyttöä pyritään keventämään

71 Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan mittakaavan vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää. Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää, laatua tai käyttökelpoisuutta vedenhankintaan. Vesienhoidossa riskialueiksi todettujen pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelma ja pyrkiä pohjaveden laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien vähentämiseen.

72 Seudullista vedenhankintaa palvelevat pohjavesialueet Kangasala ja Pälkäne: Vehoniemi-Isokankaan alue Hämeenkyrö-Ikaalinen: Ulvaanharju-Vatulanharju ET-v Yhdyskuntateknisen huollon alue, vedenhankinta. Merkinnällä osoitetaan seudullisen vedenhankinnan kannalta tärkeät alueet. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata vedenhankinnalle tärkeiden alueiden säilyminen. Alueelle tai sen lähiympäristöön ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa pohjaveden käyttömahdollisuuksia, veden laatua tai riittävyyttä. Vehoniemi-Isokankaan aluetta koskee erityismääräys em 6. Suunnittelusuositus: Vehoniemi-Isokankaan alueella tulee varautua tekopohjaveden muodostamiseen.

73 em 6 ET-v Yhdyskuntateknisen huollon alue Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Kaisarinharju-Vehoniemenharjun (FI ) ja Keiniänrannan (FI ) Naturaalueiden läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueen on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Naturaalueen osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää suppaalueen (Punamultalukko) vesitalouden säilymiseen. Keiniänrannan Natura-alueen osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää vesitalouden säilymiseen.

74 Seudullista vedenhankintaa palvelevat pohjavesialueet Ylöjärvi-Hämeenkyrö: Julkujärvi-Pinsiönkankaan alue Ikaalinen: Hämeenkangas Ruovesi: Siikakangas, Nuottiharju, Särkikangas-Välikangas, Jakamakangas tk-v Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, vedenhankinta/ pohjavesialue. Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, joilla tulee tutkia mahdollisuudet seudulliseen vedenhankintaan. Kehittämissuositus: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata vedenhankinnalle tärkeiden alueiden säilyminen. Alueelle tai sen lähiympäristöön ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa pohjaveden käyttömahdollisuuksia, veden laatua tai riittävyyttä. Vedenhankintaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden luontoarvot ja niihin kohdistuvat vaikutukset. Alueen suunnittelussa voidaan selvittää myös tekopohjaveden muodostamista.

75 Vedenhankintavesistöt; Näsijärvi, Roine, Mallasvesi, Vihnusjärvi ja Kokemäenjoki Tampereen ja Valkeakosken seuduilla vedenhankinnassa turvaudutaan pintaveden käyttöön Kokemäenjoesta Huittisissa otetaan vettä Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle Turun tarpeisiin Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma; tulevaisuuden vedenhankintaratkaisut => pintavesi vähintään varavesilähteenä

76 Vedenhankintavesistöt, yleismääräys Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä pintavesialueita ovat Näsijärvi, Vihnusjärvi, Mallasvesi, Roine ja Kokemäenjoki. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei näiden vesialueiden veden laatua heikennetä tai käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.

77 Pintavedenottamot Tampere/ Kaupinoja ja Rusko Valkeakoski/ Tyrynlahti Nokia/ Maatiala Vehoniemi-Isokankaan raakavedenottamo Roineessa ET-v Yhdyskuntateknisen huollon alue, vedenhankinta/ pintavedenottamot. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pintavedenottamot.

78 (Julkujärvi-Pinsiönkankaan tekopohjavesilaitoksen) raakavedenottamo Näsijärvessä Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, vedenhankinta/ pintavedenottamot. tk-v Merkinnällä osoitetaan pintavedenottamot, joilla tulee tutkia mahdollisuudet seudulliseen vedenhankintaan. Suunnittelumääräys: Alueelle tai sen lähiympäristöön ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa raakaveden käyttömahdollisuudet.

79 Yhdysvesijohdot Yhdysvesijohto v Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta tärkeimmät seudulliset verkostoyhteydet. Yhdysvesijohto, ohjeellinen linjaus v Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät uudet seudulliset yhdysvesijohdot, joiden sijaintiin tai toteuttamiseen liittyy epävarmuutta. Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava verkostoyhteyden toteuttamismahdollisuus. Yhdysvesijohdon yhteystarve v Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät yhteystarpeet, joiden linjaukseen ja toteuttamiseen liittyy niin suurta epävarmuutta, että ohjeellisen linjauksen osoittaminen ei ole mahdollista.

80 Jätevesien johtaminen ja käsittely

81 Kaavaratkaisu varaudutaan jätevesien käsittelyn keskittämiseen Tampereen seudulla Nokian vesihuoltoratkaisun osalta esitetään selvitettävät vaihtoehdot. Kaavassa osoitetaan yli avl:n puhdistamot.

82 Seudullisen kokoluokan puhdistamot Valkeakosken keskuspuhdistamo Mänttä-Vilppulan puhdistamo Paperitehtaiden puhdistamot: Nokian, Kyröskoski, Valkeakoski Tampereen seudun keskuspuhdistamo, Sulkavuori (suunniteltu) ET-j Yhdyskuntateknisen huollon alue, ET-j Merkinnällä osoitetaan jätevedenpuhdistamot, joiden asukasvastineluku on vähintään , sekä seudulliset jätteenpolttolaitokset. Puhdistamotoimintaan voi liittyä lietteiden käsittely. Suunnittelumääräys: Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin. Tampereen seudun Sulkavuoren puhdistamon suunnittelussa tulee turvata virkistyskäytön edellytysten jatkuminen.

83 Suunnitellut seudullisen kokoluokan puhdistamot (avl väh ) Nokialla selvitysten alla oleva uusi puhdistamo KyynijärviJuhansuon alueella Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, jätevesien ja lietteiden käsittely Merkinnällä osoitetaan Nokialla Kyynijärven-Juhansuon alue, jolla tulee tutkia mahdollisuudet seudullisen kokoluokan jätevesien ja lietteiden käsittelyyn. Suunnittelumääräys: Toimintojen tarkka sijainti ja laajuus määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin. tk-j

84 Kulttuuriympäristö MAAKUNTAKAAVA 2040

85 Kaikki kulttuuriympäristöt

86 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014

87 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014

88 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014 Miksi juuri nämä? nykyiset (1. maakuntakaava) kriteerit

89 Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Miksi? kertovuus Miten? Hankeryhmä Laatijan ehdotuksia

90 Arvokkaat kulttuuriympäristöt: Selvitykset Maisema-alueet 2013 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014 Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2015 (rky.fi) Kylätontit 2014 kaavaan Arvokas maisema-alue MAv, MAm Arvokas kulttuurimaisema mkm Arvokas historiallinen tie vkt (rky 2009) arvokas rakennettu kulttuuriympäristö vrk, mrk Muinaisjäännösalue sm

91 merkinnät: vrk / mrk (tie) MAv / MAm mkm sm ominaisuusmerkintöjä Nykykaavan MY-aluevaraus poistuu Kaupunkikeskustat esitetään vain omilla kartoilla (7 kpl) Aluevarausmerkintä ensisijainen Määrittelee maankäyttömuodon esim C, A, V Yhteensovittamista

92 määräykset: Ei eroteltu valtakunnallisia maakunnallisia Rakennetut ympäristöt Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Rakentaminen on sopeutettava alueen historiallisiin ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. Maisema-alueet Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuurimaiseman arvojen säilymistä. kulttuurimaisemat Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää maiseman ja rakennusperinnön arvojen säilymistä. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

93 Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudet Pirkanmaan kunnanvaltuutetut ja kunnanjohtajat to 5.3. klo 17-20, Museokeskus Vapriikki Yleisö- /keskustelutilaisuudet to klo Tampere, Vanha kirjastotalo ti klo 18 Akaa, Toijalan yhteiskoulun auditorio to klo 18 Ikaalinen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos IKATA ti klo 18 Ruovesi, Palvelutalo Honkala ke 1.4. klo 18 Sastamala, Sylvään koulu MAAKUNTAKAAVA 2040

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus MKH 12.9.2016 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2016 Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN METSÄN ASEMA KAAVA (Kenraalikiven asemakaavan ja Lastenlinnan alueen asemakaavan muutokset) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.6.2016 Pälkäneen kunta LASTENLINNAN ASEMAKAAVA (Kenraalikiven

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus MKH 14.3.2016 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2016 Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus MAL työpaja Joensuu 29.09.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntakaavan 4. vaihe eteneminen MKH päätti käynnistää mk 4. vaiheen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

Maakuntakaava, ote 1:

Maakuntakaava, ote 1: Maakuntakaava, ote 1:100 000 ASUINALUEITA KOSKEVA KEHITTÄMISSUOSITUS Laajoja kokonaisuuksia, jotka ovat muodostuneet väestömäärältään suuriksi, mutta toiminnallisesti yksipuolisiksi asuiniksi kehitetään

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 15.12.2014 Tavoitteet MAAKUNTAKAAVA 1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 2. Kehitetään sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta 3. Tuetaan luonnonvarojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 2015 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset TAAJAMATOIMINTOJEN ALUEET (A) Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Pirkanmaan maakuntakaava 2040 6.11.2014 Suolijärvi Hervannassa kuva Wikimedia Commons Virkistysalueiden riittävyys Pirkanmaan taajamissa Karkea arvio taajamien

Lisätiedot

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22-AK44 SÄKYLÄN KUNTA VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA 3.. Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.. OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA

Lisätiedot

MTK-Satakunta kiittää saamastaan lausunnonantomahdollisuudesta ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

MTK-Satakunta kiittää saamastaan lausunnonantomahdollisuudesta ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAA- KUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 2040 1/5 4.5.2016 LAUSUNTO PIRKANMAAN

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 LAHTI LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen Yrittäjät painottaa lausunnossaan elinkeinoelämän näkökulmaa, mihin maakuntakaavaehdotuksessa on kiinnitetty

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168

KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO 1 Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt / VESIHUOLTO JA JÄTEHUOLTO TEEMAA OHJAAVAT TAVOITTEET Valtakunnalliset

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Kotkan-Haminan seutufoorumi 4.5.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä www.tampereenseutu.fi www.tampereenseutu2040.fi

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KATUJA P28913 1.6.2016 Kaavan

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 25.5.2016 Muistiota päivitetään/tarkennetaan valmistelun edetessä Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen

Lisätiedot

MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue Kaavaehdotus

MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue Kaavaehdotus MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue Kaavaehdotus Uudenmaan liitto 2015 Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki

Lisätiedot

Maakuntakaavan uudistaminen Uudellamaalla

Maakuntakaavan uudistaminen Uudellamaalla Maakuntakaavan uudistaminen Uudellamaalla Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Riitta Murto-Laitinen 18.1.2011 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot yhdistyvät Maakuntakaavojen uudistaminen tarpeen Uudenmaan

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan 2035 perusrakenne - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita Maakuntakaavan uudistaminen Perusrakenne Maakuntakaavan perusrakenne on sanallinen kuvaus niistä periaatteista, joiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

Väestö ja työpaikat suunnitetyö.

Väestö ja työpaikat suunnitetyö. Väestö ja työpaikat 2040 -suunnitetyö anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi www.pirkanmaa.fi Mitä tehdään, miksi tehdään? Maakuntakaavatyö: väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät. Rinnalle nostettu asuminen.

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIT 27 TONTTI 7 JA 8 SEKÄ KORTTELI 29 TONTIT 1, 2 JA 3 P27721

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava Merkinnät ja määräykset, Ehdotus 16.05.2016 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130 email kirjaamo@esavo.fi

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuusto 1 Maakuntavaltuusto 15.6.2015 2 Sisällys KOKO MAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET...3 ALUEEN TAI KOHTEEN ERITYISOMINAISUUTTA KUVAAVAT MERKINNÄT...4 ALUEVARAUS- JA KOHDEMERKINNÄT...5 VIIVAMERKINNÄT...

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.9.2013 Tilannekatsaus 30.8.2013 Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2013 lopussa 31139

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot