OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE"

Transkriptio

1 Sivu 1/6 Tilaaja: Lahden Tilakeskus PL 13, Aleksanterinkatu 24 A Lahti Hanke: Liipolan ja Jalkarannan kouluhankkeet OHJE OSALLISTUMISHAKEMUKSEN LAATIMISEKSI, SR-URAKAT KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY Lahden Tilakeskus PL 13, Lahti puh

2 Sivu 2/6 1. YLEISTÄ Tilaaja etsii osallistujia Liipolan ja Jalkarannan kouluhankkeiden sr-urakoita koskevaan tarjouskilpailuun. Tarjoukset pyydetään kummastakin kohteesta erikseen. Sopimus voidaan tehdä molemmista kohteista joko saman tai eri urakoitsijan kanssa. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus. Takuuaika on YSE-ehdoista poiketen viisi (5) vuotta. Tilaajana toimii Lahden Tilakeskus, jonka omistukseen uudet koulurakennukset myös tulevat. Lahden Tilakeskus on kaupunginhallituksen alainen taseyksikkö. Lahden kaupunki rahoittaa suunnittelun ja rakentamisen kustannukset budjettirahoituksellaan Lahden kaupunginhallitus on päättänyt molempien kouluhankkeiden valmistelun aloittamisesta välittömästi seuraavista lähtökohdista: - Molemmat kouluhankkeet toteutetaan uudisrakennuksina - Molemmat kouluhankkeet toteutetaan samanaikaisesti tai ainoastaan vähän limittäen - Uusi Etelä-Lahden aluekeittiö toteutetaan ennen uutta Liipola koulua eri tontille (tällä hetkellä keittiö toimii koulun yhteydessä) - Kouluhankkeet pyritään toteuttamaan sr-urakkana kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen ja RAKLI:n hankintaklinikkaa hyödyntäen. Hankinnat toteutetaan seuraavilla ehdoilla: - Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelmat - Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeiden rahoituksen - Lahden kaupunginhallitus myöntää hankkeille aloitusluvat - Lahden kaupunginhallitus hyväksyy urakkatarjoukset 2. HANKINTAMENETTELY Hankintatapana on kilpailullinen neuvottelumenettely Ensimmäisessä vaiheessa tilaaja valitsee osallistumishakemuksensa jättäneistä, ja kohdassa 3 esitettävät minimivaatimukset täyttävistä, ehdokkaista 3-6 ehdokasta/hanke kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Ehdokkaiden arviointi tehdään ilmoitettujen tietojen perusteella. Tiedot ilmoitetaan suomen kielellä. Neuvotteluissa käytetään Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehittämää hankintaklinikkamenettelyä. Neuvottelumenettelyssä käydään läpi suunnitteluperiaatteita sekä täsmennetään tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja. Tarvittaessa rajoitetaan käsiteltävien ratkaisuehdotusten määrää Suunnitelmien jatkokehittäminen tapahtuu lopullisten tarjousten laatimisen yhteydessä. Tarjouksensa yhteydessä tarjoajat esittävät suunnitteluratkaisun luonnokset sekä tekniset periaatteet Lopulliseen tarjouskilpailuun valituille tarjoajille tilaaja maksaa harkintansa mukaisen tarjouspalkkion.

3 Sivu 3/6 Ehdotuksien karsiminen ja lopullisten tarjousten kokonaistaloudellinen arviointi tapahtuu seuraavin vertailuperustein: - suunnitteluratkaisun kustannukset/tarjoushinta - toiminnallisen suunnitteluratkaisun laatu - teknisten ratkaisujen laatu - suunnitteluratkaisun kaupunkikuvallinen laatu Sr-urakan urakkasopimukset laaditaan kvr-urakkasopimusmallin ja käytävien neuvottelujen pohjalta. Sopimusehtoina käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE EHDOKKAALLE ASETETTAVAT MINIMIVAATIMUKSET Ehdokkaalla tulee olla vähintään kolme laajuudeltaan vähintään 8000 br-m2:n uudisrakennushanketta viimeisen viiden vuoden ajalta. Aikaisempi kokemus sr- tai kvr-mallilla toteutetuista hankkeista katsotaan eduksi (ks. kohta 6) Viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon pitää olla vähintään 40 milj. euroa (alv. 0 %). Perustettavan yhtiön tai yhteenliittymän taustalle nimettyjen tahojen liikevaihdot voidaan laskea yhteen. Ehdokkaan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin pitää olla vähintään tasolla tyydyttävä (A), Suomen Asiakastieto Oy tai vastaava 4. EHDOKKAAN HENKILÖSTÖLLE ASETETTAVAT MINIMIVAATIMUKSET Ehdokkaan projektin vetäjältä edellytetään vähintään opistotasoista rakennusalan insinööri- tai arkkitehtikoulutusta sekä vähintään 10 vuoden rakennusalan työkokemusta. Pääsuunnittelijalta edellytetään vähintään 10 vuoden työkokemusta sekä aikaisempaa kokemusta koulu- ja päiväkotihankkeiden suunnittelusta viimeisen 10 vuoden ajalta. Arkkitehti-, rakenne- ja LVIA-suunnittelijoilta edellytetään vähintään A-luokan pätevyyttä. Henkilöstön pätevyys ilmoitetaan kohdassa 5 esitetyllä tavalla. 5. OSALLISTUMISHAKEMUKSEN LIITTEET JA AINEISTON ESITYSTAPA Kaikki seuraavissa kohdissa mainitut liitteet on jätettävä osallistumishakemuksen mukana, ja niiden on oltava suomenkielisiä. Aineisto on jätettävä kansiossa välilehdillä jaoteltuna ja kohdissa 5.1 ja 5.2 esitetyssä järjestyksessä. Varsinainen osallistumishakemus tulee kohtaan 1).

4 Sivu 4/6 5.1 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne: 2) Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta 3) Luottotietolaitoksen antama lausunto ehdokkaan luottokelpoisuudesta tai yleisesti tunnetun luottotietoyrityksen rekisteristä tulostettu raportti 4) Selvitys vastuuvakuutuksesta 5) Ilmoitus tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmassa mukanaolosta, jolloin tilaaja tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset suoraan tilaajavastuu.fi- palvelusta. Vaihtoehtoisesti seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: - veroviranomaisen antama todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä - selvitys työnantajarekisterimerkinnästä - kaupparekisteriote - veroviranomaisen antama todistus siitä, että ehdokas on suorittanut lain mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut Suomessa tai muussa sijoittautumismaassaan, taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna osallistumisilmoituksen jättöpäivästä. Lisäksi ehdokkaan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset. Jos osallistumishakemus tehdään perustettavan yhtiön tai yhteenliittymän (konsortio, työyhteenliittymä) nimissä, edellytetään, että ehdokas nimeää kaikki osapuolet ja toimittaa pyydetyt selvitykset ja tiedot jokaisesta perustettavan yhtiön tai yhteenliittymän taustalle nimeämästään tahosta erikseen. 5.2 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys: 6) Luettelo tärkeimmistä edellisten viiden (5) vuoden aikana toteutetuista vastaavista tai muista julkisista/ toimitilahankkeista keskeisine tietoineen (nimi, käyttötarkoitus, tilaaja, laajuus, arvo, ajankohta). Mainittava hankkeet, jotka on toteutettu sr- tai kvr-urakkamuodolla. Referenssiluettelon pituus enintään 2 sivua. 7) Selvitys projektin vetäjän koulutuksesta ja työkokemuksesta (henkilöreferenssit) 8) Ehdokkaan antama kirjallinen vahvistus siitä, että hankkeeseen rekrytoidaan kohdan 4 minimivaatimukset täyttävää henkilöstöä. Henkilöreferenssit esitetään hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

5 Sivu 5/6 9) Selvitys laatujärjestelmästä Jos osallistumishakemus tehdään perustettavan yhtiön tai yhteenliittymän (konsortio, työyhteenliittymä) nimissä, edellytetään, että ehdokas nimeää kaikki osapuolet ja toimittaa pyydetyt selvitykset ja tiedot jokaisesta perustettavan yhtiön tai yhteenliittymän taustalle nimeämästään tahosta erikseen. 6. PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET Kilpailullisen neuvottelumenettelyn osallistujat valitaan osallistumishakemuksensa jättäneistä ehdokkaista, joiden tulee täyttää kohtien 3 ja 4 mukaiset minimivaatimukset. Hankintaviranomainen voi pyytää osallistumishakemuksen tehneiltä ehdokkailta vakuutuksen hankintalain (348/2007) 53 :ssä tarkoitetusta kelpoisuudesta. Hankintaviranomainen voi sulkea tarjouskilpailusta pois ehdokkaan, jos ehdokkaaseen tai ehdokkaan johtohenkilöön tai ehdokkaan edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävään henkilöön on sovellettavissa hankintalain (348/2007) 54 :ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Jos minimivaatimukset täyttäviä ehdokkaita ilmoittautuu enemmän kuin 6 kpl/hanke, karsinta kohdistetaan ensisijaisesti ehdokkaisiin, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta sr- tai kvr-urakoista. Osallistumishakemus voidaan jättää käsittelemättä, jos se ei ole vaatimusten mukainen tai jos se on saapunut lähettäjästä johtuvasta syystä määräajan päättymisen jälkeen. 7. JATKOTOIMENPITEET Hankkeista järjestetään esittelytilaisuus kiinnostuneille ehdokkaille Lahden pääkirjaston auditoriossa, osoite Kirkkokatu 31, Lahti keskiviikkona klo Ennakkoilmoittautumiset esittelytilaisuuteen sähköpostilla Hankkeille on avattu projektipankit, joihin on tallennettu tilaajan laatimia suunnittelu- ja menettelytapaohjeita alustavina versioita. Ohjeet täydennetään lopulliseen muotoonsa neuvottelumenettelyn aikana. Projektipankissa on myös alustavia pohjatutkimustietoja. Ehdokkaat pääsevät tutustumaan aineistoon tunnuksillaan, joita voi tilata sähköpostilla osoitteesta Osallistumishakemusten perusteella valituille ehdokkaille lähetetään kutsut hankintaklinikkamallin mukaisiin työpajoihin ja neuvotteluihin. Varsinaiset tarjouspyynnöt lähetetään kohdassa 2 kuvatun neuvottelumenettelyn jälkeen. Osallistumispyynnössä ja kirjekuoressa tulee olla Osallistumispyynnön esittäjän nimi sekä teksti: Osallistumishakemus, hankkeen nimi (Liipolan tai Jalkarannan koulu).

6 Sivu 6/6 8. HANKKEIDEN AIKATAULUT Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: Hankesuunnitelmien hyväksyminen kaupunginvaltuustossa Neuvottelumenettelyyn osallistuvien sr-urakoitsijoiden valinta Rakennuttajakonsulttiehdokkaiden valinta tarjouskilpailuun RAKLI ry:n hankintaklinikan työpajat elo - syyskuu 2012 Tarjouskilpailut syksy kevät 2013, aikataulu tarkentuu neuvottelumenettelyn aikana Urakoitsijavalinnat kevät 2013 suunnittelu ja rakentaminen kevät syksy 2015, aikataulu tarkentuu neuvottelumenettelyn aikana Hankkeiden toivotaan valmistuvat edellä esitettyä nopeammassa aikataulussa, mikäli se laadusta tinkimättä on mahdollista. Lahti Leena Pirttilä rakennuttajapäällikkö Lahden Tilakeskus

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 10.8.2015 232/10.03.02/2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY -JÄRJESTELMÄHANKINTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin kohteen kuvauksessa

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015 1/12 TARJOUSPYYNTÖ H087-12 / HEL 2015-000224 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358 931031759 fax

Lisätiedot

1(17) INTRANET-TARJOUSPYYNTÖ. Asiatunnus/Dnro KEHA 6456/2012. Hankintailmoitus

1(17) INTRANET-TARJOUSPYYNTÖ. Asiatunnus/Dnro KEHA 6456/2012. Hankintailmoitus 1(17) Hankintailmoitus Asiantuntijapalvelun hankinta koskien Oulun kaupungin intranetin ja sähköisten työtilojen määrittelyä ja toteutusta SharePoint 2013 -teknologialla 2(17) ILMOITTAUTUMISKUTSU OULUN

Lisätiedot

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut 1/9 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370982-2012:text:fi:html FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982 Hankintailmoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2010/S 171-261869 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2010/S 171-261869 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261869-2010:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2010/S 171-261869 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut 1/5 FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS Palvelut I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Kuopion kaupunki,

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140256-2015:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256 Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Tähän

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot