VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu / /2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1. Hankintamenettelyn vaiheet ja kulku Kokonaisurakan toimittajan hankinnan lajina käytetään rajoitettua menettelyä. Hankinta on EU kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (248/2007). Ennakkoilmoitus (nro ) on julkaistu HILMA:ssa Ehdokkaiden osallistumishakemusten perusteella tarjouskilpailuun valitaan vähintään viisi tarjoajaa. Tarjoajat valitaan kohdassa 3. määriteltyjen soveltuvuusvaatimusten täyttävien hakijoiden joukosta. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on vähemmän, voi hankintayksikkö kuitenkin jatkaa hankintamenettelyä vaatimukset täyttävien ehdokkaiden kanssa. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat pääsevät tekemään tarjouksen. Hankintayksikkö toimittaa tarjouspyynnön tarjouskilpailuun hyväksymilleen tarjoajille. Lopullisten tarjousten vertailussa hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankintaprosessin vaiheet ovat hankintayksikön tämänhetkisen suunnitelman mukaan seuraavat (alleviivattuna nyt meneillään oleva vaihe): 1. Hankintailmoitus HILMA ilmoituskanavassa 2. Osallistumishakemukset hankintayksikölle 3. Osallistumishakemusten vertailu 4. Tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen tarjoajiksi valituille ehdokkaille 5. Tarjousten jättäminen 6. Tarjousten tarkastaminen ja vertailu, hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Urakkasopimuksen allekirjoittaminen odotusajan jälkeen 8. Hankintailmoituksen julkaiseminen HILMA:ssa Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden muuttaa menettelyn kulkua.

2 OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE sivu 2 2. Ohjeet osallistumishakemuksen laatimiseen ja ehdokkaiden soveltuvuutta koskevat vaatimukset Mikäli haluatte ilmoittautua rajoitettuun menettelyyn, teidän tulee täyttää alla olevat tiedot ja lomakkeet sekä liittää osallistumishakemukseenne pyydetyt asiakirjat. Jokainen yritys tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva emo-, sisar- tai tytäryhtiö voi olla mukana ainoastaan yhdessä osallistumishakemuksessa, kun yrityksen tehtävänä on jokin aliurakointi (pääurakka, putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakka). Yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluva emo-, sisar- tai tytäryhtiö voi olla mukana saman osallistumishakemuksen sisällä yhdessä tai useammassa edellä mainituista urakoista. Hyväksyttävää ei ole, että yritys olisi mukana yhdessä osallistumishakemuksessa urakoitsijana ja että sen kanssa samaan konserniin kuuluva emo, sisar- tai tytäryhtiö olisi mukana urakoitsijana toisessa osallistumishakemuksessa. Myöskään se ei ole hyväksyttävää, että jokin yritys olisi yhdessä osallistumishakemuksessa mukana jossakin edellä mainitussa urakassa ja toisessa osallistumishakemuksessa mukana jossakin muussa edellä mainitussa urakassa. Ehdolla halutaan rajoittaa niin sanottujen rinnakkaisten osallistumishakemusten tekeminen. Jokaisen ehdokasryhmän tulee itse kyetä arvioimaan osaltaan kilpailukykyisin ryhmä ja tehdä osallistumishakemuksensa sen mukaisesti. Lisätietopyynnöt ja hankintaa koskevat kysymykset osallistumishakemuksen antamiseksi on toimitettava viimeistään aikana kirjallisesti sähköpostilla Kauniaisten kaupungin kirjaamoon, Kysymykset tulee toimittaa suomen- tai ruotsinkielisinä. Mikäli asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa Kauniaisten kaupungin kirjaamoon viimeistään yllämainittuna ajankohtana. Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi puheluihin ei voida vastata. Saadut kysymykset, niihin annettavat vastaukset, mahdollisten epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset ja hankintailmoitukseen liittyvät lisäkirjeet tulee hankintayksikkö toimittamaan viimeistään Kauniaisten kaupungin internet-sivuille osoitteeseen: Kukin ehdokas on velvollinen tarkistamaan mainitun aineiston ja siihen liittyvät lisätiedot mainitusta www-osoitteesta ennen osallistumishakemuksen jättämistä. Muita lisätietoja ei katsota hankintayksikköä sitoviksi.

3 OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE sivu 3 Osallistumishakemukset tulee toimittaa viimeistään klo 12:00 kirjallisesti Kauniaisten kaupungin kirjaamoon osoitteeseen o Kauniaisten kaupunki, Yhdyskuntatoimi Kirjaamo PL 52 / Kauniaistentie Kauniainen tai o Merkitkää kuoreen / sähköpostin aiheriville: Osallistumishakemus Villa Bredan palvelukeskus, kokonaisurakka. Määräajan jälkeen saapuneita osallistumishakemuksia ei huomioida. Vaatimuksiin pyydetään yksiselitteinen vastaus Kyllä tai Ei. Vähimmäisvaatimuksena on, että kaikkiin taulukon 1 kysymyksiin vastataan kyllä. Joissain yksilöidyissä kohdissa edellytetään asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Tällöin pyydetään yksilöimään liitenumero, jotta oikeat asiakirjat on mahdollista varmasti löytää osallistumishakemuksestanne. Kilpailun voittajalta tullaan tarkastamaan kaikki soveltuvuuteen liittyvät asiakirjat sekä ennen sopimuksen tekemistä että sopimuskauden kestäessä. Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset on toimitettava myös osallistumishakemuksen liitteen 1 mukaisesti. Ehdokas, joka syyllistyy hankintalain vastaiseen menettelyyn ja/tai väärien tietojen antamiseen toimittaessaan pyydettyjä tietoja, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Mikäli tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset eivät täyty, hankintayksiköllä on oikeus ja velvollisuus sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta. Osallistumishakemuksen tekijä voi täyttää lomakkeen sähköisesti tai se voidaan täyttää käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa ja vain tämä lomake täytettynä sekä tässä lomakkeessa mainitut liiteasiakirjat edellytetään toimitettavaksi osallistumishakemuksena. Osallistumishakemus liitteineen tulee tehdä suomen- tai ruotsin kielellä. Pyydämme, että mitään mainos- tai vastaavaa materiaalia ei liitetä osallistumishakemukseen. Ylimääräistä materiaalia ei voida ottaa huomioon, joten sen liittäminen ei tuota hakijalle mitään etua.

4 OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE sivu 4 3. Ehdokkaalle asetettavat minimivaatimukset 3.1 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne: Ehdokkaalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja ehdokas on merkitty kaupparekisteriin, jos ehdokkaan sijaintimaan lainsäädäntö vaatii rekisteröitymistä. Ehdokas on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin, jos ehdokkaan sijaintimaan lainsäädäntö vaatii rekisteröitymistä. Ehdokas on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja työeläkemaksunsa. Näissä ei saa olla laiminlyönniksi katsottavia maksamattomia eriä. Ehdokkaalla on toiminnan vastuuvakuutus, vakuutussumma on vähintään Viimeksi päättyneen kahden (2) tilikauden liikevaihdon pitää olla kullakin tilikaudella vähintään 10,0 milj. euroa (alv 0 %). Perustettavan yhtiön tai yhteenliittymän taustalle nimettyjen tahojen liikevaihdot voidaan laskea yhteen. Ehdokkaan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin pitää olla vähintään tasolla tyydyttävä (A), Suomen Asiakastieto Oy tai vastaava. 3.2 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys: Ehdokkaalla tulee olla referenssinään vähintään kolme (3) suomalaisten määräysten ja ohjeiden mukaan suunniteltua, tarjouksen jättöhetkellä hyväksytysti vastaanotettua, laajuudeltaan vähintään brm2:n uudisrakennus- tai peruskorjauskohdetta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta Ehdokkaan henkilöstölle asetettavat minimivaatimukset Työnjohdosta vastaavan henkilön ja hänen varahenkilönsä tulee tuntea suomalainen rakentamista ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö ja ohjeet. Ehdokkaan tulee esittää työnjohdosta vastaavan henkilön henkilöreferenssit koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä suomen kielen taidosta ja suomalaisen lainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemuksesta tarjouslomakkeeseen liitettävissä ansioluetteloissa (CV). Ehdokkaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kokemusta vähintään em. referenssikohteen tasoisen vaatimusluokka A - Vaativa uudisrakennus- tai peruskorjaushankkeen vastaavan työnjohtajan tehtävästä. Ehdokkaan tulee ottaa huomioon, että Ympäristöministeriö julkaisi uudistuneen MRL:n mukaiset asetukset ja ohjeet koskien suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksia sekä näihin liittyvien tehtävien vaatimusluokkia. Asetukset ovat voimassa alkaen. Ehdokkaan vastuullinen työnjohtaja tulee nimetä osallistumishakemukseen. Ehdokkaan nimeämällä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden työnjohtokokemus uudisrakennus- tai korjausrakentamisen talonrakennushankkeissa sekä viimeisen (3) vuoden ajalta vähintään yksi (1) uudisrakennus- tai peruskorjauskohde, joka on laajuudeltaan vähintään brm 2.

5 OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE sivu 5 Ehdokas sitoutuu siihen, että vastuullista työnjohtajaa ei vaihdeta ilman tilaajan kirjallista suostumusta. Mikäli vastuullinen työnjohtaja vaihtuu, on tilalle tulevan henkilön täytettävä edellä mainitut vähimmäisvaatimukset. 3.3 Ehdokkaan nimeämille taloteknisten töiden aliurakoitsijayrityksille asetettavat minimivaatimukset 4. Päätöksentekoperusteet 5. Tarjouspyyntövaihe Ehdokkaan tulee urakkatarjousvaiheessa sitovasti nimetä urakkasuoritukseensa kuuluvien taloteknisten töiden yritykset sekä niiden vastuuhenkilöt. Ehdokkaan tarjousvaiheessa sitovasti nimettyjen taloteknisten aliurakoitsijayritysten liikevaihto pitää olla kahden (2) viimeksi valmistuneen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan kullakin tilikaudella vähintään Tarjouskilpailuun valitaan osallistumishakemuksen jättänyt ehdokas, joka täyttää kohdan 3 mukaiset vähimmäisvaatimukset ja on esittänyt selvitykset osallistumishakemuslomakkeen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Valituille tarjoajille lähetetään tarjouspyynnöt, joissa kokonaisurakkaan asetettavat vaatimukset ja sopimusehdot kuvataan täsmällisemmin. Valintaperusteena on halvin hinta. 6. Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta 7. Kokonaisurakan sisältö Hanke käsittää Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen. Rakennuspaikan osoite on Bredantie 16, Kauniainen. Hankkeen laajuus on noin brm 2, jakaantuen seuraaviin kokonaisuuksiin: peruskorjaus 3340 brm 2 laajennus 3660 brm 2 pysäköintihalli 900 brm 2. Hankintaan sisältyy hankkeen kokonaisurakka tarjouspyyntöasiakirjojen esittämässä laajuudessa. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa pääurakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana, jolla on päätoteuttajan velvollisuudet sekä vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Kokonaisurakka käsittää rakennustekniset-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-. rakennusautomaatio- ja keittiölaitetyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

6 OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE sivu 6 8. Jatkotoimenpiteet 9. Hankkeen aikataulu Urakka toteutetaan kiinteähintaisena urakkana. Sopimusehtoina käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Hankkeen virallisena kielenä käytetään suomen kieltä. Osallistumishakemusten perusteella valituille ehdokkaille lähetetään tarjouspyynnöt, jotka tulee jättää tarjouspyynnössä esitettävällä tavalla ja ajankohtana. Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: Tarjoajien valinta syys-lokakuu 2015 Tarjouskilpailu loka-marraskuu 2015 Valintapäätös 12/2015-1/2016 Toteutusaika 2/2016-4/2017. Kauniainen Tommi Metsälä rakennuttajapäällikkö Kauniaisten kaupunki

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA FinnHEMS Oy (jäljempänä myös tilaaja tai hankintayksikkö ) kutsuu osallistumaan Hilma-ilmoituskanavassa 03.02.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot