Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteidenkorkeakoulu Kon Kokeellisetmenetelmät Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen Koesuunnitelma Ryhmätyö TimoHämäläinen MikkoKalliomäki VilleKallis AriKoskinen DaiTrinh Palautuspäivämäärä:

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO AKUSTIIKKA SULJETUNTILANAKUSTIIKKA TOTEUTUS MITTAUSMENETELMÄT KOEJÄRJESTELY MITTALAITTEISTO AIKATAULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA VIRHETARKASTELU...10 LÄHTEET...12

3 1. Johdanto Kunmusiikkiakuunnellaankotistereoistaolohuoneessa,ontälläkuuntelutilalla merkittävä vaikutus kuuntelukokemukseen. Normaalitilanteessa korva vastaanottaasekäsuoria,ettäheijastuneitaääniaaltoja.suoranääniaallotovatlähimpänä sitä informaatiota, mikä alkuperäisessä tallenteessa on. Heijastuneet ääniaallot taas kulkevat erirajapintojenkauttajavaimenevatnäidenominaisuuksienmukaisesti,kunneslopultasaapuvatviiveelläkorvaan.tämäviiveelläkorvaantullut äänikoetaanjälkikaikuna.tilanteestariippuenvoijälkikaikuollapositiivinenilmiö.liiallinenjälkikaikuonkuitenkinepäsuotuisatilanne,silläihmisenaivojen on mahdotonta paikallistaa ääniä enää ja äänen erottelevuus, dynamiikka ym. ominaisuudetkärsivät. 2. Akustiikka Onolemassasuosituksia erijälkikaiunta-ajalleeritiloissaja käyttöolosuhteissa. Tässätutkimuksessaemmekuitenkaankeskityhuoneenakustiikkaan,vaantutkimmeerimateriaalienkykyävaimentaaeritaajuusalueillatapahtuvaaäänenvärähtelyä.Ajatuson,ettätämänperusteellasaadaanvoimakkaastikaikuvaahuonettakäsiteltyäsiihensuuntaan,jossakuuntelukokemusonselkeämpi,dynaamisempi,erottelevampijasyntynytäänikenttäehyt. Äänionväliaineenpitkittäistätaipoikittaistaaaltoliikettä.Väliainevoiollakiinteässä, nestemäisessä tai kaasumaisessa olomuodossa. Ääniaaltojen nopeuteen vaikuttavat väliaineen massa ja elastisuus. Kiinteillä aineilla jäykkyyttä kuvaa kimmokerroin; ilmassa kimmokerrointa vastaava arvo saadaan paineen ja adiabaattisen kaasulain kertoimen tulona. Ilmassa liikkuvan ääniaallon tapauksessalämmönsiirtymistäeitarvitseottaahuomioon,koskaääniliikkuuniinnopeasti,ettälämpöeiehdisiirtyäaaltoliikkeensynnyttämienpaine-erojenvälillä. Äänennopeudellekaasussavoidaanjohtaakaava: = (1) Kaavaosoittaa,ettääänennopeuskuitenkinriippuuympäristönlämpötilastaja moolimassasta, johon puolestaan vaikuttaa ilmankosteus. Ympäristön paine ei vaikuta äänennopeuteen kaasussa. Lämpötilan kasvaessa myös äänennopeus kasvaa, ilmankosteuden kasvaessa moolimassa kasvaa ja äänennopeus puolestaanpienenee.[2,s.1-7.] Ääntämitattaessaoleellisiasuureitaovatteho,intensiteettijaäänenpaine.Intensiteettikuvaaenergiavirtaapinta-alanläpi.Äänenpainettakäytetäänäänenmittarina,koskaihmistenkuuloelimetovatherkkiäpaineelle.Sitäonmyöshelpompi mitatakuinintensiteettiä.impedanssinjamitatunäänenpaineenavullavoidaan laskeaintensiteetti.impedanssionääniaallonpainekomponentinjanopeuskomponentinamplitudiensuhde.painejaintensiteettiovatyhtäsuuria,josmitataan yhtäääniaaltoa.useammanääniaallonesimerkiksialkuperäisenääniaallonheijastusten vaikuttaessa paine ja intensiteetti saavat eri arvot. Kaikkia suureita

4 mitataandesibeleinäjohonkinkontrolliarvoonverrattuna,esimerkiksi20µpa.[2, s ] Josäänisaaedetävapaastiäänilähteestä,äänenintensiteettipieneneeetäisyyden neliönä,koskapinta-ala,jolletehojakautuu,kasvaaetäisyydenlisääntyessä[1,s. 9].Mittauksiatehtäessääänilähteenjamittalaitteenetäisyydelläonsiismerkittävävaikutusmittaustuloksiin.[2,s ] Kuva1.Äänenintensiteetinheikkeneminenetäisyydenneliönä[1,s.9]. Koskaäänenpainejaäänentaajuusvaikuttavatäänenvoimakkuudenaistimiseen, senmittaaminenonongelmallista.mittalaitteenonkinannettavaarvioitujatuloksia, jotka saavutetaan painottamalla eri absoluuttisen äänenpaineen taajuuksia. Riippuenäänenpaineestakäytetäänkuvassaesitettyjäerilaisiapainotuskäyriä eli -suotimia. Jotta tulokset olisivat tarkoituksenmukaisia, mittauksissa tulee varmistaa,ettäääniaallostamitataanvähintäänyksijakso.mittajaksoavoisäätää mittalaitteissasiten,ettälyhyellävasteellasaadaantietoapienistääänenvoimakkuudenvaihteluistajapitkällävasteellakeskiarvotettutulos.[2,s ]

5 Kuva2.Äänenvoimakkuudenmittauksessakäytettäviäpainotuskäyriä[1,s.39]. Kuva3.Ihmisenkuuloaluejaäänenvoimakkuuseritaajuuksilla[1,s.51] Ihmisten kykyä aistia ääniä koskevaa tutkimusta kutsutaan psykoakustiikaksi, jokaonakustiikkaanverrattunasubjektiivistajatäysinkokeellistatutkimusta[2, s ]. Ihmisen kuuloalue ulottuu keskimäärin 20 Hz:stä Hz:n. 20:n ikävuodenjälkeenylärajaontippunut16000hz:njalaskeesiitäaina000hz:n astiihmiseneliniänaikana.kutenkuvastavoidaannähdä,korkeattaajuudetvoi kuullapienemmällääänenpaineellakuinmatalatäänet.pieninkuultavissaoleva äänenpaineon10-5 Pajakipukynnyson64Pa:nkohdalla.Semitenvoimakkaana ääniaistitaan,onvaikeastimitattavasubjektiivinensuure,eikäriipupelkästään ääniaallonamplitudista.eritaajuksiset,muttaäänenpaineeltaanyhteneväisetääniaallot,aistitaanvoimakkuudeltaaneriävinä.tämäominaisuusonesitettykuvan

6 voimakkuuskäyrinä. Yli 000 Hz:n kohdalla käyrä aloittaa aaltomaisen liikkeen,jokajohtuukorvakäytävässäominaisvärähtelytaajuudesta.[2,s ] Ihmisenkuuloaistinerottelukykyonkeskimäärinnoin12.5Hzeli,joskahdeneri ääniaallon taajuuksien ero on alle tämän, ei ihminen kykene erottamaan ääniä toisistaan[2,s.71-75].ihmisenkuuloelimetaistivatheijastuneetääniaallotalkuperäistäääniaaltoavahvistavana,josniidenvaihe-eroonalle30ms.sitäsuurempivaihe-eroaistitaankaikuna.tätenonpäädytty20ms:nihanteelliseenmaksimiviiveeseen.[2,s.105.] 2.1. Suljetun tilan akustiikka Useinäänilähteitävoiollauseampiataiäänilähdeeiolevapaassatilassa,jolloin äänieikäyttäydyyksinkertaisillakaavoillaennustettavallatavalla.josääniaaltojentehoonsamaesimerkiksi,kunsamaasignaaliasoitetaankahdestakaiuttimestataiääniaaltoheijastuujayhdistyyviereiseenaaltoonpaineetsummautuvat.josääniaallotovatsamassavaiheessa,äänenpainetuplaantuu,josääniaallot ovatvastakkaisissavaiheissa,äänenpaineetkumoavattoisensa.josääniaaltoheijastuuuseitakertojajayhdistyyheijastumattomaanaaltoon,ääniaallotpoikkeavattoisistaanintensiteetiltään,amplitudiltaanjaaallonpituudeltaan,jolloinsyntyväsumma-aaltoonvääristynytversioäänilähteensynnyttämästäaallosta.[2,s. 20.] Kaikuna tunnettu äänten heijastuminen on kuuntelukokemuksen kannalta jossainmäärintoivottua,muttaaiheuttaauseinongelmia Suljetussatilassaääniheijastuutasaisistapinnoista,siroaaepätasaisistapinnoista ja osittain absorboituu pintamateriaaleihin. Heijastuneet ääniaallot aistitaan viiveestä riippuen alkuperäisten ääniaaltojen lisääntyneenä voimakkuutena ja kaikuna. Pintojen muodolla ja materiaaliominaisuuksilla voidaan vaikuttaa heijastumisen ja absorbtion suhteeseen ja siten saavuttaa toivottu kuuntelukokemus.[2,s ] Eri materiaaleille on määritetty absorptiokertoimia, jotka määrittävät kuinka suuriosaäänienergiastaabsorpoituumateriaaliinjakuinkasuuriosaheijastuu takaisin tai läpäisee materiaalin. Kertoimet vaihtelevat eri äänentaajuuksilla. Korkeataajuuksinen,ylikHz,äänienergiaabsorboituuumyösilmaan.Erityisesti ilmankosteusjapienetpartikkelitvaikuttavatilmanabsorptiokykyyn.näitätaajuuksiamitattaessaonkinerityisentärkeäätietäämuutoksetilmankoostumuksessa.[2,s ] Äänenabsorptiomateriaalitvoidaanjakaakahteenperustyyppiin:huokoisetvaimentajatjaresonoivatvaimentajat.Huokoisillavaimentajilla,esimerkiksimatoilla,verhoillataimuillapehmeillämateriaaleilla,vaimentumismekanismionkitka, johon vaikuttavat nopeuskomponentti ja vaimentavan materiaalin pinta. Koska kitka riippuu nopeuskomponentista, vaimentimen sijoittelu suljetussa tilassa mahdollisestiolevaankovaanpintaannähdensekävaimentimenpaksuusvaikuttavat voimakkaasti absorptiokykyyn. Nopeuskomponentti lähestyy nollaa voimakkaastiheijastavaapintaalähestyttäessä.nopeuskomponenttisaamaksimiarvonneljäsosa-aallonpituudenpäässäpinnasta elitehokasvaimennintuleesijoitellataimitoittaasiten,ettäjotainaallonpituuttatehokkaastivaimentavaamateriaaliaonoltavasopivallaetäisyydelläheijastavastaseinästä.kitkanarvokasvaa pinta-alansekääänentaajuudenfunktiona,jotenmatalientaajuuksienvaimenta-

7 miseenvaaditaanlaajapinta-alaja sopivaetäisyysheijastavasta seinästätaieri mekanismillatoimivavaimennin.[2,s ] Resonoiva vaimennin muuntaa äänienergian painekomponenttia resonoivan elementinvärähtelynäilmeneväksikineettiseksienergiaksisekälämpöenergiaksi. Tyypillisessä, kuvassa esitetyssä, rakenteessa resonoiva paneeli asetetaan sopivalleetäisyydellekiinteästäpinnastasiten,ettäelementtivoivärähdellävapaasti.tehokkaastivaimentuvaäänentaajuusriippuuresonoivanelementinmassastasekätaaksejäävästäilmavälistä.erimekanismeintoimiviavaimentimiayhdistelemälläsaadaanaikaanlaajallaaallonpituusalueellatoimivavaimennin.[2,s ] KuvaTyypillinenresonoivavaimennin[1,s.209). Resonoivan ohuen paneelin ominaistaajuudelle voidaan laskea likiarvo seuraavallakaavalla,jossaonpaneelinneliömassajaonilmaväli[2,s.308].: = (2)

8 3. Toteutus 3.1. Mittausmenetelmät Koejärjestelyntavoitteenaontutkiaerieristemateriaalienäänenvaimennusominaisuuksiaeritaajuusalueilla.Mitattavasuurekoejärjestelyssäonäänenpainetaso.Äänenpaineonääniaallonaiheuttamahetkellinenpaineenvaihtelustaattiseen paineensuhteen.äänenpainetasoonäänenpaineentehollisarvonjavertailupaineensuhteenneliönkymmenkertainenlogaritmikahdellakymmenelläkerrottuna. Äänen painetason yhtälö on esitetty kaavassa (3) ja sen yksikkö on äänenpainedesibelidb. = 20lg( ) (3) Äänenintensiteetillämääritelläänääniaallonkuljettamantehonpinta-alaakohti. SenyksikköonW/m 2 Pienin intensiteetti, jonka ihmiskorva kykenee havaitsemaan on2,5 10 W/m 2 Korvan havaitsemalla äänen intensiteetillä ei ole ylärajaa,muttaw/m 2 ylittävänäänenintensiteettialkaatuottaakipuaistimuksiakorvassa.intensiteettitasomääritelläänvertaamallamitattavanäänenintensiteettiästandardinmäärittämäänreferenssitasoonnähden.intensiteettitasonlaskukaava on esitettyä kaavassa (4). Koska ilmassa etenevän ääniaallon lähteenä on yleensä pistelähde, muodostuu aallosta palloaalto. Äänen energia jakautuu näinollenpinta-alalle,jonkasuuruusonr Intensiteettitaso = (10) log ( 0, ) (4) Aina intensiteetin kasvaessa 10-kertaiseksi, intensiteettitaso kasvaa 10 desibeliä. Näin ollen intensiteetin lisääntyminen 1000-kertaiseksi tarkoittaa 30 desibelin kasvua intensiteettitasossa. 3.2 Koejärjestely Koejärjestelytoteutetaansuljetussatilassa kuvan mukaisesti.alustavastimittauksetsuoritetaanaaltoyliopistondesignfactorynisossaluentosalissaelistagella.tilantuleeollatarpeeksisuuri,ettääänenkulkuäänilähteenjamittausmikrofoninvälilläolisimahdollisimmanhäiriötöntä.eripinnoiltaheijastuvatääniaallothaittaavatmyösmittaustuloksia,jotenmittalaitteistopitääpystyttääniin,että kaikiltahäiriöiltävältytäänmahdollisimmantehokkaasti Koejärjestelyssätarvittavatmittausvälineetovat: - Windows-pohjainentietokone - REWv5-tietokoneohjelma - Behringerb2031a-studiomonitori - minidspumik-1-mittausmikrofoni Koejärjestelyssämittausmikrofoniasetetaansuurenvaneri-taimuunlevynsisällesamaantasoonlevynpinnankanssasiten,ettämittausmikrofoniavartenporataanensinsopivareikälevyyn.Sekälevyettämikrofoniseisovatomillajalustoillaan,jottaneeivätolekosketuksissatoisiinsa.Näinpyritäänmyösosaltaanvälttymäänhäiriöltämittaustuloksissa.

9 Mitattaviksiäänentaajuusalueiksivalittiin:125,250,500,000,000ja000 Hz. Nämä arvot valittiin kirjallisuudesta löydettyjen aiempien tutkimustulosten perusteella.[1] Äänilähteenä käytetään Behringerin studiomonitoria. Tutkittava kappale asetetaanmikrofonineteenniin,ettäseonäänilähteenjamikrofoninvälissä.tietokoneellajaohjelmistollaohjataankaiuttimestalähtevääääntäjasentaajuutta.samallalaitteistollatallennetaanmittausmikrofonindataarew-ohjelmistonavulla. Mittausmikrofonindatanavullavoidaanvertaillaerimateriaalienäänenvaimennuskykyä. Äänilähteenetäisyysmikrofonistatulleeolla0,5-1m.Lattiastamitattunaäänilähteen tulee olla vähintään 1,5-2 metrin korkeudella, jotta vältytään ääniaaltojen kimpoaminenlattiastamikrofoniin.kaiutinjokoripustetaanroikkumaanvapaastikatostasiltanosturinavullataisenostetaansopivantasonpäälle. Tutkittaviamateriaalejaovatalustavastivaneri,uretaani,styroksilevy,eristysvilla,akryylijavaahtomuovi.Materiaalittarkentuvatvielämyöhemmin,kunerimateriaaliensaatavuudetsaadaanselvitettyä.Tavoitteenaonkuitenkinpyrkiätestaamaan käytettävissä olevan ajan puitteissa mahdollisimman kattavasti useita erilaistamateriaalia. Mitattavanmateriaalinmitatovatnoin30x30cm.Kaikkitutkittavatmateriaalit leikataansamankokoisiksipaloiksi,jottatutkimuksentuloksetolisivatmahdollisimmanyhteneväisiäjakeskenäänvertailukelpoisia.tavoitteenaonmyöskokeilla eri materiaalien paksuuden vaikutusta vaimennuskykyyn. Tämä toteutetaan yksinkertaisestilaittamallauseampisamankokoinenkerroseristäväämateriaalia mikrofoninjaäänilähteenvälille. Koejärjestelynluotettavuudenvarmistamiseksimittauksettoistetaanuseitakertojasamoillaarvoillajamateriaaleilla.Toistojasamoillaarovillatuleetehdävähintäänkymmenenkappaletta.Varmistamallamittaustulostenyhteneväisyyden erimittauskertojenvälilläpyritäänvälttymäänkarkealtasatunnaiseltavirheeltä Mittalaitteisto Signaalinmittaussuoritetaankoetilassa,jokaonesitettykuvassa5.Mittaussuoritetaankoetilassailmanakustointia.Mittaukseenkäytetyttärkeimmätkomponentitonesitettyalla: 1. Windows-pohjainentietokone 2. REWv5tietokoneohjelma 3. Behringerb2031astudiomonitori 4. minidspumik-1mittausmikrofoni

10 Kuva5.Koetilajamittalaitteisto ÄänenaiheuttamiaäänenpaineenintensiteetinmittaukseenkäytetäänsiihensoveltuvaaREWv5tietokoneohjelmaajaminiDSPUMK-1mittausmikrofonia.Mikrofonionkalibroitujasenkalibrointitiedostonladataanvalmistajansivuiltaennenensimmäistämittausta. Mittausmikrofonintavoitteenaonhavaitaäänenaiheuttamiaäänenpaineenmuutoksia. Toimintaperiaate on yksinkertainen. Äänenpaine muuttaa mikrofonin ja kalvontakanaolevantaustalevynvälistäkapasitanssia,jonkamuutosyhdessäpolarisaatiojännitteen kanssa aiheuttaa jännitevarauksen. Tämä varaus siirretään mikrofonin integroidulle äänitasomittarille, joka muuttaa edelleen digitaaliseen muotoon. Tämän jälkeen tietokoneohjelmalla voidaan analysoida saatua dataa taajuusvasteena. Mittausmikrofonintärkeimmätominaisuudetonesitettytaulukossa [3]. Taulukostanähdään,ettämittausmikrofoninmittausalueulottuu20hertsistä20kilohertsiin1dBvirheenrajoissa. Taulukko1.MiniDspUMIK-1mittausmikrofoninteknisettiedot,muokattu[3] Tekniset tiedot Taajuusvaste 20 Hz - 20kHz +/- 1dB, kalibroitu USB Audio USB Audio luokka 1 Resoluutio 24bit 44.1 tai 48 khz Lähdön melutaso -74 dbfs Kaiutinelementtinä käytetään Behringer studiomonitoria b2031a, jonka tärkeimmätominaisuudetonesitettytaulukossa[4].kyseinenstudiomonitorion aktiivikaiutin,jokamuuttaatässätapauksessaäänikortiltasaapuvanlinjatasoisen

11 signaalin (0 1V vaihtovirran) ilmapaineen vaihteluiksi eli ääneksi. Tämä studiomonitorikaiutin sisältää samassa kotelossa kaiutinelementin, aktiivisten 265 teholähteen, Butterworth-neljännen kertaluvun jakosuotimen ja erilliset sisäänrakennetut päätevahvistimet kaiutin elementille. Tulevan signaalin taajuus jaetaan vahvistimille aktiivisuotimilla ennen vahvistusta [5]. Aktiivikaiuttimen jakosuodattimentoiminnanansiostaseeioleriippuvainenkaiuttimentaajuuden mukaan vaihtelevasta kuormasta. Jakosuodatus on tarkempi ja lineaarisempi kuinpassiivikaiuttimessa.kullekinäänialueelleonomavahvistin,jokaeivaikuta toisenäänialueenvahvistukseen.ympäristönlämpötilakuitenkinvaikuttaavahvistimentoimintaanjatämäonotettavahuomioonmittauksensuorittaessa. Kaiuttimen elementtien erilaiset suuntakuviot saattavat aiheuttaa ongelmia. Suuntakuviotmuuttuvatelementinhalkaisijankoonmuuttuessa.Tämätaasvaikuttaaeritaajuuksienintensiteettiin[6]. Monitorin toistokäyrän alue alkaa vasta 50 Hertsistä ja ulottuu 21 kilohertsiin. Tämäseikkaonotettavahuomioonmittauksensuorittaessa. Taulukko2.B2031astudiomonitorinteknisettiedot,muokattu[4] Äänisisääntulot XLR-liitäntä servo-symmetroitu sisääntulo 6,3 mm jäkkiliitäntä servo-symmetroitu sisääntulo Sisäänmenovastus 10 kohm Maks. Sisääntulotaso +22 dbu Kovaääninen Korkeiden äänten kaiutin 22 mm kalotti, ferrofluidijäähdytetty Bassokaiutin 220 mm, polypropylentikalvo Vahvistin 0.1 % THD 140 Wattia Huipputeho 265 Wattia Jakosuodatin Tyyppi aktiivinen, Butterworth-neljännen kertaluku Vastaanottotaajuus 2 khz Järjestelmätiedot Toistokäyrä 50 Hz - 21 khz Äänenpaine max. 116 db 1m (pari) 4. Aikataulu viikko DL vk Koesuunnitelma vk Päivitettykoesuunnitelma

12 vk10ta11 7.tai14.3. Menetelmäesitys vk1011 Mittauslaitteistonhankintajakokoaminen vk12 Mittaus vk13 Analysointi vk14tai tai11.4 Tulostenesitys vk Loppuraportti Koesuunnitelma17.2. Tuloksetanalysoitujaesitystehty4.4.tai11.4.mennessä 5. Turvallisuussuunnitelma Mittausten aikana mittaajien korvat altistuvat testiäänelle, jonka voimakkuus ylittää100db.mittauksenajaksimittaajienkuuloonsuojattava.testattavienmateriaalienkäsitellyssäontarvittaessakäytettäväkäsi-jahengityssuojaimiamateriaaleistairtoavienkuitujentaipölynvuoksi.muutasuoraaterveydellistähaittaa eitestauksenaikanasynny.kokeidenaikanaonsyytänoudattaayleistähuolellisuuttajatarkkuutta. 6. Virhetarkastelu Mittamikrofonin ilmoitettu epätarkkuus on +/-1 db. Kaiuttimen taajuusvaste saattaa hieman muuttua testin aikana komponenttien lämpötilan muuttuessa. Virhesaadaanmitattuakokeenaikanatekemälläkokeenalussajalopussavertailumittaukset,joissahavaitaankaiuttimenantamavirhe. Testitilasaattaaaiheuttaahäiriötätuloksiin.Tietyillätaajuuksillaseinistäheijastuvatääniaallotkumoavattaivahvistavatvastaantuleviaaaltojasuperpositioperiaatteenmukaisesti.Tämänäkyymittatuloksissasiten,ettätietyttaajuudetvaimentuvat. Koejärjestely on pyritty rakentamaan siten, että kyseisten ilmiöiden vaikutusonmahdollisimmanvähäinen.mikrofoninympärilläonlaajaseinäjonka tarkoitusonohjatamikrofonilleainoastaansuoraankaiuttimeltatulevatääniaallot. Kaiutinonkohdistettavakohtimikrofonia.Vääräsuuntaussaattaaaiheuttaatiettyjen taajuuksien vaimentumista. Ennen mittauksia testaan myös, ettei kaiuttimenasentoaiheutahäiriöitämittaustuloksiin. Koepaikallataustahälynvaikutuseliminoidaankäyttämällätarpeeksivoimakasta testiääntä, jolloin taustahälyn maksimivoimakkuus on selvästi alle testiäänen voimakkuuden. Ennen mittausta taustahäly mitataan ja mittauksissa käytetään kaksikertaakovempaatestiääntä. 10

13 Edellämainitutvirhetekijätpyritäänminimoimaankokeenaikanajanepysyvät muuttumattominakaikkienmittauksienajan,jotenneeivätsitenvaikutavertailtaviinarvoihin.nesaattavatvaikeuttaavertailtavienarvojenhavainnointia. Mikrofonintarkkuus Kaiuttimentarkkuus +/-1dB eiilm. (todennetaanmittauksenyhtedessä) 11

14 LÄHTEET [1] F. Alton Everest, THE MASTER HANDBOOK OF ACOUSTICS, Fourth Edition, McGraw-Hill,Yhdysvallat,2001. [2]Howard,D.Angus,J.2001.AcousticsandPsychoacoustics.Secondedition. Oxford:FocalPress. [3] Verkkolehti. Viitattu Saatavissa %20Umik.pdf [4]Verkkolehti.Viitattu Saatavissa df [5]Verkkolehti.Viitattu Saatavissa [6] Verkkolehti.Viitattu Saatavissa https://www.hifistudio.fi/fi/servlet/fetchreviewfile?id=25 12

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Pekka Taina PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Laajakaista-absorbentti

Laajakaista-absorbentti Denis Siponen Laajakaista-absorbentti VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka Ilmatekniikka ja Akustiikka Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

TIMO SUNDELIN KIVIMATERIAALIN TUNNISTUS PUUNKÄSITTELYPROSESSISSA Diplomityö

TIMO SUNDELIN KIVIMATERIAALIN TUNNISTUS PUUNKÄSITTELYPROSESSISSA Diplomityö TIMO SUNDELIN KIVIMATERIAALIN TUNNISTUS PUUNKÄSITTELYPROSESSISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Tarmo Lipping Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta 28

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu. Olli Oksa. Palvelinsalien työympäristömelun selvitys

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu. Olli Oksa. Palvelinsalien työympäristömelun selvitys Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Olli Oksa Palvelinsalien työympäristömelun selvitys Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 20.11.2012

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus

Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus Veli-Matti Yli-Kätkä Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 18.9.2013.

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa

Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa ESPOO 00 VTT TIEDOTTEITA 160 Markku Hentinen, Pertti Hynnä, Tapio Lahti, Kalervo Nevala, Aki Vähänikkilä & Markku Järviluoma Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Wienerberger Oy Finnsementti Oy RT Valmisbetonivaliokunta

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.11.14 P2161 Raportti 1 (16) Mauno Aho 4.11.14 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU

VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.1.214 P22789 Raportti 1 (17) Mauno Aho 2.1.214 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

Java 3D:n hyödyntäminen elementtimenetelmämallinnuksessa

Java 3D:n hyödyntäminen elementtimenetelmämallinnuksessa Java 3D:n hyödyntäminen elementtimenetelmämallinnuksessa Kimmo Tuppurainen 07.12.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Talonrakentamisen akustiikka

Talonrakentamisen akustiikka Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti 137 Tampere University of Technology. Institute of Structural Engineering. Research Report 137 Mikko Kylliäinen Talonrakentamisen

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA 5. 1.2 Varhainen historia 6. 1.4 Muunninrakenteet 8 2 MUUNNINTEN YLEINEN TEORIA 21

1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA 5. 1.2 Varhainen historia 6. 1.4 Muunninrakenteet 8 2 MUUNNINTEN YLEINEN TEORIA 21 0 Sisällysluettelo 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA 5 1.1 Sähköakustiikan sovellutusalueet 5 1. Varhainen historia 6 1.3 Terminologiaa ja peruskäsitteitä 7 1.4

Lisätiedot

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti:

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: 5. ÄÄNENMUOKKAUS 5.1 Yleistä Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: - Signaalin taajuussisältöön vaikuttavat laitteet, kuten taajuuskorjaimet ja suodattimet

Lisätiedot

3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA

3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA 3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA Audiotekniikassa esiintyy suuri määrä käsitteitä, joista monet ovat tuttuja sähkötekniikan ja fysiikan alueilta. Näiden käsitteiden soveltaminen äänitekniikkaan on varsin loogista,

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

EERO LEIVO HAMMASVAIHTEEN VIERINTÄPOIKKEAMAN MITTAUS JA ANA- LYSOINTI

EERO LEIVO HAMMASVAIHTEEN VIERINTÄPOIKKEAMAN MITTAUS JA ANA- LYSOINTI EERO LEIVO HAMMASVAIHTEEN VIERINTÄPOIKKEAMAN MITTAUS JA ANA- LYSOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Arto Leihtovaara Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA Joel Kalsi Opinnäytetyö Pohjois-Pirkanmaan Koulutusinstituutti Suunnitteluassistentin YOpohjainen tutkinto 2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003 Rakennusten magneettikenttien mittaaminen Sisältö Lukijalle... 1 1. Johdatus aiheeseen... 2 2. Magneettikentän lähteet rakennuksissa... 3 3. Pientaajuisten magneettikenttien

Lisätiedot

MITTAUSASEMA BALLISTOKARDIOGRAFISIIN MITTAUKSIIN

MITTAUSASEMA BALLISTOKARDIOGRAFISIIN MITTAUKSIIN AALTO-YLIOPISTO Sähkötekniikan korkeakoulu Elektroniikan laitos Mikko Paukkunen MITTAUSASEMA BALLISTOKARDIOGRAFISIIN MITTAUKSIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi Pro gradu Janne Ropponen Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Huhtikuu 2008 Tiivistelmä Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ionilähteissä syntyy röntgensäteilyä

Lisätiedot

9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA

9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA 9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA 9.1 Äänenvahvistus yleisölle (PA, saliääni) 9.1.1 Yleistä Kirjaimet PA tulevat englanninkielen sanoista public address. Tämä voitaisiin suomentaa vaikka "yleisölle osoitettu".

Lisätiedot