5 1 kpl AMMATTIKORKEAKOULULAKI (932/2014) ALKAEN. 6 1 kpl AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN UUDISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 1 kpl AMMATTIKORKEAKOULULAKI (932/2014) 1.1.2015 ALKAEN. 6 1 kpl AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl AMMATTIKORKEAKOULULAKI (932/2014) ALKAEN 6 1 kpl AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN UUDISTAMINEN 7 HANKE-ESITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN STRATEGISEN KEHITTÄMISEN RAHOITUKSESTA 8 1 kpl SAVONIAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ AMMATTIKORKEAKOULULAIN MUUTTAMISEKSI LUKUKAUSIMAKSUJEN OSALTA 9 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN VÄLISTEN KOULUTUSPOLKUJEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN ARVIOINTI 10 TOIMINNANOHJAUKSEN JA LAADUNHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN OSAKEYHTIÖSSÄ 11 1 kpl TOIMIEN/TEHTÄVIEN PERUSTAMINEN JA MUUTTAMINEN 12 1 kpl TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 13 1 kpl HAKIJAN SIIRTO-OPISKELIJAVALINTAA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 1 KOKOUKSEN AVAUS Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén avaa kokouksen. Sivu 2

3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti syyskauden 2014 kokousajankohdista ja -paikoista kokouksessaan (5 ). Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille eli seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus on toimivaltainen, kun sen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla enemmän kuin puolet. Todetaan 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuus 3) kokouksen päätösvaltaisuus. Sivu 3

4 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Sivu 4

5 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarkko Surakka ja Henna Tuomainen. Sivu 5

6 5 AMMATTIKORKEAKOULULAKI (932/2014) ALKAEN Tasavallan presidentti on vahvistanut uuden ammattikorkeakoululain, joka tulee voimaan alkaen. - Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Ammattikorkeakoululaki uudistui kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakoulujen rahoitus muuttui 100 % tuloksellisuuteen perustuvaksi. Lisäksi ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistettiin alkaen voimaantuleva ammattikorkeakoululaki ja sen tuoma taloudellinen ja hallinnollinen autonomia vahvistaa ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä. Laki mahdollistaa ammattikorkeakoulujen päätöksenteon sujuvuuden, perustehtävien toteuttamisen toimivissa rakenteissa sekä toiminnan oikeudenmukaiset ja riittävät kannusteet. Uudistus merkitsee suomalaisen korkeakoulusektorin siirtymistä uuteen vaiheeseen, jossa yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimivat rinnakkain vahvoina yhteiskuntaa uudistavina voimina. Ammattikorkeakoulut ovat vastaisuudessa osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan. Ammattikorkeakoulun toimieliminä lain mukaan ovat hallitus ja toimitusjohtajana toimiva rehtori. Ammattikorkeakoulussa tulee lisäksi olla vähintään yksi tutkintolautakunta tai vastaava toimielin. Ammattikorkeakoulun johtosäännössä määritellään muut mahdolliset toimielimet. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua. Laissa säädetään myös ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Perusrahoitus kootaan kokonaisuudessaan valtion vastattavaksi. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden automaatiojäsenyys ei toteudu. Eduskunnan perustuslakivaliokunta hylkäsi hallituksen esittämän mallin ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden kuulumisesta automaattisesti opiskelijakuntiin. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tiiviisti ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen kokonaisvaikutuksia. Lisäksi edellytetään, että ammattikorkeakoulutuksen on oltava työelämälähtöistä ja aluekehitystä tukevaa. Hallituksen tulee myös laatia ehdotus pakollisen terveydenhoitomaksun keräämiseksi ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 6

7 6 AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN UUDISTAMINEN Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on laatia ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiseksi siten, että se voidaan ottaa käyttöön vuoden 2017 alusta alkaen. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallityöryhmä on käynnistänyt työnsä lokakuussa 2014 ja ryhmässä on mukana Savonian rehtori Mervi Vidgrén. - Asettamispäätös OKM/56/040/2014 Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus voimassa olevan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiseksi siten, että uusi rahoitusmalli vahvistaa ammattikorkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Uudistettavan rahoitusmallin tulee turvata pitkäjänteisen kehittämisen mahdollisuudet kannustaen ammattikorkeakouluja samalla profiloitumaan, parantamaan laatua ja toimimaan tuottavasti ja taloudellisesti. Rahoitusmallin uudistamisessa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset, ammattikorkeakoulujen lakisääteiset tehtävät, profiloituminen sekä autonomian toteuttaminen. Rahoituskriteereissä käytettävien pohjatietojen on oltava luotettavia. Rahoitusmallille asetettujen tavoitteiden vuoksi rahoituskriteereitä ei voi olla suurta määrää. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 7

8 7 HANKE-ESITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN STRATEGISEN KEHITTÄMISEN RAHOITUKSESTA Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus määräytyy vuodesta 2015 lähtien uuden ammattikorkeakoululain 43 :n, ammattikorkeakouluista annettavan valtioneuvoston asetuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä annettavan asetuksen perusteella. Perusrahoitusta kohdennetaan ammattikorkeakouluille laskennallisin perustein ottaen huomioon toiminnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus sekä muiden koulutuspolitiikan ja tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perusteella. Viimeksi mainittujen tavoitteiden perusteella määräytyvä osuus rahoituksesta suunnataan ammattikorkeakoulujen strategiseen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee perusrahoitusta koskevat päätökset vuosittain valtioneuvoston tekemien kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden puitteissa. Ammattikorkeakoulukohtaiset rahoituspäätökset tehdään budjetin eduskuntakäsittelyn ja hyväksymisen jälkeen joulukuussa. Strategisen rahoituksen osuus perusrahoituksesta on tarkoitus säilyttää nykyistä hankerahoitusta vastaavalla tasolla vuosina 2015 ja Normaalikäytännön mukaan strategiarahoituksen suuntaamisesta sovitaan osana ministeriön ja korkeakoulujen välisiä sopimusneuvotteluja. Vuosina 2014 ja 2015 ei käydä sopimusneuvotteluja, joten opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellä ammattikorkeakouluilta esityksiä huomioon otettaviksi strategiarahoitusta vuosille 2015 ja 2016 suunnattaessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön aiemman linjauksen mukaisesti sopimuskauden strateginen rahoitus suunnataan ammattikorkeakoulu-uudistuksen toteuttamiseen ja sitä tukevaan strategiseen ja rakenteelliseen kehittämistyöhön. Esitykset pyydettiin toimitettava Opetus- ja kulttuuriministeriöön mennessä. Savonia on toimittanut Opetus- ja kulttuuriministeriölle hankeesityksen. Hanke-esitys koskee innovaatiokeskittymien vahvistamista ja sen kärkinä ovat Kuopio-kampus, energiatutkimuskeskus ja maito-osaamiskeskus. Hankkeessa Savonian strategiassa valitut painoalat ja maakunnan innovaatiokärjet nousevat keskeisesti esille. Hankeen sisältö esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 8

9 8 SAVONIAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ AMMATTIKORKEAKOULULAIN MUUTTAMISEKSI LUKUKAUSIMAKSUJEN OSALTA Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi päivätyllä kirjeellään lausuntoa esityksestä laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksen mukaan yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin säännökset EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Lukukausimaksun suuruus olisi vähintään euroa lukuvuodessa. Korkeakouluilla tulisi olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Lisäksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain tilauskoulutusta koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lausunnot oli toimitettava Opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään Savonia on antanut asiassa lausunnon. - Lausunto Savonian lausunnossa todetaan, että Savonia pitää tärkeänä korkeakoulujen koulutusviennin mahdollisuuksien parantamista ja että Savonia kannattaa esitettyyn lukukausimaksuun siirtymistä. Samalla todetaan myös, että julkisin varoin järjestettävä suomen- tai ruotsinkielinen korkeakoulututkintoon johtava koulutus säilyy edelleen opiskelijoille maksuttomana. EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävillä maksuilla ei saa olla vaikutusta ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 9

10 9 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN VÄLISTEN KOULUTUSPOLKUJEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN ARVIOINTI Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa vuosina ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välisiin koulutuspolkuihin ja työelämäyhteistyöhön liittyvän arvioinnin. Arviointi koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä sekä ammattikorkeakouluja, jotka toteuttavat tutkintoon johtavaa koulutusta. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämistä sekä koulutuspoliittista päätöksentekoa palvelevaa arviointitietoa koulutuspolkujen toteutumisesta, koulutuspolkuihin vaikuttavista koulutuspoliittista ja koulutusprosesseihin liittyvistä tekijöistä sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä koulutuspolkujen sekä työelämän ja alueiden kehittämisessä. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on tuoda esiin joustavia koulutuspolkuja ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä edistäviä toimintatapoja ja hyviä käytänteitä. Koulutuspolkuja tarkastellaan sekä nuorten että aikuisten tutkintotavoitteisen koulutuksen näkökulmista. Arviointiryhmä on koottu siten, että ryhmässä on asiantuntemusta molemmista koulutusasteista, koulutuksen arvioinnista ja kehittämisestä sekä työelämästä ja opiskelijakentästä. Arviointiryhmän puheenjohtajana on emeritus rehtori Veijo Hintsanen. Arviointi koostuu seuraavista vaiheista: 1) Kysely ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja ammattikorkeakouluille ( ) 2) Vierailukäynnit ja haastattelut (helmikuu maaliskuu 2015) osaan arvioinnin piiriin kuuluvista organisaatioista 3) Alueelliset seminaarit (huhtikuu toukokuu 2015) 4) Arviointitulosten julkistaminen (marraskuu 2015) Savoniassa arvioinnin yhdyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Esa Viklund. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 10

11 10 TOIMINNANOHJAUKSEN JA LAADUNHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN OSAKEYHTIÖSSÄ Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö aloittaa ammattikorkeakoulutoiminnan Toimilupahakemus on jätetty Valtioneuvostolle Samalla uudistuu Savonian organisaatio ja johtamisjärjestelmä. Osakeyhtiön toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan järjestämistä varten on laadittu toiminnan kuvausta. Kuvaus on myös osa laadunhallintajärjestelmän auditointiin valmistautumista. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien toinen kierros toteutetaan Savonian osalta syksyllä Savonia-ammattikorkeakoulussa toiminnanohjaus ja laadunhallinta linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Toiminnanohjauksella ja laadunhallinnalla on yhteinen dokumentaatio ja sähköinen järjestelmä, mikä edistää tiedon hyödyntämistä johtamisessa ja kehittämisessä. Kantavana periaatteena on edelleenkin Laatu kuuluu kaikille -ajattelu, jonka mukaisesti kaikki toiminnot ja toimijat kytkeytyvät laatutyöhön. Savonian toiminnanohjauksen viitekehyksenä käytetään Balanced Scorecardin (BSC) mukaisia näkökulmia, jotka näkyvät mm. tuloskortissa. Sen avulla varmistetaan, että toiminnassa tarkastellaan ja otetaan huomioon riittävän laajasti asiakkaiden, prosessien, henkilöstön ja talouden näkökulmat. Kehittämisen ja arvioinnin viitekehyksenä on hyödynnetty eurooppalaista EFQM-mallia. Laadunhallinta konkretisoituu yhdenmukaisina menettelyinä ja dokumentaationa toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmässä Savonian sisäisessä intranetissä eli Santrassa. Savonian toimintaa ohjaa strategia vuosille Vuositasolla toiminnan johtaminen, strategiset linjaukset ja sitovat tavoitteet konkretisoituvat Savoniaammattikorkeakoulu oy:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä koulutusvastuualueiden ja palvelujen tulossopimuksissa. Strategiset tavoitteet vyörytetään Savoniassa näin tiimitasolle saakka. Ne myös arvioidaan ja raportoidaan kolme kertaa vuodessa eri tasoilla. Savonian toiminta koostuu ydinprosesseista ja niitä tukevista toimintokokonaisuuksista. Ydinprosessit ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä liiketoiminta. Ne tuottavat strategiassa määritellyt keskeiset tulokset. Johtamisen ja toiminnanohjauksen ja palvelujen toimintokokonaisuudet rakentuvat ydinprosessien ympärille mahdollistaen niiden laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan. Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan kuvauksen sisältöä esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 11

12 11 TOIMIEN/TEHTÄVIEN PERUSTAMINEN JA MUUTTAMINEN Liikkeen luovutuksessa kuntayhtymästä siirtyvän henkilöstön kanssa laaditaan työsopimukset osakeyhtiöön. Samassa yhteydessä on arvioitu vakinaistamistarve niiden osakeyhtiöön siirrettävien tehtävien osalta, jotka ovat tehtäväalueiltaan pysyväisluonteisia, ja joita on usean vuoden ajan hoidettu määräaikaisilla työsuhteilla. Edellä esitettyyn perustuen hallitukselle esitetään, että hallitus perustaa liitteestä tarkemmin ilmenevät toimet ja valtuuttaa rehtorin tekemään harkintansa mukaisesti toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset kyseisiä toimia useilla perättäisillä määräaikaisilla työsuhteilla hoitaneiden henkilöiden kanssa. Liikkeen luovutusta koskevissa neuvotteluissa on yksimielisesti sovittu, että kuntayhtymästä osakeyhtiöön keskeytyksittä siirtyviin työsuhteisiin sovelletaan kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä ja kyseiset työntekijät siirtyvät osakeyhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhde-ehdoin. Ammattikorkeakoulun virat ja toimet perustaa ja niihin liittyvistä muutoksista päättää ammattikorkeakoulun hallitus. Esitettävät toimien perustamiset tai muuttamiset perusteineen ilmenevät tarkemmin oheisesta liitteestä. - Perustettavat toimet/tehtävät Hallitus päättää perustaa tai muuttaa liitteestä 1 ilmenevät tehtävät lukien ja valtuuttaa rehtorin tekemään harkintansa mukaisesti toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset kyseisiä toimia useilla perättäisillä määräaikaisilla työsuhteilla hoitaneiden henkilöiden kanssa. Sivu 12

13 12 TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN Liikkeen luovutuksessa kuntayhtymästä siirtyvän henkilöstön kanssa laaditaan työsopimukset osakeyhtiöön. Samassa yhteydessä päivitetään tehtävänimikkeitä siltä osin kuin nykyiset nimikkeet eivät vastaa pääasiallista tehtäväaluetta, ovat epäyhtenäisiä tai edellyttävät uudistamista muista syistä. Henkilöstöryhmät tai yksittäiset henkilöt ovat hyväksyneet nyt esitettävät tehtävänimikkeiden muutokset. Joidenkin henkilöstöryhmien osalta tehtävänimikkeiden kokonaisuudistus edellyttää vielä jatkovalmistelua yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi ja sen vuoksi niiden osalta muutokset tehdään osakeyhtiön puolella. Tehtävänimikkeiden muutokset yksinomaan eivät merkitse muutosta palvelussuhteen muihin ehtoihin. Ammattikorkeakoulun virat ja toimet perustaa ja niihin liittyvistä muutoksista päättää ammattikorkeakoulun hallitus. Esitettävät nimikemuutokset perusteineen ilmenevät tarkemmin oheisesta liitteestä. - Tehtävänimikkeiden muutokset Hallitus päättää muuttaa liitteestä 1 ilmenevät tehtävänimikkeet esitetyn uuden tehtävänimikkeen mukaisiksi siitä ilmenevin perustein. Sivu 13

14 13 HAKIJAN SIIRTO-OPISKELIJAVALINTAA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS Henna Tauriainen on hakenut oikaisua siirtoopiskelijavalintapäätökseen koskien siirtoa Kajaanin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmasta Savoniaan, hoitotyön koulutusohjelmaan (sekä Iisalmeen että Kuopioon). - Oikaisuvaatimus Henna Tauriainen on ollut läsnä oleva opiskelija Kajaanissa yhden lukuvuoden ajan ja hänen rekisteriotteellaan näkyy suoritettujen opintojen pistemäärä 63 op. Lisäksi hänellä on osasuorituksia 8 op verran, yhteensä siis 71 op. Opinnoista hyväksilukuja on kuitenkin 33,5 op verran eli varsinaisia suorituksia Henna Tauriaisella on 37,5 op. Savonian siirto-opiskelijavalinnan valintakriteereissä sanotaan, että hakijalla tulee olla suoritettuja opintoja vähintään 45 op lukuvuodessa (tutkintosääntö 11 ), poislukien hyväksiluvut. Henna Tauriaisen opinnot ei täytä Savonian siirtoopiskelijavalinnan kriteerejä, koska hänelle on kertynyt suoritettuja opintoja 37,5 op lukuvuodessa. Hakijan oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei siten ole perusteita. Ammattikorkeakoululain ( /564) 22 pykälän mukaan ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan perusteista päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. Edellä esitettyyn perustuen siirto-opiskelijavalintaa koskeva oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi. Hallitus hylkää siirto-opiskelijavalintaa koskevan oikaisuvaatimuksen. Ammattikorkeakoululain ( /564) 22 pykälän mukaan ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan perusteista päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. Sivu 14

15 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin toimivaltaansa kuuluvan asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Sivu 15

16 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 16

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Aika Tiistai 20.1.2015 klo 16.00 18.09 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Torstai 16.5.2013 kello 15.00 18.25 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 5.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 15.00 - PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET Aika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 16.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.30 20.40 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja elinkeino- ja muun työelämän edustaja, Jari Osmalan varahenkilö

Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja elinkeino- ja muun työelämän edustaja, Jari Osmalan varahenkilö AIKA Maanantai 16.6.2014 kello 15.00 16.51 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Tiistai 20.5.2014 kello 16.00 19.18 PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2014 AIKA Tiistai 15.4.2014 kello 16.00 20.00 PAIKKA Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio AIKA Tiistai 12.4.2011 kello 16.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Hannu Kananen

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Tiistai 16.4.2013 kello 16.00 19.44 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Yhtiöittämisselvityksen toteutus Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.2.2013 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista 14.4.2011 1. Lähtökohdat selvitystyölle s. 2 2. Kansalliset linjaukset s.2 3. Ammattikorkeakoulun perustehtävät ja strateginen ohjaus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 17.21 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Helmikuu 2015 Sisällys Johdanto... 2 1 TAUSTAA LAATUTOIMINNALLE... 3 1.1 Kansallinen korkeakoulupolitiikka... 3 1.2 Kansainvälinen koulutuspolitiikka... 3 1.3 Kansallinen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI 2016

HALLINNOINTIKOODI 2016 HALLINNOINTIKOODI 2016 YHTIÖKOKOUS... 3 SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset... 4 SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi... 5 SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa...

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot