SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa sosiaalityöstä, vanhus- ja perhetyöstä, vammaispalveluista, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Päämäärä 2013 Asiakaspalveluohjaus toimii, palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja niiden saatavuus on hyvä. Palveluprosesseissa kiinnitetään huomio ennaltaehkäisyyn ja ennakoivaan toimintaan sekä prosessien toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen. Toimintaa kehitetään tehostamalla yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköiden välillä sekä seudun muiden kuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Henkilöstö on työhönsä motivoitunutta ja ammattitaito on ajantasaista. Työilmapiiri on suvaitseva ja kannustava. Muutosvalmius on hyvä. PALVELUJEN KEHITTÄMINEN JA HANKKEET Palvelujen kehittämistyötä on tehty oman työn ohessa ja osittain hyödynnetty seudullista kehittämistoimintaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän (Hyte) tehtävänä on toimia eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin koordinoijana. Moniammatillinen työryhmä on kokoontunut kuukausittain sosiaali- ja terveysjohtajan kutsumana ja sivistysjohtaja on ollut keskeinen työpari hyte- ryhmän vetämisessä. Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa on lähtenyt käyntiin parin yhteiskokoontumisen myötä ja toimintamallia työstetään edelleen. Lapset puheeksi kouluttajakoulutus on alkanut kunnassa loppuvuodesta. Terveyspalveluista on koulutuksessa työntekijä. Pappilan Porstua työpaja on siirtynyt 1.8. alkaen sivistystoimen alaisuuteen. TUKEVA (Tukea kehitystä Vastuuta) 3 hanketta hallinnoi Oulun kaupunki ja juurrutushankkeen toteutusaikaa on ollut Hankkeessa jatkettiin uusien toimintamallien juurruttamista kuntien ja kuntayhtymien pysyväksi toiminnaksi. Hankkeessa edistettiin lapsi- ja nuorisopoliittisen mallin (LNPO) työstämistä kuntakohtaisesti ja suunnitelmaa työstettiin moniammatiilisena työryhmätyönä. Terveempi Pohjois-Suomi Lakeuden osahanke (TerPS 2) jatkui vuonna Hankkeen avulla on tuotu näkyvämmin esille kunnan hyvinvointijohtamista, jossa kuntalaisen osallisuutta palveluiden kehittämisessä pidetään tärkeänä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen arvo työvälineenä ja sen poikkitoiminnallinen valmistelu ovat lisänneet merkitystään. Hyvinvointitietoa on opittu hyödyntämään selkeästi paremmin ja monella eri tasolla, strategioissa, talousarviovalmistelussa, eri ohjelmien valmistelussa sekä käytännön työn kehittämisessä. Hyvinvointikertomuksen antamaa tietoa voidaan integroida jatkossa normaaliin kuntajohtamiseen sen eri tasoilla. Sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittäminen

2 jatkui koko vuoden ajan ja hyvinvointikatsaus 2013 saatiin loppuvuodesta lautakuntien ja kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lasten kaste hankeen kautta perhetyön kehittämishankkeeseen ollaan osallistumassa. Varmistus hankkeen toteutumisesta saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Seudulliset yhteiset palvelut Seudullinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys alkoi vuoden alusta Oulun kaupungin tuottamana. Oulun kaupungin ja Oulun seudun sosiaali- ja potilasasiamiehen toimipiste tyrnäväläisille on Oulussa. Sosiaali-ja terveysosaston hallinto Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % 2013 Talous Toimintatulot Toimintamenot , ,41 98,77 Toimintakate , ,41 98,7 Sosiaalipalvelut ja Vammaispalvelut Sosiaalipalveluiden henkilöstö järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Perusarvoina ovat inhimillisyys, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Ne ylläpitävät ja edistävät yksilöiden sekä perheiden turvallisuutta ja suoriutumista kaikissa elämän vaiheissa. Sosiaalityön keskeiset sisältöalueet ovat lastensuojelu, päihdetyö ja toimeentuloturva. Vammaispalvelut sisältävät vammaispalvelulain perusteella kuntalaisille järjestettävät palvelut sekä kehitysvammapalvelut. Päämääränä 2013 ovat hyvinvoivat ja tyytyväiset kuntalaiset, jotka luottavat kunnan tuottamiin palveluihin. Varhaisen puuttumisen avulla vältytään huostaanotoilta. Kaikille turvataan tasavertaiset elämisen edellytykset.

3 Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteuma Kuntalaisten hyvä, terve ja itsenäinen elämä Laissa asetettu määräaikaisvelvoite Toimeentulotuki- ja vammaispalvelupäätökset ja lastensuojeluilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä. Lastensuojelutarpeen selvitykset 3 kk:n kuluessa. Toteutui Suunnitelmat on tehty 80 %:lle sosiaalityön asiakkaista Asiakas-, kuntoutus-, aktivointi-, ehkäisevän toimeentulotuki- ja palvelusuunnitelmat Ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen Toteutui vammaispalveluissa ja kunt.työtoiminnassa Perheiden hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen Neuvolaperhetyö käynnistyi Työttömien työllisyyden edistäminen Työttömien määrä keskimäärin vuoden aikana Työttömien määrä laskee 8 %:lla. Ei toteutunut Syrjäytymisen vähentyminen Työvalmennettavien määrä Elämänhallintataitojen edistäminen Ei toteutunut, työpajatoiminta siirtyi sivistystoimen toiminnaksi Toimivat palveluprosessit Toimintasuunnitelma Sosiaalitoimiston palveluprosessien kriittinen tarkastelu ja toiminnan kehittäminen Työvalmennus Verkostoyhteistyö Yhdessä sovitut palveluprosessit ja toimintamallit kunnan muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa Yhteistyöpalaverit neuvolan, psykiatrian ja sivistystoimen kanssa

4 Työhyvinvointi Poissaolojen seuranta Sairauspoissaolojen väheneminen Toteutui Motivoitunut ja jaksava henkilöstö Työtyytyväisyyskartoitus Työtyytyväisyys hyvä Ei toteutunut Työkäytäntöjen kehittäminen ja työnkuvien tarkastaminen Työvalmennus ja työnohjaus kuukausittain Sosiaalityön henkilöstön mitoitus / asukas Säädösten mukainen henkilöstö 2 sos.tt./6700 as., määräaikainen sos.tt. Työnohjaus- ja koulutuspäivät Mahdollisuus työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen Toteutui Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino Kustannusten tehokas seuranta Kustannustehokasta toimintaa käytettävissä olevin resurssein Toiminta monipuolistunut ja laajentunut Ostopalvelujen määrä Ostopalveluja korvataan omalla toiminnalla Tukihenkilö- ja perhetoimintaa järjestetty omana toimintana Vuonna 2013 työ- ja elinkeinosuunnittelijalla (työaika 70 %) oli kaikkiaan 108 asiakasta, joita aktivoitiin erilaisten työllistämistoimenpiteiden avulla; työkokeilu korvasi työharjoittelun ja valmennuksen (10 asiakasta), kuntouttava työtoiminta (11), palkkatukityö (10), kokoaikatyö (8), opiskelu (7). Kunnan työttömyyden prosentuaalinen osuus työvoimasta lisääntyi ollen loppuvuodesta 13,2 %:ssa. Ns. sakkolistalla olevien työttömien määrä pysyi koko vuoden 30:n tietämillä. Kuntalisää myönnettiin yhdistyksille 4-8 henkilölle kuukaudessa, ja yhdistykset hakivat kuntalisää n Vuoteen 2012 nähden työllistämisen piirissä oli asiakkaita noin 10 % enemmän, työllistämistoimenpiteiden osalta ei ollut merkittävää eroa. Erityisesti yli 50-vuotiaiden työttömien (120) ja yli vuoden työttömänä olleiden määrä (78) kasvoi edelleen, mutta nuorten työttömien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla (30). Toimeentulotuen osalta tukea saaneita kotitalouksia oli 155. Kotitalouksien määrä kasvoi 10 %:lla edellisestä vuodesta. Niistä perustoimeentulotukea saivat 151 (joista 21 sai myös täydentävää toimeentulotukea) kotitaloutta ja ehkäisevää tukea saaneita kotitalouksia oli 11 vuonna Toimeentulotukea myönnettiin noin enemmän kuin talousarvioon oli varattu määrärahaa. Perus-, ja täydentävän toimeentulotukimenot

5 kasvoivat. Sosiaalityöntekijöiden työpanos on kohdistunut suurelta osin lastensuojeluun. Lasten-suojelun piirissä olevien lasten määrä on kasvanut. Lastensuojeluilmoitusten määrä (184) kasvoi 30 %:lla edellisestä vuodesta. Lastensuojelutarpeen selvitykset tehtiin 20 lapselle. Lastensuojelun avohuolto lisääntyi ja monipuolistui, ja avohuollon asiakkaina oli 75 lasta. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 5 ja avohuollon sijoituksia tehtiin yksi. Huostaanottoja tehtiin yksi vuonna Jälkihuollon piirissä on neljä nuorta. Vuoden 2013 lopussa huostaanotettuja lapsia oli 8, mikä on selvästi kansallisen keskiarvon alapuolella. Sijoitetuille lapsille on tehty asiakassuunnitelmat. Perhetyö on ollut tärkeä ja merkittävä lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhetyön resursseja vahvistettiin vakinaistamalla sosiaaliohjaajan toimi ja virka alkaen ja lisäksi rekrytoitiin perhetyöntekijä ehkäisevään työhön vastuualueena neuvolaperhetyö ja lastensuojelun tukihenkilötoiminta. Lastensuojelun perhetyön piirissä oli kaikkiaan 35 perhettä ja 80 lasta. Lastensuojelun perhetyöntekijät osallistuivat myös lastensuojelutarpeen selvityksiin. Lisäksi perheitä oli 25 ja lapsia 107 kotipalvelun perhetyön piirissä. Perhetyön ostopalvelut on korvattu lähes kokonaan kunnan omana työnä sosiaaliohjaajan rekrytoinnin jälkeen. Lastenvalvoja vahvisti 122 elatusapusopimusta vuonna 2013, joka on samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Elatusavun määrää oli alennettu 27 sopimuksessa ja korotettu 31 elatussopimuksessa. Isyyden selvityksiä tehtiin 23, ja kaikki vahvistettiin tunnustamisella. Lisäksi keskeytettyjä isyyden selvityksiä oli 3. Viranhaltija vahvisti yhteensä 69 sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaa sopimusta lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta, joista uusia sopimuksia oli 60. Lasten huoltoa koskevia sopimuksia vahvistettiin 69, sopimuksia asumisesta 31 sekä tapaamisoikeudesta 26 ja vuoroasumisesta 2 sopimusta. Kehitysvammapalvelut, asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta ostettiin pääosin Lakeuden Palveluyhdistykseltä. Vammaisille hankittiin asumispalveluja myös Villa Tyrnistä ja Invalidiliiton Validia-asumispalveluista. Neuvola- ja tutkimusjaksot ostettiin Tahkokankaan palvelukeskukselta. Vammaispalvelulain mukaisten päätösten teon pohjaksi on jatkettu hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä. Sosiaalityö on ollut suunnitelmallista ja kaikille asiakkaille on tehty asiakassuunnitelmat ja kehitysvammaisille asiakkaille erityishuolto-ohjelmat. Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja vakinaistettiin virkasuhteeseen alkaen, ja hänen työpanostaan myytiin yhden työpäivän verran Lumijoen kunnalle vuonna Vuoden 2013 lopussa kriteerien mukaisesti omaishoidontuki oli myönnetty 14 asiakkaalle. Lisäksi muiden vammaispalvelujen kysyntä kasvoi mm. kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun ja asumispalveluiden osalta. Sosiaalitoimiston toiminnan osalta jouduttiin tekemään sisäisiä järjestelyjä pitkäaikaisten sairauspoissaolojen ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi. Työsuojelullisiin asioihin ja työn kuormittavuuteen kiinnitettiin yhä enemmän huomioita. Työtilanteen tasapainottamiseksi rekrytoitiin määräaikainen sosiaalityöntekijä

6 Sosiaalipalvelut 210 Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,12 116,1 Toimintamenot , ,66 101,12 Toimintakate , ,46 98,33 Vammaispalvelut 220 Alkuperäinen talousarvio muutokset muutost e n jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,61 174,4 Toimintamenot , ,75 99,8 Toimintakate , ,7 99,9 Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, ikäihmiselle varataan mahdollisuus asumispalveluun. Vanhustyössä noudatetaan kuntouttavaa työnotetta. Vanhustyön keskeiset sisältöalueet ovat tukipalvelut, omaishoito, päivätoiminta, kotihoito, palveluasuminen ja laitoshoito. Päämäärä 2013 Kuntalaisilla on mahdollisuus hyvään ikääntymiseen. Ennaltaehkäisevää toimintaa ja kotona asumisen mahdollistavaa palvelua tehostetaan. Asumispalvelu ja laitoshoito tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti joko julkisena tai yksityisenä toimintana.

7 K r i i t t i s e t Mittarit Tavoite 2013 Toteuma menestystekijät Palvelujen riittävyys 75-vuotta täyttäneistä kotona Erilaisia tukitoimintoja, kuten ja monipuolisuus asuvia 91% kotihoito ja intervallijaksot sekä niiden hyödyntäen pystytään t a s a p u o l i n e n jakaantuminen tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. 75-vuotta täyttäneistä säännöllisen kotihoidon asiakkaita 13% 75-vuotta täyttäneistä omaishoidon tuen piirissä 6% 75-vuotta täyttäneistä tehostetun palveluasumisen piirissä 6% 75-vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa (hoivaosastolla) laitoshoidossa 3% Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä (väh. yksi käynti/vko) V a n h u s p a l vel u a s i a k k a a t tarkoituksenmukaisesti ja o i k e a - a i k a i s e s t i t a r p e e n m u k a i s i l l a hoitopaikoilla. Kotona asuvia 88,8 % yli 75-vuotiaista. Palvelurakenteen painopisteen muuttaminen hidasta. Toteutui. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 13,3 % yli 75-vuotiaista Ei toteutunut. Omaishoidon tuen piirissä 4,1 % yli 75-vuotiaista Ei toteutunut. Tehostetun palveluasumisen piirissä 11,5 % yli 75 -vuotiaista Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,3 % yli 75 vuotiaista 55 säännöllisen kotihoidon asiakasta. Toimivat palveluprosessit ja rakenteet. Alueellinen yhteistyö Palveluprosessien tarkastelu ja toiminnan kehittäminen. Yhteisesti sovitut toimintamallit ja- käytännöt. Alueellisesti hyväksi todettujen toimintamallien hyödyntäminen. Toteutui. Kotihoidon kriteerit laadittu. Tehtäviä ja toimintaa tarkasteltu. Yhteistyö ympäristökuntien kanssa Henkilöstö ja osaaminen Hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitus/ asukas Koulutuspäivät / työntekijä Hyvä taso Ammattitaitoinen ja työkykyinen henkilöstö Hyvä taso toteutui. Vanhainkoti:16 kokoaikaista työpanosta/ 23 paikkaa, hoitajamitoitus 0,69 työntekijää/asukas, kokonaiskuormitus ka. 93,86 % (koko vuosi) Kotihoito: 13 työntekijää/ 55 säännöllisen kotihoidon asiakasta ~1,5 pv /työntekijä

8 Työhyvinvointi Poissaolojen seuranta Poissaolojen väheneminen Ei toteutunut. Talouden ja toiminnan tasapaino Kustannusten seuranta Resurssien käyttö kustannustehokasta ja laadukasta. Toteutui osittain. Palvelurakenteen vinoutumaa korjattiin kotona asumista tukevampaan suuntaan. Tulokertymä jäänyt huomattavasti arvioitua pienemmäksi. Toteutuminen Palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen hoivan ja tilapäishoidon koordinointi ja päätösesitykset tehtiin SAS- työryhmässä, jonka jäseninä toimivat terveyskeskuslääkäri, kotisairaanhoitajat, vanhainkodin osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä ja vanhuspalvelujohtaja. RAI- toimintakykymittarin käyttöä laajennettiin ympärivuorokautiseen hoitoon. Kotiutushoitaja-toimintaa jatkettiin, kotiutushoitajan kautta ajantasaiset tiedot välittyvät koordinoidusti, jolloin joustava ja oikea-aikainen kotiutus mahdollistuu turvallisesti. Kotihoidon myöntämisperusteet selkiyttivät toiminnan suunnittelua. Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tarkoituksenmukaista, että käytössä ovat yhtenäiset palvelujen myöntämisenperiaatteet ja toiminnan sisältö. Kunnan oman päivätoiminnan toimintamuotoina olivat ryhmätoiminta Temmeksen kylällä 1 krt/vko sekä Tyrnävän keskustassa 2 krt/vko, Voitas- ryhmät (voima ja tasapainoryhmät) ja musiikkiliikuntaryhmä. Ryhmätoiminnoissa oli osallistujia n osallistujaa / ryhmä. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehtiin 75- vuotta täyttäville seniorihoitajan toimesta. Vanhusten asumispalvelua hankittiin vuonna 2013 Lakeuden Palveluyhdistykseltä (Lepolan palvelutalo), Hoivakympiltä (Villa Tyrni), Hoivakoti Pieni Pelakuusta ja Esperi Oy:ltä (Teppola-koti). Hoivapaikkaa käytettiin oman vanhainkodin lisäksi Ala-Temmeksen vanhainkodilta (1 paikka). Omaishoitajille tarjottiin mahdollisuus vapaapäiviin sekä vertaistukeen. Omaishoitajien vapaiden aikaiset hoitojaksot toteutettiin pääasiallisesti Kotolan tehostetussa asumispalveluyksikössä, jossa on tilapäishoidon paikka. Omaishoidettavilla oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa maksuttomasti vanhusten päivätoimintaan. Vertaistukiryhmä kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa. Vanhainkodin asukkaille järjestettiin säännöllistä toimintaa sekä ulkoilua mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi seurakunnan nuorten palveluryhmä kävi ulkoiluttamassa asukkaita. Isompina tapahtumina vanhainkodilla järjestettiin kesäjuhla ja joulujuhla. Kauneimpiin joululauluihin kuljetettiin halukkaat ja osallistuttiin Liikuta minua tapahtumaan. Kuulammen koulun oppilaiden lahjoittamilla taksvärkkirahoilla hankittiin mm. terassikalusteet ja käytettiin asiakkaita retkellä Turkansaaressa.

9 Kotihoidon kaksi kodinhoitajaa saivat oppisopimuskoulutuksensa päätökseen valmistuen lähihoitajiksi. Henkilöstön yhteiskäyttöä kotihoidon ja Kotolan välillä jatkettiin asiakastarpeiden mukaan. Palveluketjujen sujuvuutta tarkasteltiin ja seniorihoitajan työpanos siirrettiin terveystoimesta vanhuspalveluihin. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset tehtiin sekä kotihoitoon että Kotolaan. Vanhuspalvelut 230 Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,45 88,1 Toimintamen , ,91 103,4 Toimintakate , , Terveyspalvelut Terveydenhuollon tehtävä on ylläpitää ja edistää kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tarjoamalla tarpeiden mukaiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat perusterveydenhuolto, joka sisältää vastaanottotoiminnan, kuntoutuksen, röntgen- ja laboratoriopalvelut, kiireettömän sairaankuljetuksen, terveysneuvonnan, perusterveydenhuollon laitoshoidon ja suunterveydenhuollon. Lisäksi terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluu erikoissairaanhoito, joka sisältää vuoden 2013 alusta myös ensihoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut Tyrnävälle tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Päämäärä 2013 Ajanvaraus toimii hyvin ja hoitotakuu toteutuu. Tyytyväiset kansalaiset, jotka luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Sovittu hoidon porrastus toteutuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteutuminen Palveluiden riittävyys ja tasapuolisuus Hoitoon pääsyajat vastaanotto hammashuolto mielenterveystyö Hoitotakuu toteutuu vastaanotolla ja hammashuollossa Hoitotakuu on toteutunut. Mielenterveysasioissa kuntalaiset saavat palvelut vähintään terveydenhuoltolain asettamien aikarajojen sisällä Toteutui.

10 Alueellinen yhteistyö Yhteistyö toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa jatkuu. Yhteistyö ympäristökuntien kanssa on ollut sujuvaa. Hoitokäytännöt ovat monilta osin samat. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta Työhyvinvointi Asiakasmäärät/työntekijä 3-10 koulutuspäivää/työntekijä Henkilömitoituksen hyvä taso Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Työn kuormituksen tasaaminen Normaalitilanteessa henkilökuntaa on riittävästi, mutta lomien, koulutusten ym. kohdalla henkilöstövaje on voinut esiintyä. Koulutus on pääosin toteutunut suosituksen mukaisesti. Vuonna 2013 keskimäärin 4,5 koulutuspäivää/työntekijä. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 25,9 pv/työntekijä. Kasvua vuoteen 2012 verrattuna 28%. Poissaolojen määrä Ennalta ehkäisevään toimintaan panostaminen kaikissa ikäryhmissä Neuvolan ja kouluterveydenhuollon tarkastukset Terveystarkastusten määrä ja sisältö neuvola-asetuksen mukaista Toteutui. Sairauksien seulonta väestössä Asetusten mukaiset seulonnat toteutuvat Toteutui. Työttömien terveystarkastukset Riskiryhmäläiselle löydetään sen hetkiseen tilanteeseen sopiva tukitoiminta Kaikkiin yhteydenottopyyntöihin vastattiin, mutta varsinaiset tarkastukset eivät toteutuneet suunnitellusti. Seniorineuvolan toiminta Tyrnävällä ikäihmiset saavat ohjausta ja neuvontaa ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa Toteutui. Ennaltaehkäisevään suun terveydenhuoltoon panostaminen Neuvola-asetuksen mukaiset tarkastukset Asetuksen mukainen tarkastustoiminta toteutetaan riittävän hyvin

11 DMF 12 v (reikiintyneiden, poistettujen ja paikattujen hampaiden lukumäärä 12-vuotiailla) DMF 12 v <1,2 Tarkoituksenmukainen erikoissairaanhoidon käyttö Hoitopäivien ja hoitokäyntien määrä Hoidon oikea porrastus Hoitopäivät vähentyneet 3,3%. Avohoitokäynnit vähentyneet 2,3%. Uudet lähetteet vähentyneet 10,4%. Kustannukset / asukas Kustannusten kasvun hillitseminen 924 /asukas, kasvua 0,1%. Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaanhoidossa Jonossa olevat potilaat Hoitotakuun määräajat toteutuvat Vuoden 2013 lopussa hoidon tarpeen arviointia odottavia tyrnäväläisiä oli 45 henkilöä ja näistä yli 3kk odottaneita yksi henkilö. Hoitoa odottavia tyrnäväläisiä oli 76 henkilöä ja näistä yli 6kk jonottaneita yksi henkilö. Kaikki viisi lääkärin virkaa ovat olleet täytettynä. Vuonna 2012 elo-marraskuussa ilmenneen yhden lääkärin vajeen vuoksi alkuvuonna 2013 oli vielä kertynyttä jonoa kiireettömälle lääkärin vastaanotolle. Jonoa purettiin maaliskuuhun 2013 saakka kertaviikkoisesti iltavastaanotoin. Vastaanoton toimintaa on pyritty tehostamaan tarkastelemalla toimintamalleja, kehittämällä hoitoprosesseja ja muuttamalla henkilökunnan työnjakoa. Vastaanoton toimivuus on ollut hyvää joustavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan ansiosta. Vuonna 2013 lääkärin vastaanotolla toteutettiin yli 7100 käyntiä ja sairaanhoitajan vastaanotolla lähes 4800 käyntiä. Vuoteen 2012 verrattuna lääkärissä käyntien määrät laskivat yhdellä prosentilla, kun puolestaan hoitajan vastaanottokäynnit kasvoivat lähes kuudella prosentilla. Vuonna 2013 lääkärin vastaanotolla kävi hieman yli 3000 eri asiakasta ja hoitajan vastaanotolla n eri asiakasta. Määrät eivät muuttunut edellisvuoteen verrattuna. Diabeteshoitajan käyntejä vuonna 2013 oli n Kasvua vuoteen 2012 oli lähes 21 %. Kasvua selittää osaltaan lääkärin ja hoitajan työnjaon kehittäminen ja osaltaan se, että loppuvuodesta terveyskeskuksella toimi kaksi diabeteshoitajaa aiemman yhden sijaan. Neuvolatoiminnassa työote on ollut ennaltaehkäisevää. Yli kolmannes tyrnäväläisistä on ikänsä puolesta lastenneuvolan tai kouluterveydenhuollon piirissä ja tämä vaatii huomattavaa resursointia niin lääkäreiden ajankäytön kuin hoitohenkilökunnan määränkin suhteen. Henkilöstöresurssit ovat vastanneet voimaan tullutta sosiaali- ja terveysministeriön asetusta. Yhteistyötä sosiaalipuolen kanssa on tiivistetty loppuvuodesta 2013 aloittamalla neuvolan perhetyön kotikäynnit.

12 Lapsia syntyi 144 ja synnytysten määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Äitiysneuvolassa terveydenhoitajan käyntejä oli hieman yli 1800 ja lääkärikäyntejä n Käyntimäärät laskivat hieman vuoteen 2012 verrattuna johtuen syntyneiden lasten määrän laskusta. Lastenneuvolassa oli 0-6-vuotiaita lapsia noin 1040 ja kouluterveydenhuollossa oli noin 1180 oppilasta. Lastenneuvolassa terveydenhoitajan käyntejä oli n ja lääkärikäyntejä n Verrattuna edellisvuoteen terveydenhoitajakäyntien määrät pysyivät ennallaan ja lääkärikäynnit laskivat hieman. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajakäyntejä oli vuonna 2013 n ja lääkärikäyntejä 350. Verrattuna vuoteen 2012 hoitajakäynnit kouluterveydenhuollossa lisääntyivät 8 % lääkärikäyntien määrien pysyessä entisellään. Mielenterveyspuolella sairaanhoitajien ja lähihoitajan toimet ovat olleet täytettyinä ja aiempien vuosien kaltaista henkilöstön vaihtuvuutta ei enää esiintynyt. Kunnan psykologitilanne oli edelleen haastava; toinen viranhaltija oli virkavapaalla ja useista yrityksistä huolimatta toiseen, avoimena olleeseen virkaan ei alkuvuodesta saatu työntekijää. Psykologin palveluita ostettiin edellä mainituista syistä johtuen koko vuoden ajan yksityiseltä palveluntuottajalta. Avoimena olleeseen toiseen psykologin virkaan saatiin vakituinen työntekijä lokakuussa Aikuispuolen psykiatrin konsultaatiot on ostettu edellisvuosien tapaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Keväästä 2013 lähtien myös lasten- ja nuorten psykiatrisia palveluita on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta, mikä on vähentänyt erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta. Lisäksi mielenterveyspuolen kaksi sairaanhoitajaa ovat keväällä 2013 laajentaneet työnkuvaansa ja aloittaneet myös nuorisoikäisten asiakkaiden vastaanottamisen, mikä on vähentänyt psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja toisaalta myös psykologipalveluiden tarvetta. Yhteistyö sosiaalipuolen ja koulujen kanssa on entisestään parantunut. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on tarjonnut kuntouttavaa toimintaa pitkään sairastaneille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Päivätoiminta kokoontuu kolme kertaa viikossa ja toimintaa ohjaa lähihoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Päivätoimintaan on vuoden 2013 aikana osallistunut aktiivisesti 16 asiakasta. Terveyspalvelut on järjestänyt mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua vuoden 2013 aikana yhteensä seitsemälle asiakkaalle. Fysioterapiassa oli kesäaikaan toisen fysioterapeutin irtisanoutumisen johdosta työntekijävajausta. Vakituinen fysioterapeutti saatiin palkattua syksyllä Työn painopiste on ollut yksilökäynneissä. Vuonna 2013 fysioterapian käyntejä toteutettiin n käyntimäärän kasvaessa 19 % edellisvuoteen verrattuna. Puheterapiassa kävi 158 asiakasta ja heille kertyi yhteensä n. 830 käyntiä. Seniorineuvolan sairaanhoitajan työpanos siirtyi terveyspalveluista vanhuspalveluiden alaisuuteen elokuussa Temmeksen kylällä järjestettiin lähipalveluna seniorineuvolan vastaanottoa maanantaisin aamupäivisin. Perusterveydenhuollon laitoshoidon käyttö laski jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna. Laitoshoidon arvioitu tarve 6 potilasta/päivä kuitenkin ylittyi ja keskimääräinen vuodeosaston käyttö on ollut n. 7,9 potilasta/päivä. Keskimääräinen vuodeosaston käyttö ja perusterveydenhuollon laitoshoidon kustannukset laskivat hieman verrattuna vuoteen Kustannusten lasku verrattuna edellisvuoteen olisi ollut merkittävästi suurempaa, mutta loppuvuodesta laitoshoidon kustannuksia oli lisäämässä yksittäiset kalliit hoitojaksot.

13 Työterveyshuolto on toteutettu koko vuoden ulkoistettuna toimintana, palveluntuottajana on ollut Attendo Terveyspalvelut Oy. Terveyskeskuksen tilojen riittämättömyyden vuoksi työterveyshuollon toiminta on tapahtunut Lakeuden palveluyhdistyksen tiloissa. Suun terveydenhuolto Hammashuollossa oli vuonna 2013 isoja muutoksia. Uusi suun terveydenhuollon laajennusosan rakentaminen aloitettiin suunnitellusti keväällä, ja kahden hoitohuoneen valmistuminen toteutui aikataulussa. Syksyllä otettiin yksi uusi hammaslääkärin huone käyttöön ja toinen huone loppuvuodesta. Jälkimmäinen huone varustettiin steriilillä vesijärjestelmällä, jossa voidaan tehdä pienkirurgisia toimenpiteitä laajemmin. Samalla tehtiin pieniä pintakorjailuja kahteen suuhygienistin huoneeseen. Lisäksi vanha suuhygienistin hoitotuoli koneineen jouduttiin uusimaan nopeutetussa aikataulussa. Hammashuollon laajennustyö aiheutti viikon sulun hammashuollon toimintaan. Vesijohtoveden käyttökielto aiheutti 1-2 viikon rajoittuneen toiminnan hammashuoltoon. Päivystys- ja muu kiireellinen hoito oli järjestetty sulkuviikolla Limingan terveyskeskukseen, Tupoksen toimipisteeseen, josta vuokrasimme omalle työparille tilat. Pieninvestointirahoilla hankittiin uusia instrumentteja, työtuoleja ja poria hammashuoltoon. Hammashuollossa oli vaikeuksia rekrytoida sijaisia pidempiaikaisiin tehtäviin: vuorotteluvapaa- ja opintovapaasijaisuuksiin. Välinehuolto toimi suunnitellusti 30h/vko. Loppuvuodesta jouduimme ostamaan yhden hammaslääkärin työpanoksen Mediverkon työntekijävälitykseltä. Toinen suuhygienisti valittiin tehtävään syksyllä Kaksi hammashoitajaa irtisanoutui tehtävistään ja heidän tehtäviin valittiin uudet työntekijät. Aikuisjonon purkaminen aloitettiin suunnitellusti noin kahtena päivänä viikossa. Yhtenä päivänä viikossa oli hoitojonon purkamisen vuoksi iltatöitä. Hoitoajat eivät kuitenkaan riittäneet, johtuen mm. henkilökuntavajeesta. Iso osa aikuishammashoitoa tapahtui loppuvuoden maksusitoumushammaslääkäreillä Limingassa, Kempeleessä, Muhoksella ja Oulussa. Aikuisten suun ja purentaelimen tarkistus tapahtui omassa terveyskeskuksessa, jossa hammaslääkäri teki tarkastuksen ja hoitosuunnitelman perusteella lähetteen jatkohoitoon. Hammashuollossa hoitotakuu täyttyi, mutta aikuisten ei-kiireellinen hoitojono säilyi. Vuonna 2013 aikuisjonossa oli 618 asiakasta. Seudullinen viikonloppu- ja arkipäivystys tapahtui edelleen Oulussa. Hammaslääkäri-hammashoitaja työpari lähti päivystysvuoroon Tyrnävältä kolme kertaa. Vertailulukuja: Henkilökunta v.2011 v.2012 v.2013 Hammashoitajat 3 3,5 4 Suuhygienistit (syksystä) Hammaslääkärit 2,5 3 3,5 Asiakasmäärät Suuhygienistit Hammaslääkärit

14 Käynnit Suuhygienistit Hammaslääkärit Peruuttamattomat käynnit Oikomistoimenpiteet Erikoissairaanhoito Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon käyttö on ollut edellisvuotta vähäisempää. Avohoitokäynneissä on tapahtunut 2,3% lasku, hoitojaksoissa 9,3% lasku ja hoitopäivissä 3,3% lasku. Uusien lähetteiden määrä on laskenut 10,4%. Erikoissairaanhoidon laskutus on tästä huolimatta noussut 0,1% vuoteen 2012 verrattuna, mikä selittyy osin yksittäisillä kalliilla hoitojaksoilla. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet eniten kuntoutuksen osalta. Osaltaan erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksia on ollut lisäämässä ensihoito, joka siirtyi vuoden 2013 alusta erikoissairaanhoidon järjestettäväksi. Erikoissairaanhoidon kustannukset vuonna 2013 Tyrnävällä olivat 924 /asukas, mikä on alueellisesti verrattuna halvimmasta päästä. Hoidonporrastus on toiminut hyvin. Erikoissairaanhoidon potilaat ovat saaneet tarvitsemansa palvelut ja tarvittava jatkohoito on pystytty toteuttamaan perusterveydenhuollossa. Terveyspalvelut 240 Alkuperäinen talous arvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,56 133,6 Toimintamen , ,42 110,3 Toimintakate , ,14 100

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNOS PTLTK 09112016 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 YHTEINEN OSA Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät välttämättömät

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset 21.6.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITTEET Tavoitteena on nykyisen palvelurakenteen

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot