SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa sosiaalityöstä, vanhus- ja perhetyöstä, vammaispalveluista, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Päämäärä 2013 Asiakaspalveluohjaus toimii, palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja niiden saatavuus on hyvä. Palveluprosesseissa kiinnitetään huomio ennaltaehkäisyyn ja ennakoivaan toimintaan sekä prosessien toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen. Toimintaa kehitetään tehostamalla yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköiden välillä sekä seudun muiden kuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Henkilöstö on työhönsä motivoitunutta ja ammattitaito on ajantasaista. Työilmapiiri on suvaitseva ja kannustava. Muutosvalmius on hyvä. PALVELUJEN KEHITTÄMINEN JA HANKKEET Palvelujen kehittämistyötä on tehty oman työn ohessa ja osittain hyödynnetty seudullista kehittämistoimintaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän (Hyte) tehtävänä on toimia eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin koordinoijana. Moniammatillinen työryhmä on kokoontunut kuukausittain sosiaali- ja terveysjohtajan kutsumana ja sivistysjohtaja on ollut keskeinen työpari hyte- ryhmän vetämisessä. Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa on lähtenyt käyntiin parin yhteiskokoontumisen myötä ja toimintamallia työstetään edelleen. Lapset puheeksi kouluttajakoulutus on alkanut kunnassa loppuvuodesta. Terveyspalveluista on koulutuksessa työntekijä. Pappilan Porstua työpaja on siirtynyt 1.8. alkaen sivistystoimen alaisuuteen. TUKEVA (Tukea kehitystä Vastuuta) 3 hanketta hallinnoi Oulun kaupunki ja juurrutushankkeen toteutusaikaa on ollut Hankkeessa jatkettiin uusien toimintamallien juurruttamista kuntien ja kuntayhtymien pysyväksi toiminnaksi. Hankkeessa edistettiin lapsi- ja nuorisopoliittisen mallin (LNPO) työstämistä kuntakohtaisesti ja suunnitelmaa työstettiin moniammatiilisena työryhmätyönä. Terveempi Pohjois-Suomi Lakeuden osahanke (TerPS 2) jatkui vuonna Hankkeen avulla on tuotu näkyvämmin esille kunnan hyvinvointijohtamista, jossa kuntalaisen osallisuutta palveluiden kehittämisessä pidetään tärkeänä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen arvo työvälineenä ja sen poikkitoiminnallinen valmistelu ovat lisänneet merkitystään. Hyvinvointitietoa on opittu hyödyntämään selkeästi paremmin ja monella eri tasolla, strategioissa, talousarviovalmistelussa, eri ohjelmien valmistelussa sekä käytännön työn kehittämisessä. Hyvinvointikertomuksen antamaa tietoa voidaan integroida jatkossa normaaliin kuntajohtamiseen sen eri tasoilla. Sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittäminen

2 jatkui koko vuoden ajan ja hyvinvointikatsaus 2013 saatiin loppuvuodesta lautakuntien ja kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lasten kaste hankeen kautta perhetyön kehittämishankkeeseen ollaan osallistumassa. Varmistus hankkeen toteutumisesta saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Seudulliset yhteiset palvelut Seudullinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys alkoi vuoden alusta Oulun kaupungin tuottamana. Oulun kaupungin ja Oulun seudun sosiaali- ja potilasasiamiehen toimipiste tyrnäväläisille on Oulussa. Sosiaali-ja terveysosaston hallinto Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % 2013 Talous Toimintatulot Toimintamenot , ,41 98,77 Toimintakate , ,41 98,7 Sosiaalipalvelut ja Vammaispalvelut Sosiaalipalveluiden henkilöstö järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Perusarvoina ovat inhimillisyys, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Ne ylläpitävät ja edistävät yksilöiden sekä perheiden turvallisuutta ja suoriutumista kaikissa elämän vaiheissa. Sosiaalityön keskeiset sisältöalueet ovat lastensuojelu, päihdetyö ja toimeentuloturva. Vammaispalvelut sisältävät vammaispalvelulain perusteella kuntalaisille järjestettävät palvelut sekä kehitysvammapalvelut. Päämääränä 2013 ovat hyvinvoivat ja tyytyväiset kuntalaiset, jotka luottavat kunnan tuottamiin palveluihin. Varhaisen puuttumisen avulla vältytään huostaanotoilta. Kaikille turvataan tasavertaiset elämisen edellytykset.

3 Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteuma Kuntalaisten hyvä, terve ja itsenäinen elämä Laissa asetettu määräaikaisvelvoite Toimeentulotuki- ja vammaispalvelupäätökset ja lastensuojeluilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä. Lastensuojelutarpeen selvitykset 3 kk:n kuluessa. Toteutui Suunnitelmat on tehty 80 %:lle sosiaalityön asiakkaista Asiakas-, kuntoutus-, aktivointi-, ehkäisevän toimeentulotuki- ja palvelusuunnitelmat Ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen Toteutui vammaispalveluissa ja kunt.työtoiminnassa Perheiden hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen Neuvolaperhetyö käynnistyi Työttömien työllisyyden edistäminen Työttömien määrä keskimäärin vuoden aikana Työttömien määrä laskee 8 %:lla. Ei toteutunut Syrjäytymisen vähentyminen Työvalmennettavien määrä Elämänhallintataitojen edistäminen Ei toteutunut, työpajatoiminta siirtyi sivistystoimen toiminnaksi Toimivat palveluprosessit Toimintasuunnitelma Sosiaalitoimiston palveluprosessien kriittinen tarkastelu ja toiminnan kehittäminen Työvalmennus Verkostoyhteistyö Yhdessä sovitut palveluprosessit ja toimintamallit kunnan muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa Yhteistyöpalaverit neuvolan, psykiatrian ja sivistystoimen kanssa

4 Työhyvinvointi Poissaolojen seuranta Sairauspoissaolojen väheneminen Toteutui Motivoitunut ja jaksava henkilöstö Työtyytyväisyyskartoitus Työtyytyväisyys hyvä Ei toteutunut Työkäytäntöjen kehittäminen ja työnkuvien tarkastaminen Työvalmennus ja työnohjaus kuukausittain Sosiaalityön henkilöstön mitoitus / asukas Säädösten mukainen henkilöstö 2 sos.tt./6700 as., määräaikainen sos.tt. Työnohjaus- ja koulutuspäivät Mahdollisuus työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen Toteutui Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino Kustannusten tehokas seuranta Kustannustehokasta toimintaa käytettävissä olevin resurssein Toiminta monipuolistunut ja laajentunut Ostopalvelujen määrä Ostopalveluja korvataan omalla toiminnalla Tukihenkilö- ja perhetoimintaa järjestetty omana toimintana Vuonna 2013 työ- ja elinkeinosuunnittelijalla (työaika 70 %) oli kaikkiaan 108 asiakasta, joita aktivoitiin erilaisten työllistämistoimenpiteiden avulla; työkokeilu korvasi työharjoittelun ja valmennuksen (10 asiakasta), kuntouttava työtoiminta (11), palkkatukityö (10), kokoaikatyö (8), opiskelu (7). Kunnan työttömyyden prosentuaalinen osuus työvoimasta lisääntyi ollen loppuvuodesta 13,2 %:ssa. Ns. sakkolistalla olevien työttömien määrä pysyi koko vuoden 30:n tietämillä. Kuntalisää myönnettiin yhdistyksille 4-8 henkilölle kuukaudessa, ja yhdistykset hakivat kuntalisää n Vuoteen 2012 nähden työllistämisen piirissä oli asiakkaita noin 10 % enemmän, työllistämistoimenpiteiden osalta ei ollut merkittävää eroa. Erityisesti yli 50-vuotiaiden työttömien (120) ja yli vuoden työttömänä olleiden määrä (78) kasvoi edelleen, mutta nuorten työttömien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla (30). Toimeentulotuen osalta tukea saaneita kotitalouksia oli 155. Kotitalouksien määrä kasvoi 10 %:lla edellisestä vuodesta. Niistä perustoimeentulotukea saivat 151 (joista 21 sai myös täydentävää toimeentulotukea) kotitaloutta ja ehkäisevää tukea saaneita kotitalouksia oli 11 vuonna Toimeentulotukea myönnettiin noin enemmän kuin talousarvioon oli varattu määrärahaa. Perus-, ja täydentävän toimeentulotukimenot

5 kasvoivat. Sosiaalityöntekijöiden työpanos on kohdistunut suurelta osin lastensuojeluun. Lasten-suojelun piirissä olevien lasten määrä on kasvanut. Lastensuojeluilmoitusten määrä (184) kasvoi 30 %:lla edellisestä vuodesta. Lastensuojelutarpeen selvitykset tehtiin 20 lapselle. Lastensuojelun avohuolto lisääntyi ja monipuolistui, ja avohuollon asiakkaina oli 75 lasta. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 5 ja avohuollon sijoituksia tehtiin yksi. Huostaanottoja tehtiin yksi vuonna Jälkihuollon piirissä on neljä nuorta. Vuoden 2013 lopussa huostaanotettuja lapsia oli 8, mikä on selvästi kansallisen keskiarvon alapuolella. Sijoitetuille lapsille on tehty asiakassuunnitelmat. Perhetyö on ollut tärkeä ja merkittävä lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhetyön resursseja vahvistettiin vakinaistamalla sosiaaliohjaajan toimi ja virka alkaen ja lisäksi rekrytoitiin perhetyöntekijä ehkäisevään työhön vastuualueena neuvolaperhetyö ja lastensuojelun tukihenkilötoiminta. Lastensuojelun perhetyön piirissä oli kaikkiaan 35 perhettä ja 80 lasta. Lastensuojelun perhetyöntekijät osallistuivat myös lastensuojelutarpeen selvityksiin. Lisäksi perheitä oli 25 ja lapsia 107 kotipalvelun perhetyön piirissä. Perhetyön ostopalvelut on korvattu lähes kokonaan kunnan omana työnä sosiaaliohjaajan rekrytoinnin jälkeen. Lastenvalvoja vahvisti 122 elatusapusopimusta vuonna 2013, joka on samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Elatusavun määrää oli alennettu 27 sopimuksessa ja korotettu 31 elatussopimuksessa. Isyyden selvityksiä tehtiin 23, ja kaikki vahvistettiin tunnustamisella. Lisäksi keskeytettyjä isyyden selvityksiä oli 3. Viranhaltija vahvisti yhteensä 69 sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaa sopimusta lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta, joista uusia sopimuksia oli 60. Lasten huoltoa koskevia sopimuksia vahvistettiin 69, sopimuksia asumisesta 31 sekä tapaamisoikeudesta 26 ja vuoroasumisesta 2 sopimusta. Kehitysvammapalvelut, asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta ostettiin pääosin Lakeuden Palveluyhdistykseltä. Vammaisille hankittiin asumispalveluja myös Villa Tyrnistä ja Invalidiliiton Validia-asumispalveluista. Neuvola- ja tutkimusjaksot ostettiin Tahkokankaan palvelukeskukselta. Vammaispalvelulain mukaisten päätösten teon pohjaksi on jatkettu hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä. Sosiaalityö on ollut suunnitelmallista ja kaikille asiakkaille on tehty asiakassuunnitelmat ja kehitysvammaisille asiakkaille erityishuolto-ohjelmat. Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja vakinaistettiin virkasuhteeseen alkaen, ja hänen työpanostaan myytiin yhden työpäivän verran Lumijoen kunnalle vuonna Vuoden 2013 lopussa kriteerien mukaisesti omaishoidontuki oli myönnetty 14 asiakkaalle. Lisäksi muiden vammaispalvelujen kysyntä kasvoi mm. kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun ja asumispalveluiden osalta. Sosiaalitoimiston toiminnan osalta jouduttiin tekemään sisäisiä järjestelyjä pitkäaikaisten sairauspoissaolojen ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi. Työsuojelullisiin asioihin ja työn kuormittavuuteen kiinnitettiin yhä enemmän huomioita. Työtilanteen tasapainottamiseksi rekrytoitiin määräaikainen sosiaalityöntekijä

6 Sosiaalipalvelut 210 Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,12 116,1 Toimintamenot , ,66 101,12 Toimintakate , ,46 98,33 Vammaispalvelut 220 Alkuperäinen talousarvio muutokset muutost e n jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,61 174,4 Toimintamenot , ,75 99,8 Toimintakate , ,7 99,9 Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, ikäihmiselle varataan mahdollisuus asumispalveluun. Vanhustyössä noudatetaan kuntouttavaa työnotetta. Vanhustyön keskeiset sisältöalueet ovat tukipalvelut, omaishoito, päivätoiminta, kotihoito, palveluasuminen ja laitoshoito. Päämäärä 2013 Kuntalaisilla on mahdollisuus hyvään ikääntymiseen. Ennaltaehkäisevää toimintaa ja kotona asumisen mahdollistavaa palvelua tehostetaan. Asumispalvelu ja laitoshoito tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti joko julkisena tai yksityisenä toimintana.

7 K r i i t t i s e t Mittarit Tavoite 2013 Toteuma menestystekijät Palvelujen riittävyys 75-vuotta täyttäneistä kotona Erilaisia tukitoimintoja, kuten ja monipuolisuus asuvia 91% kotihoito ja intervallijaksot sekä niiden hyödyntäen pystytään t a s a p u o l i n e n jakaantuminen tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. 75-vuotta täyttäneistä säännöllisen kotihoidon asiakkaita 13% 75-vuotta täyttäneistä omaishoidon tuen piirissä 6% 75-vuotta täyttäneistä tehostetun palveluasumisen piirissä 6% 75-vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa (hoivaosastolla) laitoshoidossa 3% Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä (väh. yksi käynti/vko) V a n h u s p a l vel u a s i a k k a a t tarkoituksenmukaisesti ja o i k e a - a i k a i s e s t i t a r p e e n m u k a i s i l l a hoitopaikoilla. Kotona asuvia 88,8 % yli 75-vuotiaista. Palvelurakenteen painopisteen muuttaminen hidasta. Toteutui. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 13,3 % yli 75-vuotiaista Ei toteutunut. Omaishoidon tuen piirissä 4,1 % yli 75-vuotiaista Ei toteutunut. Tehostetun palveluasumisen piirissä 11,5 % yli 75 -vuotiaista Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,3 % yli 75 vuotiaista 55 säännöllisen kotihoidon asiakasta. Toimivat palveluprosessit ja rakenteet. Alueellinen yhteistyö Palveluprosessien tarkastelu ja toiminnan kehittäminen. Yhteisesti sovitut toimintamallit ja- käytännöt. Alueellisesti hyväksi todettujen toimintamallien hyödyntäminen. Toteutui. Kotihoidon kriteerit laadittu. Tehtäviä ja toimintaa tarkasteltu. Yhteistyö ympäristökuntien kanssa Henkilöstö ja osaaminen Hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitus/ asukas Koulutuspäivät / työntekijä Hyvä taso Ammattitaitoinen ja työkykyinen henkilöstö Hyvä taso toteutui. Vanhainkoti:16 kokoaikaista työpanosta/ 23 paikkaa, hoitajamitoitus 0,69 työntekijää/asukas, kokonaiskuormitus ka. 93,86 % (koko vuosi) Kotihoito: 13 työntekijää/ 55 säännöllisen kotihoidon asiakasta ~1,5 pv /työntekijä

8 Työhyvinvointi Poissaolojen seuranta Poissaolojen väheneminen Ei toteutunut. Talouden ja toiminnan tasapaino Kustannusten seuranta Resurssien käyttö kustannustehokasta ja laadukasta. Toteutui osittain. Palvelurakenteen vinoutumaa korjattiin kotona asumista tukevampaan suuntaan. Tulokertymä jäänyt huomattavasti arvioitua pienemmäksi. Toteutuminen Palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen hoivan ja tilapäishoidon koordinointi ja päätösesitykset tehtiin SAS- työryhmässä, jonka jäseninä toimivat terveyskeskuslääkäri, kotisairaanhoitajat, vanhainkodin osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä ja vanhuspalvelujohtaja. RAI- toimintakykymittarin käyttöä laajennettiin ympärivuorokautiseen hoitoon. Kotiutushoitaja-toimintaa jatkettiin, kotiutushoitajan kautta ajantasaiset tiedot välittyvät koordinoidusti, jolloin joustava ja oikea-aikainen kotiutus mahdollistuu turvallisesti. Kotihoidon myöntämisperusteet selkiyttivät toiminnan suunnittelua. Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tarkoituksenmukaista, että käytössä ovat yhtenäiset palvelujen myöntämisenperiaatteet ja toiminnan sisältö. Kunnan oman päivätoiminnan toimintamuotoina olivat ryhmätoiminta Temmeksen kylällä 1 krt/vko sekä Tyrnävän keskustassa 2 krt/vko, Voitas- ryhmät (voima ja tasapainoryhmät) ja musiikkiliikuntaryhmä. Ryhmätoiminnoissa oli osallistujia n osallistujaa / ryhmä. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehtiin 75- vuotta täyttäville seniorihoitajan toimesta. Vanhusten asumispalvelua hankittiin vuonna 2013 Lakeuden Palveluyhdistykseltä (Lepolan palvelutalo), Hoivakympiltä (Villa Tyrni), Hoivakoti Pieni Pelakuusta ja Esperi Oy:ltä (Teppola-koti). Hoivapaikkaa käytettiin oman vanhainkodin lisäksi Ala-Temmeksen vanhainkodilta (1 paikka). Omaishoitajille tarjottiin mahdollisuus vapaapäiviin sekä vertaistukeen. Omaishoitajien vapaiden aikaiset hoitojaksot toteutettiin pääasiallisesti Kotolan tehostetussa asumispalveluyksikössä, jossa on tilapäishoidon paikka. Omaishoidettavilla oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa maksuttomasti vanhusten päivätoimintaan. Vertaistukiryhmä kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa. Vanhainkodin asukkaille järjestettiin säännöllistä toimintaa sekä ulkoilua mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi seurakunnan nuorten palveluryhmä kävi ulkoiluttamassa asukkaita. Isompina tapahtumina vanhainkodilla järjestettiin kesäjuhla ja joulujuhla. Kauneimpiin joululauluihin kuljetettiin halukkaat ja osallistuttiin Liikuta minua tapahtumaan. Kuulammen koulun oppilaiden lahjoittamilla taksvärkkirahoilla hankittiin mm. terassikalusteet ja käytettiin asiakkaita retkellä Turkansaaressa.

9 Kotihoidon kaksi kodinhoitajaa saivat oppisopimuskoulutuksensa päätökseen valmistuen lähihoitajiksi. Henkilöstön yhteiskäyttöä kotihoidon ja Kotolan välillä jatkettiin asiakastarpeiden mukaan. Palveluketjujen sujuvuutta tarkasteltiin ja seniorihoitajan työpanos siirrettiin terveystoimesta vanhuspalveluihin. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset tehtiin sekä kotihoitoon että Kotolaan. Vanhuspalvelut 230 Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,45 88,1 Toimintamen , ,91 103,4 Toimintakate , , Terveyspalvelut Terveydenhuollon tehtävä on ylläpitää ja edistää kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tarjoamalla tarpeiden mukaiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat perusterveydenhuolto, joka sisältää vastaanottotoiminnan, kuntoutuksen, röntgen- ja laboratoriopalvelut, kiireettömän sairaankuljetuksen, terveysneuvonnan, perusterveydenhuollon laitoshoidon ja suunterveydenhuollon. Lisäksi terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluu erikoissairaanhoito, joka sisältää vuoden 2013 alusta myös ensihoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut Tyrnävälle tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Päämäärä 2013 Ajanvaraus toimii hyvin ja hoitotakuu toteutuu. Tyytyväiset kansalaiset, jotka luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Sovittu hoidon porrastus toteutuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteutuminen Palveluiden riittävyys ja tasapuolisuus Hoitoon pääsyajat vastaanotto hammashuolto mielenterveystyö Hoitotakuu toteutuu vastaanotolla ja hammashuollossa Hoitotakuu on toteutunut. Mielenterveysasioissa kuntalaiset saavat palvelut vähintään terveydenhuoltolain asettamien aikarajojen sisällä Toteutui.

10 Alueellinen yhteistyö Yhteistyö toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa jatkuu. Yhteistyö ympäristökuntien kanssa on ollut sujuvaa. Hoitokäytännöt ovat monilta osin samat. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta Työhyvinvointi Asiakasmäärät/työntekijä 3-10 koulutuspäivää/työntekijä Henkilömitoituksen hyvä taso Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Työn kuormituksen tasaaminen Normaalitilanteessa henkilökuntaa on riittävästi, mutta lomien, koulutusten ym. kohdalla henkilöstövaje on voinut esiintyä. Koulutus on pääosin toteutunut suosituksen mukaisesti. Vuonna 2013 keskimäärin 4,5 koulutuspäivää/työntekijä. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 25,9 pv/työntekijä. Kasvua vuoteen 2012 verrattuna 28%. Poissaolojen määrä Ennalta ehkäisevään toimintaan panostaminen kaikissa ikäryhmissä Neuvolan ja kouluterveydenhuollon tarkastukset Terveystarkastusten määrä ja sisältö neuvola-asetuksen mukaista Toteutui. Sairauksien seulonta väestössä Asetusten mukaiset seulonnat toteutuvat Toteutui. Työttömien terveystarkastukset Riskiryhmäläiselle löydetään sen hetkiseen tilanteeseen sopiva tukitoiminta Kaikkiin yhteydenottopyyntöihin vastattiin, mutta varsinaiset tarkastukset eivät toteutuneet suunnitellusti. Seniorineuvolan toiminta Tyrnävällä ikäihmiset saavat ohjausta ja neuvontaa ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa Toteutui. Ennaltaehkäisevään suun terveydenhuoltoon panostaminen Neuvola-asetuksen mukaiset tarkastukset Asetuksen mukainen tarkastustoiminta toteutetaan riittävän hyvin

11 DMF 12 v (reikiintyneiden, poistettujen ja paikattujen hampaiden lukumäärä 12-vuotiailla) DMF 12 v <1,2 Tarkoituksenmukainen erikoissairaanhoidon käyttö Hoitopäivien ja hoitokäyntien määrä Hoidon oikea porrastus Hoitopäivät vähentyneet 3,3%. Avohoitokäynnit vähentyneet 2,3%. Uudet lähetteet vähentyneet 10,4%. Kustannukset / asukas Kustannusten kasvun hillitseminen 924 /asukas, kasvua 0,1%. Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaanhoidossa Jonossa olevat potilaat Hoitotakuun määräajat toteutuvat Vuoden 2013 lopussa hoidon tarpeen arviointia odottavia tyrnäväläisiä oli 45 henkilöä ja näistä yli 3kk odottaneita yksi henkilö. Hoitoa odottavia tyrnäväläisiä oli 76 henkilöä ja näistä yli 6kk jonottaneita yksi henkilö. Kaikki viisi lääkärin virkaa ovat olleet täytettynä. Vuonna 2012 elo-marraskuussa ilmenneen yhden lääkärin vajeen vuoksi alkuvuonna 2013 oli vielä kertynyttä jonoa kiireettömälle lääkärin vastaanotolle. Jonoa purettiin maaliskuuhun 2013 saakka kertaviikkoisesti iltavastaanotoin. Vastaanoton toimintaa on pyritty tehostamaan tarkastelemalla toimintamalleja, kehittämällä hoitoprosesseja ja muuttamalla henkilökunnan työnjakoa. Vastaanoton toimivuus on ollut hyvää joustavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan ansiosta. Vuonna 2013 lääkärin vastaanotolla toteutettiin yli 7100 käyntiä ja sairaanhoitajan vastaanotolla lähes 4800 käyntiä. Vuoteen 2012 verrattuna lääkärissä käyntien määrät laskivat yhdellä prosentilla, kun puolestaan hoitajan vastaanottokäynnit kasvoivat lähes kuudella prosentilla. Vuonna 2013 lääkärin vastaanotolla kävi hieman yli 3000 eri asiakasta ja hoitajan vastaanotolla n eri asiakasta. Määrät eivät muuttunut edellisvuoteen verrattuna. Diabeteshoitajan käyntejä vuonna 2013 oli n Kasvua vuoteen 2012 oli lähes 21 %. Kasvua selittää osaltaan lääkärin ja hoitajan työnjaon kehittäminen ja osaltaan se, että loppuvuodesta terveyskeskuksella toimi kaksi diabeteshoitajaa aiemman yhden sijaan. Neuvolatoiminnassa työote on ollut ennaltaehkäisevää. Yli kolmannes tyrnäväläisistä on ikänsä puolesta lastenneuvolan tai kouluterveydenhuollon piirissä ja tämä vaatii huomattavaa resursointia niin lääkäreiden ajankäytön kuin hoitohenkilökunnan määränkin suhteen. Henkilöstöresurssit ovat vastanneet voimaan tullutta sosiaali- ja terveysministeriön asetusta. Yhteistyötä sosiaalipuolen kanssa on tiivistetty loppuvuodesta 2013 aloittamalla neuvolan perhetyön kotikäynnit.

12 Lapsia syntyi 144 ja synnytysten määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Äitiysneuvolassa terveydenhoitajan käyntejä oli hieman yli 1800 ja lääkärikäyntejä n Käyntimäärät laskivat hieman vuoteen 2012 verrattuna johtuen syntyneiden lasten määrän laskusta. Lastenneuvolassa oli 0-6-vuotiaita lapsia noin 1040 ja kouluterveydenhuollossa oli noin 1180 oppilasta. Lastenneuvolassa terveydenhoitajan käyntejä oli n ja lääkärikäyntejä n Verrattuna edellisvuoteen terveydenhoitajakäyntien määrät pysyivät ennallaan ja lääkärikäynnit laskivat hieman. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajakäyntejä oli vuonna 2013 n ja lääkärikäyntejä 350. Verrattuna vuoteen 2012 hoitajakäynnit kouluterveydenhuollossa lisääntyivät 8 % lääkärikäyntien määrien pysyessä entisellään. Mielenterveyspuolella sairaanhoitajien ja lähihoitajan toimet ovat olleet täytettyinä ja aiempien vuosien kaltaista henkilöstön vaihtuvuutta ei enää esiintynyt. Kunnan psykologitilanne oli edelleen haastava; toinen viranhaltija oli virkavapaalla ja useista yrityksistä huolimatta toiseen, avoimena olleeseen virkaan ei alkuvuodesta saatu työntekijää. Psykologin palveluita ostettiin edellä mainituista syistä johtuen koko vuoden ajan yksityiseltä palveluntuottajalta. Avoimena olleeseen toiseen psykologin virkaan saatiin vakituinen työntekijä lokakuussa Aikuispuolen psykiatrin konsultaatiot on ostettu edellisvuosien tapaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Keväästä 2013 lähtien myös lasten- ja nuorten psykiatrisia palveluita on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta, mikä on vähentänyt erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta. Lisäksi mielenterveyspuolen kaksi sairaanhoitajaa ovat keväällä 2013 laajentaneet työnkuvaansa ja aloittaneet myös nuorisoikäisten asiakkaiden vastaanottamisen, mikä on vähentänyt psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja toisaalta myös psykologipalveluiden tarvetta. Yhteistyö sosiaalipuolen ja koulujen kanssa on entisestään parantunut. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on tarjonnut kuntouttavaa toimintaa pitkään sairastaneille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Päivätoiminta kokoontuu kolme kertaa viikossa ja toimintaa ohjaa lähihoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Päivätoimintaan on vuoden 2013 aikana osallistunut aktiivisesti 16 asiakasta. Terveyspalvelut on järjestänyt mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua vuoden 2013 aikana yhteensä seitsemälle asiakkaalle. Fysioterapiassa oli kesäaikaan toisen fysioterapeutin irtisanoutumisen johdosta työntekijävajausta. Vakituinen fysioterapeutti saatiin palkattua syksyllä Työn painopiste on ollut yksilökäynneissä. Vuonna 2013 fysioterapian käyntejä toteutettiin n käyntimäärän kasvaessa 19 % edellisvuoteen verrattuna. Puheterapiassa kävi 158 asiakasta ja heille kertyi yhteensä n. 830 käyntiä. Seniorineuvolan sairaanhoitajan työpanos siirtyi terveyspalveluista vanhuspalveluiden alaisuuteen elokuussa Temmeksen kylällä järjestettiin lähipalveluna seniorineuvolan vastaanottoa maanantaisin aamupäivisin. Perusterveydenhuollon laitoshoidon käyttö laski jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna. Laitoshoidon arvioitu tarve 6 potilasta/päivä kuitenkin ylittyi ja keskimääräinen vuodeosaston käyttö on ollut n. 7,9 potilasta/päivä. Keskimääräinen vuodeosaston käyttö ja perusterveydenhuollon laitoshoidon kustannukset laskivat hieman verrattuna vuoteen Kustannusten lasku verrattuna edellisvuoteen olisi ollut merkittävästi suurempaa, mutta loppuvuodesta laitoshoidon kustannuksia oli lisäämässä yksittäiset kalliit hoitojaksot.

13 Työterveyshuolto on toteutettu koko vuoden ulkoistettuna toimintana, palveluntuottajana on ollut Attendo Terveyspalvelut Oy. Terveyskeskuksen tilojen riittämättömyyden vuoksi työterveyshuollon toiminta on tapahtunut Lakeuden palveluyhdistyksen tiloissa. Suun terveydenhuolto Hammashuollossa oli vuonna 2013 isoja muutoksia. Uusi suun terveydenhuollon laajennusosan rakentaminen aloitettiin suunnitellusti keväällä, ja kahden hoitohuoneen valmistuminen toteutui aikataulussa. Syksyllä otettiin yksi uusi hammaslääkärin huone käyttöön ja toinen huone loppuvuodesta. Jälkimmäinen huone varustettiin steriilillä vesijärjestelmällä, jossa voidaan tehdä pienkirurgisia toimenpiteitä laajemmin. Samalla tehtiin pieniä pintakorjailuja kahteen suuhygienistin huoneeseen. Lisäksi vanha suuhygienistin hoitotuoli koneineen jouduttiin uusimaan nopeutetussa aikataulussa. Hammashuollon laajennustyö aiheutti viikon sulun hammashuollon toimintaan. Vesijohtoveden käyttökielto aiheutti 1-2 viikon rajoittuneen toiminnan hammashuoltoon. Päivystys- ja muu kiireellinen hoito oli järjestetty sulkuviikolla Limingan terveyskeskukseen, Tupoksen toimipisteeseen, josta vuokrasimme omalle työparille tilat. Pieninvestointirahoilla hankittiin uusia instrumentteja, työtuoleja ja poria hammashuoltoon. Hammashuollossa oli vaikeuksia rekrytoida sijaisia pidempiaikaisiin tehtäviin: vuorotteluvapaa- ja opintovapaasijaisuuksiin. Välinehuolto toimi suunnitellusti 30h/vko. Loppuvuodesta jouduimme ostamaan yhden hammaslääkärin työpanoksen Mediverkon työntekijävälitykseltä. Toinen suuhygienisti valittiin tehtävään syksyllä Kaksi hammashoitajaa irtisanoutui tehtävistään ja heidän tehtäviin valittiin uudet työntekijät. Aikuisjonon purkaminen aloitettiin suunnitellusti noin kahtena päivänä viikossa. Yhtenä päivänä viikossa oli hoitojonon purkamisen vuoksi iltatöitä. Hoitoajat eivät kuitenkaan riittäneet, johtuen mm. henkilökuntavajeesta. Iso osa aikuishammashoitoa tapahtui loppuvuoden maksusitoumushammaslääkäreillä Limingassa, Kempeleessä, Muhoksella ja Oulussa. Aikuisten suun ja purentaelimen tarkistus tapahtui omassa terveyskeskuksessa, jossa hammaslääkäri teki tarkastuksen ja hoitosuunnitelman perusteella lähetteen jatkohoitoon. Hammashuollossa hoitotakuu täyttyi, mutta aikuisten ei-kiireellinen hoitojono säilyi. Vuonna 2013 aikuisjonossa oli 618 asiakasta. Seudullinen viikonloppu- ja arkipäivystys tapahtui edelleen Oulussa. Hammaslääkäri-hammashoitaja työpari lähti päivystysvuoroon Tyrnävältä kolme kertaa. Vertailulukuja: Henkilökunta v.2011 v.2012 v.2013 Hammashoitajat 3 3,5 4 Suuhygienistit (syksystä) Hammaslääkärit 2,5 3 3,5 Asiakasmäärät Suuhygienistit Hammaslääkärit

14 Käynnit Suuhygienistit Hammaslääkärit Peruuttamattomat käynnit Oikomistoimenpiteet Erikoissairaanhoito Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon käyttö on ollut edellisvuotta vähäisempää. Avohoitokäynneissä on tapahtunut 2,3% lasku, hoitojaksoissa 9,3% lasku ja hoitopäivissä 3,3% lasku. Uusien lähetteiden määrä on laskenut 10,4%. Erikoissairaanhoidon laskutus on tästä huolimatta noussut 0,1% vuoteen 2012 verrattuna, mikä selittyy osin yksittäisillä kalliilla hoitojaksoilla. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet eniten kuntoutuksen osalta. Osaltaan erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksia on ollut lisäämässä ensihoito, joka siirtyi vuoden 2013 alusta erikoissairaanhoidon järjestettäväksi. Erikoissairaanhoidon kustannukset vuonna 2013 Tyrnävällä olivat 924 /asukas, mikä on alueellisesti verrattuna halvimmasta päästä. Hoidonporrastus on toiminut hyvin. Erikoissairaanhoidon potilaat ovat saaneet tarvitsemansa palvelut ja tarvittava jatkohoito on pystytty toteuttamaan perusterveydenhuollossa. Terveyspalvelut 240 Alkuperäinen talous arvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot. % Talous Toimintatulot , ,56 133,6 Toimintamen , ,42 110,3 Toimintakate , ,14 100

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 Menot 7 536 249,99 Tulot 429 323,79 Netto 7 106 926,20 Käyttö % 43,9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Menot 67 723,11 Tulot Netto 67 723,11 Käyttö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. 1 2015 Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Heinäkuu

Kuukausiseuranta. Heinäkuu Kuukausiseuranta kuu 14.8.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 5 4 672,9 4 732,6 4 765, 4 3 2 1 212 213 214 6 5 Työvoima 4 492,4 4 491,1 4 491,6 4 549,3 4 526, 5 25,9 5 129,7

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Lokakuu

Kuukausiseuranta. Lokakuu Kuukausiseuranta kuu 18.11.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5, 4 5, 4, 3 5, 3, 2 5, 2, 1 5, 1, 5,, Työvoima koko hyto (keskiarvo vuoden alusta) 4 639,7 4 695,3 4 72,5 212 213 214 6 5 Työvoima 4 471,6 4 464, 4

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 TALOUSARVION SEURANTA 31.5.2015: STLTK 10.6.2015 Liite nro 1 C TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot