Lentorobotit sähköverkon tarkastuksissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lentorobotit sähköverkon tarkastuksissa"

Transkriptio

1 Lentorobotit sähköverkon tarkastuksissa Sähkötutkimuspoolin seminaari

2 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Selvityksen tavoitteet 3. Verkoston lentotarkastukset 4. Lentorobotit 5. Johtopäätöksiä

3 1 Työn lähtökohdat Sähköyhtiöiden ilma-alusten käyttö ja toimintaympäristö Sähköyhtiöt käyttävät runsaasti ilma-aluksia, lähinnä helikoptereita sähköverkon erilaisissa tarkastus-, kunnossapitosekä rakennustöissä. Syynä on mm. uuden sähkömarkkinalain myötä tiukentuneet sähkön toimitusvarmuuden tavoitteet ja ilma-alusten käyttö nopeuttaa häiriöselvitystyötä Erityisesti suurhäiriötilanteissa ilma-alusten, lähinnä helikopterien avulla tehdyt tarkastuslennot ovat usein välttämättömiä tilannekuvan välittömässä muodostamisessa Helikoptereita hyödynnetään kasvavassa määrin myös verkoston säännönmukaiseen kunnossapitoon liittyvissä tarkastustehtävissä. Tärkeimpiä näistä ovat keskijänniteverkon ilmakuvauslennot, joissa havaintovälineinä käytetään tehokkaita digitaalikameroita ja laserkeilaimia

4 1 Työn lähtökohdat Nykyisessä ilmailun lainsäädännössä, ilmatilamme rakenteessa ja varauskäytännössä ei ole huomioitu nopeasti kehittyviä, kauko-ohjattavia tai automaattisesti lentäviä miehittämättömiä ilma-aluksia. Määräysmielessä verkostotarkastustehtävät kuuluvat ns. lentotyön piiriin Työssä haluttiin tarkemmin selvittää miehittämättömien alusten eli lentorobottien potentiaali. Erityisesti miehittämättömien ilmaalusten käytöllä odotettiin saatavan parannuksia sähkön toimitusvarmuuteen kohtuullisilla kustannuksilla Työssä perehdyttiin tarkastuslentojen vaatimuksiin sekä ilmahavainnoinnin tekniikkaan ja rajoituksiin erityisesti miehittämättömien ilma-alusten näkökulmasta Työn selvitysosa tehtiin helmi-kesäkuussa kuluvana vuonna menetelminä tietohaut, asiantuntijoiden haastattelut ja vierailukäynnit alan yrityksiin

5 2 Selvityksen tavoitteet Selvitykselle asetetut tärkeimmät tavoitteet: 1. Koota sähköverkkoyhtiöiden tarpeita ja vaatimuksia sähköverkon lentotarkastuksille sekä normaalioloissa että suurhäiriötilanteiden selvittämisessä 2. Arvioida lentorobottien teknistaloudellinen soveltuvuus sähköverkkojen lentotarkastuksiin painopisteen ollessa keski- ja pienjänniteverkoissa. Lentorobottien teknisiä ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia verrataan perinteisiin miehitettyihin helikoptereihin ja lentokoneisiin 3. Selvittää lentorobottien avulla tehtävissä ilmakuvauksissa käytettävissä olevaa havaintovälineistöä ja havaintoaineiston jälkikäsittelytyökaluja sekä arvioida niillä saatavan havaintoaineiston käyttökelpoisuus sähköverkoston tarkastuksissa 4. Perehtyä alan teollisuuteen ja kehitysnäkymiin 5. Koota tietoa lentorobottien käyttöä koskevasta lainsäädännöstä ja määräyksistä sekä tehdä ehdotus määräyksiin mahdollisesti tarvittavista muutoksista ja/tai lisäyksistä

6 2 Selvityksen tavoitteet 6. Arvioida lentorobottien käytön kustannuksia ja saatavia kustannussäästöjä perinteisten ilma-alusten käyttöön verrattuna 7. Hahmottaa palvelutarjonnan erilaisia (liike)toimintamalleja ja organisointia 8. Laatia kokonaisarvio lentorobottijärjestelmien toimivuudesta, käyttökelpoisuudesta ja kannattavuudesta sekä nykylainsäädännön (nopea hyödyntäminen) että tulevan säädösympäristön puitteissa 9. Asettaa tavoitteet ja laatia alustava tutkimussuunnitelma selvitystyön jatkotyöksi ehdotettavalle lentorobottijärjestelmän/-järjestelmien pilotoinnille verkostotarkastuksissa sekä selvittää pilotoinnista kiinnostuneet tahot 10. Laatia kirjallinen raportti lentorobottien käytön mahdollisuuksista sähköverkkojen lentotarkastuksissa

7 3 Verkoston lentotarkastukset 1 Lentotarkastukset suurhäiriötilanteessa Suurhäiriötilanteissa miehitettyjä helikoptereita on käytetty pitkään tilannekuvan muodostamiseen ja tilanneselvityksen edetessä myös lähinnä KJ-verkon vikojen tai vika-alueiden paikantamiseen. Lentoreitit ovat yleensä pitkiä (jopa kymmeniä kilometrejä) Lennoilla asiantuntijat arvioivat silmämääräisesti tuhojen laajuutta ja suuruutta, eikä havaintolaitteita (kamerat yms.) käytetä systemaattisesti tarve jatkuu ennallaan eivätkä lentorobotit voi lähitulevaisuudessa (n. 5 vuotta) korvata miehitettyjä helikoptereita suurhäiriötilanteissa useasta eri syystä Ei käytetä tällä hetkellä PJ-verkon vikojen paikantamiseen

8 3 Verkoston lentotarkastukset 2 Verkon kunnossapidon määräaikaistarkastukset Kunnossapidon lentotarkastukset ovat sangen tuore tapa kerätä tietoa verkoston kunnossapidon tarpeita varten Menetelmä on käytössä muutamassa suuressa verkkoyhtiössä, joilla on runsaasti ilmajohtoihin perustuvaa keskijänniteverkkoa Tarkastussykli on 4-6 vuotta yhtiöstä riippuen Ei voi täysin korvata perinteisiä jalan tehtäviä tarkastuksia (mm. ei voida havaita pylväiden lahovaurioita) Lentokalustona lähinnä vain perinteiset helikopterit Kunnossapitotarkastusten lentoreitit ovat pitkiä (vähintään yleensä useita kilometrejä)

9 3 Verkoston lentotarkastukset 3 Lentotarkastuksien tarjonta ja tekniikka Sähköverkolle soveltuvia, havaintolaitteiden avulla tehtäviä määräaikaistarkastuslentoja tarjoaa maassamme tällä hetkellä kattavasti kaksi yritystä: Visimind Ab sekä Sharper Shape Oy Kattavassa tarkastuksessa helikopterit varustetaan monipuolisella havaintolaitteistolla: näkyvän alueen viistokuvauksiin 1-3 digitaalikameraa, joista yksi korkean resoluution kamera (usein kuvaus meno- ja tulosuuntiin), laserkeilain ja toisinaan lämpökamera tai muita erikoiskameroita. Saatua havaintoaineistoa jälkikäsitellään tarkoitukseen räätälöidyillä erikoisohjelmilla Hyvä erotuskyky (alle 1 cm) edellyttää matalaa lentokorkeutta (30 70 m johdosta), mikäli lennetään tehokkaasti välillä pysähtymättä km/h nopeudella

10 3 Verkoston lentotarkastukset Heliwest Oy:n helikopteri verkoston tarkastuskuvausvarustuksessa

11 3 Verkoston lentotarkastukset 3 Lentotarkastuksien tarjonta ja tekniikka, jatkoa Ilmakuvauksessa käytettävien digitaalikameroiden ominaisuudet määräytyvät kuvien käyttökohteen mukaisesti. Modernit kompaktit kamerat soveltuvat painonsa puolesta myös keveiden lentorobottien kannettaviksi. Ne eivät normaalisti vaadi ulkoista massamuistia eikä erittäin tarkkaa, painavaa ja kallista hyrräkompassia eli IMU-yksikköä toisin kuin laserkeilaimet (IMU = Inertial Measurement Unit) Verkoston (valo)kuvauksessa tavoite on alle 1 cm:n erotuskyky, jotta verkon pienetkin eriste- ja johdinviat voidaan erottaa Erotuskyvyn kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat kameran kennon koko, pikselimäärä (15 20 Mpix) sekä objektiivin valovoima. Tavoitteena on lyhyt valotusaika(~1/500s 1/1000s), koska kameran nopea liike aiheuttaa kuvaan epätarkkuutta Keveillä lentoroboteilla kuvauksessa tarvittava vakaus saavutetaan lentoa stabilisoivalla lentorobotin omalla IMU-yksiköllä (kevyt ja edullinen), kameran optisella vakaimella sekä haitallisia liikkeitä kompensoivalla kameratelineellä

12 3 Verkoston lentotarkastukset Verkoston tarkastuskuva n. 35 metrin korkeudelta robottikopterista kuvattuna (lähde Sharpe Shape Oy)

13 3 Verkoston lentotarkastukset 3 Lentotarkastuksien tarjonta ja tekniikka, jatkoa Laserkeilaimet ovat ilmakuvauksissa käytettäviä tarkkuusmittalaitteita ja vaativat toimivassa kokoonpanossa tehokkaan IMU-yksikön ja erillisen ohjaus- ja tallennuslaitteen Havaintoaineistona kerätään pistepilvi, joka on normaalisti jatkokäsiteltävä ennen käyttökelpoisten tulosten saamista. Tuloksien avulla laaditaan mm. johtokatujen raivaussuunnitelmia Laserkeilaimen havaintoaineisto on kiinnitettävissä IMU-yksikön ja tarkan satelliittipaikannuksen avulla kolmiulotteiseen koordinaatistoon lähes maanmittaritarkkuudella Massaa laadukkaalle lasermittauslaitteistolle kertyy keveimmilläänkin helposti 5 10 kiloa, eikä keveimpien lentorobottien kuljetuskapasiteetti riitä nykyisiä laitekokoonpanoja kantamaan

14 3 Verkoston lentotarkastukset Itävaltalaisen Rieglin VUX-1 laserkeilain. Pieni laite soveltuu myös lentorobottikeilauksiin, massa 4 kg 20 kv-johdon laserkeilausaineistoon perustuva poikkileikkauskuva johtokadusta sekä johdon pituusprofiili (lähde Elenia)

15 1 Lentorobotit tulevat 1) 4 Lentorobotit Helikopterien avulla suoritettavat ilmatarkastukset ovat toiminnallisesti erittäin tehokas, mutta kallis verkoston kunnossapito- ja korjaustoimintaa tukeva tarkastusmenetelmä Lentorobotit ovat kehittyneet erittäin nopeasti viime vuosina. Erityisesti markkinoille ovat tulleet uudet moniroottoriset robottihelikopterit sekä niiden avulla lentopalveluja tarjoavia yrityksiä Lähtöoletus: Lentoroboteilla tarkastusten kustannuksia voidaan alentaa selvästi sekä lisätä samalla ilmajohtojen tarkastusten käyttöä mm. sähköverkon häiriötilanteissa. Tämä nopeuttaisi tuntuvasti viankorjausta ja lyhentäisi sähkökatkoksia 1) käytetään myös lyhenteitä UAV (Unmanned Aerial Vehicle) tai RPAS (Remotely Piloted Aircraft)

16 1 Lentorobotit tulevat jatkoa 4 Lentorobotit Lentorobotteja on globaalisti tarjolla jo sadoilta eri valmistajilta Laitteiden kaksi pääluokkaa: kiinteäsiipiset ja pyöriväsiipiset Laitteet poikkeavat mm. teknisen ratkaisun, koon, moottorin, suorituskyvyn ja hinnan osalta paljon toisistaan: Enimmäislentokorkeus vaihtelee metreistä 30 kilometriin Toiminta-aika minuutista vuorokausiin Toimintasäde kymmenistä metreistä tuhansiin kilometreihin Kuormankantokyky gramman osista kymmeneen tonnin Rakenteita: kiinteäsiipiset, multiroottorikopterit, perinteinen helikopterirakenne, hybridiversio Voimanlähteinä tällä hetkellä: sähkö- tai polttomoottori tai turbiini Sähkö voidaan ottaa akusta ja/tai tuottaa aurinkopaneelilla tai polttokennolla

17 1 Lentorobotit tulevat jatkoa 4 Lentorobotit Kiinteäsiipiset ilma-alukset ovat suorituskyvyltään (suorituskyky = kuorma x toimintasäde) ylivoimaisia pyöriväsiipisiin verrattuna. Kiinteäsiipisten alusten nousu ja lasku vaatii riittävän tilan (kenttä) tai erityislaitteita (mm. katapultti, laskuvarjo yms.) Rakenteeltaan perinteisen malliset polttomoottorikäyttöiset helikopterit ovat vastaavasti nopeudeltaan ja suorituskyvyltään sekä aerodynaamiselta hyötysuhteeltaan parempia kuin sähkökäyttöiset moniroottoriset quadro-, hexa- tai oktokopterit Multiroottorikopterit ovat toisaalta ketteryydeltään ja ohjausominaisuuksiltaan ylivoimaisia muihin verrattuna Kaikilla koptereilla on kyky nousta ja laskeutua pystysuoraan (VTOL) -> voi operoida lähes mistä tahansa Vain kiinteäsiipiset laitteet tai polttomoottori-/turbiinikäyttöiset robottikopterit kykenevät käytännössä pitkiin (>10 km) lentoihin

18 4 Lentorobotit Itävaltalaisen Schiebelin näkemys polttomoottorikäyttöisestä robottihelikopterista

19 2 Navigointitekniikka 4 Lentorobotit Miehittämättömien ilma-alusten navigointi ja ohjaus voidaan jakaa pelkistetysti näköyhteydellä tapahtuviin VLOS-lentoihin ja suoran näköyhteyden ulkopuolelle ulottuviin BVLOS-lentoihin 1). Lentorobottien automaattiohjaus ja navigointi toteutetaan autopilotin avulla. Laite hyödyntää erilaisia apulaitteita, mm. IMU-yksikköä ja satelliittipaikanninta, tulevaisuudessa myös uusia turvalaitteita Lentorobottien VLOS-lentoihin on varattu ohjaustaajuudet 5 GHz:n taajuusalueelta. Verkoston tarkastuslennot ovat usein BVLOSlentoja, joita varten ei vielä ole pysyviä taajuusvarauksia, joten taajuudet täytyy ratkaista viranomaisten kanssa tapauskohtaisesti Lentoreittisuunnitteluun on tulossa edistyksellisiä työkaluja, joissa voidaan hyödyntää digitaalista kartta-aineistoa sekä maan kattavaa digitaalista korkeusmallia. Lisäksi lentorobottien tunnistamiseen ja navigointiin voidaan tulevaisuudessa käyttää keveitä tutkavastaajia tai esteentunnistamis- ja törmäyksenestolaitteita 1) BVLOS = Beyond Visual Line Of Site

20 4 Lentorobotit 3 Lainsäädäntö ja ilmailumääräykset Nykyisen ilmailulainsäädännön todettiin olevan lentorobottien käytön kannalta sangen rajoittavaa ja kaipaavan ripeästi muutoksia alusten tehokaan käytön mahdollistamiseksi Erityisesti tulisi mahdollistaa riittävän pitkät yhtäjaksoisesti lennettävät, suoran näköyhteyden ulkopuolelle ulottuvat lennot, joissa navigointi on toteutettu pitkälle automaattisin navigointijärjestelmien avulla. Näitä ovat mm. verkoston tarkastuslennot VLOS-lentojen regulointi on ollut tähän saakka minimaalista, mutta muuttuu selvästi ohjatummaksi ja määrämuotoisemmaksi uuden ilmailulain voimaan tulon myötä marraskuussa Uudet, lain nojalla annettavat määräykset tulevat rajoittamaan mm. RPAS-ilma-alusten massoja ja sallittuja lentoalueita Lisäksi asetetaan vaatimuksia alusten turvalaitteille ja lentotoimintaa harjoittaville yrityksille, joilta vaaditaan mm. pätevyyksiä ja lupia

21 4 Lentorobotit 4 RPAS-lentotarkastuspalvelujen tarjonta Lentorobottien avulla ilmakuvauspalveluja tuottavia yrityksiä toimii maassamme tällä hetkellä noin puolen kymmentä Kaikki ne harjoittavat ainoastaan näköyhteyslentoja (VLOS) Verkkoyhtiöt kaipaavat lentoroboteilla toteutettaville tarkastuspalveluille ulkopuolisia toimittajia. Luonnollisia palvelutuottajia olisivat lentoliiketoiminnan harjoittajat tai ilmakuvauksiin erikoistuneet yritykset. Myös perinteiset verkkoyhtiöiden kunnossapitopalvelujen tuottajat voivat laajentaa palvelutarjontaansa lentorobottien avulla tehtäviin tarkastuslentoihin Toimialan ammattimainen osaaminen on maassamme harvoissa käsissä ja alan tutkimusta ja koulutusta ei ole käytännössä ollenkaan. Vähäinen teollinen piensarjatuotantomme perustuu vakiokomponentteihin tai laukaisulaitteiden rakentamiseen

22 5 Selvityksen johtopäätöksiä Selvityksen keskeinen tulos: lentorobotit soveltuvat teknisesti sähköverkoston sekä myös yhteiskunnan muun huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin tarkastuksiin jo nykyisellä suorituskyvyllä. Lennot voidaan tehdä pääosin matalalla, alle 120 metrin korkeudella niin sanotussa valvomattomassa ilmatilassa ja turvallisesti häiritsemättä muuta ilmaliikennettä Näköyhteydellä tehtävissä tarkastus- ja kuvauslennoissa miehittämättömät ilma-alukset ovat taloudellisesti ja teknisesti erittäin kilpailukykyisiä jo tänä päivänä. Pitkissä verkoston määräaikaistarkastuksissa, miehitetyt helikopterit ovat pääasiallinen valinta vielä muutamia vuosia Miehittämättömien ilma-alusten käytön laajuuteen vaikuttaa suuresti tuleva määräysympäristö säädäntötyön laatuun tulee panostaa, sillä viranomaiset ottavat huomioon myös käyttäjätahojen näkemyksiä. Valvomattoman ilmatilan (alle 150 m) käyttöä reguloidaan toistaiseksi kansallisesti

23 5 Selvityksen johtopäätöksiä Yhteiskunnan on panostettava alan tutkimukseen ja koulutusohjelmien luomiseen sekä tuettava aloittavia yrityksiä RPAS-toimintaa harjoittavien yritysten suositellaan hakeutuvan yhteistyöhön keskenään (mm. edunvalvonta). Hyvin toimiva yhteistyö viranomaisten ja oppilaitosten kanssa on myös tärkeää Tarkastuspalveluja hankkivien tahojen toivotaan ennakkoluulottomasti ottavan käyttöön uusia palveluja ja tekniikoita, jotta ne kehittyisivät varteenotettavaksi vaihtoehdoksi nykyisille palveluille Käytännön kokemuksien saamiseksi työn raportissa esitetään erillisen pilotoinnin järjestämistä. Jatkotyöstä vastaavat Sharper Shape Oy ja Next Eagle Oy yhdessä mm. ST-poolin tukemana Koko raportti ladattavissa linkistä:

24 Reneco - Kun asioita pitää saada tehtyä.

Miehittämättömien ilma-alusten käyttö häiriöselvityksissä

Miehittämättömien ilma-alusten käyttö häiriöselvityksissä Miehittämättömien ilma-alusten käyttö häiriöselvityksissä Esityksen sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Hankkeen tavoitteet 3. Hankkeen toteutus 4. Verkostohäiriöiden selvittäminen 5. Multikopterien hyödyt

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Lentorobotit sähköverkon tarkastuksissa

Lentorobotit sähköverkon tarkastuksissa Lentorobotit sähköverkon tarkastuksissa 2014 V1.0 Jouko Tervo Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO... 6 2 SELVITYKSEN TAUSTAT, TAVOITTEET JA TEKOTAPA... 8 2.1 Selvityksen taustaa... 8 2.2 Selvitykselle

Lisätiedot

Lentorobottien pilotointi sähköverkon tarkastuksissa

Lentorobottien pilotointi sähköverkon tarkastuksissa Lentorobottien pilotointi sähköverkon tarkastuksissa 2014 V1.0 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO... 7 2 PILOTOINNIN TAUSTAT, TAVOITTEET JA TEKOTAPA... 9 2.1 Pilotoinnin taustaa... 9 2.2 Pilotoinnille

Lisätiedot

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes 20.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määritelmällisesti (Tästä ei vallitse yksimielisyyttä) ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV / UAS / Robottikopteri RPA(S) Kauko-ohjattu

Lisätiedot

Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla

Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2 Eurocontrol ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV /

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa

RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2 Eurocontrol Käyttökohteet Mielikuvitus rajana Valokuvaus / Media

Lisätiedot

Dronit metsätiedon keruussa Uuden teknologian mahdollisuudet puunhankinnassa seminaari

Dronit metsätiedon keruussa Uuden teknologian mahdollisuudet puunhankinnassa seminaari Dronit metsätiedon keruussa Uuden teknologian mahdollisuudet puunhankinnassa seminaari 20.4.2017 Raito Paananen metsätietopäällikkö, Suomen metsäkeskus Dronien ominaisuuksia Drone eli UAV (unmanned aerial

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (6) Antopäivä: 9.10.2015 Voimaantulopäivä: 9.10.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: - KAUKO-OHJATUN

Lisätiedot

Lämpökamerakuvaus Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosalueella

Lämpökamerakuvaus Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosalueella Lämpökamerakuvaus Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosalueella Hannu Panttila Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Johdanto UAV-MEMO-hankkeessa kokeiltiin miehittämättömään lentolaitteeseen kytkettyä lämpökameraa

Lisätiedot

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilmailu Miehittämätön ilmailu Viranomaisnäkökulma Ke 26.4.2017 Tampere Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esittely: Jukka Hannola Twitter: @JukkaHannola - Johtava asiantuntija / Ilmailujohtajan esikunta

Lisätiedot

Miehittämättömät kauko-ohjattavat ilma-alukset sähköverkoston vianpaikannuksessa

Miehittämättömät kauko-ohjattavat ilma-alukset sähköverkoston vianpaikannuksessa Miehittämättömät kauko-ohjattavat ilma-alukset sähköverkoston vianpaikannuksessa 2017 V1.0 Jouko Tervo Konsulttitoimisto Reneco Oy 1 (68) Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO JA HANKKEEN TAUSTAA...

Lisätiedot

Miehittämättömän ilma-aluksen käyttö toimitustuotannon kartoitustyössä

Miehittämättömän ilma-aluksen käyttö toimitustuotannon kartoitustyössä Miehittämättömän ilma-aluksen käyttö toimitustuotannon kartoitustyössä Jussi Syväjärvi Maanmittauslaitos Maanmittauspäivät 2017 Ilmakuva Fiskari / MML Esityksen sisältö UAV UAS RPAS-Drone-Lennokki? Termit

Lisätiedot

KANSALLINEN MAASTOTIETOKANTA-HANKE (KMTK) KMTK KUNTIEN TUOTANTOPROSESSIT: SELVITYS RPAS-MENETELMISTÄ

KANSALLINEN MAASTOTIETOKANTA-HANKE (KMTK) KMTK KUNTIEN TUOTANTOPROSESSIT: SELVITYS RPAS-MENETELMISTÄ KANSALLINEN MAASTOTIETOKANTA-HANKE (KMTK) KMTK KUNTIEN TUOTANTOPROSESSIT: SELVITYS RPAS-MENETELMISTÄ Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Lyhenteistä ja termeistä... 3 2 Yleistä RPAS-järjestelmistä... 3 2.1 RPAS-järjestelmän

Lisätiedot

RPAS viranomaissääntely Suomessa

RPAS viranomaissääntely Suomessa RPAS viranomaissääntely Suomessa 3.2.2016 Samuli Vuokila Johtava asiantuntija, lentotoiminta Responsible traffic. Courage and co-operation. Miehittämättömän ilmailun historiaa Montgolfierin veljekset Ranskassa,

Lisätiedot

Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa

Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa Anna Lopatina, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, Anna.lopatina@uef.fi

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS. RPAS Finland ry 6.3.2015

TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS. RPAS Finland ry 6.3.2015 Kommentoija Saatu huomio MÄÄRÄYSHANKEPÄÄTÖKSEEN SAADUT KOMMENTIT OPS M1-X Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen 1(6) TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 Perustelumuistion liite Salokannel 12.2.2015 Onko

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräysluonnos 1 (7) Antopäivä: X.10.2016 Voimaantulopäivä: X.10.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan

Lisätiedot

Puhelintukiasema-antennin säteilykuvion mittaus multikopterilla (Valmiin työn esittely)

Puhelintukiasema-antennin säteilykuvion mittaus multikopterilla (Valmiin työn esittely) Puhelintukiasema-antennin säteilykuvion mittaus multikopterilla (Valmiin työn esittely) Nina Gunell 24.03.2016 Ohjaaja: Yliopistonlehtori Jari Holopainen Valvoja: Professori Harri Ehtamo Työn saa tallentaa

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (8) Antopäivä: 23.12.2016 Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan Liikenteen

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Onko tekniikasta apua?

Onko tekniikasta apua? Onko tekniikasta apua? Lentoturvallisuusseminaari 2013 Jari Lyytinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus törmäyksenestomenetelmiin Oma porrastus See and Avoid Törmäyskurssilla olevat koneet hankalimpia

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus 17.4.2013 Markku Hiedanpää Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

Lentotekniikan perusteet

Lentotekniikan perusteet Jaakko Hoffren Olli Saarela Lentotekniikan perusteet OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijät Tämä teos on oppikirja. Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopioiminen on kielletty

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ILMA-ALUSTEN PILOTOINTI SÄHKÖVERKOSTON VIANPAIKANNUKSESSA

MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ILMA-ALUSTEN PILOTOINTI SÄHKÖVERKOSTON VIANPAIKANNUKSESSA MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ILMA-ALUSTEN PILOTOINTI SÄHKÖVERKOSTON VIANPAIKANNUKSESSA 2017 V1.0 Jouko Tervo Konsulttitoimisto Reneco Oy Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 PILOTOINNIN TAVOITTEET JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

ILMAJOHTOJEN LASERKEILAUS SUOMESSA 2014 Airborne Laser Scanning of Overhead Lines in Finland in 2014

ILMAJOHTOJEN LASERKEILAUS SUOMESSA 2014 Airborne Laser Scanning of Overhead Lines in Finland in 2014 ILMAJOHTOJEN LASERKEILAUS SUOMESSA 2014 Airborne Laser Scanning of Overhead Lines in Finland in 2014 Jukka Tani Kandidaatintyö 13.12.2014 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

UAV-kopteri Jyväskylän kaupunkiympäristössä. Juha Kantanen Jyväskylän kaupunki

UAV-kopteri Jyväskylän kaupunkiympäristössä. Juha Kantanen Jyväskylän kaupunki UAV-kopteri Jyväskylän kaupunkiympäristössä Juha Kantanen Jyväskylän kaupunki TIIVISTELMÄ Organisaatio Tehtävät UAS-hankinta Esimerkkejä tuotteista Kokemuksia KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA MITÄ MAASTOSSA

Lisätiedot

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Voimanotto on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen, kuinka

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla. [65] Nostovaunu. Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa!

Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla. [65] Nostovaunu. Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa! [65] Nostovaunu Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa! Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla WP 65 on suunniteltu taakoille 65 kg saakka. Paino jakautuu tasaisesti neljälle kääntyvälle

Lisätiedot

Ilmailu / RPAS. Sääntelyn sidosryhmäinfo. Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki

Ilmailu / RPAS. Sääntelyn sidosryhmäinfo. Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki Ilmailu / RPAS Sääntelyn sidosryhmäinfo Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki 19.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Remotely Piloted Aircraft System / Drone

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä

Lisätiedot

SPS ZOOM 300. 3D Laserkeilain

SPS ZOOM 300. 3D Laserkeilain SPS ZOOM 300 3D Laserkeilain SPS ZOOM 300 3D Laserkeilain 3D laserkeilain on laite joka mittaa ja kerää tarkkaa tietoa ympäristön kohteista. Mitattuja pistepilviä voidaan sen jälkeen käyttää suunnittelussa

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Tele-sähköprojekti - case

Tele-sähköprojekti - case Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

UAV-MEMO Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland

UAV-MEMO Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland UAV-MEMO Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland Tavoitteet, resurssit ja toteutus Heikki Salmirinne Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi UAV-MEMO

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa. Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen

Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa. Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen 16.01.2018 Mistä oikein on kysymys? Miehittämätön ilma-alus on ilma-alus, joka on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA LUENTO 10 TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA KYTKENTÄKAAVIO OSASIJOITTELU OSA- LUETTELO JOHDOTUSKAAVIO TIETOISKU PIIRILEVYN SUUNNITTELUSTA OSASIJOTTELUSTA MIKÄ ON TAVOITE : PIENI KOKO VAI

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ Mukana entistä kehittyneempi polkemisen tunne ja sisäänrakennettu simulaattori Madrid (4.8.2015), Bkool, interaktiivista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma RPAS-seminaari 29.4.2016 Vakuutusala keskeinen sidosryhmä Trafi 2014 Trafi ja LVM 2015 Tekesin työpaja Vakuutustoiminta ja älylennokit 2015 EU-tasolla

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 Sähkökäyttöinen moottori, 250 / 800W Erittäin kestävä korroosiosuojattu kotelo on käytännössä särkymätön pienikokoinen ja kevyt rakenne IP 65 kosteustestattu Paino 8 kg /

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet MinarcMig Evo 200 MAHTAVAA ENERGIATEHOKKUUTTA JA KANNETTAVAA MUKAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(5) HELPPOA MIG/MAG-HITSAUSTA LIIKKUVALLE HITSAAJALLE MinarcMig Evo 200 on kannettava MIG/MAG-hitsauslaite,

Lisätiedot

UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PIS- TEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS

UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PIS- TEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PIS- TEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS Iisak Helander Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Maanmittustekniikka Insinööri (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen

Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen TRAFI/12195/07.00.05.00/2015 1(34) Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen Versio: 1.0 Muutostiedot: 1.0 Ensimmäinen julkaistu versio Turvallisuusarviointi on toteutettu

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

Arto Luukkainen 24.3.2014

Arto Luukkainen 24.3.2014 Arto Luukkainen 24.3.2014 2 Agenda Kaukomarkkinat ja Panasonic Toughbook Trendit mobiilipäätteissä ammattikäytössä Tablet trouble tutkimus Panasonic Toughpad tietokoneet Lisävarusteet 3 Kaukomarkkinat

Lisätiedot

RPAS Finland ry. - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä

RPAS Finland ry. - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä RPAS Finland ry - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä Juhani Kangasniemi toiminnanjohtaja RPAS Finland ry. Miehittämättömän ilmailun toimialayhdistys:

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ Ympyröi oikea vaihtoehto. Normaali ilmanpaine on a) 1013 kpa b) 1013 mbar c) 1 Pa Kappaleen liike on tasaista, jos a) kappaleen paikka pysyy samana b) kappaleen nopeus pysyy samana

Lisätiedot

www.terrasolid.com Kaupunkimallit

www.terrasolid.com Kaupunkimallit www.terrasolid.com Kaupunkimallit Arttu Soininen 03.12.2015 Vuonna 1993 Isoja askeleita 1993-2015 Laserkeilaus helikopterilla/lentokoneella Laserkeilaus paikaltaan GPS+IMU yleistynyt kaikkeen ilmasta mittaukseen

Lisätiedot

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry MIKÄ - MITÄ Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislentotoiminnan kattojärjestö SLPS on yksi

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

VARAVOIMAPALVELUIDEN VARMISTAMINEN ERI TEHOLUOKISSA

VARAVOIMAPALVELUIDEN VARMISTAMINEN ERI TEHOLUOKISSA VARAVOIMAPALVELUIDEN VARMISTAMINEN ERI TEHOLUOKISSA DEMO 2013 Projektin tavoitteita v. 2009 Siirrettävä itsenäinen sähköntuotantojärjestelmä Prototyyppi integroidaan 10 jalan mittaiseen järjestelmäkonttiin

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Purjelento Purjelento on monien mielestä puhtainta ja aidointa lentämistä. Elämys on kun kone pysyy ilmassa omien taitojen avulla nostavissa ilmavirtauksissa, aurinkoenergiaa

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Master MLS 3500 ENSILUOKAN PUIKKOHITSAUSLAATUA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) KAIKILLE ELEKTRODITYYPEILLE SOVELTUVAT PUIKKOHITSAUSLAITTEET, JOISSA ON ERINOMAINEN KAARENHALLINTA JA JOTKA OVAT RAKENTEELTAAN

Lisätiedot

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa Huolenpitosopimus Varmista varavoimakoneen luotettavuus huolenpitosopimuksella Luotettavuuden ylläpitämiseksi tulee varavoimakonetta

Lisätiedot

A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ. Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu

A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ. Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu Satelliittihyllystömme on ratkaisu tehokkaaseen ja tilaa säästävään varastointiin Hyödyt 130

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Fingrid Oyj, verkkotoimikunnan kokous 2.12.2015

Fingrid Oyj, verkkotoimikunnan kokous 2.12.2015 Fingrid Oyj, verkkotoimikunnan kokous 2.12.2015 Asiakkaiden 110 kv haarajohtojen lentotarkastukset PKS Sähkönsiirto Oy Jarkko Ronkainen 1. PKS Sähkönsiirto Oy esittely 2. Haarajohtojen 110kV lentotarkastus

Lisätiedot

Videovalvontatuotteet

Videovalvontatuotteet Videovalvontatuotteet Videovalvontajärjestelmän tehtävänä on tuottaa visuaalista tietoa kiinteistössä tapahtuvista asioista. Kuvamateriaalia voidaan seurata reaaliaikaisesti tai se voidaan tallentaa myöhempää

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

STONEPLAN Tero Kotikivi

STONEPLAN Tero Kotikivi STONEPLAN Tero Kotikivi Kokemuksia ja näkemyksiä kuluttajamuuntamoiden toteutuksista suunnittelijan ja sähköverkkoyhtiön näkökulmasta Pääasiat Asiakasmuuntamoiden sijoitus Esteetön kulku kaikkina vuorokauden

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Kopadi Oy - BROKK valikoima

Kopadi Oy - BROKK valikoima Kopadi Oy - BROKK valikoima Miksi valita kauko-ohjattava Brokk purkurobotti? Seitsemän eri koko / painoluokkaa sisältävä tuoteohjelma. 500 kg:n Brokk 60:stä aina 10 000 kg painavaan Brokk 800:aan. Koneet

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot