Perustelumuistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustelumuistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA"

Transkriptio

1 1 Perustelumuistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA 1. Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007, jäljempänä asiakastietolaki) 14 a.n 3 momentin (250/2014) nojalla säädetään, että potilaan tiedonhallintapalvelun kautta voidaan näyttää potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tai niihin liittyvien palvelujen kannalta keskeiset tiedot. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää siitä, mitkä ovat tiedonhallintapalvelun kautta näytettäviä keskeisiä tietoja. Tiedonhallintapalvelun välityksellä ei saa kuitenkaan näyttää sellaisia tietoja, joiden luovutuksen potilas on kieltänyt lain :n perusteella. Asiakastietolain 15 :n 3 momentin (1227/2010) nojalla säädetään, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää rajoituksia siihen, mitkä 2 momentissa tarkoitetut alkuperäiset asiakirjat tulee tallentaa ja missä laajuudessa ne tallennetaan valtakunnalliseen arkistointipalveluun. Asiakastietolain 15 :n 2 momentissa (1227/2010) säädetään, että liittymisen jälkeen valmistuneiden potilasasiakirjojen alkuperäiset kappaleet on tallennettava valtakunnalliseen arkistointipalveluun. Näiden potilasasiakirjojen luovutukseen liittyvät suostumus- ja kieltoasiakirjat tallennetaan vastaavasti potilaan tiedonhallintapalveluun. Ennen liittymistä valmistuneet potilasasiakirjat voidaan tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun. Edellä olevan perusteella sosiaali- ja terveysministeriössä on säädetty asetus sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012). Tavoitteena on mahdollistaa valtakunnallisen arkistointipalvelun käyttöönotto hallitusti siten, että ensimmäisessä vaiheessa sinne tallennetaan potilaan hoidon kannalta keskeisimmät asiakirjat. Myöhemmin yhä suurempi osa syntyvistä asiakirjoista tulee tallettaa arkistointipalveluun. Tarkoituksena on tarjota potilasta hoitavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle kootusti hoidon kannalta keskeisimmät tiedot. 2. Nykytila Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan potilastietojärjestelmien kehitystyön ja Potilastiedon arkiston testausprosessin aikana on ilmennyt haasteita vaiheistusasetuksessa ja sen perustelumuistiossa vaadittujen sisältöjen toteuttamisessa potilastietojärjestelmiin. Käyttöönottojen toteutumisen tukemiseksi THL ja Kela ovat yhdessä esittäneet muutoksia 1. vaiheen ( ) käyttöön otettavaan sisältöön sekä tarkennuksia ensimmäisten käyttöönottajien käyttöönottoihin sellaisella sisällöllä, joka varmistaisi turvallisen vaiheittaisen liittymisen Potilastiedon arkiston käyttäjäksi, mutta edellyttäisi ominaisuuksien täydentämistä ennen käytön laajentamista muihin organisaatioihin. Tietosisältöjä ja toteutuksia on testattava ja tarvittaessa pilotoitava ennen tuotantokäytön aloitusta.

2 2 Jotta käyttöönotot asetuksen edellyttämässä aikataulussa olisivat mahdollisia, ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kansaneläkelaitos (Kela) tehneet aloitteen (THL/1416/ /2013) sosiaali- ja terveysministeriölle vaiheistusasetuksen muuttamiseksi. THL ja Kela ovat esittäneet sosiaali- ja terveysministeriölle, että Potilastiedon arkiston käyttöönoton vaatimuksia supistettaisiin siten, että osa vaatimuksista siirtyy myöhemmäksi. 3. Asetuksen valmistelu Asetusta on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelu on tapahtunut yhteistyössä Kelan ja THL:n kanssa. Lisäksi asetusluonnoksesta pyydetään lausunnot Kelalta, Valviralta, THL:lta, Tietosuojavaltuutetun toimistolta, aluehallintovirastoilta, Kuntaliitolta, Kotkan, Kuopion, Oulun, Espoon ja Turun kaupungeilta, kaikilta sairaanhoitopiireiltä, LPY:ltä, Hammaslääkäriliitolta, Super:ilta, Lääkäriliitolta, Potilasliitolta, Tehyltä, YTY:ltä ja eräiltä tietojärjestelmätoimittajilta :Tieto, CGI, Mediconsult,Acute ja Abilita. 4. Yksityiskohtaiset perustelut 1 Potilastiedot, joita ei tarvitse tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun Jää ennalleen. 2 Potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Voimassa olevan asetuksen 2 :n 1 momentin kohta 1 potilaan henkilötiedot jää pois. Henkilötietojen käsittelyä ja arkistointia arvioidaan jatkossa kokonaisuutena näkökulmina huomioiden henkilötietojen ylläpito, kansalaisen rooli ylläpidossa, rekisterinpitäjyys ja henkilötietojen käytettävyys terveydenhuollossa. Muilta osin 2 jää ennalleen. 3 Voimaantulo Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan x päivänä x kuuta THL ja Kela ovat esittäneet sosiaali- ja terveysministeriölle, että mennessä käyttöönotettavan arkiston kokonaisuutta supistetaan, osa vaatimuksista siirretään toteutettavaksi viimeistään ja että tiedonhallintapalvelun keskeisiä terveystietoja koskevien asiakirjojen toteutusaikataulua muutetaan. Voimaantulosäännöksen 2 momentissa säädetään siitä, missä aikataulussa potilaan tiedonhallintapalvelun kautta näytettävien tietojen tulee olla palvelussa. Voimassa olevan asetuksen 3 :n 2 momentti jää pois. Voimassa olevan asetuksen 3 :n 3 momenttia muutetaan siten, että 2 :n 1 momentissa mainituista tiedoista kohta 1 potilaan henkilötiedot poistetaan asetuksesta. Henkilötietojen arkistointia ja käsittelyä terveydenhuollossa on tarvetta arvioida kokonaisuudessaan uudestaan. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat mm. kysymykset rekisterinpidosta, tilapäisten

3 3 henkilötunnusten käsittelystä ja henkilötietojen ylläpidosta. Henkilötietojen käsittelyn keskeinen säädös on potilasasiakirja-asetus. Pykälään on lisätty kohta 10, jonka mukaan terveydenhuoltolain 47 ja 48 :n mukaiset potilaan ilmoitukset hoitopaikan valinnasta on tallennettava potilaan tiedonhallintapalveluun. Esitettävän asetuksen 2 :n kohtien 1-8 tulisi olla näytettävissä tiedonhallintapalvelun kautta viimeistään 1 päivänä tammikuuta Voimassa olevan asetuksen 3 :n 4 momenttia muutetaan siten, että potilaslain 4 a :n mukaista suunnitelmaa tai muuta vastaavaa suunnitelmaa (kohta 5) sekä potilaan hoitoa koskevia tahdonilmaisuja kuten elinluovutustahtoa ja hoitotahtoa (kohta 6) ei tarvitse tallentaa arkistointipalveluun ennen Lisäksi 3 :n 4 momenttiin on lisätty julkisen terveydenhuollon pacs-järjestelmien kuvantamisen aineistot, joiden liittämistä Kantaarkistoon tämän asetuksen nojalla aikaistetaan. Asetuksen 3 :n liitteessä kuvataan tarkemmin, mitä potilasasiakirjoja arkistointipalveluun on tallennettava mennessä ja mitä mennessä.

4 4 LIITE Arkistointipalveluun tallennettavien asiakirjaluokkien jaksotus Potilaskertomusmerkinnät (tiedot) kirjataan potilaskertomuksissa eri näkymille. Näkymällä tarkoitetaan Rakenteisen kirjaamisen -oppaan (Lehtovirta ja Vuokko, 2014) mukaan terveydenhuollon tietokokonaisuutta, joka sitoo tiedon tiettyyn hoidolliseen kokonaisuuteen. Näkymälle kirjattu yksittäinen potilaskertomusmerkintä (tieto) voi muodostaa oman potilasasiakirjan tai potilasasiakirja voi koostua useilla näkymillä olevista merkinnöistä, jotka arkistoidaan yhtä aikaa, ja joilla on sama säilytysaika. Näkymät voidaan jakaa eri luokkiin. Yleiset näkymät ovat lääketieteen erikoisalasta riippumattomia yleisiä tietokokonaisuuksia ja ne muodostavat kukin pääsääntöisesti oman asiakirjansa. Luokkaan kuuluvat mm. erilaiset lausunnot ja todistukset sekä potilaan tiedonhallintapalvelun ylläpidettävät asiakirjat. Lääketieteen erikoisalakohtaiset, palvelukohtaiset ja ammatilliset, näkymät koostuvat pääasiassa jatkuvan kertomuksen muotoon aikajärjestyksessä kirjatuista merkinnöistä. Lääkärit ja hammaslääkärit kirjaavat tietoja pääasiassa lääketieteen erikoisalakohtaisille näkymille, palvelukohtaiset näkymät käsittävät erilaisten palveluiden kuten esimerkiksi laboratorion ja radiologian näkymät, perusterveydenhuollon näkymät käsittävät neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, ja ammatilliset näkymät käsittävät muiden laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkäreiden ja hammaslääkäreiden kirjaukset. Lisäksi arkistointipalveluun tallennetaan teknisluonteisia näkymiä ja luovutusasiakirjoja käyttöönotettavat asiakirjat mennessä arkistointipalveluun on tullut tallentaa seuraaville näkymille jatkuvan potilaskertomuksen muotoon tallennettavat asiakirjat. Näkymäluokitusta ylläpidetään THL:n koodistopalvelussa ja siihen voi tulla muutoksia esimerkiksi osa näkymiä voi poistua tai tulla uusia näkymiä. Alla oleva luettelo on olevan luokituksen mukainen. THL ohjeistaa tarvittaessa uusien näkymien arkistointia ottaen huomioon asetuksen mukaiset siirtymäsäännökset. Lyhenne Näkymän nimi Määritelmä Erikoisalakohtaiset näkymät ANE Anestesiologia ja tehohoito Lääketieteen erikoisalana anestesiologia ja tehohoito FON Foniatria Lääketieteen erikoisalana foniatria FYS Fysiatria Lääketieteen erikoisalana fysiatria GER Geriatria Lääketieteen erikoisalana geriatria IHO Iho- ja sukupuolitaudit Lääketieteen erikoisalana iho- ja sukupuolitaudit KEU Keuhkosairaudet Lääketieteen erikoisalana keuhkosairaudet KIR Kirurgia Lääketieteen erikoisalana kirurgia KNK Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Lääketieteen erikoisalana korva-, nenäja kurkkutaudit LAS Lastentaudit Lääketieteen erikoisalana lastentaudit LII Liikuntalääketiede Lääketieteen erikoisalana liikuntalääketiede GYN Naistentaudit ja synnytykset Lääketieteen erikoisalana naistentaudit ja synnytykset

5 5 NKIR Neurokirurgia Lääketieteen erikoisalana neurokirurgia NEU Neurologia Lääketieteen erikoisalana neurologia LNEU Lastenneurologia Lääketieteen erikoisalana lastenneurologia GEN Perinnöllisyyslääketiede Lääketieteen erikoisalana perinnöllisyyslääketiede PSY Psykiatria Lääketieteen erikoisalana psykiatria NPSY Nuorisopsykiatria Lääketieteen erikoisalana nuorisopsykiatria LPSY Lastenpsykiatria Lääketieteen erikoisalana lastenpsykiatria. SIL Silmätaudit Lääketieteen erikoisalana silmätaudit SIS Sisätaudit Lääketieteen erikoisalana sisätaudit SÄD Syöpätaudit ja sädehoito Lääketieteen erikoisalana syöpätaudit ja sädehoito TYÖ Työlääketiede ja työterveyshuolto Lääketieteen erikoisalana työlääketiede ja työterveys-huolto YLE Yleislääketiede Lääketieteen erikoisalana yleislääketiede Palvelukohtaiset näkymät PAT* Patologia Palvelualana patologia. KLF Kliininen fysiologia Palvelualana kliininen fysiologia KNF Kliininen neurofysiologia Palvelualana kliininen neurofysiologia OPI Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltonäkymässä (OPI) ovat merkinnät perusterveydenhuollon palvelutoiminnasta kouluissa ja opiskeluterveydenhuollossa. NEUVO KUN LAB RTG Äitiys-, lasten- ja perheneuvonta (neuvolatoiminta) Kuntoutus Laboratorio Radiologia Lääketieteen erikoisalana yleislääketiede Kuntoutusnäkymässä (KUN) ovat ammatillista palvelua koskevat merkinnät, jotka liittyvät eri kuntoutustyöntekijäryhmien (kuntoutusohjaajat, kuntoutussuunnittelijat, kuntoutustutkimusyksiköiden työntekijät sekä apuvälinepalveluyksiköiden apuvälineasiantuntijat) antamiin palveluihin. Palveluala käsittää kliinisen kemian, hematologian ja mikrobiologian tutkimuksiin liittyvät pyynnöt ja vastaukset Palveluala käsittää radiologian kuvantamistutkimusten tutkimuspyynnöt ja lausunnot Ammatilliset näkymät ERITYIS Erityisalojen ammatillinen näkymä Erityisalojen ammatillinen näkymä (ERITYIS) kokoaa ammatillista palvelua koskevat merkinnät, jotka liittyvät jalkaterapiaan tai muiden sellaisten erityistyöntekijäryhmien, joilla ei ole omaa ammatillista näkymää, antamaan palveluun (kuntoutus, terapia, ohjaus, muu erityispalvelun suunnittelu ja toteuttaminen). FYST Fysioterapia Ammatillista palvelua koskevat merkinnät liittyen fysioterapiaan KUN Kuntoutus Kuntoutusnäkymässä (KUN) ovat ammatillista palvelua koskevat merkinnät, jotka liittyvät eri kuntoutustyöntekijäryhmien (kuntoutusohjaajat, kuntoutussuunnittelijat, kuntoutustutkimusyksiköiden työntekijät sekä apuvälinepalveluyksiköiden apuvälineasiantuntijat) antamiin palveluihin.

6 6 PSL Psykologia Ammatillista palvelua koskevat merkinnät liittyvät psykologiaan. PUH Puheterapia Ammatillista palvelua koskevat merkinnät liittyen puheterapiaan RAV Ravitsemusterapia Ammatillista palvelua koskevat merkinnät liittyvät ravitsemusterapiaan SOS Sosiaalityö Ammatillista palvelua koskevat merkinnät liittyvät sosiaalityöhön TOI HOI Toimintaterapia Hoitotyön yhteenveto Ammatillista palvelua koskevat merkinnät liittyen toimintaterapiaan Hoitotyön yhteenvetotasoiset merkinnät Yleiset näkymät ERAS Erillinen asiakirja Erillinen asiakirja-näkymälle (ERAS) kootaan hoidon kannalta tarpeelliset, potilaan elämäntilanteen kartoittamisen tai muun vastaavan syyn takia muun henkilön itsestään tai omasta elämäntilanteestaan kertomista, yksityiskohtaisista arkaluonteisista tiedoista tehdyt merkinnät. Merkinnöistä tulee ilmetä, ketä yksilöityä henkilöä tiedot koskevat. (Vrt. Potilasasiakirjaasetus 298/2009, 7 ja 2. momentti). YHT Yhteenveto Yhteenvetonäkymä (YHT) on yhteenveto palvelutapahtuman merkinnöistä. Tätä näkymää ei käytetä itsenäisenä näkymänä, vaan se liittyy aina joihinkin muihin näkymiin. RIS Riskitiedot Organisaatiokohtainen riskitietolista. Lista korvautuu jatkossa tiedonhallintapalvelun riskitietoyhteenvedon koosteasiakirjalla. VLÄÄ Voimassa oleva lääkitys Voimassa oleva lääkitys -näkymä (VLÄÄ) on organisaatiotasoinen kooste palvelutapahtuman päättyessä tai muulla määrätyllä hetkellä voimassa olevasta potilaan kokonaislääkityksestä. *Patologian osalta on arkistoiva vain jatkuvan kertomuksen muotoon tallennettu tekstiosio. Muut patologian tiedot tulevat myöhemmin asetuksella erikseen säädettävässä vaiheessa.

7 7 Lisäksi mennessä arkistointipalveluun on tullut tallentaa seuraavat potilaan informointiin, potilaskertomustietojen luovutukseen ja luovutuskieltoihin liittyvät sekä teknisluonteiset asiakirjat. INFO Informointiasiakirja Informointiasiakirja sisältää Terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 ja Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 17 :n mukaisten potilaan potilaskertomustietojen luovutusten vaatimat informointimerkinnät SUO Kansallisen terveysarkiston suostumus Asiakirjassa on potilaan antama suostumus tai sen peruminen valtakunnalliseen arkistopalvelun tietojen luovuttamiseen KIE Potilastietojen luovutuskielto Asiakirja sisältää potilaan asettamat kiellot, jotka kohdistuvat potilastietojen luovutukseen sairaanhoitopiirin yhteiseen potilastietorekisteriin tai valtakunnalliseen arkistopalveluun. LILM Luovutusilmoitusasiakirja Dokumentti ilmaisee toimijan muutoin kuin Kanta-palveluiden kautta toiselle toimijalle tekemät tietojen luovutukset. 2. Viimeistään käyttöönotettavat asiakirjat LÄH Lähete Asiakirja, joka ohjaa potilaita toiseen hoito-organisaatioon saamaan tiettyjä palveluja. Lähetteen perusteella vastaanottava laitos tekee suunnitelman alustavista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, kirjaa henkilötiedot potilaasta ja perustaa potilaskertomuksen tai täydentää jo olemassa olevaa kertomusta. PAL Hoitopalaute Toteutetusta hoidosta annettava kirjallinen dokumentti A Lääkärintodistus A Sairauslomatodistus B1 Lääkärintodistus B1 Yksityiskohtainen selvitys sairaudesta, tutkimustuloksista, ennusteesta, mahdollisista suunnitelluista jatkotoimista, kuntoutuksen tarpeesta ja lääkehoidosta. Todistuksella haetaan yleensä jotain etuutta esim. erityiskorvausta lääkkeisiin, kuntoutusta, eläkettä, veroetuutta, invaliditeettiastetta tai päivärahakorvausta. B2 Lääkärintodistus B2 B2 on laajennettu B1-lomake. C Lääkärintodistus C Todistuksella selvitetään tuenhakijan sairauden laatu ja sen vaikutus selviytymiseen ja avun tarpeeseen tai lapsen sairauden aiheuttamat erityisongelmat. Todistuksella haetaan etuutta esim. eläkkeensaajan hoitotukea tai sairaan lapsen hoitotukea varten. D Lääkärintodistus D Todistus lasten vanhempien erityishoitorahaa varten. E Lääkärintodistus E Lääkärintodistus E:llä selvitetään yleensä tapaturmien ja vastaavien sattumusten tutkimukset, vammat ja hoito vakuutusyhtiölle. T Lääkärin lausunto terveydentilasta Lääkärin lausunto terveydentilasta NT Nuorison terveystodistus Erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuva nuoren henkilön terveystodistus TOD Lääkärin todistus Lääkärin vapaamuotoinen todistus AJO Lääkärinlausunto ajokyvystä Ajokortin hakemista tai uusimista

8 8 varten laadittu lääkärintodistus SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta SV75 Raskaus- tai jälkitarkastustodistus Raskaus- tai jälkitarkastustodistus SV210 Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta MATKA Palvelutuottajan todistus matkakorvausta varten Matkakorvausta varten laadittu todistus SYT Syntymätodistus Henkilön syntymästä laadittu asiakirja. KUO Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta Yli 28 vrk:n ikäisenä kuolleen henkilön kuolemasta laadittu asiakirja. KUO28 Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta Alle 28 vrk kuolleen henkilön kuolemasta laadittu asiakirja M I Tarkkailulähete MI Psykiatrista hoitoa varten laadittu lähete M II Tarkkailulausunto MII Psykiatrista hoitoa varten laadittu lausunto M III Hoitoonmääräämispäätös Yhteydenpidon rajoittaminen Psykiatrista hoitoa varten laadittu päätös Yhteydenpidon rajoittamisesta tehty päätös Yhteydenpidon rajoittamisesta tehty päätös SUU Hammas-, suu- ja leukasairaudet Lääketieteen erikoisalana hammas-, suu ja leukasairaudet LÄÄ Kokonaislääkitys Lääkitystiedot, joita ylläpidetään Tiedonhallintapalvelun koosteena k ELIN Elinluovutustahto Henkilön antama kirjallinen lupa tai kielto käyttää hänen elimiään kuoleman jälkeen elinsiirtoihin, potilaan tahdon ilmaisu TAH Hoitotahto Henkilön allekirjoittama asiakirja, joka antaa luvan hoidon lopettamiseen, kun parantavaa hoitoa ei ole eikä henkilö enää itse kykene ilmaisemaan tahtoaan, potilaan tahdon ilmaisu YHOS Terveys- ja hoitosuunnitelma Tiedonhallintapalvelun mukainen terveys- ja hoitosuunnitelman ylläpidettävä asiakirja KU207 Kuntoutussuunnitelma vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta varten Kuntoutussuunnitelma vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta varten Lisäksi arkistointipalveluun tulee tallentaa yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankittuun palveluun perustuvat potilasasiakirjat, silloin kuin yksityinen palvelujen antaja ei itse tallenna niitä arkistointipalveluun, sekä palvelujen hankintaan liittyvä ostopalveluvaltuutus, jota vasten palveluntuottaja arkistoi asiakirjat järjestäjän rekisteriin. Lisäksi potilastietojärjestelmien tulee voida näyttää rakenteisista keskeisistä terveystiedoista Tiedonhallintapalvelussa muodostettavat koosteet (diagnoosit, riskit, toimenpiteet, lääkitys, fysiologiset mittaukset, rokotukset, laboratoriotutkimukset, kuvantamistutkimukset).

9 9 3. Myöhemmin vaiheistettavat tietosisällöt Myöhemmin arkistointipalveluun tallennettavaksi vaadittavia tietoja ovat mm. erikoisalakohtaiset ja toimintokohtaiset keskeiset rakenteiset asiakirjat, tutkimusaineistot, kuten kuvat ja biosignaalit, sekä terveydenhuollon henkilörekistereihin tehtävät ilmoitukset. Myöhemmin arkistointipalveluun vaadittavia asiakirjoja ovat mm. HOKE Hoitokertomus Hoitotyön päivittäismerkinnät ELPK Elinluovutuspöytäkirja Elinluovutuksen yhteydessä laadittava asiakirja LREA Liikkumisresepti aikuisille Liikkumisresepti aikuisille on liikkumistiedon, -tottumusten ja - ohjeiden kirjaamiseen tarkoitettu kirjaamisalusta sähköisessä potilaskertomuksessa. PAIK Paikallinen lomake Paikallinen lomake -näkymälle (PAIK) tulevat lomakkeet, joille ei ole määritelty kansallista lomaketta/näkymää tai joita vastaavia lomakkeita/näkymiä ei ole löydettävissä. FL Fysioterapian tutkimus- ja hoitomääräyslomake Fysioterapeuttista hoitoa varten laadittu lähete KU 117 Palaute vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta Palaute vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta KU 108 Työterveys-/terveyden-huollon selvitys TYK-toiminta Työterveys-/terveydenhuollon selvitys TYK-toiminta ABORT Ilmoitus raskauden keskeyttämisestä Raskauden keskeyttämisestä Valviralle tehtävä ilmoitus. IMP Ilmoitus implanttirekisteriin Ilmoitus implanttirekisteriin NÄK Ilmoitus näkövammarekisterille Näkövammasta tehty ilmoitus AMM Ilmoitus todetusta ammattitaudista Ilmoitus todetusta ammattitaudista PRO Implanttirekisteriin tehtävä ilmoitus ortopedisestä endoproteesista Proteesin asettamisesta tehty ilmoitus Implanttirekisteriin, SYÖ Kliininen syöpäilmoitus Kliininen syöpäilmoitus syöpärekisteriin LASY Laboratorion syöpäilmoitus syöpärekisteriin Laboratorion ilmoitus syöpärekisteriin. TAA Tartuntatauti-ilmoitus A Lääkärin ilmoitus tartuntataudista tartuntatautirekisteriin, KTL 100/124 (THL TART) TAB Tartuntatauti-ilmoitus B Lääkärin ilmoitus hiv-infektioista tartuntatauti-rekisteriin, KTL 100/129 (THL TART)

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous (hyväksytty 27.8.2013) 6/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Monitoimi A THL, Lintulahden toimipiste Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas OHJAUS kirjaamisen opas Keskeisten kertomusrakenteiden kirjaaminen sähköiseen potilaskertomukseen OSA 1 Jukka Lehtovirta Riikka Vuokko (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi 1 2014 OHJAUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

anu kauppi selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa

anu kauppi selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa anu kauppi selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa Kohtaamisen taidot hanke selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa Kohtaamisen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 27.3.2012 34 Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE

Yhtymähallitus 27.3.2012 34 Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE Yhtymähallitus 27.3.2012 34 Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE Laatija Katariina Lahti Hyväksytty 27.3.2012 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti OIAALI- JA UITIO Dnro TERVEYINITERIÖ 1834/2007 Riitta Alkula 18.10.2007 v. 1.0 KANTA-JATKOÄÄRITTELY; YDINDOKUENTTI LAUUNTOJEN PERUTEEL- LA UOKATTUNA Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Open CDA 2008 Opas HL7 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Versio 1.00 2 (33) Versiohistoria Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.00-0.1X TK,TS

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA. ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA. ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen 2010 Sirpa Karstinen Irene Keskihannu Hilkka Manner Pirjo Mäkeläinen Satu Peurasaari Liisa Vilmi-Johansson Päivitetty

Lisätiedot

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi SISÄLLYS JOHDANTO 1 KESKEISET KÄSITTEET 1.1 Potilas... 1

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilkan Viuhka, Mannerheimintie 164a, 2. krs, kokoustila 2 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Ole hyvä esimies koulutus hoitotyön johtajille 22.11.2013 Arja Myllynpää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 25.11.13

Lisätiedot

KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.

KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 16.4.2013 OPER / Jari Suhonen 1 Sisältö 1. Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO OHJAUS Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 Määrittelyt ja ohjeistus Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin:

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot