Kuntarakenneselvittäjän havaintoja Multian Väätäiskylältä ensin aamulla. Yhdistymisselvitys 2015; A.Luomala FMP OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntarakenneselvittäjän havaintoja Multian Väätäiskylältä 25.5.2015 ensin aamulla. Yhdistymisselvitys 2015; A.Luomala FMP OY"

Transkriptio

1 Kuntarakenneselvittäjän havaintoja Multian Väätäiskylältä ensin aamulla

2 ja sitten illalla

3 Selvitystyön 1. vaiheen tiivistelmä Kuntalaisinfo Multialla Kuntarakenneselvitys Keuruu * Multia * Mänttä-Vilppula YTT Anne Luomala, Focus Main Point Oy

4 Selvitystyön lähtökohdat Toimeksianto: tehdään kuntarakennelain mukainen selvitystyön kolmessa toisiaan täydentävässä vaiheessa: Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa laaditaan nykytilakartoitus, jonka käsittelyn jälkeen kuntien valtuustot päättävät siitä, jatketaanko yhdistymisselvitystä tavoitteena esitys yhdistymisestä ja sen mukainen yhdistymissopimus, vai jatketaanko yhteistoiminnan tiivistämistä muilla tavoin. Jos valtuustot päätyvät yhdistymisselvityksen kannalle, selvitystyön toisen osan pitäisi valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä, jolloin valtuusto tekee varsinaisen päätöksen yhdistymisestä / ei-yhdistymisestä alkuvuodesta 2016 Rakennelain mukaan selvityksen tulee aina sisältää vähintään seuraavat osaalueet suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa.

5 Selvitystyön yleinen eteneminen Selvitystyön 1. vaihe Nykytilakartoitus - kevät 2015 Päätöksenteko jatkotoimenpiteistä Valtuustot päättävät selvitystyön jatkamisesta/päättämisestä kesäkuun lopussa 2015 Selvitystyön 2.vaihe Jos tavoitteena on yhdistyminen Jos päätöksenteon tuloksena kuntien on yhdistyminen Selvitystyön jatkaminen tavoitteena esitys yhdistymisestä ja yhdistymissopimuksesta TAI Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen muilla tavoin Yksityiskohtainen valmistelu syksyllä 2015 Mahdolliset neuvoa-antavat kansanäänestykset ennen lopullista päätöksentekoa Lopullinen päätöksenteko v lopussa/ 2016 alussa Uuden kunnan uutta toimintaa valmistelevat toimet v Uusi kunta aloittaisi toimintansa uuden valtuustokauden käynnistyttyä kesäkuussa 2017

6 Päätöksenteko kesäkuussa 2015 Valtuusto päättää, jatkaako yhdistymisselvitystyötä toiseen vaiheeseen, jonka tavoitteena on esitys yhdistymisestä ja sen mukainen yhdistymissopimus, vai jatketaanko yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä selvitysalueen kuntien kesken muilla tavoin Jatkotoimenpiteet ko. päätösten mukaisesti Molemmissa tapauksissa työskentelyä oli hyvä jatkaa tavalla tai toisella heti lomien jälkeen elokuussa 2015 Mikäli joku kunta ei halua jatkaa yhdistymisselvitystä, nykyisellä selvitysalueella, muut kunnat voivat sen edelleen tehdä (ottaen toki huomioon lain määräämät ehdot mm. yhteisistä kuntarajoista) Mikäli kunta haluaa, yhdistymisselvityksen toiseen vaiheeseen voidaan kutsua mukaan myös muita kuntia; tai joku toinen kunta voi ilmaista halukkuutensa osallistua yhdistymisselvitystyöhön; Kaikissa em. tapauksissa asiasta päättää lopullisesti aina kunkin kunnan valtuusto Valtuustot tekevät päätöksensä kunnanhallituksen esityksestä, mikä esitys puolestaan pohjautuu normaaliin valmistelutyöhön ja etenee tavanomaisten prosessien kautta

7 Mikäli valtuustot päättävät yhdistymisselvityksen jatkamisesta, niin Tavoitteena on tällöin esitys yhdistymisestä ja sen mukainen yhdistymissopimus Esitys yhdistymisestä ja yhdistymissopimuksen sisältö perustuu elokuussa 2015 käynnistyvään selvitystyön toiseen vaiheeseen Yksityiskohtaiset selvitykset palveluista, palveluverkoista, henkilöstöstä ml. kustannuslaskelmat Suunnittelussa on otettava huomioon sekä uuden hallitusohjelman mukaiset linjaukset kuin myös kuntalain säädökset Edellyttää avainhenkilöiden tiivistä mukana oloa ja aktiivista työryhmätyöskentelyä (valtuustojen, ja hallitusten puheenjohtajisto, kunnan ylin viranhaltijajohto, keskeisten palvelualueiden avainasiantuntijat) Voidaan tehdä sekä omana työnä että hyödyntäen asiantuntijapalveluita tarvittavin osin (esim. talouslaskelmat, henkilöstön osaamiskartoitukset) 2. vaiheen yhdistymisselvitystyön pitäisi valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä (alkuperäinen suunnitelma), jotta selvityksen käsittelylle ja sitä koskevalle päätöksenteolle jää riittävästi aikaa Jos kunnat päättävät yhdistymisestä ja tavoitteena on yhdistymisen toteuttaminen vuoden 2017 alusta lukien, tieto valtuustojen päätöksestä pitää toimittaa valtioneuvostolle mennessä Ennen lopullista päätöksentekoa kuntalaisille on varattava 30 päivää aikaa tutustumiseen ja huomautusten tekemiseen; tämän pitää tapahtua ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen yhdistymisestä Mikäli neuvoa-antavia kansanäänestyksiä järjestetään, myös ne pitää toimittaa ennen kuin kunnanhallitus käsittelee asiaa ja tekee esityksen valtuustolle Lopullisen päätöksen yhdistymisestä tekee aina valtuusto Valtuuston päätöksenteon voimaantulolle on varattava myös tarvittava aika

8 Mikäli valtuusto päättää irtautua nykyisestä yhdistymisselvityksestä Kunnan on kuitenkin jatkettava yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä muilla tavoin Kunta voi halutessaan selvittää yhteistyötä ja tarvittaessa yhdistymistä myös muiden kuin nykyisen selvitysalueen kuntien kanssa Jos näin, valtuuston on tehtävä asiasta erilliset päätökset Yhteistyön tiivistämisen selvittäminen edellyttää aktiivista työskentelyä prosessiin on varattava aikaa, koska kaikki yhteiset suunnitelmat ja mahdolliset yhteistyön tiivistämisehdotukset on hyväksytettävä jokaisessa yhteistyöselvittelyyn osallistuvassa kunnassa niiden omia päätöksenteko- ja valmisteluprosessien ohjeita ja sääntöjä noudattaen Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon niin uuden hallitusohjelman mukaiset linjaukset kuin myös uuden kuntalain säädökset

9 Yhteenveto kuntalain uudistuksen vaikutuksista yhdistymisselvitykselle Selvitysalueen kunnissa taloutta ja sen kestävyyttä tuleekin jatkossa arvioida toukokuussa 2015 voimaan tulleen kuntalain asettamien ehtojen ja kriteerien näkökulmasta. Kunnan talouden ja selvitysalueen talouden ennakoiva arviointi olisi hyvä suorittaa ennen kuin valtuustot päättävät siitä, jatketaan yhdistymisselvitystä tavoitteena esitys yhdistymisestä ml. yhdistymissopimus vai jatketaanko yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä muilla tavoin. Kuntarakenneselvittäjä on toimittanut ennakoivan talousarvioinnin (ennusteet) osaksi selvitystyön 1. vaiheen raporttia

10 UUDEN HALLITUSOHJELMAN ENNAKOITUJA VAIKUTUKSIA UUDEN HALLITUSOHJELMAN ENNAKOITUJA VAIKUTUKSIA Kuntalaki keskeiseksi ohjenuoraksi, muita säädöksiä vähennetään, suositusten velvoittavuudesta luovutaan Olennaista mm. kirjaus, että kuntarakennelain selvityskriteereistä luovutaan ja että henkilöstön irtisanomissuoja yhdistymistilanteessa kumotaan Em. muutoksen aikataulusta ei tällä hetkellä tietoa, ja tällä hetkellä on toimittava siten kuin voimassa olevat lait määräävät (kuntalaki, kuntarakennelaki, kuntien valtionosuuslainsäädäntö) Olennaista kuitenkin havaita, että kuntien toimintaympäristö ja kuntien rooli tulee muuttumaan jo lähitulevaisuudessa merkittävästi Miten ja mihin suuntaan, tähän kunnat voivat itsekin jonkin verran vaikuttaa Mittavia säästö- ja uudistamisvaatimuksia, joista monet kohdistuvat suoraan kunnan toimintaan ja/tai kunnan ylläpitämiin palveluihin haaste kunnan omalle päätöksenteolle ja sen ennakoitavuudelle ja pitkäjänteisyydelle Edellyttää valmistelijoilta ja päätöksentekijöiltä kykyä nähdä pidemmälle tulevaisuuteen jo tässä vaiheessa

11 Selvityskriteerit Väestö-pohja palveluperuste Työssäkäynti, työpaikkaomavaraisuus, yhdyskuntarakenne Taloudellinen tilanne Tarkastelunäkökulma: KOKO SELVITYSALUE ja siellä sijaitsevat kunnat

12 Väkilukuun sidottu palveluperustekriteeri: alle asukasta Muutos Selvitysalueen kuntien väkiluku ja sen muutos vv Väkiluku Väkiluku Mänttä-Vilppula Multia Keuruu

13 Työssäkäyntiperuste 7000 Pendelöinti Keuruu Pendelöivät Keuruu Asuinkunnassaan työssäkäyvät Multia Pendelöivät Multia Asuinkunnassaan työssäkäyvät Mänttä-Vilppula Pendelöivät Mänttä-Vilppula Asuinkunnassaan työssäkäyvät

14 Työllisten lukumäärä selvitysalueella Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Lähde: Tilastokeskus.

15 Työpaikkaomavaraisuus ,3 102,2 103,8 105,8 107,2 107,3 97,4 98,1 97,1 96,9 99,1 96, ,4 93,6 88,5 90,1 86, Keuruu Multia Mänttä-Vilppula

16 Kuvio 4. Alueella työssäkäyvät Alueella työssäkäyvät (työpaikat) Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Yhteensä

17 17,00% 16,50% 16,50% 16,10% 16,00% 15,50% 15,50% 15,50% 15,40% KEURUU MULTIA 15,00% 15,00% 14,80% 15,00% MÄNTTÄ-VILPPULA 14,50% Selvitysalue 14,00% 13,50% Työttömien osuus työvoimasta (%)

18 Talousperuste (1) 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 49,7 % 53,8 % Kuntien tunnuslukuja (%) ,0 % 42,8 % 51,0 % 38,6 % 35,7 % 36,4 % 36,6 % 32,7 % 44,2 % 36,6 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Lainakanta % taseen loppusummasta 0,3 % Keuruu Multia Mänttä-Vla Selvitysalue 1,3 % 1,0 % 0,8 % Korkokulut % lainakannasta Lähde: Mäkelä 2015: Viralliset taseet

19 Talousperuste (2) Kuntien taloudellisia tunnuslukuja ( /as) Keuruu Multia Mänttä-Vla 154 Selvitysalue Rahoitusvarallisuus, /asukas Lainat /asukas Kertynyt yli-/alijäämä /as Pysyvät vastaavat /asukas Pysyvät vastaavat - lainat /as

20 Muita tietoja selvitysalueelta Valtuustojen ja hallitusten paikkajakautuma puolueittain Kuntien konsernirakenne Henkilöstön lukumäärä ja henkilöstökustannukset vuositasolla

21 Valtuustojen paikkajakauma puolueittain selvitysalueella kaudella KOK Keuruu Multia Mänttä-Vilppula SELVITYSALUE SDP KESK PS KD VIHR VAS Muu

22 Hallitusten paikkajakauma puolueittain selvitysalueella KOK SDP 5 KESK 4 4 PS KD VIHR VAS Muu Keuruu Multia Mänttä-Vilppula SELVITYSALUE

23

24

25

26 Taustatietoa henkilöstölaskelmista Vuoden 2013 tiedot: Kuntaliiton tilastot Vuoden 2014 tiedot: Lähteenä kuntien omat henkilöstökertomukset vuodelta 2014; Kuntien kirjaamis- ja tilastointitavat vaihtelevat eri kunnissa, Taulukko on yhteenveto vakinaisten ja määrä-aikaisten henkilöiden lukumääristä kussakin selvitysalueen kunnassa Luvuissa on mukana vakinainen ja määräaikainen henkilöstö ja näistä molemmista kokoaikaiset ja osa-aikaiset Henkilöstön kokonaislukumäärässä ovat siis mukana myös lyhytaikaisesti tai tilapäisesti kunnassa työskennelleet, sairasloman sijaiset, kansalaisopistojen tuntiopettajat, maatalouslomittajat, palkkatuella työllistetyt sekä oppisopimuskoulutuksessa olevat; tarkasteluvuoden kuluessa kokonaan eläkkeelle siirtyneet henkilöt eivät ole luvussa mukana; osa-aikaisesti eläkkeellä ovat Henkilöstön kokonaislukumäärään on laskettu kuntien liikelaitosten henkilöstö, mutta kuntakonsernin kuten osakeyhtiöiden henkilöstöä ei ole laskettu mukaan (vrt. edellisten diojen konsernikuvaukset) Lisäksi huomattava, että vuoden 2014 luvuista Keuruun lukuihin sisältyvät sen isännöimien kuntien yhteistoiminta-alueiden henkilöstö Mänttä-Vilppulan luvuissa eivät ole mukana työ- ja virkavapaalla oleva SOTE-henkilöstö, joka työskentelee tällä hetkellä Mäntänvuoren Terveys Oy:n palveluksessa Vuoden 2014 kuluessa eläkkeelle jääneitä ei ole laskettu mukaan henkilöstön kokonaismäärään Talouslukuihin sisältyvät kaikki henkilöstökustannukset sivukuluineen jne.; kustannus on esitetty vuositason kokonaiskustannuksena (todellinen toteuma) Keskiarvot ovat vain laskennallisia ja ne on laadittu vain vertailun tueksi; ne eivät siis kerro todellisuutta yhden henkilön palkkakustannuksista, vaan siitä, paljonko keskimääräinen palkkakustannuskulu on vuodessa suhteutettuna kuntaan vuoden kuluessa palvelussuhteeseen kiinnittelyjen henkilöiden kokonaismäärään

27 Henkilöstön lukumäärä kunnissa Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Selvitysalue

28 Henkilöstö Keuruu Multia Mänttä- Vilppula Selvitysalue/ yhteensä Selvitysalue/ keskiarvo Henkilöstökulut yhteensä 2014/ , Henkilöstön lukumäärä Keskimääräinen hlöstökulu/ /hlö /vuosi

29 Henkilöstökulut kaikki yhteensä 2014/ Henkilöstökulut 2014/ Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Selvitysalue yht.

30 Asuminen ja eläminen alueella Useita isoja taajamia, lukuisia kyliä, erityisesti Keuruulla ja Multialla Laajat metsäalueet ja vesistöt; kylien ja taajamien väliset etäisyydet voivat olla vesistöjen takia suhteellinen pitkiä myös oman kunnan sisällä Hyvät maantieliikenneyhteydet alueen suurille kaupunkialueille Jyväskylään ja Tampereelle; sisäinen joukkoliikenne vähäistä; alueella myös kohtuulliset rautatietieliikenneyhteydet; lähimmät lentokentät Tampereella (Pirkkalassa) ja Jyväskylän Tikkakoskella Alueella useita ev.lut seurakuntia kirkkolain määräykset kuntien yhdistymistilanteessa vaikuttavat seurakuntiin Vilkas yhdistys- ja kylätoiminta Kylien yhteystiedot kuntien Internet-sivuilla Yhdistysten yhteystiedot kuntien Internet-sivuilla Kolmannen sektorin aktiivinen rooli Aktiivinen elinkeinopolitiikka, aktiiviset yrittäjäyhdistykset Keuruu palveluvaltainen, pientä ja keskisuurta yritystoimintaa, Mänttä-Vilppulassa suurteollisuutta, Multialla alkutuotanto (erityisesti metsät ja puunjalostus) Omat elinkeinojen kehittämisyhtiöt, mutta yhteinen elinkeinostrategia (Keuruun seutukunta ja Ylä-Pirkanmaan seutukunta) Hallinnollinen maakuntaraja halkoo selvitysaluetta vaikuttaa myös ihmisten arkiasioinnin suuntaan mm. terveydenhuoltopalvelut ja yrittäjien asiointi Kuntien välillä olemassa olevaa yhteistoimintaa tässä tiivistämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia

31 Maapintaala, km Makeaa vettä km2 Yhteensä km2 Asukastih eys/asukk aita/km² Asukastiheys /maakm2 Taajamaaste, % Keuruu Multia Mänttä - Vilppula SELVITYS ALUE Koko maa , ,60 7,3 8,3 69, ,4 765,6 2,4 2,5 46, ,2 657,1 16,9 20,8 81, , ,30 8,2 9,3 65, ,7

32 Asuntokunnat 2013 Asuntokunti en lukumäärä Vuokraasunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % Kesämökkien lukumäärä Keuruu % 66% 1954 Multia % 93% 634 Mänttä Vilppula % 65% 1654 SELVITYSALUE % 75% 4242 Koko maa % 54%

33 Väestökehityksen vaikutukset palvelutarpeiden kehitykseen

34 Väestörakenne 2013 Väkiluku Väkiluvun muutos, % vuotiaiden osuus väestöstä, % vuotiaiden osuus väestöstä, % vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % Keuruu ,7 13, ,1 Multia ,1 15,3 54,4 30,3 Mänttä - Vilppula ,2 58,3 28,5 SELVITYSALUE ,9 14,1 56,9 29,0 Koko maa ,5 16,4 64,2 19,4

35 Taloudellinen huoltosuhde, syntyneiden enemmyys sekä eläkkeellä olevien osuus. Lähde: Tilastokeskus Väkiluku Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013 Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % Keuruu ,74 34,3 Multia ,9 37,6 Mänttä - Vilppula ,76 34,8 SELVITYSALUE ,8 35,6 Koko maa ,32 24,2 Lähde: Väestörakenne 2014, Tilastokeskus

36 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio Väkiluku Perheiden lukumäärä Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013 Keuruu Multia Mänttä - Vilppula SELVITYSALUE Koko maa Lähde: Väestörakenne 2014, Tilastokeskus

37 Väestökehitys Keuruu -137 Multia-7 Mänttä-Vilppula -163 YHTEENSÄ -307 Elävänä syntyneet Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys

38 Selvitysalueen väestöennuste KEURUU 0-14v KEURUU 15-65v 4000 KEURUU yli 66v Multia 0-14v Multia 15-65v 2000 Multia yli 66v Mänttä-Vilppula 0-14v Mänttä-Vilppula 15-65v Mänttä-Vilppula yli 66v-

39 400 Väestöennuste Multia v v 15-18v 19-29v 30-45v 46-60v 61-65v 66-74v 75-84v yli 85v

40 15% Selvitysalueen väestön kokonaislukumäärän muutos vuodesta 2013 vuoteen ENNUSTE 11% 11% 10% 5% 5% 0% Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Selvitysalue Keski-Suomi Pirkanmaa Koko maa -5% -10% -5% -8% -7% -15% -16% -20% Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Selvitysalue Keski-Suomi Pirkanmaa Koko maa

41 60% 50% Väestömuutos ikäluokittainen ennuste vuodelle % 50% 46% 40% 30% 20% 20% 10% 0% -10% -3% 1% 0% 1% KEURUU MULTIA MÄNTTÄ-VILPPULA SELVITYSALUE -2% -7% -8% -7% -20% -30% -20% -19% -18% -28% -11% -6% -23% -22% -40% 1-6v 7-18v 17-64v 65-74v yli 75v

42 2013=100. Ennustettu väestökehitys Ennusteen mukaan Multian väestömäärä vähenee 16 % vuoteen 2029 mennessä Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. Ennustettu väestökehitys : -16% Koko väestö Multia Selvitysalue Koko maa 90 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Lähde: Miettinen/FCG Multia Selvitysalue Koko maa Tilastokeskus, kuntajako Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita =

43 2013=100 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Multia Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde: Miettinen/FCG 2015 Tilastokeskus, kuntajako alle 1 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Kaikki *yli 75-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Väestö

44 2013=100. Työikäisten määrä vähenee nopeasti ennusteessa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Työikäisten määrä ennusteessa : -28% vuotiaat Multia Selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde: Miettinen/FCG Multia Selvitysalue Koko maa Tilastokeskus, kuntajako vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

45 Heikkenee MULTIA Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti ( vuotiasta kohti) Multia Selvitysalue Koko maa 1,3 1,2 1,1 1,0 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus ,9 0,8 0,7 0,6 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 0, Tilastokeskus, kuntajako 2015 Lähde: Miettinen/FCG Multia 0,92 1,01 1,14 1,20 1,24 Selvitysalue 0,80 0,91 1,02 1,10 1,14 Koko maa 0,61 0,67 0,71 0,75 0,77

46 2013=100. Ennustettu väestökehitys Ennustettu väestökehitys : -7% Ennusteen mukaan selvitysalueen kuntien yhteinen väestömäärä vähenee 7 % vuoteen 2029 mennessä Koko väestö Selvitysalue Keski-Suomi Pirkanmaa Koko maa Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Lähde: Miettinen/FCG Selvitysalue Keski-Suomi Pirkanmaa Koko maa Tilastokeskus, kuntajako Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita =

47 2013=100 Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Selvitysalue Tilastokeskus, kuntajako vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Väestö väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu LÄHDE: Miettinen 2015/FCG alle 1 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Kaikki *yli 75-vuotiaat

48 2013=100. Työikäisten määrä vähenee nopeasti ennusteessa Työikäisten määrä ennusteessa : -22% vuotiaat Selvitysalue Keski-Suomi Pirkanmaa Koko maa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde: Miettinen/FCG Selvitysalue Keski-Suomi Pirkanmaa Koko maa Tilastokeskus, kuntajako vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

49 Heikkenee Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti ( vuotiasta kohti) Selvitysalue Keski-Suomi Pirkanmaa Koko maa 1,2 Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen 1,1 1,0 0,9 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus ,8 0,7 0,6 0, Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde: Miettinen/FCG 2015 Tilastokeskus, kuntajako Selvitysalue 0,80 0,91 1,02 1,10 1,14 Keski-Suomi 0,64 0,70 0,75 0,79 0,82 Pirkanmaa 0,61 0,65 0,69 0,72 0,74 Koko maa 0,61 0,67 0,71 0,75 0,77

50 Palvelutarve-ennusteet Vuoden 2013 TP-luvuilla

51 2013= vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : -19% 1-6 -vuotiaat Multia Selvitysalue Koko maa Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä vähenee ennusteen mukaan Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Tilastokeskus, kuntajako 2015 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Multia Selvitysalue vuotiaat = vuotiaat = LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Koko maa 1-6 -vuotiaat = Multia Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2013 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.

52 2013=100. Peruskoululaisten määrä laskee ennusteessa 7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos : -23% vuotiaat 120 Multia Selvitysalue Koko maa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Tilastokeskus, kuntajako Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Multia Selvitysalue Koko maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Multia Oppilaat* *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2013, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen

53 2013= vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Muutos : -2% vuotiaat Lukioikäisten nousee ennusteessa hieman vuoteen 2021 mennessä, mutta laskee sitten vuoden 2013 tasolla Multia Selvitysalue Koko maa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita 90 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Tilastokeskus, kuntajako 2015 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Multia Selvitysalue vuotiaat = vuotiaat = LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Koko maa vuotiaat = Multia Lukion oppilaat* *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2013, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen

54 Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Pohjana: Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat (THL, Sotkanet) Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus) Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Multia Päivähoito; Perusopetus; 135 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Lukio; kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet oppilasmäärät: Tilastokeskus Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

55 2013=100. Nuoriso Muutos : -17% vuotiaat Alle 30-vuotiaiden määrä laskee ennusteessa Multia Selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Multia Selvitysalue Koko maa Tilastokeskus, kuntajako vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

56 Käynnit/ asukas Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: +0,55/asukas Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v Multia Selvitysalue Koko maa Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa LÄHDE: Miettinen 2015/FCG 1,50 1,00 0,50 0,00 < > Multia Selvitysalue Koko maa Lähde:THL #### 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 < > Yht. 4,32 1,96 1,07 1,51 1,66 2,14 2,39 2,85 1,82 3,05 3,34 1,45 1,41 1,66 2,32 3,06 3,66 1,92 2,32 2,12 0,96 0,96 1,03 1,71 2,36 2,52 1,27

57 2013=100. Perusterveydenhuollon avohoidon tarve laskee ennusteessa. Väestön voimakas ikääntyminen ei aina johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja Perusterveydenhuollon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2012 käyntien perusteella Avohoidon tarve laskee ennusteessa 14% Multia Selvitysalue Koko maa Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa LÄHDE: Miettinen 2015/FCG = Multia Selvitysalue Koko maa

58 Sairaalahoidon hoitojaksojen määrä on ollut suhteellisen alhainen etenkin vanhemmissa ikäluokissa Ikäryhmittäisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteen mukaan LÄHDE: Miettinen 2015/FCG 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, keskiarvo Multia Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Koko maa Lähde:THL Multia Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Koko maa Yht. 0,104 0,161 0,498 0,830 0,311 0,099 0,180 0,452 1,014 0,259 0,103 0,170 0,401 0,871 0,236

59 2013.=100 Esh:n tarve laskisi ennusteen mukaan 5 % vuoteen 2029 mennessä Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. Ennuste perustuu ikäluokittaisten hoitojaksojen määrään (Sotkanet) 130 Multia Selvitysalue Koko maa Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Multia Selvitysalue Koko maa Hoitojaksot = Hoitojaksot = Hoitojaksot =

60 Kuntatalouden ennakointi Ennusteita v lukujen perusteella

61 Laskelmien taustoja Painelaskelmat perustuvat väestöennusteisiin (ml. muuttoliike) ja niiden mukaisiin arvioihin väestön palvelutarpeiden muutoksista ja edelleen mahdollisiin muutostarpeisiin koskien palveluita ja/tai palveluverkkoa, ja palveluiden laskennallisiin kustannuksiin aiempien tilinpäätöstietojen pohjalta ottaen huomioon valtakunnalliset kehityskulut sekä ennakkoarvioinnit valtionosuusmuutoksista. Luvuista on poistettu tilinpäätöksissä mahdollisesti mukana olevat satunnaiset erät ja niiden vaikutukset (siis tilapäiset, esimerkiksi vain yhtenä vuotena toteutuneet myyntivoitot yms.). Peruslaskelmat on laadittu oletuksella, että jos veroprosentti säilyisi samana, mitä tapahtuisi taloudellisesti, esim. että vuosikate tulisi heikkenemään. Painelaskelmassa on ennakoitu em. muutosten kustannusvaikutuksia ja arvioitu niiden mukanaan tuomaa painetta veroprosenttiin. Laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollista tuottavuuden paranemista eli sen on oletettu pysyvän samanlaisena. Mikäli tuottavuus (eli että samalla panoksella saadaan aiempaa enemmän) kasvaa, se luonnollisesti pienentäisi painetta esim. veroprosentin nostamiseen. Painelaskelmat ovat vain ennusteita, Jos perusindikaattoreissa eli laskelman pohjana olevissa tekijöissä tapahtuu olennaisia muutoksia, silloin myös laskelmat eli luvut ja käyrät muuttuvat.

62 Painelaskelmat perustuvat oletukseen, että tarvittavat supistustoimenpiteet on jo tehty Painelaskelmissa ei voida ennakoida/ottaa huomioon todellisia rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, laskelmien oletuksena on, että jos kunnissa on tehty väestöennusteiden osoittamien palvelutarpeiden muutosten mukaiset rakenteelliset uudistukset, niin sen jälkeen paine veroprosenttiin olisi laskelman osoittaman mukainen Esim. Multialla vanhusten määrä ei enää näyttäisi kasvavan suhteessa muihin ikäryhmiin, jolloin paine kohdistuu vanhusten hoidon menojen supistamiseen; ennusteen mukaan Multialla vanhusten palveluun kohdistuvia menoja ja siten myös rakenteita pitäisi supistaa 21 %:lla vuoteen 2021 mennessä. Keuruulla olettama on, että lukiokoulutuksen kuluja olisi supistettu 18% ennusteen osoittaman oppilasmäärän 13% vähenemisen mukaisesti; koko selvitysalueella lukiokoulutuksen supistuspaine olisi ennusteen mukaan 12%. Mänttä-Vilppulassa paine näyttäisi kohdistuvan perusopetukseen, jossa perusopetuksen oppilasmäärä ennusteen mukaan pienenenisi, jolloin myös perusopetuksen menoja pitäisi joko supistaa 8%:lla v tai muuttaa toimintoja ja rakenteita vastaavalla tavalla.

63 Painelaskelmat vain ennusteita Painelaskelmat ja muut tulevaisuuskuvat ovat vain ennusteita, jotka toki perustuvat laskelmiin. Todellisuus tulee olemaan sellainen kuin kunnat itse kulloinkin omista palveluistaan, niiden rakenteista (siis tuottamis- ja toteuttamistavoista päättävät). On kuitenkin hyvä muistaa, että rakenteelliset kustannukset pienenevät/supistuvat aina varsin hitaasti, usein vasta useamman vuoden kuluessa, vaikka kustannukset voivat kasvaa varsin nopeastikin, mistä syystä ennakoiva päätöksenteko olisi tärkeää myös kunnan taloudenhoidon kannalta. Kaikkiaan olisi tärkeää, että kaikessa taloutta koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa huomio kohdistuisi ensisijaisesti toimintaan ja sen sisältöihin, koska lopulta toiminta ja sen taustarakenteet vaikuttavat siihen, mitä se kaikki maksaa. Siksi selvitystyössä on pyritty tuomaan esille selvitysalueen kuntien toiminnallista kokonaisuutta yksittäisten talouslukujen sijaan, tai ainakin vähintään niiden rinnalle.

64 Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset selostus jäljempänä esitettäviin painelaskelmiin Lähtötiedot 2014 tilinpäätöstiedot (kunnat) 2013 käyttötaloustiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Terveyskeskuslääkärissä käynnit ja esh:n hoitojaksot Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Vuoden 2015 valtionosuuksien maksatuksen perusteet (VM ja OKM ). Kuntaliiton ennusteet kiinteistöverojen ja yhteisöverojen kehityksestä

65 Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Ennusteet ovat vuoden 2014 rahanarvossa Kunnallisverotulojen ennuste: Veroprosentit ja vähennykset säilyvät 2015 tasolla Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Kiinteistö ja yhteisöverotulot alueen kunnissa kehittyvät kuten Kuntaliiton ennusteessa koko maassa, vuodesta 2018 eteenpäin +1 %/v/asukas Valtionosuudet: Ikäryhmien laskennallisissa kustannuksissa on huomioitu ikäryhmien muuttuvat koot väestöennusteissa Ikäryhmät ko. vuoden ikäryhmiä (esim laskennassa, vuoden 2017 väestöennuste) Ikäryhmähinnat, muut laskennalliset kustannukset ja lisäosat muuttuvat reaalisesti +1 % vuodessa Valtionosuusprosentti on vielä vuonna 2017 nykyinen 25,42, mutta laskee sitten 23:een Sairastavuusindeksit pysyvät 2013 tasolla Verotulojen tasauksessa huomioidaan verotettavien eläketulojen ja muut ansiotulojen laskennallinen kehitys kunnittain, ydinvoimaloiden kiinteistöverot 2013 tasolla Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos on +1%/vuosi koko ennustejakson kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Palvelujen yksikköjen hinnat nousevat reaalisesti 1 % vuodessa

66 Trendiennusteen pohjana oleva palvelutarve-ennuste Huom! Jäljempänä laskelmissa on oletuksena on, että palvelut sopeutetaan muuttuvien tarpeiden mukaiseksi esimerkiksi vanhusten hoidossa menoja supistetaan 21 %:lla vuoteen 2021 mennessä (vuoden 2021 yksikkökustannustasol la) LÄHDE: Miettinen 2015/FCG

67 M. Vuosikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu vuoden 2015 valtionosuuksien maksatuksen perusteet (VM ja OKM ). Vuosikate-ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista sote-rahoitusosuuden muutosta. Laskelmassa on huomioitu vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedot. Käyttötalouden osalta pohjana on kuitenkin vuoden 2013 tiedot, koska 2014 tietoja ei laskelmassa käytetyllä tasolla ollut vielä saatavilla Laskelmassa vanhusten hoidon kustannusten nousua laskee oletus, että vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikäraja nousee 75 vuodesta 77 vuoteen Kuntatalous Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Multia Vuosikate säilyy trendissä 4 Kunnallisvero Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Vanhusten hoito 3,8 3,5 3,3 3,4 3,7 Erikoissairaanhoito 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 Perusterveydenhuolto, avo 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Päivähoito ja esiopetus 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Muut tehtävät 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Kunnallisvero 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2014 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Kunn.vero kattaa 36 % 36 % 37 % 37 % 36 % 35 % Toimintakate M -10,9-11,1-10,7-10,4-10,5-11,0 Vuosikate M 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 0,9 Vuosikate /asukas

68 Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Vuoden 2014 rahassa HUOM! Laskelma kertoo vain trendin! Oletuksena on, että palvelut tuotetaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti, mutta tuottavuus ei nouse asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kuntien tehtävät säilyvät nykyisinä LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Multia 2013tp 2014tp 2017e2 2021e2 2025e2 2029e2 Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Väestö Nettokustannukset Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset ja kertaerät) Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot yhteensä Peruspalvelut ilman tasausta* Muut opetus- ja kulttuuritoimi ilman tasausta Verotulojen tasaus Valtionosuudet yhteensä Tulot yhteensä Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset Ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas Painelaskelma 1 - Poistojen kattaminen Multia Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veroprosentti tasapainossa 21,00 21,00 1 Sisältää myös verotulojen tasauksen, ennusteet ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 21,00 21,00 21,00 21,00 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi

69 Trendiennusteen pohjana oleva palvelutarve-ennuste Huom! Jäljempänä laskelmissa on oletuksena on, että palvelut sopeutetaan muuttuvien tarpeiden mukaiseksi Esimerkiksi että lukioiden osalta menoja vähennetään 12 %:lla vuoteen 2021 mennessä (vuoden 2021 yksikkökustannu stasolla) LÄHDE: Miettinen 2015/FCG

70 M. Vuosikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu vuoden 2015 valtionosuuksien maksatuksen perusteet (VM ja OKM ). Vuosikate-ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista sote-rahoitusosuuden muutosta. Laskelmassa on huomioitu vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedot. Käyttötalouden osalta pohjana on kuitenkin vuoden 2013 tiedot, koska 2014 tietoja ei laskelmassa käytetyllä tasolla ollut vielä saatavilla Kuntatalous Laskelmassa vanhusten hoidon kustannusten nousua laskee oletus, että vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikäraja nousee 75 vuodesta 77 vuoteen Selvitysalueen vuosikate laskee trendissä Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Selvitysalue Kunnallisvero Vanhusten hoito 28,0 29,0 30,4 36,0 40,6 Erikoissairaanhoito 29,4 31,2 33,3 36,0 38,4 Perusterveydenhuolto, avo 17,2 17,9 18,5 19,3 20,1 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 22,3 22,4 23,2 23,9 24,3 Päivähoito ja esiopetus 9,0 9,7 9,7 9,8 9,9 Muut tehtävät 22,8 23,4 23,8 24,3 25,0 Kunnallisvero 70,4 70,4 71,2 72,5 74,2 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2014 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 Kunn.vero kattaa 55 % 53 % 53 % 51 % 49 % 47 % Toimintakate M -128,6-130,6-133,7-138,9-149,4-158,3 Vuosikate M 10,2 8,9 8,4 0,5-2,1-3,6 Vuosikate /asukas

71 HUOM! Laskelma kertoo vain trendin! Oletuksena on, että palvelut tuotetaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti, mutta tuottavuus ei nouse asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kuntien tehtävät säilyvät nykyisinä LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Selvitysalue 2013tp 2014tp 2017e2 2021e2 2025e2 2029e2 Veroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 Väestö Nettokustannukset Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset ja kertaerät) Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot yhteensä Peruspalvelut ilman tasausta* Muut opetus- ja kulttuuritoimi ilman tasausta Verotulojen tasaus Valtionosuudet yhteensä Tulot yhteensä Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset Ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas Painelaskelma 1 - Poistojen kattaminen Selvitysalue Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 0,0 0,0 0,0 +1,9 +2,6 +3,1 Veroprosentti tasapainossa 21,25 21,25 21,25 23,15 23,85 24,35 1 Sisältää myös verotulojen tasauksen, ennusteet ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi

72 Trendiennusteen pohjana oleva palvelutarve-ennuste Huom! Jäljempänä laskelmissa on oletuksena on, että palvelut sopeutetaan muuttuvien tarpeiden mukaiseksi LÄHDE: Miettinen 2015/FCG

73 Kuntatalous M. Vuosikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu vuoden 2015 valtionosuuksien maksatuksen perusteet (VM ja OKM ). Vuosikate-ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista sote-rahoitusosuuden muutosta. Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Laskelmassa vanhusten hoidon kustannusten nousua laskee oletus, että vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikäraja nousee 75 vuodesta 77 vuoteen Koko maa Kunnallisvero Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Vanhusten hoito 5200,2 6150,9 7386,5 9254, ,7 Erikoissairaanhoito 6173,9 7028,7 7678,7 8496,5 9272,8 Perusterveydenhuolto, avo 2563,6 2870,8 3064,3 3290,4 3512,7 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 5070,7 5574,1 5896,8 6210,3 6483,0 Päivähoito ja esiopetus 2997,0 3268,7 3421,4 3560,2 3660,7 Muut tehtävät 5145,3 5680,3 5975,0 6320,7 6670,8 Kunnallisvero 17952, , , , ,8 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2013 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 19,38 19,74 19,74 19,74 19,74 Kunn.vero kattaa 66 % 63 % 61 % 59 % 57 % Toimintakate M , , , , ,7 Vuosikate M 2071,4-218,8-2127,5-4009,2-5469,2 Vuosikate /asukas

74 Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Vuoden 2014 rahassa HUOM! Laskelma kertoo vain trendin! Oletuksena on, että palvelut tuotetaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti, mutta tuottavuus ei nouse asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kuntien tehtävät säilyvät nykyisinä LÄHDE: Miettinen 2015/FCG Koko maa e 2021e 2025e 2029e Veroprosentti 19,38 19,74 19,74 19,74 19,74 Väestö Nettokustannukset Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset ja kertaerät) Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot yhteensä Peruspalvelut ilman tasausta Muut opetus- ja kulttuuritoimi ilman tasausta Verotulojen tasaus Valtionosuudet yhteensä Tulot yhteensä Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset Ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas Painelaskelma 1 - Poistojen kattaminen Koko maa Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 0,0 +2,5 +4,3 +5,9 +7 Veroprosentti tasapainossa 19,38 22,24 24,04 25,64 26,74 1 Sisältää myös verotulojen tasauksen, ennusteet ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi Keski-Savon selvitysalue 15.5.2014 Heikki Miettinen Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 24.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä 16.8.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Selvitystyön 1. vaiheen tiivistelmä 13.5.2015. Kuntarakenneselvitys Keuruu * Multia * Mänttä-Vilppula YTT Anne Luomala, Focus Main Point Oy

Selvitystyön 1. vaiheen tiivistelmä 13.5.2015. Kuntarakenneselvitys Keuruu * Multia * Mänttä-Vilppula YTT Anne Luomala, Focus Main Point Oy Selvitystyön 1. vaiheen tiivistelmä 13.5.2015 Kuntarakenneselvitys Keuruu * Multia * Mänttä-Vilppula YTT Anne Luomala, Focus Main Point Oy Anne Luomala FMP OY 2015 Selvitystyön yleinen eteneminen Selvitystyön

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Heikki Miettinen 5.2.2014 Mikä on alueen kuntien nykyinen tilanne ja tulevaisuus, jos trendit jatkuvat? Elinvoima ja toimintaympäristö

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jouko Selvitysryhmä PÄIVÄHOIDON TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 30 % 23 % 20 % 10 % 0 % 7 % 4 % 4 % 4 % 3 % 0 % Hankasalmi 2 % Joutsa

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

Virolahden taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Virolahden taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Virolahden taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Taseen alijäämän kehitys Sisällysluettelo

Lisätiedot

Selvitysalue kuntatalouden tunnuslukuja Anni Antila

Selvitysalue kuntatalouden tunnuslukuja Anni Antila Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Pihtipudas Kivijärvi Viitasaari Kannonkoski Selvitysalue kuntatalouden tunnuslukuja 16.1.2015 Anni Antila Saate

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11.

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11. Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11.2014 Riitta Ekuri Taseen alijäämän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Porin selvitysalueen vertailutilastoja

Porin selvitysalueen vertailutilastoja Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalueen vertailutilastoja Sisältö Taloudellisten tunnuslukujen vertailua Porin selvitysalueen kunnissa Väestörakenteeseen

Lisätiedot

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntarakenneselvitys

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntarakenneselvitys Jarkko Majava Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntarakenneselvitys Seutufoorumi 8.10.213 Jarkko Majava 8.10.2013 Page 1 Jarkko Majava Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 8.10.2013

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Joensuun selvitysalueen yhteistarkastelu Ennustettu väestökehitys 2012-2030: +5,4% Koko väestö 110 Joensuun selvitysalue Koko maa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Mikko Kenni, johtava konsultti FCG Konsultointi Oy

Mikko Kenni, johtava konsultti FCG Konsultointi Oy Valtimo Nurmes Lieksa Juuka Pielisjärvi-selvityksen ratkaisevat pointit Mikko Kenni, johtava konsultti FCG Konsultointi Oy 30.1.2014 Pielisjärven selvitysprosessi? Pielisen Karjalan kunnat päättivät toteuttaa

Lisätiedot

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 31.3.2017 Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 1 Alustavat tilinpäätöstiedot 2016 Perustuvat kuntiin lähetettyyn kyselyyn tiedot on koottu 13.-29.3.2017 välisenä aikana Tiedot

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Porvoon kaupungin talouden. kehitys Perustuen väestöennusteen mallintamiseen Henrik Rainio, Saija Männistö

Porvoon kaupungin talouden. kehitys Perustuen väestöennusteen mallintamiseen Henrik Rainio, Saija Männistö Porvoon kaupungin talouden kehitys 2020-2040 Perustuen väestöennusteen mallintamiseen 17.6.2019 Henrik Rainio, Saija Männistö Porvoon kaupungin talouden kehitys 2020-2040: Lähtökohdat ja oletukset Taustalla

Lisätiedot

Hallinto Henkilöstö Talous Tukipalvelut

Hallinto Henkilöstö Talous Tukipalvelut Työryhmän kokoonpano Ismo Uusitalo, talous- ja hallintojohtaja, pj nro 1 Raija Hätinen, henkilöstöjohtaja Tiina Vahtokari, viestintäpäällikkö, sihteeri Annu Kalliaisenaho, talous- ja henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016 LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA Alueuudistuksen yleiskuva Lähde: Alueuudistus.fi-verkkosivut 1 Uudistuksessa on monenlaisia tietotarpeita

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Etelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus

Etelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus Etelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 4.12.2018 Teemat (eivät valmiina) Taloustarkastelun edellyttämä väestötarkastelu (Tilastokeskus 1.12.2018, painelaskelmassa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG 13.10.2014 Page 1 Taseen alijäämän

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntakohtaiset painelaskelmat Arviointimenetelmien kuvaus

Kuntakohtaiset painelaskelmat Arviointimenetelmien kuvaus 1(6) Kuntakohtaiset painelaskelmat Arviointimenetelmien kuvaus Kustannukset Muuttuja Lähde Vuosi Kustannustiedot TK, Kuntien käyttötaloustilasto Väestöennuste 2015 iän ja sukupuolen mukaan alueittain 2015

Lisätiedot

Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys

Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Kuntalaistilaisuudet 24-25.3.2014, Juuka, Valtimo, Lieksa, Nurmes Mikko Kenni & Anssi Hietaharju 28.3.2014 Page 1 Mitä ollaan tekemässä, miksi ollaan tekemässä ja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot