Tietojärjestelmien kehittämistavoitteiden mittaaminen yksittäisiä projekteja l a a j e m m i n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmien kehittämistavoitteiden mittaaminen yksittäisiä projekteja l a a j e m m i n"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmien kehittämistavoitteiden mittaaminen yksittäisiä projekteja l a a j e m m i n Tiedostammeko ehyvinvoinnin hyödyt ja riskit? Helsinki, Juha Mykkänen FT, tutkimusjohtaja, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS-tutkimusyksikkö Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Kuopio Welfare Research Center KWRC STTY, HL7 Finland varapuheenjohtaja 1

2 tämän esityksen asiat pohjautuvat pääosin synteesiin seuraavista: soveltava tutkimus v tietojärjestelmien kehittämisestä ja tiedonhallinnasta hankkeita erityisesti hyvinvoinnin toimialalla, 25+ yritystä ja käyttäjäorganisaatiota komponenttipohjainen sovellustuotanto sovellusintegraatio palveluarkkitehtuuri (SOA standardointi, kokonaisarkkitehtuuri materiaaliin ja analyysiin erityisesti seuraavista hankkeista SOLEA : SOA ja EA, teollisuus ja terveydenhuolto Sosiaalialan tietoteknologiahanke - Tikesos OmaHyvinvointi (MyWellbeing) , asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut SerAPI : palveluarkkitehtuuri ja sovellusintegraatio, terveys ekat / terveyspalvelujen ajanvarauksen arkkitehtuurin suuntaviivat 2008 TJSERT / sähköisen lääkemääräyksen sertifiointivaatimukset 2007 HL7 Finland ja muut rajapintaprojektit ja määrittelyt ajanvarauksiin, sähköiseen reseptiin, potilasryhmittelyihin, työpöytäintegraatioon, päätöksentukeen, jne. SOLEA-hankkeen tutkimustuloksiin ja malleihin kokonaisarkkitehtuurin käytöstä ja jäsentämisestä, mallinnuksesta, vaatimustenhallinnasta, mittaamisesta 2

3 Yksittäistä projektia laajemmat tietojärjestelmien kehittämistavoitteet palvelujärjestelmän tasolla yleiset palvelujärjestelmän kehittämistavoitteet: asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, uudet palvelujen järjestämismallit laajat kehittämisohjelmat, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto lainsäädäntömuutokset organisaation tasolla organisaation strategia ja tietohallintostrategia projektisalkun hallinta kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja hyödyntäminen toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen lähentäminen entistä nopeampi uusien toimintamallien käyttöönotto tai niihin mukautuminen, esim. organisaatiomuutokset, uudet hoitomuodot, jne

4 Kehittämistavoitteiden laajennettu elinkaari esimerkki: sähköinen lääkemääräys tavoitteita: resepti- ja lääkitysvirheiden vähentäminen, lääkityksen kokonaiskuva, väärennösten estäminen, lääkemääräys- ja jakeluprosessien tehostaminen, uudet toimintatavat esim. uusimispyynnöissä, tietojen käytön valvonnan parannukset projekteja ja tuotoksia mm. ereseptin pilotti / Pohjois-Karjala lainsäädännön uudistaminen: laki sähköisestä lääkemääräyksestä, asiakastietolaki Kela / sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt (käyttötapaukset, vaatimukset, oikeudet, tietosisällöt, käyttäjät..) HL7 Finland / ereseptin määrittelyt (CDA header, CDA-rakenne, Medical Records-sanomat) TJSERT-sähköisen lääkemääräyksen sertifiointivaatimukset reseptikeskuksen ja KanTa-viestinvälityksen toteuttamishankkeet / Kela potilastietojärjestelmien ja apteekkijärjestelmien kehittämisprojektit / klusterit potilastietojärjestelmien katselmoinnit paikalliset käyttöönottoprojektit, esim. Turku

5 Projektiputken haasteet jatkuvuuden puute projektien elinkaari vs. ratkaisujen ja arkkitehtuurin elinkaari kehittämistavoitteiden laajennetun elinkaaren aikana samoihin tavoitteisiin ja ratkaisuihin kohdistuu monien eri organisaatioiden ja toimijoiden projekteja ja tarpeita: uudelleenoppiminen, projektien eri näkökulmat, päällekkäisyydet ja ristiriidat, not invented here? kuilu organisaation strategian tai tietohallintostrategian ja hankinta- tai kehittämisprojektien sekä toiminnan tarpeiden välillä kuilu organisaatiokohtaisten ja kohdealueen tai verkoston kehittämisen välillä yhden projektin tulosten ei kerro paljoa tunnistammeko nämä riskit suhteessa ehyvinvointiin?

6 Entä seuraavat ehyvinvoinnin riskit? edellytysten luonti hankkeiden ja ratkaisujen hallittavuudelle ja tavoitteiden toteutumisen ohjaukselle ja seurannalle?

7 Kokonaisarkkitehtuuri ja KA-menetelmä Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on tapa jäsentää ja hallita kokonaisuutta jäsennysmallit, toimintatavat, kuvaustavat, ohjausmallit esimerkkejä: TOGAF, JHS kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Kokonaisarkkitehtuuri: KA-menetelmää käyttäen tehty jäsennys organisaation / yksikön toiminnasta LISÄKSI Kohdealuearkkitehtuuri: yleistetty, kattaa useita organisaatioita / yksiköitä, esimerkiksi sosiaalihuolto tulossa mm. valtionhallinnon ja julkisen hallinnon kohdealuejako LISÄKSI Segmenttiarkkitehtuuri tietystä näkökulmasta tehty tarkempi kuvaus, voi kattaa useita organisaatioita / yksiköitä KA-menetelmä on hyödyllinen myös kohdealue- ja segmenttiarkkitehtuurien jäsentämisessä mutta monet kuvaukset ja ohjeet keskittyneet tiettyyn ympäristöön sidotun kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen SOLEA - 7

8 Tietohallintolakiluonnos Tämän lain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta. Valtion, kuntien ja muiden julkisen hallinnon organisaatioiden omaa toimintaansa koskevaan vastuuseen ei ehdoteta muutoksia. Tällä lailla ja sen nojalla annettavilla asetuksilla rajoitettaisiin kuitenkin julkisen hallinnon viranomaisten toimivaltaa päättää sen siitä tietohallinnon osasta, joka on palvelujen laadun ja hallinnon tehostamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista toteuttaa yhteneväisesti. Painopiste on tiedon yhteiskäytössä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudessa. Tavoitteena on, että tietotekniikkaa käytetään hallitusti ja kustannustehokkaasti. Julkisen hallinnon viranomaisen on julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi laadittuja ja ylläpidettyjä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä siten, kuin tässä laissa säädetään. Julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan tässä sitä, että tietojärjestelmät ovat teknisesti yhteentoimivia muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin kun ne käyttävät samoja tietoja.

9 Lähestymistapoja kokonaisarkkitehtuuriin [Dragstra, 2005] Prosessien hallinta ja parantaminen (Business process centric) Toiminnan ymmärtäminen ja johtaminen (Governance centric) Käyttäjä Portlets WSRP Prosessi Sovelluspalvelut -atomiset -yhdistetyt Hyllytuote Räätälöity Taustajärjestelmät Palvelin Palvelukomponentit Oliopohjainen CRM, ERP Business intelligence Integrointiarkkitehtuuri (ESB) Laadunhallinta (QoS) (turvallisuus-, hallinta- ja seurantainfrastruktuuri) Tietoarkkitehtuuri (metatiedot, kuvaukset, tietovarastointi) Hallintakäytännöt (governance, policy) Toiminnan ja tietoteknisten ratkaisujen vastaavuus (IT centric) 9

10 Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat näkökulmajakoja lukuisia erilaisia, Suomen julkishallintoon vakiintumassa: TOIMINTA (Business Architecture) TIETO (Information Architecture) TIETOJÄRJESTELMÄ (Application Architecture) TEKNOLOGIA (Technology Architecture) [Schekkerman]

11 Esimerkki: sosiaalialan tietoteknologiahanke (kohdealue)kokonaisarkkitehtuuri 09/2010 Tehty Työn alla Tekemättä Periaatetaso Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet Strategiat Standardisalkku Rajaukset ja reunaehdot Sidosarkkitehtuurit Tietoarkkitehtuu ri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Sidosryhmät Käsitemalli Asiakirjastandardi Käsitteellinen taso Sosiaalipalvelut Säilytysajat Kirjaamisperiaatteet Sanastot Luokitukset Tietosisällöt Palveluprosessit Perustiedot Arkiston toiminta Viestinvälitys Looginen taso Käyttötapaukset Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Metatiedot Asiakirjarakenteet Tietokomponentit Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Tunnistaminen ja allekirjoitukset Asiakastietojen saatavuus Skeemat Toimeenpanosuunn. Näyttömuodot Fyysinen taso Käsittelysäännöstö Tietovarannot YT: rajapinnat Fyysiset tietovarastot

12 Esimerkki: Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri - tietovarannot Maksuttomuus/ maksullisuus Julkisuus/ salassapito/ käyttöoikeudet Verotus Vakuutus Liikenne Tuonti- ja vienti Maaseutuelinkeinohallinnon Osakas- ja osuusjärjestelmän Työvoima EU-tietoaineistojen Ennakoinnin Säädös Tilasto Seuranta Etuus Eläke Talous-, henkilöstö- ja tulos Kansallisen osallistumisympäristön tietovarannot Valtiopäiväasiakirja t na Kansainvälisen osallistumisen Uutis Sosiaalihuollon Meta Lainhuutoja kiinnitys Kiinteistö Rakennus- ja huoneisto Julkishallinnon datakatalogit Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Maasto Ajoneuvo Yritys- ja yhteisö Julkishallinnon hankkeet na Ympäristö- ja luonnonvara Tapahtuma Julkishallinnon organisaatiot na Sopimus Yhteiskunnan tilaa kuvaava Terveydenhuollon Potilas Henkilö Ympäristön tilaa kuvaava Tilannekuvan Kulttuurisisältöjen Hankintojen Palveluntuottajien Sää Tutkimusaineistojen Palvelukuvausten Asiakas Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Vaikuttavuuden arvioinnin Tutkimus Toimilupia koskevat tietovarannot Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Rikosrekisteri na Oppimateriaalie n Tunnistettuja ja ja ehdokkaita Kansallinen osaa-misen pääoman Puolustusvoimien tietovarannot Tuomioistuinten tietovarannot Tietoturvaohjeistukset n a Poliisin tietovarannot Oikeusratkaisujen Tietoturva /tietosuoja Tie- ja katu Paikkatietovarannot Toimintaympäristö Toimipaikka Päätöstietovarant o Löytyvyys/ saatavuus 12

13 Jäljitettävyys kokonaisarkkitehtuurissa yleiskuvasta tarkkoihin ratkaisuihin Esimerkki: Toiminnan kuvaamisen tasot Yleiskuva tunnistetut yleiset prosessit prosessikartta prosessihierarkia toimintamalli luku: Yleistetyt prosessit ja työnkulut Prosessi yksittäinen prosessi työnkulkujen kuvaukset luku: Yleistetyt prosessit ja työnkulut Toiminto prosessien vaiheina olevien toimintojen kuvaukset lukujen: Toiminnot listaukset/taulukot Teot ja välineet tehtävät: käyttäjien toimenpiteiden ja tietojärjestelmien operaatioiden kuvaukset lukujen: Tehtävät/Teot ja välineet listaukset/taulukot [case: SOLEA - Palvelutapahtumien hallinta]

14 Miten määritellään eri näkökulmien yhteiset ja väliset vaatimukset ja niiden seurataan niiden toteutumista? Miten erotetaan yksittäisten projektien vaatimukset laajemmista kokonaisarkkitehtuurin tai kohdealueen vaatimuksista? Mittaaminen? rhinecliff.org

15 15 Ratkaisujen ja hyötyjen : tasot evaluointi ( tekee oikean asian oikein, käyttökontekstissa, suhteessa käytön tavoitteisiin) Kaikille uusille tekniikoille ja tuotteille validointi ( tekee asian oikein, toimii käytännön tilanteessa ) verifiointi ( määritysten mukaisesti ) [Saranummi N. Healthcare Technology Assessment and Evaluation. VTT Information Technology, 2003.]

16 16 Tietojärjestelmien tapoja Lopputulos Summatiivinen Ennen-jälkeen Kehittäminen Suunnittelu Prosessi Norma tiivinen arvioin ti Vaihtoehtojen Formatiivinen Arvioitavuuden Riskien analysointi Tulosten ja vaikutusten Ennen-jälkeen Valinta / Päätöksenteko Ohjaaminen Normatiivinen Summatiivinen Mittaaminen

17 17 Tietojärjestelmien tapoja Lopputulos Summatiivinen Ennen-jälkeen Kehittäminen Suunnittelu Prosessi Norma tiivinen arvioin ti Vaihtoehtojen Formatiivinen Arvioitavuuden Riskien analysointi Tulosten ja vaikutusten Ennen-jälkeen Valinta / Päätöksenteko Ohjaaminen Normatiivinen Summatiivinen Mittaaminen

18 18 Tietojärjestelmien tapoja Lopputulos Summatiivinen Ennen-jälkeen Kehittäminen Suunnittelu Prosessi Norma tiivinen arvioin ti Vaihtoehtojen Formatiivinen Arvioitavuuden Riskien analysointi Tulosten ja vaikutusten Ennen-jälkeen Valinta / Päätöksenteko Ohjaaminen Normatiivinen Summatiivinen Mittaaminen

19 Jäljitettävyys myös arkkitehtuurin tavoitteiden kannalta Mukautuvuuskyky uusiin vaatimuksiin Parantunut integroituvuus Aiemmin tehtyjen investointien hyödyntäminen Vähittäin etenevä inkrementaalinen kehittäminen Järjestelmäympäristön tehostunut ylläpito ja hallinta Valmiiden sovellusten ja palvelujen uudelleenkäyttö Parantunut käytettävyys ja saatavuus Prosessien määrittelyn, kehittämisen ja automaation tuki Toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen lähentäminen 19

20 Vaatimukset kokonaisarkkitehtuurissa Ajurit Strategiset tavoitteet Kehittämistavoitteet Tavoitteiden seurannan mittarit Vaatimukset Periaatteet Rajoitteet Oletukset Kehityskohteet 20

21 Mitattavat kohteet käyttäjä- ja asiakastyytyväisyyden mittarit käytettävyys- ja saatavuusmittarit toimintaprosessien mittarit toimintojen seuranta ja muuttuminen ratkaisujen käyttöympäristössä tietojen mittarit tietomääriä, soveltuvuutta, riittävyyttä, vastaavuuksia sekä tietoihin liittyvää työtä kehitysprosessin mittarit toimittajan näkökulmasta kehitysprosessin mittarit asiakkaan tai integraattorin näkökulmasta tekniset mittarit 21

22 Mittarityypit kyllä / ei lukumäärämittarit kuvaavat laskettavia suureita, jotka voivat olla usein myös automaattisesti saatavissa työmäärä- ja ajalliset mittarit sisältävät toisaalta henkilötyöhön liittyviä, toisaalta järjestelmän toimintaan ajallisesti liittyviä mittareita laadulliset mittarit ovat usein ennen/jälkeen tilanteeseen liittyviä muutoksen mittareita, tai subjektiivisia kokemuksia ja mielipiteitä mittaavia taloudelliset mittarit 22

23 Mittarityypit kyllä / ei lukumäärämittarit kuvaavat laskettavia suureita, jotka voivat olla usein myös automaattisesti saatavissa työmäärä- ja ajalliset mittarit sisältävät toisaalta henkilötyöhön liittyviä, toisaalta järjestelmän toimintaan ajallisesti liittyviä mittareita laadulliset mittarit ovat usein ennen/jälkeen tilanteeseen liittyviä muutoksen mittareita, tai subjektiivisia kokemuksia ja mielipiteitä mittaavia taloudelliset mittarit 23

24 Toimintaprosessien ja niiden kehittämisen mittareita Mitattava kokonaisuus: toimintaprosessit Lukumäärämittarit palveltujen asiakkaiden lukumäärä / aikayksikkö prosessin käynnistysten, läpimenojen, tapahtumien tai vaiheiden suorituksen lukumäärä prosessimäärittelyjen lukumäärä prosessivaiheiden lukumäärä katettujen toimintojen lukumäärä prosessiin määriteltyjen poikkeusten (tapahtumien) lukumäärä kuinka monessa eri tilanteessa/prosessissa tai sovelluksessa tiettyä ratkaisua on käytetty kuinka suuri osa prosesseista menee läpi (/ menee läpi samalla tavalla) Työmäärä- ja ajalliset mittarit prosessin tai sen jonkin vaiheen läpimenoaika uusien osapuolien mukaan ottamisen nopeus prosesseissa ilman järjestelmämuutoksia (keskitettyihin prosessimäärittelyihin) tehtävien muutosten osuus prosessin tehollisen työajan määrä ja osuus suhteessa läpimenoaikaan odotusaika Laadulliset mittarit käyttäjäkysymykset prosessien ja työn muutoksista palvelun koko ja vastaavuus toiminnan kanssa (esim. sisältöanalyysi) asiantuntemuksen laatu ja määrä prosessimuutosten tekemiseksi prosessien seurantatietojen saatavuus tietojärjestelmämuutosten määrä ja laatu ratkaisun eri osien riippuvuudet onko prosessi määritelty (ja millä tasolla) Taloudelliset mittarit palvelun kustannukset tuotot kassavirtaanalyysit: nettonykyarvo sisäinen korkokanta takaisinmaksuaika ja ja sijoitetun pääoman tuotto toiminnan virheiden lukumäärä, niiden muutos ja kustannukset prosessin tuotto (process revenue) 24

25 Tietojärjestelmäkehityksen mittareita Mitattava kokonaisuus: kehitysprosessi (toimittaja) Lukumäärämittarit kokonaisjärjestelmän osien ja sovelluspalvelujen lukumäärä ja koko rajapintojen lukumäärä + yhden rajapinnan eri käyttötilanteiden määrä (tuotteessa tai ympäristössä) tietojärjestelmämuutosten määrä (ja kuvaus = laadullinen) tunnistettujen käyttötilanteiden ja järjestelmien lukumäärä, joihin ratkaisulla saavutetaan liitettävyys kuinka monessa eri tilanteessa/prosessissa tai sovelluksessa tiettyä ratkaisua on käytetty sovelluksen ja palvelun koko (muu kuin osien lukumäärä) ratkaisun teknisten osien määrä ratkaisun eri osien riippuvuuksien lukumäärä (myös erityyppiset riippuvuudet - liitännät, ajalliset riippuvuudet, tietoriippuvuudet) saatavilla olevien kehitysympäristöjen ja välineiden lukumäärä sekä saatavilla olevien välineiden lukumäärä katettujen käyttötapausten lukumäärä kuormitustestaus muutospyyntöjen lukumäärä tietyllä aikavälillä toteutettujen muutosten lukumäärä ja suhteellinen määrä muutospyyntöihin järjestelmästä löydettyjen tai korjattavien virheiden määrä Työmäärä- ja ajalliset mittarit kehitysprosessin ja sen eri vaiheiden työmäärä virheiden korjaukseen kuluva aika (MTTR) testaukseen aika kuluva kuinka suuri osa tarvittavista muutoksista saadaan tehtyä keskitettyihin prosessimäärittelyihin ylläpidon työmäärä/ versiohallinnan työmäärä opiskeltavan ja tuotettavan dokumentaation määrä toteutukseen kuluva aika uusien piirteiden toteuttamisen vaatimuksista käyttöönottoon nopeus käyttöönottoon kuluva aika järjestelmämuutoksiin kuluva aika kuormitustestaus Laadulliset mittarit kehittäjäkyselyjen avoimet kysymykset käsiteanalyysi käyttäjien ja järjestelmäratkaisujen välillä kehittämisperiaatteiden saatavuus ja niiden noudattamisen seuranta saatavilla olevien kehitysympäristöjen ja välineiden ominaisuudet ovatko palvelut tilallisia (ja mitä tilaa ne säilyttävät) toimivatko eri välineillä tehdyt palvelut yhdessä onko kutsusuhteet tiukasti määritelty Taloudelliset mittarit toteutuksen kustannukset sovelluksen uusien osien suunnittelun, kehittämisen ja käyttöönoton kustannukset saatavilla olevien kehitysympäristöjen hankinta- ja ylläpitokustannukset versiohallinnan kustannukset 25

26 Tietojärjestelmäintegraation ja -käyttöönoton mittareita Mitattava kokonaisuus: kehitysprosessi (asiakas / integraattori) Lukumäärämittarit uudelleenkäytöstä ja integroinnista aiheutuvien virheiden lukumäärä tietojärjestelmämuutosten määrä ja luonne integroinnista johtuvien virheiden lukumäärä Työmäärä- ja ajalliset mittarit Mittareiden valinta: -mittausstrategia? (mikä kiinnostaa, tulosten käyttötarkoitus) -kiinnostuksen kohteena olevien tunnistaminen -päällekkäisyyksien ja epäsuorien poisto -mittaustapojen määrittely -tavoitetasojen asettaminen käyttöönottoon ja paikalliseen sovittamiseen kuluva aika ja työmäärä vaatimuksista käyttöönottoon kuluva aika käyttökatkot (ja niiden eri luokkien) määrä / saatavuus ym. Laadulliset mittarit kehittämisperiaatteiden saatavuus ja niiden noudattamisen seuranta oletetaanko suoritusympäristössä yhteisiä teknisiä ratkaisuja käsiteanalyysi käyttäjien ja järjestelmäratkaisujen välillä kehittäjäkyselyjen / tietohallinto avoimet kysymykset paljastavatko rajapinnat järjestelmien sisäisiä teknisiä yksityiskohtia miten eri käyttötilanteet ja käytön edellytykset on kuvattu millä tasolla hallintaja ylläpitotehtävät ja vasteajat on määritelty tukevatko käytettävät välineet ja alustat useita vaihtoehtoisia liikennöinti ym. ratkaisuja EUCS mm. järjestelmän tarkkuus, virheettömyys Taloudelliset mittarit uudelleenkäytöstä aiheutuvat kustannukset ja säästöt integroinnista aiheutuvat kustannukset ja säästöt IT-hankintainvestoinnit hankinta- ja integraatiokustannusten muutos ja suhde toteutettujen uusien piirteiden lukumäärään ja laajuuteen ylläpidon kustannukset / versiohallinnan kustannukset sovelluksen uusien osien käyttöönoton ja kehittämisen kustannukset suoritusympäristöjen hankinta- ja ylläpitokustannukset 26

27 Kehittämisen mittaaminen: määrittelyjen kohteiden ja erilaisten kuvaustapojen lukumäärä projekteissa (yleiskuva) Sähköisen 1 eprescription lääkemääräyksen interoperability HL7- määrittelyt / HL7 Finland Open CDA Sähköisen 2 certification lääkemääräyksen requirements for sertifiointivaatimukset eprescription / Stakes TJSERT Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin 3 national guidelines for ebooking suuntaviivat / STM + Oulun kaupunki - ekat description kuvaustapojen typeslukumäärä subjects määrittelykohteiden of specification lukumäärä Palvelutapahtumien hallinnan 4 arkkitehtuurin service events for tarkennukset the management / Tekes of + Itä-Suomen the yliopisto national EPR + Aaltoyliopisto - SOLEA Kansalaislähtöisen 5 Coper architecture Pärjäin-välineen - citizen-driven arkkitehtuurimäärittelyt eservices / Tekes + yliopistot OmaHyvinvointi

28 Esimerkki: Palvelutapahtumien hallinta - arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kannalta Case-yhteenveto Koordinaatio ja jäljitettävyys Kehittämistavoitteet Kokonaisarkkitehtuuri Palveluarkkitehtuuri (SOA) Tulokset ja niiden käyttö Erityishaasteet Toisiinsa liittyvien merkintöjen ja palvelujen suhteiden selvennykset, asiakkaan ja ammattilaisen tarkennettu niputussäännöstö, pohja tietojärjestelmäratkaisuille Lähtökohta: jäljittää, harmonisoida ja selkeyttää palvelutapahtumien hallintaa useiden kansallisten määrittelyjen pohjalta, koordinointi muidem kansallisten hankkeiiden kanssa, pohjaa mm. tarvittaville rajapinta- ja integraatioratkaisuille Painopiste: sovellusarkkitehtuuri. Useita paikallisia toteutusvaihtoehtoja (suunnittelupäätösvaihtoehtoja). 11 SOA palvelua tai sovellusroolia, niiden vastaavuudet käyttäjien toimenpiteisiin ja toteutustasoihin Selvennykset palvelutapahtumien hallintaan, erittäin nopeaa tulosten hyödyntämistä muissa hankkeissa Epäselvyydet pohjamateriaalissa ja sen tulkinnoissa, toimintatapojen muutokset (mm. suostumus) 28

29 Yhteenveto tiedostammeko miten ehyvinvointiin saadaan hyödyt tapahtumassa olevasta kokonaisarkkitehtuurikehityksestä? taulukoiden mekaaninen täyttäminen vs. tavoitteiden ohjaama kuvattavien ja mitattavien seikkojen valinta kattavan arkkitehtuurimenetelmän puuttumisesta ja hallinnan haasteista huolimatta ehyvinvoinnissa päästy jo pitkälle monilla toimialoilla vasta puhutaan siitä mitä täällä jo toteutettu tai määritelty sitä saat mitä mittaat pelkkä lopputulosten mittaus ei selitä, miksi tavoitteisiin päästiin tai ei päästy, saati auta tekemään korjauksia kehittämisen aikana hallinnan ja kehittämisen tehostamisessa kokonaisarkkitehtuurin kautta jäsentämisestä ulosmitattavissa vielä runsaasti hyötyjä olennaista löytää sopiva paikka eri tason vaatimuksille ja vastuille mittarien tarkoituksenmukainen ja pitkäjänteinen valinta ja sijoittelu verkostotoimintaa: yhteinen hallintamalli (collaborative governance) oltava selkeä, mutta nojauduttava eri osapuolten saamiin hyötyihin

30

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin hyötyjen mittaaminen

Palveluarkkitehtuurin hyötyjen mittaaminen Palveluarkkitehtuurin hyötyjen mittaaminen FYI SOA seminaari Helsinki, 16.-17.3.2011 Juha Mykkänen Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Tietojenkäsittelytieteen laitos HIS-tutkimus ja kehittäminen juha.mykkanen@uef.fi

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset

Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Juhtan asiantuntijajaoston osa-alueet 26.10.2017 Heli Mikkelä, Tilastokeskus Anne Kauhanen-Simanainen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

50 vuotta JUHTAA ja VAHTIA -juhlaseminaari

50 vuotta JUHTAA ja VAHTIA -juhlaseminaari JulkICT Sähköiset palvelualustat Kunta - seutuyhteistyö Kunnan palvelut Kunta - valtiorakenteet Integraatio kunnan sisäisesti ja kansallisiin tietovarantoihin Yhteentoimiva ja turvallinen tietotekniikka

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus

Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Maksuttomuus/ maksullisuus Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Vakuutus Tuonti- ja vienti Maaseutuelinkeinohallinnon Rakennus- ja huoneisto Arvo-osuusjärjestelmän

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa -- Linked Open Data in Finland 26.3.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin osaamistarpeisiin vastaaminen hyvinvointipalveluissa

Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin osaamistarpeisiin vastaaminen hyvinvointipalveluissa Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin osaamistarpeisiin vastaaminen hyvinvointipalveluissa Juha Mykkänen Tutkimusjohtaja, FT Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat

Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat - tulokset SOLEA 2011 25.11.2011 Espoo Hannu Virkanen + Juha Mykkänen Sisältö Tehdyn tutkimuksen esittely: Johdanto ja alustus asetetut tavoitteet Menetelmät

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOLEA Dipoli, Espoo.

SOLEA Dipoli, Espoo. SOLEA 2011 25.11.2011 Dipoli, Espoo SOLEA-osapuolet Itä-Suomen yliopisto / Tkt / HIS Aalto-yliopiston Perustieteiden kk. / Tietotekniikan laitos /SoberIT Osuuspankkikeskus Konecranes CSC Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastaako tietotekniikka hyvinvointipalvelut?

Pelastaako tietotekniikka hyvinvointipalvelut? Pelastaako tietotekniikka hyvinvointipalvelut? Hyvinvointi murroksessa Kuopio, 30.11.2010 Juha Mykkänen tutkimusjohtaja Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS-tutkimusyksikkö Itä-Suomen yliopisto, Kuopion

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

SOLEA-tulosseminaari Päätössanat

SOLEA-tulosseminaari Päätössanat SOLEA-tulosseminaari Päätössanat Espoo, 25.11.2011 Juha Mykkänen, Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS-yksikkö Kari Hiekkanen, Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, SoberIT-laboratorio

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen hyvinvointipalveluissa

Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen hyvinvointipalveluissa Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen hyvinvointipalveluissa Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa Kuopio, 4.12.2012 Juha Mykkänen, tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto,

Lisätiedot

Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen JHS 179 -suosituksessa. Anne Kauhanen-Simanainen

Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen JHS 179 -suosituksessa. Anne Kauhanen-Simanainen Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen JHS 179 -suosituksessa Anne Kauhanen-Simanainen 29.4.2015 Tietoarkkitehtuuri mitä se on? Rakenne ja sisältö organisaation tiedoille ja niiden hyödyntämiselle Tietoarkkitehtuurin

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia. Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013

Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia. Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013 Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013 Visio 2020: Palvelut ja tiedot käytössä Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET ONION ONION-HANKKEEN TAVOITTEET Avoin, modulaarinen arkkitehtuuri tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemille Nykytilan kartoitus ja kehitystarpeiden selvitys Strategiset vaatimukset täyttävän

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Tarvitseeko Suomi tietopolitiikkaa?

Tarvitseeko Suomi tietopolitiikkaa? LIITE 2 Tarvitseeko Suomi tietopolitiikkaa? Anne Kauhanen-Simanainen 25.10.2017 Mistä yhteiskuntapolitiikat muodostuvat? Yhteiskuntapolitiikat ovat syntyneet vastaukseksi tai hakemaan ratkaisuja uuteen

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

Kanta - määrittelyjen vakiointi Tiivis esittely

Kanta - määrittelyjen vakiointi Tiivis esittely Kanta - määrittelyjen vakiointi Tiivis esittely SOTE KA arkkitehtuuriryhmä 13.3.2015 Juha Mykkänen Kehittämispäällikkö, FT, dos. THL / OPER 1 Kanta-määrittelyjen vakiointi - pikayhteenveto Projekti valtakunnallisten

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Julkishallinnon metatietoarkkitehtuuri. 2013-09-27 Anne Kauhanen-Simanainen & Juha Hakala

Julkishallinnon metatietoarkkitehtuuri. 2013-09-27 Anne Kauhanen-Simanainen & Juha Hakala Julkishallinnon metatietoarkkitehtuuri 2013-09-27 Anne Kauhanen-Simanainen & Juha Hakala Julkishallinnon tietoarkkitehtuuri Tuotettu Valtiotason arkkitehtuurit eli VALTASA-hankkeessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Valinnanvapauden asettamat vaatimukset tiedonhallinnalle

Valinnanvapauden asettamat vaatimukset tiedonhallinnalle Valinnanvapauden asettamat vaatimukset tiedonhallinnalle Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta, 1 Valinnanvapaus on osa sote-uudistusta Tavoitteena on, että valinnanvapaus

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Juha Mykkänen, Irmeli Minkkinen, Assi Pöyölä, Annamari Riekkinen Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma 2: Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma JulkICT-osasto Tietojen hyödyntämisen ja tietojohtamisen yleinen tavoite 2: Hyödynnetään

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen arkkitehtuurin kehittäminen Kehittämisohjelman esittely RASKE2-seminaari 16.5.2006 neuvotteleva virkamies Aki Siponen Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurista ja

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla?

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Kansliapäällikkö Kari Välimäki 6.11.2008 Stakes auditorio Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset 2015

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tarpeiden ja vaatimusten hallinta kokonaisarkkitehtuurissa

Tarpeiden ja vaatimusten hallinta kokonaisarkkitehtuurissa Tuija Tiihonen + Juha Mykkänen SOLEA tulosseminaari Espoo 25.11.2011, täydennetty Tarpeiden ja vaatimusten hallinta kokonaisarkkitehtuurissa Tulossa: Tiihonen T, Itälä T, Mykkänen J, Järvinen J, Tamminen

Lisätiedot

KAIKEN A JA O AsiakasOsallisuus hanketyössä I klo Hallituksen kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi

KAIKEN A JA O AsiakasOsallisuus hanketyössä I klo Hallituksen kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi KAIKEN A JA O AsiakasOsallisuus hanketyössä I 22.2.2016 klo 09.30-15.00 Hallituksen kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi Päiväys 21.2.2016 Sipilän hallitusohjelma, Hyvinvointi ja terveys Hallituksen

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (9) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (9) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012 Sisältö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri ja tietoarkkitehtuuri, missä mennään, miten edetään

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot