HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 SOSIAALI-JA TERVEYSVIRASTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 SOSIAALI-JA TERVEYSVIRASTO"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 SOSIAALI-JA TERVEYSVIRASTO KEHITYSVAMMAISTEN JA AUTISMINKIRJON ASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUJEN HANKINTA ( PALVELUA HAETAAN SEKÄ SUOMENKILISILLE ETTÄ RUOTSINKIELISILLE ASIAKKAILLE) HEL PALVELUKUVAUS HANKINNAN TAVOITE Palvelujen käyttäjän oman näköinen turvallinen koti siihen liittyvin iänmukaisin yksilöllisin palveluin ja tukitoimin, jotka edistävät mahdollisimman itsenäisen elämän, täysipainoisen arjen ja kansalaisuuden toteutumista. Hankinnan kohteena ovat kehitysvammaisten ihmisten ja autisminkirjon asiakkaiden asumispalvelut. Asumispalveluja tarvitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille. HANKINNAN TAUSTAA Yleistä Asumisen toimintaideologia perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä YK:n vammaisten ihmisten yhdenvertaisen oikeuksien sopimukseen, jossa on erityisen tärkeää kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, omaehtoisen tekemisen mahdollistaminen sekä luonteva osallisuus ympäröivässä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Kehitysvammainen ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen kokonaisuus. Palveluntuottajan toiminnan tulee olla ammatillista työtä joka edistää vammaisen henkilön itsenäisyyttä, yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä mahdollistaa vammaisen henkilön osallisuuden toimintaan muiden ihmisten kanssa Kehitysvammaisuus on vammaisuutta, jota luonnehtivat merkittävät rajoitukset sekä älyllisissä toiminnoissa että adaptiivisessa käyttäytymisessä ja jotka koskevat monia jokapäiväisiä sosiaalisia ja käytännön taitoja. Tämä vammaisuus alkaa ennen 18-vuoden ikää. Kehitysvammaisuutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon yksilön ja ympäristön suhde, kielelliset erityispiirteet ja henkilön vahvuudet ja rajoitukset kriittisillä elämänalueilla. Näiden lisäksi tulee arvioida henkilön edistymistä ja henkilökohtaista kehitystä. (AAIDD American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 2010.) Palvelun tarvitsijoilla voi olla useita fyysisiä vammoja ja/tai haastavaa käyttäytymistä. Palvelua tarvitaan vammaisille ihmisille, joilla voi olla aivovamma, erilaisia lihas- tai neurologisia sairauksia sekä muita vammoja. Osa asiakkaista kuuluu autismin kirjon henkilöihin. Palvelun tarvitsijoilla kognitiivisten taitojen erot voivat olla suuria, osalla asiakkaista on kommunikaation puutteita sekä aistivammoja. Toimintakyvyn vaihtelusta johtuen tuen tarve voi vaihdella suurestikin henkilöstä toiseen.

2 2 Palvelun tarkoituksena on, että palveluntuottaja tarjoaa kehitysvammaiselle ihmiselle iänmukaisen elämän ja mahdollistaa hänen asumisensa ja selviytymisensä ohjaamalla ja tukemalla häntä sekä ylläpitämällä hänen päivittäistä toimintakykyään yhteisöllisen työotteen avulla sekä turvaamalla laadukkailla palveluilla hänen tarvitsemansa hoiva, turva ja huolenpito. Koska kehitysvammaisella ihmisellä on puutteita syy- ja seuraussuhteiden sekä joidenkin tapahtumien ymmärtämisessä, palvelu sisältää myös hoidon ja hoivan elementtejä. Palveluhankinnan periaatteita Palveluntuottaja tuottaa kehitysvammaisen ihmisen tarvitseman turvallisen asumisen, tuen, ohjauksen, avun, hoidon ja hoivan sekä siivous- ja ateriapalvelut kuten jäljempänä tarkemmin määritellään. Palvelu voidaan järjestää ryhmäkodissa yhteisöasumisena, palvelutalossa, yksittäisessä asunnossa, asuntoryhmässä tai perhekodissa kehitysvammaisen ihmisen tarpeiden mukaan. Palvelun tarve ja palveluluokka arvioidaan kehitysvammaisen ihmisen kanssa sosiaalityössä. Asuminen ja palvelut eriytetään toisistaan. Asunnon voi omistaa asukas itse, hänen omaisensa, kaupunki, palveluntuottaja tai esim. säätiö. Vuokra-asumisessa asukas tekee vuokrasopimuksen asunnon omistajan kanssa ja maksaa asumisestaan kohtuullista vuokraa. Asunto voi sijaita erillään palveluntuottajan toimitiloista, esim. eri rakennuksessa ja palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tarvittavan palvelun asukkaan tarpeen mukaan vuorokauden eri aikoina. Tilaaja toivoo palveluntuottajan esittävän tarjouksessaan uusia ja uudenlaisia tapoja kehittää kustannustehokkaita asumispalveluja. Toiminnan lähtökohta on kehitysvammaisen ihmisen tarpeet, ei työvuorosuunnittelu. Tuen, ohjauksen, avun, hoidon ja hoivan tarve vaihtelevat yksilöllisesti. Tästä johtuen tarvitaan sekä monipuolisia asumispalveluja että erilaisia tukitoimia asumisen tukemiseksi. Asukkaan tarpeet voivat olla hetkittäisiä, toistuvia, jatkuvia sekä eri vuorokauden aikoina esiintyviä, tarpeet voivat myös vaihdella ja muuttua. Jäljempänä esitettävät palveluluokat kuvaavat palvelun tarvetta. Kehitysvammatyö Asukkaan päivärytmin on määräydyttävä hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Asukkaalla on oikeus olla arkipäivisinkin omassa kodissaan esim. sairauden tai muun syyn takia ja tällöin tarvittava palvelu on oltava asukkaan saatavilla. Useimmat kehitysvammaiset ihmiset käyvät työ- ja päivätoiminnassa eri toimintayksiköissä enintään viitenä päivänä viikossa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Kuljetukset työ- ja päivätoimintapaikkaan hoitaa sosiaali- ja terveysvirasto. Kehitysvammatyö määritellään kaikkien ammattiryhmien tekemänä välittömänä ja välillisenä työnä, tukemisena, ohjaamisena, auttamisena, hoitamisena ja puolesta tekemisenä. Kehitysvammatyössä korostuu kehitysvammaisen ihmisen mahdollisimman itsenäinen toiminta.

3 Kehitysvammatyön tavoitteena on tunnistaa kehitysvammaisen ihmisen yksilölliset voimavarat ja tarpeet sekä tukemalla, ohjaamalla, auttamalla, hoitamalla ja puolesta tekemällä mahdollistaa rikkaan arkielämän toteutuminen. Työntekijä toimii siten, että kehitysvammaisen ihminen saavuttaa riippumattomuuden mahdollisimman täydellisesti ja sama elämänlaatu kuin muilla samanikäisillä kansalaisilla mahdollistuu. Hankittava palvelu sisältää välittömän ja välillisen kehitysvammatyön sekä yksikkökohtaisen työn. Välitön kehitysvammatyö kohdentuu suoraan kehitysvammaiseen ihmiseen ja tehdään aina hänen kanssaan. Välillistä kehitysvammatyötä ei tehdä kehitysvammaisen ihmisen kanssa vaan hänen hyväkseen (esim. suunnittelu, kirjaaminen, raportointi, erilaiset palvelujen organisoinnit ja asioinnit). Yksikkökohtaista työtä ovat esim. puhtaus, taloushuolto, toimistotyö, käynnit yksikön ulkopuolella, kokoukset, koulutukset, opiskelijaohjaus, välineet, varastojen tarkistus ja täydennys. Palveluntuottaja kannustaa asukkaita keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kommunikointiin lähiverkostonsa kanssa. Vuorovaikutuksessa asukkaan kanssa käytetään aktiivisesti hänelle parhaiten soveltuvaa kommunikaatiomenetelmää, jonka työntekijät hallitsevat. Autisminkirjon asiakkaiden palveluissa keskeistä on edellisen lisäksi henkilöstön autismiosaaminen ja asumispalvelujen strukturointi asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Palveluntuottaja avustaa asukasta terveyden kannalta välttämättömässä asioinnissa ilman erillistä veloitusta. Vastuu asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidosta sekä kuntoutuksesta on kunnallisella terveysasemalla, kotihoidossa, asiakasta hoitavalla yksityisellä lääkärillä tai erikoissairaanhoidossa. 3 Hankittavan palvelun tulee sisältää seuraavat kehitysvammatyön osa-alueet: 1. Kehitysvammatyön tarkoituksenmukainen suunnittelu ja koordinointi (suunnitelman laatiminen, arvioiminen ja tarkastaminen, päivittäinen kirjaaminen, kehitysvammatyön koordinointi, moniammatillinen yhteistyö) 2. Terveydentilaan liittyvien oireiden (unihäiriöt, somaattiset, neurologiset, mielenterveys- ja riippuvuusongelmat, autistinen käyttäytyminen, hahmotusongelmat, haastava käyttäytyminen) seuranta, hoitaminen, ohjaus sekä lääkehoidon toteuttaminen 3. Ravitsemus: Ruokavaliosta ja nesteytyksestä huolehtiminen, ravitsemukselliset ongelmat, terveellinen ruokavalio, ruokailuun liittyvät järjestelyt. 4. Hygieniasta, eritystoiminnasta pukeutumisesta ja asukkaan lähiympäristöstä huolehtiminen. 5. Liikkumiseen, toiminnallisuuteen ja muihin päivittäisiin toimintoihin liittyvä seuranta, tukeminen, ohjaus ja auttaminen. Fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen sekä sosiaalisten suhteiden tukeminen.

4 6. Yksilökeskeinen tuki: yksilöllisten kommunikaatiokeinojen ja vuorovaikutuksen tukeminen. Voimavarojen käytön, itsenäisen selviytymisen ja tuettuun päätöksentekoon ohjaaminen ja tukeminen. sekä emotionaalinen tuki. Ohjaus- ja hoitosuunnitelmaan sitoutuminen, yhteistyö omaisten/läheisten kanssa. Välittömän kehitysvammatyön eri osa-alueiden arviointiin käytetään liitteenä olevaa lomaketta. Asiakas saa jokaisesta kehitysvammatyön osa-alueesta 1 4 pistettä. Pisteet lasketaan yhteen ja näin muodostuu asiakkaan kehitysvammatyön tarpeen luokka/palveluluokka (6-24 p). Ohjaus- ja hoitosuunnitelma Ohjaus- ja hoitosuunnitelma on kehitysvammatyötä ohjaava suunnitelma, joka laaditaan asiakkaalle välittömästi kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa palvelun alkamisesta. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vähintään vuoden välein sekä aina asukkaan tilanteen muuttuessa. Vastuu suunnitelman tekemisestä on palveluntuottajalla. Palveluntuottaja toimittaa suunnitelman sosiaali- ja terveysvirastoon asukkaan omalle vammaistyön sosiaalityöntekijälle. Mikäli suunnitelmaa ei ole laadittu kuukauden kuluessa palvelun alkamisesta, huomauttaa sosiaali- ja terveysvirasto kirjallisesti palveluntuottajaa. Mikäli suunnitelmaa ei ole laadittu kahden kuukauden kuluessa palvelun alkamisesta, pidättää sosiaalivirasto maksatuksen tämän asukkaan osalta. Mikäli suunnitelmaa ei ole laadittu kuuden kuukauden kuluessa palvelun alkamisesta, sosiaalivirasto voi irtisanoa sopimuksen tämän asukkaan osalta. Suunnitelma laaditaan palveluntuottajan, asukkaan ja tarvittaessa tämän omaisten sekä asukkaalle tärkeiden sidosryhmien kesken. Suunnitelmassa sovitaan asukkaan tarvitseman avustamisen sisällöstä. Suunnitelma sisältää myös arjen tavoitteita sekä asiakkaan henkilökohtaisia toiveita ja haaveita. Suunnitelma laaditaan voimavaralähtöisesti korostamalla asukkaan vahvuuksia ja taitoja (PCP-malli, YKS). Kun uusi asukas on muuttamassa palveluntuottajan palvelun piiriin, arvioi asukkaan sosiaalityöntekijä asukkaan kehitysvammatyön tarpeen palveluluokkamittaria apuna käyttäen. Palveluntuottaja voi esittää palveluluokan tarkistamista, joka voidaan muuttaa vain sosiaalityöntekijän päätöksellä. Palveluntuottaja perehtyy asukkaan taustaan ja tilanteeseen ennakkoon. Palveluntuottaja järjestää asukkaalle ja hänen läheisilleen tarvittavaa muuttovalmennusta. 4 ASUMISPALVELUN TOTEUTUS Asiakkaan asunto, toimitilat Yksittäinen asunto Asunnossa on oltava oma saniteetti- ja keittiö- sekä nukkumatila.

5 Palveluasuntoryhmä Palveluasuntoryhmä koostuu asunnoista, joissa on oleskelu-, ja nukkumatilat sekä keittiö- ja saniteettitilat. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla yhteisiä tiloja, kuten keittiö, sauna tai monitoimitila. Nämä tilat jyvitetään asukkaan vuokran yhteydessä asukkaan ja palveluntuottajan välisen vuokrasopimuksen perusteella. Yhteisöasuminen Yhteisöasumiskodissa oleva asunto koostuu edellä kuvatuista asunnoista ja oleskelutiloina tai vastaavina toimivista yhteistiloista. Samassa yhteisöasumiskodissa voi olla erikokoisia asuntoja. Tiloja, jotka eivät ole asukkaan käytössä, ei saa jyvittää asukkaan vuokraan. 5 Mikäli asumista järjestetään vain asukkaille, jotka eivät tarvitse esteettömiä tiloja, voidaan asumista järjestää tiloissa, jotka eivät ole täysin esteettömiä. Asunnossa on oltava valmiudet yksilöllisten apuvälineiden asentamiselle ja käytölle. Asunnon tulee sijaita Helsingissä, Vantaalla, Espoossa tai Kauniaisissa, julkisen joukkoliikenteen palvelujen varrella ja palvelujen läheisyydessä. Asuntojen sijainnista Helsingissä annetaan laatupisteitä kilpailutuksessa. Yksittäisen asunnon tiloista saa laatupisteitä, mikäli asunto on esteetön. Palveluasuntoryhmässä olevan asunnon tiloista saa laatupisteitä mikäli kaikki tilat ovat esteettömät. Yhteisöasumisessa laatupisteitä saa, mikäli asukkaan asunnossa on omat saniteettitilat ja erikseen makuutila tai keittiövarustus (jääkaappi/minikeittiö) ja asunto on esteetön. Asiakas kalustaa itse oman asuntonsa omalla kustannuksellaan. Ateriapalvelut Palveluntuottaja järjestää asukkaille päivittäisen ruokailun joko yhdessä asukkaan kanssa tämän omissa tiloissa tai yhteisissä tiloissa. Ruokailuun kuuluvat seuraavat ateriat: aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Arkisin asukkaat syövät pääsääntöisesti lounaan ja välipalan työ- tai päivätoiminnassa, mutta tarvittaessa ne on järjestettävä asumisyksikössä. Palveluntuottaja järjestää erityisruokavaliot niitä tarvitseville asukkaille. Aterioiden tulee noudattaa voimassa olevia valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Aterioiden suunnittelusta ja ruoanvalmistuksesta vastaavilla henkilöillä on riittävä kokemus ja osaaminen. Ateriapalvelujen osalta tulee olla terveydenhuoltolakiin (763/ 94) ja elintarvikelakiin (361/95) perustuva omavalvontasuunnitelma, joka sisältää hygieniapassit. Siivous Asumisyksikössä on kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. Siivousaineet säilytetään lukitussa tilassa.

6 6 Jätehuolto Yksikössä on kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, jossa on ohjeistettu jätteiden lajittelu sekä ongelmajätteiden asianmukainen käsittely sekä jätteiden keräyksen toimittaminen. Terveydenhuollon jätteiden käsittelyssä tilaaja edellyttää Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen laatiman jätehuolto-ohjeiston noudattamista. HENKILÖSTÖ Henkilöstön koulutus ja kokemus Henkilöstön tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Palveluntuottajalla on hankittavan palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Palveluntuottajan vastuuhenkilöllä tulee olla vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus kehitysvamma-alalta. Asumisyksiköstä vastaavalla henkilöllä (esimies) on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai ennen suoritettu tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan amk- tutkintoa edeltänyt opistoasteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto (laki 272/2005). Esimieheltä edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta kehitysvamma-alalta. Hoito- ja ohjaushenkilökunnasta yhdellä kolmasosalla (1/3) on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai ennen suoritettu tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan amk- tutkintoa edeltänyt opistoasteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto ja kahdella kolmasosalla (2/3) vähintään kouluasteinen tutkinto, esim. lähihoitaja. Lähihoitajan työparina voi työskennellä koulutettu hoiva-avustaja tai ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Hoito- ja ohjaushenkilökunnan on osattava tai palveluntuottajan on koulutettava henkilökuntansa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön. Autismin kirjon asiakkaiden palveluissa henkilöstöllä tulee olla autismiosaamista. Hoito- ja ohjaushenkilökunnalla on oltava suomen ja tarvittaessa ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Sijaisten on täytettävä samat vaatimukset kuin vakituisen henkilökunnan koulutustason osalta. Sijaiset tulee perehdyttää hyvin. Palveluntuottajan ateria- ja siivouspalveluista vastaavilla henkilöillä on oltava toiminnan laatu ja laajuus huomioiden riittävä koulutus ja ammatillinen pätevyys. Mikäli avustaviin tehtäviin palkataan vajaakuntoisia henkilöitä, se tuottaa laatupisteitä kilpailutuksessa.

7 7 Henkilöstön määrä Henkilöstömitoitus ilmaisee sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrän suhteessa Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen tai Valviran asumisyksikölle vahvistamaan viralliseen paikkalukuun. Mitoitukseen lasketaan hoito- ja ohjaustyöhön osallistuvat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet työntekijät. Vähimmäisvaatimuksina: - 0,5 työntekijää/asukas (yksiköissä, joissa pääsääntöisesti kaikki asiakkaat ovat osan vuorokaudesta muualla tai heillä on omia henkilökohtaisia avustajia) - 0,8 tai yli työntekijää/asukas muissa kuin yllä mainituissa tapauksissa - lisäksi avustavaa henkilöstöä molemmissa em. tapauksissa 0,1 työntekijää/asukas Osavuorokautisessa asumisen tukipalvelussa palveluntuottaja esittää osallistumishakemuksessaan tarvittavan henkilöstömitoituksen. Osaamisen kehittäminen Henkilökunnan osaamisen tulee olla asukkaiden ohjauksen, tuen ja avun tarpeen edellyttämällä tasolla. Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi (sis. koulutussuunnitelma), joka päivitetään vuosittain. Yksikössä seurataan koulutuksen toteutumista (mm. täydennyskoulutus). Yksikössä on kirjallinen perehdytysohjelma, jonka toteutumista seurataan. Perehdytysohjelma tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa. Moniammatillisuudesta, asiakastyötä tukevasta lisäkoulutuksesta saa laatupisteitä. Tilaaja edellyttää voimaannuttavaa ja valtaistavaa työotetta. Palveluntuottaja ottaa sopimuskauden aikana käyttöön yksilökeskeisen suunnittelu- ja tukimallin, kuten PCP-malli tai YKS. Vuokra Vuokranantaja tai tämän alihankkija laskuttaa vuokran suoraan asukkaalta. Vuokranantaja ja vuokralainen solmivat huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen. Sosiaali- ja terveysvirasto ei ole tämän sopimuksen osapuoli. Asukkaan vuokran tulee vastata alueella tavallisesti vastaavista asunnoista maksettavaa vuokratasoa. Asukas maksaa vuokran henkilökohtaisessa käytössään olevasta asuintilasta sekä jyvitetyn osuuden yhteistiloista. Kyseeseen tulevat tällöin asukkaiden yhteinen olohuone, ruokailutila ja saniteettitilat. Ateriamaksu ja perusmaksu Sosiaali- ja terveysvirasto perii asiakkaalta ateriamaksun ja perusmaksun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

8 8 Asiakkaan poissaolot Asukkaan poissaoloista sairaalahoidon tai laitoskuntoutuksen ajalta sosiaali- ja terveysvirasto maksaa kolmeltakymmeneltä (30) hoitovuorokaudelta täyden palvelumaksun ja seuraavalta kahdelta kuukaudelta puolet palvelumaksusta. Mikäli poissaolo jatkuu pidempään kuin kolme kuukautta, neuvotellaan asiasta sosiaaliviraston ja palveluntuottajan kesken. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa asukkaan mahdollisesta sairaalahoidosta tai kuntoutuksesta asukkaan sosiaalityöntekijälle välittömästi. Asukkaan palvelutarpeen päättyessä päättyy sosiaaliviraston velvollisuus palvelumaksun suorittamiseen. Asukkaan vuokra määräytyy poissaoloaikana huoneenvuokralain ja vuokrasopimuksen mukaan. Palvelun edellyttämät luvat ja selvitykset Palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran lupa ympärivuorokautiselle toiminnalle koko palvelun toteuttamisen ajan. Palveluntuottajan tulee laatia seuraavat suunnitelmat: lääkehoitosuunnitelma, pelastussuunnitelma, joka toimitetaan alueen pelastusviranomaisille (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta /787) ja turvallisuusselvitys yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Mikäli palveluntuottaja tuottaa ateriapalvelun itse, palveluntuottajalla tulee olla terveydensuojelulakiin (763/94) ja elintarvikelakiin (26/2006) perustuva omavalvontasuunnitelma, joka sisältää tarvittavat hygieniapassit ja muut luvat. Edellä sanottu koskee myös mahdollisia alihankkijoita. Palveluntuottajan tulee laatia suojatoimenpidesuunnitelma, mikäli on mahdollista, että suojatoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan. Suojatoimenpiteistä raportoidaan puoli vuosittain sosiaali- ja terveysvirastolle. Palveluntuottajalla tulee olla muut mahdolliset lainsäädännön edellyttämät luvat ja selvitykset. Laadunseuranta Palveluntuottajalla on toimiva laadunhallintajärjestelmä tai muu dokumentoitu menetelmien tai toimintatapojen kuvaus, jolla palvelujen laatu varmistetaan ja sitä kehitetään systemaattisesti. Asumisyksikön arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty. Asumisyksikössä on kirjallinen työhyvinvointiohjelma, jonka se päivittää vuosittain. Palveluntuottaja seuraa työhyvinvointia säännöllisesti.

9 Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan Helsingin kaupungin palvelujen kehittämistä ja seurantaa varten pyytämien tietojen tuottamiseen, seurantaan ja toimittamiseen. Sosiaali- ja terveysvirastolla on oikeus pyytää selvityksiä ja suorittaa tarkastuskäyntejä asumisyksikössä todetakseen palvelun laadun olevan sovitun palvelukuvauksen mukaista. Palvelun laadun varmistamiseksi sosiaalivirasto ja palveluntuottaja sekä asukkaiden edustaja perustavat seurantaryhmän, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kokoonkutsujana on palveluntuottaja. Sosiaali- ja terveysvirasto ja palveluntuottaja järjestävät tarvittaessa laatuarviointeja ja kehityskokouksia, joihin palveluntuottaja on velvoitettu osallistumaan. Laatuarvioinnissa käydään läpi laatumittarit, sovitut laaturaportit ja kerätty palautetieto: käyttäjäreklamaatiot, käyttäjätyytyväisyys jne. 9 Asiakaskyselyt Palveluntuottaja dokumentoi asiakaspalautteen ja omaispalautteen yksikössä ja hyödyntää sitä toiminnan kehittämiseen. Palveluntuottaja kerää palautetta säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, ja toimittaa kyselyjen tulokset sosiaali- ja terveysvirastolle. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto voi tehdä muita asiakaskyselyjä laadun varmistamiseksi. Asiakasreklamaatiot Sosiaali- ja terveysvirastolle tulleet palveluntuottajaa koskevat reklamaatiot toimitetaan tuottajan tietoon kahden viikon kuluessa reklamaatiosta. Mikäli tapahtumasta aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, on reklamaatio saatettava tuottajan tietoon välittömästi. Taloustietojen antaminen Sosiaali- ja terveysvirastolla on oikeus valvoa sopimuskauden aikana palveluntuottajan taloudellisia edellytyksiä sopimuksen täyttämiseen. Palveluntuottaja toimittaa vuosittaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot ja muut sosiaali- ja terveysviraston tarvitsemat tiedot sosiaali- ja terveysvirastolle. Palveluntuottajan on toimitettava sosiaali- ja terveysvirastolle 3 kuukauden välein sopimuskauden aikana seuraavat selvitykset: todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty sekä todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden sosiaali- ja terveysvirastolle jättämispäivästä laskettuna.

10 Lisäksi palveluntuottajan on toimitettava sosiaali- ja terveysvirastolle sopimussuhteen aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssä määräajassa edellä esitetyn mukaiset todistukset. 10 Edellä mainittuja todistuksia ei tarvitse toimittaa, jos tarjoajan tiedot ovat saatavissa Sosiaali- ja terveysvirastolla on oikeus purkaa sopimus, jos palveluntuottaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen tai jos palveluntuottaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista sosiaali- ja terveysviraston tulee kirjallisesti huomauttaa palveluntuottajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata sosiaali- ja terveysviraston vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Bonukset ja sanktiot Hankinnasta tehtäviin puitesopimuksiin on suunniteltu bonus- ja sanktioehtoja, joilla pyritään vaikuttamaan palvelun laatuun ja kehittämiseen niin, että hyödyt koituvat sekä asiakkaalle että molemmille sopijapuolille. Bonukseksi on suunniteltu neljää optiovuotta, mikäli puolueettomien asiakaskyselyjen tulokset osoittavat viraston omaa palvelua koskevan vastaavan kyselyn tuloksia paremmiksi. Bonus edellyttää myös, että tavoitteet on saavutettu ensimmäisen sopimuskauden loppuun mennessä ja palvelun laatu on kaikin osin vaaditulla tasolla. Bonusta palveluntuottajalle voisi tuottaa myös, jos palveluasumisen aikana palveluntuottajan toimenpiteiden seurauksena asukkaan palvelutarve voidaan toteuttaa pitkäkestoisesti aiempaa alhaisemmalla palveluluokalla (asukas siirtyy esimerkiksi palveluluokasta kolme palveluluokkaan kaksi). Tästä saatava bonus maksettaisiin tuottajalle kannustinpalkkiona kertakorvauksena, joka olisi esim. neljä prosenttia kyseisen asukkaan vuotuisesta virastolta laskutettavasta palvelumaksusta. Sanktioehdoksi on suunniteltu seuraavaa: Mikäli palvelun laadusta reklamoidaan aiheellisesti vähintään neljä kertaa vuoden kuluessa, vähentää tilaaja palveluntuottajalle maksettavasta korvauksesta esim. 2 % vuotuista laskutusta vastaavasta summasta. Kaikista bonus- ja sanktioehdoista niihin liittyvine mittareineen sovitaan tarkasti sopimusehdoissa.

11 11 Laki- ja viranomaismääräykset Palveluntuottaja on velvollinen perehtymään toimintaa ohjaaviin laki- ja viranomaismääräyksiin. Tuotettavan palvelun tulee täyttää niiden asettamat vaatimukset. Keskeinen toimintaa ohjaava lainsäädäntö on esitetty seuraavassa luettelossa: Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus (607/1983) Kansanterveyslaki (6/1972) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( /785) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Laki (603/1996) ja asetukset (1208/1996, 1268/2005, 1041/2005) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Pelastustoimilaki 561/1999 ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 Elintarvikelaki ( /23) Työturvallisuuslaki ( /738) Työterveyshuoltolaki ( /1383) Pelastustoimilaki 561/1999 ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN JA AUTISMIN KIRJON ASIAKKAIDEN PERHEHOIDON PALVELUKUVAUS

KEHITYSVAMMAISTEN JA AUTISMIN KIRJON ASIAKKAIDEN PERHEHOIDON PALVELUKUVAUS 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO KEHITYSVAMMAISTEN JA AUTISMIN KIRJON ASIAKKAIDEN PERHEHOIDON PALVELUKUVAUS HANKINNAN TAVOITE Hankinnan kohteena ovat pitkäaikaisen perhehoitopalvelun tuottaminen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. PALVELUKUVAUS Osallistumispyyntö HEL 2013-001540. LIITE 1 1(x) XX.Y.

PALVELUKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. PALVELUKUVAUS Osallistumispyyntö HEL 2013-001540. LIITE 1 1(x) XX.Y. 1(x) ASUNNOTTOMIEN TUETTU ASUMINEN PALVELUNTUOTTAJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ ASUNNOSSA JA PÄIHDEHUOLLON ASUMIS- PALVELUT PUITEJÄRJESTELYLLÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAH- VISTETAAN 1. Hankinnan taustaa 2. Hankittavat

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN JA VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISESTA JA KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN JA VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISESTA JA KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINNASTA TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN JA VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISESTA JA KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINNASTA Hankintamenettely Kohderyhmä Hankinnan arvo Hankittavan palvelun sisältö Kinnulan perusturva

Lisätiedot

Kaupunki maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon suuruisen osuuden palvelusta. Asiakkaat maksavat omavastuuosuuden palveluntuottajalle.

Kaupunki maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon suuruisen osuuden palvelusta. Asiakkaat maksavat omavastuuosuuden palveluntuottajalle. 1(11) Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa.

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa. 1(8) Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL2014-014568 / Tallinnanaukion tori- ja tapahtuma-alueen ympäristön puhtaanapito ja talvikunnossapito (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9)

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) PUITESOPIMUS MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUHANKINNASTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (Tilaaja) Osoite: Y-tunnus 0201256-6 XXX Osoite: Y-tunnus:

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti ikääntyneille

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus:

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus: Virtain kaupunki tehostettu palveluasuminen, kysymykset? Tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä sai esittää tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa tai sähköisesti 3.9.2015 klo 12 mennessä. Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1 24.11.2014 1 1. Järjestettävät palvelut Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Kemijärven Palvelukeskus ry (yhdistys) ovat sopineet tehostetun palveluasumisen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNGIN PALVELUSETELI

NURMEKSEN KAUPUNGIN PALVELUSETELI NURMEKSEN KAUPUNGIN PALVELUSETELI Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet sekä pyydetyt, asianmukaiset

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

LAHTI 1/5. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Kyllä

LAHTI 1/5. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Kyllä LAHTI _%L'. t +.!'. 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 27/15 / Erityisryhmien tyo- ja paivatoiminnan seka erityislasten iltapaivatoiminnan hankinta (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 1 (7) 28.8.2013 Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 23.8.2013 mennessä seuraavat 35 kysymystä, joihin vastaamme alla. Liitteitä 5 ja 6 on korjattu,

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

HANKINNAN KOHDE / PALVELUNKUVAUS VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ

HANKINNAN KOHDE / PALVELUNKUVAUS VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ LIITE 1 HANKINNAN KOHDE / PALVELUNKUVAUS VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Palvelun tilaajia ovat Naantalin kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta (jatkossa tilaaja). Tilaajan edustajana

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu 1 Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 mom.4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon palvelukuvaus

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon palvelukuvaus HELSINGIN KAUPUNKI PALVELUKUVAUS 1(10) Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon palvelukuvaus Sisältö 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. Lyhytaikaishoito... 2 1.2. Asiakkaat... 2 2. Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOPIMUS PALVELUTALON RUOKAPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteystiedot: PL 6000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 1 SOPIMUS 1. Osapuolet 1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 2. Palvelukoti Koivula Oy (jäljempänä Palveluntuottaja) Säimenentie 654 58360 Säimen

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI.

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden sääntökirja ja valvontasuunnitelma on hyväksytty Sastamalan

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Orikedon palvelukeskus: 71 paikkanen

Orikedon palvelukeskus: 71 paikkanen Orikedon palvelukeskus: 71 paikkanen Tarjoaa tehostettua ja palveluasumista kaikenikäisille päihdehuollon asiakkaille kuntouttavalla työotteella. 1 hengen asunto 518,00 / kk. 2 hengen asunto 696,00 / kk.

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013)

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) ry toteuttaa, RAY rahoittaa Projektitiimi: Tiina Lappalainen projektipäällikkö,

Lisätiedot