nen Hifikaiuttimet euroa/pari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nen Hifikaiuttimet 300-350 euroa/pari"

Transkriptio

1 < WHARFEOALEN di5- kanttieleme.tin ed sse olevan ruuntaimen tarkoirus on tarata ta.juuetoistoa jakotaajuuden tuntuma$a ja vehentiia haitauiria reunahetartuksia.vas Hifitoiston makuun paasee hankkimallo reilun 300 euron kaksitiekaiuttimet ja sijoittamalla ne akustisesti jdrkevii n paikkoihin - mieluiten iol ustoille' TamA suosittu kaiutinluokka on viimevuosina kehiw nvt h ui mo sti, i ote n ve rtoi I u sta ki n tul i y I iittdva n tasavbkinen. Kolmen kdtki nousi silti esiin, ia lisiiksi kaikista kahdestatoista kaiuttimisto tiedetddn nyt, millaisella musiikilla ne soivot pathaiten. HARRT SLIP ja MIM KOIVUSALO TOMI HEINVUA, kkninen avustut MAfll VUORIMAA, kuv.t Hifikaiuttimet euroa/pari. AudioPro Black Pearl. BdrW DM 303. Chorus Compact 662. Elac 101. Infinitv Primus 200. Jamo E800. JBL LX 2oo2. JPW 202. Kef Cresta 2 or-160 Hi Tannoy Mercury MX 2. Wharfedale Emeruld 91 < B&W DM 3o3:n battoelementti on kiinnitetty etul vyyn pereti kahdelsalla kuusiokoloruuvilla. Syykin telvi- 55, kun elementin nroftaa: b.rtoelementin runko on kevytti muoviaja myitr.tulevy on mlovia ja liiskiselvasti ohuempaa tavae. kuin reiasta nakyvrste ainepaksuudesta voisi pletella, 5e on helponrpi suunni te La kuln eslrferkkisikoo kas Iatriakaiutif. Taman verraiun hintaluokassa t;rke:i; on myds kaksitie' kaiuttimen oslen v;hyys verrattuna monimutkai sempiin rakente elin, silla jos osia tarv tiais n enefi1 nran, niden iadusra olisi tingittavij ilkaa. Tietokone avuksi Keskeisimpi; tavoltteita hlfikaiuttimen suunnitte llrssa on tasapainoinen raaj!ultoisto. Keloista, kondensaaftor ista ja vas tuksista koostuvan jakosuotimen rehtiiva on vieda kukin eanialue omalle kaiutinelementilleen seka rasoittaa elementtien taajuustois- Jako5uotimen suunnitteluun ia komponenttien mltolttamiseen krlteraijn nykyisin tietokoneohjel mla,joten lahes kaikkien ovenallun l- ailttimien hinta ja a6- mikon halvln kailtin todetlin te! ennen kuin siina on rliftavan hyvat nenlaatu eiv:it vilttamiittlt ku j kali kddessa. saman vaimistajan vilsikertaa kal tukeva kotelo. Naita perusedelly tissd V;hintaan yhta hyvaksi kuin elementit, a5ial inen jakosuodin ia Tdr.iin totesimme vii llimplmalli. ryksia on eriftain vaikea savuttaa me <ll numerossa 3/ Vaikka olemrne teh net vanaavra alle 100 eulon kaiuitimissa. 2002, kun lesiasimme kohea sa havaintoja'emmlnkin, niilii ej voi Koska basso- ja diskanttiele' ma n merkkisl.i, jalustalle tai hyl yyn yleist:jallan pitk6lle.onhanselvaa, menlina koostuva kaksitiekaiutin stoitettavaa kaksiti-"kaiutinla. Kol- ettei kair.,tin vol ylt;a hlfltoistoon on r.kenteeltaan yksinke(ainen, 106! Tekniikan [4aailma 5/2002 nen kaiutrimien toisto yrat ovat melko tasaisia - alnakin sllloin kun ne mitataan suoraan karlrtimen Kertaluokkaa valkeammaksi kai uttimien suunnitre u muufru! heti, kun taajuunoision edellytetaan olevan hallinnasea esimerk ksi 20,

2 30151: jopa 60 asteen ku maan 5a:kka.Vaikka niin sanouu hal ittll s!untaavuus onkln keskeinen tavo le esimerklksi st!dlolden Iark' kai!kai!ttimissa, hifip!olella siit; ovar kilnnosluneetlih nna sloma a sei kaiuiinsuunnlttellfl. [4iltas]mme vertai un kaiuttim en toisrokayr;tyleisradio.!tto mass. huoneessa C, 20 ja 60 ar ieen klrlmassa.tiedamme ioki.et le kukaan y eensi k!unt le kaiut rlmia kotonaan 60 aste n k!lmas ta,mltta lamiin mitrauks n r.rkolls onkln s lvitta, kaiutimen kaik. k n suunriln *'ieileman;anen ta: j!us sapaino, niin sanolt! teho vaste.verta lln kaksitleka utrlmista 60 asteen lolnokayr; on hyva lik a otenovasteesta,lolen sen 2v!Lla saada.n ki'silys silli, mite. kalut n siiteiee iant; formaa iin olo Iois. kun lleh kymmenen vuotta slilen, rolslol,;yrlen eror ei val enaa rilr; selirramasn kailtti mien vdll; k!! tavien eroja. Nlin' pa ku!nteemala tehdyille havain noi e on etsittav: perust lja K:')ttam;imme testa!napa, los k!unte ukeftojen sa v:hint::n kolme henk oa k!un t le-" kutak n kaillinta rilt:lvbn vaikka d gilaalnen CD rolsio ei pitk:an eriaisel a rnusilk l,:, anlaa enij; ed yra d skanrln korostamisi;, ijij.ltteet ovat v!otikym- nrle estamm enemmin tietoa k!in nopea sokkoku!ntel!, joka fl'renten saalossa muuttufeet aina jaa helpo5li turhan p nnaliseksi vain klrkkaamniksl. jopa m 1ko Ku. kaiuunt: piinaa t!t!$a ympa!!sisra,valn parin vuoden takais 5 rln6s+ useampana o vana, sen ra hrnlevyistii on.yhdytiy {eke uonne kyla selvi;a kokeneele maan uus a versio la. joihin korkeila ilanla r!lvataan aina v:in llstu. kuuntelija le va6ln p runeellis sti. Kirkkaat vai s u meat Aar ie den k:rkartam ses;a eio kysymys rallenn!ttekniikan kehitty Korkeiden;anten to nojakaa ver mlsesla vaan tietoisesta savynmu!- taiun kaiult met kirkkagiin ja su' toksesta. Adnilystapojen muokkau mejsiln. Kalkkier kohdalla jako ei tuminen sekij efektiprosessore den o e na n jyrkka, mutia i;rlpais5:i ylenmaarainen kaytto tuotannon eroon nin selva,eit; se kannaitaa eri vaihei5sa saavat aikaan ketjure oilaa hlofirioon va itessaan aktiona.ousevan d skanttlenergi omaan nrlrsilkk m3kuursa sopivi. an m;alan. Dighaalitekniikan ansiona ko.keai taajuudetalenilrvai Jos kuunrele es m rkik5i nyky vaimentu.nalto.ni.a, jolloln oppupopp a, saarraa ola ed!ksj vnlita kaiurin, jonka d skanilitoislo on Osasyy a na vain slhlsev;mp in hi ma. vaimeamp - krnhan sen ja dynamiika taan latisteturnpiin ;iinen aalu on nruui n kunnossa. Kun m!slikklt! ee$laisisb kaiut evyihin on kuunte uolosuht,"issa. Yh:l!searnmat kuunie evat ha paa timisro. monien u!sien ;; n itteid n yllk *k.aksi sa;detty d skanttl ei Akustlreni aaniretyn klassisen Nain testasimme musiikin taijazzin kuunteluun kor Toisln kuln m!ui hifild tteet, kal!t k iclen aanten tolstotaan valmea rimet k!!lostavat ei huoneissa k.iltin eisen staan sovell! kovln ef laisilta N.1yds sljotte u valk!ilaa hyvin, sile akuninen ;anltystapa saneen,e vatka parhaatkaan kai!ttimer tolsta r.uslikkia naut ftavatti, kykya.l\4u'rten sointl jad suiluisek- vaatiikaiuttimet,jossaonerottelujos ne piiottaa sohlan taaks lai kirjahyllyn paa le. [4ist; aanifteid n slrurel erot 5i1- Vertaiiun kaikk ka lttimet soivat ten johtuvat? Kun CD t!h markkinoille,osa vinrylialkakauden adnil parh-jte. soplvan kork!is lla jalus toilaja rlittavan eraa la et! ja takaselnlsta. Et nkiri pieniss; h!o' na klre:ihi ja llian kirkk?alta.tase teistt k!uloni CD le\,^/llesiirrettyi- feissa kai!itimet jo!d!taan siki syyteltlln joko CDrn digitaa ituutta use n viem;5n ;h mmasselniatairaislta, etta aanite olitehty ylikkk upottamaan kirjahyl\'yn Se nien ja kaaksi, koska riini halutliin oltaa muiden rafp ntojen lahe syysseka huomloon vlnryli evyn vaimentu kuunte ueta syyden kasvam nen n!r dlskanttitoino ja toistof p h- heikenuv:rt kuitenk n siereovaikur lmaa ja v;ritt:- v;r tolnoa, joten aj:tusla <A STEREOVAIKUTELMAN taik ustojen hankinnesta kan kuuden ja yhteneisyyden kannalta on rteiiii, etta barso-ja nattaa viedi, loppuun diskanttielementtien eteisr'),t on pie.i.chorur j. lnfinity ovat Tesraft avat kaiutlimet si tehneet kaiken voitavan, jotta joitetr ii rcllrn m trin pa6- el nentit taaraisiin niin laihelle han Ttul:n ku!nteluhuo' toisiaan, k!in se rakenteellis sri n n taka' ja slv!s inista. Kaluttim a v rtailiiin niin sanotlrssa avoimessa kuunte ussa e ka sokkotet iina. Va vottu sokkotesti antaa mahdol isuuden vef taii a l;hinn:j raal!'rstois ron erola, muft a avormessa k!unt l!ssa ka uttimia pdasee kokeilemaan vapaammin, ja niiden aitua on helpompj vertallla eri kuunte!- ja,ijoltuspai koissa 5eka monen aisin l.,aivlon etulevyrrd olev6 nuovi korgte aiheuttaa h ijastumia ko. keiden einten toistoon. Niide. ea.td virittivii v.ikutus on kuiten kin &okonai5uuden kannalta ole- V Otu3a on korkealuokkaineo ba5roelemenrti.vaikka kotelo oh vertailun kookkain, se tuntuu siki t!kevalta,(otelon siselu onki. kaksi roisiinsa liinattua, eru-ja takalevyn rkh sivuseinat yhdi5te' v55 r'stit!kea. Vaimennusainettakin kiyteteen riift;vasti. Maailma

3 srefeoyhd istelma;, koruala ppusre tuva in arrnorta jo tzimain vertai reota taiautosoitinta,ja lisaksi mu un parhail a kaiuttimilla, ja lajurmmin muokatut ii:initte t kur.ilosta- 5iikkisoi monessa paikassainoai vat kerrassaan sieta m:ittomi tii, ftnen kuu uv!utta ja selkettra Yh; useampi 5ah koisen musiikin voldaan tellaisissa laitteirsa parantaa supistamalla musiikin dyna mieftlmaan, hankiako huono kaiu- yste6 joutuukin ennen pitkaa mlikkaa justi, ijdnhtamallzi ja tin toistamaan huonoa,6nitetg mr.rokkaamalla basso epataf k.ksi hyvin vai hyva kaiutin toistamaan seka korostamalla ja lavdittiimalla huonoa Adniteftii huonosti. ko.keita ;ijnii. ^4onissa nyky;initteis55 1ehdrl kompromissit paias' Bassotoisto puhuttaa Hyva bassotoisto ei merkitse sita, (AIUTTIi ET roivat parhaiten, kun etta matalat iunet kuuluvat mah ne sioitr.a jalu5toille riinsvtn dollisimman ujaa.hyvi's!a bassotohtossa kyse on puhtaud sta, kauas huoneen sivu.ja tak.teinkt:i. Jamon tyylikk5at jaluitat maktarkkuudesta, ulottwuudesta ja Kapasiteetti merkitsee kai!rtl men kykya k6sitella volnrakkaita matalia aania puuroutumalta ja i- man,ettd kadon liike kasvaa liian su!r ksi. Kapasiteetin rajat eivat tule vastaan vain urkumusiikilla, 5ill; monet rock ja poplevyr sisahi, viit syntetisaattorin murinoita, joi den perurtaaluldet ulottuu jopa alle20 hertsiin.aivan oma l!kunsa ovat elokuvien matalat jy.iniit. Vaikka kaiutin ei n;in matalia taajuuksia toistaisikaan,savelet voi kulrenkin kuulla kaiuttimen toisro alueelle yltav;n ha moni!en ylasa velsarjan ansiosta. Koska matala p rustaajuus on usein harmonisid voimakkaampi, se saattaa yli$da kaiuttinren roistokapasireetin Choruksen muita selkeampi bassotoisto perustuu kammioihin jaettuun TransFlex koteloon, jonka ansiosta bassoelementti niikee kotelon tilavuuden pienentyvdn taa-' juuden kasvaessa.t6m;n periaat' teen anslosta bassoelementin liike on tavallista paremmin haliittavis sa myds erittain matalilla taajuuk silla. Chor!ksen bassotoistonkin erinomaisen tarkka ja savykds. Basson ulottuvuus merkitsee JPW:5si etulevye peittat hahaa muovimaskija kankaan tilalla on terlisverkko. Rakenteen vaikutus keskiesnten ja dirkantin toirtoon her:ini epliilyksiii, 5ilti juuii niiif 15 ts.juus.lueilla havait- ETUKAN(AIOEN kehykset vaikuttavat aina ylempien ke5kiisnten ja diskantin toiitoo. eeks stereokuvaan enemman tai vahemndn, Niinpli kai{ttinia kannatta. kuunnella reke kankaiden k.n$a ett:i ilman, JBL:n muoviristikon v.ikutut on tavallist. 3ulrempl, mlki netyy 108 tr TeknLikan Maailma 5/2002

4 slrlj,kuinka matalia taaju!ksia kaiu rekoisiin osa a ueisiin,jotka tlten rin viel: tolnaa k!uluvasti. Loivasli piste!,tetaan erikseen Y elsaruosa askeva bassoloisto saattaa kayun.bs!a ulottua alemmas kuin jytr Toisaara vertailun antl el saa kani putoava,5ilhuone lla on la;dd koruialrse slin, jol la testaajat talpumus korostaa matallmpia ;iniil.josloisto l6ekee kovln jyrkasti, tavoin. Nilnpd pyrimme ldytema:in kuvai evat soinlia vilnin maistaiien bassot vaimentuvat nop asti k!u kaiuttlmista om nalsuudet, ioissa ne nousevat muiden ylepuol-plle. T;llaisa ovat B&W:n yleissoinlija Tarkkuusja puhtaus ka utrimen soveltuvu!s kaikenla - Bassotolston tarkkuriteen vaikuft a sen muslikin kulrnteluun, Chor!k vat mu!n muassa kotelon viitysja sen erotteleva bassotoi5to, puhdas bas5oaiueen y e staso los kaiutli diskanltl ja selkea ner ovaikutel met jo!ti ' srjorltamaan p ene n ma seka ob:n solnfin *vykkyys, huoneeseen ;h-"lie sein a, basson +fma ja rnehevi bassopotkll. yeislaso saattaa nousta lian kof NdmA kaikki kolme kaiutinta keaksl. Kotimaislssa ChorLrk5esa ja saavat nelj: t;hrea, elka niita edes ORrsb bassoalleen tasoa on as yriteta asettaa muuhun k!in aak kettu alenrmas k!in!seimmissa kosj-rlestykseen. Lait kohtaista u komaisissa kaiuttimlssa,silla 5!omessa olohuone t oval p enempi:i sevile, mika nitisls kaiuttimista arvioisla on sitirnahdo lista saada ku n muuala E!roopassa. vastaa parh:ilen llrkijan omaa Tarkkuutta v;hent;a myot yia basson korostaminen, jolla etenkin Vahaosa kaiuttimlsra sioitluitd a pienten kaiuirlmien soiniin PYrl kena: kolrnen tahden ryhmiian. ta:in tuomaan k inoteko sta m!hk urra,timbn noin sadan hertsin k in hyun tietlnlaiselle mlr!iik le,.lotkut niist; saattavit sovelua o - tletamjle asetl!van kumpar en murtajallalntoiseilanrlrs kkityyp;llii esiiniyvat p!utteet ovai pudotta- nak-"e selvest eiimerk ksi l8l:n neet tahtim:i:r;a. [40nissa ko men Bafcn puhtauita heikentavat t;hden kaiuttjm ssa on mybs selvi mybs e ementin llneaarisen ilk po kkeaman y ittymien,ja kivar;h_ uftimetkin on j,renetty loppu3i vlrheila.va kka kolmen lahcen kai ielr ja jako5uotir.ien rak ne.lois vone lssa aakkosten e k5 parem saln kaiuttimissa bassok lan feriit muuden mukaan, teksiien lopu$a tisydan ky lastyy he pon,la k sk annetaan viitteita kaiuttimjen s jo I,:n allee le tulee yhtdkkia hairidi t!misena rylrm;r sisalls. r;, ikaan kuin kailrtinelemenlu oli5i l\'1!istlrtamm vie d lopuks,ettei rlkki. Hyvissii ja k.llissa ferd ttike_ tamtn verta lun tavoifteena ole oissa ja imatydinrissa keloissa auttaa Ldytamian kal!nimia, jotka kyllsstym nen eio e onge ma. voisaman ten k pa sta ostamaan ih mm;n; kodinkonellikkeesta, Makuasioita ja laatueroja vaan sellalser kaiuttimer, joita kan Vaikka kaiuttlmien aanen aadu5sa nattaa ryhtyi itse koekuunl e- on se vasti havalttavia eroja,yksig maan - r.ieluiten omassa olohuovertailun puhtain ja erottelevin r:iln5 volfralaa on tass;kln vertai ussa mahdotonia nimet:i. Kalutln ta ostavan o.ia muslkkimak!,oo iruone j. diskanttitoisto kuultiin choruksesta, [letallikalortidirkaniin edesri solnti-ihanteet saattavat va kuttaa va intaan enemm6n kuin on loiva torvi,joka auttaa hallitse restissa hava iut erot,loten emme maan kaiuttimen 5uuntaomin6i edes yrita jakaa arvoneua kelno suukia jakotaajuuden tuntufr a$a. TANNOYN jakosuotinen vaatimattomat f etriittisydnnkelat saattavat olla syyniibasronpuuroutumiteen jakeskissnialueenhairiiiihin,joitailnen e io melko alhaisillakin kuunteluvoimakkuukrilla, Moneen menoon r STEREOPAKETTIEN ja koritearterin m a my6s num rossa 3/2002 testar y isrye5s; ed!l sia hifikaiutlimia halulaan kytked myijsmuua Le kuin kak- kuitenkian ka.nata ede5 harkit., jos tu!n Philipsln mlkrosarjaa.,vaihtoa el sikanava r in erillgl.itte stoihin.koti lahv stimen taajuustogt on sovitettu paketin omiin kaiuttimiin, kuten ieaiieriin venai un kaiut!imista sovel ruvat oikeastaan vain Cho.us ja IPW yh:j useamnin on tapana. Ne ovat magne ttisuojaulf ja nlita Pak-"tlikaiutumia konaahaan kannaiiaa valita mahdoi isihhan herkir voi o5taa yklittain. M!iden kaiuttim en seuraksi on hankittava eriryinen hif kalufiimet, joita lds5a vertaillssa keskikaiutin, joka yeend po kkeaa ovar B&w InfinitrlBL,lPw Keija Au isne is tt omlnag!uksikaan p:ikai' diopro. Eslnerkiksi Choruks n sydttj utrimlsra. ol mmekin y laityneirs ia mjsee. ei pakefiivahvisrimen teho samalla pettynemrlita,etteivrisuu_ tahdo fliiraii. Paf mmilla kaiutiimi la ret kaiutlnvalml3tajai vielik:ien ymmiift rarjota edullisia kaksitieka utti- I slaitteiston verogen - ainakin CD e- sref opaketin aa.esli saa lshes ril mia maqne ft isuojatruina, jolloin niitb voisi krrat;e my<i5 keskikanavase. Kokeilimme lilftaa vertal un kaiuni- PHrLlPslN onat pakettikaiuttimer ovar lajissaan hyvet.toistokdyristakin voi sihi paiirellii, etteiv;jt.e p;rja6 yksill k55n taman vertail!n hifikaiutti- Tel.n i[.n Maa ma 5/2002 n 109

5 Pa;ed!staja: Suomen Hi-Fi KLubi r B&W DM 303:een ihastu! heipost nsi kuulema ta. Solntia kuvaitiin ku!nte ukokeissa loisaksi, kif kkaaksl ja avoimeksi. Stereovaikute ma koetliin siltl hieman suppeaksi, ja a;nirahtoo jaedd ik5:in kui. kiinni kaiuttimiin. Vaikka korkeat eanet toistuvat aavhtuksen sihisevsstl, nei b kaiuilimilla ke paa ku!nne la rocki. lisaksi myds akusrisra ja kla$isia musiikkla. Mata impien taajuuksien b5nijolon aistii riittav,n se visti silloin. kun ienite.iita sisake,,t'a bassois kutkin t!ntuvat iskuiha, valk' ka ne eiv5t kuulosla aivan yhtd rasmdlieihd kuin kahde$a muu5sa neljan tehden k.iuttimessa, Llsiiksi a emballa keskialuee la havaluiln pieni korostuma. Sa$oroiston lieve pydreys ja tarkkuuden puute saatiavat osahaan johtua siit5, ettd kaiurlneemeniin runko on kevf;j muovia,eike kolelon etulevy ole yhta paksu kuin hllt:j se nettrds.sen sijaan jakoslodin on koott! ko.k al!okkaisista osisra.vaikka kaikkein tarkin erortelu jb, kln B&Wste pluttumaan, re of siti eittdin miellyrtavdsti soiva hif ikaiutin monenlahen m!siikin kuunteluun. * Peaedu3taja: Suomen Hif italo, I CHORUS soi selvani knkkaammrn kuin useimmat vertailu n kaiuttimel,ja runsaasti korkella :i5ni5 sisiilt,va ku!l05taa rasi!tavata. Kirkas solnti el kuiien' puhd4 ja erottereva, eikii se hiikirse tasapainoisesti iiitnitety. akur tisen ja 55hk(ji5en mu- Chorus kuulostaa myos tavallista ohuemma ta, Enslvaikuteiman i kuitenkaar pida antaa hjmdt;,sill5 bassotoisto on kaiuttimen kokoon n:'hden hiimm:isryl riv;n hyv:j. ureammasra kammiosta koostuva Tranr F er-kore o helpottaa basso. elementi. klormiiusla, joten matalihmat :iiinet eiviii saa kafriota heil!maan halliis mattomasti, Ba$oroisto on e.inomalsen tarkka ja $vy kas. Matali n 55nren yleislaso yldbasso kumhe pienesssk5:in huoneessa Sam.sta 3yysta kaiuttimet saattaa isommassa tila55ajouruaviemddnlihemmiis5e ne:j. Mus ikkil toaa kaiuttimisia jopa stereokuvan laidoilla, mike eiole kovi. rava lkt., ja rilan aistii se vasri mybs syvyyss!unnassa. chor!s on hieno kaluii., joka erottuu massasta ** Pieedustaja: Olavi Resi,nen oy, puh. (015)19 81r IOF kuulostaa tasapajnogelta ja mlellyrttvd taj soinnissa on juurisits eroisuutta ja klrkkautta, joha niin moni hifikaluriimlraan odottaa. Matalien 55n' ten toistossa on v55n rdi ja erotterua, jotei ro.kmusiikin potk! ja su!ren ork ste.ln voi ma vilhtyvat s;vykkiidstijaha t!sti.toisin sanoen ba$o elole mitenki6n huomaamaton muttei mybsksbn.ar kas. Mainjo bassotoisto pe' runuu ko.keauokkaiseen eementtiin seke vankkaan kote oo., jos3a kaksi toisiinsa liimattua.istitukea yhdkt:'i sivus-.inat sek, etu ja takale!ryn. srereokuva va itryy ravallisra paremmin, ja :ilan syvrysvaik!t lman ai5!ii selviir tl, migli ;enit sellais n!k5lrid. Hy!astekin kaiuttimesra kjyt5e aina my& pultteila, jolsta.inakin yksl nou5ee eslln muita sevemoin:or:n heikoin kohta on d skantt toiston pirtsvyys, joka saa eienkin k fkkaaksi $)detyn popm!siikin ku!- lostamaan ajoittain rasittavalta. sa malla sointisaattaaj;;da ohue. tun tuiseksi.sensiaanakurtinenmusiikki Paeed!traja: scanleknik oy, solhienosti.lijsa kaiutumessa on hi rihariastaj en kaipaamaa potk!a, 55 I ELAC soiavarastija kirkkaasti. Ker ki5;jnia!ejoka vaik!naa etenkin lau * lun ja soolosoittimien luonnolliseen ---fl =wr puhtaalra, eiks.k6ki aanren rasapalnossa havaiiru korost!mia tai vaiment!mia. Korkei de. ea.ten toistoa k hulriin pirteaksila hele- ;ksi, muttei silti miten-,0, ka;n ylikl.kk.aks.vaik' ka akustisessa :iinittel 5a havaittiin ajoittain rriil liev:i5 di5kanii. sumeulta, Elac sove!!u 3lhi monenlal selle m!siikl le. ster okuva on rever$uun.a$aiarkka ja r.sentynyt, mlrta syvyysvaikute ma ji; hieman vaisuksi. Kai!trihlen heikoin kohta on jyri'dva ba$otolsto: natalia d5nld tuntuu t!levan hieman lilkaala ne k!ulostaval bysil 1, ja pyoreirs. Napakkuurra Puuttuui ja kaiuttimen voimavarat tahtoa oppua ket ken, kun voimakasta matalaa ba$oa k!u.telee kovempaa. Yempl baesoaile saattaa i seksi ajoiftain kumista. Ongelhat saariavar johroa tiit6, etiii pie.ens kaiuttimesta y.itet:,5n saada lilan muhkeaa soinria. Vaikka E a. toistaa musjikin avarastija muilta osln tasa painoisesti, ba$otokton ongelmar pudoftaval sen veftai un teriivln miir 110. T knlikan Maaima 5/2002

6 Paaedurt.ja: Ha man con5umer Flnland, puh.(09) r NFLNI'Y toistaa mlsiik n meh!k kaasti ja kirkkaasti, eike taaiuustasa_ painossa havaittu se vid vlrheir5.vain -TAMON solntitasapalnotra ei ha_ va ttu mit*in niin 5uuria virheita,etta kuunre u alkaisi Etrtaa taivesytlaa. vaikka matalien 56nten toi5- to$a havaitiiin hieman I oii telun makua, ne pysyvdt klas slsta kuunneltaessa melko hyvin k!rissa.popja ro.k sen sijaan tlovat a emdalle kesklalueelle yllmrirslsti md i nai, jota yksi ku!nt llja kuvailisanalla onrio, e l;5nljd5 ik)an kuin solmaan kailti men slsarn. Vaikka taajuls loi5roa pideniin oitta!ste. ja nsimhakten ku!nteluvaikuielmien per!5tee la rasa- painogena,sointion hermoe luneen oloinen ikdiin k! n kaiurin ei aina rietasi, mitd sen pitaisl lehdii.l mi6ntaustallav.ikutiaaainakin s, elrei koteon slsalld ole tar peeksi valmennusainetta. M!Lien niin avarasu ja miel,'tuvesd 5oiva lnfinhy PiiAedu.t6ja:lano FinLand, puroaa n5ide. virheiden vuoksi ver ial!n ler;vimmasi5 k5aesta keskkar laso le.tois.alta korkeat 5a net kuulostavat aioittain r;i_ kellis.pu!tteei eivdt o e suu_ ria, mutia kaikki kuuntelilar ki nnittiviir niihin huom ota tavalla rai toise!la.stereokuva edustaa vertailun keskitasoa, eli soitinien siajnnin erottaa ky a Levey$u! n na$a, m una syvyysvaikulelma on 6joittun!i. Ba$ossa kuuluu YLima;j_ regt; paksulna, ja vaikkei toisto oekaan Yhis jyriava klln muuiamlssa mu $a ver tal!n kaiutrimissa,par mpaa matalien sdnten kontrollia kalva1riin etenkin rockmu5ilkkia kuunneltae5sa. Muotoilussa on tanskalal5ta iyylis, muna kanga5kehys valkurtaa srneen ravallkta enemfr an..lamon solnti el iieytii eikd osha, muttei juui innostakaan, joten kailtin asefiuu vertailu rarkkultta. Akustiset daniiteet solvar silri el5 viisti, elka l:ihei5eksi miksaitu nykym!siikkikaan kuu osia llia. pa;il ek;yvrlt;. Stereo muitei kovin tarkka. kaanjaksa tuoda;aniiesrrn. vaikka nudio*a iuoreru rock kuulostaa lamolla yleensd tasapainoi5eta, aklsunen musilkki tahtoo jardd sumeaksi, elkb dkkantln erottelu y Lli Parhaiden Piiedustaja: Harman Consumer Finland,puh.{09) l3l LX 2002:n solntia lelmaa basso roiston pakru!s j. er;anlainen marala honous. Kla$Gen musiikin dynafr iik_ ka klle vsliity, mutla,a!ryt eivat tahdo ror tua. Tuhii rock saa ma_ alat eaner jyr;ijmean hallit5 martoma5u, la ylempl bassoa ue alkaa jumpuitaa. on kuirenki. mahdollisia, ett:i matali n id.ten on hauttu kuulostavan juufl lsllaisilra, sile hyvbstij bassorokroia on kaiutrimia osravan ylelsdn keskuude$a monen ahia k'sityksis- [lyas korkelden dsnten kihlna saai taa olla toivonu odlnalsuut 5lle se ei pahemmln hantaa ro.kin kuuntelua. sen sljaan k assisella musiikilla diskaniin savy on hieman raaka, Keski alueen korostunat vanatval kuitenkjn kaikkla kuuntelio - ta m!siikln aj'sra riippumatta, joten n voidaa. luokite la toistovirheiktl. 5r f eovalkutelhassa el ole miteen en koi5ta;trnikuva Ia!i antuntu v5 rttyvet kyle kuunrel!paikal!e, mut tel!at kovin voihakkaasti, Kangaskehys va kuitaa iineen iavallista eiem_ mdn. IBL saattaa kirnnonaa tiettyd so!ndia met3snsvaa iockmusiik n kuunteljjaa, mutta loi5t.vlfheet pudonavat sen ko men tijhden ryhmi'n yimeirikts honotusta. Kes kiaiue n epetasais!udet i s:i;ivet soiltimlen 5;neen ajoiftain hieman pahvisen sevyn.eniien nema viheet kiu saavat klassgen musiikin kuunre iaa, mutia ockin kohdallakin nlihin kiinnitds huomlota. DGkanlin sumeus lulee sekin selvimmin esiin juuri akustsla musiikki: kuunnehaessar toisaaha erottelua pu0ttuu, m!fta korkeilla dinllli on mybs taipumus ry6ntye esiin alna Gakuuleen saakka.vaikka stereovaikurelna levhtaytyy kaiuttimien valiin koh'!ulisen i6sm:iliseni,.rpw ei tuota niradn va tavaa kolmiuloteisla tilaliimy5ts.trss;kin mlele555 rock k!uosti paremma ta kuin klassinen.ket Piaedustaja: Kruunuradio OY, rialueeila ja dgkanttnoislo55a havai t!i5ta puuueista h!ollmatta kaiutin llpw:n bassoloistoa uonnehdittiin I joinuu vertailuryhmsn puolivaliin, napakaksi ja koht!ullisen l.rkaksi. sonr!mmun humahdus tai sehk6bas_ milaan5anomattoman pydreaksi, joien rytmia la siivelkulkua on help po seugra,ke5kidsnten ja dirkanun kanssa lpwrn suunnifte iat ejvdt ole onnisiuneet yht; hyvin,sil i!auluun tulee monilla tiinitteilla TeLnrikan Maailma 5/2002 tr 11 I

7 P5iiedustaja:!lkokauPat Ot puh. (09)52r 733 t KEF Cresta 2 solhillitystlja GuhaLll se5ii muftei kovin rarkasti,diskanrli toisto eiole liian iumma,mutta koike_ ataanetk!ulostavatsir ti hieman suneilta, ei ldtke yksityiskohdat eotu kovln selvssti.ongelman s!uruus riipp!u &nlft eestd,sild elenkin akustinen musiikkisaat taa soida kuin verhon rakaa,lavalkk diskanr titoistossa havalluln my6s rdikeyrrt, 5e ei haitraa kevy ss5 h!siiklssa niin selvd5ti kuin klassls $a. srereokuvasta iehtjin hieman rl5iiriiiaisia havainroja: joskus soittimer eivet tunnu asettuvan palkoileen, ja aini jle kiinni kaiufiiniin, mufta ioisilla iisnitteilld tilavaikutelma.va!tuu mlkavasti- sa$op;i ei oe yletti,m;n tarkka eike e.oft eleva. l\'latalien iisnien pak5uu5 ei kuitenkaan YllY kuminaksi eig jyiniksi k!in ehka kaikkein luhdeinmin niksatussa rockissa, lollakin ianlfteilld jiimme kaipaanaan myo, hieman enemman 5elk rtta Lau uln ja mlihin keskiadniin. (ef Cresra 2:n puutteet eivdt arkise$a k!untelussa vbltt;matti 56yta iai h:ikilse mutta roisaalta toisto ei juuri innostakaan- Niinpd kaiutin aseftuu venail!n keski Pssedunaja: 5oundata Oy, I TANNOY kuulostaa al!ksi rauhali 5eLta ja tasapainoiselta. Eienkin sah_ kitisesri tuoterur eenilteet solvat 6iel_ merkiridvin lrenee se, etti sointi menee hef posti ikaa. klin tukkoo.. Kun i:ini1tee555 esiiniyy erirtaln maialia 5ini;i, bassorogto sa- rdytyy ja Puuroutuuio melko ma tillgi La aanenvoimak_ klukila. Kaiuin i muutenkaan lahdo sietrd kovin rdyteen sovitettua musiikkia, sil la erottelu heikkenee nop!5ti50ittlmien masdn kasva_ essa. Akustisen mlsiikln 5!- meutta ja et:iista sointia lis:ii vield 5e, etta korkeiden ien_ t n yleistaso on lufhan vai mea. SreBokuva j;jsentyy ky!e kohtuulllsen tarkasti kaiut timi n va!iin, ainakln Pieni_ muotoisra musilkkia kuun_ neltaessa, mutr. syvrasvaik!- relna jeii vaisuk5i.vaikkatan noy soikin kokonaisuutena tavallaan rasinamattomasti, diini on sa6alla verhouiunul, Ba$on rajallinen kapati te ttl ohjaa kuuntelua kamarlmlsl k- kiin taiakunkeen jaziin, vaikka dk_ kanttitoi3to olislki. pafiaimmillaan rockila.ka utin edu5taa vertailun ker IWHARFEDALEN toistoa k!valltiin eng antllagen hilityksi ia hl nonu_ neeksi mutia safralla tysdksi, sume_ aksi ja innoitomaksl. Ba$o kuulostaa hle man liioitellulta ja.ar kaanpuoleiseha.vaikkei misie5n kuminasta tal jy ndste va6inagesti valiteti!, Yk5iryiskohtia on kuitenkin va'kea eroltaa, eig basktikaan voi olla v.rma soiko vyll, Fenderin jazba* so 1960'uvulta vai Michael Toblakse. vlgikieli.en talta v!osiruhanneka- 0hkanirirolsto arvioitin klasshella musiikilla suneaksi ja erotte_ lultaan vahaiseksi, mutta toisaalta srhk6iseni tuotet!n iianitteen ylikirkas miksaus ei kuulosta kovin rasttavalta. Stereokuva j,a poikkeukselli ten vahvasi kiinni kaiuttmiln, joten syv'yf vaikutelma on vaaiihaton.vaikka Wha. feiale Emeraid 91:n vlrheti ei ni'e toisrokayrgtii kovin helposti ei valka k!untelukokelssa havaitur puutreet olelitrin 5uuria/ musiikin yk_ sityiskohdat hukkuval soinnin yei seen hielenkiinnonomuuteen. Niinpd kai!tumen eiinenlaatu arvosteltiin hi man vertailun keskirason 6lapuo' Pi:iedustajar oy Hedoy Ab, puh.{0916e231 IAUDIOPRO tunnetaan hrntaansa ndhden a5iallgista ha vemman luokan kaiultimista seka mainioisra subwoo menesty Yhte hyvi.; a:iness5 voi ku!lla toistokdyrissakin nikyvia vnheita, jolta kilpailioi den tuotteissa ei endi esiinny. Oiskanlit sihiseviit ja nihsd on nasaali, pisdva s:i!ry. Erolteiu jaa kalas vertailun parhaista kaiuttihirta, lkiidn kuin A!_ diop.o sos verhon takana Keskiainre. honot!s lyii lei mansa etenkir au u!n ja {olotoiltimjin. Batron ulot ruvuus ja laatu varkuttavar sensijaan kelvol tilra.kiih:va musta muovipinta n:ir4tre ai dolta piano akkalkse ta, mut_ t. saumat pallastavai toru! den,vaikka AudioPro ku!los raa paremma ra kuln paketti_ kalurtimet, soinriusapar.on virheet ovat nlin ilmeisii, ettei kaiuttiden muita ominai suuksa pd:jse edes avioimaan vaativamman hiilkuuntelun ka.nana Rockmusiikissa virheel eivai kuulu yht) selvesti kuln klasgessa, mufta selvasti parempia kaiufiimia on siltj tarjolla samaan hintaan. Niinpt Au dlopro Black Pear j;d tt$e veftailusea ** I l2. Tekniikan Maailma 5/2002

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisustusvinkkejä musiikin. Lattiakaiuttimet 1 400 2 000 euroa/pari VERTAILU. Lattiakaiuttimet hyödyntävät kaiken tarvitsemansa pinta-alan muun

Sisustusvinkkejä musiikin. Lattiakaiuttimet 1 400 2 000 euroa/pari VERTAILU. Lattiakaiuttimet hyödyntävät kaiken tarvitsemansa pinta-alan muun VERTAILU Lattiakaiuttimet 1 400 2 000 euroa/pari Sisustusvinkkejä musiikin H elpoin ja halvin tapa päästä kuuntelemaan hifitasoista ääntä on hankkia hyllyyn, tasolle tai mieluiten jalustalle sijoitettavat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Celan GT902 GT602 lattiakaiutin

Celan GT902 GT602 lattiakaiutin Celan GT902 GT602 lattiakaiutin HECO Celan GT:n nimessä kirjaimet GT tulevat sanoista Generation Three, kolmas sukupolvi. Julkaisustaan lähtien kaiutin on kiehtonut musiikin harrastajia laidasta laitaan

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen

Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen EVIDENCE KÄYTTÖOHJE GRADIENT EVIDENCE Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen tulos. Tutustumalla tähän

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot