Aika klo 9:00. Arviointikohde Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 20.11.2014 klo 9:00. Arviointikohde Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen 2014"

Transkriptio

1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2014 Aika klo 9:00 Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone Arviointikohde Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen 2014 Esittelijä/ tilivelvollinen Kulttuuritoimenjohtaja Piritta Rossi Kokoukseen on kutsuttu em. henkilö esittelemään vastuualueensa toimintaa ja tehtäviä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta Johdanto/ arviointityön taustaa Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisen ja toimialojen hallinnon arviointi. Havainnot esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Arviointityön organisoimiseksi on laadittu arviointilomake, jonka tarkoituksena on antaa perustietoja toimialan/vastuualueen toiminnasta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä ja johtamisesta sekä erikseen mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyvistä menettelytavoista. Kyselyllä selvitetään perustietojen lisäksi vastuuhenkilön oma arvio siitä, miten tehtäväalueen toimintaa on ohjeistettu, miten toiminta on käytännössä toteutettu ja kehitetty sekä millaisia vaikutuksia toiminnalla arvioidaan olleen. Taloutta koskevat tiedot koostuvat toimialan/vastuualueen käyttämistä mittareista ja Tilastokeskuksen keräämistä kaupungin taloustilaston osiosta ja muista vertailutilastoista. Tarkoituksena ei ole referoida sääntöjä ja ohjeita vaan viitata niihin tarvittavilta osin ja kuvata tehtäväalueen omat käytännöt. Kyselyyn vastataan kirjallisesti lomakkeessa esitettyjen kysymysten perään. Aineisto pyydetään palauttamaan sähköpostitse tarkastuslautakunnan sihteerille osoitteella: kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta aineisto voidaan toimittaa edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Ystävällisin terveisin Risto Hyvönen, JHTT tarkastuslautakunnan sihteeri puh

2 Perustietoja 1. Vastuualueen yleiskuvaus (tiivistetysti, tarvittaessa erillisellä liitteellä) Kulttuuripalveluiden tehtävä on tuottaa kulttuuri- ja kokouspalveluita sekä tukea kaupungin kulttuuritoimijoita. Tehtävät perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta ( /729) 2. Vastuualueenne/toimintayksikkönne organisaatio, tilivelvolliset/ esittelijöinä toimivat viranhaltijat (tiivistetysti, tarvittaessa voidaan viitata liiteasiakirjoihin). Piritta Rossi, kulttuuritoimenjohtaja (tilivelvollinen, laskujen hyväksyjä) Saara Hämäläinen, toimistosihteeri Iiris Pahkala, tapahtumasihteeri Sinikka Pollari, kulttuuriohjaaja Riitta Pulli, tapahtumasihteeri Jari Roukala, tekniikkavastaava Toiminnan johtamisen, kehittämisen ja prosessien näkökulma 3. Onko kaupungin hyväksymä strategia muodossa, josta vastuualueen/toimintayksikön on mahdollista löytää lähtökohtia omille talousarviotavoitteille? Miten strategisia tavoitteita on toteutettu ja onko talousarviossa sitä tukevia sitovia toiminnallisia tavoitteita? Miten em. tavoitteet ovat toteutuneet? Vuoden 2014 tavoitteiden pääpaino kulttuuripalveluiden osalta oli kulttuuriidentiteettiä vahvistavien toimintojen järjestämisessä, kulttuuritarjonnan ylläpitämisessä sekä Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitilojen tunnettuuden lisäämisessä. Kulttuuri-identiteetin osalta tavoite toteutui mm. Pekanpäivien kotiseutuhenkisten tapahtumien järjestämisessä sekä Musiikkiviikkojen raahelaisuusteemassa. Myös kulttuuritarjonnan ylläpitämisessä onnistuttiin pääasiassa, luonnollisesti säästötoimenpiteet vaikuttavat toimintaan, mutta pääsääntöisesti kuluja onnistuttiin karsimaan järkevästi. Kulttuuritilojen tunnettuuteen valtakunnallisesti olemme tyytyväisiä, keikkajärjestäjät löytävät meidät. Tunnettuuden paranemiseen on osin vaikuttanut jäsenyys Suomen Kulttuuritalot ry:ssä sekä vaikuttaminen valtakunnallisesti sen kautta. 4. Vertaako vastuualue/toimintayksikkö itseään säännöllisesti muiden kuntien organisaatioihin? Miten? Liitä keskeisimpiä vertailutietoja palauteaineistoon. Suomessa ei kerätä valtakunnallisesti / ohjatusti / keskitetysti kulttuuripalveluiden toimintoja koskevaa tietoa. Vertailu on vaikeaa, sillä toimintamuotoja on moninaisia, samoin kuntien koot ja määrärahat vaihtelevat paljon. 5. Onko vastuualueen/toimintayksiköiden eri toimintojen prosessit tunnistettu ja kuvattu? Mitkä prosessit on kuvattu? Liitä mahdollinen esimerkki prosessikuvauksista mukaan. Kulttuuritoimenjohtaja oli jonkin aikaa mukana prosessikoulutuksessa, mutta alkuvaiheen jälkeen sen hyöty todettiin vähäiseksi. Pienen yksikön toiminta on väkisin tehokasta, ja prosessit ovat kohtalaisen suoraviivaisia ja yksinkertaisia. Myös henkilöstön väheneminen on parin viime vuoden aikana tehostanut toimintaa.

3 6. Mitkä ovat vastuualueen/toimintayksikön sisäisen valvonnan keskeisimmät toimintatavat? Kulttuuritoimenjohtaja hallinnoi budjettia, seuranta tehdään kerran kuussa ja hän myös valvoo toteutuvaa toimintaa. Raahesalin lipunmyynnin osalta kerran viikossa lähetetään raportti kirjanpitoon, missä toimintaa seurataan. Talouden näkökulma 7. Vastuualueenne/toimintayksikkönne sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatilanne 10/2014. (voidaan viitata liitemateriaaliin, esim. kirjanpidon tuloste, osavuosikatsaus) Kulttuuritoimen budjetti on etupainossa, sillä avustukset ja Musiikkiviikot isona menoeränä toteutuvat alkuvuodesta. Henkilöstömuutoksista johtuen palkkakulut hallinnossa saattavat myös hieman ylittyä, mutta Kauppaporvarin kustannuspaikalla henkilöstökuluissa puolestaan säästetään. Toimistosihteerin palkanmaksua ei haluttu jakaa useammalle kustannuspaikalle, joten kokonaisuutena palkkarahat riittävät. Kauppaporvarin vastikemäärä on suurin ongelma, sillä sen vuosikulut ovat jo euron luokkaa ja vajetta on vuosien varrella syntynyt euroa. Tulopuolella tavoitteet tullaan ylittämään Kauppaporvarin puolella, sillä tuottavin aika, pikkujoulukausi on vielä tulossa ja nyt on jo saavutettu tulos 75-prosenttisesti. Kulttuuritoiminnan puolella tulos on jo nyt yli 100 %. 8. Mitä toimenpiteitä vastuualueellanne/toimintayksikössänne on viimeisimmän vuoden aikana tehty tuottavuuden kehittämiseksi ja onko tuottavuuden kasvu saavutettu? Vähenneen henkilökunnan työnkuvia on järjestelty uudelleen ja on onnistuttu jakamaan tehtäviä siten, että päällekkäisiä toimintoja ei ole sijaisjärjestelyn toimivuudesta on kuitenkin huolehdittu. Myös kaikkien vahvuudet on otettu käyttöön, mikä on järkeistänyt ja tehostanut luonnostaan toimintaa. Ylimääräisistä askelkuvioista asiakkaiden palvelussa on myös luovuttu eli on opeteltu jonkin verran sanomaan myös ystävällisesti ei. Lisäksi aukioloaikoja on supistettu. Mainittavaa haittaa ei näistä toimenpiteistä ole tullut. Valtakunnallista näkyvyyttä on pyritty saamaan lisää erilaisten verkostojen kautta, samoin hyvän maineen avulla. Mahdollisimman yksinkertainen toimintamalli (sopimukset, hinnastot, markkinointiapu, valmiiksi neuvotellut sopimukset majoitukseen ja lehti-ilmoituksiin) on keikkajärjestäjälle mieluisin apu ja edesauttaa halukkuutta tulla Raaheen. Asiakas-/vaikuttavuusnäkökulma 9. Onko vastuualueellanne/toimintayksikössänne tehty arviointia asiakasnäkökulmasta, esimerkiksi asiakaspalautteiden kautta? Liittäkää viimeisimmän arvioinnin tulokset mukaan. Mihinkään laajamittaiseen palautekeräykseen ei ole ollut resurssia, Raahesalin lämpiössä on mahdollisuus jättää laatikkoon palautetta, mutta erittäin vähän sitä tulee. Palautetta kerätään lähinnä suullisesti asiakkailta, ja toiveisiin ja kehittämisehdotuksiin reagoidaan mahdollisuuksien mukaan. Selkeä tuntuma on, että toimintaan ollaan tyytyväisiä.

4 10. Miten vastusalueellanne/toimintayksikössänne on arvioitu toiminnan vaikuttavuutta? Miten on varmistettu, että tuotetut palvelut vaikuttavat suunnitellulla tavalla? Kävijämäärät tilastoidaan jokaisesta järjestetystä tapahtumasta ja tilaisuudesta. Kävijämäärät eivät kuitenkaan ole kulttuuritoiminnan itseisarvoinen mittari vaan tarjottavien palveluiden laatu ja monipuolisuus on tärkeämpää samoin erilaisten yleisöiden huomioiminen. Avustusten saajat toimittavat hakemuksen yhteydessä toimintakertomuksensa tai kohdeavustusten saajat lyhyen raportin toteutuneesta toiminnasta. Taide- tai kulttuurielämyksen vaikuttavuutta on luonnollisesti mahdoton mitata absoluuttisesti. 11. Miten asiakkaiden tai toiminnan kohteena olevan väestön määrä on kehittynyt ja kehittyy tulevaisuudessa Raahen kaupungin uusi strategia painottaa lasten ja nuorten huomioimista ja sitä linjaa jatketaan kulttuuripuolella aktiivisesti. Se on aina ollut erityisesti kaupungin harteilla, sillä lastenkulttuuri on vaikea alue saada kannattavaksi ilman julkisen sektorin tukea. Paljon olemme keskittyneet suoraan yhteistyöhön koulujen ja päiväkotien kanssa, sinne, missä yleisö on. Toisaalta Raahesalin ohjelmistossa olemme havainneet selkeän tarpeen huomioida ikäihmisten osuuden tärkeinä kulttuurinkuluttajina ja toimimme aktiivisesti keikkajärjestäjien suuntaan, jotta erilaiset ohjelmat kohtaisivat myös vanhemman väestön. Henkilöstönäkökulma 12. Miten henkilöstöä koskevaa tietoa on kerätty ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehtävissä? Mihin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty? Kulttuuripalveluiden henkilöstö on kokenut muutoksia viimeisten vuosien aikana ja nyt ollaan henkilöstön työstään suoriutumisen osalta ns. hyvässä minimitasossa. Vähemmällä emme pärjää, mutta nykyinen henkilökunta on erinomaista ja hyvin sitoutunutta. 13. Mikä on henkilöstön määrä ja miten sen arvellaan muuttuneen/muuttuvan? Työntekijöitä on kaikkiaan 6 ja se on ehdoton minimi, millä toiminta saadaan pyöritettyä ilman mittavia ongelmia. 3-4 vuoden kuluessa eläköityy kaksi erinomaista, pätevää henkilöä ja heidän tilalleen on saatava myös kaksi työntekijää. Tehtäviä ei voi enää jakaa enempää ilman pahoja ongelmia. Kauppaporvarin suurin ongelma on, että työtä tehdään pahimpaan aikaan 7 päivää viikossa, aamusta iltaan. Raahesalin tekniikkavastaava on korvaamaton, muu henkilökunta pystyy lyhyitä pätkiä paikkaamaan toisten poissaoloja. Yksi henkilö siirrettiin keskushallintoon ja yhden 60- prosenttisen jäädessä eläkkeelle saimme yhden kokonaisen toimistosihteerin eli särkymävaraa on pienenennetty. Muut asiat 14. Mikä palvelu/toiminto on mielestänne esimerkillisesti järjestetty vastuualueellanne/toimintayksikössänne?

5 Toiminnan sisällöt, laatu ja monipuolisuus ovat todella hyvällä tasolla. Henkilökunta on motivoitunutta, mikä helpottaa sietämään vaihtelevia työaikoja. Talomme maine auttavaisena, ammattimaisena ja ns. helppona yhteistyökumppanina on tuonut vakioasiakkaita erilaisista yrityksistä. 15. Minkä palvelun/toiminnan järjestämisessä on suurimmat haasteet (puutteet tai ongelmat)? Kokoustilojen käyttöasteen nosto on haastavaa eli maksavia asiakkaita mahtuisi enemmän. Ongelma on myös ns. markkinointityöntekijän puute, kyseistä tehtävää hoitaneen ihmisen siirtyminen keskushallintoon aiheutti markkinointityön jakamisen muille työntekijöille ja käytännössä siihen käytettävän resurssin vähenemisen. Haaste on löytää pätevien eläköityvien tilalle uusia, yhtä hyviä ja joustavia työntekijöitä. 16. Mitä muita asioita haluaisit tuoda esille? Kulttuuripalveluiden tämänhetkiset hyvät kuulumiset perustuvat motivoituneen henkilökunnan hyvyyteen. Toimintojen tehostaminen alkaa olla viimeisessä tapissaan ja jatkuva yleinen kustannusten nousu vaikeuttaa toiminnan ylläpitämistä määrärahojen pysyessä koko ajan samassa.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 3/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 23.3.2012 klo 9.00 11.50 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset 795/02.06.01/2010 Kaupunginhallitus 01.11.2010 678 Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02-778

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2011 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 5 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Tasa-arvoa vapaa-aikapalveluihin

Tasa-arvoa vapaa-aikapalveluihin Tasa-arvoa vapaa-aikapalveluihin Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen kunnan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotyön palveluissa Opas on Hämeenlinnan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotyön palveluissa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

..., Kaarina. "Maailma muuttuu - Kaarina toimii"

..., Kaarina. Maailma muuttuu - Kaarina toimii ..., Kaarina "Maailma muuttuu - Kaarina toimii" ~Kaarina 1 (35) Sisällys! uettelo 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta vuonna 2014................................. 2 1. 1 Arviointivuosi..........................................................................

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta

Savonlinnan kaupunki Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot ja työskentelyn lähtökohta... 3 2 TASEKIRJAN

Lisätiedot

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA MARRASKUU 2014 www.bdo.fi BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten

Lisätiedot

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta - 2-1. JOHDANTO Tämä raportti on yksi osa Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena hankkeen arviointia.

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87

Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87 Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87 1 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 24.4.2013 arviointikertomuksen

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Tommi Leinonen DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Asema10 DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Asema10 Tommi Leinonen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden ko. Oulun

Lisätiedot

Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin

Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin 1 KH 27.5.2014 111 Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin *) kirjoitettu punaisella 3 Tavoitteiden toteutumisen arviointi Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Vuoden 2009 arviointi

Vuoden 2009 arviointi Vuoden 2009 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2010 HUOM! Julkaisuvapaa 11.6.2010 klo 10.00 Etukannen kuvat: Kuva 1: Virastotalo, valokuvaaja: Tatu Hiltunen, kuva 2: Kupittaa 15.jpg, valokuvaaja:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta 4.5.2006

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta 4.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2005 Kuva Nissaksen päiväkodista Tarkastuslautakunta 4.5.2006 TIIVISTELMÄ 1 Peruspalvelut ovat edelleen tyydyttävässä kunnossa, vaikka priorisointia on tehty. Etenkin

Lisätiedot