Asuntomessualueen ympäristö- ja luontoprojekti eli AMY: Elävä ja toimiva ympäristö asumiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntomessualueen ympäristö- ja luontoprojekti eli AMY: Elävä ja toimiva ympäristö asumiseen"

Transkriptio

1 Rahoitushakemus Hämeen ympäristökeskukselle Asuntomessualueen ympäristö- ja luontoprojekti eli AMY: Elävä ja toimiva ympäristö asumiseen Heli Jutila Ympäristöosaston monisteita Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, ympäristöosasto

2 Kannen kuvat: Iso-Harvoilan lasketusallas. Kuva Outi Valkonen, JÄRKI-hanke Hämeenkylmänkukka (Anemone patens). Kuva Heli Jutila. Harvoilanmäen rakentamatonta asuntomessualuetta. Kuva Outi Valkonen, JÄRKI-hanke Ruununmyllyjoki talvella. Kuva Heli Jutila Asuntomessualueen ympäristö- ja luontoprojektin kartta. Kuva Heli Jutila, JÄRKI-hanke Viittausohje: Jutila, H. 2004: Asuntomessualueen ympäristö- ja luontoprojekti eli AMY: Elävä ja toimiva ympäristö asumiseen. Projektihakemus Hämeen ympäristökeskukselle. Ympäristöosaston monisteita 56. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 12 s. + 5 liitettä. ISBN X ISSN

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Tausta 4 Kohdealue 5 Tavoitteet 7 Yleistavoitteet 7 Yksityiskohtaiset tavoitteet 7 Hankkeen vaiheet 7 Hankkeen sisältö 7 1. Ympäristön ja terveyden huomiointi asuntomessualueen suunnittelussa 7 2. Asuntomessujen ympäristövaikutusten selvittely ja minimointi 8 3. Ympäristöasioiden parempi näkyvyys asuntomessuilla 9 4. Nykyisen ja tulevan vesistökuormituksen selvittäminen ja vähentämismenetelmien soveltaminen sekä esitteleminen messuyleisölle 9 5. Virkistyskohteen rakentaminen Ruununmyllyjokivarteen Luontopolun laatiminen ja rakentaminen alueelle Uhanalaisen kylmänkukkaesiintymän hoito ja seuranta Alueen luontoselvitysten tekeminen 10 Projektiorganisaatio 11 Johto, ohjausryhmä ja erilliset työryhmät 11 Avaintoimijoiden esittely 11 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto 11 Hämeenlinnan kaupunki 11 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 12 Maanomistaja Krogius 12 Katumajärven suojeluyhdistys 12 Suomen asuntomessut 12 Kirjallisuutta 12 Liitteet Liite 1. AMY-hankkeen kustannussuunnitelma. 1a. Suunnittelu- ja rakentamistoimien kulut 1b. Projektin kokonaisyleiskulut Liite 2. Rahoitus Liite 3. Aikataulu Liite 4. Kohteita kartalla Liite 5. Partnereiden allekirjoitukset 3

4 Tiivistelmä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto hakee suunnittelurahaa Hämeen ympäristökeskukselta hankkeelle Asuntomessualueen ympäristö- ja luontoprojekti eli AMY: Elävä ja toimiva ympäristö asumiseen. Asuntomessut aiheuttavat Harvoilanmäelle ja sen ympäristöön erilaisia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia alueen rakentamisen yhteydessä, messujen aikana suuren kävijämäärän kuormittaessa aluetta sekä kun alue otetaan asumiskäyttöön. Messualue sijaitsee Katumajärven tuntumassa, joten alueen rakentamisen ja messujen myötä on odotettavissa myös järveen kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Asuntomessualueen ympäristö- ja luontoprojekti pyrkii selvittämään ennalta näitä luontoon ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia sekä minimoimaan niitä kaikissa rakentamisen ja alueen käyttöönoton vaiheissa. Ympäristöasiat pyritään myös tuomaan esille messujen yhteydessä. Hankkeen yleistavoitteena on ympäristöasioiden aktiivinen huomiointi suunnittelussa ja luonnon ja ihmisen kannalta parempi asuinympäristö. Yksityiskohtaiset tavoitteet ovat: 1. Ympäristön ja terveyden huomiointi asuntomessualueen suunnittelussa 2. Asuntomessujen ympäristövaikutusten selvittely ja minimointi 3. Ympäristöasioiden parempi näkyvyys asuntomessuilla 4. Nykyisen ja tulevan vesistökuormituksen selvittäminen ja vähentämismenetelmien soveltaminen. 5. Virkistyskohteen rakentaminen Ruununmyllyjokivarteen 6. Luontopolun laatiminen ja rakentaminen alueelle 7. Uhanalaisen kylmänkukkaesiintymän hoito ja seuranta. 8. Alueen luontoselvitysten tekeminen. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensin haetaan rahaa hankesuunnitelman täsmentämiseen sekä suunnitteluun liittyvä tiedon keräämiseen. Tätä rahoitusta haetaan vuodelle Hankkeen seuraava vaihe käynnistyy vuoden 2005 alussa, ja se jatkuu vuoden 2006 loppuun. Kolmas eli viimeinen vaihe toteutetaan vuonna Hankkeessa ovat mukana Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston lisäksi partnereina Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ja maanomistaja Lars Krogius. Lisäksi yhteistyötahona on Suomen Asuntomessut ja Katumajärven suojeluyhdistys. Tausta Asumisen ympäristövaikutukset viime kädessä muodostuvat käyttäjien jokapäiväisten toimintatapojen tuloksena. Siksi on keskeistä, että asukkaita kannustetaan osallistumaan yhteisestä ympäristöstä huolehtimiseen. Tällaisia toimintatapoja ovat mm. tehokkaasti toteutettu ympäristöviestintä ja asukkaille suunnattu energia- ja ympäristöeksperttitoiminta. Hyviä tuloksia on saavutettu myös energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävillä kattavilla toimenpiteillä, jätteiden kierrätys- ja vähentämiskampanjoilla sekä viherympäristön hoitoon liittyvillä toimintamalleilla. Jatkossa haja-asutuksen jätevesien käsittely on yhä keskeisemmällä sijalla. Kunnossapidossa asukaslähtöiset remonttikonseptit tulisi yhdistämää kestävän kehityksen elinkaaritavoitteisiin. 4

5 Yleinen periaate asuntomessuilla tuntuu olevan pyrkimys kestävän kehityksen mukaiseen, ekologiseen rakentamiseen alueen historia ja omaleimaisuus sekä luontoarvot huomioon ottaen. Laukaan vuoden 2003 asuntomessualue on ollut asuinpaikka jo kivikaudella 6000 vuotta sitten, ja alue rakennettiin luonnonympäristöä ja perinteitä kunnioittaen sekä alueella sijaitseva vanha pappilamiljöö huomioon ottaen. Heinolan kaupungin vuoden 2004 visiossa yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin antama tieto. Ekologinen rakentaminen ja asuinalueiden kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa luovat viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä asuinympäristöjä. Vuoden 2004 asuntomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa on korostetusti huomioitu ekologisen rakentamisen periaatteet. Asuntomessualueen vesi- ja energiahuoltojärjestelmä sekä käytettävät rakennusmateriaalit valittiin ottaen ympäristövaikutukset korostetusti huomioon. Heinolan asuntomessut esittelivät aktiivista asumista pikkukaupungissa, ja lisäksi teemana olivat asumisen elämänkaari, perinteinen ja moderni puurakentaminen, rantarakentaminen sekä sisustuksen uudet tuulet. Oulun Toppilansaaressa järjestetään asuntomessut vuonna Toppilansaaren viherrakentamisen tavoitteena on korkeatasoinen ja paikalliseen kasvustoon pohjautuva monimuotoinen ympäristö. Viherrakentamisessa hyödynnetään uusia rakentamistekniikoita ja luonnonmukaista sade- ja pintavesien eli hulevesien käsittelyä. Hulevedet pyritään keräämään kasteluvedeksi tai ne johdetaan imeytyspainanteisiin tai kosteikoihin. Lumet käsitellään paikallisesti ja niistä ehdotetaan muotoiltavaksi visuaalisia ja toiminnallisia talviaiheita. Kun Hämeenlinna oli valittu vuoden 2007 asuntomessujen järjestäjäpaikkakunnaksi, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosastolla tuli ajatus, että asuntomessujen ympäristöasioihin tulisi messuilla kiinnittää erityistä huomiota. Terveysvalvonnan johtaja Sara Syyrakin johdolla koottiin työryhmä, joka kokoontui muutaman kerran pohtien asiaa Heli Jutilan laatiman projektiluonnoksen pohjalta. Koska asia katsottiin merkittäväksi, toivottiin, että siihen saataisiin ulkopuolista rahoitusta. Projektiryhmässä ovat olleet mukana Syyrakin ja Jutilan lisäksi Tuula Hellsten, Lars Krogius, Timo Tuomola ja Ilkka Ruutu. Kohdealue Hämeenlinnan Harvoilanmäki on Katumajärven koillispuolella ja Ruununmyllyjoen eteläpuolella oleva mäntyvaltainen moreenimäki. Kohde sijoittuu Hämeenlinna-Lahti tien tuntumaan. Nykyisellään mäellä on vain muutama rakennus, jotka eivät ole enää asumiskäytössä. Mäen kaakkoispäässä ja etelä-lounaispuolella on vanhaa omakotitaloasutusta. Harvoilanmäki on pääosaltaan varttuneiden mäntyjen luonnehtimaan tuoretta kangasta. Mäen päällä on mäntytaimikko ja alueen koillisrinteessä oli istutuskuusikko, joka on nyttemmin osin hakattu ja tultaneen kokonaan hakkaamaan alueelta. Katumajärven itäpuolen kasvillisuuskartoitus -julkaisussa (Jutila ym. 2000) mäen itä-, etelä- ja länsirinteistä todetaan seuraavaa: Harvoilanmäen rinteillä on tuoretta (MT) ja osin lehtomaisen kankaan sekametsää (itäosa OMT). Puuston valtalajit ovat kuusi, mänty ja hieskoivu. Myös harmaaleppää, tuomea, haapaa ja pihlajaa tavataan. Pensaista vadelma esiintyy runsaana. Kenttäkerroksen valtalajistoa ovat lillukka, mustikka, metsäkastikka ja erilaiset heinät. Alueen paikoittaisesta rehevyydestä kertovat sinivuokko, sudenmarja, taikinamarja, punaherukka ja 5

6 lehtokuusama. Iso-Harvoilan pellolla nähtiin syksyllä 1991 liitelemässä silmälläpidettävä nuolihaukka. Edelleen Harvoilanmäen päällystä on kuivahkon kankaan männikköä (VT). Alueella on sekä vanhaa että varsin nuorta ja tiheää mäntymetsää, jossa on hieskoivuja ja kohtalaisesti heiniä kenttäkerroksessa. Vanha männikkö olisi hyvä säilyttää ainakin osin, jos mahdollista. Muutoin alue on, mitä ilmeisimmin rakentamiseen hyvin soveltuvaa. Edelleen Alue 8 on kuusivaltaista, kulttuuri- ja kosteusvaikutteista lehtomaista kangasta (OMT) ja tuoretta lehtoa (HeOT), jonka kenttäkerroksen vallitsevat lajit ovat metsäkorte, metsäalvejuuri ja hiirenporras. Alueen läpi kulkevilla linjoilla muutoin matala pensasto on tiheämpää ja kasvillisuus rehevämpää. Pohjakerroksen valtalajeja ovat seinäsammal ja isomyyränsammal. Osa alueesta on istutettua kuusikkoa. Rakennettavaksi aiotulta Harvoilanmäeltä ei tunneta uhanalaisia lajeja, mutta aivan sen tuntumassa nykyisin maastossa näkyvän soratien pohjoispuolella kasvaa erittäin uhanalaista, erityisesti suojeltavaa ja direktiivilajia, hämeenkylmänkukkaa (Anemone patens). Kylmänkukkapopulaatio on viime vuosina pienentynyt uhkaavasti kasvupaikan umpeutuessa. Kylmänkukan turvaamiseksi alueella tulisi tehdä hoitotoimia, joissa sen kasvupaikalla taimikkoa ja kuusia harvennetaan ja mahdollistetaan valon määrän lisääntyminen alueella. Ruununmyllyn kylmänkukkaesiintymä on huomioitu yleis- ja maakuntakaavoissa. Sen säilymisen turvaamiseksi olisi luontevaa perustaa luonnonsuojelualue, jossa kylmänkukan kasvualuetta hoidettaisiin sen menestymisvaatimusten mukaisesti. Hämeenlinnan seudun ympäristölautakunta on esittänyt alueen rauhoittamista Hämeenlinnan kaupungille vuonna Ruununmyllyn kylmänkukkapopulaatio ympäristöosaston kartoitukset kukkivat kukkimattomat Vuosi Harvoilanmäen alueelle ei tällä hetkellä tule kunnallistekniikkaa, mutta asuntomessualueen rakentuessa kunnallistekniset verkostot rakennetaan. Muutoinkaan Katumajärven itäpuolelle toistaiseksi ole rakennettu lainkaan kunnallista jätevesiverkostoa, jonka toteuttaminen olisi 6

7 ensiarvoista alueen merkittävän vesistön, Katumajärven, puhtauden kannalta. Harvoilanmäki on radon-riskialuetta, jossa rakentamisessa tulee huomioida tietyt suojautumistoimet. Katumajärvi ja Ruununmyllyjoki valuma-alueineen luonnehtivat Harvoilanmäkeä. Mäki toimii vedenjakajana, ja koillisosan vedet laskevat Ruununmyllyojaan, pohjoisosan suoraan Katumajärveen ja länsi-, etelä- ja itäosien vedet Jokelanojaan, joka vie ne edelleen Katumajärveen. Katumajärvi on veden laadultaan tyydyttävä ja siihen kohdistuu vesiensuojelutoimia mm. Kanta- Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeessa. Pääosa Katumajärveen tulevasta vedestä ja kuormituksesta tulee Ruununmyllyojan kautta. Jokelanoja on Myllyjoen jälkeen Katumajärven toiseksi kuormittavin oja ja sen yläjuoksulle on JÄRKI-hankkeessa rakennettu laskeutusallas valumavesien aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi. Katumajärven itäpuolen osayleiskaava on valmisteilla. Asuntomessualuetta koskeva asemakaava on lähes valmis, ja asemakaavoitusta tultaneen jatkamaan alueella itään päin messualueen rakennuttua. Tavoitteet Yleistavoitteet 1. Ympäristöasioiden aktiivinen huomiointi suunnittelussa 2. Luonnon ja ihmisen kannalta parempi ympäristö Yksityiskohtaiset tavoitteet 1. Ympäristön ja terveyden huomiointi asuntomessualueen suunnittelussa 2. Asuntomessujen ympäristövaikutusten selvittely ja minimointi 3. Ympäristöasioiden parempi näkyvyys asuntomessuilla 4. Nykyisen ja tulevan vesistökuormituksen selvittäminen ja vähentämismenetelmien soveltaminen. 5. Virkistyskohteen rakentaminen Ruununmyllyjokivarteen 6. Luontopolun laatiminen ja rakentaminen alueelle 7. Uhanalaisen kylmänkukkaesiintymän hoito ja seuranta. 8. Alueen luontoselvitysten tekeminen. Hankkeen vaiheet Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensin haetaan rahaa hankesuunnitelman täsmentämiseen sekä suunnitteluun liittyvä tiedon keräämiseen. Tätä rahoitusta haetaan vuodelle Hankkeen seuraava vaihe käynnistyy vuoden 2005 alussa, ja se jatkuu vuoden 2006 loppuun. Kolmas eli viimeinen vaihe toteutetaan vuonna Hankkeen sisältö 1. Ympäristön ja terveyden huomiointi asuntomessualueen suunnittelussa Asuntomessualueen suunnittelussa keskeisenä toimivat kolme toimintaryhmää, joista ympäristöasioita lähinnä ovat tekninen ryhmä ja laaturyhmä. Näiden ryhmien koostumus on laadittu sellaiseksi, että eri alojen mahdollisimman laaja-alainen tuntemus olisi mahdollista. Ryhmissä on edustajia Hämeenlinnan kaupungin eri virastoista, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön 7

8 kuntayhtymän ympäristöosastolta, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:Stä sekä Suomen Asuntomessuorganisaatiosta. Asuntomessualueen suunnittelussa huomioidaan mm. alueen maisema, ympäristön virkistyskäyttömahdollisuudet, radonriski, liikenteen ja vesihuollon tarpeet. Ekologinen rakentaminen ja asuinalueiden kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa luovat viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä asuinympäristöjä. Asuntomessualueen vesi- ja energiahuoltojärjestelmä sekä käytettävät rakennusmateriaalit valitaan ottaen ympäristövaikutukset korostetusti huomioon. Alueen rakennusten suunnittelijoita informoidaan ympäristöasioista. Heiltä kerätään tietoa rakentamisen ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Rakennuttamisessa hyödynnetään eri tahojen välinen yhteistyö, siis koordinoidaan toiminta. Alueen jätehuollon järjestämistä suunnitellaan kokonaisuutena ja yhteistyössä asukkaiden sekä eri toimijatahojen kanssa. Messualueen viherrakentamisen lähtökohtana on ekologinen piharakentaminen. Alueen suunnittelussa pyritään lähtökohtaisesti säästämään alueen puustoa ja luonnonkasvillisuutta. Todennäköisesti talojen ympäristössä tapahtuu pohjaveden laskua, joten pyritään ennakoimaan muutoksen vaikutus myös viherrakentamisen osalta. Sopimuksissa edellytetään, että asuntomessualueen kaikissa pihoissa on noudatettava ammattilaisen laatimaa vihersuunnitelmaa sekä alueen rakentamistapaohjeistusta. Istutusvelvoittein pyritään siihen, että messualueen pihat ovat mahdollisimman edustavan ja valmiin näköisiä. Viherrakentamisessa vältetään eksoottisia eikä käytetä ollenkaan invasiivisia lajeja. Sen sijaan harjukasveja suositaan messualueella. Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikölle tarjotaan mahdollisuus toteuttaa alueella yksi mallipiha, jossa ympäristöasiat ja viherrakentamisen osaaminen välittyvät. Suunnittelun alkuvaiheessa järjestetään arkkitehtimessut, missä valitaan ne pientalorakentajat, jotka pääsevät suunnittelemaan taloja Hämeenlinnan asuntomessuille Näillä arkkitehtimessuilla järjestetään tapahtumia liittyen pihan käsittelyyn, koostetaan tietopaketti pihan ja viranomaisen yhteyksistä esim. pihapolun muodossa. Suunnitteluun liittyen järjestetään muitakin yleisötilaisuuksia ja pyritään mahdollistaan asukkaiden osallistuminen ja esim. rakentamisen aikaisten töiden koordinoiminen. Myös lapsia ja nuoria pyritään aktivoimaan tuomaan näkemyksiään suunnitteluun mm. järjestämällä piirustus- tai suunnittelukilpailu. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa sovitaan suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan periaatteista. 2. Asuntomessujen ympäristövaikutusten selvittely ja minimointi Asuntomessutapahtuman ympäristövaikutuksia minimoimaan ja selvittämään palkataan konsultti tai aiheesta laaditaan opinnäytetyö. Kaupungin, ympäristöosaston ja Suomen asuntomessujen edustajat ovat kyseisessä selvityksessä aktiivisesti mukana. Asuntomessujen aikana kerätään tietoa yleisötilaisuuden aiheuttamasta kuormituksesta. Lopuksi alueelle laaditaan ekologisen asumisen käyttösuunnitelma. Ympäristöosastolla on tietoa suurten yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvistä ympäristökysymyksistä. Asuntomessut edustavat erityisen suurta yleisötilaisuutta, joka on pituudeltaan erityisen vaativa. Työn pohjalta laaditaan julkaisu, jossa paitsi kuvataan tapahtunutta, kerrotaan myös erilaisten tapahtumien järjestäjien kannalta keskeiset seikat. Kulutuksen vaikutusten tutkimiseksi rajataan mallialueita, joista osalla selvitetään kulumista jo paljon ennen messuja, osalla taas seurataan kulumista messuyleisön vaikutuksesta. Kasvillisuuden kuluminen arassa kangasmetsämaastossa on voimakasta. Aiheeseen liittyen laaditaan 8

9 valitusmateriaalia. Rakentamisen jälkien ja messulaisten aiheuttaman kulumisen jälkiä pyritään myös peittämään ja mahdollistamaan luontainen palautuminen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään yhteistyö eri tahojen kanssa. 3. Ympäristöasioiden parempi näkyvyys asuntomessuilla Asuntomessujen ympäristötietopiste sijoitetaan (mahdollisesti) Krogiuksen omistamalle Ruununmyllyn alueelle. Pisteessä toimii mm. asumisen, talon- ja piharakentamisen klinikka, jossa osallistujat voivat tehdä kysymyksiä. Siellä on jaettavana ympäristöön liittyvä materiaalia sekä asiantuntijaesityksiä. Asuntomessuille laaditaan messujen ympäristöraportti, jossa kerrotaan miten messualueen rakentumisessa ympäristö on otettu huomioon. Asuntomessuille laaditaan omia vihkosia, joissa kerrotaan mm. miten omassa pihassa voi vaalia luontoa ja säästää ympäristöä miten veden luonnollinen kulku turvataan kaupunkirakentamisessa pihan ja viranomaisten yhteyksistä Lisäksi laaditaan luontopolkuopas, joka esittelee aluetta kiertävän luonto- ja ympäristöpolun. Polun varrella on paitsi perinteisiä luontokohteita myös esim. vesiensuojelua ja kunnostusta esitteleviä kohteita. Mainittakoon valumavesien kuormituksen vähentämiseksi rakennettu lasketusallas. Koska suurta messulaisjoukkoa ei voida päästää luontopolulle tallomaan, messujen ajaksi perustetaan lyhempi ympäristöpolku. 4. Nykyisen ja tulevan vesistökuormituksen selvittäminen ja vähentämismenetelmien soveltaminen sekä esitteleminen messuyleisölle JÄRKI-hankeessa on pyritty vähentämään Katumajärveen tulevaa kuormitusta ja tähän liittyen on selvitetty järveen tulevaa kuormitusta. AMY-hankkeessa jatkettaisiin tarkastelemalla yksityiskohtaisesti asuntomessualueen tulevaa kuormitusta ja miten sitä voitaisiin minimoida. Se sisältäisi paitsi näytteenottoja, kirjallisia tarkasteluja ja selvityksiä myös valumavesien käsittelymenetelmien käyttämistä kuormituksen vähentämisessä. Viherrakentamisessa hyödynnetään uusia rakentamistekniikoita ja luonnonmukaista sade- ja pintavesien eli hulevesien käsittelyä. Hulevedet pyritään keräämään kasteluvedeksi tai ne johdetaan imeytyspainanteisiin tai kosteikoihin. Harvoilanmäelle voisi tulla yksi hulevesien viivytyslammikko, vesiaihe. Mäen koillispuolelle asuntomessualueen tuntumaan metsään ja pellolle rakentuisi lasketusallas ja kosteikkokokonaisuus. Lumet käsitellään paikallisesti ja niistä ehdotetaan muotoiltavaksi visuaalisia ja toiminnallisia talviaiheita. Alue tulee vesi- ja jätevesiverkoston piiriin. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan siihen, että vesihuoltoverkostoa laajennettaisiin myös messualueen ulkopuolelle. Hankkeessa tuotetaan myös kansanomaista materiaalia ja järjestetään tilaisuuksia, joissa ihmisten tietoa vesistä ja niiden kuormituksesta sekä oman toiminnan vaikutuksista kuormitukseen. Harvoilanmäellä ollaan suorittamassa laserskannausta mittaustoimiston toimesta. Samassa yhteydessä olisi mahdollista skannata myös esimerkiksi Myllyjoki ympäristöineen, jotta saadaan tarkkaa tietoa maastonmuodoista alueella. Skannauksen tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi mahdollisia valumavesien käsittelyrakenteita suunniteltaessa. 9

10 Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitellään asuntomessualueen hulevesien teoreettisia määriä ja tehdään alustavat suunnitelmat valumavesien käsittelemiseksi. 5. Virkistyskohteen rakentaminen Ruununmyllyjokivarteen Selvitetään mahdollisuuksia rakentaa Ruununmyllyjokeen Vanajanlinnatien sillan yläjuoksun itäpuolelle virkistyskohde. Tutkitaan, onko mahdollista yhdistää Harvoilanmäen lasketusaltaan ja mahdollisesti myös osan Ruununmyllyjoen vettä käsittelevä allas ja virkistyspaikka, jollain tavoin. Alueelle olisi ehkä järkevä sijoittaa myös esimerkiksi lasten leikkipaikka, matonpesupaikka ja huvimaja. Ruununmyllyjoen rannoille pyritään tarjoamaan kalastuspaikkoja. Myllyjoessa Matkolammin alapuolella on runsaasti kasvillisuutta, ja Lars Krogiuksen mukaan uomaa tulisi ruopata sekä kasvillisuutta niittää, jotta vesi pääsisi uomassa virtaamaan vapaasti. Puuston harventaminen myllyn luona on tarpeen, jotta näkymä tieltä myllylle säilyy. Joen ruoppauksesta ja rantojen siistimisestä laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan myös alueen luonnonarvot hankkeen luontoselvitysten pohjalta. Vanhoja kalanviljelyaltaita joen ja 10-tien välissä voidaan hyödyntää suunnittelussa. Altaissa on aikanaan kasvatettu taimenia ja rapujen istutustakin on aikanaan kokeiltu. 6. Luontopolun laatiminen ja rakentaminen alueelle Asuntomessualueen tuntumaan, läheisille metsäalueille ja Ruununmyllyjoen suistoon, suunnitellaan luontopolku, joka on merkitty maastoon ja johon liittyy myös kouluille tarkoitettu opas kysymyksineen. Luontopolun suunnittelussa käytetään hyväksi alueen aikaisempia kasvillisuuskartoituksia ja muuta ympäristöosastolla olevaa tietoa. Suunnitteluun ja rakentamiseen sekä painatuksiin varataan riittävästi rahoitusta. Harvoilanmäelle rakennettaneen liikunta- ja ulkoilupolku, joka on todennäköisesti valaistu ja jota voidaan talvella käyttää latuna. Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa liikuntapolku ja luontopolku osittain päällekkäisinä. Osayleiskaavassa olevaa virkistysverkostoa voidaan hyödyntää suunnittelussa. 7. Uhanalaisen kylmänkukkaesiintymän hoito ja seuranta Asuntomessualueen tuntumassa olevan kylmänkukkaesiintymän tilasta laaditaan selvitys. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kootaan tiedot Ruununmyllyn kylmänkukkaesiintymästä ja aloitetaan hoito. Tämän jälkeen kohteelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Kiireellisimmät hoitotoimet toteutetaan. Alueen kylmänkukkien merkintä uusitaan. Alueen suojelun mahdollisuudet selvitetään ja pyritään toteuttamaan. Kylmänkukan esiintymisestä Hämeenlinnassa laaditaan julkaisu. 8. Alueen luontoselvitysten tekeminen Luontoselvityksissä pyritään erityisesti lisäämän asuntomessualueen tuntumassa olevan myöhemmin kaavoitettavan alueen tilaa. Tehtyjä selvityksiä (mm. Jutila ym. 2000) tarkennetaan kasvillisuuden osalta ja lisäksi asuntomessualueella ja sen tuntumassa tehdään laajahkot luontoselvitykset koskien mm. alueen linnustoa, liito-oravaa, lepakoita ja kovakuoriaisia sekä luontotyyppejä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa paneudutaan Ruunumyllyjokivarren luontoarvojen selvittämiseen. 10

11 Selvitykset julkaistaan asianmukaisesti ja niiden tuottamaa tietoa hyödynnetään valmistettaessa luontopolkua ja esitettä sekä ohjeita alueen pihojen hoitajille sekä alueen lähivirkistysalueiden hoitoon. Projektiorganisaatio Johto, ohjausryhmä ja erilliset työryhmät Ohjausryhmässä ovat edustettuina Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston, Asuntomessuorganisaation, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n, Jacob Krogius maanomistajien edustajana, Katumajärven suojeluyhdistyksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun edustajat. Hanketta vetää ympäristöosasto. Hankkeelle valitaan projektipäällikkö avoimen haun jälkeen. Hankkeeseen perustetaan ainakin seuraavat työryhmät: luonto- ja viherryhmä, vesiryhmä ja asumisen ekologia ja terveys -ryhmä. Nämä ryhmät toimivat tiivisti yhteistyössä mm. messuja valmistelevan teknisen ryhmän kanssa. Avaintoimijoiden esittely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Ympäristöosasto hoitaa kunnalle osoitetut lakisääteiset ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävät Hämeenlinnassa, Hattulassa, Hauholla, Kalvolassa ja Rengossa. Lakisääteisten tehtävien lisäksi ympäristöosasto tukee alueen kestävää kehittämistä valvomalla, neuvomalla, opastamalla, tiedottamalla ja valistamalla ympäristönsuojelu-, ympäristöterveys- ja eläinlääkintäasioissa. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä vahinkojen korjaamisen sijaan. Ympäristöosaston toiminnan tavoitteena on puhdas ruoka, vesi ja ympäristö. Väestön terveyttä edistetään valvomalla elinympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä. Ympäristön tilan seuranta on myös olennainen osa ympäristöosaston työtä. Tavoitteena on hoitaa ympäristöasiat valtakunnallista keskitasoa paremmin. Ympäristöosastolla on kokemusta EU-projektien suunnittelusta ja toteutuksesta ja parhaillaankin se vetää useita seudullisia EU-hankkeita. Ympäristöosaston EU-projekteissa on perehdytty kestävään kehitykseen, vesiensuojeluun ja luonnonsuojeluun sekä ympäristökasvatukseen. Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki on jo pitkään pyrkinyt huomioimaan suunnittelussaan kestävän kehityksen. Kaupungin teemana on asumisen kaupunki. Asuntomessujen teemaksi on valittu laadukas arkipäivän asuminen, joka pitää sisällään luontoarvojen kunnioittamisen sekä virkistys- ja muiden palvelujen saatavuuden. Hämeenlinnan kaupungista mukana hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina asemakaavatoimisto, liikuntatoimisto ja luonnonhoitotoimisto. 11

12 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy on seudun kuntien perustama yhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia alueen vesihuollon järjestämisestä Maanomistaja Krogius Krogius omistaa Katisten kartanon, joka järjestää catering-toimintaa. Ruununmyllyn savikornusta on tulossa Land Rover -keskus. Krogiuksen maille voitaisiin messujen ajaksi perustaa infopiste, josta kiinnostuneet saisivat tietoa asumisen ympäristövaikutuksista sekä ympäristöasioiden huomioonottamisesta Hämeenlinnassa ja erityisesti asuntomessuilla. Katisten kartano järjestää myllyllä catering-toimintaa messujen aikana. Katumajärven suojeluyhdistys Katumajärven suojeluyhdistys ry. on toiminut järven kuormituksen vähentämiseksi jo vuodesta 1991 lähtien. Suojeluyhdistyksessä on jäseniä n. 75 kpl. (jäsenmaksu 5 e/vuosi). Yhdistys on esittänyt lukuisia aloitteita eri viranomaisille järven suojelemiseksi ja kunnostamiseksi. Se on ollut tiiviissä yhteistyössä ympäristöosaston kanssa esim. ottaen useana vuonna talkoina n. 20 valumaojasta vesinäytteitä, jotka sitten on analysoitu ympäristöosaston rahoituksella. Yhdistys tuottanut toiminta-aikanaan kolme suojelu- ja kunnostusopasta, kaksi viimeisintä yhdessä ympäristöosaston kanssa. Yhteistyö jatkuu ympäristöosaston johtamassa kahdeksan järvensuojeluyhdistyksen seudullisessa JÄRKI-hankkeessa, jonka suunnittelu käynnistettiin Katumajärven suojeluyhdistyksen aloitteesta kesällä Suomen asuntomessut Suomen Asuntomessujen toimintaidea on toteuttaa vuosittain asuntoalue, esitellä sitä taloineen valmiina kuukauden ajan ja sen jälkeen luovuttaa kohde asuntokäyttöön. Asuntomessuja järjestämällä halutaan lisätä suuren yleisön asuntotietoutta ja parantaa asuntosuunnittelun ja - rakentamisen laatua. Kirjallisuutta Harvoilanmäen asemakaavan luonnos. JUTILA, H. 2004: Kylmänkukkatietokannat. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. JUTILA H, HILLEBRANDT K, JÄRVELÄINEN E & LEIMU H 2003: Katumajärveä kunnostamaan. Ympäristöosaston julkaisuja 24. JÄRKI-hanke ja Katumajärven suojeluyhdistys ry. 40 s. JUTILA, H. & PELTONEN, A. 2001: Ruununmyllyojan valuma-alueen veden laatu ja kuormitus. Ympäristöosaston julkaisuja 16. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 29 s. ja 6 liitettä. JUTILA, H., RANTA, P., SEPPÄLÄ, O. & TAPOLA, S. 2000: Katumajärven itäpuolen kasvillisuuskartoitukset vuosina Ympäristöosaston julkaisuja 10. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 84 s. ja 6 liitettä. [Vegetation mapping in the eastern side of Lake Katumajärvi on ] Katumajärven itäpuolen osayleiskaavaluonnos. 12

13 AMY-rahoitus Liite 1a. AMY-hankkeen kustannussuunnitelma Kulut: Suunnittelu- ja rakentamistoimien kulut Heli Jutila Vuosi Ympäristön ja terveyden huomiointi asuntomessualueen rakentamisessa ja suunnittelussa Alueen ympäristö- ja terveyskartoitus Ekologinen viherrakentaminen Arkkitehtimessut Asukkaiden osallistumistilaisuudet Asuntomessujen ympäristövaikutusten selvittely ja minimointi Ympäristövaikutusselvitys Ympäristökysymykset suurissa yleisötilaisuuksissa esite Ympäristöasioiden parempi näkyvyys asuntomessuilla Ympäristöraportti Vihkoset Luontopolku-opas Nykyisen ja tulevan vesistökuormituksen selvittäminen ja vähentäminen Kuormitusselvitys Valumavesien käsittelymenetelmät: suunnittelu ja rakentaminen Virkistyskohteen rakentaminen Ruununmyllyjokivarteen Virkistyskohteen ja leikkipaikan suunnittelu Virkistyskohteen, leikkipaikan ja lasketusaltaan rakentaminen Luontopolun laatiminen ja rakentaminen alueelle Luontopolun p suunnittelu j tauluin Luontopolkuoppaan kirjoittaminen ja painatus Uhanalaisen kylmänkukkaesiintymän hoito ja seuranta Kylmänkukan seuranta ja julkaisu Merkintä maastoon ja hoitotoimet Ympäristön luontoselvitysten täydentäminen Ruununmyllyjokivarren luontoarvot Linnut Liito-orava Lepakot Kovakuoriaiset Kasvit Luontotyypit Yhteensä Laatija: Heli Jutila Sivu 1

14 AMY-rahoitus Liite 1b. AMY-hankkeen kustannussuunnitelma Kulut: Projektin kokonaisyleiskulut euroina Heli Jutila Vuosi MENOT Yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet, tstokulut 1 000, , , , koneet ja laitteet 500, , , , muut kustannukset 500, , , ,00 2. Palkka- ja henkilöstökulut , , , , projektihenkilöstön palkat 8 000, , , , muut palkat ja palkkiot 0, , , , henkilösivukulut 3 300, , , ,00 3. Matkakulut 500, , , , ulkomaan matkakulut 0,00 0, , , muut matkakulut 500, , , ,00 4. Vuokrat 600, , , ,00 5. Ostopalvelut 3 300, , , , tiedotus ja markkinointi 100, , , , muut ostopalvelut 3 200, , , ,00 6. Poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Muut menot 200,00 500, , ,00 YHTEENSÄ , , , ,00 Laatija: Heli Jutila Sivu 1

15 AMY-rahoitus Liite 2. Rahoitus Omarahoitus Virkatyö Sara Syyrakki 0,5 kk + sotu 3 275,06 Reijo Hemilä 0,25 kk + sotu 782,24 Karri Jutila 0,25 kk + sotu 792,00 Pirjo Suominen 0,5 kk + sotu 1 464,15 Tuula Hellsten 0,5 kk + sotu 3 000,00 Susanna Lappalainen 0,5 kk + sotu 1 500, ,45 Vesinäytteet 20 näytettä 12 analyysia/näyte 1 000, ,45 Hämeen ympäristökeskukselta anottava summa 5 086,55 Laatija: Heli Jutila Sivu 1

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Maankäytön muutostilanteen hallinta II, hankesuunnitelma 2002-2004

Maankäytön muutostilanteen hallinta II, hankesuunnitelma 2002-2004 Maankäytön muutostilanteen hallinta II, hankesuunnitelma 2002-2004 1. HANKKEEN TAUSTA Edeltävät projektit: Maankäytön muutostilanteen hallinta, I vaihe, saastuneet maa-alueet Oulun kaupunki/tekninen keskus

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 Luhangan kunta HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 11.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Luhangan kunta 1 11.1.2007 Luontoselvitys 488- C8206 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Savonlinnan kaupunki 2014 Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Petri Parkko 12.5.2014 1 1. Taustoja Kaupunki on ostanut Nojanmaan peltojen alueen yksityiseltä maanomistajalta. Alueella

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINTA KUOPIOSSA

HULEVESIEN HALLINTA KUOPIOSSA HULEVESIEN HALLINTA KUOPIOSSA Suunnittelu/Petri Juntunen 1 Esityksen sisällys 1. Taustaa 2. Hulevesien hallinnan tavoitteet ja periaatteet Kuopiossa 3. Esimerkkejä a) Hulevesien hallinta Keilankannan alueella

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010

KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010 KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010 11.9.2010 Liite 1 Kuva 1. Selvitysalueen keskiosia (kuvio 1) kumpareelta (kuvio 2) nähtynä. Kuva 2. Vanha teollisuusrakennus ja Järveläntien

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Jyväskylän Eerolanpuron kaupunkikosteikko: virkistysarvoa ja luonnonmukaisia puhdistusprosesseja kaupunkiympäristöön

Jyväskylän Eerolanpuron kaupunkikosteikko: virkistysarvoa ja luonnonmukaisia puhdistusprosesseja kaupunkiympäristöön Jyväskylän Eerolanpuron kaupunkikosteikko: virkistysarvoa ja luonnonmukaisia puhdistusprosesseja kaupunkiympäristöön Järvenpään hulevesiseminaari 10.11.2016 Anneli Wichmann Erityisasiantuntija Vapo Clean

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 14 LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 15 LIITE 2 FORSSAN KIIMASSUON OSAYLEISKAAVAN LUONNOS SITO OY, SYYSKUU 2008, PIENENNÖS 16 LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUPASUON ASEMAKAAVA TAMMELAN KUNTA

Lisätiedot

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 OSA-ALUEET... 4 1. Osa-alue 1. 4 2. Osa-alue 2. 5 3. Osa-alue 3. 5 4. Osa-alue 4. 6 5. Osa-alue

Lisätiedot

Ojitusyhtiöiden toiminta sekä ojien kunnossapidon käytännön järjestäminen ja rahoitus. Ylitarkastaja Ilkka Närhi

Ojitusyhtiöiden toiminta sekä ojien kunnossapidon käytännön järjestäminen ja rahoitus. Ylitarkastaja Ilkka Närhi Ojitusyhtiöiden toiminta sekä ojien kunnossapidon käytännön järjestäminen ja rahoitus Ylitarkastaja Ilkka Närhi Ojitusyhtiön toiminta Ojitusyhtiö on perustettu ojitustoimituksessa yhteisen ojituksen toimeenpanoa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Esityksen sisältö Puruveden erityispiirteet suojeluohjelmissa Natura 2000 suojelun toteuttaminen Suuntaviivoja Puruveden vesiensuojeluun

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Valkjärven tila. Elina Salo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Pro Valkjärvi ry:n kokous 26.3.2014 Arkadian yhteislyseo

Valkjärven tila. Elina Salo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Pro Valkjärvi ry:n kokous 26.3.2014 Arkadian yhteislyseo Valkjärven tila Elina Salo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Pro Valkjärvi ry:n kokous 26.3.2014 Arkadian yhteislyseo Mikä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus? Ympäristöterveydenhuollon & ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Valajärven valuma-alue Soita, metsää, harjuja; vähän peltoja: 15,01 km 2 : 4,3 x järven ala eli ei erityisen suuri 2.6.2009

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen hallinta

Hulevesien luonnonmukainen hallinta Outi Salminen,TKK Vesitalous ja vesirakennus 1.10.2008 Hulevesien luonnonmukainen hallinta Käsitteestä pähkinänkuoressa Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avulla voidaan vähentää

Lisätiedot

Rasonhaan metsäalueen perustaminen perintömetsäksi

Rasonhaan metsäalueen perustaminen perintömetsäksi Rasonhaan metsäalueen perustaminen perintömetsäksi SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA...2 2. PERINTÖMETSÄSOPIMUS...2 3. PERINTÖMETSÄN SIJAINTI...3 4. KAAVATILANNE...3 5. LUONTOARVOT...3 6. ALUEEN METSÄT...4 7.

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon

llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon Luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit, luontopolut Halimasjärven luonnonsuojelualue 2 Tampereen kaupungin ympäristövalvonta 2006 Halimasjärven

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS

FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS Vastaanottaja Näytteenottaja Asiakirjatyyppi Näytteenotto-ohjelma Päivämäärä 2.7.2013 Projektinumero 1510006887 FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 0 Toivosen tilan LUONTOSELVITYS Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 2014 1 Toivosen tilan luontoselvitys Toivosen tilan pohjoisreunaa Huiskonkadun yli nähtynä Raportin sisältö: Luontoselvitys... 1 Selvitysalue...

Lisätiedot

SULKAVA. Kuumienkivien, Ruunanpäänniemen ja Vilkalahden asemakaava-alueiden. Ympäristöarviointi

SULKAVA. Kuumienkivien, Ruunanpäänniemen ja Vilkalahden asemakaava-alueiden. Ympäristöarviointi SULKAVA Kuumienkivien, Ruunanpäänniemen ja Vilkalahden asemakaava-alueiden Ympäristöarviointi Jouko Sipari 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.... 3 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 3. INVENTOINNIN TULOKSET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Riitta Tornivaara Ruikka Hulevesifoorumi/ SYKE, Helsinki 1 Verkkojulkaisuna http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut Painettuna Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne

Maiseman perustekijät Maisemarakenne Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 14.9.2015 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Mikä valuma-alue? Kuinka kauas pitää katsoa? Lähivaluma-alue Kaukovaluma-alue Latvavedet 2.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi liite: laajennusalue KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi JOKOSLAHDEN RANTA_ASEMAKAAVA LAAJENNUSALUE Rantalahden alue Nuorta männikköä suunnittelualueen länsirajalla. KIMMOKAAVA EKOTONI KY JOKOSLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot