ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499"

Transkriptio

1 ILMAILUTIEDOTUS AIR T PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) ANSIOLENTOYRITYKSEN HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJAN (HKK) JA HUOLTOTOIMINTAKÄSIKIRJAN (HTK) LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Määritelmiä Tässä tiedotuksessa annetaan ohjeet ansiolentoyrityksen oman huolto-organisaation käsikirjan (HKK) ja huoltotoimintakäsikirjan (HTK) laatimiseksi Huolto-organisaation käsikirja. Huolto-organisaation toiminnan ja vastuusuhteet selvittävä ansiolentoyrityksen laatima ja ylläpitämä käsikirja, jonka on oltava ilmailuhallituksen hyväksymä. Käsikirjan ensisijainen tarkoitus on olla toimintaohjeena yrityksen huoltohenkilökunnalle. Toisaalta se on selvitys ilmailuhallitukselle järjestelyjen hyväksymistä varten. Huolto-organisaation käsikirjasta käytetään lyhennettä HKK Huoltotoimintakäsikirja. Konetyyppikohtaiset yksityiskohtaiset huoltojärjestelyt esittävä ansiolentoyrityksen laatima ja ylläpitämä käsikirja, jonka on oltava ilmailuhallituksen hyväksymä. Huoltotoimintakäsikirjasta käytetään lyhennettä HTK. 2 HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJA (HKK) HKK tai vastaava selvitys huoltotoiminnan järjestelyistä vaaditaan kaikilta ansiolentoyrityksiltä (OPS M3-1, OPS T3-5). HKK:n laajuus ja esitystapa voi vaihdella tapauksesta riippuen. Suositeltava HKK:n sisällön jaotus on esitetty liitteessä 1. HKK:n on oltava järjestelmällisesti laadittu. Kirjan jokaiselle sivulle on merkittävä ansiolentoyrityksen nimi, kirjan nimi (HKK), sivunumero, muutosnumero ja voimaantulopäivämäärä. HKK:n sisällöstä ja sen muutoksista vastaa ansiolentoyrityksen huoltotoiminnan johtaja. Huoltotoiminnan johtajan on varmennettava HKK:n jokainen sivu nimikirjaimillaan. 2.1 Jos ansiolentoyritys huoltaa pääasiassa omassa huolto-organisaatiossa koneitaan, edellyttää ilmailuhallitus, että HKK sisältää soveltuvin osin vähintään seuraavat asiat: a) Kuvaus hyväksymismenettelystä, sisällysluettelo, voimassaolevien sivujen luettelo, ajantasallapito-ohjeet, sekä jakeluluettelo. b) Oman huolto-organisaation laajuus, huoltotyön jako oman huoltotoiminnan ja nimettyjen ulkopuolisten huoltajien kanssa sekä teknillisen vastuun jako näiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. c) Ohjeet sellaisten huoltotoiminnan alihankkijoiden käytöstä, joiden kanssa ei ole tehty sopimusta: töiden tilaus-, valvonta-, vastaanotto- ja hyväksymismenettely, kun alihankkijana on IH:n hyväksymä / hyväksymätön yritys. Vakituisesti käytettävät alihankkijat on nimettävä (ks. AIR M13-1, kohta 4.5. tai AIR M13-2 kohta 5.4.). d) Oman huolto-organisaation kuvaus, so. organisaatiokaavio. Organisaatiokaaviosta on käytävä ilmi yhtiön teknillisen ja lentotoiminnallisen osan sekä yhtiön johdon väliset suhteet. Vastuuhenkilöt on nimettävä. e) Tehtäväkuvaukset huoltotoiminnan johtajalle ja muille vastuuhenkilöille. ILL /01

2 2/6 AIR T13-4, f) Selvitys omassa huoltotoiminnassa käytettävistä tiloista. Tilat ilma-alusten säilytystä ja huoltoa varten, huolto- ja korjaustilat, joissa tärkeimmät kiinteät varusteet ovat, sekä varasto- ja toimistotilat (esitettävä esimerkiksi pohjapiirustusten avulla). g) Ohjeet huoltotöiden kirjauksesta ja selvitys mahdollisesta teknisestä kirjanpitojärjestelmästä. h) Ohjeet vikojen käsittelystä ja raportoinnista; ilmailuhallitukselle lähettävät vikailmoitukset, yrityksen sisäiset vikaraportit. i) Ohjeet käyntiaika- ja vikatietojen toimittamisesta vastuulliselle korjaamolle tai huolto-organisaatiolle. j) Selvitys käytössäolevasta tarkastusjärjestelmästä ja luettelo voimassaolevista tarkastusohjeista. (ks. esim. AIR M13-1, kohta 4.6. tai AIR M13-2, kohta 5.5.). k) Luettelo henkilöistä, joilla on oikeus kuitata huolto-, korjaus- ja/tai tarkastustoimenpiteitä. Luettelo sisältää asianomaisten henkilöllisyyden, pätevyysalueen sekä tarkastusleiman numeron tai vastaavan (esim. nimikirjoitus). Luetteloon kuuluvat myös henkilöt, joilla on erikoiskelpuutuksia, esim. pätevyys hitsaustöiden tekemiseen. Ne ansiolentoyrityksen palveluksessa olevat henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä ilma-alus huolto- ja/tai korjaustoimenpiteiden jälkeen käyttöön lentokelpoisena, on nimettävä ja heidän nimikirjoituksensa on oltava HKK:ssa. l) Ohjeet tarvittavien käsikirjojen, ohjeiden, määräysten ym. hankinnasta, seurannasta, jakelusta, esilläpidosta, toimeenpanosta ja ajantasallapidosta. Revisiopäivämäärillä varustettu luettelo käytössä olevista huolto-ohjeista jokaista toiminnassa käytettävää konetyyppiä varten, tai viittaus konetyyppiä koskevaan yrityksen laatimaan erilliseen huoltotoimintakäsikirjaan (HTK). m) Sisäisen koulutuksen suuntalinjat. 2.2 Jos ansiolentoyritys teettää suuren osan huoltotoimenpiteistä ulkopuolisessa korjaamossa tai huoltoyrityksessä tämän kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen, voidaan edellisessä kohdassa (2.1) esitettyjä vaatimuksia lieventää. HKK:ssa on esitettävä tällöin vähintään: a) Kuten 2.1 a). b) Huoltosopimuksen sisältö. c) Vastuuhenkilöt ja tehtäväkuvaukset. d) Ohjeet käyntiaika- ja vikatietojen toimittamisesta vastaavalle huoltoyritykselle tai korjaamolle. e) Muut ohjeet, jotka ovat tarpeen huoltotoiminnan johtamisen ja häiriöttömyyden ylläpitämiseksi Huolto-organisaation käsikirjan liitteinä voidaan esittää oleelliset toimintaan liittyvät asiakirjat ja sopimukset, esim: - Luettelo huoltotoiminnan pysyväisohjeista. - Huoltosopimukset ulkopuolisten huoltajien kanssa. - Selvitykset tai sopimukset huoltotilojen käyttöoikeudesta. - Luettelo tarkkuutettavista työ- ja mittavälineistä. - Luettelo koneyksilöistä, joita huolletaan HKK:n kuvaamassa organisaatiossa. Tyyppikohtaiset päivätarkastus-, huolto-, koekäyttö- ja koelentolistat koneille, joita varten ei ole erillistä HTK:aa. 2.4 Huolto-organisaation käsikirjan hyväksyminen HKK lähetetään kahtena kappaleena, varustettuna ansiolentoyrityksen huoltotoiminnan johtajan allekirjoituksella, ilmailuhallitukselle hyväksymistä varten. Mahdollisten korjausten jälkeen ilmailuhallitus palauttaa toisen käsikirjoista hyväksymismerkinnöin varustettuna, toisen kappaleen jäädessä ilmailuhallituksen käyttöön. Hyväksymismerkinnät tehdään voimassaolevien sivujen luettelon jokaiselle sivulle.

3 AIR T13-4, /6 Käsikirjan muutokset hyväksytään vastaavalla tavalla, kuitenkin siten, että voimassaolevien sivujen luettelo lähetetään ilmailuhallitukselle kahtena kappaleena, ja muut muutossivut vain yhtenä kappaleena. 3 HUOLTOTOIMINTAKÄSIKIRJA (HTK) Ilmailumääräykset (esim. AIR M2-1, AIR M4-1, OPS M3-1, OPS T3-5) vaativat, että ansiolentoyrityksellä on määrätyissä tapauksissa oltava ilmailuhallituksen hyväksymä huoltotoimintakäsikirja (HTK). HTK:ssa ansiolentoyritys selvittää konetyyppikohtaiseen huoltotoimintaan liittyvät asiat ensisijaisesti toimintaohjeeksi henkilökunnalleen, toisaalta huoltotoiminnan järjestelyjen hyväksymistä varten ilmailuhallitukselle. Ilma-aluksen omistaja tai käyttäjä voi laatia ja hyväksyttää HTK:n, vaikka ilmailumääräykset eivät sitä edellytäkään ja täten saada käyttöönsä omiin olosuhteisiinsa paremmin soveltuvan huoltojärjestelmän. Ansiolentoyritykselle, joka toimii hyväksytyn HTK:n mukaisesti, voi ilmailuhallitus harkintansa mukaan hyväksyä huoltojärjestelmän, joka poikkeaa ilmailumääräysten ja/tai ilmailuvälinevalmistajien huoltovaatimuksista. Edellytyksenä on kuitenkin, että poikkeamiin on esitetty hyväksyttävät perusteet ja että riittävät edellytykset aiotulle toiminnalle ovat olemassa. Poikkeukset perusteluineen on erikseen esitettävä ilmailuhallituksen hyväksyttäviksi ennen niiden julkaisemista HTK:ssa. Suositus. - HTK voidaan sisällyttää osaksi HKK:aa, varsinkin jos yritys käyttää toiminnassaan harvoja konetyyppejä. Jos konetyyppejä on monta, saattaa olla parempi laatia jokaiselle tyypille oma erillinen HTK. 3.1 Huoltotoimintakäsikirjan sisältö HTK:n on oltava järjestelmällisesti laadittu. Kirjan jokaiselle sivulle on merkittävä ansiolentoyrityksen nimi, kirjan nimi (HTK), sivunumero, muutosnumero ja voimaantulopäivämäärä. HTK:n sisällöstä ja sen muutoksista vastaa ansiolentoyrityksen huoltotoiminnan johtaja, jonka on varmennettava HTK:n jokainen sivu nimikirjaimillaan. Ilmailuhallitus edellyttää, että HTK sisältää vähintään seuraavat asiat: a) Konetyypin yleiskuvaus ao. varustuksessa. b) Tyyppikohtainen huoltojärjestelmä ja sen asettamat tekniset vaatimukset: määräaikaishuollot, päivä-, välilasku-, vuosi- ja erityistarkastukset, perushuollot ja -korjaukset (sekä koneelle että moottoreille, potkureille ja muille laitteille). Edellämainittuja koskevat aikamääreet ja toimenpiteiden tekijät. c) Luettelo tyyppikohtaista huoltoa koskevista määräyksistä lähdetietoineen: ilmailuvälinevalmistajien huolto- ja korjausohjeet, muiden käyttäjien ohjeet, sekä omiin kokemuksiin perustuvat ohjeet. d) Vika- ja luotettavuusseuranta. e) Tyyppikohtaiset päivätarkastus-, huolto-,. koekäyttö- ja koelentolistat, joita ansiolentoyrityksen oma huolto-organisaatio omassa huoltotoiminnassaan käyttää. f) Luettelo koneyksilöistä, joita huolletaan HTK:n mukaisesti. 3.2 HTK:n hyväksyminen HTK hyväksytään vastaavalla tavalla kuin HKK (ks. kohta 2.4.). HTK voidaan hyväksyttää joko osana HKK:aa tai erillisenä.

4 4/6 AIR T13-4, Liite 1 Liite 1 Suositeltava HKK:n sisällön jaottelu O. Etulehti: Oy Ansiolentoyritys Ab (Ansiolentoyrityksen osoite ja puhelinnumero) Huolto-organisaation käsikirja (HKK)/ Huoltotoimintakäsikirja (HTK) OSA I: HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJA 1. Yleistä - sisällysluettelo - voimassaolevien sivujen luettelo (varustettuna huoltotoiminnan johtajan allekirjoituksella) - hyväksymismenettely, myös muutosten osalta - ajantasallapito-ohjeet (muutospalvelu) - jakelu 2. Huoltotoiminnan järjestäminen - oman huoltotoiminnan laajuus - huoltotoimenpiteiden sekä teknillisen vastuun jako ulkopuolisten huoltajien kanssa - ohjeet käyntiaika- ja vikatietojen toimittamisesta vastuulliselle korjaamolle tai huolto-organisaatiolle - ohjeet huoltotoiminnan alihankkijoiden käytöstä 3. Organisaatio ja vastuuhenkilöt - ansiolentoyrityksen organisaatio - vastuuhenkilöt tehtävittäin - henkilökunta 4. Tehtäväkuvaukset - yksilöity tehtäväkuvaus jokaiselle omaan organisaatioon kuuluvalle tehtävälle, joka liittyy huoltotoimintaan tai lentokelpoisuuden valvontaan. 5. Tilat ja varustus - huolto-, toimisto- ja varastotilat varusteineen. 6. Toimenpiteiden kirjaus ja kuittaus - kuvaus teknillisten toimenpiteiden kirjaus- ja kuittausmenettelystä eriteltynä, esim. ennakoidun huoltotoiminnan ja ennakoimattoman huoltotoiminnan (vikojen korjaukset) osalta erikseen - vikaraportoinnin ohjeet - kuittausoikeudet yrityksen oman henkilökunnan osalta eriteltyinä - erikoisoikeudet yrityksen oman henkilökunnan osalta eriteltyinä - nimikirjoitusnäytteet 7. Tarkastustoiminta - kuvaus käytössä olevasta tarkastusjärjestelmästä - luettelo tarkastusohjeista - tarkastus- ja laadunvalvontatehtäviä suorittava henkilökunta erityistehtävineen 8. Ohjetoiminta - käsikirjojen, ohjeiden ja määräysten hankinta, laatiminen ja seuranta. - ohjeiden jakelu, toimeenpano, esilläpito ja ajan tasalla pito, erityisesti huoltotoimenpiteitä tekevän kannalta - ohjeiden noudattamisen valvonta - tyyppikohtaiset ohjekirjaluettelot (varustettuna revisiopäivämäärin) (voidaan viitata myös HTK:aan) 9. Sisäinen koulutus ja tiedotustoiminta - periaatteet ja käytännön toteutus; tyyppikoulutus OSA II: HUOLTOTOIMINTAKÄSIKIRJA (T)

5 Liite 1 AIR T13-4, /6 Jokaiselle konetyypille (joille HTK vaaditaan): - konetyypin yleiskuvaus - tyyppikohtainen huoltojärjestelmä - ohjekirjallisuusluettelo (varustettuna revisiopäivämäärin) - vika- ja luotettavuusseuranta - tyyppikohtaiset päivätarkastus-, huolto-, koekäyttö- ja koelentolistat, joita ansiolentoyrityksen oma huolto-organisaatio omassa huoltotoiminnassaan käyttää - luettelo koneyksilöistä, joita HTK koskee Liitteet - ks. AIR T13-4 kohta 2.3

6 6/6 AIR T13-4, Liite 2 Liite 2 Käsikirjan jokaiselle sivulle merkittävät tiedot Sekaannuksien välttämiseksi on HKK:n ja HTK:n jokaiselle sivulle merkittävä ansiolentoyrityksen nimi, kirjan nimi, sivunumero, muutosnumero, voimaantulopäivämäärä ja huoltotoiminnanjohtajan varmennus. Ilmailuhallitus suosittelee esim. allaolevan mallin mukaisen otsikkoalueen käyttämistä jokaisen sivun ylälaidassa. Sivu 12 Oy Ansiolento- HKK Muutos 3 yritys Ab Pvm Hyväksynyt ** ** Ansiolentoyrityksen huoltotoiminnanjohtajan nimikirjaimet