Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos

2 2

3 SISÄLTÖ 1 TEKNISEN SUUNNITTELUN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA.3 2 SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Toimistopalvelut, 10 ov Tekninen suunnittelu, 20 ov TEKNISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Rakennustekninen suunnittelu, 30 ov Konetekninen suunnittelu, 30 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Elementtirakentaminen, 10 ov Korjausrakentaminen, 10 ov Puurakentaminen, 10 ov Teräsrakentaminen, 10 ov Tilasuunnittelu, 10 ov Yhdyskuntatekninen suunnittelu, 10 ov Automaatio, 10 ov CAD/CAM-tekniikka, 10 ov Laitossuunnittelu, 10 ov Talotekninen suunnittelu, 10 ov Erikoisrakenteiden suunnittelu, 10 ov Julkaisutekniikka, 10 ov Laitteiden ja ohjelmien ylläpito, 10 ov Projektinhallinta, 10 ov D-mallintaminen ja visualisointi, 10 ov Tietomallintaminen, 10 ov Työmaatekniikka, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov (yhteiset opinnot) Lukio-opinnot, 0 10 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT)

4 4.5.1 Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa OPINNÄYTE AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov, TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 16 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov Vieras kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 4 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, 4 ov Vieras kieli, 4 ov Matematiikka, 4 ov Fysiikka ja kemia, 4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 4 ov Liikunta, 4 ov Terveystieto, 4 ov Taide ja kulttuuri, 4 ov Ympäristötieto, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 ov VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Kieliopin ja sanaston kertauskurssi, 1 ov Ammattisuomi, 1 ov LIITTEET SUUNNITTELUASSISTENTITN PERUSTUTKINNON TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

5 1 TEKNISEN SUUNNITTELUN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Teknisen suunnittelun alan tuotoksia näemme kaikkialla yhteiskunnassa. Alan ammattilaiset tuottavat malleja, suunnitelmia ja dokumentteja, joiden avulla voidaan rakentaa uusia sekä ylläpitää ja saneerata olemassa olevia rakennus-, LVI-, sähkö-, kone-, ja infra-alan tuotteita. Piirustuksia ja julkaisuja tuotetaan valtion, kaupunkien ja kuntien organisaatioissa sekä yksityisissä rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- ja infra-alan yrityksissä. Tekninen suunnittelu kehittyy nykyteknologian myötä, mikä vaatii laaja-alaista osaamista ja elinikäisen oppimisen taitoja. Tehtäväkentän lähtökohtana on saada aikaan ihmisen elinympäristöä ja elinehtoja parantavaa rakentamista ja ympäristöystävällisiä teknisiä suunnitelmia. Suunnittelualan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, kannattavuus, tuottavuus, palvelujen ja tuotteiden korkea laatu sekä ammattitaidon ja toisen työn arvostaminen, vastuu henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä ekologinen ja yhteiskunnallinen vastuu. Uudistuva työelämä vaatii vastuullisuuden ohella työhön sitoutumista sekä työ- ja toimintakykyisyyttä. Työ on tiimityötä ja yhdessä tekemistä, joka vaatii sosiaalista kyvykkyyttä. Tuotantoprosessin tiedonkulku paranee ja virheet vähenevät, kun perinteisestä suunnittelusta siirrytään tietomallipohjaiseen tiedonsiirtoon. Sen avulla hallitaan entistä paremmin tuotteiden koko elinkaaren aikana tarvittavat tiedot. Täyden hyödyn saaminen tietomallintamisesta edellyttää, että suunnittelualan kaikki osapuolet tiedostavat sen edut ja osallistuvat sen kehittämiseen. Suunnitteluassistentin työ on osa teknisen suunnittelun alan laajaa ja monipuolista tehtäväkenttää. Suunnitteluassistentti työskentelee aina muiden alaan liittyvien työntekijöiden kanssa. Ammatti edellyttää yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä, vastuullista ja itsenäistä työskentelykykyä, hahmotuskykyä, työn suunnittelu- ja järjestelytaitoa, johdonmukaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä, valmiutta ammattitaidon ylläpitämiseen sekä halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Suunnitteluassistentti hyödyntää kielitaitoaan kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä. Suunnitteluassistentti on henkilö, joka kokoaa ja tuottaa ryhmän suunnitteludokumentteja, jotka mahdollistavat tuotteen kulun raaka-aineista asiakkaan käyttöön kaikkine käyttö- ja 5

6 huolto-ohjeineen. Hän huolehtii siitä, että oikeat dokumentit ovat saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Suunnitteluassistentti osaa myös erilaisia toimistotehtäviä ja asiakaspalvelua sekä osallistuu laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon. Hän on työhönsä motivoitunut ja toimii joustavasti sekä innovatiivisesti uusissa ja erilaisissa työelämän tilanteissa. Suunnitteluassistentit toimivat yksityisissä, kaupunkien ja kuntien sekä valtion suunnittelutoimistoissa piirtäjinä, suunnitteluavustajina, dokumentoijina ja nuorempina suunnittelijoina. He työskentelevät myös rakennus-, LVI-, sähkö- ja kone- ja infra-alan piirustuksia ja julkaisuja tuottavissa tai käyttävissä yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Suunnittelun yhteiskunnallisina päämäärinä ovat korkea laatu, terveellisyys, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä arvopäämääriä ovat viihtyvyys, ympäristöystävällisyys, esteettisyys ja perinteiden vaaliminen ja ekologisen kulttuurin kehittäminen sekä ympäristöä ja raaka-aineita säästävät tekniset ratkaisut. Suunnittelualalla verkostoituminen ja monikansallisissa työyhteisöissä tiimityössä toimiminen perustuu kanssaihmisten kunnioittamiseen, toisen työn, perinteiden ja kulttuuriympäristön tuntemiseen ja arvostamiseen sekä tasa-arvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Kannattava ja tehokas toiminta edellyttää kaikissa toimintaympäristöissä yrittäjyyttä, yritteliäisyyttä ja elinikäisen oppimisen arvostamista. Ympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvointiin panostaminen, teknologian kehittyminen yleisesti ja alakohtaisesti sekä kansainvälistyminen asettavat alalle jatkuvia haasteita. 2 SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Suunnitteluassistentin perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset ammatilliset perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa alan avustavissa 6

7 työtehtävissä erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät liittyvät teknisen suunnittelun mallintamiseen, tuotemallien yhdistelyyn ja siirtämiseen, piirustusten ja dokumenttien tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen, tuotteiden markkinointiin ja mainontaan nykyteknologian tarjoamin keinoin. Tutkinnon suorittaneen työtehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu ja osallistuminen laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon. Suunnitteluassistentin perustutkinto antaa perusvalmiudet ammattitaidon kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään. Teknisen suunnittelun alan osaaja tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti ja suorittaa työnsä mahdollisimman laadukkaasti. Hän osaa tehdä työnsä suunnitelmien ja dokumenttien pohjalta ja tuntee tuotteen elinkaaren asettamat vaatimukset. Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittanut osaa lukea, tulkita, mallintaa ja tehdä tekniseen suunnitteluun liittyviä dokumentteja. Hänellä on alan tehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet ja fysiikan perustiedot sekä monipuoliset tekniset perusvalmiudet käyttää alan teknisiä laitteita. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä teknisen suunnittelun alan yrityksissä suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittanut toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaisee näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen. Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittanut osaa huolehtia omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hän tietää ammattinsa fyysiset ja psyykkiset terveysvaarat ja osaa ennaltaehkäistä niitä. Hän osaa huolehtia työturvallisuudesta. Ympäristötietoisuus teknisen suunnittelun alalla edellyttää alan osaajilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista ja kestävän kehityksen periaatteista sekä eri ratkaisujen energiataloudellisuudesta. Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittanut osaa keskustella materiaalin tai tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista. Tietotekniikassa ja automaatiojärjestelmien hallinnassa suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittaneella on riittävät taidot tehtävistä suoriutumiseen. 7

8 Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita. Kansainvälisen teknisen suunnittelun alan osaajan taitoja ovat oman ammatin lisäksi yhden vieraan kielen hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukautuminen oman ammatin lisäksi. Suunnitteluassistentin perustutkinnossa opiskelija valmistuu suunnitteluassistentiksi. Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tai hankittuaan työkokemusta suorittaa ammattitutkinnon. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 2.2 SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN SUUNNITTELUASSISTENTIN perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Näyttötutkinnossa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 4. Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssä oppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Toimistopalvelut, 10 ov Tekninen suunnittelu 20 ov 4.2 Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Valittava yksi osa Rakennustekninen suunnittelu, 30 ov Konetekninen suunnittelu, 30 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Toimistopalvelut Tekninen suunnittelu 4.2 Teknisen suunnittelun osaamisala, suunnitteluassistentti Valittava yksi osa Rakennustekninen suunnittelu Konetekninen suunnittelu 8

9 Valittava yhteensä 30 ov kohdista Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Elementtirakentaminen, 10 ov Korjausrakentaminen, 10 ov Puurakentaminen, 10 ov Teräsrakentaminen, 10 ov Tilasuunnittelu, 10 ov Yhdyskuntatekninen suunnittelu, 10 ov Automaatio, 10 ov CAD/CAM-tekniikka, 10 ov Laitossuunnittelu, 10 ov Talotekninen suunnittelu, 10 ov Erikoisrakenteiden suunnittelu, 10 ov Julkaisutekniikka, 10 ov Laitteiden ja ohjelmien ylläpito, 10 ov Projektinhallinta, 10 ov D-mallintaminen ja visualisointi, 10 ov Tietomallintaminen, 10 ov Työmaatekniikka, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 0-10 ov Valittava kolme osaa 4.3 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Elementtirakentaminen Korjausrakentaminen Puurakentaminen Teräsrakentaminen Tilasuunnittelu Yhdyskuntatekninen suunnittelu Automaatio CAD/CAM-tekniikka Laitossuunnittelu Talotekninen suunnittelu Erikoisrakenteiden suunnittelu Julkaisutekniikka Laitteiden ja ohjelmien ylläpito Projektinhallinta D-mallintaminen ja visualisointi Tietomallintaminen Työmaatekniikka Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Rakennusteknisen suunnittelun valinnut voi valita 4.4 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov 9

10 4.4.3 Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov 4.5 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista 4.5 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakollis et Valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0 4 ov Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli ruotsi Toinen kotimainen kieli 1 ov 0 4 ov 1 ov 2 ov 10

11 suomi Vieras kieli 2 ov 0 4 ov Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3 ov 0 4 ov 2 ov 0 4 ov 1 ov 0 4 ov Liikunta 1 ov 0 4 ov Terveystieto Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 ov 1 ov 0 4 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto 0 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0 4 ov Etiikka 0 4 ov Kulttuurien tuntemus 0 4 ov Psykologia 0 4 ov 11

12 5.2.7 Yritystoiminta 0 4 ov 16 ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä suunnitteluassistentin perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. 12

13 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Oppilaitoksessa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Lukuvuosi on jaettu viiteen yhtä pitkään jaksoon. Yhdessä jaksossa opiskelija suorittaa kahdeksan opintoviikon opinnot. Perusopetuksesta suoraan tulevilla opiskelijoilla kolmeen vuoteen sisältyy sekä ammatillisia että ammattitaitoa täydentäviä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Opiskelijat suorittavat kaikille pakollisten tutkinnon osien lisäksi joko rakennusteknisen suunnittelun tai koneteknisen suunnittelun opinnot sekä kolme 10 opintoviikon laajuista valinnaista tutkinnon osaa. Koneteknisen suunnittelun valinneet opiskelijat suorittavat opintonsa pääasiassa työssäoppimalla. Kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta oppilaitoksessa järjestetään yksi 10 ov:n tutkinnon osa kokonaan ja muista osista 2:n opintoviikon laajuisia opintoja ryhmän yhteisten valintojen mukaan. Pääsääntöisesti valinnaiset opinnot 13

14 suoritetaan työssäoppimalla eli 8 opintoviikkoa/ tutkinnonosa. Opinnäytteen opiskelijat tekevät valitsemastaan tutkinnon osasta. Opinnäyte vastaa 2: ov:n opintoja. Ammatillisia opintoja voi täydentää suorittamalla vapaasti valittavia opintoja työssäoppimalla. Tutkinnon ammatillisen osan 90 ov muodostuminen ja työssäoppimisen määrä perusopetuksesta suoraan tulevilla opiskelijoilla. esim.1 Tutkinnon osa Suoritusvuosi Työssäoppimisen määrä Työssäoppimisen aikataulu Ammatillinen tutkinnon osa Toimistopalvelut 10ov lukuvuosi 1 4 ov 1. vuosi / 5. jakso Tekninen suunnittelu 20ov lukuvuosi 1 - Rakennustekninen suunnittelu 30ov lukuvuosi 2 8 ov 2. vuosi / 3. jakso Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 3D-mallintaminen ja visualisointi 10 ov lukuvuosi 3 - Elementtirakentaminen 10 ov. lukuvuosi 3 8 ov 3.vuosi / 4. jakso Teräsrakentaminen 10 ov. lukuvuosi 3 8 ov 3. vuosi / 5. jakso Tutkinnon ammatillisen osan 90 ov muodostuminen ja työssäoppimisen määrä perusopetuksesta suoraan tulevilla opiskelijoilla. esim.2 Tutkinnon osa Suoritusvuosi Työssäoppimisen määrä Työssäoppimisen aikataulu Ammatillinen tutkinnon osa Toimistopalvelut 10ov lukuvuosi 1 4 ov 1. vuosi / 5. jakso Tekninen suunnittelu 20ov lukuvuosi 1 - Rakennustekninen suunnittelu 30ov lukuvuosi 2 8 ov 2. vuosi / 3. jakso Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Tietomallintaminen 10 ov lukuvuosi 3 - Korjausrakentaminen 10 ov lukuvuosi 3 8 ov 3.vuosi / 4. jakso 14

15 Tilasuunnittelu 10 ov. lukuvuosi 3 8 ov 3. vuosi / 5. jakso Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat opiskelevat ammatillisia opintoja yhdessä jaksossa yleensä 6 ov sekä 2 ov lukio-opintoja. Työssäoppimisjaksoilla opiskellaan ammatillisia opintoja 8 ov. Tutkinnon ammatillisen osan 90 ov muodostuminen ja työssäoppimisen määrä kaksoistutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. esim.1 Tutkinnon osa Suoritusvuosi Työssäoppimisen määrä Työssäoppimisen aikataulu Ammatillinen tutkinnon osa Toimistopalvelut 10ov lukuvuosi 1 4 ov 1. vuosi / 3. jakso Tekninen suunnittelu 20ov lukuvuosi 1 - Rakennustekninen suunnittelu 30ov lukuvuosi 2 8 ov 2. vuosi / 2. jakso Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 3D-mallintaminen ja visualisointi 10 ov lukuvuosi 3 - Korjausrakentaminen 10 ov lukuvuosi 3 8 ov 3.vuosi / 4. jakso lukio-opintoja 10 ov lukuvuosi 3 Ylioppilailla tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollista suorittaa tutkinto kahdessa ja puolessa vuodessa. Opiskelijat etenevät pääsääntöisesti oman aloitusryhmänsä mukana, mutta heti ensimmäisestä jaksosta alkaen heillä on mahdollisuus suorittaa toisen ja kolmannen vuosikurssin projekteja, joissa ei ole esitietovaatimuksia tai suorittaa opintoja työssäoppimalla. Tutkinnon ammatillisen osan 90 ov muodostuminen ja työssäoppimisen määrä ylioppilailla tai toisen perustutkinnon suorittaneilla. esim.1 15

16 Tutkinnon osa Suoritus-vuosi Työssäoppimisen määrä Ammatillinen tutkinnon osa Työssäoppimisen aikataulu Toimistopalvelut 10ov lukuvuosi 1 4 ov 1. vuosi / 5. jakso Tekninen suunnittelu 20 ov lukuvuosi 1 - Rakennustekninen suunnittelu 30ov lukuvuosi 2 8 ov 2. vuosi / 3. jakso Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Tietomallintaminen 10ov lukuvuosi 3 - Korjausrakentaminen 10 ov lukuvuosi 3 8 ov 3.vuosi / 1-3. jaksot Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta tai lukioopintoja 10 ov osaamisen tunnustaminen Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääsääntöisesti tutkinnon osien lopussa. Suurin osa näytöistä tehdään työssäoppimisjaksojen aikana.. Työssäoppimisen toteuttaminen Opiskelija suorittaa ammatillisia opintoja työssäoppimalla vähintään 20 opintoviikkoa riippuen siitä, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän valitsee. Lisäksi opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia tutkinnon osia enintään 10 opintoviikkoa työssäoppimalla. Työssäoppimisen kokonaislaajuus vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työelämästä saadussa palautteessa ovat toiveena olleet mahdollisimman pitkät työssäoppimisjaksot. Opiskelija voi olla samassa työpaikassa useammallakin työssäoppimisjaksolla, mikäli työssäoppimisen tavoitteet voidaan saavuttaa riittävän monipuolisilla työtehtävillä. Opiskelijaa kannustetaan kuitenkin hankkimaan työkokemusta mahdollisimman monipuolisesti. Ammatillisten opintojen opettaja järjestää työssäoppimisen paikat yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja varmistaa, että työpaikoilla on tarpeellinen työvälineistö sekä 16

17 ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan määrätä opiskelijan vastuullinen ohjaaja. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että työpaikkaohjaajalla on riittävästi aikaa ja resursseja tukea opiskelijaa. Oppilaitos tekee kirjallisen sopimuksen työnantajan kanssa. Sopimukseen kirjataan mm. osapuolten tehtävät, opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt (henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma), mahdollisten poissaolojen korvaaminen sekä opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin järjestäminen. Henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma laaditaan jokaisesta työssäoppimisjaksosta. Työssäoppimisjaksojen suunnittelusta, opiskelijoiden ohjauksesta työpaikoilla ja opiskelijoiden arvioinnista vastaavat ammatillisten opintojen opettaja ja työnantajan henkilökunnastaan nimeämä ohjaaja yhdessä. Ammatillisten opintojen opettaja valvoo työssäoppimisjaksojen sisällön toteutumista viikoittaisilla seurantakäynneillä työssäoppimispaikoilla muun yhteydenpidon lisäksi. Tutkinnon ammatillisten opintojen työssäoppimisjaksoihin sisällytetään näyttö, jolla opiskelija osoittaa jaksolla oppimiensa asioiden hallitseminen ja soveltamisen tutussa työtehtävässä. Näyttötehtävää käytetään hyväksi tutkinnon osan arvioinnissa. Näytön arviointikriteereinä käytetään soveltaen tutkinnon osan arviointikriteereitä. Arviointi suoritetaan työssäoppimisjakson päätyttyä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteisessä palaverissa, jolloin myös opiskelija pääsee arvioimaan omaa oppimistaan ja työtehtävien suoritustaan. Näin parannetaan opiskelijan kykyjä arvioida itseään ja lisätään elinikäisen oppimisen valmiuksia. 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 17

18 4.1.1 Toimistopalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hakea tietoa eri tietolähteistä arkistoida ja tallentaa asiakirjoja ja dokumentteja käyttää toimisto-ohjelmia tehdessään asiakirjoja ja dokumentteja skannata asiakirjoja ja dokumentteja ja tallentaa ne oikeassa muodossa oikeaan paikkaan kuvata digikameralla, siirtää ja tallentaa tiedostot oikeassa muodossa oikeaan paikkaan muokata digikuvia hoitaa projektin projektipankkia tai muuta projektitietojärjestelmää hoitaa toimistopalveluja, esimerkiksi lähetyksiä, kopiolaitosyhteyksiä ja vastaanottaa asiakkaan järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia työyhteisössä, esimerkiksi tiimikokouksia, asiakasneuvotteluita palvella asiakkaita työskennellä huolehtien tietoturvallisuudesta ja noudattaen salassapito-ohjeita toimia ympäristöystävällisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita noudattaa työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita huolehtia työkyvystään ja työviihtyvyydestään ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaatiorakenteen Toteuttamissuunnitelma Projekti Laajuus Luku- Jakso Ammattitaitoa täydentävä ov vuosi tutkinnon osa Toimistoohjelmat ja asiakirjahallinto 3 ov 1 3 ja 4 Äidinkieli 2, Matematiikka 3 18

19 Projektitietojen käsittely Työyhteisö ja sen toimivuus Käytännön toimistotekniset työt 2 ov ov ov 1 5 Tieto- ja viestintätekniikka 2, 1 ov Toimisto-ohjelmat ja asiakirjahallinto, 3 ov Sisältö toimisto-ohjelmien soveltava käyttö asiakirjojen laatiminen oheislaitteiden käyttö, kuten digikuvaus. skannaus tulostusohjeiden noudattaminen ohjelmien välinen tiedonsiirto ja yhteensopivuus, soveltaminen tietoturvallisuus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana käydään tutustumassa paikallisiin kopiolaitoksiin. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. otetaan huomioon myös mm. oppimistehtävät, ATK-ajokorttikokeet, esitelmät ja portfoliot opiskelijan itsearviointi arviointikeskustelu 19

20 Projektitietojen käsittely, 2 ov Sisältö tietojenkäsittelyn ja dokumentoinnin periaatteet suunnitteluprosessin ymmärrys kopiolaitosyhteydet / projektipankki kansiorakenne ja tiedostojen sijainti arkistointi asiakirjojen jakelu Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana tutustutaan projektipankkeja ylläpitäviin yrityksiin sekä suunnittelutoimistojen kansiorakenteeseen. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Työyhteisö ja sen toimivuus, 1 ov Sisältö työajat työyhteisön toimintatapa ja työajanseuranta työterveys ja ergonomia työturvallisuus työn laatu, kustannusvaikutus asiakaspalvelu ja yrittäjyys ympäristöystävällisyys 20

21 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana tutustutaan yrityksiin tai yrityksistä käydään oppilaitoksessa kertomassa yrittäjyydestä. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projektia arvioidaan harjoitustöiden perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Käytännön toimistotekniset työt, 4 ov Sisältö työaikojen noudattaminen toimistopalveluihin osallistuminen asiakaspalveluun osallistuminen arkistointi ja postitus kestävän kehityksen huomioiminen toimistotöissä pienimuotoisten piirustusten muokkaaminen tai tuottaminen ohjeiden mukaantyöterveys ja ergonomia työturvallisuuden noudattaminen Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan työssäoppimalla. Oppimisen arviointi Projekti arvioidaan tehtyjen työpäiväkirjojen, oppimistehtävien ja jatkuvan näytön perusteella. Työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiskelijan oppimista 21

22 työssäoppimispaikalla. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Osaamisen arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee ohjattuna valitsee tilanteeseen valitsee tilanteeseen tilanteeseen tarkoituksenmukaisen parhaiten soveltuvan sopivan työmenetelmän ja työmenetelmän ja työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän välineet taloudellisen välineet lopputuloksen ja laadukkaan hyväksyttävän saamiseksi lopputuloksen lopputuloksen saamiseksi saamiseksi suunnittelee omaa suunnittelee omaa suunnittelee omaa työtään annettujen työtään annettujen työtään annettujen lähtötietojen lähtötietojen ja lähtötietojen ja mukaisesti yrityksen yrityksen toimintatavan toimintatavan mukaisesti mukaisesti sekä asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen annetun aikataulun puitteissa hakee ja kerää hakee ja kerää hakee ja kerää 22

23 ohjattuna lähtötiedot lähtötiedot lähtötiedot työtehtäväänsä työtehtäväänsä oma- työtehtäväänsä aloitteisesti useista eri lähteistä Työn tarvitsee selviytyy työtehtävästä selviytyy kokonaisuuden seuraavan ja ennakoi tulevat työtehtävästä hallinta työvaiheen työvaiheet oma- sujuvasti ja ennakoi oivaltamiseen aloitteisesti toimien tulevat työvaiheet ohjausta sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti tallentaa ja arkistoi tallentaa ja arkistoi tallentaa ja arkistoi työnsä työn työnsä työn työnsä oma- edellyttämällä edellyttämällä tavalla aloitteisesti työn tavalla ohjattuna edellyttämällä tavalla Taloudellinen toimii vastuullisesti toimii vastuullisesti toimii vastuullisesti ja laadukas ohjattuna asetettujen asetettujen toiminta asetettujen laatutavoitteiden laatutavoitteiden laatutavoitteiden mukaisesti. mukaisesti ja mukaisesti. kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Työn pyydettäessä ja raportoi ja keskustelee raportoi ja raportointi ohjattuna raportoi työstään keskustelee työn työstään toimeksiantajan vaiheista, toimeksiantajalle kanssa valmistumisesta ja lopputuloksesta oma-aloitteisesti toimeksiantajan kanssa 23

24 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmie n, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Työvälineiden ja materiaalin hallinta Tilaisuuksien järjestäminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee asiakirjoja ja tekee asiakirjoja, tekee asiakirjoja, dokumentteja dokumentteja ja dokumentteja ja valitsemallaan malleja malleja työmenetelmällä valitsemallaan valitsemallaan ohjeiden mukaisesti työmenetelmällä ja työmenetelmällä ja arvioi sen sopeuttaa omaaloitteisesti soveltuvuutta työn edetessä työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin tekee dokumentteja tekee dokumentteja tekee dokumentteja käytössä olevalla käytössä olevalla valiten tilanteeseen työvälineellä työvälineellä parhaiten ohjeistettuna soveltuvat työvälineet sekä käyttää niitä oikein tulostaa tulostaa selkeät ja tulostaa omaaloitteisesti ohjeistettuna luovutuskelpoiset selkeät selkeät ja dokumentit ja luovutuskelpoiset luovutuskelpoiset tarkoituksenmukais dokumentit dokumentit elle arkkikoolle tarkoituksenmukais tarkoituksenmukais elle arkkikoolle elle arkkikoolle järjestää järjestää järjestää pienimuotoisia pienimuotoisia pienimuotoisia tilaisuuksia tilaisuuksia tilaisuuksia toimien 24

25 Toimistopalveluid en hoitaminen selkeiden ohjattuna selkeiden hoitaa hoitaa toimistopalveluja toimistopalveluja selkeiden selkeiden ohjeiden ohjeistettuna mukaan itsenäisesti hoitaa toimistopalveluja oma-aloitteisesti Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lähtötietojen hyödyntäminen Työyhteisön sovittujen sääntöjen ja ohjeiden tunteminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja lukee ja tulkitsee lukee ja tulkitsee lukee ja annettuja lähtötietoja annettuja lähtötietoja tulkitsee ohjeistettuna itsenäisesti annettuja lähtötietoja huomioi työyhteisön huomioi työyhteisön huomioi omaaloitteisesti säännöt ja ohjeet säännöt ja ohjeet työskentelyssään sekä työskentelyssään sekä työskentelyss toimii opastettuna toimii niiden ään tarvittavat niiden edellyttämällä edellyttämällä tavalla säännöt ja tavalla ohjeet sekä toimii niiden edellyttämällä tavalla käyttää ohjeistettuna käyttää oikeita tekee työnsä oikeita asiakirjamalleja asiakirjamalleja ja omaaloitteisesti ja standardeja standardeja työssään työssään oikeita asiakirjamallej a ja standardeja 25

26 käyttäen ottaa huomioon ottaa huomioon ottaa ohjeistettuna työyhteisön imagon huomioon työyhteisön imagon toimiessaan oma- toimiessaan asiakaspalvelutehtävis aloitteisesti asiakaspalvelutehtävis sä työyhteisön sä imagon toimiessaan asiakaspalvel utehtävissä Tiedostojen osaa hoitaa osaa hoitaa osaa hoitaa käsittely ohjeistettuna projektitiedostojen oma- projektitiedostojen lähettämisen, aloitteisesti lähettämisen, vastaanottamisen ja projektitiedost vastaanottamisen ja arkistoinnin projektin ojen arkistoinnin projektin edellyttämällä tavalla lähettämisen, edellyttämällä tavalla vastaanottami sen ja arkistoinnin projektin edellyttämällä tavalla Kestävän huomioi ohjeiden huomioi kestävän huomioi oma- kehityksen mukaisesti kestävän kehityksen periaatteet aloitteisesti mukaan kehityksen periaatteet työskentelyssään kestävän toimiminen työskentelyssään kehityksen periaatteet työskentelyss ään 26

27 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asennoituu myönteisesti vastaa toimintansa kehittää turvalliseen toimintaan turvallisuudesta ja ottaa toimintaans sekä välttää riskejä huomioon työssään a työssään eikä aiheuta työyhteisön muut turvallisem vaaraa itselleen jäsenet maksi ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet tunnistaa ohjattuna tunnistaa ergonomian tunnistaa ergonomian vaatimukset vaatimukset omassa omaaloitteisesti omassa työssään työssään ergonomia n vaatimukse t omassa työssään huolehtii ohjattuna huolehtii omasta huolehtii omasta työkyvystään ja työkyvystään ja omaaloitteisesti työyhteisön työyhteisön työviihtyvyydestä työviihtyvyydestä omasta työkyvystä än ja työyhteisön työviihtyvyy 27

28 destä Oppiminen ja huomaa ohjattuna huomaa poikkeamat huomaa ongelmanratkai poikkeamat lähtötiedossa ja osaa poikkeamat su lähtötiedossa ja saa kysyä ohjeet tilanteen lähtötiedos ohjeet tilanteen korjaamiseksi sa ja osaa korjaamiseksi esittää ratkaisua tilanteen korjaamise ksi arvioi ohjattuna omaa arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään työtään laatuvaatim usten mukaisesti Vuorovaikutus toimii yhteistyössä toimii yhteistyössä toimii ja yhteistyö erilaisten ihmisten erilaisten ihmisten rakentavas kanssa kanssa ja huomioi -sa toiminnassaan eri yhteistyöss sidosryhmien tarpeet ä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittele e työtään eri sidosryhmi en tarpeiden pohjalta Ammattietiikka noudattaa työaikoja ja noudattaa työaikoja ja noudattaa toimii ohjattuna annettuja työohjeita työaikoja ja työohjeiden mukaisesti annettuja työohjeita 28

29 noudattaa ohjattuna annettuja ohjeita tietosuojasta, tietoturvallisuudesta ja salassapitovelvollisuude sta noudattaa annettuja ohjeita tietosuojasta, tietoturvallisuudesta ja salassapitovelvollisuude sta ja neuvottelee mahdollisist a poikkeamis ta huomioi itsenäisesti tietosuojan ja tietoturvalli suuden merkitykse n ja toimii salassapito velvoitteide n mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Näyttö Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla toimistopalveluihin tekemällä yleisiä toimistotehtäviä ja osallistumalla asiakaspalveluun. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttöympäristö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä näytön yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. 29

30 Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta työmenetelmien hallinta ja työvälineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammattietiikka Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla Tekninen suunnittelu, 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tuotemalleja lukea eri suunnittelualojen suunnitelma-asiakirjoja ja vertailla niitä laatia annettujen lähtötietojen perusteella projektiot ja leikkaukset laatia suunnitelma-asiakirjoja ja tuotemalleja, joista tuottaa piirustuksia ja asiakirjoja noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit laatia tulosteet 30

31 toimia suunnitteluprosessin mukaan sekä tallentaa ja arkistoida työnsä asiakkaan vaatimalla tavalla keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen ammattilaisten kanssa arvioida omaa työsuoritustaan raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Toteuttamissuunnitelma Projekti Laajuus Luku- Jakso Ammattitaitoa ov vuosi täydentävä tutkinnon osa tekninen piirtäminen cad 2d piirtäminen cad 3d mallintaminen rakennusalan cad, pääpiirustukset mallintaminen inventorilla tekniset suunnitelmaasiakirjat ja mallit ajantasapiirustu kset 3 ov 1 1 Matematiikka 1 3 ov 1 1 tieto- ja viestintätekniikka 1 3 ov 1 2 Englanti 1, Äidinkieli 1 3 ov 1 4 Ruotsi 1 2 ov ov 1 2 ja 3 2 ov 1 4 Ympäristötieto, valinnainen 31

32 Tekninen piirtäminen, 3 ov Sisältö piirustuksien lukutaito piirustusmerkinnät, kaikki suunnittelualat ainemerkinnät ja materiaalit mittakaavat ja skaalatikun käyttö piirustusstandardit, piirustusarkit, nimiöt, taulukot normit ja määräykset (RT, ST, LVI-kortistot yms) projektioiden piirtäminen leikkauksien piirtäminen aksonometria / isometria mitoitus viivalajit ja viivan leveydet piirustuksien arkistointi (sähköinen ja manuaalinen) Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana harjoitellaan eri suunnittelualojen piirustuksien tulkintaa ja laatimista. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. 32

33 Cad 2D piirtäminen, 3 ov Sisältö 2D-piirustuksien lukutaito 2D-piirustuksien tekeminen Cad-ohjelmalla ohjelman käyttötarkoitus, käyttöliittymän ja koordinaatiston hallinta piirtämismenetelmät ja piirtokäskyt muokkaustoiminnot taso- yms. asetukset ja mallipiirustukset piirustuksia täydentävät merkinnät; mitoitukset ja tekstit blokit, symbolikirjastot ja viitepiirustukset tulostukset parametrisyys tiedon siirto eri ohjelmien välillä piirustuksien arkistointi Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana harjoitellaan eri suunnittelualojen piirustuksien tulkintaa ja laatimista Cad-ohjelmalla. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Tarvittaessa arvioidaan myös koetehtävällä. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. 33

34 Cad 3D mallintaminen, 3 ov Sisältö 3D-mallien lukutaito 3D-mallien tekeminen Cad-ohjelmalla ohjelman käyttötarkoitus käyttöliittymän ja koordinaatiston hallinta mallinnusmenetelmät; rautalanka-, pinta- ja tilavuusmallinnus mallien muokkaus kohtisuorien projektioiden teko maalista tekstuurien (pintamateriaalien) käyttö valot ja varjot, maisemointi varjostustekniikat, renderöinti tulostukset tiedon siirto eri ohjelmien välillä mallien tallennus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana harjoitellaan erilaisista kappaleista, esineistä, laitteista, kalusteista ja tiloista mallien laatimista Cad-ohjelmalla. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. 34

35 Mallintaminen Inventorilla, 2 ov (Parametrinen mallinnus) Sisältö 3D-mallien tekeminen Inventor-ohjelmalla osamallinnus; luonnokset, perus- ja työpiirteet ja rajoitteet käyttöliittymän ja koordinaatiston hallinta muotopiirteet työpiirustus osamallista ja mitoitukset historia kokoonpanomallinnus ja kokoonpanopiirustukset räjäytyspiirustukset projektityöskentely ohjelman soveltuvuus eri suunnittelualoille Inventor studio Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana harjoitellaan eri suunnittelualojen osa- ja kokoonpanomallien laatimista mallinnusohjelmalla. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. 35

36 Rakennusalan Cad ( pääpiirustukset), 3 ov Sisältö rakennusalan Cad-ohjelman perusteet; työympäristö, työkalut, tasot ohjelman käyttötarkoitus symbolit ja symbolikirjastojen käyttö näkymien hallinta ja tulostus rakenteet ja työkalujen asetukset piirustuksien ja mallien lukeminen ja ymmärtäminen määräykset ja normit rakennusluvan vaatimat pääpiirusukset Cad-ohjelmalla tiedon siirto eri ohjelmien välillä piirustuksien arkistointi Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana harjoitellaan eri suunnittelualojen piirustuksien tulkintaa ja laatimista Cad-ohjelmalla. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Tekniset suunnitelma-asiakirjat ja mallit, 4 ov Sisältö eri suunnittelualojen viranomaiset, organisaatiot, lähdeaineistot eri suunnittelualojen määräykset, normit ja turvallisuusohjeet 36

37 lähtötietoaineistot rakennus-, sähkö-, kone- ja LVI-alojen piirustuksien lukutaito ja laatiminen tiedon siirto eri alojen välillä / vaikutus toisen alan suunnitelmiin vierailukäynnit yrityksissä Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana harjoitellaan eri suunnittelualojen piirustuksien tulkintaa ja laatimista Cad-ohjelmalla. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Ajantasapiirustukset 2 ov Sisältö vanhojen piirustuksien lukutaito lähtötietojen kerääminen tiimissä työskentely skannaus piirustuksista mittaaminen; tarkkuus vanhat piirustussymbolit ja rakenteet vanhat merkinnät uusiksi alkuasetukset ajantasapiirustukseen ajantasapiirustuksen laadinta täydentävät merkinnät tulostus piirustusluettelon laadinta 37

38 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Projekti toteutetaan oppilaitoksessa. Projektin aikana harjoitellaan eri suunnittelualojen piirustuksien tulkintaa ja ajantasapiirustuksien laatimista Cad-ohjelmalla. Oppimisen arviointi Oppilaitoksessa projekti arvioidaan harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon mm. oppimistehtävät, esitelmät ja portfoliot. Projektista käydään arviointikeskustelu. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Tiimityöskentelyn osalta käytetään vertaisarviointia. Osaamisen arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee ohjattuna valitsee tilanteeseen valitsee tilanteeseen tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja työmenetelmän ja työmenetelmän ja välineet välineet hyväksyttävän välineet taloudellisen hyväksyttävän lopputuloksen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi lopputuloksen saamiseksi saamiseksi suunnittelee omaa suunnittelee omaa suunnittelee omaa 38

39 työtään annettujen lähtötietojen mukaisesti työtään annettujen lähtötietojen ja määräysten mukaisesti työtään annettujen lähtötietojen ja määräysten mukaisesti sekä asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen annetun aikataulun puitteissa hakee ja kerää ohjattuna lähtötiedot työtehtäväänsä hakee ja kerää lähtötiedot työtehtäväänsä hakee ja kerää lähtötiedot työtehtäväänsä omaaloitteisesti useista eri lähteistä Työn kokonaisuuden hallinta tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet omaaloitteisesti toimien selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti tallentaa ja arkistoi työnsä suunnitteluprosessin edellyttämällä tavalla ohjattuna tallentaa ja arkistoi työnsä suunnitteluprosessin edellyttämällä tavalla tallentaa ja arkistoi työnsä omaaloitteisesti suunnitteluprosessin edellyttämällä tavalla Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Työn raportointi pyydettäessä ja raportoi ja keskustelee raportoi ja 39

40 ohjattuna raportoi työstään toimeksiantajalle työstään toimeksiantajan kanssa keskustelee työn vaiheista, valmistumisesta ja lopputuloksesta omaaloitteisesti toimeksiantajan kanssa Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmie n, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Työvälineiden ja materiaalin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja laatii suunnitelmaasiakirjoja laatii suunnitelma- laatii suunnitelma- ja asiakirjoja ja asiakirjoja ja tuotemalleja tuotemalleja tuotemalleja valitsemallaan valitsemallaan valitsemallaan työmenetelmällä työmenetelmällä ja työmenetelmällä ja ohjeiden mukaisesti arvioi menetelmän sopeuttaa omaaloitteisesti soveltuvuutta työn edetessä työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin laatii suunnitelmaasiakirjoja laatii suunnitelma- valitsee tilanteeseen ja asiakirjoja ja parhaiten soveltuvat tuotemalleja käytössä tuotemalleja käytössä työvälineet olevalla työvälineellä olevalla työvälineellä laatiessaan ohjeiden mukaisesti suunnitelmaasiakirjoja ja tuotemalleja sekä käyttää niitä oikein tulostaa ohjeiden tulostaa selkeät ja tulostaa omaaloitteisesti mukaisesti selkeät ja luovutuskelpoiset selkeät ja 40

41 luovutuskelpoiset suunnitelma-asiakirjat tarkoituksenmukaisell e arkkikoolle suunnitelma-asiakirjat tarkoituksenmukaisell e arkkikoolle luovutuskelpoiset suunnitelma-asiakirjat tarkoituksenmukaisell e arkkikoolle Arvioinnin kohde 3.Työn perustana olevan tiedon hallinta Lähtötietojen hyödyntäminen Lainsäädännön, viranomaismääräysten, normien ja ohjeiden tunteminen Piirustusstandardien ja ainemerkintöjen tunteminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja lukee ja tulkitsee lukee ja tulkitsee lukee ja tulkitsee annettuja lähtötietoja annettuja lähtötietoja itsenäisesti ohjattuna annettuja lähtötietoja lukee ja vertailee eri lukee ja vertailee eri lukee ja vertailee suunnittelualojen suunnittelualojen oma-aloitteisesti eri suunnitelmia suunnitelmia suunnittelualojen ohjattuna suunnitelmia huomioi määräykset huomioi määräykset etsii oma-aloitteisesti työskentelyssään ja työskentelyssään ja työtehtävässä toimii opastettuna toimii niiden tarvittavat niiden edellyttämällä edellyttämällä määräykset ja ohjeet tavalla tavalla ja toimii niiden edellyttämällä tavalla käyttää ohjeiden käyttää oikeita laatii työnsä mukaisesti oikeita ainemerkintöjä ja itsenäisesti ainemerkintöjä ja piirustusstandardeja piirustusstandardien piirustusstandardeja työssään mukaan oikeita työssään ainemerkintöjä käyttäen laatii ohjeiden laatii työlleen laatii itsenäisesti mukaisesti työlleen standardien ja työlleen standardien standardien ja määräysten ja määräysten määräysten mukaiset mukaiset mukaiset tulostusasetukset tulostusasetukset 41