Eeva Saarenpää - Mendes OPISKELIJAVAIHTO - KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eeva Saarenpää - Mendes OPISKELIJAVAIHTO - KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA VUOSINA 2007-2008"

Transkriptio

1 Eeva Saarenpää - Mendes OPISKELIJAVAIHTO - KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA VUOSINA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Aika Huhtikuu 2009 Tekijä/tekijät Eeva Saarenpää Mendes Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn nimi Opiskelijavaihto Keski Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia vuosina Työn ohjaaja Eija Lappalainen Työelämäohjaaja Katarzyna Jankowska Sivumäärä Globalisoituneessa maailmassa ja yhtenevässä Euroopassa opiskelijat haluavat yhä useammin sisällyttää opintoihinsa ulkomailla suoritettuja opintoja tai työharjoittelujaksoja. Myös nykyiset työmarkkinat tarvitsevat enenevässä määrin kielitaitoisia henkilöitä, jotka ovat myös kansainvälisten taitojen osaajia. Ammattikorkeakoulun opetusohjelmissa on huomioitu työmarkkinoiden tarve ja oppilaitoksen systemaattisten kehitystoimenpiteiden tavoitteina on lisätä opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten kanssa solmittujen sopimusten puitteissa suomalaisten opiskelijoiden suorittamat opinnot ja työharjoittelujaksot eli opiskelijavaihto on näin mukautettu työmarkkinoiden tuleviin haasteisiin. Opinnäytetyössäni tutkin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen avulla Keski Pohjanmaan ammattikorkeakoulun oppilaiden kokemuksia opiskelijavaihdosta vuosina Tutkimuskohteena olivat opiskelijoiden kokemukset ja mielipiteet opiskelijavaihdosta omien kokemuksieni ohella. Opinnäytetyöni tavoitteena on tuoda esille opiskelijavaihtoon liittyviä toimenpiteitä ja valmiuksia, joita vaihtoon aikova opiskelija tarvitsee. Työssäni tuon myös esille tutkimukseni kohteina olleiden opiskelijoiden mielipiteitä ja ehdotuksia Keski Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. Näitä ovat opiskelijavaihdon riittävä rahoitus, opiskelijoiden ja partnerityönantajien koulutus ja sitoutuminen opiskelijavaihtoon sekä opiskelijoiden raportit ja analyysit opiskelijavaihdosta. Asiasanat Kansainvälinen opiskelijavaihto, vaihto opiskelu ja työharjoittelu ulkomailla

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED Date April 2009 Author Eeva Saarenpää SCIENCES Ylivieska unit Mendes Degree programme Travel and Tourism Name of thesis Students experiences of international exchange programme in Central Ostrobothnia University of Applied Sciences in 2007 and 2008 Instructor Eija Lappalainen Supervisor Katarzyna Jankowska Pages In the global world and united Europe students want more and more often to take part in international student exchange programmes and practical trainings during their studies. Moreover, the labour market needs more people who have good language skills but also international skills. The needs of labour market have been taken into account in the degree programmes of university of applied sciences by developing and adding systematically the internationalization of educational programmes. Through signed contracts with cooperative universities abroad the student exchange programmes of Finnish students have been adapted to the future demands of the labour market. In this thesis students experiences of student exchange were examined with the help of qualitative research. The subject was students of Central Ostrobothnia University of Applied Sciences who took part in the student exchange programme in 2007 and In this thesis the goal was to present actions and abilities that are related to the exchange student programme and that are needed by students who plan to take part in this programme. Opinions of students that were examined as well as my own views are also brought up in order to develop the international activities of Central Ostrobothnia University of Applied Sciences. These are sufficient financing of the student exchange programme, training for students and employer partners and their commitment to the student exchange programme as well as students reports and analyses of the student exchange programme. Key words International exchange programme, exchange studies and practical training abroad

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS KÄSITTEEN MÄÄRITTELYT 1 JOHDANTO Kansainvälinen yhteistyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa Kansainvälisten asioiden organisointi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa 1.3 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kansainväliset yhteistyökumppanit Tutkimukseni Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijavaihdosta TUTKIMUSMENETELMÄ Kvalitatiivinen tutkimus Empiirinen tutkimus Tutkimuksen toteutus 9 3 AMMATTIOPINNOT - VAIHTOEHTONA OPISKELIJAVAIHTO Opiskelijavaihto Opiskelijavaihdon edut ja hyödyt Opiskelijavaihtoon - yksin vai yhdessä Opiskelijavaihtoon valmistautuminen Perheen ja ystävien tuki opiskelijavaihtoon aikovalle 14 4 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA Työharjoittelu ulkomailla Vaihto-opiskelu ulkomailla 18 5 TUTKIMUSTULOKSET JA YHTEENVETO TUTKIMUKSESTANI 26 6 LOPPUPÄÄTELMÄT JA EHDOTUKSIA OPISKELIJAVAIHDON KEHITTÄMISEKSI 29 LÄHTEET LIITTEET

5 1 KÄSITTEEN MÄÄRITTELYT Aktiviteetti: Analysoida: toiminta eritellä, tutkia osiin jakamalla, jäsentää Auktoriteetti: tietojensa tai asemansa takia kunnioitettu ja arvostettu henkilö, käskyvaltainen henkilö CIMO: Centre for International Mobility: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO 2009) Globaali: maapallonlaajuinen, yleinen, kaikenkattava Eliminoida: poistaa, sulkea pois Empiirinen tutkimus: kokemusperäinen, perustuu tutkimuskohteen havainnointiin Erasmus: European Action Scheme for the Mobility of University Students: Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille (CIMO 2009) Heterogeeninen: epäyhtenäinen, kirjava, monista aineksista koostuva, sekakoosteinen Hierarkia: (tiukka) arvo- tai valtajärjestys Industrial management: Tuotantotalous; tekniikkaa ja taloutta monipuolisesti sisältävä koulutusohjelma, joka antaa opiskelijalle valmiudet toimia yritysten asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä Informaatio: tieto, tiedotus, tiedottaminen, (järjestelmän) järjestyneisyys; informoida: tiedottaa, antaa tietoa

6 2 Internationalisation at Home (IaH): kotikansainvälistäminen; kotona tapahtuvaa kansainvälisyyden tuntemuksen varhaiskasvatusta Kampus: korkeakoulualue, joka koostuu itse korkeakoulun lisäksi sen lähettyvillä olevista asuntoloista ja muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden Kollegiaalinen: virkaveljien kesken vallitseva tai tehtävä Kommunikoida: viestiä kommunikointi: viestintä Konkretisoida: tehdä yksityiskohtaisemmaksi, havainnollistaa Konsortio: yhdistyksen tapainen organisaatioiden yhteenliittymä, yritysten muodostama yhteistoimintaelin jonkin sellaisen asian ajamiseksi, jonka edistäminen on niiden yhteinen etu Kvalitatiivinen tutkimus: laadullinen, laatua koskeva tutkimus Mentaliteetti: henkinen ominaislaatu, mielenlaatu Mentori: työntekijän (tässä opiskelijan) tukihenkilö, kokenut henkilö antaa opastusta ja tukea kokemattomammalle työtoverille (opiskelijalle) Minimaalinen: ienin, mahdollisimman pieni, erittäin pieni Minimoida: tehdä mahdollisimman pieneksi, tehdä pienemmäksi, pienentää

7 3 Opiskelijavaihto: tutkintovaatimuksiin sisältyvät opinnot ulkomaisessa oppilaitoksessa tai työharjoittelu ulkomailla Orientaatio: suuntautuminen Partneri: kumppani, kanssapelaaja, kaveri Perspektiivi: näkökulma, katsantokanta Portaali: www sivusto (world wide web site), jonka kautta on tarkoitus päästä kätevästi suunnistamaan käyttäjää kiinnostaville sivuille Prosessi: tapahtumakulku kansainvälitymisprosessi Realistinen: todellisuudentajuinen, todellisuuden mukainen Resurssit: voimavarat, toiminnan edellytys Strategia: pitkäjänteinen, harkittu menettelytapa, linja, sodanjohtotaito SWOT-analyysi: Systemaattinen: Työkalu, joka määrittelee yrityksen ja toimintaympäristön muutostekijöiden roolin. Sen tavoitteena on kartoittaa organisaation sisäiset vahvuudet (S) ja heikkoudet (W) sekä ulkoiset mahdollisuudet (O) ja uhat (T). (http://www.it.abo.fi/cofi/assets/images/laadukasswot.pdf ) järjestelmällinen Lähteet:

8 4 1 JOHDANTO 1.1 Kansainvälinen yhteistyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa Yhtenevässä Euroopassa ja globalisoituneessa maailmassa maiden väliset etäisyydet ovat lyhentyneet ja kulttuurien väliset eroavaisuudet lähentyneet teknisten saavutusten ja kulttuurien lisääntyneen tuntemuksen myötä. Ilmiö on todettavissa myös Euroopan Unionin (EU) sisäisillä työmarkkinoilla, sillä yhä useampi yritys hakee palvelukseensa kielitaitoista ja kansainvälisiä (kv.) asioita tuntevaa sekä hallitsevaa henkilöstöä. Nuorten suomalaisopiskelijoiden samoin kuin aikuisopiskelijoiden keskuudessa asia on jo tiedostettu ja nykyään opiskelijat haluavat saada kokemusta opintojensa ohella ulkomailla tapahtuvasta työharjoittelusta ja/tai vaihto-opiskelusta, jota ammattikorkeakoulut voivat tarjota opiskelijoilleen toimivien kansainvälisten yhteistyöverkostojen avulla. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululla (KPAMK) on vuosien kokemus sekä perinteitä kansainvälisestä yhteistyöstä, sillä oppilaitos solmi ensimmäiset yhteistyösopimukset korkeakoulujen kanssa Saksassa ja Englannissa jo vuonna 1992, vain vuosi sen jälkeen kun oppilaitos oli saanut Valtioneuvostolta päätöksen Kokkolan väliaikaisen ammattikorkeakoulun kokeiluluvasta. Nykyään KPAMK:lla on yli sata yhteistyökorkeakoulua 40 eri maassa ja oppilaitoksen opiskelijoista noin 15 % osallistuu yli kolmen kuukauden pituisiin, pitkiin kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin. (Salonen & Wiirilinna 2007, 36.) KPAMK:n Kansainvälistymisen strateginen toimintaohjelma 2010 ja yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ohjaavat kansainvälistymisprosessin toimintaa, jonka avulla pyritään lisäämään opiskelijaliikkuvuuden laatua, määrää ja houkuttelevuutta kehittämällä englanninkielisiä koulutusohjelmia ja kansainvälisiä tukipalveluja. (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2007.) Opetusministeri Henna Virkkusen mielestä nykyiset ammattikorkeakoulujen opiskelijat eivät osallistu riittävästi kansainväliseen opiskelijavaihtotoimintaan. Hänen tavoitteenaan on saada aikaiseksi lakialoite, jonka mukaan opiskelijavaihto tulisi ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmaan pakolliseksi opintojaksoksi viimeistään vuoteen 2015 mennessä. (Opetusministeriö )

9 5 Korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan vahvistaminen ja opiskelijavaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrän lisääminen on myös opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelman yksi keskeisimmistä tavoitteista (Saarikallio, Hellsten & Juutilainen 2008). Myös KPAMK:n strateginen tavoite on opiskelijavaihdon määrän lisääminen ja oppilaitoksen visio vuodelle 2012 on jatkuvan oppimisen avoimesta oppimisympäristöstä, joka on kansainvälisesti verkostoitunut eri korkeakoulu- ja osaamiskeskittymien sekä kansainvälisten konsortien kanssa nykyistä laajemmin (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2006). Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi KPAMK:n Ylivieskan yksikön opiskelijoiden kokemuksia opiskelijavaihdosta, sillä omat henkilökohtaiset kokemukset vaihto-opiskelusta ja työharjoittelusta ulkomailla toivat esiin erilaisista kulttuureista ja työkäytännöistä johtuvia väärinkäsityksiä. Halusin myös opinnäytetyössäni korjata niitä kielteisiä ennakkokäsityksiä, joita opiskelijat olettavat kohtaavansa vieraassa kulttuurissa. Suomessa opiskelijavaihtoa on tilastoitu määrällisesti jo vuosia mutta tutkimuksia tai kirjallisuutta opiskelijoiden kokemuksista opiskelijavaihdosta löysin hyvin vähän. Ylivieskan yksikön kansainvälisten asiain toimiston kv-koordinaattori kannusti minua tekemään opinnäytetyöni oppilaitoksen opiskelijavaihdosta. Mielestäni myös KPAMK:n opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ja kansainvälistymistaidot olivat opinnäytetyöni aiheena erittäin ajankohtaisia. 1.2 Kansainvälisten asioiden organisointi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa KPAMK tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen erilaisten vaihtomahdollisuuksien kautta ja ulkomailla suoritetut opinnot ja työharjoittelu hyväksytään osana ammattitutkintoa. Opiskeluvaihtojaksot suoritetaan yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena ja opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opintojensa aikana yhteen opiskelijavaihtoon ja/tai työharjoitteluun. Opiskelijat saavat tarvittaessa tietoja ja neuvontaa kaikissa opiskelijavaihtoon liittyvissä kysymyksissä yksiköiden kv-koordinaattoreilta ja kansainvälisten asiain toimiston henkilökunnalta. Kansainvälisten asiain toimiston keskusyksikkö vastaa ulkomailla tapahtuvista vaihto opiskelua ja työharjoittelua koskevista sopimuksista.

10 6 KPAMK:n eri yksiköiden kansainvälisistä asioista vastaa toimiston keskusyksikkö Kokkolassa apunaan kahdeksan muuta yksikköä. Keskusyksikkö hoitaa kansainvälisten asioiden hallinnoinnin, raportoinnin mm. CIMO:on sekä tilastoinnin oppilaitoksen opiskelijavaihdoista. Keskusyksikkö järjestää ja organisoi erilaisia tietoisku- ja informaatiotilaisuuksia opiskelijavaihdoista oppilaitoksen eri yksiköissä. Keskusyksikön kansainvälisistä asioista vastaa kansainvälisten asiain päällikkö Peter Finell apunaan 10 kv koordinaattoria. Oppilaitoksen yksiköillä on myös omat kv-tiimit, jotka muodostuvat kv-koordinaattoreista ja kansainvälisten asiain toimiston henkilökunnasta. Ylivieskan yksikön Kansainvälisten asiain toimiston, International Relations Office:n (IRO) kv koordinaattorina toimii Juha Huumonen apunaan Katarzyna Jankowska. Opiskelijavaihtoon aikova opiskelija ottaa ensimmäiseksi yhteyden oman oppilaitoksen kansainvälisten asiain toimiston henkilökuntaan tai kv-koordinaattoriin. Opiskelijan allekirjoittama sopimus opiskelijavaihdosta ja apuraha-anomus toimitetaan keskusyksikköön Kokkolaan. Keskusyksikkö hoitaa sopimukset eteenpäin partnerioppilaitokseen tai työharjoittelupaikkaan ulkomailla. Opiskelijavaihdon käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista, kuten matkoista ja matkavalmisteluista, opiskelijat vastaavat itse. Tarvittaessa heitä avustavat kv-koordinaattorit tai kansainvälisten asiain toimiston henkilökunta. 1.3 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kansainväliset yhteistyökumppanit KPAMK:n määrätietoinen kansainvälisten toimintojen kehitystyö on antanut opiskelijoille monipuoliset opiskelijavaihtomahdollisuudet. Oppilaitos on solminut 135 yhteistyösopimusta 40 eri yhteistyöyliopiston kanssa viimeisten 17 vuoden aikana. Kansainvälinen yhteistyö kattaa kaikki koulutusohjelmat ja opiskelijavaihtoon voi osallistua viidessä maanosassa, sillä oppilaitoksella on yhteistyösopimuksia Euroopassa, Pohjois ja Etelä Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. KPAMK on solminut yhteistyösopimuksia mm. Erasmus- ja Nordplus-vaihto ohjelmien kautta. (Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulu 2009.)

11 7 1.4 Tutkimukseni Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijavaihdosta Opinnäytetyössäni tutkimukseni kohteena ovat KPAMK:n opiskelijoiden kokemukset pitkistä, yli kolme kuukautta kestävistä kansainvälisistä opiskelijavaihdoista, jotka suuntautuivat kolmeen kohdemaahan Espanjaan, Kiinaan ja Unkariin. Tutkimusmenetelmäksi valitsin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän ja tutkimukseni kohderyhmänä oli viisi KPAMK:n Ylivieskan yksikön opiskelijaa, jotka edustivat matkailualan ja Industrial management koulutusohjelmia. Heidän ikäjakaumansa oli tutkimushetkellä 20 vuodesta 50 vuoteen, yksi vastaajista oli vaihto opiskelijana ja neljä muuta osallistui kansainväliseen työharjoitteluun. Tutkimuksessani pyrin tuomaan esille niitä etuja ja hyötyä, mahdollisuuksia, haasteita ja ongelmia, joita opiskelijat kohtasivat lähtövalmistelujen, varsinaisen opiskelijavaihdon aikana sekä sen jälkeen. Haastateltujen opiskelijoiden ikä, sukupuoli, koulutusohjelma ja opiskelijavaihto-ohjelma ovat esitettyinä Taulukon 1 avulla. Taulukko 1. Haastatellut opiskelijat Sukupuoli Koulutusohjelma Opiskelijavaihto Vastaaja A Ikä: 30 vuotta Vastaaja B Ikä: 50 vuotta Nainen Matkailu Kv. työharjoittelu Mies Matkailu Vaihto-opiskelija Vastaaja C Ikä: 20 vuotta Nainen Industrial management Kv. työharjoittelu Vastaaja D Ikä: 22 vuotta Mies Industrial management Kv. työharjoittelu Vastaaja E Ikä: 25 vuotta Mies Industrial management Kv. työharjoittelu

12 8 2 TUTKIMUSMENETELMÄ 2.1 Kvalitatiivinen tutkimus Tutkimusmenetelmäksi valitsin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän lomakehaastattelun, joka sisälsi 29 kysymystä. Lomakkeen kysymykset jakautuivat kolmeen osioon, ensimmäisessä osiossa kysyin ikää, sukupuolta ja lähtövalmisteluihin liittyviä asioita. Toisen osion kysymykset käsittelivät kokemuksia kohdemaasta ja kolmannen osion kysymykset opiskelijoiden mielipiteitä opiskelijavaihdon jälkeen. Tutkimuksessani pyrin laatimaan kysymykset niin, että vastauksien avulla minulla oli mahdollisuus tuoda esille tutkimuksen kohteena olevien opiskelijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia sekä ajatuksia ja ehdotuksia KPAMK:n kansainvälisen opiskelijavaihdon sisällön kehittämiseksi. Lukuisat keskustelut opiskelijavaihdosta työharjoittelujakson aikana Espanjassa ja jälkeenpäin Suomessa täydensivät sähköisesti toimittamaani lomakehaastattelua. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan lomakehaastattelussa kysymysten ja väitteiden muoto ja esittämisjärjestys on määritelty ja kysymyksillä on kaikille yksiymmärteisyys sillä tutkimuksen kohteena olevat edustavat yhtenäistä ryhmää. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 44.) Laadullisen tutkimuksen tyypillisimpinä piirteinä pidetään, että aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa, aineiston hankinnassa käytetään lomakkeita ja testejä, aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, tutkimuksessa käytetään osallistuvaa havainnointia ja ryhmähaastatteluja, tutkimuksen kohderyhmä on valittu tarkoituksenmukaisesti, tutkimuksen toteutus on joustavaa ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti sekä käsitellään tapauksia ainutlaatuisina, joita tulkitaan sen mukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 155). Juha Varto on mm. todennut kaiken laadullisen tutkimuksen tapahtuvan elämismaailmassa, jossa tutkija on osana tutkimuksensa merkitysyhteyttä. Tutkimustaan kohtaan tutkija tuntee tutkimuksellista mielenkiintoa eikä pelkästään tavanomaista uteliaisuutta. (Varto 1992, ) Henkilökohtaisten kokemusteni ansiosta olin kiinnostunut oppilaitoksemme opiskelijavaihdosta ja halusin selvittää, miten oppilaitoksemme kansainvälistä yhteistyötä ja opiskelijavaihtoa voitaisiin opiskelijoiden ja omasta näkökulmasta entisestään kehittää.

13 9 2.2 Empiirinen tutkimus Empiirisen, havainnoivan tutkimuksen lähtökohtana pidetään olemassa olevaa tutkimusongelmaa, kiinnostuksen aluetta, joka on syntynyt käytännön kokemuksista tai kirjallisuuden ja opiskelun pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 2006, ) Omassa tutkimuksessani lomakehaastattelu ja omat havainnoinnit tukivat tutkimusmenetelminä toisiaan sillä empiirinen tutkimus ymmärretään kokonaisuutena, joka sisältää useita eri vaiheita. Tutkimusmenetelmäni valintaan vaikuttivat opiskelijavaihtoaikani Kiinassa Shanghain yliopistossa syksyllä 2007 ja työharjoittelujaksoni Espanjassa, Marbellassa keväällä Molempien jaksojen aikana tein havaintoja, keräsin aineistoa ja muistiinpanoja omista sekä suomalaisten opiskelijoiden kokemuksista kohdemaissa. Toisinaan tein havaintoja tutkimuskohteiden ollessa tietämättömiä havainnoinnistani ja toisinaan havainnoin heitä tietoisesti. Havainnointini onnistui mielestäni erinomaisesti, sillä työskentelimme päivittäin samassa ravintolassa ja kohtasimme yhdessä paikallisia työtovereita sekä erilaisia asiakaspalvelutilanteita. Keskustelin myös usein vaihto-opiskelujakson aikana opiskelijoiden kanssa opiskelijavaihtoon liittyvistä ongelmista, oman oppilaitoksen tukitoimenpiteistä ongelmatilanteissa, ongelmaratkaisumahdollisuuksista kohdemaissa ja kulttuurieroavaisuuksien aiheuttamista ristiriidoista. Lomakehaastattelu, havainnoinnit, muistiinpanot ja ennen kaikkea omat henkilökohtaiset kokemukset yhdessä tuottivat kattavan aineiston empiiristä tutkimustani varten KPAMK:n opiskelijavaihdosta. 2.3 Tutkimuksen toteutus Keväällä 2007 osallistuin Ammattikorkeakoulujen Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkoston yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa järjestämälle Ammattikorkeakoulujen Aasia orientaatiopäivälle. Aamupäivällä oli asiantuntijaluentoja, joiden aiheina olivat mm. Aasia maailmantalouden uutena moottorina, terveystietoa Aasiaan lähtijöille ja aasialaisen kulttuurin kohtaaminen. Iltapäivällä perehdyimme maakohtaisissa ryhmissä eri maiden kulttuureihin näyttelyiden merkeissä ja tapasimme opiskelijavaihdossa olleita opiskelijoita. Aasia-orientaatiopäivän aikana minulle vahvistui entises-

14 10 tään halu lähteä mukaan opiskelijavaihtoon, ensin Kiinaan opiskelemaan ja myöhemmin Espanjaan suorittamaan työharjoittelujakson. Opinnäytetyöni aiheena KPAMK:n kansainvälisestä opiskelijavaihdosta oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen, sillä moni kanssaopiskelija halusi suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla joko vaihto-opiskelijana tai työharjoittelussa. Tutkimuksessani halusin verrata omia kokemuksiani ja suhtautumistani jo pitkän työuran tehneenä muiden opiskelijoiden kokemuksiin ja heidän suhtautumiseensa opiskelijavaihtoon. Tutkimuskohteeni opiskelijat olivat ensi kertaa ulkomailla työharjoittelussa olevia nuoria sekä yksi aikuisopiskelija, joka oli vaihto-opiskelijana. Ryhmän heterogeenisuus antoi mielestäni tutkimukselleni laajemman perspektiivin vertailla opiskelijoiden kokemuksia. Lomakehaastattelun kysymyksillä halusin selvittää eri vaiheita, joita opiskelijat kävivät läpi lähtiessään opiskelijavaihtoon. Ennakkovalmistelut eli miten oppilaitoksen kansainvälisten asiain toimisto oli mukana auttamassa opiskelijaa erilaisissa vaihtoon liittyvissä paperiasioissa ja luvissa sekä mitkä tehtävät opiskelijan oli itse hoidettava. Toisessa vaiheessa selvitin opiskelijoiden varsinaisen opiskelijavaihtojakson aikaisia kokemuksia työharjoittelusta tai opiskelusta, elämyksiä, pettymyksiä ja mahdollisia ongelmia. Viimeisen vaiheen kysymyksillä pyrin selvittämään opiskelijoiden tuntemuksia ja kokemuksia opiskelijavaihdosta kokonaisuudessaan heti vaihtojakson jälkeen. Haastateltaviksi valitsin oman koulutusohjelman kaksi aikuisopiskelijaa ja tuotantotalouden koulutusohjelmasta kolme nuorta opiskelijaa, jotka suorittivat työharjoittelujakson kanssani samassa hotellissa Espanjassa. Epävirallisena tutkijana tunsin tutkimuskohteena olevat opiskelijat henkilökohtaisesti, mikä osaltaan helpotti lomakehaastattelun laatimista. Tutkimuskohteeni valintaan vaikutti myös opiskelijoiden oma aktiivisuus osallistua vilkkaaseen keskusteluun opiskelijavaihdosta sekä heidän halukkuutensa vastata lomakkeen kysymyksiin. Tutkijana en havainnut vastauksissa tulkintavirheitä, sillä opiskelijoiden mielestä lomakehaastattelun kysymykset olivat selkeästi tulkittavissa. Yksi vastaajista vastasi kysymyksiin englannin kielellä, sillä hän oli Suomessa opiskeleva ulkomaalainen opiskelija.

15 11 3 AMMATTIOPINNOT - VAIHTOEHTONA OPISKELIJAVAIHTO 3.1 Opiskelijavaihto Opiskelijan tutkintoon sisältyviä ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja kutsutaan opiskelijavaihdoksi. Myös ulkomailla suoritettu työharjoittelu on opiskelijavaihtoa, jos se sisältyy tutkintovaatimuksiin. Edellytyksenä on että opiskelija opiskelee jossakin korkeakoulussa tai oppilaitoksessa ennen lähtöä opiskelijavaihtoon ja jatkaa opintojaan palattuaan Suomeen. (Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulu 2009.) Pitkä opiskelijavaihto on 3-12 kuukautta kestävää opiskelua ulkomaisessa oppilaitoksessa tai työharjoittelua ulkomaisen työnantajan palveluksessa. Vastaavasti lyhyt opiskelijavaihto on vähintään yhden viikon ja alle kolme kuukautta kestävää opiskelua tai työharjoittelua ulkomailla (Junnila 2005). Opiskelijavaihtoon osallistuvien opiskelijoiden on mahdollisuus saada opintososiaalisten etujen lisäksi apurahaa, jonka tarkoituksena on kattaa ulkomailla oleskelusta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. Vaihto-opiskelijoiden ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja ulkomaiseen yhteistyöoppilaitokseen. (Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulu 2009.) 3.2 Opiskelijavaihdon edut ja hyödyt Beelensin mukaan Internationalisation at Home (IaH), kotikansainvälistäminen on jo kotona tapahtuvaa kansainvälisyyden tuntemuksen varhaiskasvatusta. Peruskoulutuksen aikainen kielten opetus ja tiedot vieraista kulttuureista lisäävät nuorten kiinnostusta kansainvälisiä asioita kohtaan, joka myöhemmässä vaiheessa saattaa konkretisoitua opiskelijan halukkuutena lähteä ulkomaille. Tämä ilmiö koetaan haasteena myös yliopistoissa ja korkeakouluissa, jotka pyrkivät kehittämään niiden kansainvälistä vaihtotoimintaa. (Beelens 2007, 1,63.) Kotikansainvälistämisen avulla voidaan ennalta vähentää nuorten ennakkoluuloja vieraita maita ja kulttuureita kohtaan sekä siten tukea nuorten kansainvälistä liikkuvuutta myös

16 12 myöhempien opiskelujen aikana. Opiskelijavaihto on erinomainen tapa hankkia kokemusta opiskelusta ja työharjoittelusta ulkomailla, sillä vaihdon aikana opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kohdemaan kieltä myös käytännön tasolla. Ulkomaille lähtevälle ensikertalaiselle opiskelijavaihto on turvallinen ja luotettava tapa matkustaa ulkomaille, sillä oppilaitokset ovat solmineet molempia osapuolia sitovat yhteistyösopimukset kansainvälisten partnereiden kanssa. Opiskelijavaihdon aikana opiskelijalla on myös mahdollisuus luoda kansainvälisiä verkostoja ulkomaisiin työnantajiin ja siten edistää mahdollista myöhempää työllistymistänsä ulkomailla. Yhä useampi työnantaja sekä kotimaisilla että kansainvälisillä työmarkkinoilla arvostaa työntekijää, jolla on myös kielitaidon lisäksi kansainvälisiä taitoja ja työkokemusta. Vaikka tutkimuksessani kaikki osallistujat suhtautuivat erittäin myönteisesti itse opiskelijavaihtoon, niin kritiikkiäkin sai osakseen lähinnä työharjoittelukohde. Opiskelijavaihtoon lähtevillä tulisi olla ennakkoluuloton asenne vierasta kulttuuria ja tapoja kohtaan, tietynlaista henkistä kypsyyttä varsinkin työharjoittelua varten ja valmiutta kohdata uusia asioita ja tilanteita kriittisesti mutta ei arvostellen ja vertaillen. Eräs vastaajista muistutti, että vanha sanonta pitää erittäin hyvin paikkansa opiskelijavaihtoa suunnitteleville, Maassa maan tavalla. Stenström ja Laine ovat käsitelleet kirjassaan mm. sosiaali- ja terveysalan korkeamman asteen ammattiopintojen ja työharjoittelun laatutakuukäsitettä, jonka malli on lähtöisin Irlannista. Siellä koulutuksesta vastaavien ja poliittisten päättäjien asialistalla on opetuksen ja työharjoittelun laatutakuun toteutus. Sen kolmena tukipilarina voidaan pitää itse arviointia, ulkopuolista arviointia sekä kouluttajien ja opiskelijoiden välistä informaatiota. Jos yksi osa-alue laiminlyödään, niin koko laatutakuukäsite heikkenee. (Stenström & Laine 2006, 164.) Mielestäni tämä laatutakuukäsite soveltuu hyvin myös suomalaisten ammattikorkeakoulujen opintoihin ja työharjoitteluun ulkomailla, sillä opiskelijan on osattava itse arvioida oppimistaan, suorituksiaan ja edistymistään opiskelijavaihdon aikana. Partnerioppilaitoksen tai ulkomaisen työnantajan arvioinnit opiskelijasta ovat ensisijaisen tärkeitä opiskelijalle mutta myös lähettävälle oppilaitokselle opiskelijavaihdon kehittämiseksi. Vastavuoroisen informaation, työantajien tai oppilaitoksen edustajien ja opiskelijoiden välisen kommunikoinnin avulla voidaan kumota molempien osapuolten ennakkoasenteita ja välttää väärinkäsityksiä sekä niistä aiheutuneita ongelmia työharjoittelun tai opinto-ohjelmien sisällöistä.

17 Opiskelijavaihtoon - yksin vai yhdessä Tutkimukseni kohteena olevat opiskelijat lähtivät opiskelijavaihtoon yhdessä opiskelijatovereiden kanssa mutta hieman eri aikoihin. Heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä työharjoittelusta tai vaihto-opiskelusta. Espanjalaisessa hotellissa oli kaikkiaan työharjoittelussa 17 KPAMK:n opiskelijaa, joista osa oli Suomessa opiskelevia ulkomaalaisia opiskelijoita. Suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa pidettiin opiskelijavaihdon valintaa toiseen EU maahan turvallisempana vaihtoehtona sillä kaikkia EU maita koskee sama lainsäädäntö vaikka sen tulkinta joskus poikkeaakin toisistaan. Opiskelijoiden mielestä Euroopan maiden väliset kulttuurieroavaisuudet eivät olleet niin huomattavia, että se olisi hankaloittanut sopeutumista kohdemaassa. Kiinassa Shanghain yliopistossa suomalaisia vaihto-opiskelijoita oli kaikkiaan vähän yli 50 kahdessa eri yliopistossa. Opiskelijat edustivat eri yliopistoja ja korkeakouluja ympäri Suomea ja he matkustivat Kiinaan yhdessä KPAMK:n kahden kansainvälisten asiain toimiston henkilön (avustaja) kanssa. Avustajat olivat vaihtojakson ensimmäisen viikon suomalaisten opiskelijoiden tukena auttamalla opintoihin liittyvissä käytännön järjestelyissä. Myöhemmissä keskusteluissa ilmeni, että KPAMK:n avustajien läsnäolo matkalla ja opiskelijavaihtojakson alussa lisäsi opiskelijoiden valmiutta lähteä opiskelijavaihtoon Kiinaan. Opiskelijoiden mielestä matka yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa oli turvallisempi vaihtoehto kuin että olisivat matkustaneet yksin täysin vieraaseen kulttuuriin. 3.4 Opiskelijavaihtoon valmistautuminen Mielestäni yksi tärkeimmistä alkuvalmisteluista opiskelijavaihtoon aikovalle on tarkan suunnitelman laatiminen kaikista vaihtoon liittyvistä toimenpiteistä ja riittävän ajoissa ennen opiskelijavaihtojakson alkua. Oppilaitos voisi laatia yhdessä jo opiskelijavaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden kanssa kirjallisen opiskelijavaihtosuunnitelman opiskelijaportaaliin. Tämän suunnitelman avulla ensikertalaiselle, kohdemaan kieltä taitamattomalla opiskelijalla olisi mahdollisuus perehtyä kohdemaan kieleen ja kulttuuriin sekä muihin mielenkiintonsa kohteisiin. Oppilaitoksen kansainvälisten asiain toimiston henkilökunta,

18 14 joka on ennakkoon tutustunut kohdemaan yhteistyöpartnereihin, voi auttaa opiskelijaa erilaisissa kysymyksissä asiantuntemuksensa turvin. Tutkimuksestani ilmeni, että opiskelijat pitivät suurimpina ongelmina opiskelijavaihtoon liittyviä matkakuluja sekä asumis- ja elinkustannuksia kohdemaassa. Opintotuen ja -lainan lisäksi opiskelijoilla oli opiskelijavaihtoa varten mahdollisuus anoa Erasmus-apurahaa. Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma, jonka avulla tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. (CIMO 2009.) Opintososiaaliset etuudet, joita kaikki opiskelijat eivät edes saaneet opiskelijavaihdon aikana, ja apuraha eivät kattaneet kohdemaassa asumisesta aiheutuneita kuluja, joten osalle vastaajista lisälaina oli ainoa tapa turvata taloudellinen tilanne vaihdon aikana. Tutkimuksen mukaan ennen varsinaisen vaihtojakson alkua opiskelijoiden oli huolehdittava opintotuen ja lainan, asunnon sekä henkilökohtaisten asioiden väliaikaisjärjestelyistä. Useimmat opiskelijat hankkivat matkatavaravakuutuksen ja ylimääräisen matkavakuutuksen, vaikka KPAMK oli vakuuttanut kaikki opiskelijat opiskelijavaihdon ajaksi. Suositeltavista ja välttämättömistä rokotuksista kohdemaasta riippuen opiskelijat saivat tietoa oman paikkakunnan terveysviranomaisilta. KELAn toimistosta opiskelijat hankkivat maksutta eurooppalaisen sairasvakuutuskortin EU:n sisäistä opiskelijavaihtoa varten. 3.5 Perheen ja ystävien tuki opiskelijavaihtoon aikovalle Opiskelijoiden, jotka suunnittelevat lähtöä opiskelijavaihtoon, henkilökohtaiset ja perhesuhteet on oltava kunnossa, sillä ulkomailla oleskelu varsinkin ensikertalaiselle saattaa muodostua ongelmalliseksi. Hän voi kohdata kotimaan ja kohdemaan välisten kulttuurieroavaisuuksien aiheuttamia ristiriitoja, kielivaikeuksia, avuttomuutta ja koti-ikävää. Lähtö ulkomaille ei myöskään saa olla henkilökohtaisten ongelmien pakenemista, sillä oleskelu vieraassa maassa ei ole ratkaisuna ongelmille, päinvastoin ongelmat korostuvat entisestään vieraassa kulttuurissa, kaukana tutusta sekä turvallisesta kotoisasta ympäristöstä. Opiskelijoiden vastauksissa saattoi havaita kuinka suuri merkitys opiskelijoille oli perheen ja ystävien tuki heidän suunnitellessaan lähtöä opiskelijavaihtoon. Perheet olivat innolla mukana, antoivat ideoita matkavalmisteluissa ja kannustivat opiskelijaa lähtemään ulkomaille, sillä tilaisuus saattoi olla ainutkertainen. Opiskelijat arvostivat perheiltänsä saa-

19 15 maansa henkistä sekä taloudellista tukea ja ilman perheen ja ystävien myönteistä suhtautumista opiskelijat eivät olisi lähteneetkään opiskelijavaihtoon. Osalle opiskelijoista oli onni saada perheenjäseniä tutustumaan kohdemaahan ja erään opiskelijan ystävät olivat kateellisia, koska eivät itse ole uskaltaneet tai päässeet lähtemään ulkomaille opiskelijavaihtoon. Erittäin tärkeää oli saada hyväksyntä omalta perheeltäni; äidiltä ja sisaruksilta. Hämmästyin kuinka positiivisesti asiaan suhtauduttiin niin kotona kuin työpaikallani. Ilman läheisteni niin henkistä kuin myöhemmin taloudellistakin tukea en olisi selvinnyt matkasta niin hyvin ja ehjin nahoin. Ilman ystäväni kannustusta en edes olisi lähtenyt kokeilemaan siipiäni ulkomaille. Paikan päällä pelastukseni, tukeni ja turvani olit sinä Eeva, joten iso kiitos ja halaus sinulle. Ystävien tukea ja apua tarvitsi niin koti- kuin kohdemaassa. Oloni helpottui heti kun muita suomalaisia tuli hotellille (Vastaaja A). Perhe eli innolla mukana. Alusta saakka suunnittelivat vain käyntejä lomailemassa minun luonani Unkarissa (matkat myös toteutuivat). Ystävät elivät hengessä mukana ja omien sanojensa mukaan olivat vihreinä kateudesta, koska eivät itse pääse/uskalla lähteä (Vastaaja B). Kaikilta tuttavilta ja perheeltä tuli runsasta henkistä tukea ja ideoita valmistautumiseen (Vastaaja D). Yksi vastaajista ei ilmoittanut mitään saamastaan tuesta ja toinen vastaajista ei saanut lainkaan henkistä tukea perheeltään tai ystäviltään, sillä hän oli Suomessa opiskeleva ulkomaalainen ja hänen perheensä asui ulkomailla.

20 16 4 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA Jokainen opiskelija, oli hän sitten nuori tai iäkkäämpi aikuisopiskelija, asettaa tiettyjä tavoitteita opinnoilleen, jotka hän pyrkii saavuttamaan opintojen edetessä ja niiden päätyttyä. Nykyään tavoitteet ovat yhä enenevässä määrin kokemuksia kansainvälisestä työstä tai opiskelusta, joita ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toteuttaa opintojensa ohella opiskelijavaihdon avulla. Vesterisen mukaan harjoitteluun sopivien työtehtävien pitäisi tarjota opiskelijalle kehittymismahdollisuuksia, ammatillisia haasteita ja antaa mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan sekä soveltaa ja kokeilla omaa osaamistaan. (Vesterinen 2002, 201.) Opinnäytetyötäni varten haastattelemani opiskelijat lähtivät opiskelijavaihtoon mukaan, koska halusivat tutustua vieraaseen kulttuuriin ja samalla kehittää kielitaitoaan jatkamalla tai täydentämällä jo aiemmin aloitettuja kieliopintoja tai aloittamalla täysin uuden kielen opiskelun. Tutkimuksessani ilmeni, että uuden kulttuurin syvempi tuntemus ja kielen oppiminen oli merkitykseltään suurempi matkailualan opiskelijoiden keskuudessa kuin tuotantotalouden opiskelijoiden keskuudessa. 4.1 Työharjoittelu ulkomailla Salosen mukaan oppilaitoksen on tunnettava ulkomailla ne ympäristöt, joihin opiskelijoita lähetetään työharjoitteluun. On ensiarvoisen tärkeää sekä oppimisen että turvallisuuden kannalta, että harjoittelukohteessa on henkilö, joka sitoutuu opiskelijan ohjaukseen. Opiskelijan pitäisi tunnistaa myös ne riskit, joita hän kohtaa työhön, asumiseen, olemiseen, liikkumiseen ja ennen kaikkea vapaa-aikaan liittyen. Riskejä voidaan kuitenkin minimoida valitsemalla opiskelijat mahdollisimman tarkasti työharjoitteluun, valmentamalla heitä ja ohjaamalla heitä harjoittelun aikana. (Salonen 2006, 28.) Tutkimuksessani opiskelijat kokivat työharjoittelujakson espanjalaisessa hotellissa ennakkotiedoista poiketen huomattavasti raskaammaksi, sillä sikäläinen työkulttuuri poikkesi täysin suomalaisesta työkulttuurista. Opiskelijoiden kielteiset kokemukset johtuivat työhar-

21 17 joittelupaikan huonosta työilmapiiristä ja esimiehistä, jotka eivät osanneet ohjata opiskelijavaihtoa. Työhön opastusta tai perehdyttämistä ei työpaikalla ollut lainkaan ja työpaikan ohjesäännöt olivat puutteelliset. Niiden tulkinta oli erittäin kirjavaa riippuen siitä kuka esimies niitä tulkitsi. Opiskelijat joutuivat kielitaidottomina työskentelemään asiakaspalvelutehtävissä ravintolasalissa, vaikka heillä ei ollut aikaisempaa työkokemusta hotelli- ja ravintola-alalta. Informaation kulku esimiesten ja opiskelijoiden välillä oli minimaalista jos sitä oli lainkaan. Enemmistö vastaajista koki työn ravintolasalissa fyysisesti raskaaksi ja osa opiskelijoista koki olevansa halpatyövoimaa, jota espanjalainen työnantaja saattoi juoksuttaa mielin määrin. Eräs vastaajista kuvaili työharjoittelujaksoa kertomalla hotellin johtohenkilöstön kohdelleen opiskelijoita kuin orjia, samoin teki osa työtovereista, vain jokunen työntekijä oli ollut ystävällinen. Toinen vastaajista kuvaili työharjoittelun alkua vaikeaksi, sillä kukaan paikallisista työntekijöistä ei edes tiennyt kuka hän oli ja miksi hän oli hotellissa. Tämä hankaloitti työtehtävistä suoriutumista, sillä osa työtovereista piti häntä tyhmänä ulkomaalaisena, joka ei osaa mitään. Työharjoittelun jatkuessa tilanne kuitenkin muuttui hieman parempaan suuntaan, koska espanjalaiset työtoverit tajusivat suomalaisen opiskelijan olevan työharjoittelussa. Mielivaltainen, epätasa-arvoinen harjoittelijoiden kohtelu, ylimielisyys jopa julmuus. Työntekijöiden ruokailu järjestettiin (jos sitä järjestettiin) todella huonosti. Välillä tuntui, että näki jopa nälkää mutta hengissä pysyttiin vaikka joskus heikotti. Asiaan ei juuri puututtu, vaikka siitä valitettiin. Lisäksi ruokailupaikka oli epähygieninen ja saastainen koppi, vaikka muuten hotelli oli siisti. Tupakointi sisätiloissa myös työpisteelläni respassa oli ikävimpiä yllätyksiä. Muu hotellin henkilökunta kohteli minua alussa melko inhottavasti mutta en välittänyt siitä. Ilkeitä siellä oltiin muillekin ja välillä tapeltiin oikein kiivaastikin (Vastaaja A). Tiettyjen epämiellyttävien kulttuuristen eroavaisuuksien huomaaminen, ystävien ja sidosryhmien vähäisyys (Vastaaja D). I saw from the inside how work looks in the South of Europe, what can I expect from cooperation to Spanish; learning how does it look like in the lowest level of hierarchy of big service enterprise. Students were used to the worst kind of work, no one from regular workers want to do, were treated more like slaves than workers; hopeless time of work; rude management that always knows better, even when they have no idea, how the situation looks like, they don t want to be explained (Vastaaja E).

22 18 Opiskelijavaihdon aikana epäsäännölliset työajat eivät soveltuneet opiskelujen suorittamiseen, joten espanjankielenopinnot jäivät opiskelijoilta työharjoittelujakson aikana toteutumatta. Ainoastaan yksi opiskelija oli opiskellut aikaisemmin espanjankieltä ja kielitaitoisena henkilönä pääsi työskentelemään hotellin vastaanottoon, missä työ ei ehkä ollut fyysisesti niin raskasta mutta hänen oli sopeuduttava työskentelemään kiireen ja paineen alaisena. Raskas työ varsinkin ravintolasalissa heikensi opiskelijoiden aktiivisuutta opiskelujen ohella osallistua vapaa-ajan aktiviteetteihin tai tutustua paikalliseen kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Opiskelijoiden mielestä espanjalainen työnantaja ei noudattanut opiskelijavaihdossa työnantajalle kuuluvia velvoitteita eikä KPAMK:n kanssa tehtyä yhteistyösopimusta työharjoittelusta. Oppilaitoksemme kv-koordinaattori vieraili kohdemaassa heti ongelmien ilmaannuttua ja sai sovittua joitakin ratkaisuja epäkohtiin, joita suomalaiset työharjoittelijat kohtasivat työharjoittelupaikassa. Alkuvaikeuksien jälkeen työaikajärjestelyt ja tehtävät muuttuivat kohtuullisemmiksi ja henkilökuntaruokailuunkin tuli parannuksia. Opiskelijat kokivat myönteisenä asiana, että espanjalainen työnantaja oli järjestänyt opiskelijoille majoituksen ja työpaikkaruokailut veloituksetta. Opiskelijat saivat myös muodollista korvausta, taskurahaa työharjoittelun aikana henkilökohtaisia menojaan varten CIMO:n nettisivuilla on todettu että Erasmus on palkitseva kokemus, jonka avulla opiskelija voi kehittää kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia kansainvälistyvämmässä työelämässä (CIMO 2009). Pienistä parannuksista huolimatta opiskelijat kokivat, että heillä ei ollut mahdollisuutta kehittää ammatillista osaamistaan espanjalaisen työnantajan palveluksessa eivätkä he saaneet tilaisuutta soveltaa tai kokeilla omaa osaamistaan, joten opiskelijavaihdolle asettamiaan tavoitteita he eivät saavuttaneet. Vaikeista työolosuhteista ja huonosta työilmapiiristä huolimatta opiskelijat kokivat omien vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen kehittyneen huomattavasti, minkä ansiosta myös itseluottamus kasvoi opiskelijavaihdon aikana. 4.2 Vaihto-opiskelu ulkomailla Vaihto-opiskelujaksot sujuivat opiskelijoilla huomattavasti paremmin, vaikka sekä Kiinassa että Unkarissa opiskeluympäristö ja kulttuuri poikkesivat hyvin paljon suomalaisesta

23 19 kulttuurista. Aikuisopiskelijat saivat tietoa hyvissä ajoin ennen opiskelijavaihtojakson alkua opintojaksoista, joita yhteistyöyliopistot tarjosivat suomalaisille opiskelijoille. Tämä helpotti suunnattomasti opintojen ennakkosuunnittelua. Kiinassa yliopisto-opetus oli hyvin koulumaista ja opintojen ohjaajat, luennoitsijat olivat ehdottomia auktoriteetteja. Vastaväitteisiin tai kiusallisiin poliittisiin ja naisen asemaa koskeviin kysymyksiin eivät opiskelijat saaneet selkeitä vastauksia. Opetusmenetelmä oli hierarkkinen ja ylhäältä ohjattua. Kiinassa suomalaisten opiskelijoiden asuminen oli järjestetty moitteettomasti yliopiston kampuksen alueelle ja vaihto-opiskelijana minulla oli mahdollisuus suorittaa opintojaksoja ennakkosuunnitelmieni mukaisesti. Unkarissa opiskelija koki opintoasioissa ja jokapäiväisessä elämässä vanhan sosialismin aikaisen toimintamallin. Hänen mielestään opiskelijavaihto kokonaisuutena oli kuitenkin hyvä. Hän viihtyi maassa hyvin sillä opiskelut oli järjestetty asianmukaisesti mm. järjestämällä opiskelijoille omat mentorit, jotka hoitivat heille kuuluvat tehtävät hyvin. Opiskelijavaihdon ajaksi opiskelijalle oli järjestetty oppilasasuntolasta oma huone mukavuuksin. Opiskelijalla oli eriomainen mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitojaan sekä kartuttaa kielitaitoaan mikä lisäsi onnistumisen kokemuksia. Joissakin asioissa siellä eletään yhä vanhan sosialismin aikaisessa mentaliteetissa. Kokonaisuutena kuitenkin voi todeta, kaikki meni hyvin ja valittamista ei ole. Joissakin opintoasioissa ja jokapäiväisessä elämässä eteen tuli se vanha sosialismin aikainen toimintamalli, joka ei kuulu länsimaiseen sivistysvaltioon. Onnistumisen kokemus, että kaikkialla pärjää, kun asennoituu oikein (Vastaaja B). Seuraavien taulukoiden avulla pyrin vielä selkeyttämään opiskelijoiden kokemuksia, joita he kokivat ennen lähtöä vaihtoon (Taulukko 2), opiskelijavaihdon aikana (Taulukko 3) ja sen jälkeen (Taulukko 4).

24 20 Taulukko 2. Opiskelijoiden kokemuksia ennen opiskelijavaihtoon lähtöä Vastaaja A Vastaaja B Vastaaja C Syy lähteä opiskelijavaihtoon Tutustuminen vieraaseen kulttuuriin, kieliopinnot, kv. työkokemus. Tutustuminen erilaiseen kulttuuriin, vahvistaa englannin kielen taitoa. Kv. työkokemus, tutustuminen erilaiseen työkulttuuriin. Oppilaitoksen tukitoimenpiteet ja neuvonta ennen matkaa Työharjoittelusopimus, Erasmusapuraha-anomus. Ei muuta neuvontaa. Sopimus opiskelijavaihdosta yhteistyöoppilaitoksen kanssa, Erasmus -apurahaanomus. Työharjoittelusopimus, Erasmus - apuraha-anomus. Perheen ja ystävien tukitoimenpiteet Erittäin suuri merkitys. Ilman tukea lähtö vaihtoon ei olisi onnistunut. Perheen tuella erittäin suuri merkitys, samoin ystävien tuella. Yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Käytännön asiat mm. lentolippu ja rokotukset Opiskelija hoiti itse käytännön järjestelyt. Opiskelija hoiti itse käytännön järjestelyt. Opiskelija hoiti itse käytännön järjestelyt. Vastaaja D Vastaaja E Omat kokemukset Kv. työkokemus, tutustuminen erilaiseen työkulttuuriin, opintopisteiden kerryttäminen. Opintoihin liittyvä työharjoittelu, vieraan työkulttuurin ja kielen oppimisella ei merkitystä. Opintopisteiden kerryttäminen, tutustuminen vieraaseen kulttuuriin ja uuden vieraan kielen oppiminen. Työharjoittelusopimus, Erasmus - apuraha-anomus. Työharjoittelusopimus, Erasmus - apuraha-anomus. Sopimus opiskelijavaihdosta yhteistyöoppilaitoksen kanssa, työharjoittelusopimus, Erasmus - apuraha-anomus. Perheen ja ystävien henkinen tuki sekä ideoita vaihtoon valmistautumiseen. Yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, perheen henkisellä tuella erittäin suuri merkitys. Opiskelija hoiti itse käytännön järjestelyt. Opiskelija hoiti itse käytännön järjestelyt. Hoidin itse matkoihin liittyvät käytännön järjestelyt.

25 21 Taulukosta ilmenee, että opiskelijoiden mielestä merkittävimmät syyt lähteä opiskelijavaihtoon olivat tutustuminen vieraaseen kulttuuriin ja kansainvälinen työkokemus. Vaihtoopiskelijoiden tavoitteina olivat opintopisteiden kerryttäminen ja vieraan kielen oppiminen. Oppilaitoksen kansainvälisten asiain toimisto avusti apuraha-anomuksen sekä opiskelijavaihto- ja työharjoittelusopimusten laadinnassa ja opiskelijat vastasivat muista vaihtoon liittyvistä käytännön järjestelyistä. Opiskelijoille perheen ja ystävien henkinen ja taloudellinen tuki oli erittäin tärkeää opiskelijavaihdon toteutumisessa. Sain harjoittelun ajan Erasmus -tukea 400 /kk. Opintotukea en ole saanut maailman aikoihin. Lisäksi hotelli maksoi taskurahaa 504 /kk. Jouduin ottamaan pienen luoton hätävaraksi, joka osoittautui erittäin tarpeelliseksi, koska säästöjä minulla ei ollut. Kohdemaassa hintataso oli lähes sama kuin täällä Oulussa, ehkä hivenen korkeampi eli rahaa meni. Jouduimme myös maksamaan lennot omasta pussista, josta olen hivenen katkera koululle. Olisin toivonut siihen tukea oppilaitokseltamme. Rahat menivät, mutta tulipahan tuttuja ja kalliita muistoja! Harjoittelun tekemää budjettivajetta paikkailen vielä jonkin aikaa jälkikäteen (Vastaaja A).

26 22 Taulukko 3. Opiskelijoiden kokemuksia kohdemaasta opiskelijavaihdon aikana Vastaaja A Vastaaja B Vastaaja C Vastaaja D Vastaaja E Omat kokemukset Asumis- ja muut olosuhteet kohdemaassa Asuminen työpaikan yhteydessä, majoitus ok, ruokailut järjestetty vaihtelevasti. Opiskelijaasuntolassa, 1 h huoneessa mukavuuksin, yhteiskeittiö. Asuminen hotellihuoneissa työpaikan yhteydessä. Asuminen hotellihuoneessa työpaikan yhteydessä. Kehno asuminen hotellihuoneissa työpaikan yhteydessä. Opiskelijaasuntolassa, omassa huoneessa mukavuuksin, hotellihuoneessa työpaikan yhteydessä. Työ - ja opiskelukulttuuri kohdemaassa, Tutor -neuvonta Työharjoittelupaikassa ei työhön opastusta, työkulttuuri hierarkkinen. Kvkoordinaattori auttoi ongelmatilanteissa. Loistava vastaanotto, jokaisella opiskelijalla oma mentori. Työkulttuuri erilainen, työhön perehdyttäminen puutteellista. Osa työtovereista kannustavia. Työhön perehdyttämisen hoitivat toiset suomalaiset työharjoittelijat. Työilmapiiri välillä tiukka. Ei tutorointia eikä perehdyttämistä ravintolasalissa, kiinteistönhoidossa perehdyttäminen kiitettävää. Vaihto-opiskelijana opastus ja tutorointi hyvä. Työharjoittelussa ei työhön perehdyttämistä. Työkulttuuri alistavaa ja hierarkkista. Omien tietojen ja taitojen hyödyntäminen vaihdon aikana, uuden oppiminen ATK alkeellista, kielitaito kehittyi käytännön työssä, vuorovaikutustaitoja tarvittiin asiakkaiden ja työtovereiden kanssa päivittäin. Mahdollisuus toteuttaa ATK-, kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Aikaisemmasta työkokemuksesta hyötyä työharjoittelussa. Kieli- ja vuorovaikutustaitoja tarvittiin päivittäin. Ammattitaitoaan ei voinut hyödyntää, kielija vuorovaikutustaitoja päivittäin. Kieli- ja vuorovaikutustaitojen hyödyntäminen päivittäin, aikaisemman työkokemuksen hyödyntäminen työharjoittelussa, ATK-taitoja ei lainkaan. Kulttuuri eroavaisuudet, positiivista ja negatiivista, viihtyminen Positiivista oli espanjalaisten leppoisuus, avoimuus, ystävällisyys ja auttavaisuus. Ei kulttuurishokkia. Sopivan kokoinen oppilaitos, viihtyi erinomaisesti. Viihtyi todella hyvin, kiitos ystävien. Suomalaiset työharjoittelijat olivat ihania. Viihtyi vaihtelevasti. Ei viihtynyt, yhteinen surkeus yhdisti Suomesta tulleita opiskelijoita. Viihdyin erinomaisesti molemmissa kohdemaissa. Ei kulttuurishokkia. Vaikeinta oli paluu Suomeen.

27 23 Opiskelijoiden vastauksissa ilmeni, että asumisjärjestelyt olivat kaikissa kohdemaissa asialliset joko työharjoittelupaikan tai yliopiston välittömässä läheisyydessä. Työharjoittelun aikana työnantaja järjesti opiskelijoille majoituksen veloituksetta kun taas vaihto-opiskelijat maksoivat asumisestaan vuokraa opiskelijavaihdon aikana. Opiskelijat kokivat espanjalaisen työkulttuurin hierarkkiseksi ja tiukaksi sekä työn fyysisesti raskaaksi. Työhön perehdyttämistä ei ollut lainkaan ja työilmapiiri oli huono. Työharjoittelussa opiskelijat, paitsi yksi vastaajista, eivät voineet toteuttaa aikaisemmin oppimiaan tietoja ja taitoja mm. ATK taitoja mutta vastaavasti kieli- ja vuorovaikutustaidot kehittyivät kaikilla vastaajilla. Neljä viidestä vastaajasta viihtyi erittäin hyvin kohdemaassa ja kukaan vastaajista ei kokenut kulttuurishokkia kohdemaassa. Tutkijana ja opiskelijavaihtoon osallistuneena viihdyin erinomaisesti molemmissa kohdemaissa ja minulle oli vaikeinta palata Suomeen.

28 24 Taulukko 4. Opiskelijoiden opiskelijavaihdon jälkeisiä kommentteja Vastaaja A Vastaaja B Vastaaja C Vastaaja D Vastaaja E Omat kokemukset Opiskelijavaihtojakson merkittävin anti Kielen ja uusien työtehtävien hallinta, paineensieto- ja ongelmanratkaisu-kyky kehittyivät. Kielitaidon kehittyminen, rohkeutta puhua vieraalla kielellä kasvoi. Työkokemus, uusien tilanteiden hallinta ilman kohdemaan kielitaitoa. Ongelmatilanteista selviäminen, itsensä ilmaisun kehittyminen, uusia näkökulmia elämään. Ei oppinut mitään uutta tai hyödyllistä, ei oppinut kohdemaan kieltä. Uusiin kulttuureihin tutustuminen, uuden kielen perusteiden oppiminen, tutustuminen Kiinaan. Muuttiko opiskelijavaihtojakso vastaajaa, myös ammatillisesti Itseluottamus ja rohkeus lisääntyivät, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutus-taidot kehittyivät. Varmuus toimia uusissa tilanteissa lisääntyi. Itseluottamus kasvoi, pystyy selviämään jatkossakin ulkomailla. Itseluottamus kasvoi, uuden alan oppiminen ilman asiallista perehdyttämistä. Itseluottamus ei kasvanut, ammattitaito ei kehittynyt. Itseluottamus kasvoi, sillä pärjäsin erinomaisesti molemmissa kohdemaissa: Espanjassa ja Kiinassa. Halukkuus jatko- opintoihin tai työskentelyyn ulkomailla Ehdottomasti töihin ulkomaille jos tarjoutuu tilaisuus. Ei halua lähteä jatkossa ulkomaille, syynä perhe-suhteet. Ehdottomasti kyllä, uusi opiskelijavaihto on jo sovittuna Puolaan. Kyllä, halukas lähtemään ulkomaille, ainoana hidasteena ehkä taloudelliset seikat. Ehkä töihin mutta Pohjois- tai Keski- Eurooppaan, ei ulkomaille enää opiskelemaan. Ehdottomasti töihin tai opiskelemaan, jatkoopintojen myötä uuteen opiskelija-vaihtoon. Ennakkoodotusten toteutuminen opiskelijavaihdosta Ei suuria ennakkoodotuksia, joten ei suuria pettymyksiä. Odotukset ylittyivät reilusti. Ei suurempia ennakkoodotuksia, työharjoittelu ei vastannut odotuksia. Virheellinen ennakkoinformaatio työharjoittelupaikasta, ei vastannut todellisuutta. Odotukset kävivät toteen, työharjoittelu oli jopa ennakkotietoa pahempi. Ei ennakkoodotuksia, opiskelu erittäin mielenkiintoista, työharjoittelu raskasta.

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO Elli Keränen, koordinaattori 15.11.2016 ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO PA LV E L E VA Vuodesta 1993 Voittoa tavoittelematon. Kohtuulliset osallistumismaksut ja maksuttomia ohjelmia.

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Työpajan rakenne Esittäytyminen Huomioita ja keskustelua kv-opiskelijoiden tilanteesta ja tarpeista sekä niihin vastaamaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Ulla Tissari Katsaus hakukierrokseen 2012 Hakemuksia yhteensä 41 kpl (29 kpl 2011), joista 14 jatkohakemusta 27 uutta hakemusta

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä CIMOn korkeakoulukiertue 19.11.2013 Itä-Suomen yliopisto Ajankohtaista kansainvälistymisessä Mitä on kansainvälinen osaaminen Kansainvälistymisen

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 1.11.2016 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa 1 1.11.2016 CIMO Lähtökohtia Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen

Lisätiedot

HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010. Riikka Heikkilä, RAT7SN2

HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010. Riikka Heikkilä, RAT7SN2 HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010 Riikka Heikkilä, RAT7SN2 Tšekin tasavalta Pinta-ala: 78 866 km² Asukasluku: 10 230 000 Pääkaupunki: Praha (1 172 975 as.) Muut suuremmat kaupungit: Brno (367 396 as.),

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

INKA. Trendi -toiminnon kysymysryhmät. Ammatillinen koulutus. Koulutuksen arviointijärjestelmä

INKA. Trendi -toiminnon kysymysryhmät. Ammatillinen koulutus. Koulutuksen arviointijärjestelmä INKA Koulutuksen arviointijärjestelmä Trendi -toiminnon kysymysryhmät Ammatillinen koulutus Sisällys Trendien kysymysryhmät... 2 Lomakkeet... 3 1. Opintojen aloitus... 3 2. Yleis- ja muiden teoreettisten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013 Koulutuksen työelämävastaavuus ja TKI-toiminnan hyödyntäminen opetuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien tapaaminen 25.2.2014 Työelämän asiantuntijoiden

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset - UKK

Usein kysytyt kysymykset - UKK Versio 15.12.2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Usein kysytyt kysymykset - UKK Hakijan PIC-koodi Onko PIC-koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? - PIC-koodi haetaan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen työelämäjakso Poznan, Puola 21.4. 19.5.2012 CIMO DEMOKAM 3 2011-2013

Kansainvälinen työelämäjakso Poznan, Puola 21.4. 19.5.2012 CIMO DEMOKAM 3 2011-2013 1 Kansainvälinen työelämäjakso Poznan, Puola 21.4. 19.5.2012 CIMO DEMOKAM 3 2011-2013 Hannu Simi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2 Yhteenveto Kansanivälinen työelämäjakso Poznanissa Puolassa 21.4. 19.5.2012

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen 8.11.2013 Päivi Puutio Hankkeen taustaa Selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot