Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä?"

Transkriptio

1 Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä? Esimerkkejä keskeisten toimijoiden rooleista ja vastuista Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hanke

2 Esimerkkejä rooleista ja vastuista ovat määritelleet Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeen työntekijät: Koordinaatiohanke: Sanna Salmela (toim.) Suvi Helanen Leea Järvi Kainuun osahanke: Sari Marita Ikäheimo Tuija Pöllänen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn osahanke: Tuula Löf Mikko Nikkilä Koillismaan osahanke: Pauli Miettinen Lakeuden osahanke: Arja Rantapelkonen Katja Vähäkuopus Oulun Eteläisen osahanke: Leena Ahola Eija Komulainen Terttu Piippo Merja Jaakola Minna Sipilä Oulun osahanke: Mervi Uusimäki Virpi Knuutinen Oulunkaaren osahanke: Satu Turkka Anne Leppälä-Hast Pirkanmaan osahanke: Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan kunnissa toimivat hyvinvointikoordinaattorit tai vastaavat Kuvauksia ovat kommentoineet useat tässä dokumentissa mainittuja toimijoita edustavat henkilöt TerPS2- hankkeen alueelta. Myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Anne Sormunen ja Suomen sosiaali ja terveys ry:n Pohjois-Suomen erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen ovat antaneet kommenttinsa. Kiitämme kaikkia yhteistyössä tavalla tai toisella mukana olleita tahoja! 2

3 Sisällys Johdanto Hyvinvointiryhmä tai vastaava Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka ei ole hyvinvointiryhmän jäsen Toimiala- tai palvelualuejohtaja / Apulaiskaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Hyvinvointikoordinaattori / -suunnittelija / -asiantuntija tai muu vastaava Hyvinvoinnin teemaryhmä ja/tai kuntalaisia edustava ryhmä Kunnan tai kaupungin johtoryhmä Valtuusto Kunnanhallitus Lautakunnat / valiokunnat Toimialalla / palvelualueella toimivat esimiehet Toimialalla / palvelualueella toimiva käytännön työntekijä Yksityissektori, vapaaehtoissektori, seurakunnat ja muut julkistoimijat Kuntalaiset

4 Johdanto Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hankkeessa on pohdittu kunnassa toimivien tahojen hyvinvointijohtamiseen liittyviä rooleja ja vastuita. Työ perustuu kuntien lakisääteiseen velvollisuuteen nimetä hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (Terveydenhuoltolaki 12 ). Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys siitä, että kunnan hyvinvointiryhmä tarvitsee hyvinvointijohtamisen ja hyvinvointikertomustyönsä tueksi kunnan ylintä johtoa ja muita toimijoita. Tässä asiakirjassa avataan esimerkkien avulla sitä, mitä tällä tuella konkreettisesti tarkoitetaan. Vastuita ja rooleja on pohdittu hyvinvointijohtamisen, siihen keskeisesti liittyvän hyvinvointikertomuksen (www.hyvinvointikertomus.fi) ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyön näkökulmasta. Seuraavat esimerkit toimijoiden rooleista ja vastuista on tarkoitettu herättämään ja tukemaan niitä keskusteluja, joita kunnissa käydään hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointikertomustyöhön liittyen. Tarkoituksena on auttaa toimijoita konkretisoimaan ja sopimaan yhdessä siitä, mitä kukin toimija kunnassa voi tehdä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen eteen. Korostamme, että jokainen kunta soveltaa esimerkkejä omaan toiminta- ja toimijaympäristöönsä sopivaksi. Roolit ja vastuut vaihtelevat merkittävästi riippuen muun muassa kunnan koosta, hallintorakenteesta ja henkilöstöresursseista. Vastuita ja rooleja jaetaan kunnissa yleensä useille toimijoille. TerPS2-hankkeen ja Kuntaliiton maaliskuussa 2014 tekemän kyselyn mukaan noin viidennes hyvinvointiryhmien jäsenistä ei pidä omaa tehtävänkuvaansa selkeänä. Tämän vuoksi TerPS2-hanke suosittelee, että keskeisten toimijoiden roolit, vastuut, valtuudet ja tavoitteet kuvataan kirjallisesti. Lisäksi hyvinvointiryhmän yksittäisten jäsenten roolit ja vastuut kannattaa kirjata erikseen tai ainakin sopia suullisesti niin, että jokainen ryhmän jäsen on tietoinen juuri häntä koskevista rooleista ja vastuista. 4

5 1. Hyvinvointiryhmä tai vastaava Hyvinvointiryhmällä tarkoitetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyöstä ja sen johtamisesta vastaavaa ryhmää. Ryhmän kokoonpanosta on hyvä keskustella kunnan tai kaupungin johtoryhmässä, minkä jälkeen kunnan-/kaupunginhallitus tai kunnanjohtaja nimeää ryhmän. Jäseninä on yleensä kaikkien toimialojen / palvelualueiden ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä. Joissakin hyvinvointiryhmissä voi olla jäseninä myös päättäjiä sekä järjestöjen, yrittäjien ja muiden toimijoiden (kuten seurakunnan tai poliisin) edustajia. Monessa kunnassa kunnan johtoryhmä tai laajennettu johtoryhmä toimii hyvinvointiryhmänä. On myös kuntia, joissa hyvinvointiryhmänä toimii erillinen ryhmä. Isoissa kaupungeissa hyvinvoinnin johtamisen vastuu on voitu määritellä kaupungin johtoryhmälle, jolloin hyvinvointiryhmä toimii hyvinvoinnin koordinaatioryhmänä ja käytännön toimijana. Toimii kunnan talouden ja johtamisen vuosikellon mukaisesti Johtaa ja koordinoi tietoon perustuen eri toimialojen / palvelualueiden ja muiden toimijoiden hyvinvointiyhteistyötä: o Valmistelee valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaiset raportit (mm. valitsee indikaattorit ja kehittää niitä) o Raportoi säännöllisesti valtuustolle ja viranhaltijajohdolle työnsä tuloksista o Valmistelee hyvinvointiasioita johtoryhmälle (jos johtoryhmä ei toimi hyvinvointiryhmänä) o Tukee, seuraa ja arvioi hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanoa o Osallistaa kuntalaisia ja muita tärkeiksi katsottuja tahoja (esim. järjestöt, yritykset, seurakunnat) hyvinvointikertomuksen valmisteluun, käytännön toteutukseen, seurantaan ja arviointiin o Voi nimetä hyvinvoinnin teemaryhmiä ja koordinoida niiden työtä Kehittää hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä yhteisiä käytäntöjä toimialojen / palvelualueiden kanssa ja sopii niiden käyttöönotosta ja vakiinnuttamisesta Tukee toimialojen / palvelualueiden ammattilaisten hyvinvointiosaamista Koordinoi vaikutusten ennakkoarviointia (EVAa) o Sopii EVA-menetelmän käytöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä yhdessä kunnan ja toimialojen / palvelualueiden johdon kanssa o Vahvistaa EVA-osaamista Valmistelee alueellisia hyvinvointisopimuksia ja tehtäviä johtoryhmälle ja vastaa alueellisesta yhteistyöstä oman kunnan osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiä tehtäviä (2010, 16). Kursivoidut tekstit ovat TerPS2-hankkeen lisäyksiä tai täsmennyksiä. Yllä mainitut ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut voivat vaihdella kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 5

6 2. Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Voi toimia puheenjohtajana Vie hyvinvointiryhmän näkemyksiä kunnan johtoryhmälle (jos kunnan johtoryhmä ei toimi hyvinvointiryhmänä) Tarkastelee ja arvioi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyötä kunnan johtamisen ja kaikkien toimialojen / palvelualueiden näkökulmasta Ohjaa valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten raporttien valmistelua (isoissa kaupungeissa vastuu on usein delegoitu johtoryhmän kautta) Kannustaa ja sitouttaa ryhmän muita jäseniä o hyvinvointiryhmän sisäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön muiden keskeisten toimijoiden kanssa o valtuustokausittaisten hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun Varmistaa, että valtuustokausittaisiin hyvinvointikertomuksiin ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat o ovat linjassa voimassa olevan kuntastrategian kanssa o huomioidaan kuntastrategian laadinnassa ja päivityksessä o kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun / talousarvioon o kytketään kunnan osavuosikatsauksiin, tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin Kannustaa hyvinvointiryhmän jäseniä ja toimialoja / palvelualueita o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman toteuttamiseen käytännössä o etsimään ja kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä kunnan / kaupungin johtamisessa arvioidaan Edistää kunnan- / kaupunginjohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Huolehtii tai varmistaa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden hyvinvointijohtamisen ja tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan Kannustaa toimialojen / palvelualueiden valmistelijoita käyttämään vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää (EVAa) päätösten valmistelussa vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut voivat vaihdella kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee sopia tapauskohtaisesti. 6

7 3. Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka ei ole hyvinvointiryhmän jäsen Tarkastelee ja arvioi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyötä kunnan johtamisen ja kaikkien toimialojen näkökulmasta Kutsuu säännöllisesti hyvinvointiryhmän edustajia ja/tai hyvinvointikoordinaattorin kunnan johtoryhmän kokouksiin Ottaa kunnan johtoryhmän asialistalle hyvinvointiryhmän esittämiä hyvinvointiasioita Varmistaa, että valtuustokausittaisiin hyvinvointikertomuksiin ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat o ovat linjassa voimassa olevan kuntastrategian kanssa o huomioidaan kuntastrategian laadinnassa ja päivityksessä o kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun / talousarvioon o kytketään kunnan osavuosikatsauksiin, tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin Kannustaa hyvinvointiryhmän jäseniä ja toimialoja / palvelualueita o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman toteuttamiseen käytännössä o etsimään ja kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä kunnan / kaupungin johtamisessa arvioidaan Edistää kunnan- / kaupunginjohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Huolehtii / varmistaa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden hyvinvointijohtamisen ja tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan Kannustaa toimialojen / palvelualueiden valmistelijoita käyttämään vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää (EVAa) päätösten valmistelussa vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 7

8 4. Toimiala- tai palvelualuejohtaja / Apulaiskaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Tunnistaa, mitkä asiat oman toimialan / palvelualueen työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Tuo hyvinvointikertomuksen valmisteluun oman toimialansa / palvelualueensa näkökulmat: o Osa I: Päättyvän valtuustokauden / vuoden arviointi: Tuo hyvinvointikertomukseen omaan toimialaansa / palvelualueeseensa liittyvää hyvinvointitietoa Tulkitsee oman toimialansa / palvelualueensa hyvinvointitietoa muille ryhmän jäsenille Käy tulkinnoista keskustelua muiden ryhmän jäsenten ja oman toimialansa / palvelualueensa henkilöstön kanssa Tuo omat näkemyksensä yleistä hyvinvointitietoa ja muiden toimialojen / palvelualueiden hyvinvointitietoa koskevaan keskusteluun Osallistuu keskusteluun ja päätöksentekoon siitä, mitkä ovat hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämistarpeita o Osa II: Tulevan valtuustokauden / vuoden suunnittelu: Osallistuu keskusteluun siitä, millaisia hyvinvointitavoitteita asetetaan, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään, millaisia resursseja on käytössä ja millaisilla mittareilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan Tuo esille, mitä hänen oma toimialansa / palvelualueensa voisi tehdä hyvinvointitavoitteiden eteen, millaisia arviointimittareita voisi olla käytettävissä tai kehitettävissä ja millaista yhteistyötä muiden toimialojen / palvelualueiden kanssa voisi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi Varmistaa, että valtuustokausittaiseen hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat kytketään hänen oman toimialansa / palvelualueensa o sisäiseen päätöksentekoon (esim. hyödyntämällä vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää eli EVAa päätösten valmistelussa) o talousarvioon, käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin ja käytännön työn seurantaan, arviointiin ja raportointiin Johtaa oman toimialansa / palvelualueensa hyvinvointityötä ja kannustaa, opastaa ja perehdyttää oman toimialansa / palvelualueensa esimiehiä ja muuta henkilöstöä o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman käytännön toteutukseen (mm. hyvien toimintamallien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen, uusien toimintamallien kehittäminen, toimialan sisäinen viestintä) o kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä oman toimialan / palvelualueen työssä arvioidaan Vastaa hyvinvointiryhmälle ja kunnan johtoryhmälle siitä, että hänen oma toimialansa / palvelualueensa kantaa vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista sekä strategisella että operatiivisella tasolla Ylläpitää hyvinvointijohtamisen osaamistaan vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 8

9 5. Hyvinvointikoordinaattori / -suunnittelija / -asiantuntija tai muu vastaava Koordinoi hyvinvoinnin edistämistä sekä strategisella että operatiivisella tasolla: o Tarkastelee hyvinvoinnin edistämistä kokonaisuutena ja useiden toimijoiden välisenä yhteistyönä o Analysoi toimintaympäristön muutoksia hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta o Toimii hyvinvointiryhmän valmistelijana ja sihteerinä o Koordinoi hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmistelua, toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia o Kokoaa kunta- ja aluekohtaista hyvinvointitietoa ja tukee sen käyttöä kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa o Tuntee valtakunnalliset, maakunnalliset, alueelliset ja paikalliset hyvinvointiin liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat Yhdistää ne hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun ja tukee siten niiden toimeenpanoa omalla toimialueellaan o Esittelee hyvinvointikertomuksia ja vuosittaisia raportteja (esim. luottamushenkilöille) Tukee niiden hyödyntämistä esim. päätöksenteossa o Tukee vaikutusten ennakkoarviointimenetelmän (EVAn) käyttöönottoa ja toimii EVAn asiantuntijana ja tutorina o Voi osallistua hyvinvoinnin asiantuntijana kuntastrategian laatimiseen ja päivittämiseen sekä hyvinvoinnin edistämishankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin o Tukee hyvien toimintamallien kehittämistä, jalkauttamista, seurantaa ja arviointia yhdessä esimiesten ja toimiala- /palvelualuejohtajien kanssa o Järjestää yhteistyötapaamisia kunnan ja sen yhteistyötahojen (esim. kuntalaiset, järjestöt, seurat, seurakunnat, yritykset) välillä / kanssa. Toimii hyvinvoinnin edistämisen yhdyshenkilönä sekä kunnan sisällä että suhteessa alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin, kuten kuntayhtymään tai yhteistoiminta-alueeseen, maakuntaliittoon, sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön ja aluehallintovirastoon Voi osallistua kunnan / alueen hyvinvoinnin asiantuntijana terveydenhuollon järjestämissuunnitelman (Terveydenhuoltolaki 34 ) laatimiseen Osallistuu alueellisen ja valtakunnallisen hyvinvointikoordinaattoriverkoston yhteistyöhön ja tapaamisiin Välittää ja levittää hyvinvointitietoa kuntalaisille ja muille tahoille (esim. vapaaehtoissektorille) Osallistuu kunnan viestintään ja markkinointiin hyvinvoinnin näkökulmasta Pohjautuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja TerPS-hankkeen vuosina yhdessä määrittelemiin rooleihin ja vastuisiin, mutta on päivitetty vuonna 2014 TerPS2-hankkeessa. Tämä kuvaus pohjautuu TerPS2-hankkeen Oulun Eteläisen osahankkeen valmistelemaan hyvinvointikoordinaattorin toimenkuvaan, johon voi tutustua Innokylässä (www.innokylä.fi). Yllä mainitut ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 9

10 6. Hyvinvoinnin teemaryhmä ja/tai kuntalaisia edustava ryhmä Hyvinvoinnin teemaryhmillä ja kuntalaisia edustavilla ryhmillä tarkoitetaan jonkin ikäryhmän tai erillisteeman ympärille kerättyä työryhmää tai asiantuntijaja/tai kokemusasiantuntijaryhmää. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön työryhmät, (liikenne)turvallisuustyöryhmät, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, lasten parlamentti, nuorisovaltuustot ja -neuvottelukunnat, vammais- ja vanhusneuvostot, järjestöjen yhteistyöryhmät tai järjestöneuvottelukunnat ja asukasraadit. Toimii käytännön työn asiantuntijaryhmänä ja/tai kokemusasiantuntijaryhmänä Tuo esille asiantuntijuuteensa pohjautuvia näkökulmia hyvinvointityön kehittämiseen Tulkitsee omaan teemaansa liittyvää hyvinvointi- ja kokemustietoa Antaa omaan asiantuntijuuteensa ja kokemuksiinsa perustuvaa tukea hyvinvointiryhmälle omasta teemastaan (esim. päihteistä, ikäihmisistä tai nuorista) Vaikuttaa hyvinvointikertomuksen valmisteluun ja käytännön linjauksiin omasta näkökulmastaan Varmistaa, että omaan teemaan liittyvät muut asiakirjat (ohjelmat, suunnitelmat yms.) ovat linjassa hyvinvointikertomuksen kanssa ja tulevat huomioiduksi hyvinvointikertomuksessa Auttaa hyvinvointikertomukseen kirjatun hyvinvointisuunnitelman toimeenpanossa ja pohtii, mitä voi tehdä tukeakseen o hyvinvointitavoitteiden saavuttamista ja arviointia o toimenpiteiden toteutusta Osallistuu kuntien ohjelma- ja suunnitelmatyöhön: o Kehittää yhteisiä käytäntöjä, työmenetelmiä ja asiakaslähtöisiä yhteistoimintamuotoja eri alojen ammattilaisten kanssa o Osallistuu teemakohtaisiin kehittämishankkeisiin Osallistuvat tehtyjen toimenpiteiden arviointiin edustamansa ryhmän näkökulmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiä tehtäviä (2010, 17). Kursivoidut tekstit ovat TerPS2-hankkeen lisäyksiä tai täsmennyksiä. Yllä mainitut ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 10

11 7. Kunnan tai kaupungin johtoryhmä Usein hyvinvointiryhmänä toimii kunnan johtoryhmä tai laajennettu johtoryhmä. Näissä tapauksissa johtoryhmän vastuita ja rooleja tulee pohtia hyvinvointiryhmälle tarkoitettujen roolien ja vastuiden kautta (kohta 1). Seuraavalla sivulla kuvatuilla rooleilla ja vastuilla tarkoitetaan sellaista kunnan johtoryhmää, joka EI toimi hyvinvointiryhmänä. Tällöin johtoryhmä toimii hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä. TerPS2-hankkeessa on todettu, että kun kunnan johtoryhmä ei toimi hyvinvointiryhmänä, yhteistyön tekemistä ja viestien välittymistä edistää se, että vähintään yksi hyvinvointiryhmän aktiivinen jäsen on myös johtoryhmän jäsen. 11

12 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiä tehtäviä (THL 2010, 16) TerPS2-hankkeen lisäyksiä Johtaa, seuraa, arvioi ja kehittää hyvinvoinnin edistämisen strategista toimintaa: o Valtuustokausittaisten hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmistelua o Hyvinvointitavoitteiden saavuttamista o Eri toimialojen / palvelualueiden välistä yhteistyötä o Toimialojen / palvelualueiden ja kunnan alueella toimivien muiden tahojen (mm. järjestöt, seurakunta, yritykset, poliisi, pelastustoimi) välistä yhteistyötä Raportoi luottamushenkilöille kuntalaisten hyvinvoinnista ja palvelujen toiminnasta Kehittää alueellista hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä (esim. kuntayhtymän ja maakunnan tasolla) Kutsuu säännöllisesti hyvinvointiryhmän jäseniä kokouksiinsa kertomaan o hyvinvointiryhmän työskentelyn sujumisesta ja sen kehittämistoiveista o valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten raporttien valmistelun etenemisestä ja kehittämistoiveista Ohjaa, kannustaa ja sitouttaa hyvinvointiryhmää työhönsä ja työn arviointiin ja kehittämiseen Vastaa hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointikertomukseen liittyvästä tiedonkulusta ja tiedottamisesta Varmistaa, että valtuustokausittaiseen hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat o ovat linjassa voimassa olevan kuntastrategian kanssa ja huomioidaan kuntastrategian laadinnassa ja päivityksessä o kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitelmaan / talousarvioon ja -suunnitelmaan o kytketään kaikkien toimialojen / palvelualueiden talousarvioihin ja käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin o kytketään kaikkien toimialojen / palvelualueiden käytännön työn seurantaan, arviointiin ja raportointiin o kytketään kunnan osavuosikatsauksiin, tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin Johtoryhmän jäsenet tukevat ja kannustavat oman toimialansa / palvelualueensa esimiehiä ja muuta henkilöstöä o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman toteuttamiseen käytännön työssä (mm. esimiesten perehdyttäminen, hyvien toimintamallien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen, uusien toimintamallien kehittäminen) o etsimään ja kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä toimialan / palvelualueen työssä arvioidaan Varmistaa, että toimialojen / palvelualueen valmistelijat käyttävät vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää (EVAa) päätösten valmistelussa Kursivoidut tekstit ovat TerPS2-hankkeen lisäyksiä tai täsmennyksiä THL:n alkuperäiseen määritelmään. Yllä mainitut tehtävät ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 12

13 8. Valtuusto Hyväksyy valtuustokausittaiset hyvinvointikertomukset ja vuosittaiset hyvinvointiraportit Hyödyntää hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämää hyvinvointitietoa päätöksenteossa Tarkastelee hyvinvointitietoa tasapuolisesti taloutta koskevien tietojen kanssa Varmistaa poliittisessa ohjauksessaan ja kunnan ylintä päätösvaltaa käyttäessään, että seuraavissa asiakirjoissa on mukana hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia: o Kuntastrategia o Toiminnan ja talouden suunnitelma / Talousarvio ja -suunnitelma o Osavuosikatsaukset o Tilinpäätös o Toiminta- ja arviointikertomus Hyväksyessään kunnan talousarvion ja -suunnitelman varmistaa, että hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit on huomioitu Seuraa ja arvioi, onko hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut tavoitteet saavutettu ja toimenpiteet toteutettu vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. Valtuuston rooliin ja vastuisiin voi tutustua myös hyvinvointijohtamiseen liittyvien vuosikellojen avulla. Kelloja löytyy osoitteesta: Kunnat voivat työstää sivuilta löytyvien kellojen avulla oman vuosikellonsa. 13

14 9. Kunnanhallitus Käsittelee hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämää hyvinvointitietoa osana talouden ja toiminnan o suunnittelua o seurantaa o raportointia o arviointia Kytkee hyvinvointikertomukseen kirjatut hyvinvoinnin tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit talousarvion ja -suunnitelman valmisteluun ja seurantaan Valmistelee hyvinvointia koskevat asiat päätettäväksi valtuustolle ja toimeenpanee valtuuston tekemät päätökset Huolehtii, että eri toimialojen määrärahojen käyttösuunnitelmissa on huomioitu hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. Kunnanhallituksen rooliin ja vastuisiin voi tutustua myös hyvinvointijohtamiseen liittyvien vuosikellojen avulla. Kelloja löytyy osoitteesta: Kunnat voivat työstää sivuilta löytyvien kellojen avulla oman vuosikellonsa. 14

15 10. Lautakunnat / valiokunnat Lauta- tai valiokunnat toimivat kunnan- / kaupunginhallituksen alaisina valmistelu- ja asiantuntijaeliminä. Lauta-/valiokuntarakenne vaihtelee kunnittain. Pakollisia ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat. Valmistelevat oman asiantuntijatoimialansa / -palvelualueensa hyvinvointiasiat kunnan- / kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Hyödyntävät hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämää hyvinvointitietoa valmistelussaan ja päätöksenteossaan Huolehtivat, että toimialansa / palvelualueensa talousarviossa ja määrärahojen käyttösuunnitelmissa on huomioitu hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit Osallistuvat hyvinvointikertomuksen sisältämän suunnitelman toimeenpanon seurantaan ja arviointiin toimialansa / palvelualueensa osalta Huolehtivat, että hyvinvoinnin edistäminen ja kuntalaisnäkökulma huomioidaan palvelujen tuottamisessa ja niiden kehittämisessä Tarkastuslautakunnat arvioivat arviointikertomuksissaan valtuuston taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista myös hyvinvoinnin näkökulmasta vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut voivat vaihdella kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. Lautakuntien rooliin ja vastuisiin voi tutustua myös hyvinvointijohtamiseen liittyvien vuosikellojen avulla. Kelloja löytyy osoitteesta: Kunnat voivat työstää sivuilta löytyvien kellojen avulla oman vuosikellonsa. 15

16 11. Toimialalla / palvelualueella toimivat esimiehet Tunnistavat, mitkä asiat oman toimialan työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Edistävät omalta osaltaan toimialojen välistä poikkihallinnollista keskustelua ja poikkitoiminnallista työtä Keskustelevat hyvinvointiryhmässä olevan toimiala- tai palvelualuejohtajan kanssa siitä, miten toimialalla / palvelualueella voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia Varmistavat hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman käytännön toteutusta oman toimialansa / palvelualueensa työssä: o Viestittävät toimialansa / palvelualueensa henkilöstölle siitä, miten heidän työnsä liittyy kuntalaisten hyvinvointiin o Käyttöönottavat ja vakiinnuttavat hyviä, kuntalaisten hyvinvointia tukevia toimintamalleja yhteistyössä toimialansa / palvelualueensa henkilöstön kanssa o Kehittävät uusia toimintamalleja yhteistyössä työntekijöiden kanssa o Kehittävät yhdessä henkilöstönsä kanssa mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä oman toimialan / palvelualueen työssä voitaisiin arvioida Ylläpitää omaa hyvinvointiosaamistaan Vastaavat siitä, että heidän alaisuudessaan työskentelevät henkilöt kantavat vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista ja pitävät yllä omaa hyvinvoinnin edistämisen ammattitaitoaan Kertovat oman toimialansa / palvelualueensa johtajalle kokemuksia ja näkemyksiä toimialalla / palvelualueella tehdystä hyvinvointityöstä vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 16

17 12. Toimialalla / palvelualueella toimiva käytännön työntekijä Tunnistavat, mitkä asiat omassa työssä ja oman toimialan / palvelualueen työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Toteuttavat käytännössä hyvinvointikertomukseen kirjattua suunnitelmaa omassa työssään: o Käyttöönottavat ja vakiinnuttavat hyviä, kuntalaisten hyvinvointia tukevia toimintamalleja o Kehittävät uusia toimintamalleja yhdessä muun henkilöstön kanssa Vastaavat omalle esimiehelleen siitä, että kantavat omassa työssään vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista Ylläpitävät omaa hyvinvointiosaamistaan vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 17

18 13. Yksityissektori, vapaaehtoissektori, seurakunnat ja muut julkistoimijat Otsikoissa mainituilla tahoilla tarkoitetaan esimerkiksi yrityksiä, järjestöjä, yhdistyksiä, kunnan alueella toimivia seurakuntia, poliisia ja pelastustoimea. Kunnissa on käytössä muun muassa seuraavia yhteistyötapoja näiden toimijoiden kanssa: Hyvinvointiryhmän vakituiseen kokoonpanoon kuuluu näiden toimijoiden edustajia. Edustajat vierailevat tarvittaessa hyvinvointiryhmän kokouksissa, mutta eivät kuulu vakituiseen kokoonpanoon. Näiden tahojen kanssa tehdään järjestelmällistä yhteistyötä muilla tavoilla (esim. pitämällä kunta-järjestö-yhteistyöiltoja tai kuulemalla maakuntaliiton järjestöneuvottelukuntia). Tuovat esille edustamansa tahon tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluista Osallistuvat hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun: o Nostamalla esille ja/tai tuottavat omaan kokemukseensa, asiantuntijuuteensa ja alaansa liittyvää hyvinvointitietoa, josta ainakin osa voidaan kytkeä hyvinvointikertomuksiin tai vuosittaisiin hyvinvointiraportteihin o Tulkitsemalla hyvinvointitietoa edustamansa tahon näkökulmasta o Pohtimalla, mitä heidän edustamansa tahot voivat tehdä tukeakseen kertomukseen kirjattujen hyvinvointitavoitteiden saavuttamista o Suunnittelemalla oman organisaationsa toiminnan sellaiseksi, että se tukee tavoitteiden saavuttamista Arvioivat tehtyjä toimenpiteitä ja tavoitteiden saavuttamista (sekä oman organisaationsa sisällä että osana kaikkien toimijoiden yhteistyötä) Osallistuvat mahdollisiin alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin toimiin, joilla tuetaan kuntien hyvinvointijohtamista (esim. tiedontuotantoon) Tiedottavat omia yhteistyökumppaneitaan hyvinvointikertomustyöstä ja kuntalaisten hyvinvoinnista Antavat kuntalaispalautetta hyvinvointiryhmälle Vahvistavat siten kuntalaisten osallisuutta kunnan hyvinvointityössä Käyttöönottavat, vakiinnuttavat ja levittävät omia organisaatioitaan koskevia, hyvinvointijohtamiseen ja/tai hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä hyviä toimintamalleja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 18

19 14. Kuntalaiset Tekevät hyvinvointiin liittyviä kuntalaisaloitteita Osallistuvat tilaisuuksiin, joissa kerätään ideoita, toiveita ja tarpeita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaa varten Vastaavat kyselyihin, joilla kerätään kuntalaisten kokemustietoa hyvinvointiin ja palveluihin liittyvistä asioista (esim. otakantaa.fi-palvelussa) Hyödyntävät erilaisia osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joita kunta / kaupunki tarjoaa Ylläpitävät ja edistävät omaa hyvinvointiaan muun muassa terveyden kannalta myönteisillä elintavoilla Pitävät huolta itsestään, läheisistään ja ympäristöstään sekä muista yhteisöihinsä kuuluvista henkilöistä Osallistuvat yhteisten asioiden hoitamiseen vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 19

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia Kunnan hyvinvointijohtaminen haasteita ja mahdollisuuksia 1 Kunnan olemassaolon kolmikanta 14.5.2013 etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma Hyvinvoinnin edistämisen kolmikanta kunnassa 14.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois-Suomi2 Koordinaatio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012-31.10.2014 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi2

Terveempi Pohjois Suomi2 MISTÄ TULEN? Terveempi Pohjois Suomi2 Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Osahankkeet (yht. 64 kuntaa) 1. Kainuun maakunta ky (8

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kansalaisen hyvinvointi (tieto)

Kansalaisen hyvinvointi (tieto) Kansalaisen hyvinvointi (tieto) terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana -case sähköinen hyvinvointikertomus 1 Kunnan toiminnan kolmikanta HYVINVOINTI ELINVOIMA KUNNAN PALVELUT 30.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. kuntajohtamisen välineenä Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL

Hyvinvointikertomus. kuntajohtamisen välineenä Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä 31.8.2016 Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL 1 MAHDOLLISUUKSIEN ROSKIS Ruttaa paperi ja heitä roskikseen. Saat nousta seisomaan, mutta älä liiku paikaltasi.

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Seinäjoki kehittämispäällikkö Jaana Markkula

Lisätiedot

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Sisältö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Kunnissa eletään entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä? Miten johdetaan ja kehitetään

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ?

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Elinvoimainen kunta mistä syntyy? Elinvoimaisuus

Lisätiedot

Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Tukee strategiatyötä, johtamista ja strategioiden toimeenpanoa Kunnassa on yksi kuntastrategia

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 Voimaa verkostoista Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 2 17.3.2014 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation organisaatio Koordinaatio taso

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA Ylitarkastaja Sini Männistö, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan kokous 4.12.2015 3.12.2015 1 TAUSTAA Kunnilla velvollisuus

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Tiedolla johtamisen työkalu. Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Tiedolla johtamisen työkalu. Anne Sormunen/ erityisasiantuntija SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Tiedolla johtamisen työkalu Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Miten johtaa kuntaa entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä? Kuntatalous Kuntalaisten ja sidosryhmien

Lisätiedot

Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden 8. verkostokokous

Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden 8. verkostokokous 24.2.201425.2.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Muistio 2 Sosiaali- ja terveystoimi Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden 8. verkostokokous Aika: 19.2.2014 klo 11.00 12.55

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä 13.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi Arja Väänänen, Hyvinvointikoordinaattori, Mikkelin kaupunki, arja.vaananen(at)mikkeli.fi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.2015 1 Hyvinvointikertomusten valvonta Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Taustaa Hyvinvointikertomuksen laatiminen ja. Terveempi Pohjois-Suomi, Terps 2 -hanke

Taustaa Hyvinvointikertomuksen laatiminen ja. Terveempi Pohjois-Suomi, Terps 2 -hanke Taustaa Hyvinvointikertomuksen laatiminen ja Terveempi Pohjois-Suomi, Terps 2 -hanke Arja Rantapelkonen palveluvaliokunta 22.2.2012 Aiheita Lakitaustaa Hyvinvointikertomuksen laatiminen Hyvinvointiryhmä

Lisätiedot

Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen

Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa - Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Tulevaisuuden johdon raportointia Sähköinen hyvinvointikertomus Vaikutusten ennakkoarviointi

Tulevaisuuden johdon raportointia Sähköinen hyvinvointikertomus Vaikutusten ennakkoarviointi Tulevaisuuden johdon raportointia Sähköinen hyvinvointikertomus Vaikutusten ennakkoarviointi Erityisasiantuntija Maria Salenius. Kuntaliitto Johtava konsultti Anne Sormunen, FCG Kimmo Haapasalo projektijohtaja

Lisätiedot

Kuntapäättäjä - pidä kuntalaisesi terveenä ja hyvinvoivana

Kuntapäättäjä - pidä kuntalaisesi terveenä ja hyvinvoivana Kuntapäättäjä - pidä kuntalaisesi terveenä ja hyvinvoivana Kuntamarkkinat 10.9.2014 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Ehkäisevällä työllä voidaan vaikuttaa kustannuksiin Esimerkki: Kuinka

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13 Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 Valtuustoaloite: Koulutusta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Sähköinen hyvinvointikertomus Kainuun 3. Hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Soile Paahtama erityisasiantuntija Kuntalaki (1995/365) 1 3 mom. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014 Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma Niina Epäilys 18.9.2014 Tausta ja työryhmän kokoonpano Oulun kaupungin Palvelujen järjestämisohjelman 2013 mukaisesti kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

TEAviisari 2013 Seinäjoki. Yhteenveto TEAviisarin kuntajohdon tuloksista Oili Ylihärsilä 2.1.2014

TEAviisari 2013 Seinäjoki. Yhteenveto TEAviisarin kuntajohdon tuloksista Oili Ylihärsilä 2.1.2014 TEAviisari 2013 Seinäjoki Yhteenveto TEAviisarin kuntajohdon tuloksista Oili Ylihärsilä 2.1.2014 www.thl.fi/teaviisari Kuntajohdon kyselyn tulokset Joka toinen vuosi toteutettavan tiedonkeruun tavoitteena

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

JAKE-hankkeen mahdollisuudet ja Kylähyvinvoinnin teemojen jatkotyöstäminen

JAKE-hankkeen mahdollisuudet ja Kylähyvinvoinnin teemojen jatkotyöstäminen JAKE-hankkeen mahdollisuudet ja Kylähyvinvoinnin teemojen jatkotyöstäminen Kunnaspirtti 21.10.2014 1 Lähtökohta Juurrutus >>> jatkuvuus Yleistettävyys >>> siirrettävissä Kunta- ja järjestökumppanuudella

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto Kuntapäättäjät ovat tehneet kautta aikain useinkin kuntalaisten

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Matkalla HYVINVOINTIIN. TerPS2:n osahankkeiden kuulumisia. Mm. miten Oulu hyödyntää sähköistä hyvinvointikertomusta?

Matkalla HYVINVOINTIIN. TerPS2:n osahankkeiden kuulumisia. Mm. miten Oulu hyödyntää sähköistä hyvinvointikertomusta? Matkalla HYVINVOINTIIN Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen: Poikkihallinnollisuus on hyvinvointijohtamisen avainkysymys. s.4 s.8 s.10-16 s.19 Pohjois-Pohjanmaan kunnat levittävät hyviä käytäntöjä järjestelmällisesti

Lisätiedot

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Matti Molander Utajärven kunta M.Molander, A.Merilä, P.Tuovinen, J.Stenvall, A.Koski n.60 km Vaikutusten

Lisätiedot

klo 17.00 19.00 Hyvinvointijohtamisen lähtökohtia lainsäädännön näkökulmasta Hyvinvointikertomus hyvinvointijohtamisen työkaluna Kahvitauko noin klo

klo 17.00 19.00 Hyvinvointijohtamisen lähtökohtia lainsäädännön näkökulmasta Hyvinvointikertomus hyvinvointijohtamisen työkaluna Kahvitauko noin klo klo 17.00 19.00 Hyvinvointijohtamisen lähtökohtia lainsäädännön näkökulmasta Hyvinvointikertomus hyvinvointijohtamisen työkaluna Kahvitauko noin klo 18.00-18.15 Poikkihallinnollisen hyvinvointijohtamisen

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn osahankesuunnitelma (luonnos) / TerPS 2

Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn osahankesuunnitelma (luonnos) / TerPS 2 TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI 2 (TerPS2) käyttöönotto- ja koordinaatiohanke Keski-Pohjanmaan ja Kuunupyyn osahanke TerPS2 hankkeeseen: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN JOHTAMINEN JA SEURANTA KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ennakkoarvioinnin käyttöönotto kunnissa: ESTER-hankkeen tuki toteuttamiselle

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ennakkoarvioinnin käyttöönotto kunnissa: ESTER-hankkeen tuki toteuttamiselle Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ennakkoarvioinnin käyttöönotto kunnissa: ESTER-hankkeen tuki toteuttamiselle Seinäjoen Areena 29.11.2011 Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot