Eskareista Epuiksi tutkimushanke:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eskareista Epuiksi tutkimushanke:"

Transkriptio

1 Eskareista Epuiksi tutkimushanke: Motivaation ja koulutaitojen kehitys siirryttäessä esiopetuksesta kouluun * Kaisa Aunola Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Tutkimusryhmä: Jari-Erik Nurmi & al. Rahoittaja: Suomen Akatemia

2 Tutkimuksen lähtökohdat

3 Oppimisen vaikeudet kaksi näkökulmaa? 1. Neurokognitiivinen näkökulma - esim.. * dysleksia * matematiikan oppimisvaikeudet * tarkkaavaisuuden häiriöt * visuospatiaaliset hahmottamisvaikeudet * motoriikan ongelmat

4 2. Alisuoriutuminen ja motivaatio näkökulma - lapsi suoriutuu kykyihinsä nähden heikommin kuin mitä voisi olettaa (suoriutuminen ei vastaa todellisia kykyjä) - oppimisen vaikeuksien taustalla vaikuttavat motivaatio, itsetunto, hallintakeinot, ym. lapsen sisäiset, psykologiset tekijät Primaarit ja sekundaariset oppimisvaikeudet?

5 TYÖSKENTELYTAVAT LAPSILLA 1) Hallintasuuntautuneet strategiat - innostuneisuus - motivoituneisuus - aktiivisuus - sitkeys 2) Tehtävää välttävät -strategiat - ahdistuneisuus ja epäonnistumisen pelko - motivaation puute - passiivisuus / avuttomuus

6 MYÖNTEISET TAI KIELTEISET KASAANTUVAT KEHÄT (1) Hyvä itsetunto / hallinnantuntu => haasteiden kokeminen oppimistilanteiksi => tehtävään suuntautuminen; yrittäminen => onnistuminen todennäköistä, positiivinen palaute => hallinnantuntu / hyvä itsetunto

7 (2) Heikko itsetunto / epäonnistumisen ennakointi => haasteiden kokeminen suoritustilanteiksi => tehtävän välttäminen; passiivisuus tai häseltäminen => epäonnistuminen todennäköistä, negatiivinen palaute => epäonnistumisen ennakointi / heikko itsetunto

8 Oppimisen vaikeuksien kasaantumisen ennaltaehkäisy: -Minkälaista kehityslinjaa koulutaidot noudattavat esi- ja alkuopetuksessa? Mitkä ovat kehityksen kriittiset vaiheet? - Missä vaiheessa epämielekkäät työskentely- ja ajattelutavat kehittyvät? Miten nämä kehittyvät? Mikä on koulun ja perheen rooli koulutaitojen, motivaation ja työskentelytapojen kehitysympäristöinä?

9 ESKAREISTA EPUIKSI - tutkimushanke Nurmi & Aunola

10 Tutkimuskysymykset: (1) Missä määrin esiopetusiässä olevilla lapsilla esiintyy heikkouksia oppimisvalmiuksissa ja miten nämä selittävät myöhempien oppimisvaikeuksien ilmenemistä koulussa? Millaiset tekijät voivat kompensoida näitä ä heikkouksia (esim. myönteiset työskentelytottumukset, vanhempien tuki, jne.) (2) Onko lasten oppimisvalmiuksien ja koulutaitojen kehityksessä havaittavissa erilaisia kehityspolkuja? Mitkä tekijät selittävät epätyypillisiä iä kehityspolkuja? (3) Missä vaiheessa lapsi oppii ne työskentelytavat, joita hän koulussa k myöhemmin käyttää, ja mikä merkitys näillä on oppimisvaikeuksien synnyssä? (4) Mikä on vanhempien kasvatustyylien, uskomusten ja hyvinvoinnin merkitys oppimisvaikeuksien, -valmiuksien ja työskentelytapojen kehityksessä? (5) Missä määrin lapsen oppimisvaikeudet luovat pohjaa muille lasten ongelmille? (6) Miten lasten oppimisvalmiudet ja työskentelytavat kehittyvät erilaisissa esiopetus- ja kouluympäristöissä?

11 ESKARIT EPUT TOPUT 1. mittaus/ loka 2. mittaus/ huhti 3. mittaus/ syys 4. mittaus/ huhti 5. mittaus/ loka 6. mittau maalis - taidot - alkuvalmiudet - taidot - työskentely- tavat - opettaja-arvio arvio - taidot - työskentely- tavat - opettaja-arvio arvio - taidot - työskentely- tavat - opettaja-arvio arvio - taidot - työskentely- tavat - opettaja-arvio arvio - työskentely- tavat - opettaja-arvio arvio - taidot - työskentely tavat - opettaja-ar uvolan v. tarkistus * taitojen harjaannuttaminen * kasvatustyylit * uskomukset * hyvinvointi ym. * taitojen harjaannuttaminen * kasvatustyylit * uskomukset * hyvinvointi ym. * kasvatustyylit * uskomukset * hyvinvointi ym. 1. Vanhempien kysely 2. Vanhempien kysely 3. Vanhempien kysel

12 1. Mittaus N = Mittaus N = 205 (alkuperäisiä( 199) alkuperäisiä 199) 3. Mittaus N = 212 (alkuperäisiä( 196) alkuperäisiä 196) 4. Mittaus N = 216 (alkuperäisiä( 196) alkuperäisiä 196) 5. Mittaus N = 278 (alkuperäisiä( 195) alkuperäisiä 195) 6. Mittaus N = 275 (alkuperäisiä( 195) alkuperäisiä 195) Vanhempien kysely: 1. Äidit 92.3% Isät 80.7% 2. Äidit 85.9% Isät 74.1% 3. Äidit n. 86.0% Isät n. 80.3%

13 .. Tutkimusta jatkettu keväällä 2004 lasten ollessa 4. luokkalaisia Koulutaitojen ja motivaation kehitys - tutkimuksena

14 Lukutaidon kehitys siirryttäessä esiopetuksesta kouluun Ulla Leppäsen tekeillä oleva väitöstyö

15 Lukutaidon taso / eppusyksy (3. mittaus) Lukee hyvin 39.2 % Ei lue 52.4% Lukee vähän 8.5 %

16 Lukutaidon taso / eppukevät (4. Mittaus) Ei lue 1.4 % Lukee vähän 11.8 % kee hyvin 86.8 %

17 Kuinka lasten lukutaito kehittyy esikoulun ja ensimmäisten kouluvuosien aikana? - missä määrin kehitys on kumulatiivista? (Leppänen ym., 2004)

18 Lukutaidon kehitys pistemäärä eskarisyksy eppusyksy toppusyksy eskarikevät eppukevät toppukevät

19 Reading Skill Scores 10 0 Cluster Groups 1 N=71 2 N=113 3 N=11 Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

20 Mitkä tekijät ennustavat lukutaidon kehitystä esikoulun ja ensimmäisten kouluvuosien aikana? (Leppänen ym., 2004)

21 -.15 ännetieisuus irjainntemus Lukutaidon lähtötaso Lukutaidon kehitys / esiopetus Lukutaidon kehitys / 1. lk uullun märtäminen kujonotaidot

22 Laskutaidon kehitys

23 Laskutaidon taso / eppusyksy (3. mittaus) Osaa ähennyslaskuja 25.5 % Ei osaa laskuja 21.2 % osaa yhteenlaskuja 53.3 %

24 Kuinka lasten laskutaito kehittyy esikoulun ja ensimmäisten kouluvuosien aikana? - missä määrin kehitys on kumulatiivista? (Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi, painossa)

25 Laskutaidon kehitys pistemäärä 20 0 eskarisyksy eppusyksy toppusyksy eskarikevät eppukevät toppukevät

26 Mitkä tekijät ennustavat laskutaidon kehitystä esikoulun ja ensimmäisten kouluvuosien aikana? (Aunola ym., 2004)

27 .16**.17** Laskutaidon lähtötaso R 2 =.58 Laskutaidon kehitys R 2 = *.21** Metakognitiot.36***.33*** Kuullunymmärtäminen.27***.16**.62*** Lukujonotaidot.44***.24*.18* Visuaalinen tarkkaavaisuus.15*.14* -.19* -.33*** Sukupuoli

28 JOHTOPÄÄTÖKSET 1. Lukutaidon kehityksessä ei ollut havaittavissa kasaantumista, ts. yksilöiden väliset erot pienenivät ensimmäisen ja toisen kouluvuoden aikana (Leppänen ym., 2004) - vain n. 6 %:lla lukemiseen liittyviä erityisvaikeuksia 2. Laskutaidon kehityksessä havaittavissa kumuloituva trendi (nk. Matteus-efekti efekti), ts. yksilöiden väliset erot kasvoivat kehityksen myötä - toisaalta vain n. 1-2%:lla 1 opettaja-arvion arvion mukaan matematiikkaan liittyviä erityisvaikeuksia

29 Oppiainekohtaisten mieltymysten kehitys

30 ODOTUS-ARVO -TEORIA (Eccles & Wigfield) ehtävävalintojen, sitkeyden ja suoriutumisen taustalla aikuttavat kaksi motivaation osa-aluetta: aluetta: (1) Oppilaan omaan itseensä ja suoriutumiseen liittämät uskomukset ja ennakoinnit (= odotus ) (2) Oppilaan toimintaan tai tehtävään liittämät arvostukset (= arvo ) tehtäväsuuntautuneisuus muodostuu siitä, miten hyvin oppilas uskoo pärjäävänsä tehtävässä ja missä määrin hän sitä arvostaa

31 EEN OIKEIN IELELLÄNI / IKEIN KIVAA EN TEE OLLENKAAN MIELELLÄNI / OIKEIN TYLSÄÄ sim. Kuinka mielelläsi teet koulussa laskutehtäviä? sim Kuinka paljon pidät laskutehtävistä? Kuinka mielelläsi teet kotona laskutehtäviä?

32 1. Luokka 2. Luokka 0 % 0 % 0 % n = 84 (39.8%) 61** n = 110 (52.2%) 74** n = 94 (44.5%) 55** n = 87 (41.2%) 0 % 7* 1** 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % n = 70 (33.2%) n = 24 (11.4%) n = 33 (15.6%) 23* 10*** n = 45 (21.3%) n = 37 (17.5%) n = 19 (9.0%) 10* 7*** n = 50 (23.7%) n = 52 (24.6%) n = 15 (7.1%) n = 59 (28.0%) n = 52 (24.6%) n = 13 (6.2%) Syksy Kevät Syksy Kevät 12** 24*** 9* 22*** 2* 26** 29*** 6*** Motivoitumattomat Matemat. motivoituneet Matemat. motivoitumattomat Motivoituneet

33 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 pistemäärä 3,4 3,2 sp: sukupuoli tyttö poika eppusyksy eppukevät toppusyksy toppukevät Lukumieltymys

34 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 Pistemäärä 3,4 3,2 sp: sukupuoli tyttö poika eppusyksy eppukevät toppusyksy toppukevät Kirjoitusmieltymys

35 4,3 4,2 4,1 4,0 Pistemäärä 3,9 3,8 sp: sukupuoli tyttö poika eppusyksy eppukevät toppusyksy toppukevät Matikkamieltmys

36 TUTKIMUSONGELMAT 1. Missä määrin lasten motivaatio laskutehtäviin ennakoi heidän edistystään laskutaidossa? Vai onko pikemminkin niin, että edistyminen laskutaidossa ennakoi sitä, minkälaiseksi lasten motivaatio muotoutuu? 2. Missä määrin opettajan pedagogiset tavoitteet, lasten lukumäärä luokassa ja opettajan opetuskokemus vaikuttavat laskutaidon ja laskemiseen liittyvän motivaation kehitykseen?

37 sikoulu Ensimmäinen luokka Toinen luokka Laskutaito kujonoidot Laskutaito Laskutaito Motivaatio.21 Motivaatio.60 Motivaatio

38 OPETTAJAN MERKITYS?

39 okkatekijät oppilaiden motivaation kehityksen selittäjinä. Muuttuja Beta Stand. Er. t R 2 Oppilaiden m luokassa Opettajan opetus- kemus Pedagogiset Tavoitteet Minäkuva ja otivaatio ***.64 Matematiikka ***.28

40 JOHTOPÄÄTÖKSET 1. Lasten laskutaito ja siihen liittyvä motivaatio muodostavat kumulatiivisen kehän jo ensimmäisten kouluvuosien aikana: - hyvä laskutaito lisäsi laskemiseen liittyvää motivaatiota, joka edelleen edisti laskutaidon kehitystä 2. Motivaation kehityksessä on luokkien välisiä eroja: - luokissa, joissa opettajan keskeisenä tavoitteena oli minäkuvan tai motivaation kehittäminen, lasten motivaatio laskemiseen lisääntyi enemmän, kuin luokissa, joissa opettajalla ei ollut tällaista tavoitetta

41 Perheen merkitys?

42 Äidit * Kasvatustyylit (CRPR) - arvioidut dimensiot: Osoitan lapselleni usein, että rakastan häntä. ; Osoitan lapselleni tunteitani halaamalla ja pitämällä häntä sylissäni. ; Olen lapseni seurassa mutkaton ja rento. (1) affektiivisuus ( lämpimyys lämpimyys ) (2) behavioraalinen kontrolli ( rajat ) Jos lapseni tekee jotakin, mikä ei ole sallittua, minä tavallisesti rankaisen häntä. Kun olen suuttunut lapselleni, näytän sen myös. (3) psykologinen kontrolli ( syyllistäminen ) Lapseni tulee tietää, mitenpaljonuhraudun hänen vuokseen. ; Annan lapseni nähdä kuinka pettynyt ja häpeissäni olen, jos hän käyttäytyy huonosti.

43 .02 Level of Behavioral Control (Time 2) Level of Affection (Time 2) Level of Psychological control (Time 2) -.24** -.19* Level of Math Performance Trend of Math Performance 4 5 th rformance Math performance Math performance Math performance Math performance Math performan

44 Score for Math Performance High affection / low psychological control High affection / high psychological control Low affection / low psychological control Low affection / high psychological control 5 Time 1 Time 3 Time 4 Time 6 Time 7 Time 9 Preschool Grade 1 Grade 2

45 JOHTOPÄÄTÖKSET 1. Äidin psykologinen kontrolli yhdessä myönteisten tunteiden osoituksen kanssa ennusti lasten heikkoa menestystä matematiikassa. 2. Lapsen ominaisuudet eivät vaikuttaneet äitien kasvatustyyleihin. => Kaksoisviesti äidin hyväksynnästä - lisää ahdistuneisuutta, suorituspaineita, epäonnistumisenpelkoa => Affektiivisessa ilmapiirissä lapsi avoimempi / herkempi vanhemman viesteille (Darling & Steinberg,, 1993)

46 Mitä tulokset merkitsevät käytännössä.

47

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Oppilas on kiinnostunut oppimisesta Oppilas on kiinnostunut opetettavista asioista Oppilas panostaa oppimiseen luokkahuoneessa (ja kotona) Oppilas uskoo olevansa kykenevä

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimisen tukeminen

Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimisen tukeminen Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimisen tukeminen Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto Kaisa.aunola@jyu.fi Temperamentti? Temperamentti tarkoittaa yksilöllisiä toiminta- ja reaktiomalleja,

Lisätiedot

Älä itke, äitiä hävettää Psykologinen kontrolli kasvatuksessa. Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto

Älä itke, äitiä hävettää Psykologinen kontrolli kasvatuksessa. Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto Älä itke, äitiä hävettää Psykologinen kontrolli kasvatuksessa Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto Psykologinen kontrolli? Älä itke äitiä hävettää! Ymmärrätkö ollenkaan, miten paljon joudun kärsimään sinun

Lisätiedot

Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009

Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009 Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009 Yleisiä havaintoja erityisopetuksen kentältä Poikia enemmän apukoulussa

Lisätiedot

OPETTAJIEN JA ÄITIEN LASTEN KOULUSUORIUTUMISTA KOSKEVAT KAUSAALIATTRIBUUTIOT JA NIIDEN YHTEYS LASTEN KOULUTAITOIHIN

OPETTAJIEN JA ÄITIEN LASTEN KOULUSUORIUTUMISTA KOSKEVAT KAUSAALIATTRIBUUTIOT JA NIIDEN YHTEYS LASTEN KOULUTAITOIHIN OPETTAJIEN JA ÄITIEN LASTEN KOULUSUORIUTUMISTA KOSKEVAT KAUSAALIATTRIBUUTIOT JA NIIDEN YHTEYS LASTEN KOULUTAITOIHIN Pro gradu tutkielma Emmi Vilhunen Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Kevät 2008

Lisätiedot

Jaana Viljaranta Tutkijatohtori Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Jaana Viljaranta Tutkijatohtori Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Jaana Viljaranta Tutkijatohtori Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Teemat! Mitä oppijaminäkuvalla tarkoitetaan?! Miten oppijaminäkuva kehittyy sosiaalisessa ympäristössä ja koulukontekstissa?! Mikä

Lisätiedot

Motivaatio ruokkii oppimista esiopetuksessa. 26.1.2013 Educa, Helsinki Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopisto

Motivaatio ruokkii oppimista esiopetuksessa. 26.1.2013 Educa, Helsinki Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopisto Motivaatio ruokkii oppimista esiopetuksessa 26.1.2013 Educa, Helsinki Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopisto MISTÄ MOTIVAATIO KOOSTUU? Minäkuva: kuva itsestä oppijana sekä se, millaisia uskomuksia

Lisätiedot

Spark(l)ing moments minäpystyvyyden ja osaamisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Spark(l)ing moments minäpystyvyyden ja osaamisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Spark(l)ing moments minäpystyvyyden ja osaamisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Eeva-Liisa Kronqvist Hyvän arjen aineksia varhaiskasvatuksessa, Ylivieska 29.11.2012 Taustaa Millaiset suojaavat tekijät

Lisätiedot

Alustavia havaintoja Olkahisen hankkeesta: Oppilaiden perustaidot, motivaatio ja suhtautuminen koulunkäyntiin

Alustavia havaintoja Olkahisen hankkeesta: Oppilaiden perustaidot, motivaatio ja suhtautuminen koulunkäyntiin Alustavia havaintoja Olkahisen hankkeesta: Oppilaiden perustaidot, motivaatio ja suhtautuminen koulunkäyntiin Markku Niemivirta, Akatemiatutkija Kasvatuspsykologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13 Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Kuka on erilainen oppija? Oppimisvaikeus= opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun

Lisätiedot

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa Riitta Valtonen 1 Lene Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio neuvolan terveydenhoitajien ja lääkäreiden työväline lapsen kehityksen arvioinnissa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta Käsityön Tutkimushanke 2013-2014 Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta www.helsinki.fi/yliopisto 21.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohtia Käsityön kansallinen arviointi 2010 Arviointitulosten

Lisätiedot

NELJÄSLUOKKALAISTEN LASTEN OPPIAINEKOHTAINEN KOULUMOTIVAATIO JA SEN YHTEYS SUORITUSSTRATEGIOIHIN

NELJÄSLUOKKALAISTEN LASTEN OPPIAINEKOHTAINEN KOULUMOTIVAATIO JA SEN YHTEYS SUORITUSSTRATEGIOIHIN NELJÄSLUOKKALAISTEN LASTEN OPPIAINEKOHTAINEN KOULUMOTIVAATIO JA SEN YHTEYS SUORITUSSTRATEGIOIHIN Pro gradu-tutkielma Jaana Viljaranta Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Kevät 2005 2 TIIVISTELMÄ Neljäsluokkalaisten

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Peruskoulu - nousu, huippu (AAA) ja lasku?

Peruskoulu - nousu, huippu (AAA) ja lasku? Peruskoulu - nousu, huippu (AAA) ja lasku? Jarkko Hautamäki & Sirkku Kupiainen, Jukka Marjanen, Mari- Pauliina Vainikainen ja Risto Hotulainen Koulutuksen arviointikeskus Helsingin yliopisto 4.4.2014 Peruskoulu

Lisätiedot

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Timo Ahonen, Kenneth Eklund, Minna Torppa ja Sami Määttä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Motivationaalisten orientaatioiden typologia. Havainnointitehtävä perjantain klo tunnille, OEAP1010, Sirpa Eskelä-Haapanen

Motivationaalisten orientaatioiden typologia. Havainnointitehtävä perjantain klo tunnille, OEAP1010, Sirpa Eskelä-Haapanen Motivationaalisten orientaatioiden typologia Havainnointitehtävä perjantain 8.9.2017 klo 8.15-9 tunnille, OEAP1010, Sirpa Eskelä-Haapanen Motivaatiota on tutkittu todella paljon, muualla ja meillä, esim.

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki Anu Arvonen

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki Anu Arvonen Oppimisvaikeuksien tunnistaminen Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki 26.10.2017 Anu Arvonen Mitä oppimisvaikeudet ovat Oppimisvaikeuden määritelmä: taidot kehittyvät erityisen

Lisätiedot

Pedagoginen kirjoittaminen. - Miten kirjoittaa pedagogisia asiakirjoja OPS:n hengessä?

Pedagoginen kirjoittaminen. - Miten kirjoittaa pedagogisia asiakirjoja OPS:n hengessä? Pedagoginen kirjoittaminen - Miten kirjoittaa pedagogisia asiakirjoja OPS:n hengessä? Jyväskylä syksy 2016 osa 2 Sirpa Oja sirpa.oja@valteri.fi Temperamentti Aunola: Temperamentti tarkoittaa yksilöllisiä

Lisätiedot

Matematiikan solmukohdat

Matematiikan solmukohdat Matematiikan solmukohdat Pyhäntä 28.10.2013 Ohjaavat opettajat Raisa Sieppi ja Eija Häyrynen etunimi.sukunimi@tervavayla.fi Kuinka luvut opitaan Noin 2-vuotiaana lapset huomaavat kuinka luvut viittaavat

Lisätiedot

Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet

Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet Tammikuu 2014 Erityispedagogiikka Videolinkki http://www.studerenmetdyscalculie.be/synopsis 2 Kenellä on vaikeuksia oppia laskemaan? matemaattiset oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Äidinkielen valtakunnallinen koe 9.luokka

Äidinkielen valtakunnallinen koe 9.luokka Keväällä 2013 Puumalan yhtenäiskoulussa järjestettiin valtakunnalliset kokeet englannista ja matematiikasta 6.luokkalaisille ja heille tehtiin myös äidinkielen lukemisen ja kirjoittamisen testit. 9.luokkalaisille

Lisätiedot

TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS

TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS TOISEN VAIHEEN ARVIOINTI Toteutettiin keväällä 2014 yhteistyössä metropolialueen kuntien kanssa Yhteensä

Lisätiedot

SISUKAS 2012-2016 - PROJEKTI

SISUKAS 2012-2016 - PROJEKTI Christine Välivaara SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS 2012-2016 - PROJEKTI SISUKAS-projektin päämäärät, toimenpiteet ja tulokset Tavoitteena parantaa perheisiin sijoitettujen, 7-11-v. lasten koulumenestystä

Lisätiedot

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset taidot Lukumäärien ja suuruusluokkien hahmottaminen synnynnäinen kyky, tarkkuus (erottelukyky) lisääntyy lapsen kasvaessa yksilöllinen tarkkuus vaikuttaa siihen,

Lisätiedot

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA Hanna Vilkka Teoreettinen viitekehys ja käsitteet tutkimuksen työvälineenä: - kontekstualisoivat teoreettisesti ja käsitteellisesti tutkimusta - rajaavat tutkimusongelmaa,

Lisätiedot

Vuorovaikutuksen laadun yhteys lasten oppimiseen ja motivaatioon:

Vuorovaikutuksen laadun yhteys lasten oppimiseen ja motivaatioon: Vuorovaikutuksen laadun yhteys lasten oppimiseen ja motivaatioon: Alkuportaattutkimuksen tuloksia Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari 15.11.2010 Helsinki professori Helena Rasku-Puttonen & dosentti

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Omppu-diplomivihko 3.-4. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin suorittaminen

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin

Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin TIETEELLISET ARTIKKELIT Sanna Kervinen & Kaisa Aunola Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien kasvatustyylien yhteyksiä lasten

Lisätiedot

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Jaana Körkkö, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja Satu Tuulasvirta, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja SISÄLTÖ: Aikuisten oppimisvaikeudet (johdanto

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 1. - 2. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Lapsen vai aikuisen ongelma?

Lapsen vai aikuisen ongelma? Lapsen vai aikuisen ongelma? Kasvatuksen yksi tehtävä on auttaa lasta saavuttamaan myönteinen, terve minäkuva ja hyvä itsetunto 1 Lapset käyttäytyvät hyvin, jos suinkin kykenevät Jos lapset eivät kykene,

Lisätiedot

Katsaus LukiMatiin. ITK2013, 10.-12.4.2013 Hämeenlinna. S Johanna Manninen, Niilo Mäki Instituutti

Katsaus LukiMatiin. ITK2013, 10.-12.4.2013 Hämeenlinna. S Johanna Manninen, Niilo Mäki Instituutti Katsaus LukiMatiin ITK2013, 10.-12.4.2013 Hämeenlinna S 11.4.2013 1 LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi S Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (I-vaihe 2007-2009, II-vaihe 2010-2011 ja III-vaihe

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2.

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2. POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) Hyvät vanhemmat, Lapsellenne on varattu tutkimusaika OYS:n lastenneurologian yksikköön. Toivomme, että pyydätte opettajaa täyttämään oheisen lomakkeen lapsenne koulunkäynnistä.

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

OPETTAJAN VUOROVAIKUTUSTYYLIEN YHTEYS LASTEN KOULUSSA KÄYTTÄMIIN TYÖSKENTELYTAPOIHIN

OPETTAJAN VUOROVAIKUTUSTYYLIEN YHTEYS LASTEN KOULUSSA KÄYTTÄMIIN TYÖSKENTELYTAPOIHIN OPETTAJAN VUOROVAIKUTUSTYYLIEN YHTEYS LASTEN KOULUSSA KÄYTTÄMIIN TYÖSKENTELYTAPOIHIN Eveliina Rautio Pro gradu tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto kevät 2012 JVÄSKYLÄN YLIOPISTO Psykologian

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 5. - 6. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen 16.9.2010 Helsinki Leila Kairaluoma, Niilo Mäki Instituutti KM, Erityisopettaja, tutkija Motivoimaa-hanke,Jyväskylä Erityisvaikeus Lukivaikeus

Lisätiedot

Kyky ja yritys onnistumistilanteessa: Mitä vanhemmat ajattelevat?

Kyky ja yritys onnistumistilanteessa: Mitä vanhemmat ajattelevat? Tutkimukset Katja Natale Kyky ja yritys onnistumistilanteessa: Mitä vanhemmat ajattelevat? Lapsi kohtaa päivittäin koulussa onnistumista ja epäonnistumista. Lapsen suoriutumiseen vaikuttavat monenlaiset

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TAITOJA

KOULUTULOKKAAN TAITOJA KOULUTULOKKAAN TAITOJA Pukee itse ja osaa sitoa kengännauhat. Syö haarukalla ja veitsellä. Osaa käydä itsenäisesti WC:ssä ja pesulla/suihkussa. Liikuntatuntien jälkeen tulee peseytyä. Osaa huolehtia omista

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton seminaari

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton seminaari 2010 erityisopetusreformin selostus ja kytkentä yläkouluun ja toisen asteen koulutukseen erityisesti toisen asteen valinnan näkökulmasta: Ketkä, mihin, millaisin seurauksin? Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute Page 1 of 16 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2013 - Koulupalaute Tiirismaan peruskoulu Vastaajien lukumäärät 2009 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Kaikki luokat Tyttö 12 12 11 14

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot Mikko Aro, prof. Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto Tuija Aro, tutkija, dos. Niilo Mäki Instituutti Tutkitut oppimisvaikeuksien

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.2014 Hämeenlinna Pixabay Minna Rytkönen TtT, TH, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos minna.rytkonen@uef.fi

Lisätiedot

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI www.lukimat.fi Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI 1 Valtakunnanlaajuinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu Opettajille, psykologeille ja muille kasvatusalanammatilaisille sekä vanhemmille

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä. Raision perheneuvola

Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä. Raision perheneuvola Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä Raision perheneuvola Meneekö hermot?! Oletko huolissasi lapsesi tottelemattomuudesta ja kiukkukohtauksista? Menetätkö malttisi lapsen kanssa? Onko arki raskasta ja ilo

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena matematiikan

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

YLEIS -JA ERITYISOPETUKSESSA OPISKELEVIEN LASTEN OPPIMISMINÄKÄSITYS JA SEN KEHITYS ENSIMMÄISEN KOULUVUODEN AIKANA

YLEIS -JA ERITYISOPETUKSESSA OPISKELEVIEN LASTEN OPPIMISMINÄKÄSITYS JA SEN KEHITYS ENSIMMÄISEN KOULUVUODEN AIKANA YLEIS -JA ERITYISOPETUKSESSA OPISKELEVIEN LASTEN OPPIMISMINÄKÄSITYS JA SEN KEHITYS ENSIMMÄISEN KOULUVUODEN AIKANA Eeva-Maria Nikkinen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Toukokuu

Lisätiedot

Teuvan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen erilaiset arviointimenetelmät

Teuvan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen erilaiset arviointimenetelmät Teuvan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen erilaiset arviointimenetelmät KOKO IKÄLUOKALLE TEHTÄVÄT ARVIOINTIMENETELEMÄT TEUVAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua?

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Kaisa Perko & Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Matematiikan rakennuspalikoita järjestämään esi- ja alkuopetuksessa

Matematiikan rakennuspalikoita järjestämään esi- ja alkuopetuksessa Matematiikan rakennuspalikoita järjestämään esi- ja alkuopetuksessa HYVÄ ALKU -tapahtuma 12. 13.2.2014, Jyväskylän Paviljonki KT Sirpa Eskelä-Haapanen, Jyväskylän yliopisto, OKL Mitä opetellaan, miten

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

44. vuosikerta Kasvatusopillisen aikakauskirjan 150. vuosikerta Kasvatus ja koulun 99. vuosikerta. Tämän teemanumeron päätoimittajat

44. vuosikerta Kasvatusopillisen aikakauskirjan 150. vuosikerta Kasvatus ja koulun 99. vuosikerta. Tämän teemanumeron päätoimittajat 44. vuosikerta Kasvatusopillisen aikakauskirjan 150. vuosikerta Kasvatus ja koulun 99. vuosikerta 5/2013 Tämän teemanumeron päätoimittajat Marja-Kristiina Lerkkanen Anna-Maija Poikkeus Marja-Kristiina

Lisätiedot

OPETTAJAN EMOOTIOT JA TOIMINTATAVAT JA OPPILAAN OPPIAINEKOHTAINEN OPPIMISMOTIVAATIO 1. KOULUVUODEN AIKANA

OPETTAJAN EMOOTIOT JA TOIMINTATAVAT JA OPPILAAN OPPIAINEKOHTAINEN OPPIMISMOTIVAATIO 1. KOULUVUODEN AIKANA OPETTAJAN EMOOTIOT JA TOIMINTATAVAT JA OPPILAAN OPPIAINEKOHTAINEN OPPIMISMOTIVAATIO 1. KOULUVUODEN AIKANA Johanna Puumala Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2012 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

Pedagogisen hyvinvoinnin rakennusaineita. Kristiina Lappalainen Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät

Pedagogisen hyvinvoinnin rakennusaineita. Kristiina Lappalainen Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Pedagogisen hyvinvoinnin rakennusaineita Kristiina Lappalainen Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 5.9.2013 Pedagoginen hyvinvointi Oppiminen ja hyvinvointi voidaan hahmottaa yksilön kasvu- ja kehitysprosessin

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Ajattelutaitojen interventiosta 1.-luokan oppilaille - pilottitutkimus

Ajattelutaitojen interventiosta 1.-luokan oppilaille - pilottitutkimus AJATELLAAN! Ajattelutaitojen interventiosta 1.-luokan oppilaille - pilottitutkimus Risto Hotulainen & co Opettajankoulutuslaitos/Erityispedagogiikka 17.3.2016 1 AJATTELUTAITOJEN HARJOIT- TAMISESTA (meidän

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja esi kasvun ja hyvinvoinnin lapsikohtaiset keskustelut, lapsen oppimissuunnitelma

Lisätiedot

MITÄ ON HYVINVOINNIN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN SEKÄ MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ

MITÄ ON HYVINVOINNIN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN SEKÄ MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ 1 MITÄ ON HYVINVOINNIN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN SEKÄ MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ AVI Tampere 29.10.2015 Annarilla Ahtola, PsT, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Hämeenlinna 21.9.2011 Leila Pirskanen - Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry Erilaisten oppijoiden liitto ry

Lisätiedot

University of Tampere University of Jyväskylä

University of Tampere University of Jyväskylä Työ kuormituksesta palautumisen haasteet Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Psykologian laitos Työelämän muutokset 24 x 7 x 365 logiikka Aina avoin yhteiskunta Työn rajattomuus Aika ja paikka Oma kyky asettaa

Lisätiedot

VANHEMPIEN JA OPETTAJIEN NÄKEMYKSET LAPSEN AKATEEMISISTA KYVYISTÄ JA NÄIDEN NÄKEMYSTEN VAIKUTUS LAPSEN OPPIAINEKOHTAISEN MINÄKÄSITYKSEN JA

VANHEMPIEN JA OPETTAJIEN NÄKEMYKSET LAPSEN AKATEEMISISTA KYVYISTÄ JA NÄIDEN NÄKEMYSTEN VAIKUTUS LAPSEN OPPIAINEKOHTAISEN MINÄKÄSITYKSEN JA VANHEMPIEN JA OPETTAJIEN NÄKEMYKSET LAPSEN AKATEEMISISTA KYVYISTÄ JA NÄIDEN NÄKEMYSTEN VAIKUTUS LAPSEN OPPIAINEKOHTAISEN MINÄKÄSITYKSEN JA KOULUTAITOJEN KEHITYKSEEN Jenniina Bengts Sanni Saarimäki Pro

Lisätiedot

PSYKOLOGINEN PÄÄOMA NUORTEN TYÖELÄMÄÄN KIINNITTYMISEN TUKENA

PSYKOLOGINEN PÄÄOMA NUORTEN TYÖELÄMÄÄN KIINNITTYMISEN TUKENA PSYKOLOGINEN PÄÄOMA NUORTEN TYÖELÄMÄÄN KIINNITTYMISEN TUKENA Työelämän tutkimuspäivät 2016 Työryhmä 30. Nuorten työelämään kiinnittyminen ja työelämävalmiudet käsitteet, interventiot ja käytännöt Anna

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

PERHEESEEN LIITTYVIEN DEMOGRAAFISTEN TAUSTATEKIJÖIDEN YHTEYS LAPSEN TYÖSKENTELYTAPOIHIN ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA

PERHEESEEN LIITTYVIEN DEMOGRAAFISTEN TAUSTATEKIJÖIDEN YHTEYS LAPSEN TYÖSKENTELYTAPOIHIN ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA PERHEESEEN LIITTYVIEN DEMOGRAAFISTEN TAUSTATEKIJÖIDEN YHTEYS LAPSEN TYÖSKENTELYTAPOIHIN ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA Maiju Romo Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2013 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009.

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. Sanomalehteä useita kertoja lukevat suomalaisnuoret menestyivät kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa

Lisätiedot

ADHD KUN ARKIPÄIVÄ ON YHTÄ KAAOSTA

ADHD KUN ARKIPÄIVÄ ON YHTÄ KAAOSTA ADHD KUN ARKIPÄIVÄ ON YHTÄ KAAOSTA On aivan tavallista, että pikkulapsen on vaikea istua paikallaan, keskittyä ja hillitä mielijohteitaan. ADHD:stä (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kärsivillä

Lisätiedot

www.lukimat.fi ja Ekapeli

www.lukimat.fi ja Ekapeli www.lukimat.fi ja Ekapeli Lukemisen ja matematiikan oppimisen tukeminen tietoverkkovälitteisesti Virtuaaliopetuksen päivät 2011 FT Juha Matti Latvala Niilo Mäki Instituutti LukiMat hanke Opetus ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista

PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista erityisasiantuntija Opetusalan Ammattijärjestö 1 PISA -tutkimusohjelma (Programme for International Student Assessment) on OECD:n tutkimusohjelma jota koordinoi

Lisätiedot

VANHEMMUUSTYYLIEN ROOLI LASTEN OPPIJAMINÄKUVISSA JA KOULUTAIDOISSA

VANHEMMUUSTYYLIEN ROOLI LASTEN OPPIJAMINÄKUVISSA JA KOULUTAIDOISSA VANHEMMUUSTYYLIEN ROOLI LASTEN OPPIJAMINÄKUVISSA JA KOULUTAIDOISSA Elina Ruohonen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaliskuu 2010 TIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Psykologian

Lisätiedot

Johdanto...14 Haasteita kehityspsykologiselle tutkimukselle...15 Teoreettisia lähtökohtia...17 Kirjan rakenne...19

Johdanto...14 Haasteita kehityspsykologiselle tutkimukselle...15 Teoreettisia lähtökohtia...17 Kirjan rakenne...19 Sisällys Esipuhe...12 Kehityspsykologinen näkökulma...14 Johdanto................................................................14 Haasteita kehityspsykologiselle tutkimukselle...15 Teoreettisia lähtökohtia...17

Lisätiedot

Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin.

Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN VARHAINEN HAVAINNOINTI JA SEURANTA esi Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin. 1-2lk Oppilaan : läksyjen teon Oppilaan

Lisätiedot

STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET. Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu

STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET. Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu Teemat Suhtautuminen oppimiseen Oppimisvaikeudet Aikuinen oppijana Muutama sana motivaatiosta

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot