FCG LYHYESTI. Päätoimittaja Eeva Kokki. Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG LYHYESTI. Päätoimittaja Eeva Kokki. Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palvelujen kehittämisen, johdon konsultoinnin, moni alaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Yhtiön suurin omistaja on Suomen Kuntaliitto noin 94 % omistusosuudella. Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat Kentaroo Tryman, Jarmo Teinilä, Jarkko Suominen, Pamela White, Ville Suorsa ja FCG:n kuva-arkisto Painopaikka Lönnberg Oy, Helsinki 2

3 SISÄLTÖ 2 FCG:n vuosi FCG:n avainlukuja 6 FCG:n liiketoiminta 8 Koulutus ja valmennuspalvelut 10 Konsultointipalvelut 12 Suunnittelu ja tekniikka 14 Kansainvälinen konsultointi 16 Kansainväliset tytäryhtiöt 18 Henkilöstö 23 Tuloslaskelma 24 Tase 26 Rahoituslaskelma 27 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 28 Toimintakertomus 1

4 FCG:n vuosi 2012 Vuosi 2012 oli FCG:lle konsernirakenteen ja strategian uudistamisen vuosi. Kotimaan toiminnot yhtiöitettiin heinäkuussa omiksi liike toimintayksiköikseen ja vuoden lopussa FCG osti Kuntaliitolta Oy Audiapro Ab:n. Myös pääomistaja, Kuntaliitto, vahvisti loppuvuoden aikana omistustaan FCG:ssä. Konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta 66,5 miljoonaan euroon (67,0 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja konsernin tilikauden nettotulos 0,4 miljoonaan euroon (0,7 miljoonaa euroa vuonna 2011). Konsernin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liikevoittoa analysoitaessa on huomioitava, että vertailuvuoden liiketulokseen sisältyi käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevaihto ja tilikauden tulos eivät ole yritysrakenteen muutoksista johtuen vertailukelpoisia edellisvuoteen. FCG-konsernin liiketoiminnoista kannattavimpia olivat Tietojohtamisen liiketoiminta ja kansainvälinen konsultointi. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan markkinatilanne jatkui haastavana. Yhtiörakenteen uudistaminen FCG:n hallitus teki kokouksessaan päätöksen neljän tytäryhtiön perustamisesta FCG Finnish Consulting Group Oy:lle. Liiketoimintojen yhtiöittämisellä on tarkoituksena luoda puitteet liiketoimintojen itsenäiselle kehittämiselle ja lisätä toimintojen läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta. Yhtiöiden perustamissopimukset allekirjoitettiin ja yhtiö järjestykset hyväksyttiin Tytäryhtiöt aloittivat toimintansa Ne toimivat suoraan emoyhtiön alaisuudessa ja vastaavat FCG:n kotimaan liiketoiminnasta ja liiketoimintaan liittyvistä sopimuksista. Emoyhtiöön jäivät konsernipalveluiden tuottamiseen liittyvät palvelu- ja hankintasopimukset ja näihin liittyvät toiminnot sekä ulkomaisten ja kotimaisten konserniyhtiöiden omistus. FCG muodostuu neljästä liiketoimintaryhmästä, joiden johtajat ja samalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat: FCG Koulutuspalvelut -liiketoiminta (FCG Koulutus ja konsultointi Oy), johtaja KTM Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy), johtaja TkL Kim Jolkkonen FCG Konsultointipalvelut -liiketoiminta (FCG Tietojohtaminen Oy), johtaja KTM Aija Tuimala ( alkaen) Kansainvälinen liiketoiminta (FCG International Oy), johtaja KTM Anette Vaini-Antila 2

5 3

6 Perustettujen tytäryhtiöiden hallitukset ovat ns. sisäisiä hallituksia, joissa konsernin toimitusjohtaja HM Ari Kolehmainen toimii hallituksen puheenjohtajana ja jäsenet ovat FCG:n toimivasta johdosta. Yhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. FCG:n hallitus päätti kokouksessaan koulutus- ja konsultointiyhtiö Oy Audiapro Ab:n koko osakekannan ostamisesta Kuntaliiton tytäryhtiö Oy Audiator Ab:lta. Kaupan yhteydessä FCG:lle siirtyi myös Audiapron koulutus- ja konsultointiliiketoiminta ja henkilöstö alkaen. Kauppa vahvisti FCG:n asemaa laaja-alaisena julkishallinnon koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjoajana. Järjestelyn tavoitteena oli koota Kuntaliitto-konsernin yhtiöissä oleva johdon ja hallinnon kehittämisen sekä koulutuksen ja konsultoinnin osaaminen yhteen ja samalla tukea FCG:n julkishallinnon asiakkaita edessä olevissa suurissa rakenneuudistuksissa ja erityisesti kuntahallintoa palveluiden tuotantotapojen kehittämisessä. Kauppa liittyi Kuntaliittokonsernin omistusjärjestelyihin, joiden yhteydessä Audiatorkonsernin tilintarkastustoiminta siirtyi tehdyllä kaupalla uudelle omistajalle. Strategian uudistaminen FCG:n strategian uudistamistyössä on keskitytty paitsi arvioimaan nykyiset liiketoiminta-alueet, myös laatimaan suunnitelmat uusien liiketoiminta-avausten toteuttamiseen. Keskeisimmät liiketoimintasuunnitelmat ovat myös osa konsernin hallituksessa käsiteltävää strategiaprosessia. Uusia avauksia koskevat liiketoimintasuunnitelmat perustuvat asiakastarpeiden pohjalta tunnistettuihin ja täsmennettäviin arvoketjuihin, joihin vastaamisessa pyritään hyödyntämään laajemmin FCG:n eri liiketoiminta-alueiden osaamista. Esimerkkejä uusista liiketoiminta-avauksista on monia, muun muassa suomalaisen koulutusosaamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteiden vientiin liittyvät hankkeet. Kotimaassa FCG on vahvistanut asemaansa esimerkiksi tuulivoima- ja kaivoshankkeiden konsultoijana. FCG hakee kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta. FCG:n perinteisiä, vahvoja osaamis alueita puolestaan ovat julkishallinnolle suunnatut laaja-alaiset koulutus palvelut, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kuntaliitto-konsernin kanssa sekä vesihuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvä liiketoiminta. 4

7 FCG:n avainlukuja FCG konserni Liikevaihto, M 66,5 67,0 66,6 Liikevoitto (-tappio), M 0,6 0,8-2,7 Liikevoiton osuus % 0,8 1,2-4,1 liikevaihdosta Oman pääoman tuotto % 2,0 3,1-9,7 Omavaraisuusaste % 59,5 64,5 64,5 Kuntasektori 54 % Valtiosektori 24 % Palvelualan yritykset 8 % Teollisuus 5 % Rakennus - liikkeet 2 % Asiakasjakauma FCG konserni 2012 Kuntasektori 53 % Valtiosektori 24 % Palvelualan yritykset 8 % Teollisuus 5 % Rakennusliikkeet 2 % Muut 7 % yhteensä 100 % Liikevaihto markkina-alueittain, M Eurooppa 80 % Asiakasjakauma 2012 Muut 7 % Aasia ja Oseania 10 % Afrikka 9 % Latinalainen Amerikka 1 % Pohjois- Amerikka ja Karibia < 1 % FCG konserni Eurooppa 53,5 55,1 Aasia ja Oseania 6,3 6,1 Afrikka 5,7 4,8 Latinalainen Amerikka 1,0 0,9 Pohjois-Amerikka ja Karibia < 1 < 1 yhteensä 66,5 67,0 Liikevaihto markkina-alueittain 2012 Koulutus ja konsultointi 44 % Vesi ja ympäristö 34 % Liikevaihto toiminnoittain, M FCG konserni Koulutus ja konsultointi 29,2 30,8 Infra ja talo 14,7 14,8 Vesi ja ympäristö 22,7 21,4 yhteensä 66,5 67,0 Liikevaihto toiminnoittain 2012 Infra ja talo 22 % 5

8 6

9 FCG:n liiketoiminta FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka osaaminen on jaettu neljään toisiaan tukevaan liike toimintaryhmään: - Suunnittelu ja tekniikka - Koulutuspalvelut - Konsultointipalvelut - Kansainvälinen liiketoiminta FCG:n toimintamalli on tiivis yhteistyö erilaisten yhteistyökumppaniverkostojen kanssa. Asian tuntijamme ja osaavat tiimimme ovat mukana myös monissa julkisen hallinnon ja muiden sektorien kehittämishankkeissa ja -verkostoissa. FCG:n asiakkaista suuri osa on julkishallinnon organisaatioita. Kuntien ja niitä lähellä olevien organisaatioiden osuus on yli puolet ja valtion hallinnon organisaatioiden osuus noin neljännes kaikista yhtiön asiakkaista. Palvelualan, teollisuuden ja rakennusalan yritysten osuus on noin 15 %. Muita FCG:n asiakkaita ovat kolmannen sektorin organisaatiot, esimerkiksi seurakunnat ja yhdistykset. FCG:n liikevaihdosta yli 41 prosenttia tulee kansainvälisestä liiketoiminnasta, jossa merkittävin asiakasryhmä ovat kansainväliset rahoittajat. 7

10 Koulutus- ja valmennuspalvelut Kuntasektorin ja koko julkishallinnon rakennemuutos vaatii toteutuakseen osaavaa johtamista ja ammattitaitoista henkilöstöä. FCG tuottaa tämän muutoksen tueksi laaja-alaisia koulutuspalveluita, joiden muoto vaihtelee avoimista koulutustilaisuuksista asiakaskohtaisiin tilauskoulutuksiin ja yksilökohtaisiin valmennuksiin. Koulutuksia toteutetaan seuraavilla tuotealueilla: Taloudenohjaus ja rahoitus Henkilöstöhallinto Hyvinvointipalvelut Tietojohtaminen ja lakiasiat Johtaminen ja viestintä Kuntatekniikka ja ympäristö ICT ja tietoyhteiskunta FCG:n koulutus- ja valmennuspalveluiden vahvuutena on laaja-alainen ja vahva julkisen sektorin tuntemus sekä monipuolinen kokemus koulutuksesta, valmennuksesta ja laajojen muutosprosessien läpiviennistä yhdistettynä jatkuvaan uudistumiseen. Tämä näkyy paitsi koulutusten ja valmennusten sisällöissä, myös kykynä hyödyntää uusinta teknologiaa. FCG tekee koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa läheistä yhteistyötä pääomistajansa Kuntaliiton kanssa. Vuoden 2012 aikana FCG järjesti yhteensä noin 540 koulutus tapahtumaa, jotka keräsivät miltei osanottajaa. Koulutuksista saatu palaute on vuosi toisensa jälkeen ollut hyvää ja FCG on sijoittunut koulutuspalveluiden imagotutkimuksissa kärkinimien joukkoon. Vuonna 2012 kuntien yleinen taloudellinen tilanne, valtion osuuksien leikkaukset ja viivästynyt kuntauudistus näkyivät kuntien koulutusja kehittämismäärärahojen pienenemisenä, mikä on jossakin määrin heijastunut avointen koulutusten kysyntään. Organisaatiokohtaisten tilauskoulutusten ja valmennusten kysyntä on puolestaan ollut kasvussa. FCG:ssä on panostettu merkittävästi myös verkkokoulutusten pedagogiseen suunnitteluun ja esimerkiksi videokoulutusten tarjontaan. Tämä koulutusmuoto on kustannustehokas ja ekologinen vaihtoehto pitkien etäisyyksien maassa. FCG on monialaisella tarjonnallaan kuntasektorin merkittävin verkko- ja videokoulutuksen tarjoaja. FCG:n tarjoama koulutuksen ja valmennuksen keinoin tapahtuva kehittäminen ulottuu kuntien poliittisesta ohjauksesta tulosohjauksen kautta ammatilliseen johtamiseen. Tässä kehitystyössä FCG tarjoaa asiakkailleen myös valmennuspalveluita, kuten yksilö- ja työ yhteisövalmennuksia sekä johtajuusarviointeja (esimerkiksi 360-arviointi). 8

11 9

12 Konsultointipalvelut FCG:n konsultointipalveluiden tavoitteena on olla luotettava, uskottava ja uudistumis kykyä tukeva kehityskumppani asiakkailleen. FCG tarjoaa tukea asiakkaidensa rakenteiden, johtamisen ja toimintamallien uudistamisessa ja kehittämisessä. Yhtiön tarjoamat konsultointipalvelut rakentuvat johdon konsultoinnin, hyvinvointi- ja ICT-palveluiden, elinkeinokehityksen ja tutkimuspalveluiden osaamiselle. Tämän lisäksi FCG tarjoaa koulutusosaamisen vientiin liittyviä palveluita kansainvälisille asiakkailleen. Johdon konsultoinnin osaamisessa tavoitteena on olla kehittämässä uusia toimintamalleja julkishallintoon. Asiantuntijat antavat tukea erityisesti FCG:n julkishallinnon asiakkaille meneillään olevassa rakenneuudistuksessa ja palveluiden tuotantotapojen kehittämisessä. Tässä toiminnassa FCG:n vahvuutena on myös pitkä aikainen tutkimusosaaminen, jossa asiakkaille voidaan tarjo ta kehittämisen tueksi myös tilastollista tietoa vertailujen ja ennakointi mallien perustaksi tukemaan asiakkaiden kehittämistyötä. FCG:n erityistä osaamista on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointipalveluiden tuottamiseen liittyvä konsultointi. Kuntien paineet esimerkiksi perusterveydenhuollon tuotteistamiseen ovat lisääntyneet kuntien taloustilanteen ja terveydenhuoltolain muutosten myötä. FCG hallinnoi Kuntaliiton omistamia DRG-, Rafaela- ja Rava-luokitustuotteita ja tarjoaa näiden käyttöön liittyviä konsultointipalveluita. Näiden tuotteiden avulla voidaan sekä yhdenmukaistaa ja kehittää terveydenhoitoon liittyviä prosesseja että saada vertailutietoja yli kunta- ja maakuntarajojen. Työkalut auttavat niin johtamista, toiminnan ohjaamista kuin talouden hallintaakin. FCG konsultoi luokitustuotteiden käyttöönotossa myös kansainvälisiä asiakkaitaan. FCG:n osaamista on myös alue- ja elinkeinokehitys, jossa kehittämistavoitteita tarkastellaan myös julkisen ja yksityisen sektorin rajapintojen näkökulmista. Julkishallinnon muutos tarkoittaa myös palveluiden tuotantotapojen uudelleenarviointia ja erilaisten verkostojen yhteistoiminnan ymmärtämistä. Keskeistä kaikelle konsultointitoiminnalle on aktiivinen hyvän johtamisen tukeminen, jonka seurauksena FCG:n asiakkaat voivat palvella laadukkaasti omia asiakkaitaan, kuten kuntalaisia. 10

13 11

14 12

15 Suunnittelu ja tekniikka FCG:n on monialainen yhdyskuntasuunnitteluun, ympäristökonsultointiin ja vesihuollon suunnitteluun sekä talonrakennukseen ja korjausrakentamiseen erikoistunut organisaatio, jonka palveluissa yhdistyy monipuolinen asiantuntemus, kokemus ja osaaminen. Myös FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja koko maan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. Suunnittelutoiminta on sekä liikevaihdoltaan että henkilöstömäärältään FCG:n suurin liiketoiminta-alue. FCG:n suunnitteluosaaminen kattaa sekä julkiselle että yksi tyiselle sektorille tarjottavat palvelut ideoinnista rakennetun ympäristön kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. FCG hallitsee myös vaativat yhdyskuntatekniset hankkeet. Yhdyskuntasuunnittelussa keskeinen kehityssuunta on tietomallintaminen, jolla rakennettua ympäristöä voi suunnitella ja tarkastella myös virtuaalisesti. FCG:n arkkitehtuuri- ja aluekehityspalveluissa painottuvat kestävät arvot ja ratkaisut, jotka luovat puitteet hyvälle elämälle. Tämä osaaminen kattaa kiinteistöjen elinkaaren uudis rakentamisesta korjausrakentamiseen ja kuntoarvioinnin palveluihin huomioiden asiakkaan tavoitteet ja tarpeet. Geo- ja rakennustekniikkaan liittyvissä palveluissa FCG:n osaaminen kattaa sekä talonrakentamiseen että yhdyskuntarakentamiseen liittyvät palvelut. FCG:n asiakkaina on rakennusliikkeitä, hankkeiden rahoittajia ja julkishallinnon toimijoita, joille suunnittelemme ja toteutamme myös poikkeuksellisen vaativia rakennuskohteita sekä valmiiksi rakennetussa ympäristössä että maanalaisissa kohteissa. Liikenne- ja väyläsuunnittelun palveluissa edellytetään korkeatasoista osaamista esikartoituksesta rakennushankkeiden toteuttamiseen. FCG:n vahvuutena on monialaisuus ja osaaminen, jonka avulla voidaan luoda kestäviä ratkaisuja. FCG on aktiivinen toimija myös alan työvälineiden ja menetelmien kehittämisessä. FCG:n vesihuoltoon liittyvä osaaminen puolestaan kattaa vesihuoltohankkeiden koko elinkaaren. Vesihuollon suunnittelun lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen vesikunnostuspalveluita ja vesihuoltoon liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Ympäristökonsultointiin liittyvät palvelut ovat keskeinen osa FCG:n yhdyskuntasuunnitteluun liittyvää osaamista. Tämä osaaminen kattaa jäte huollon suunnittelun sekä pilaantuneiden alueiden käsittelyn ja kunnostamisen ohella myös ympäristöohjelmiin ja -selvityksiin sekä kiinteistöjen ympäristöriskien arviointiin liittyviä palveluita. Näitä palveluita tarjotaan esimerkiksi tuulivoimaan ja kaivannaistoimintaan liittyen. Yhdyskuntasuunnittelun lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen rakennuttamisen ja ylläpidon palveluita, joissa vaaditaan laaja-alaista osaamista. Tällä toimialalla FCG on asiakkailleen kumppani, joka hallitsee rakennuttamisen valmistelun, ohjauksen ja hallinnoinnin ohella myös hankkeisiin liittyvät sopimukset, kuten hankintojen kilpailuttamisen. FCG:n vahvuutena rakennuttamishankkeissa on moni alainen osaaminen ja palveluverkoston maailmanlaajuinen kattavuus. 13

16 14

17 Kansainvälinen konsultointi FCG kehittää kotimaan toimintansa lisäksi kansainvälisissä konsultointihankkeissaan yhteiskunnan rakenteita ja palveluita eri puolilla maailmaa. Näissä hankkeissa FCG:n vahvuudet ovat läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus ja sektoriosaaminen sekä tehokas henkilöstövoimavarojen hyödyntäminen. FCG:n kansainvälisellä toiminnalla on useiden vuosikymmenten mittainen, menestyksekäs historia. Kansainvälisen konsultoinnin osuus FCG:n liikevaihdosta oli vuonna 2012 yli 41 %. Tämä liiketoiminta muodostuu kotimaasta käsin johdettavasta kansainvälisestä projektiliiketoiminnasta eri kohdemaissa sekä FCG:n tytär yhtiöiden toiminnasta omassa maassaan ja vastaavasti eri kohdemaissa. Vuonna 2012 kokoluokaltaan merkittävimmät projektit olivat Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toiminnan painopiste on ollut perinteisesti ympäristöön, vesihuoltoon ja luonnonvaroihin liittyvissä hankkeissa. Näiden lisäksi kasvavia liiketoiminnan alueita ovat hyvinvointiin ja opetussektorin kehittämiseen liittyvät hankkeet. Kaikissa hankkeissa keskeistä on FCG-tunnuksen, FCG Hyvän elämän tekijät mukainen toiminta. FCG:n kansainväliset hankkeet pohjautuvat rahoittajien toimeksiantoihin. Rahoittajista merkittävin on Suomen ulkoministeriö, jonka toimeksiantojen kirjo vaihteli konkreettisista kehityshankkeista erilaisiin väli- ja loppuarviointeihin. Uutena kumppanina aloitettiin yhteistyö hollantilaisen VNG Internationalin ja turkkilaisen Tümaksen kanssa. Turkki, samoin kuin Balkanin alueen maat, ovat kiinnostavia kansainvälisen konsultoinnin kohde maita, joissa investoidaan esimerkiksi aluekehitykseen ja terveydenhuollon kehittämiseen. FCG:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa (SIPU), Virossa (Invicta), Bulgariassa (POVVIK), Romaniassa ja Uudessa Seelannissa (Anzdec). Vuonna 2012 perustettiin pysyvä edustusto myös Serbiaan. Näistä SIPU on merkittävin kansainvälistä projektitoimintaa harjoittava tytäryhtiö. SIPUssa on myös kehitetty määrätietoisesti koulutusliiketoimintaa. Koulutus liittyy läheisesti myös kansain välisiin kehityshankkeisiin, joiden yhteydessä perehdytetään ja koulutetaan myös kohdemaiden henkilöitä jatkamaan ja ylläpitämään hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä ja taitoja. SIPUn sektori osaaminen (instituutioiden kehittäminen, kansalaisoikeudet, osaamisen kehittäminen) on luonteeltaan perinteistä kehityskonsultointia täydentävää. Bulgariassa toimiva POVVIK on erikoistunut ympäristökonsultointiin. Sen asiakkaisiin kuuluvat keskeiset bulgarialaiset ministeriöt sekä lukuisia merkittäviä yritysasiakkaita mm. energia-alalla. POVVIKin ovat löytäneet myös kansainväliset suuryritykset, mikä on osoitus yhtiön kilpailukyvystä ja asemasta markkinoilla. FCG:n Uuden Seelannin tytäryhtiö Anzdec on pitkän linjan kehityskonsultti Tyynen meren alueella ja muun muassa Aasian kehityspankin rahoittamissa hankkeissa. FCG luopui vuoden 2012 aikana Venäjän yhtiöstään, mutta ei Venäjän markkinoilta. Venäjälle suunnattuja hankkeita työstetään Suomesta käsin ja kumppaneiden avulla. 15

18 16

19 Kansainväliset tytäryhtiöt SIPU, Ruotsi FCG:n Ruotsin tytäryhtiö on erikoistunut kansainväliseen kehityskonsultointiin ja koulutukseen. SIPUlla on ollut vahva asema erityisesti Afrikkaan suuntautuvassa kehityskonsultoinnissa. Yhtiö tekee yhteistyötä Transparency Internationalin (TI) kanssa tavoitteenaan vahvistaa korruptionvastaista osaamista ja profiilia. SIPUn tuorein aluevaltaus on yksityiselle sektorille suunnattu kansainvälistymiskoulutus. Invicta Virossa toimiva Invicta tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita asiakkailleen. Yhtiö toimii kouluttajien ja konsulttien verkostona, ja sen kantavana ajatuksena on tukea pitkäjänteisesti asiakkaitaan ja asiakasorganisaatioitaan kehittämään toimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa. Povvik Bulgariassa toimiva Povvik on johtava ympäristökonsultointiin, johdon konsultointiin ja aluekehitykseen erikoistunut yhtiö Bulgariassa. Sen asiakaskuntaan kuuluu laajasti eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. FCG Romania FCG:n Romanian yhtiö toimii Romanian, Moldovan ja Balkanin alueella. Se keskittyy FCG:n kansainvälisen toiminnan hankkeiden johtamiseen alueellaan. Serbia FCG:llä on pysyvä edustusto Serbiassa. Anzdec Uudessa-Seelannissa toimiva Anzdec on kansain väliseen kehitys konsultointiin keskittynyt yhtiö. Sen tarjoa mien palveluiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja uudistuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittyvissä maissa. Yhtiön asiakkaina ovat kansainväliset rahoittajat, esimerkiksi Maailmanpankki (WB) ja Aasian kehityspankki (ADB). 17

20 18

21 19 Henkilöstö

22 Henkilöstö Osaava, motivoitunut ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on FCG:n toiminnalle keskeinen asia. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja jatkuvalla, systemaattisella osaamisen kehittämisellä varmistetaan, että myös yhtiön asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä FCG toimii läheisessä yhteistyössä työterveydenhuollon palveluntuottajansa Diacorin ja vakuutusyhtiö Varman kanssa. Henkilöstön työhyvinvointi edellyttää myös avointa ja vuorovaikutteista esimiestyötä ja johtajuutta sekä selkeitä pelisääntöjä, joiden mukaan työyhteisö toimii. Osaamisen kehittämisessä FCG:llä erityistä painoa onkin laitettu pitkäjänteiselle johtamisosaamisen kehittämiselle. Hyvällä johtamisella varmistetaan, että yksittäiset ihmiset, tiimit ja koko organisaatio voi onnistua organisaation tavoitteiden mukaisissa tehtävissään. Työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta mitataan vuosittain toteutettavalla työyhteisökyselyllä. Näissä kyselyissä henkilöstö voi antaa myös sanallista palautetta sekä oman tiiminsä että laajemmin koko FCG:n kehittämiseksi. Kyselyt käydään läpi jokaisen yksikön henkilöstön kanssa ja näissä keskusteluissa esille tulleita kehittämiskohteita seurataan myös liiketoimintojen johtoryhmissä ja FCG:n johdossa. Henkilöstön edustajat, luottamushenkilöt ja työsuojeluhenkilöstö osallistuvat aktiivisesti työhyvinvointiin liittyvien käytäntöjen suunnitteluun. FCG:n sisäisissä koulutustapahtumissa oli vuoden 2012 aikana teemoina esimiesten johtamisosaamisen lisäksi laajaalaisesti työhön liittyvien taitojen ja tietojen kehittäminen. Koulutuspäiviä järjestettiin esimerkiksi sopimus- ja tarjoustoimintaan, laatujärjestelmään ja projektitoimintaan liittyvistä aiheista. Vuoden 2012 keväällä käynnistyi neljäs FCG:n oman johtamisohjelman, FCG Akatemian vuosikurssi. Koulutukseen osallistui 17 pitkän työkokemuksen vastuullisista projekteista omaavaa henkilöä. Tässä ohjelmassa teemana oli Projektiliiketoiminta ja sen tavoitteena oli lisätä osallistujien ymmärrystä kannattavan liiketoiminnan johtamisesta ja projektiliiketoiminnan johtamisesta ammattina. Koulutuksen päätteeksi osallistujista puolet suoritti kansainvälisestikin arvostetun IPMA C-tason sertifiointitutkinnon. Sertifiointi on FCG:llä osa projektipäällikön urapolkua. FCG:n palveluksessa kotimaassa, kansainvälisissä tytäryhtiöissä ja kansainvälisissä projekteissa oli vuonna 2012 keski määrin 702 työntekijää (noin 750 vuonna 2011). 20

23 Henkilöstö 2012 FCG konserni Henkilöstö keskimäärin * Palkat ja palkkiot M 24,9 26,1 *) luku ei sisällä Kunta-Efekon henkilöstöä (14) Kotimaan henkilöstön rakenne FCG konserni Miehiä 54 % 52 % Naisia 46 % 48 % Yhteensä 100 % 100 % Henkilöstön keski-ikä 43 vuotta 42 vuotta Koulutusjakauma 2012 FCG konserni tutkijakoulutus 3 % 3 % ylempi korkeakouluaste 39 % 38 % alempi korkeakouluaste 32 % 32 % alin korkeakouluaste 11 % 11 % opinnot kesken 6 % 6 % keskiaste 6 % 7 % perusaste 3 % 3 % Yhteensä 100 % 100 % Henkilöstön ikäjakauma 2012 FCG konserni % % % % % % % % % yli 66 1 % Yhteensä 100 % perusaste 3 % keskiaste 6 % opinnot kesken 6 % alin korkeakouluaste 11 % tutkijakoulutus 3 % ylempi korkeakouluaste 39 % 61 65, 7 % 56 60, 11 % 51 55, 10 % yli 66, 1 % 20 25, 4 % 26 30, 14 % 31 35, 16 % alempi korkea - kouluaste 32 % 46 50, 14 % 36 40, 14 % 41 45, 9 % Koulutusjakauma 2012 Ikäjakauma

24 Kehityskuva 2040 Asumiskeskus Yritys- /työpaikkakeskittymä Kehityskuva 2040 Asumiskeskus Elinkeinoelämän kehittämisvyöhyke Yritys- /työpaikkakeskittymä Elinkeinoelämän(Julkiset kehittämisvyöhyke Palvelukeskus palvelut, kaupat) Palvelukeskus (Julkiset palvelut, kaupat) Pyhältö Joukkoliikennevyöhyke Pyhältö Joukkoliikennevyöhyke KehityskuvaSuur-Mie 2040 Pyöräily jajakävelyvyöhyke Pyöräily kävelyvyöhyke ehikkälä Suur-Miehikkälä Asumiskeskus Inkeroinen Inkeroinen Rautatie Rautatie Yritys- /työpaikkakeskittymä Kannusjärvi Rautatien yhteystarve yhteystarve MiehikkäläRautatien Elinkeinoelämän kehittämisvyöhyke Metsäkylä E18 Muurikkala Veneilyreitit Palvelukeskus (Julkiset palvelut, kaupat) Metsäkylä Hirvikoski Veneilyreitit Joukkoliikennevyöhyke Pyhältö Virolahti Pyöräily ja kävelyvyöhyke Hirvikoski TUKHOLMA Rautatien yhteystarve KARHULA E18 HELSINKI PORVOO Suur-Miehikkälä Kannusjärvi V Miehikkälä HAMINA Tavastila Pernoo Muurikkala Metsäkylä Siltakylä KARHULA Klamila Virolahti Siltakylä KOTKA KARHULA Klamila Klamila PIETARI NARVA KOTKA TALLINNA Seudullinen asumisen vyöhyke Keskeiset maatalous -valtaiset alueet Seudulliset luonnon ydinalueet Metsätalousvaltaiset alueet Seudulliset luonnon ydinalueet Seudullinen asumisen vyöhyke KOTKA Metsätalousvaltaiset alueet Seudullinen asumisen vyöhyke Keskeiset maatalous -valtaiset alueet Siltakylä Pyhtää Vaalimaa HAMINA Tavastila Pernoo Pyhtää Vaalimaa Inkeroinen Pyhtää HELSINKI TUKHOLMA PORVOO TUKHOLMA Pernoo Hirvikoski HELSINKI PORVOO HAMINA Tavastila Vaalimaa Rautatie Veneilyreitit Miehikkälä Muurikkala E18 Virolahti Kannusjärvi Keskeiset maatalous -valtaiset alueet PIETARI PIETARI NARVA NARVA TALLINNA TALLINNA Metsätalousvaltaiset alueet 22 Seudulliset luonnon ydinalueet

25 Tuloslaskelma FCG-konserni Liikevaihto (1 000 ) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 1 Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 9-6 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto Vähemmistön osuus 1 Konsernin voitto

26 Tase FCG-konserni Vastaavaa (1 000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 3 Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 4 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat (1 000 ) Vaihto-omaisuus 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 0 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Laskennalliset verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa

27 FCG-konserni Vastattavaa (1 000 ) Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset 55 9 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Pääomalaina 61 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa

28 Rahoituslaskelma FCG-konserni Liiketoiminnan rahavirta (1 000 ) Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Osingot, kurssivoitot ja -tappiot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta (1 000 ) Investoinnit aineett. ja aineell. hyödykkeisiin Aineett. ja aineell. hyödykkeiden luovutustulot 918 Investoinnit tytäryhtiöihin ja muihin sijoituksiin Sijoitusten myynti ja tuotot 146 Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta (1 000 ) Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos Osingonjako Muuntoero Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos (1 000 ) Rahavarat Tytäryhtiöhankinnassa kirjatut rahavarat 896 Rahavarat

29 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy Tytäryhtiö FCG Koulutus ja konsultointi Oy Tytäryhtiö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Tytäryhtiö FCG Tietojohtaminen Oy Tytäryhtiö FCG International Oy Tytäryhtiö Audiapro Oy, tase Tytäryhtiö Anzdec Ltd, Uusi Seelanti Tytäryhtiö Oü Invicta, Viro Tytäryhtiö Finnish Consulting Group SRL, Romania Tytäryhtiö LLC Finnish Consulting Group, Ukraina Tytäryhtiö SIPU International AB, Ruotsi Tytäryhtiö POVVIK AD, Bulgaria Osakkuusyhtiö Oü Projektkeskus, Viro Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty SIPU AB -nimistä 60 %:sti omistettua yhtiötä. Yhdistelemättä jättäminen perustuu kirjanpitolain 6 luvun 3 pykälän 1. kohtaan. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja kurssiero sisältyy tilikauden voittoon. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnista syntyvä muuntoero on esitetty edellisten vuosien voittovaroissa. Sellaiset projektit, joilla on kiinteä budjetti, kirjataan tuotoksi tehdyn työn mukaan varovaisesti siihen asti kun budjettia on käytettävissä. Budjetin ylittävät työt ja kulut kirjataan projektin kuluksi. Näitä vastaavia tuottoja ei jaksoteta. Muut hankkeet tuloutetaan juoksevasti laskutuksen mukaisesti. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernitilinpäätös sisältyy Suomen Kuntaliitto ry -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Kuntaliitto ry, kotipaikka Helsinki. Suomen Kuntaliitto-konsernin tilinpäätösjäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Toinen Linja 14, Helsinki. 27

30 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Oy Audiapro Ab:n konsultointi- ja koulutusliiketoiminta ovat olleet osa FCG:tä alkaen. FCG:n sisällä konsultointitoiminta ja koulutustoiminta on eriytetty omiksi liiketoiminnoikseen siten, että konsultointiliiketoiminta on keskitetty FCG Tietojohtaminen Oy:öön ja koulutusliiketoiminta FCG Koulutus ja konsultointi Oy:öön. Tarvittavat yhtiörakennemuutokset saadaan päätökseen heinäkuun 2013 alussa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä FCG-konsernin liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan kasvavan vuodesta Koko konsernin tuloksen odotetaan olevan positiivinen. Selvitys tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan laajuudesta Konsernin liiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaan erityistarpeisiin suunniteltua. Tuotteet ovat palvelutuotteita. Kehitysprojekteihin panostettiin konsernissa vuonna 2012 yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Osa kehitystyöstä tehtiin yhteistyöprojekteina konsernin ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Taloudellinen taantuma on heikentänyt sekä julkisen että yksityisen sektorin toiminnan ennustettavuutta kotimaassa. Kilpailutilanne tulee jatkumaan haastavana erityisesti Suunnittelu ja tekniikka liiketoiminnassa myös alkaneella tilikaudella. Ympäristötekijät Toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia johtuen sen palvelujen luonteesta. Yhtiössä on minimoitu paperinkulutusta ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Matkustamista on vähennetty video neuvotteluiden avulla. FCG:ssä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat asiakkaille tarjottavissa palveluissa. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Finnish Consulting Group Oy:ssä toteutettiin osakepääoman alennus, jossa osakepääomasta siirrettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 12 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat tilinpäätöshetkellä euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta. Tiukka kilpailutilanne vaikeuttaa henkilöstökustannusten siirtoa hintoihin, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta. 28

31 Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti osakkeet (yksi ääni/osake) kpl kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä Konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä. Omat osakkeet Emoyhtiön hallussa on 100 kpl (0 % osakepääomasta) omia osakkeita. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajasta FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallituksessa olivat tilikaudella: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, hallituksen puheenjohtaja Jorma Kielenniva asti Timo Kietäväinen Marketta Kokkonen Eero Piipponen Ilkka Hyvärinen Pentti Kotiranta Merja Strengell alkaen Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2012 toimi HM Ari Kolehmainen. Konsernin johtoryhmän tilikaudella 2012 muodostivat konsernin toimitusjohtajan lisäksi: Katrina Harjuhahto-Madetoja, Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta Matti Ojala, Kansainvälinen liiketoiminta ( asti) Kim Jolkkonen, Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta alkaen Anette Vaini-Antila, ICT-liiketoiminta asti ja Kansainvälinen liiketoiminta alkaen Teppo Talvinko, Talous ja hallinto ( asti) Yhtiön tilintarkastaja oli tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. 29

32 FCG Hyvän elämän tekijät FCG tarjoaa julkisten palvelujen kehittämisen, johdon konsultoinnin, moni alaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. 30

33 31

34 FCG:n tuote- ja palvelukokonaisuus KOULUTUS KONSULTOINTI FCG Koulutus palvelut Avoin koulutus Koulutusoperaattoritoiminta Tilauskoulutus Valmennus Yrityssektorin koulutus ja valmennus Opintomatkat Johdon konsultointi Strategiat ja johtaminen Toimintamallit ja rakenteet Hallinta ja tuloksellisuus (konserniohjaus, talouden analyysit) Talo- ja laitossuunnittelu Arkkitehtuuri ja talotekniikka Rakennetekniikka Laitossuunnittelu Rakennuttaminen ja ylläpitopalvelut Kehityskonsultointi Luonnonvarasektorin kehittäminen maaseudun kehittäminen Vesihuolto- ja sanitaatio infrastruktuurin kehittäminen Opetus, ICT- ja innovaatiot Tuotealueet Taloudenohjaus ja rahoitus Henkilöstöhallinto Hyvinvointipalvelut Tietojohtaminen ja lakiasiat Johtaminen ja viestintä Kuntatekniikka ja ympäristö ICT ja tietoyhteiskunta Hyvinvointija ICT-palvelut Hyvinvointi - palveluiden konsultointi ICT-palvelut Luokitustuotteet (DRG,Rafaela, Rava) Ennakoiva hanketoiminta Ideasta projektiksi Uudet avaukset ja toimintamallit Yksityisrahoitteiset hankkeet Projektirahoitus- ja riskienhallinta Balkanin alueen hanketoiminta Elinkeinokehitys ja tutkimus Alue- ja elinkeino kehitys Tutkimuspalvelu Infrasuunnittelu Alueidenkäytön konsultointi Geotekniikka Satamat ja vesiväylät Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu Maisemasuunnittelu Verkosto- ja yleissuunnittelu Suomalaisen osaamisen vienti Luokitustuotteiden vienti Asiantuntijapalvelut Konsultointi ja valmentaminen Sairaala- ja hoivakotisuunnittelu Arviointitoiminta Tytäryhtiö Viro (Invicta) FCG Education Koulutusosaamisen konsultointi kotimaassa ja kansainvälisesti Ympäristö ja energia Energia- ja ilmasto alan palvelut Jätehuoltopalvelut Kaivannaisalan palvelut Luontoselvityspalvelut Pima-palvelut Pohjavesipalvelut Vaikutusarvioinnit Vesikunnostuspalvelut 32 Tytäryhtiöt Ruotsi (SIPU) Bulgaria (Povvik) Romania (FCG) Uusi-Seelanti (Anzdec) Edustusto Serbia

35 33

36 FCG Hyvän elämän tekijät FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950 FI Helsinki Puhelin Faksi

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Ari Kolehmainen 26.11.2014 Page 1 Asiat 1. FCG Finnish Consulting Group 2. Nova

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot