ulkomaantyössä Työehdot yrityksille ja niiden työntekijöille Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ulkomaantyössä Työehdot yrityksille ja niiden työntekijöille Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas"

Transkriptio

1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Eteläranta 10 Hakaniemenranta 1 PL 10 PL Helsinki Helsinki Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

2 Direktiiv yösopim alkkaus uut / kaus työ i Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry Työsopimus ISBN Taitto: Teknologiateollisuus ry Painopaikka: KM-Yhtymä Oy 2009

3 SISÄLLYS ALUKSI 2 ULKOMAANTYÖSTÄ SOPIMINEN 3 SOPIMUSTYYPIT 5 KOMENNUSSOPIMUKSEN PERUSTIEDOT 8 KOMENNUSSOPIMUKSEEN SOVELLETTAVA LAKI 9 PALKKAUS 13 TYÖAIKA 18 MUUT TYÖEHDOT 20 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 20 VEROTUS JA SOSIAALITURVA 21 MALLIT 24 1 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:42

4 ALUKSI Teknologiateollisuus on hyvin kansainvälinen toimiala. Yritysten tuotannosta valtaosa päätyy vientiin. Suomalaisten teknologiateollisuusyritysten ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelee noin henkilöä. Toisaalta monet Suomessa toimivista teknologiateollisuuden yrityksistä kuuluvat ulkomaiseen konserniin. Tässä toimintaympäristössä yhä useamman työntekijän työhön kuuluvat komennukset ulkomaille. Oppaaseen on pyritty kokoamaan keskeisimmät asiat, jotka tulisi huomioida sovittaessa ulkomaantyön työehdoista. Tavoitteena on ollut mahdollisimman käytännönläheinen näkökulma huomioiden tasapuolisesti sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden että yritysten henkilöstöhallinnon ja esimiesten tarpeet. Opasta laadittaessa pohjana on käytetty Metallityöväen Liiton kuluvan vuosikymmenen alussa yksin julkaisemaa monistetta Käytännön ohjeita sovittaessa työehdoista ulkomaantyössä. Opas on laadittu pitäen silmällä ainoastaan Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välillä solmitun teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia työntekijöitä. Kaikkea oppaassa esitettyä ei siten sellaisenaan voida soveltaa muiden työehtosopimusten piiriin kuuluviin työntekijöihin tai toimihenkilöihin. Kiitämme ABB Oy:n ja Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan yksiköiden henkilöstöhallintoa ja luottamusmiehiä mahdollisuudesta tutustua yritysten ulkomaantyötä koskeviin käytäntöihin. Helsingissä, toukokuussa 2009 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry 2 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:57

5 ULKOMAANTYÖSTÄ SOPIMINEN Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen ulkomailla tehtävää työtä koskevat määräykset ovat sopimuksen 16 :n 3 momentissa. Ulkomailla tehtävän matkatyön palkkaehdoista, palkanmaksutavasta ynnä muista työsuhteeseen liittyvistä taloudellisista eduista on aina sovittava työnantajan ja työntekijän välillä ennen matkan alkamista työehtosopimuksen ja tässä oppaassa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Liitot suosittelevat, että sopimus ulkomaantyön ehdoista tehdään kirjallisesti. Mikäli ulkomaankomennukset ovat työpaikalla yleisiä, on niihin sovellettavista ehdoista usein tarkoituksenmukaista sopia työnantajan ja pääluottamusmiehen välisellä paikallisella sopimuksella. Tällaisesta kollektiivisopimuksesta huolimatta esimiehen on syytä käydä matkatyön ehdot etukäteen läpi henkilökohtaisesti jokaisen ulkomaille lähtijän kanssa ja sopia työntekijän kanssa asianomaisen matkan/työkohteen edellyttämistä täsmennyksistä ja lisäyksistä kollektiivisopimukseen. Jos ulkomaantyön ehdoista ei ole erikseen sovittu, sovelletaan ulkomaantyöhön työehtosopimuksen kaikkia määräyksiä sellaisenaan, ellei asemamaan pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Työntekijän suostumus Jos työntekijän normaalit työtehtävät eivät edellytä matkustamista ulkomaille, on ulkomailla tehtävään työhön saatava työntekijän suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos työntekijä on työsopimuksessaan sitoutunut matkustamaan ulkomaille tai työkomennus on työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla tuotannon teknisten syiden vuoksi kiireellinen. Tällaisesta tapauksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun toimitetun koneen tai laitteen käyttöönottoon liittyy jokin välttämätön työ, jota muu kuin laitetoimittaja ei voi hoitaa. 3 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:57

6 Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista Vähintään kuukauden jatkuvassa ulkomaantyössä työnantajan on annettava työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen. Erillistä selvitystä ei tarvitse antaa, jos ehdot käyvät selville kirjallisesta työ- tai komennussopimuksesta tai niiden liitteistä (esim. yrityksen matkustusohjesäännöstä). Selvitykseen ja/tai kirjalliseen sopimukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot: työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka työnteon alkamisajankohta määräaikaisen työ- tai komennussopimuksen kesto ja määräaikaisen työsopimuksen peruste koeaika työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työn tekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa työntekijän pääasialliset työtehtävät työhön sovellettava työehtosopimus palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkan maksukausi säännöllinen työaika vuosiloman määräytyminen irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste valuutta, jossa rahapalkka maksetaan ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot 4 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:58

7 SOPIMUSTYYPIT Ulkomaantyötä koskevat sopimustyypit poikkeavat toisistaan sillä perusteella, onko kysymys työnantajaan jo työsuhteessa olevan työntekijän lähettämisestä töihin ulkomaille vai palkataanko työntekijä yrityksen ulkopuolelta ulkomaantyötä varten. Yrityksen palveluksessa jo olevan työntekijän kohdalla on kysymys voimassa olevan työsopimuksen täydentämisestä ulkomaantyötä koskevilta osin eli komennussopimuksen tekemisestä. Uudelle työntekijälle laaditaan puolestaan ulkomaan työsopimus. Uuden työntekijän kohdalla saattaa myös olla kyse ns. paikalta palkkaamisesta, jossa ulkomailla toimiva suomalaistaustainen yritys ottaa palvelukseensa maahan omatoimisesti, esimerkiksi puolisonsa työn vuoksi muuttaneen suomalaisen. Paikalta palkatut eivät työoikeudelliselta kannalta ole komennuksella Suomesta ja heidän työehtojensa vähimmäistaso määräytyy kokonaan työntekomaan normiston mukaan. Jollei nimenomaisesti toisin ole mainittu, kaikki tässä oppaassa annetut neuvot ja ohjeet koskevat komennussopimuksia eli ennestään työsuhteessa olevien työntekijöiden lähettämistä ulkomaille siten, että palkan maksaa edelleen sama suomalainen työnantaja (eikä esimerkiksi samaan konserniin kuuluva ulkomainen yhtiö). 5 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:58

8 Ulkomaan työkomennus jo työsuhteessa oleva työntekijä lähetetään ulkomaille Ulkomaan työkomennuksesta on kyse, kun yrityksen palveluksessa jo olevan työntekijän kanssa sovitaan työskentelystä ulkomailla. Yleensä tällaisen henkilön kanssa laaditaan määräaikainen sopimus (jäljempänä komennussopimus) ulkomailla työskentelyn ajaksi. Sovittaessa työntekijän kanssa ulkomaantyöstä sopimuksessa on ilmaistava täsmällisesti kuka on työnantaja. Komennussopimuksessa sopijakumppaneina ovat työntekijä ja suomalainen työnantaja. Komennussopimuksessa on selvitettävä työn alkamisaika ja kuinka pitkään työkomennus ulkomailla jatkuu tai sen arvioidaan jatkuvan. Samoin komennussopimukseen on syytä selvyyden vuoksi ottaa määräys työsuhteen jatkumisesta työkomennuksen jälkeen. Komennussopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai tietyn määräajan. Määräaikainen komennussopimus päättyy automaattisesti sovitun ajanjakson kuluttua. Määräaika voi olla sidottu kalenteriaikaan, tietyn työsuorituksen tekemiseen tai esimerkiksi työntekijän osuuteen tietyssä projektissa. Lisäksi komennussopimuksessa tulisi selvittää, onko tarkoituksena, että komennuksen päätyttyä työntekijä jatkaa työskentelyä ulkomailla, mutta jossakin toisessa asemamaassa. Jos näin on, sopijapuolten on syytä laatia uusi ko. työkohdetta koskeva ulkomaan komennussopimus. Komennussopimuksen ennenaikaisen päättymisen varalta sopimuksessa on syytä sopia päättymisperiaatteista ja siitä kuka korvaa komennussopimuksen mahdollisesta ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuvat vahingot. Jos komennussopimus päättyy ennenaikaisesti, työntekijällä on oikeus palata varsinaisen työsopimuksen mukaiseen työhönsä Suomessa. 6 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:58

9 Ulkomaan työsopimus työntekijä palkataan suoraan ulkomaantyöhön Työntekijä voidaan palkata suoraan ulkomaantyöhön. Tällöin on tärkeää ilmaista täsmällisesti onko työnantajana Suomessa rekisteröity suomalainen yhtiö vai ulkomainen yhtiö. Työntekijä voidaan palkata ulkomaille joko toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikainen työsopimus voi olla sidottu esimerkiksi kalenteriaikaan, tietyn työsuorituksen tekemiseen tai työntekijän osuuteen tietyssä projektissa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy yleensä toisen osapuolen irtisanoessa sopimuksen. Lisäksi työsopimuksessa tulisi selvittää, onko tarkoituksena, että työsuhde jatkuu ulkomaantyön päätyttyä kotimaassa. Jos työsuhteen on tarkoitus jatkua ulkomailla, mutta jossakin toisessa asemamaassa, on sopijapuolten syytä laatia uusi ko. työkohdetta koskeva ulkomaan työsopimus. Ulkomaantyösopimukseen voidaan ottaa määräys koeajasta. Jos työsuhteeseen sovelletaan muuta kuin Suomen lainsäädäntöä, koeaikaa koskevat määräykset on tarkastettava erikseen kyseisen maan lainsäädännöstä. Sama koskee irtisanomisaikoja ja -perusteita. Ulkomaan työsopimus voidaan purkaa puolin ja toisin vakavan sopimusrikkomuksen perusteella. Purkuperusteet arvioidaan Suomen työsopimuslain mukaisesti, ellei lainvalintasäännöistä tai sopimuksesta muuta johdu. 7 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:58

10 KOMENNUSSOPIMUKSEN PERUSTIEDOT Asemamaa Laadittaessa ulkomaan työsopimusta tai komennussopimusta, tulee sopimuksessa määritellä maa, jossa työtä on tarkoitus pääasiallisesti tehdä. Asemamaan lisäksi on syytä määritellä myös tarkemmin komennuspaikka/-paikat, jossa työtä on tarkoitus tehdä. Työtehtävät Ulkomaantyötä koskevassa työ- tai komennussopimuksessa tulee määritellä työntekijän pääasialliset työtehtävät. Yhteyshenkilö Suomessa Työkomennuksella sattuvien yllättävien tilanteiden varalta on hyvä ottaa työsopimukseen maininta siitä, kuka hoitaa komennuksella olevan asioita Suomessa ja miten hänet voidaan tarpeen vaatiessa tavoittaa. 8 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:59

11 KOMENNUSSOPIMUKSEEN SOVELLETTAVA LAKI Pääsääntö Käytännössä ulkomaan työkomennukselle lähetettävä suomalainen työntekijä saa vähintään Suomen lainsäädännön tasoisen suojan. Tämän vuoksi ei yleensä ole tarkoituksenmukaista sopia muun maan lainsäädännön soveltamisesta. Lakiviittaus ja lainvalintasäännöt Lakiviittaus: sopimuksen osapuolet, eli työsuhteessa työnantaja ja työntekijä, voivat sopia, minkä valtion lakia sopimukseen sovelletaan. Lakiviittaus voidaan tehdä esimerkiksi seuraavasti: tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Lainvalintasäännöt ja läheisin liittymä: Jos sopimus liittyy useampaan valtioon, ja osapuolet eivät ole tehneet lakiviittausta, sovellettava laki pitää valita muutoin. Siihen, mikä laki valitaan, on erilaisia sääntöjä kansainvälisessä yksityisoikeudessa ja Rooman yleissopimuksessa sekä uudessa Rooma I - asetuksessa. Pääsääntönä on, että valitaan sen valtion laki, johon sopimus läheisimmin liittyy. Työsopimuksen katsotaan yleensä liittyvän läheisimmin siihen valtioon, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että suomalaiseen työntekijään sovelletaan yleensä Suomen lakia. Ulkomaantyötä koskevasta sopimuksesta olisi syytä käydä ilmi, minkä valtion lakia sopimuksessa on tarkoitus noudattaa. Lähtökohtana kansainvälisessä yksityisoikeudessa ja alla tarkemmin esiteltävässä Rooman yleissopimuksessa sekä uudessa Rooma I -asetuksessa on, että osapuolet saavat vapaasti sopia komennussopimukseen sovellettavasta laista. Sovellettavaksi laiksi voidaan valita Suomen, asemamaan tai ns. kolmannen valtion laki. Useimmiten on luonnollisinta, että sovitaan noudatettavan Suomen lainsäädäntöä. Siltä varalta, että osapuolet eivät ole tehneet lakiviittausta, toisin sanoen sopineet sovellettavasta laista, EU-valtiot ovat solmineet ns. Rooman yleissopimuksen 1, jossa otetaan kantaa lainvalintaan. Myös Suomi on sitoutunut noudattamaan sopimusta. Rooman yleissopimus on luonteeltaan universaali; sopimuksen periaatteita on noudatettava, vaikka työntekijä lähetettäisiin töihin EU-alueen ulkopuolelle. 9 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:59

12 Ellei sovellettavasta laista ole sovittu, Rooman yleissopimuksen lainvalintasääntöjen perusteella sovelletaan sen valtion lakia, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee, vaikka hänet on väliaikaisesti lähetetty toiseen valtioon. Jos työntekijä ei tavallisesti työskentele ainoastaan yhdessä valtiossa, häneen sovelletaan sen toimipaikan sijaintivaltion lakia, joka on ottanut työntekijän työhön. Jos kuitenkin kaikki olosuhteet osoittavat työsopimuksen liittyvän läheisimmin johonkin toiseen valtioon, sovelletaan tämän toisen valtion lakia. Esimerkiksi jos suomalainen työnantaja lähettää työntekijän tilapäisesti Saksaan, sovelletaan työsuhteeseen Suomen lakia myös Saksassa työskentelyn ajan, koska työntekijä tavallisesti työskentelee Suomessa. Jos suomalainen työnantaja palkkaa työntekijän työskentelemään nimenomaan Saksassa, sovelletaan Saksan lakeja, koska Saksa on nyt tavanomainen työskentelymaa. Työntekijän suojaksi on säädetty, ettei lainvalinnalla voida syrjäyttää niitä etuja, jotka työntekijä olisi saanut siinä tapauksessa, jos sovellettavasta laista ei olisi sovittu. Rooma I asetus korvaa Rooman yleissopimuksen Rooma I asetus 2, joka on tullut voimaan , korvaa Rooman yleissopimuksen jäsenvaltioissa. Asetusta sovelletaan jälkeen tehtyihin sopimuksiin. Rooman yleissopimusta sovelletaan vastaisuudessakin ennen tehtyihin sopimuksiin. Seuraavalle sivulle on taulukkoon 1 otettu rinnakkain Rooman yleissopimuksen ja Rooma I asetuksen määräykset työsuhteisiin sovellettavasta laista. Rooma I asetuksen määräykset työsopimukseen sovellettavasta laista ovat hyvin pitkälle yhtenevät Rooman yleissopimuksen määräyksen kanssa. Suurin ero muutoksesta aiheutuu siitä, että Rooma I asetus on suoraan osa EUoikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi antaa ratkaisuja sen tulkintaa koskien. 1 Viralliselta nimeltään sopimus on Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista. Sopimus on avattu allekirjoitettavaksi Roomassa suomen osalta yleissopimus tuli voimaan ja ensimmäinen ja toinen pöytäkirja tulivat voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 593/2008 sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 10 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:59

13 Rooman yleissopimus (ennen tehdyt sopimukset) 6 artikla Työsopimukset 1. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa määrätään, työsopimukseen otettu lakiviittaus ei saa johtaa siihen, että työntekijä menettäisi sen lain pakottavin säännöksin hänelle annetun suojan, jota lakiviittauksen puuttuessa sovellettaisiin tämän artiklan 2 kohdan nojalla. 2. Sen estämättä, mitä 4 artiklassa määrätään, ja sikäli kuin 3 artiklan mukaista lakiviittausta ei ole, työsopimuksiin sovelletaan: Rooma I-asetus ( jälkeen tehdyt sopimukset) 8 artikla Työsopimukset 1. Työehtosopimukseen sovelletaan osapuolten 3. artiklan mukaisesti valitsemaa lakia. Tällainen lakiviittaus ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että työntekijä menettäisi hänelle sellaisin säännöksin annetun suojan, josta ei voida sopimuksin poiketa sen lain mukaan, jota lakiviittauksen puuttuessa olisis sovellettu tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan nojalla. 2. Siltä osin kuin osapuolet eivät ole valinneet työsopimukseen sovellettavaa lakia, sopimukseen sovelletaan a) sen valtion lakia, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, viakka hänet on väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen valtioon tai b) sen toimipaikan sijaintivaltion lakia, joka on ottanut työntekijän työhön, jos hän ei tavallisesti työskentele ainostaan yhdessä valtiossa, sen maan lakia, jossa, tai jollei näin ole, josta työntekijä tavallisesti tekee työnsä sopimuksen täyttämiseksi. Maan, jossa työ tavallisesti tehdään, ei katsota muuttuvan, vaikka työntekijä työskentelisi tilapäisesti toisessa maassa. 3. Jos sovellettavaa lakia ei voida määrittää 2 kohdan nojalla, sopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa sijaitsee liiketoimipaikka, jossa työntekijä otettiin työhön. jollei kaikista olosuhteista ilmene, että työsopimus liittyy läheisemmin johonkin toiseen valtioon, jolloin sovelletaan kyseisen toisen valtion lakia 4. Jos tapaukseen liittyvistä seikoista kokonaisuutena ilmenee, että sopimus liittyy läheisemmin johonkin toiseen maahan kuin mitä 2 tai 3 kohdassa tarkoitetaan, sovelletaan tämän toisen maan lakia. 11 Työehdot ulkomaantyössä.indd :24:59

14 Direktiivi lähetetyistä työntekijöistä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin 96/71/EY koskien lähetettyjä työntekijöitä. Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan direktiivin mukaan työntekijää, joka rajoitetun ajan tekee työtään muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella hän tavallisesti työskentelee. Työntekijöiden lähettämisestä annetussa direktiivissä säädetään työsuojelua koskevista pakollisista vähimmäissäännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltion alueelle lähetettyihin työntekijöihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU-maihin suuntautuvissa komennuksissa vähimmäistyöehtoina noudatettava asemamaan pakottavaa lainsäädäntöä ja yleisesti sovellettavia työehtosopimuksia riippumatta lakiviittauksen tai lainvalinnan mukaan määräytyvästä laista. Asemamaan pakottava laki on tietysti voimassa sekä EU-maissa että EU:n ulkopuolisissa valtioissa jo pelkästään alueperiaatteenkin nojalla. Alueperiaate tarkoittaa sitä, että kullakin valtiolla ja sen oikeudella on periaatteellinen suvereniteetti omalla alueellaan. 12 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:00

15 PALKKAUS Työehtosopimuksen 16 :n 3 momentin mukaan matkatyön palkkaehdoista on sovittava ennen työkomennuksen alkamista. Sopimus tehdään kirjallisesti työnantajan ja työntekijän välillä. Palkkauksesta voidaan sopia vapaasti työehtosopimuksen palkkamääräysten rajoittamatta. Käytännössä vähimmäisansiotaso määräytyy sen mukaan, mitä työntekijälle maksetaan tai maksettaisiin vaativuudeltaan vastaavasta työstä Suomessa. Periaatteessa on mahdollista, että asemamaan pakottava lainsäädäntö velvoittaa tätä paremman palkan maksamiseen. Mikäli palkkauksesta ei sovita mitään, noudatetaan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä ja työntekijän työsopimuksen palkkaa koskevia ehtoja sellaisenaan. Tämä saattaa olla luonteva vaihtoehto esimerkiksi työntekijällä, joka tekee työmatkoja ulkomaille jatkuvasti useita kertoja vuodessa. Ulkomaantyö voidaan tällöin huomioida jo henkilökohtaisen (aika)palkan määrittelyssä. Palkkausta korottavina tekijöinä voidaan tarvittaessa ja niin sovittaessa huomioida asemamaan erityisolot, mahdollinen kotimaasta poikkeava työaika, olennaisesti Suomessa totuttua vaativammat työolot ja muut vastaavat seikat. Jos työaika sovitaan kotimaassa noudatettavaa pidemmäksi, on samalla sovittava pidemmän työajan vaikutuksesta työajantasaamislisään ja tasaamisvapaiden antamiseen. Myös palkkaustapa tunti/kuukausipalkka on sovittava. Yleensä noudatetaan samaa palkkaustapaa kuin Suomessa. Jos työkomennus kestää pitkään, on sovittava myös siitä, miten kotimaassa toteutettavat palkantarkistukset vaikuttavat matkatyöpalkan määrään. Yleensä lienee luontevaa sopia ainakin, että palkkaa korotetaan työehtosopimuksen mukaisten korotusten määrällä samaan aikaan kuin Suomessa. 13 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:00

16 Päiväraha Työehtosopimuksen 16 :n 3 momentin mukaan päivärahan maksamisen ja kustannusten korvaamisen perusteista tulee sopia työntekijän kanssa kirjallisesti ennen komennuksen alkua. Päiväraha ja muut kustannusten korvausten luontoiset erät voidaan sopia maksettavaksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 16 :n 2 ja 3 momenttien mukaisesti maksettavaksi paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa sovitulla tavalla (vrt. työehtosopimuksen 16 :n 4 momentti) ja/tai maksettavaksi työntekijän kanssa yksilöllisesti sovittavalla tavalla. Pääluottamusmiehen kanssa tehtävä sopimus on yleensä luonteeltaan runkosopimus (esim. yrityksen matkustusohjesääntö), jota täydennetään yksilötason sopimuksilla. Jollei muuta sovita, päivärahan määrä kussakin maassa on se, jonka verohallitus vuosittain verovapaaksi vahvistaa. Sopimusta tehtäessä kannattaa huomioida päivärahojen verottomuutta koskevat säännökset, mutta päivärahojen mahdollinen veronalaisuus ei kuitenkaan vapauta työnantajaa sopimuksen mukaisen päivärahan maksamisesta. Lyhyehköillä, mutta kuitenkin vähintään muutaman kuukauden kestävillä komennuksilla voidaan esimerkiksi työnantajan järjestämän korkeatasoisen asunnon, työsuhdeauton tai muiden poikkeuksellisten etujen sopia vaikuttavan alentavasti päivärahan määrään. 14 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:00

17 Päivärahat pitkillä työkomennuksilla Paria kuukautta pidemmillä komennuksilla ei välttämättä makseta päivärahoja lainkaan. Näin voidaan sopia erityisesti silloin, jos työntekijä on muuttanut työskentelymaahan asumaan puolisoineen/perheineen ja työnantaja on tämän vuoksi ryhtynyt erityistoimiin esimerkiksi asumisen, koulunkäynnin, lastenhoidon tai kuljetusten järjestämiseksi. Mikäli pitkällä komennuksella olevalle ei makseta päivärahoja hänen työskennellessään ulkomaisessa komennuskohteessaan, voidaan kuitenkin tarpeen mukaan sopia päivärahan maksamisesta kohteesta toiselle paikkakunnalle suuntautuvilla matkoilla. Päivärahan maksamisen ehdot ja sen määrä voivat perustua suomalaisiin tai työskentelymaan normeihin sen mukaan kuin työskentelymaan kustannustaso ym. seikat huomioiden kohtuulliseksi katsotaan. Pidemmillä komennuksilla tulee tarvittaessa sopia päivärahan maksamisesta paikallisessa valuutassa paikalliseen pankkiin. Lyhyemmillä komennuksilla on yleensä luontevaa, että päiväraha maksetaan euroissa suomalaiseen rahalaitokseen. Varsinainen työpaikka Mikäli päivärahan ja korvausten määrittelyssä osittain tai kokonaan noudatetaan työehtosopimuksen säännöksiä, on niiden maksamisen kannalta välttämätöntä tietää, mikä on työntekijän varsinainen työpaikka. Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan työehtosopimuksen 16 1 momentin mukaan paikkaa, jossa työntekijä vakituisesti työskentelee. Työnantaja määrittelee varsinaisen työpaikan tosiasiallisen tilanteen perusteella. Kyseessä ei ole sopimuskysymys. Ulkomaankomennus ei useimmiten muuta työntekijän varsinaista työpaikkaa. Poikkeuksena ovat hyvin pitkät komennukset, joiden osalta tulee muistaa, ettei normaalia palkkaa tule keinotekoisesti maksaa päivärahoina. Päivärahan tarkoitus on kattaa matkaan liittyvät paikallisten olosuhteiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset, joita ei synny, jos työntekijä on muuttanut kohdemaahan asumaan. 15 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:01

18 Matka-asiakirjat Työnantaja vastaa ennen matkalle lähtöä mahdollisen viisumin, työluvan, oleskeluluvan, matkalippujen, maasta poistumisluvan ja muiden välttämättömien matkaan liittyvien asiakirjojen hankkimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Työntekijä huolehtii kuitenkin siitä, että hänellä on voimassa oleva passi. Mikäli työnantaja kustantaa passin, on se työntekijälle muista edellä mainituista asiakirjoista poiketen veronalainen etu. Matka-asiakirjojen hankintaan on syytä varata riittävästi aikaa. Matkakustannusten korvaukset Matkakustannusten korvaamisesta tulee sopia vastaavasti kuin edellä päivärahojen osalta on todettu. Jos muuta ei ole sovittu, korvataan kustannukset työehtosopimuksen 16 2 momentin mukaisesti. Työnantaja huolehtii meno- ja paluumatkaan liittyvistä kustannuksista. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt kuljetusta työkohteen ja asunnon välillä, tulee tarpeen mukaan sopia, korvaako työnantaja näistä matkoista aiheutuvia kustannuksia ja jos, niin millä edellytyksillä. Työkohteen ja asunnon välisen kuljetuksen asianmukainen järjestäminen on monissa maissa myös keskeinen työturvallisuuskysymys. Lomamatkojen suhteen voidaan sopia esimerkiksi työehtosopimuksen 16 2 momentin g-kohtaa ( Eräät kotimatkat ) vastaavasta käytännöstä, jonka mukaan pidempään ulkomailla oleskelevalle maksetaan kotimatka jouluksi, pääsiäiseksi ja juhannukseksi. Kaikissa tapauksissa työntekijälle maksetaan kotimatka vuosiloman yhteydessä. Sovittaessa työnantaja voi Suomen matkan sijasta kustantaa vastaavanhintaisen matkan muuhun työntekijän toivomaan kohteeseen. Lomamatkoista sovittaessa huomioidaan edellä sanotun lisäksi komennuksen kokonaiskesto, kotimatkan pituus ja se, onko työntekijän perhe seurannut mukana komennukselle. Kaukomailla työskenneltäessä esimerkiksi kaksi lomamatkaa vuodessa saattaa olla kohtuullinen määrä. Mikäli työntekijän perhe on jäänyt Suomeen, voidaan sopia, millä edellytyksillä työnantaja kustantaa perheenjäsenten lomamatkan työskentelymaahan ja takaisin. 16 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:01

19 Työntekijän lähiomaisen (puoliso, lapset, vanhemmat) vakavan, äkillisen sairastumisen tai lähiomaisen kuoleman sattuessa työnantajan on yleensä kohtuullista korvata ylimääräinen käynti Suomessa. Työnantaja huolehtii myös matkalle lähtöön valmistautumiseen liittyvistä mahdollisesti tarpeellisista lääkärintarkastuksista ja tarvittavista rokotuksista. Silloinkin kun työnantaja purkaa sopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä, tulee työnantajan kustannuksellaan huolehtia siitä, että työntekijä pääsee Suomeen. Työntekijä on velvollinen korvaamaan matkakustannukset työnantajalle jälkikäteen siltä osin kuin työnantaja ei ole saanut niitä kuitatuksi lopputilistä. Mikäli työntekijä itsestään riippuvasta syystä eroaa työnantajan palveluksesta kesken ulkomaankomennuksen, vastaa hän itse sekä matkakustannuksistaan että matkajärjestelyistä. Tässä kappaleessa tarkoitetuissa tilanteissa ei työntekijälle makseta matka-ajan korvausta eikä päivärahaa sopimuksen päättymisen jälkeen. Palkanmaksu Työsopimuksessa tulee todeta, minne ja miten palkka maksetaan. Yleensä palkka maksetaan työntekijän Suomessa olevalle pankkitilille euromääräisenä. Jos osa palkasta tai kustannusten korvauksista maksetaan asemamaahan, on sovittava, mikä on maksuvaluutta. Tällöin on myös otettava huomioon mahdollisten poikkeuksellisten valuuttakurssimuutosten vaikutus palkkaan tai korvauksiin. 17 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:01

20 TYÖAIKA Työehtosopimuksen 16 :n 3 momentin mukaan työajasta ja ylityön korvaamisperusteista tulee sopia työntekijän kanssa kirjallisesti ennen komennuksen alkua. Työajasta voidaan sopia työehtosopimuksen määräysten rajoittamatta. Työsopimuksesta on käytävä ilmi säännöllinen vuorokautinen ja viikoittainen työaika. Jos työkohteessa on tarkoitus käyttää keskimääräistä työaikaa, on työtuntijärjestelmän laatimisen perusteista hyvä sopia etukäteen. Varsinainen työtuntijärjestelmä voidaan useinkin laatia vasta työkohteessa. Työsopimuksessa on myös selvitettävä, määräytyvätkö vapaapäivät Suomen vai asemamaan kalenterin mukaan. Yleensä sovitaan noudatettavan paikallista kalenteria ja paikallista vapaapäiväkäytäntöä. Lisäksi voidaan sopia suomalaisille tärkeiden juhlapyhien, esim. joulun, antamisesta vapaaksi, vaikka ne paikallisille olisivatkin normaaleja työpäiviä. Lyhyilläkin komennuksilla on yleensä syytä sopia, että sunnuntaityökorotus maksetaan paikallisen kalenterin mukaisena pyhäpäivänä (esim. islamilaisissa maissa sunnuntain asemasta perjantaina). Arkipyhäkorvauksista sovittaessa tulee huomioida sekä kotimaan että asemamaan pyhäpäivät. Luontevinta on sopia arkipyhäkorvaukset maksettavaksi jommankumman kalenterin mukaan. Mikäli työntekomaan työaika- ja vapaapäiväkäytännön noudattaminen johtaa työehtosopimuksessa sovittua pidempään (vuosi)työaikaan, tulee tämä ottaa huomioon palkkausta korottavana tekijänä. Samalla on sovittava pidemmän työajan vaikutuksesta työajantasaamislisään ja tasaamisvapaiden antamiseen. Vaihtoehtoisesti säännöllinen työaika voidaan keskimääräistää työehtosopimuksen mukaiseksi sijoittamalla tasausvapaita esimerkiksi kotimaanlomien yhteyteen. Pidempiä komennuksia lukuun ottamatta tämä lienee yleensä luontevin vaihtoehto. 18 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:01

21 Ylityö Lyhyempien komennusten osalta on jo syytä ennen matkalle lähtöä vähintäänkin alustavasti keskustella tarvittavan ylityön arvioidusta määrästä. Vakiintunut tulkinta on, ettei ulkomailla tehtävää ylityötä tarvitse kirjata Suomen työaikalain tarkoittamaan työaikakirjanpitoon eikä niitä siksi huomioida ylityön enimmäismäärien täyttymistä laskettaessa. Sen sijaan työntekomaan pakottavasta lainsäädännöstä seuraa yleensä työaikaan ja ylityöhön liittyviä rajoitteita. Luonnollisesti myös työsuojelullisista syistä tulee ylityön määrä pitää järkevissä rajoissa. Ylityön erottaminen säännöllisestä työajasta edellyttää, että työsopimuksessa on selkeästi määritelty ylityön käsitteet. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi viittaamalla työehtosopimukseen. Mikäli sovittu päivittäinen tai viikoittainen työaika poikkeaa työehtosopimuksessa tarkoitetusta, tulee kuitenkin sopia siitä, minkä tuntimäärän ylittävä työ on ylityötä. Ylityökorvaukset maksetaan työehtosopimuksen 14 :n mukaisesti, jollei muusta ole sovittu. Korvauksista voidaan lähtökohtaisesti sopia vapaasti. Ylityön korvaamisesta sovittaessa tulee tarvittaessa hyödyntää työehtosopimuksen antamat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen nk. yhdestä ylityökäsitteestä ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mahdollistamat työaikakokeilut. Ylityökorvausten laskennan perusteena olevan palkan määrittely on tarpeen, jos työsopimuksen palkkakäsitteet poikkeavat työehtosopimuksessa mainituista. Sopimuksessa on myös mainittava, voidaanko ylityöstä maksettava lisä sopia korvattavaksi vastaavalla vapaa-ajalla. 19 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:01

22 MUUT TYÖEHDOT Vuosiloma Ulkomaan työtä koskevassa työ- tai komennussopimuksessa tulee sopia millä perusteilla työntekijän vuosiloman ansainta ja vuosilomapalkka määräytyvät, sekä milloin työntekijällä on oikeus pitää vuosilomaa. Kohdemaan pakottava lainsäädäntö on kuitenkin otettava huomioon. Etenkin lyhyiden ulkomaantyökomennusten osalta on usein yksinkertaisinta sopia, että vuosiloma määräytyy Suomen vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaisesti. Sairausajan palkka Sairausajan palkkaa koskevassa työsopimuksen määräyksessä on yksinkertaisinta viitata työehtosopimuksen määräyksiin. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet on pyrittävä ensi sijassa ratkaisemaan sopijapuolten kesken välittömästi niiden synnyttyä. Ellei tämä ole mahdollista, menetellään työehtosopimuksessa sovittua neuvottelujärjestystä noudattaen, ellei muusta ole sovittu. 20 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:02

23 VEROTUS JA SOSIAALITURVA Ennen ulkomaankomennusta työnantajan on syytä selvittää ulkomaankomennuksen verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset. On muun muassa selvitettävä säilyykö työntekijä ulkomaankomennuksen ajan Suomen sosiaaliturvan piirissä ja tuleeko palkasta toimittaa Suomessa normaalisti ennakonpidätys vai soveltuuko palkkaan tuloverolain kuuden kuukauden verovapaussääntö. Sosiaaliturvan määräytymiseen vaikuttaa ulkomaankomennuksen kesto ja suuntautuuko ulkomaankomennus sosiaaliturvasopimusmaahan eli EU/ETAmaahan, Sveitsiin tai maahan, jonka kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus vai maahan jonka kanssa Suomella ei sosiaaliturvasopimusta. Henkilön työskennellessä sosiaaliturvasopimusmaassa pääperiaatteena on, että työntekijän vakuuttaminen ja sosiaaliturva määräytyvät työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan. Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan työskentelyvaltioon ja työntekijä saa sosiaalietuuden työskentelyvaltion lakien mukaisesti. Kun kyseessä on lyhyt ulkomaankomennus tarkoituksenmukaisinta ja työntekijän kannalta selkeintä on, että työntekijä kuuluu ulkomaankomennuksen aikana Suomen sosiaaliturvan piiriin. Lähetettynä työntekijänä pidetään henkilöä, joka ulkomaille lähtiessä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, on suomalaisen työantajan lähettämä ja tekee ulkomailla työtä tilapäisesti. Lähetettyjen työntekijöiden vakuuttamisesta on sovittu edellä kerrotusta sosiaaliturvasopimusten pääsäännöstä poiketen siten, että lähetetty työntekijä voi sosiaaliturvasopimusmaasta riippuen kuulua yhdestä vuodesta viiteen vuotta kestävän ulkomaankomennuksen ajan Suomen sosiaaliturvan piiriin. EU/ETA-maissa ja Sveitsissä komennuksen kesto voi olla enintään 12 kuukautta, muista sosiaaliturvasopimusmaista Kanadassa, Israelissa, Chilessä kolme vuotta ja USA:ssa viisi vuotta. Myös Australian ja Suomen välillä on allekirjoitettu sosiaaliturvasopimus, joka tulee voimaan Mikäli ennen ulkomaankomennusta on tiedossa tai ulkomaankomennuksen aikana selviää, että komennus jatkuu edellä kerrottuja aikoja pidempään, työnantaja voi hakea poikkeuslupaa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta Eläketurvakeskukselta. Poikkeusluvan edellytysten arviointi perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan ja poikkeamisen tulee olla työntekijän edun mukaista. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää myös työskentelyvaltion asianomaisen viranomaisen suostumusta. Poikkeuslupaa ei yleensä myönnetä viittä vuotta pidemmäksi ajaksi. 21 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:02

24 Lähetetty työntekijä ja työnantaja tarvitsevat todistuksen työntekijän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomaankomennuksen aikana (esim.e 101). Todistuksen avulla sekä työnantaja että työntekijä saavat vapautuksen työskentelymaan vakuutusmaksuista ja välttyvät siten kaksinkertaisilta maksuilta. Lähetetyn työntekijän todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta lomakkeella ETK Jos kyseessä on lyhyt esimerkiksi alle kuukauden kestävä komennus, jota voidaan pitää työmatkana, todistusta ei pääsääntöisesti tarvitse hankkia. Jotkut maat esimerkiksi Norja ja Belgia saattavat kuitenkin vaatia todistuksen jo muutaman päivän mittaisesta työmatkasta. Jos ulkomaankomennus suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, sovelletaan työntekijään molempien maiden kansallisia sosiaaliturvalainsäädäntöjä, jolloin kaksinkertaisten maksujen periminen on mahdollista. Suomalaisen työnantajan muuhun kuin sosiaaliturvasopimusmaahan lähettämä työntekijä säilyy Suomen työeläketurvan ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä koko ulkomaankomennuksen ajan. Ulkomaankomennuksen jatkuttua kaksi vuotta, on työantajalla mahdollisuus hakea Eläketurvakeskukselta vapautusta työeläkelain mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta, mikäli työnantaja on järjestänyt vastaavan vakuutusturvan muulla tavoin. Työnantaja voi myös hakea tapaturmavakuutuslaitokselta vapautusta tapaturmavakuutuslain mukaisesta velvollisuudesta, jos työskentely ulkomailla on muuttunut vakinaiseksi. Kansaneläkelaitoksen hoitaman Suomessa asumiseen perustuvan sosiaaliturvan piirissä sopimuksettomaan maahan lähetetyt työntekijät pysyvät lähtökohtaisesti ilman erillistä hakemusta, jos ulkomailla oleskelun arvioidaan kestävän alle vuoden. Ulkomailla oleskelusta on kuitenkin tehtävä ilmoitus Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon. 22 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:02

25 Vakuutuspalkka Ennen ulkomaankomennusta lähetetylle työntekijälle tulee määritellä ns. vakuutuspalkka, jonka perusteella määräytyvät lähtökohtaisesti työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut ja -etuudet ulkomaankomennuksen aikana. Vakuutuspalkalla tarkoitetaan sitä bruttopalkkaa, joka työntekijälle maksettaisiin samasta tai vastaavasta työstä, jos työ tehtäisiin Suomessa. Vakuutuspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon myös ulkomailla tehtävässä työssä vaadittavat erityistiedot ja taidot, vastuullisempi työ, ulkomaantyössä mahdollisesti noudatettava olennaisesti pidempi työaika sekä maksettavat luontoisedut ja tulospalkkiot mikäli tällaisia maksettaisiin myös Suomessa tehtävästä työstä. Vakuutuspalkkaa ei tarvitse erikseen määritellä lyhyille alle kuusi kuukautta kestäville ulkomaankomennuksille, mikäli ulkomaankomennuksen ajaksi ei ole sovittu erillistä komennuspalkkaa, työntekijän tehtävät ulkomailla vastaavat hänen Suomessa tekemäänsä työtä ja työntekijän palkka maksetaan komennuksen aikana tavalliseen tapaan Suomesta. Lisätietoja > Lomakkeet ja julkaisut > Julkaisut > Asiakastiedotteet 273 Ulkomaantyöskentelyn verotus-tiedote työntekijölle 275 Ulkomaille lähetettävä työntekijä - Suomalaisen yrityksen menettely > Ulkomaantyö ja eläke 23 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:02

26 MALLIT Oppaan liitteenä ovat mallit komennussopimuksesta sekä yrityksen yleisistä ulkomaankomennuksen sopimusehdoista. Ensin mainitun kaltainen sopimus on tarkoitettu solmittavaksi jokaisen yksittäisen ulkomaille komennettavan työntekijän kanssa. Yleisten sopimusehtojen käyttöönotosta voidaan sopia esimerkiksi pääluottamusmiehen kanssa solmittavalla paikallisella sopimuksella. Mallit ovat vain esimerkkejä yhdestä tavasta sopia ulkomaantyön ehdoista. Mallien sopivuus oman yrityksen ja työpaikan sekä yksittäisen työntekijänkin tilanteeseen on syytä miettiä huolellisesti. Monessa yrityksessä omaksutut käytännöt ja sopimusmallit poikkeavat huomattavastikin ohessa esitetyistä. 24 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:03

27 MALLI: KOMENNUSSOPIMUS Sopimusosapuolet Työnantaja: Työntekijä: Asemamaa ja työtehtävät Asemamaa ja paikkakunta: Työkohde: Työtehtävät: Työntekijä sitoutuu tekemään asemamaassa tarvittaessa muitakin kokemuksensa ja taitonsa edellyttämiä töitä työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti. Työsopimukseen sovellettava laki ja työehtosopimus Ellei tässä sopimuksessa ole muuta sovittu, noudatetaan Suomen lakia ja teknologiateollisuuden työehtosopimusta ellei asemamaan pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Sopimuksen voimassaolo Tämän sopimuksen mukainen työ alkaa. Sopimus on voimassa saakka niin kauan kuin työntekijälle on tarjolla työtä -projektissa; arviolta saakka; tarkasta päättymisajasta työnantaja ilmoittaa noin viikkoa/ kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Työsuhde jatkuu em. tehtävien jälkeen toistaiseksi työnantajan palveluksessa kotimaassa. 25 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:03

28 Sopimuksen ennenaikainen päättyminen Ks. liitteenä olevat sopimusehdot. Palkka ja päiväraha Palkka on euroa/ -valuuttaa tunnissa/kuukaudessa. Palkka maksetaan työntekijän suomalaiselle pankkitilille. Päiväraha maksetaan työehtosopimuksen mukaan yrtyksen matkustusohjesäännön mukaisesti seuraavasti: Päiväraha maksetaan palkasta poiketen -valuutassa työntekijän asemamaassa olevalle pankkitilille. Oleskelu asemamaassa yksinään perheineen Mukana seuraavat perheenjäsenet Perhe voi siirtyä asemamaahan, kun työnantaja on järjestänyt sopimuksen mukaisen asunnon työntekijän käyttöön. Asunto on käytettävissä alkaen. Sosiaali- ja eläketurva Työnantaja kustantaa Suomen työeläkelain mukaisen eläketurvan. Vakuutuspalkka on euroa/kk 26 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:03

29 Työaika ja ylityö Työntekijän säännöllinen työaika on tuntia päivässä ja tuntia viikossa. Työtuntijärjestelmä pyritään työn sen salliessa laatimaan seuraavasti: Vapaapäivät ovat paikallisen kalenterin mukaiset vapaapäivät. Lisäksi vapaaksi annetaan seuraavat suomalaiset juhlapäivät, vaikka ne paikallisen kalenterin mukaan eivät olisi vapaapäiviä: Arkipyhäkorvaus maksetaan suomalaisen työntekomaan kalenterin mukaan seuraavasti: Sunnuntaityökorotus maksetaan työntekomaan kalenterin mukaisina pyhäpäivinä. Työajan tasaamislisä maksetaan työehtosopimuksen mukaan seuraavasti: Työajan tasaamisvapaiden antamisesta on sovittu seuraavaa: Säännöllisen työajan ylittävän työn korvaamisesta on sovittu seuraavasti: korvaus maksetaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen asemamaan määräysten mukaisesti, kuitenkin siten, että ylityöksi katsotaan vain tämän sopimuksen mukaisen säännöllisen työajan ylittävät tunnit 27 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:03

30 Vuosiloma Vuosiloma määräytyy Suomen vuosilomalain ja teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisesti. Vuosiloman ajankohdasta on sovittu seuraavasti Matkat Matkat tehdään ja korvataan liitteenä olevien sopimusehtojen mukaisesti. Työnantaja korvaa kotimatkoja komennuksen kestäessä kertaa vuodessa kotimatkojen ajankohdista on sovittu seuraavaa:. Yhteyshenkilö Suomessa Muut ehdot Silti osin kuin tässä komennussopimuksessa nimenomaisesti ei muuta ole sovittu, sovelletaan komennukseen liitteenä olevia Ulkomaankomennuksen sopimusehtoja ja työehtosopimuksen matkatyömääräyksiä (16 ). Erimielisyydet Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti työntekijän ja työnantajan edustajan välisin neuvotteluin työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Työnantaja Työntekijä 28 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:04

31 MALLI: ULKOMAANKOMENNUKSEN SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Yritys Oy:n palveluksessa ulkomaan työkohteeseen komennettuihin työntekijöihin. 2. Työntekijän yleiset velvollisuudet Työntekijän on suoritettava hänelle annettu työ huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja työn turvallisen suorittamisen, laadun ja laajuuden sekä ajan ja paikan suhteen toimivaltansa puitteissa antaa. Työntekijä sitoutuu sovitun työtehtävänsä lisäksi tekemään tarvittaessa asemamaassa muitakin kokemuksensa ja taitonsa edellyttämiä tehtäviä työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti. Työntekijä ei työsuhteensa aikana saa tehdä kilpailevaa työsopimusta eikä myöskään harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa. 3. Lakiviittaus Ellei ulkomaantyötä koskevassa sopimuksessa ole muuta sovittu, noudatetaan sopimussuhteessa Suomen työlainsäädäntöä, ellei asemamaan pakottavan lainsäädännöstä muuta johdu. 4. Sopimuksen voimassaolo Komennussopimuksen ehdot tulevat voimaan, kun matka asemamaahan alkaa. Sopimuksen voimassaolo lakkaa työntekijän palattua välittömästi työn päättymisen jälkeen takaisin Suomeen. Jos paluu viivästyy työntekijästä johtuvista syistä, lakkaa sopimus vuorokauden kuluttua siitä, kun työntekijän muutoin olisi ollut mahdollista lähteä asemamaasta. 29 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:04

32 5. Lomauttaminen Työntekijä voidaan lomauttaa, jos työskentely asemamaassa estyy tilapäisesti tilaajan toimenpiteiden tai muiden työsopimusosapuolista riippumattomien syiden vuoksi. Lomautusilmoitusaika on päivää tai erikseen yhteisesti sovittava aika. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijä siirtyy edellä tarkoitetuissa tilanteissa lomautuksen sijasta työskentelemään tilapäisesti kotimaahan. Tällöin työehdoista kotimaassa sovitaan erikseen. 6. Sopimuksen ennenaikainen päättyminen Jos työ asemamaassa estyy pakottavan syyn (force majoure), tilaajan toimenpiteiden tai muiden työnantajasta riippumattomien syiden vuoksi, on työnantajalla oikeus purkaa komennussopimus. Tällöin palkka maksetaan työsopimuslain 2 luvun 12 :n mukaisesti enintään 14 päivän ajalta siitä lukien, kun työntekijä on voinut poistua asemamaasta. Sanotusta palkasta vähennetään palkka, jonka työnantaja maksaa työntekijälle em. 14 päivän kuluessa Suomessa tehdystä työstä. Osapuolilla on oikeus purkaa komennussopimus työsopimuslain 8 luvun 1 :ssä mainituilla perusteilla. Työnantajalla on sopimusaikana perustellusta syystä oikeus siirtää työntekijä Suomeen tai johonkin muuhun maahan joutumatta tästä toimenpiteestä korvausvelvolliseksi työntekijää kohtaan. Työehdot Suomessa määräytyvät työntekijän työsopimuksen mukaan ja muissa maissa ne sovitaan erikseen. Jos työntekijää kohtaa yli kuukauden kestävä työkyvyttömyys tai lyhyemmän komennuksen kyseessä ollessa komennuksen sovittua kestoa kauemmin kestävä työkyvyttömyys, on työnantaja oikeutettu lähettämään työntekijän kotimaahan ja komennus katsotaan päättyneeksi. Työntekijä voidaan lähettää kotimaahan muutoinkin, jos se on hoidon järjestämiseksi tarkoituksenmukaista. 30 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:04

33 7. Vuosiloma Vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Vuosiloman ajankohdan määrää työnantaja. Arkipäivät lasketaan suomalaisen kalenterin mukaan riippumatta siitä, missä loma pidetään. 8. Vapaapäivät Työtuntijärjestelmä pyritään laatimaan siten, että vapaapäiviä ovat paikallisen lainsäädännön ja kalenterin mukaiset vapaapäivät. 9. Matkat a) Meno- ja paluumatka Matkakustannukset korvataan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 16 :n mukaisesti. b) Lomamatkat Lomamatkat tehdään teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 16 :n mukaisesti ellei asiasta muuta sovita. Matkojen ajankohdat tulisi, mikäli mahdollista, selvittää jo ennen ulkomaankomennukselle lähtöä. c) Työmatkat ja oman auton käyttö Työnantaja järjestää ja kustantaa kuljetuksen asunnosta työkohteeseen ja takaisin. Asunnon ja työkohteen väliseen matkaan käytettyä aikaa ei lueta työajaksi. d) Varsinaisen työkohteen ulkopuolelle asemamaassa tehtävät matkat Varsinaisen työkohteen ulkopuolelle asemamaassa tehdystä työmatkasta korvataan työntekijälle asemamaan valuutassa hyväksyttäviä tositteita vastaan matkustamis- ja majoittumiskustannukset sekä kohtuulliset ruokailukustannukset. 31 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:04

34 e) Lähiomaisen kuolema ja vakava sairastuminen Lähiomaisen kuoleman tai vakavan sairauden sattuessa työnantaja korvaa kohtuulliset matkakustannukset Suomeen. 10. Matkavalmisteluihin ja lääkärintarkastuksiin liittyvien kustannusten korvaaminen Työnantaja maksaa viisumin, kansainvälisen ajokortin ja muiden välttämättömien matka-asiakirjojen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Passin hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa kuitenkin työntekijä. Työnantaja maksaa matkavalmisteluihin liittyvien lääkärintarkastusten sekä tarvittavien rokotusten kustannukset. 11. Työkohteen vaihto asemamaassa tai toiseen maahan Mikäli työntekijä työnantajan määräyksestä vaihtaa työkohdetta asemamaassa tai siirtyy toiseen maahan, korvaa työnantaja tästä työkohteen vaihdosta aiheutuvat matka- ja muuttokustannukset. 12. Työterveyshuolto ja sairastuminen Työntekijän ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten tulee ennen komennussopimuksen allekirjoittamista käydä työnantajan osoittamassa terveystarkastuksessa. Työntekijälle asemamaassa tilapäissairauksista, tapaturmista ja lääkärintarkastuksista aiheutuvat sairaala- ja lääkärinkulut sekä lääkärin määräämät kohtuulliset lääkekulut korvataan työnantajan kustantaman matkustajavakuutuksen ehtojen mukaisesti. Sairausajan palkka maksetaan työehtosopimuksen 20 :n mukaan. Työntekijä vastaa itse yllä mainituista kustannuksista niissä tapauksissa, joissa hän on aiheuttanut sairauden tai tapaturman tahallisesti, rikollisella toiminnallaan, kevytmielisellä elämällä tai törkeällä tuottamuksella. 32 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:05

35 Mikäli sairaus on pitkäaikainen tai vakava lähetetään työntekijä Suomeen hoitoa varten. Työnantaja korvaa työntekijän perheenjäsenten lisärokotuskulut asemamaassa, mutta ei muita perheenjäsenten sairaudenhoitokuluja. Työntekijän ja hänen perheensä tulee asemamaasta palattuaan käydä työnantajan osoittamassa ja kustantamassa terveystarkastuksessa. 13. Vakuutukset Työnantaja ottaa lakisääteisten vakuutusten lisäksi matka- ja matkatavaravakuutuksen työntekijälle ja hänen mukanaan mahdollisesti matkustaville perheenjäsenille. 14. Työntekijän työehdot Suomessa ulkomaankomennuksen päättyessä Ellei ulkomaan työkomennusta koskevassa sopimuksessa ole muuta sovittu, jatkuu työntekijän työsuhde ulkomaan työn päätyttyä kotimaassa. Työntekijän on ulkomaankomennuksen päätyttyä välittömästi ilmoittauduttava työnantajalle uuden työtehtävän sopimista varten, ellei tehtävästä ole sovittu jo aikaisemmin. Mikäli työntekijä laiminlyö ilmoittautumisvelvollisuutensa ilman pätevää estettä, katsotaan työsuhde purkautuneeksi 7 päivän kuluttua kotimaahan paluun jälkeen. Työntekijän palkkaus ja muut työehdot kotimaassa määräytyvät uuden työtehtävän mukaan, kuitenkin niin, että palkkaa määriteltäessä lähtökohtana käytetään henkilön palkkaa ulkomaankomennukselle lähdettäessä, korotettuna ulkomaansopimuskauden aikana Suomessa toimeenpannuilla yrityksen vastaavaa henkilöstöryhmää koskevilla palkankorotuksilla. 33 Työehdot ulkomaantyössä.indd :25:05

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ Teknologiateollisuuden toimihenkilöt Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry ISBN 978-952-5998-81-8 Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry maaliskuu 2015 SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden työntekijät

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden työntekijät TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ Teknologiateollisuuden työntekijät Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry SISÄLLYS 1. ALUKSI... 3 2. ULKOMAANTYÖSTÄ SOPIMINEN... 4 3. SOPIMUSTYYPIT... 6 4. KOMENNUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Ulkomaantyö. Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS

Ulkomaantyö. Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS Ulkomaantyö Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä ISBN 978-952-99823-3-2 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton suunnittelu:

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet seuraavista palkka- ja työehdoista ulkomailla työskentelyn ajaksi. Postinumero ja postitoimipaikka

Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet seuraavista palkka- ja työehdoista ulkomailla työskentelyn ajaksi. Postinumero ja postitoimipaikka ULKOMAANKOMENNUKSEN TYÖ- JA KOMENNUSSOPIMUS s.1 (5) Tämä sopimus koskee ulkomaan työkohteeseen komennettuja tai ulkomaan työkohdetta varten määräaikaisen sopimuksen tehneitä työntekijöitä. Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 1 YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa? Työehtosopimuksen kohtaan 20.6 on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimukseen no 45 perustuvat sopimusmuutokset vuonna 2011

Paperiteollisuuden työehtosopimukseen no 45 perustuvat sopimusmuutokset vuonna 2011 1 Liite pöytäkirjaan 17.3.2011 Paperiteollisuuden työehtosopimukseen no 45 perustuvat sopimusmuutokset vuonna 2011 Enintään 12-tuntiset työvuorot työaikamuodoissa 15, 16, 17, 25, 26, 27, 35 ja 36 Lisätään

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen Tero Uusimäki 25.8.2016 Aiheet Yleistä ulkomaantyöhön sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädöstä Työskentely ulkomailla: EU/ETA-maat ja Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen TYÖNANTAJALLE Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Miten vakuutan ulkomaalaisen työntekijän Suomessa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Töissä Suomessa eläkettä Suomesta Kun työntekijäsi tekee

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä 1.5.2010 1 Palkkiot 1.10.2011 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala 2 Työsopimus Tällä sopimuksella määrätään tilapäisissä tehtävissä olevien Radion

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot