Toimielinten on tullut jättää mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2014 KHALL Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Toimielinten on tullut jättää mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Toimielinten esitysten jälkeen vuoden 2015 talousarvion en sim mäinen valmisteluversio osoittaa noin 1,9 miljoonan euron alijäämää. Kes kei ses ti tähän vaikuttavia tekijöitä verrattuna vuoden 2014 talous ar vi oon ovat: - valtionosuudet vähenevät noin eurolla, kuntaliiton en nus te - verotulot kasvavat vain 0,3 %, kuntaliiton ennuste - erikoissairaanhoito kasvaa noin eurolla, sairaanhoitopiirin hal li tus talousarvioesitysten ulkoisten toimintamenojen kehityksen lukuja: - koko kunta + 4,8 % - keskushallinto 1,9 % - Akseli + 1,3 % - terveydenhuolto (ESH+ymp.terv.huolto) + 11,6 % - varhaiskasvatus + 3,7 % - peruskoulutus + 4,6 % - ympäristötoimi + 2,9 % - tekniset palvelut +10,2 % - Kiinteistötoimi + 4,1 % - ruoka- ja puhdistuspalvelut + 2,8 % Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman val mis te lu oh jeet, joissa todetaan mm. seuraavaa: "Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että resurssien käytös sä otetaan huomioon Nousiaisten strategian toiminnalliset pai notuk set ja tavoitteet ottaen huomioon talouden huomattavasti ki ris tynyt tilanne. Toimielinten tulee talousarvion valmistelussa tar kas tel la ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja rakenteellisista muu tok sis ta, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Henkilöstön lisäykset ovat sallittuja vain erittäin perustelluista syistä. Si jais ten palkkaamista erityisesti lyhytaikaisiin poissaoloihin on väl-

2 tet tä vä. Lautakuntien on kyettävä esittämään miten mahdollinen hen ki lös tö li säys rahoitetaan. Palkkasuunnitteluun on syötetty hyväksyttyjen virka- ja työeh to so pimus ten mukaisesti korotus alkaen 0,4 %:n mukaisena, teknis ten sopimuksilla 0,29 %. Muiden käyttötalouskulujen tulee toimielinten tehtäväalueiden tu loslas kel ma ta sol la pysyä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole pe rustel tua syytä menojen korottamiseen. Perustelut tulee esittää ta lousar vio esi tyk ses sä selkeästi menolajeittain." Kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä on kä si tel lyt kunnan taloudellista tilannetta ja alustavasti myös toimielinten ta lousar vio esi tyk siä. Työryhmä on arvioinut mahdollisia toimenpiteitä, joil la alijäämää saadaan pienennettyä. Kunnanjohtajan laatima yh teen veto talousarvion valmistelutilanteesta jaetaan esityslistan taus ta-aineis to na kunnanhallituksen pöytäkunnalle. Kun toimielinten talousarvioesitykset pääosin ylittävät kun nan hal li tuksen antamat raamit ja kun muiden keskeisten tulo- ja menoerien (VO:t, verotulot, erikoissairaanhoito) kehitysennuste on huo les tut tava, on perusteltua, että talousarvio palautetaan toi mi eli mil le uu delleen valmisteltavaksi. Aikataulu jatkovalmistelulle on ki reä, mistä syys tä kunnanjohtaja on jo antanut osastopäälliköille oh jeen uu des ta val mis te lu kier rok ses ta. Tavoitteena on, että osas to pääl li köi den esityk siä voidaan tarkastella valtuuston ta lous ar vio se mi naa ris sa Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää palauttaa toimielinten talousarvio ja -suun nitel ma esi tyk set uudelleen valmisteltavaksi mennessä. Kunnan hal li tus käsittelee tämän jälkeen asiaa pi det tä väs sä kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p KHALL Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Valtuuston talousarvioseminaari on pidetty Se mi naa rissa käytiin kunnanjohtajan ja johtoryhmän jäsenten alustusten poh jalta rakentavaa keskustelua. Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvio ja suunnitelmaesitykset uu-

3 del leen seuraavasti: - sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ympäristölautakunta Lautakuntien päätökset ovat oheismateriaalina. Lautakuntien em. käsittelyjen jälkeen talousarvion tuloslaskelma osoit ti alijäämää euroa. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tyk set kootusti. Kunnanjohtaja on tämän jälkeen tehnyt talousarvioon 2015 ja ta loussuun ni tel maan seuraavat talouden ta sa pai not ta mi seen liittyvät tarkistusesitykset (käyttötalous tehtäväalueittain): Keskushallinto: - lisätty kiinteistökartoituksen tekemiseen , perustuu val tuuston päätökseen lisätty kuntamarkkinointiin euroa (esitys yht , ko konais sum ma v ), yleis- ja tont ti mark ki noin ti kam pan jan toteuttamiseen - lisätty euroa henkilöstön ja luottamushenkilöiden pit kä ai kaisen palvelun palkitsemiseen - lisätty henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarkoitettuun muu tos valmen nus kou lu tuk seen , perusteluna talousarvioesitykseen si säl ty vät muutokset henkilöstömenoihin ja palvelurakenteiseen Tekniset palvelut - teknisen johtajan palkka jaettu siten, että 70 % kohdistuu teknisiin pal ve lui hin ja 30 % kiinteistötoimeen - myyntivoittoja lisätty , (esitys yht ), Koljolan toimin takes kuk sen ja Paistanojan entisen koulun myynti sekä tont timyyn ti Kiinteistötoimi - työpäällikön palkka poistettu - yhden kiinteistönhoitajan palkkaan on sisällytetty erilliskorvaus työn joh to teh tä vis tä (järjestely sama kuin loppuvuonna 2014) Ruoka- ja puhdistuspalvelut - vähennetty toimintamenoja , perustuu kunnanhallituksen

4 ti laa maan Damico Oy:n raporttiin, joka on oheismateriaalina Vesihuoltolaitos - lisätty toimintatuottoihin , perusteluna ve si huol to lai tok sen pit kään jatkunut tappiollinen toiminta, laitoksen eriytetyn kir jan pi don tu los las kel man on osoitettava vähintään nollatulosta - lisätty toimintatuottoihin liittymismaksutuloina euroa, mikä edel lyt tää, että vesihuoltolaitoksen taksa tarkistetaan siten, että liit tymis mak sut muutetaan palautuskelvottomiksi ja siten tu los vai kut teisik si, jolloin niihin lisätään arvonlisävero - lisäperustelut: liittymismaksuilla katetaan uuden verkoston in vestoin ti kus tan nuk set pitkällä aikavälillä, muiden vesihuoltolaitoksen mak su jen laskentaperusteena ovat käyttökustannukset ja poistot (ver kos ton korvausinvestoinnit) Useat tehtäväalueet - lisätty sairausvakuutuskorvauksia (esitys yht , TP 2013 n ), kohdennettu vuoden 2013 tilinpäätöksen perus teel la eri tehtäväalueille) Investoinnit - vähennetty tontinmyynnistä (kirjanpitoarvo, esitys nyt ) - poistettu Paijulan koulun huoltomaalaus v lisätty Valpperin koulun irtaimistohankinnat lisätty Torikuja vuodelle lisätty Valpperin siirtoviemäriin , hanke jaksottuu vuosille Edellä selostettujen muutosten jälkeen talousarvioesityksen koko kun taa koskeva tuloslaskelma osoittaa alijäämää euroa. Vesilaitoskuntayhtymän mahdollisesta purkamisesta Maskun kun nalta saatavaa noin :n purkuvoittoa ei tässä vaiheessa ole mer kit ty talousarvioon, koska valmistelu on kesken ja ratkaisu edellyt tää molempien jäsenkuntien valtuustojen päätöksiä, jotka teh täneen vuonna Sivistyslautakunta on :ssä 162 käsitellyt talousarvio ja suun ni tel ma esi tys tä. Sivistysjohtaja ehdotti lautakunnalle mm. seuraavaa: Lautakunta päättää käynnistää esi- ja perusopetuksen ke hit tä mis-

5 suun ni tel man mukaisen muutosprosessin oheismateriaalin pohjalta esi- ja perusopetuksen keskittämiseksi nykyistä harvempiin toi mi pistei siin, opetuksen järjestämiseksi nykyistä vähemmällä hen ki lös tömää räl lä sekä perusopetuksen hallinnon uu del leen or ga ni soi mi sek si, ja antaa asian jatkovalmisteluun tarvittavat ohjeet. Lautakunta päätti em. asiassa äänin 5-2 seuraavaa: Paijulan koulu säilytetään, mutta 6. luokkien oppilaita voidaan tar vittaes sa siirtää Henrikin kouluun. Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti sivistysjohtajan esi tyksen mukaisesti todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Kouluverkkoa sekä esi- ja perusopetuksen järjestämispaikkoja ja -ta po ja koskevia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia on mah dollis ta tehdä esi- ja perusopetuksessa kunnan taloudellisen ti lan teen tiukentuessa. Kouluverkkoa koskevat ratkaisut tulisi tehdä pi demmäk si aikajänteeksi kuin vuodeksi kerrallaan, jotta voimavaroja ku lutta vaan kouluverkkokeskusteluun ei tarvitse palata joka syksy. Sivistysjohtaja on valtuuston talousseminaarissa esi tel lyt laa ti man sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelman, jossa on esi tet ty vaihtoehtoisia malleja palveluverkon rakenteellisista muu toksis ta. Esitys on oheismateriaalina. Ko. suunnitelmassa esi te tään seu raa vat vaihtoehdot: VE1: Jos kouluja ei saa lakkauttaa, tehdään Paijulasta esikoulu. Esiope tus keskitetään Paijulan ja Valpperin kouluihin ja mahdollisesti päi vä ko ti Nuppulaan. VE1B: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes ki tetään Henrikin koulun tiloihin sekä lisäksi mahdollisesti Valpperin kouluun ja päiväkoti Nuppulaan. VE1C: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes ki tetään Nummen alueen yhtenäiskouluun sekä lisäksi mahdollisesti Valp pe rin kouluun ja päiväkoti Nuppulaan. Kehittämissuunnitelmassa on laajasti tarkasteltu eri vaihtoehtojen hyö ty jä ja haittoja sekä alustavia kustannussäästöjä. Kun em. kehittämissuunnitelmassa esitetyissä vaihtoehdoissa on esil lä myös Paijulan koulun lakkauttaminen, on tähän liittyen otet ta va huomioon asian mahdolliseen valmisteluun ja pää tök sen te ko me nette lyyn liittyvät muotoseikat. Suomen Kuntaliitto on julkaissut asias ta päivitetyn muistion, joka on oheismateriaalina. Mah dol linen koulun lakkauttaminen edellyttää mm. hallintolain 41 :n mukaista vaikuttamismahdollisuuksien varaamista asiaan osal li sil le. Lisäksi mm. esteellisyydet on otettava tarkoin huomioon.

6 Paijulan koulun investointitarpeista vv on vs. tekninen joh ta ja laatinut oheismateriaalina olevan yhteenvedon mm. vuonna 2011 tehdyn kuntoarvion pohjalta. Kokonaisarvio on euroa ja mikäli tehtävän kuntoarvion perusteella tulee tarve vesi- ja vie mä riput kis ton peruskorjaukseen, on tämän työn kustannusarvio euroa. Sivistysjohtaja on laatinut kunnanjohtajan toimeksiannosta tässä vaihees sa karkean laskelman säästöistä, joita opetuksen jär jes tä mi sen nä kö kul mas ta syntyisi, jos Paijulan koulu lakkautettaisiin luokanopettajan vähennysmahdollisuus (ilman YT:tä mää rä aikai sia vähentämällä/jättämällä avoin virka Nummella täyttämättä) riipu en siitä, voidaanko vähennyksellä saada paikattua laaja-alaisen eri tyis ope tuk sen tarvetta. Säästö n / per vuosi - puolikkaan-yhden koulunkäynninohjaajan vähennys riippuen siitä, vä hen ne tään kö oppilaiden siirtyessä toiseen kouluun myös yleis opetuk sen avustajaresurssia per oppilas, vai pelkästään resurssi pois ilta päi vä toi min nas ta (n. 0,5 htv). Säästö n per vuosi - muutos on jokseenkin kustannusneutraali koulukuljetusten osalta, ny kyi set Paijulan koulukuljetuskustannukset n per vuo si, jolla saadaan Paijulan oppilaista ne, jotka kuljetukseen ovat oi keu te tut, kuljetettua myös Nummen alueelle - säästö noin 3900 / vuosi kun ei tarvetta maksaa kou lun joh ta ja rehto rin tehtävästä opetusvelvollisuuden huojennusta (2 h/vko) ja jos joh ta juu den tva-lisä jätetään maksamatta sekä summa uu del leenkoh den ta mat ta + lisäksi n / vuosi jos vararehtorin TVA-korva us ta ei makseta Paijulaan eikä ko. summaa kohdenneta uu del leen - säästö muutama tuhat euroa per vuosi hallinnosta ja opetuksesta, kun ei tarvita kopiokonetta, atk-verkko- ym. palveluita ja toi mis to tar vike-, kalusto- ym. hankintoja joka koulun hallintoon sekä va rus te luun erikseen, vaan voidaan käyttää isomman koulun varusteita te hokkaam min - säästö koulun palveluvastaavan tehtävissä (siivous ja ruo ka huol to), muu tos ei lisänne samassa suhteessa isomman koulun pal ve lu vastaa vien työmäärää siivouksessa ja ruokahuollossa kuin mitä isomman koulun oppilasmäärä kasvaisi Karkeasti sääs töä vuodessa syntyisi noin , minkä li säk si tulevat säästöt ruokahuollosta, siivouksesta ja kiinteistön yl lä-

7 pi dos ta riippuen siitä, minkälaiset opetukselliset järjestelyt teh dään ja kuinka paljon ip-toimintaa tarjotaan. Paijulan koulun kiinteistöhuollon ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan euroa (vakuutus, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys ja sähkö). Toimintakulut, si säl täen myös sisäiset erät (sis. vuokrat ja puhtaanapitopalvelut), olivat euroa. Nousiaisten kunnan hallintosäännössä kouluverkkoa koskevia päätök siä ei ole delegoitu sivistyslautakunnalle, joten päätösvalta asiassa on valtuustolla, luonnollisesti edellä viitatun asianmukaisen valmis te lun jälkeen. Tässä vaiheessa talousarviokirja ei sisällä kan nanot toa kouluverkkoasiaan. Sisältö täsmentyy kunnanhallituksen kunnan joh ta jan jäljempänä olevan esityksen pohjalta tekemän pää töksen perusteella. Sivistyslautakunta on edelleen päättänyt yksimielisesti pois taa talousarvioesityksestä sivistysjohtajan peruskoulujen har raste ker ho toi min nan lopettamista koskevan esityksen ja että säästöt ote taan kunnan kaikista kokoustarjoiluista sekä vähentämällä kaikkien kokouspalkkioista 10 euroa per kokous. Sivistyslautakunta on päättänyt todeta kun nan hal li tuk selle, että henkilöstön lomautuksien sijasta kunnassa tulee tehdä raken teel li sia muutoksia ja muita ratkaisuja, joilla taloutta ta sa pai no tetaan. Lomauttaminen on vain väliaikainen toimenpide, joka ei rat kaise talouden ongelmia. Lomauttamisten täytäntöönpanoon ei lu kuvuon na voida opetustoimessa ryhtyä vastaavalla ta val la kuin vuonna 2014, sillä esi- ja perusopetuksen sekä lu kio kou lu tuksen opetussuunnitelmauudistus alkaen edellyttää myös ns. ve so-päi vi en käyttämistä lukuvuonna Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen ei sisälly kunnan koko hen kilös töön kohdistuvia henkilöstömenojen vähentämistoimenpiteitä, kuten lomautusta. Vuonna 2014 toteutettujen 7 päivän lomautusten las ken nal li nen säästö on noin euroa. Ta lous ar vio esi tyk seen si säl tyy kuitenkin toimenpiteitä, jotka edellyttävät yh teis toi min ta neuvot te lu jen käynnistämistä. Talousarvioesitykseen sisältyy muutoksia, joilla hen ki lös tö kus tan nuksia voidaan vähentää, mutta toimenpiteet eivät kuitenkaan pit käl lä tähtäimellä ole riittäviä, kun otetaan huomioon mm. val tion osuuk sien pysyvä leikkaus. Joidenkin toimintojen ulkoistamisen mah dol li suuksia voidaan luonnollisesti arvioida, mutta esimerkiksi ruo ka- ja puhdis tus pal ve lu jen osalta on konsultin suosituksesta pää dyt ty oman toiminnan kehittämisen vaihtoehtoon. Valtuuston vuo del le 2014 asettama säästötavoite tältä osin näyttää toteutuvan, joten pe rus te-

8 lu ja ulkoistamisselvitykselle ei tässä tilanteessa ole. Vuo del le 2015 esitetään uutta säästötavoitetta. Kiinteistötoimessa on jo ai em min jätetty täyttämättä yksi vapautunut vakanssi. Lisäksi työ pääl li kön virkaa ei ole tarkoitus täyttää vuonna Sivistystoimen hal lin nos sa on tarkoitus jättää eläköitymisen vuoksi vapautuva va kans si täyt tämät tä ja jakaa tehtävät muulle henkilöstölle. Edelleen kir jas ton ja kult tuu rin tehtäväalueelle esitetään yhden henkilötyövuoden vä hentä mis tä syksystä 2015 lukien. Ta lous hal lin non osalta käyn nis sä on kun nan hal li tuk sen päättämän esi sel vi tyk sen tekeminen Kun nan Taitoa Oy:n kanssa. Esiselvityksen poh jal ta tehdään ko ko nais ar vioin ti ja päätökset vuoden 2015 al ku puo lel la, joten vuoden 2015 ta lous arvios sa asiaan ei oteta kantaa. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma , lautakuntien talousarviopykälät, sivistysjohtajan esi- ja pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelma, Kuntaliiton muistio, koulujen kun tio ar vio 2011, Damico Oy:n raportti, Paijulan investointitarpeet Muutettu ehdotus Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja ta lous suun ni telman käsittelyn siten, että asiasta tehdään lopullinen esitys valtuustolle pidettävässä kunnanhallituksen ko koukses sa. Kunnanhallitus päättää jatkovalmistelun osalta seuraavaa: Talousarvio ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä esitetään valtuus tol le valmistelun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esi- ja pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelman VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set toteutetaan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lo pul li set päätökset ja tarvittavat muutokset vuoden 2015 talousarvioon tehdään valtuustossa asianmukaisen valmistelun jälkeen al ku vuo des ta Perusteluina esitykselle ovat syntyvät säästöt, si vis tys joh ta jan laatimassa esi- ja perusopetuksen ke hit tä mis suun ni tel mas sa esitetyt hyödyt laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suudes sa sekä Paijulan koulun tulevat suuret in ves toin ti tar peet. Kunnanhallitus päättää lisäksi käynnistää yhteistoimintaneuvottelut seu raa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk Sivistyslautakunnan esitys kokoustarjoiluista ja kokouspalkkioiden alen ta mi ses ta ei ai heu ta toimenpiteitä. Käsittely Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt, Virpi Järäisen sitä kannat ta ma na, pohjaedotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jon ka

9 mukaan kunnanhallitus ei tässä yhteydessä tee päätöstä poh ja eh dotuk ses sa todetusta seuraavasta asiasta "Talousarvio ja suun ni telman käsittelyn yhteydessä esitetään valtuustolle val mis te lun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esi- ja pe rus ope tuk sen kehit tä mis suun ni tel man VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set to teu tetaan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lopulliset pää tök set ja tarvit ta vat muutokset vuoden 2015 talousarvioon tehdään val tuus tos sa asianmukaisen valmistelun jälkeen alkuvuodesta Pe rus te lui na esitykselle ovat syntyvät säästöt, sivistysjohtajan laa ti mas sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelmassa esitetyt hyö dyt laa dukkaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suu des sa se kä Paijulan koulun tulevat suuret investointitarpeet." Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tote si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hyväk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mista ja EI Salmisen muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti yksi kunnanhallituksen jäsen (Paananen) ja EI kah deksan (Salminen, Sillanpää, Järäinen, Laaksonen, Lakkapää, Lem piäinen, Sankala, Karjalainen) kunnanhallituksen jäsentä, joten kun nanhal li tus hyväksyi Salmisen muutosehdotuksen äänin 8-1. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt tarkentavan muutosehdotuksen muiden sitä kan nat ta mana, jonka mukaan kunnanhallitus päättää lisäksi, mahdollisista vuodel le 2015 kohdistuvista säästötoimenpiteistä johtuen, käynnistää yh teis toi min ta neu vot te lut koko henkilöstöä koskien ja erityisesti seuraa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti em. tarkennuksen keskustelun jälkeen. Päätös Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2015 talousarviosta ja ta lous suunni tel masta teh dään lopullinen esi tys valtuustolle pidettävässä kun nan hal li tuk sen ko kouk ses sa. Lisäksi kunnanhallitus päätti mahdollisista vuo del le 2015 koh dis tuvis ta sääs tö toi men pi teis tä johtuen, käyn nis tää yh teis toi min ta neu votte lut ko ko henkilöstöä koskien ja erityisesti seu raa viin ta lous ar vio esityk seen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk Kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunnan esitys ko kous tar joi-

10 luis ta ja ko kous palk kioi den alentamisesta ei ai heu ta toimenpiteitä. Jari Olli poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 21:30. Talous suun nit te li ja Jonna Susi ja vs. tekninen johtaja Jari Nikkari poistui vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 21:55. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p KHALL 325 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on talousarvionn ja ta lous suun ni tel maan tehty seuraavia tarkistuksia: - keskushallinnon tehtäväalueella kunnanjohtajan tekstiosuutta on täy den net ty mm. nuorten kesätyöllistämiseen varattavalla mää rä rahal la ja Valpperin urheilutalon vuokrasopimukseen sisältyvään perus kor jauk sen kertakorvaukseen varattavalla määrärahalla - perusopetuksen tehtäväaluelle on lisätty Valpperin urheilutalon ti lojen vuokrauksesta aiheutuva vuokrakulu - ruoka- ja puhdistuspalvelujen tehtäväalueella kunnanjohtajan teksti osuut ta on täydennetty mahdollisuudella käyttää konsultin pal ve lu ja ja säästötavoitteen osalta vaihtoehtoisesti toimintakatteen pa ran tamis ta vastaavalla summalla Kunnanhallituksen päätöksessä todettu yhteistoimintaneuvottelu on pi det ty Seuraava kokous pidetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun alueen kuntia koskeva kun ta neu vot te lu on pidetty Tilaisuudessa keskusteltiin mm. sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarviosta. Kunnanjohtaja selos taa asiaa kokouksessa. Erikoissairaanhoitoon varattavaan mää rära haan ei kuitenkaan ole tehty muutosta. Sivistysjohtaja on kutsuttu kokoukseen asiantuntijana. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma Muutettu ehdotus Käsittely Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kun nan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja totesi, että Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos-

11 eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 6, minkä mukaan kun nan tuloverokertymä vuoden 2015 osalta jätetään vuoden 2014 ta sol le. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat ta mat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 8, minkä mukaan kiin teän omaisuuden myyntivoitoksi muihintoimintatuottoihin mer kitään euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos ehdo tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 9, minkä mukaan vält tämät tö miä palvelutuotannon rakenteellisia muutoksia tehdään suuren ta mal la ryhmäkokoja ja vähentämällä määräaikaisia opettajia. Sal mi sen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat tamat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 16, minkä mukaan asu kas lu ku ja koskeva taulukko päivitetään. Paanasen muu tos eh dotus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen ruoka- ja puh dis tus pal ve lut -osiota, minkä mukaan säästötavoitteeksi vuodelle 2015 ase te taan euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen investointiosiota, minkä mu kaan tonttimyynnin tuloiksi merkitään euroa. Paanasen eh do tus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos ehdo tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 23, minkä mukaan selvi te tään koko kunnan tasolla yhtenäiskoulu- ja vir ka reh to ri jär jes telmiin mahdollisesti siirtymistä. Minna Lempiäinen kannatti Salmisen muu tos eh do tus ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kes kus telun jälkeen Sal mi sen muutosehdotuksen. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen peruskoulutuksen teh tä väaluet ta ja Valpperin tulosyksikköä (palveluiden ostot), minkä mu kaan ko. tehtäväalueelle varataan oppilaskuljetuksiin euroa las ten liikkumisen mahdollistamiseksi. Katri Lakkapää kannatti Paa na sen muutosehdotusta.

12 Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, to te si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat tamis ta ja EI Paanasen ehdotuksen kannattamista. JAA äänesti kuusi kunnanhallituksen jäsentä (Salminen, Sillanpää, Jä räi nen, Laaksonen, Lempiäinen, Karjalainen) ja EI kolme kun nanhal li tuk sen jäsentä (Lakkapää, Paananen, Sankala), joten kun nanhal li tus hyväksyi pohjaehdotuksen äänin 6-3. Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kunnan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017.

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Kunnanhallitus 278 20.10.2014 Kunnanhallitus 309 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 571/02.02.00/2014 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani

Lisätiedot

LAISSA TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA ANNETUN LAIN 5 :N MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY

LAISSA TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA ANNETUN LAIN 5 :N MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY PÖYTÄKIRJA LAISSA TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA ANNETUN LAIN 5 :N MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY Aika Ti 9.12.2014 klo 15:00-15:15 Paikka Nousiaisten kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhtenäiskouluhanke; Yhtenäiskoulun perustaminen alkaen. Asian valmistelija: hal lin to joh ta ja / vt. kunnanjohtaja Juha Rinta-Joup

Yhtenäiskouluhanke; Yhtenäiskoulun perustaminen alkaen. Asian valmistelija: hal lin to joh ta ja / vt. kunnanjohtaja Juha Rinta-Joup Kunnanhallitus 197 14.08.2017 Kunnanvaltuusto 67 04.09.2017 Yhtenäiskouluhanke; Yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018 alkaen 1063/10.03.02/2016 KHALL 14.08.2017 197 Asian valmistelija: hal lin to joh ta

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Koulutilojen käytön periaatteet sekä perittävien vuokrien ja maksujen tarkistaminen

Koulutilojen käytön periaatteet sekä perittävien vuokrien ja maksujen tarkistaminen Sivistyslautakunta 4 21.01.2014 Kunnanhallitus 25 03.02.2014 Kunnanhallitus 33 10.02.2014 Sivistyslautakunta 32 04.03.2014 Koulutilojen käytön periaatteet sekä perittävien vuokrien ja maksujen tarkistaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot