Toimielinten on tullut jättää mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2014 KHALL Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Toimielinten on tullut jättää mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Toimielinten esitysten jälkeen vuoden 2015 talousarvion en sim mäinen valmisteluversio osoittaa noin 1,9 miljoonan euron alijäämää. Kes kei ses ti tähän vaikuttavia tekijöitä verrattuna vuoden 2014 talous ar vi oon ovat: - valtionosuudet vähenevät noin eurolla, kuntaliiton en nus te - verotulot kasvavat vain 0,3 %, kuntaliiton ennuste - erikoissairaanhoito kasvaa noin eurolla, sairaanhoitopiirin hal li tus talousarvioesitysten ulkoisten toimintamenojen kehityksen lukuja: - koko kunta + 4,8 % - keskushallinto 1,9 % - Akseli + 1,3 % - terveydenhuolto (ESH+ymp.terv.huolto) + 11,6 % - varhaiskasvatus + 3,7 % - peruskoulutus + 4,6 % - ympäristötoimi + 2,9 % - tekniset palvelut +10,2 % - Kiinteistötoimi + 4,1 % - ruoka- ja puhdistuspalvelut + 2,8 % Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman val mis te lu oh jeet, joissa todetaan mm. seuraavaa: "Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että resurssien käytös sä otetaan huomioon Nousiaisten strategian toiminnalliset pai notuk set ja tavoitteet ottaen huomioon talouden huomattavasti ki ris tynyt tilanne. Toimielinten tulee talousarvion valmistelussa tar kas tel la ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja rakenteellisista muu tok sis ta, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Henkilöstön lisäykset ovat sallittuja vain erittäin perustelluista syistä. Si jais ten palkkaamista erityisesti lyhytaikaisiin poissaoloihin on väl-

2 tet tä vä. Lautakuntien on kyettävä esittämään miten mahdollinen hen ki lös tö li säys rahoitetaan. Palkkasuunnitteluun on syötetty hyväksyttyjen virka- ja työeh to so pimus ten mukaisesti korotus alkaen 0,4 %:n mukaisena, teknis ten sopimuksilla 0,29 %. Muiden käyttötalouskulujen tulee toimielinten tehtäväalueiden tu loslas kel ma ta sol la pysyä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole pe rustel tua syytä menojen korottamiseen. Perustelut tulee esittää ta lousar vio esi tyk ses sä selkeästi menolajeittain." Kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä on kä si tel lyt kunnan taloudellista tilannetta ja alustavasti myös toimielinten ta lousar vio esi tyk siä. Työryhmä on arvioinut mahdollisia toimenpiteitä, joil la alijäämää saadaan pienennettyä. Kunnanjohtajan laatima yh teen veto talousarvion valmistelutilanteesta jaetaan esityslistan taus ta-aineis to na kunnanhallituksen pöytäkunnalle. Kun toimielinten talousarvioesitykset pääosin ylittävät kun nan hal li tuksen antamat raamit ja kun muiden keskeisten tulo- ja menoerien (VO:t, verotulot, erikoissairaanhoito) kehitysennuste on huo les tut tava, on perusteltua, että talousarvio palautetaan toi mi eli mil le uu delleen valmisteltavaksi. Aikataulu jatkovalmistelulle on ki reä, mistä syys tä kunnanjohtaja on jo antanut osastopäälliköille oh jeen uu des ta val mis te lu kier rok ses ta. Tavoitteena on, että osas to pääl li köi den esityk siä voidaan tarkastella valtuuston ta lous ar vio se mi naa ris sa Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää palauttaa toimielinten talousarvio ja -suun nitel ma esi tyk set uudelleen valmisteltavaksi mennessä. Kunnan hal li tus käsittelee tämän jälkeen asiaa pi det tä väs sä kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p KHALL Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Valtuuston talousarvioseminaari on pidetty Se mi naa rissa käytiin kunnanjohtajan ja johtoryhmän jäsenten alustusten poh jalta rakentavaa keskustelua. Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvio ja suunnitelmaesitykset uu-

3 del leen seuraavasti: - sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ympäristölautakunta Lautakuntien päätökset ovat oheismateriaalina. Lautakuntien em. käsittelyjen jälkeen talousarvion tuloslaskelma osoit ti alijäämää euroa. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tyk set kootusti. Kunnanjohtaja on tämän jälkeen tehnyt talousarvioon 2015 ja ta loussuun ni tel maan seuraavat talouden ta sa pai not ta mi seen liittyvät tarkistusesitykset (käyttötalous tehtäväalueittain): Keskushallinto: - lisätty kiinteistökartoituksen tekemiseen , perustuu val tuuston päätökseen lisätty kuntamarkkinointiin euroa (esitys yht , ko konais sum ma v ), yleis- ja tont ti mark ki noin ti kam pan jan toteuttamiseen - lisätty euroa henkilöstön ja luottamushenkilöiden pit kä ai kaisen palvelun palkitsemiseen - lisätty henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarkoitettuun muu tos valmen nus kou lu tuk seen , perusteluna talousarvioesitykseen si säl ty vät muutokset henkilöstömenoihin ja palvelurakenteiseen Tekniset palvelut - teknisen johtajan palkka jaettu siten, että 70 % kohdistuu teknisiin pal ve lui hin ja 30 % kiinteistötoimeen - myyntivoittoja lisätty , (esitys yht ), Koljolan toimin takes kuk sen ja Paistanojan entisen koulun myynti sekä tont timyyn ti Kiinteistötoimi - työpäällikön palkka poistettu - yhden kiinteistönhoitajan palkkaan on sisällytetty erilliskorvaus työn joh to teh tä vis tä (järjestely sama kuin loppuvuonna 2014) Ruoka- ja puhdistuspalvelut - vähennetty toimintamenoja , perustuu kunnanhallituksen

4 ti laa maan Damico Oy:n raporttiin, joka on oheismateriaalina Vesihuoltolaitos - lisätty toimintatuottoihin , perusteluna ve si huol to lai tok sen pit kään jatkunut tappiollinen toiminta, laitoksen eriytetyn kir jan pi don tu los las kel man on osoitettava vähintään nollatulosta - lisätty toimintatuottoihin liittymismaksutuloina euroa, mikä edel lyt tää, että vesihuoltolaitoksen taksa tarkistetaan siten, että liit tymis mak sut muutetaan palautuskelvottomiksi ja siten tu los vai kut teisik si, jolloin niihin lisätään arvonlisävero - lisäperustelut: liittymismaksuilla katetaan uuden verkoston in vestoin ti kus tan nuk set pitkällä aikavälillä, muiden vesihuoltolaitoksen mak su jen laskentaperusteena ovat käyttökustannukset ja poistot (ver kos ton korvausinvestoinnit) Useat tehtäväalueet - lisätty sairausvakuutuskorvauksia (esitys yht , TP 2013 n ), kohdennettu vuoden 2013 tilinpäätöksen perus teel la eri tehtäväalueille) Investoinnit - vähennetty tontinmyynnistä (kirjanpitoarvo, esitys nyt ) - poistettu Paijulan koulun huoltomaalaus v lisätty Valpperin koulun irtaimistohankinnat lisätty Torikuja vuodelle lisätty Valpperin siirtoviemäriin , hanke jaksottuu vuosille Edellä selostettujen muutosten jälkeen talousarvioesityksen koko kun taa koskeva tuloslaskelma osoittaa alijäämää euroa. Vesilaitoskuntayhtymän mahdollisesta purkamisesta Maskun kun nalta saatavaa noin :n purkuvoittoa ei tässä vaiheessa ole mer kit ty talousarvioon, koska valmistelu on kesken ja ratkaisu edellyt tää molempien jäsenkuntien valtuustojen päätöksiä, jotka teh täneen vuonna Sivistyslautakunta on :ssä 162 käsitellyt talousarvio ja suun ni tel ma esi tys tä. Sivistysjohtaja ehdotti lautakunnalle mm. seuraavaa: Lautakunta päättää käynnistää esi- ja perusopetuksen ke hit tä mis-

5 suun ni tel man mukaisen muutosprosessin oheismateriaalin pohjalta esi- ja perusopetuksen keskittämiseksi nykyistä harvempiin toi mi pistei siin, opetuksen järjestämiseksi nykyistä vähemmällä hen ki lös tömää räl lä sekä perusopetuksen hallinnon uu del leen or ga ni soi mi sek si, ja antaa asian jatkovalmisteluun tarvittavat ohjeet. Lautakunta päätti em. asiassa äänin 5-2 seuraavaa: Paijulan koulu säilytetään, mutta 6. luokkien oppilaita voidaan tar vittaes sa siirtää Henrikin kouluun. Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti sivistysjohtajan esi tyksen mukaisesti todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Kouluverkkoa sekä esi- ja perusopetuksen järjestämispaikkoja ja -ta po ja koskevia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia on mah dollis ta tehdä esi- ja perusopetuksessa kunnan taloudellisen ti lan teen tiukentuessa. Kouluverkkoa koskevat ratkaisut tulisi tehdä pi demmäk si aikajänteeksi kuin vuodeksi kerrallaan, jotta voimavaroja ku lutta vaan kouluverkkokeskusteluun ei tarvitse palata joka syksy. Sivistysjohtaja on valtuuston talousseminaarissa esi tel lyt laa ti man sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelman, jossa on esi tet ty vaihtoehtoisia malleja palveluverkon rakenteellisista muu toksis ta. Esitys on oheismateriaalina. Ko. suunnitelmassa esi te tään seu raa vat vaihtoehdot: VE1: Jos kouluja ei saa lakkauttaa, tehdään Paijulasta esikoulu. Esiope tus keskitetään Paijulan ja Valpperin kouluihin ja mahdollisesti päi vä ko ti Nuppulaan. VE1B: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes ki tetään Henrikin koulun tiloihin sekä lisäksi mahdollisesti Valpperin kouluun ja päiväkoti Nuppulaan. VE1C: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes ki tetään Nummen alueen yhtenäiskouluun sekä lisäksi mahdollisesti Valp pe rin kouluun ja päiväkoti Nuppulaan. Kehittämissuunnitelmassa on laajasti tarkasteltu eri vaihtoehtojen hyö ty jä ja haittoja sekä alustavia kustannussäästöjä. Kun em. kehittämissuunnitelmassa esitetyissä vaihtoehdoissa on esil lä myös Paijulan koulun lakkauttaminen, on tähän liittyen otet ta va huomioon asian mahdolliseen valmisteluun ja pää tök sen te ko me nette lyyn liittyvät muotoseikat. Suomen Kuntaliitto on julkaissut asias ta päivitetyn muistion, joka on oheismateriaalina. Mah dol linen koulun lakkauttaminen edellyttää mm. hallintolain 41 :n mukaista vaikuttamismahdollisuuksien varaamista asiaan osal li sil le. Lisäksi mm. esteellisyydet on otettava tarkoin huomioon.

6 Paijulan koulun investointitarpeista vv on vs. tekninen joh ta ja laatinut oheismateriaalina olevan yhteenvedon mm. vuonna 2011 tehdyn kuntoarvion pohjalta. Kokonaisarvio on euroa ja mikäli tehtävän kuntoarvion perusteella tulee tarve vesi- ja vie mä riput kis ton peruskorjaukseen, on tämän työn kustannusarvio euroa. Sivistysjohtaja on laatinut kunnanjohtajan toimeksiannosta tässä vaihees sa karkean laskelman säästöistä, joita opetuksen jär jes tä mi sen nä kö kul mas ta syntyisi, jos Paijulan koulu lakkautettaisiin luokanopettajan vähennysmahdollisuus (ilman YT:tä mää rä aikai sia vähentämällä/jättämällä avoin virka Nummella täyttämättä) riipu en siitä, voidaanko vähennyksellä saada paikattua laaja-alaisen eri tyis ope tuk sen tarvetta. Säästö n / per vuosi - puolikkaan-yhden koulunkäynninohjaajan vähennys riippuen siitä, vä hen ne tään kö oppilaiden siirtyessä toiseen kouluun myös yleis opetuk sen avustajaresurssia per oppilas, vai pelkästään resurssi pois ilta päi vä toi min nas ta (n. 0,5 htv). Säästö n per vuosi - muutos on jokseenkin kustannusneutraali koulukuljetusten osalta, ny kyi set Paijulan koulukuljetuskustannukset n per vuo si, jolla saadaan Paijulan oppilaista ne, jotka kuljetukseen ovat oi keu te tut, kuljetettua myös Nummen alueelle - säästö noin 3900 / vuosi kun ei tarvetta maksaa kou lun joh ta ja rehto rin tehtävästä opetusvelvollisuuden huojennusta (2 h/vko) ja jos joh ta juu den tva-lisä jätetään maksamatta sekä summa uu del leenkoh den ta mat ta + lisäksi n / vuosi jos vararehtorin TVA-korva us ta ei makseta Paijulaan eikä ko. summaa kohdenneta uu del leen - säästö muutama tuhat euroa per vuosi hallinnosta ja opetuksesta, kun ei tarvita kopiokonetta, atk-verkko- ym. palveluita ja toi mis to tar vike-, kalusto- ym. hankintoja joka koulun hallintoon sekä va rus te luun erikseen, vaan voidaan käyttää isomman koulun varusteita te hokkaam min - säästö koulun palveluvastaavan tehtävissä (siivous ja ruo ka huol to), muu tos ei lisänne samassa suhteessa isomman koulun pal ve lu vastaa vien työmäärää siivouksessa ja ruokahuollossa kuin mitä isomman koulun oppilasmäärä kasvaisi Karkeasti sääs töä vuodessa syntyisi noin , minkä li säk si tulevat säästöt ruokahuollosta, siivouksesta ja kiinteistön yl lä-

7 pi dos ta riippuen siitä, minkälaiset opetukselliset järjestelyt teh dään ja kuinka paljon ip-toimintaa tarjotaan. Paijulan koulun kiinteistöhuollon ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan euroa (vakuutus, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys ja sähkö). Toimintakulut, si säl täen myös sisäiset erät (sis. vuokrat ja puhtaanapitopalvelut), olivat euroa. Nousiaisten kunnan hallintosäännössä kouluverkkoa koskevia päätök siä ei ole delegoitu sivistyslautakunnalle, joten päätösvalta asiassa on valtuustolla, luonnollisesti edellä viitatun asianmukaisen valmis te lun jälkeen. Tässä vaiheessa talousarviokirja ei sisällä kan nanot toa kouluverkkoasiaan. Sisältö täsmentyy kunnanhallituksen kunnan joh ta jan jäljempänä olevan esityksen pohjalta tekemän pää töksen perusteella. Sivistyslautakunta on edelleen päättänyt yksimielisesti pois taa talousarvioesityksestä sivistysjohtajan peruskoulujen har raste ker ho toi min nan lopettamista koskevan esityksen ja että säästöt ote taan kunnan kaikista kokoustarjoiluista sekä vähentämällä kaikkien kokouspalkkioista 10 euroa per kokous. Sivistyslautakunta on päättänyt todeta kun nan hal li tuk selle, että henkilöstön lomautuksien sijasta kunnassa tulee tehdä raken teel li sia muutoksia ja muita ratkaisuja, joilla taloutta ta sa pai no tetaan. Lomauttaminen on vain väliaikainen toimenpide, joka ei rat kaise talouden ongelmia. Lomauttamisten täytäntöönpanoon ei lu kuvuon na voida opetustoimessa ryhtyä vastaavalla ta val la kuin vuonna 2014, sillä esi- ja perusopetuksen sekä lu kio kou lu tuksen opetussuunnitelmauudistus alkaen edellyttää myös ns. ve so-päi vi en käyttämistä lukuvuonna Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen ei sisälly kunnan koko hen kilös töön kohdistuvia henkilöstömenojen vähentämistoimenpiteitä, kuten lomautusta. Vuonna 2014 toteutettujen 7 päivän lomautusten las ken nal li nen säästö on noin euroa. Ta lous ar vio esi tyk seen si säl tyy kuitenkin toimenpiteitä, jotka edellyttävät yh teis toi min ta neuvot te lu jen käynnistämistä. Talousarvioesitykseen sisältyy muutoksia, joilla hen ki lös tö kus tan nuksia voidaan vähentää, mutta toimenpiteet eivät kuitenkaan pit käl lä tähtäimellä ole riittäviä, kun otetaan huomioon mm. val tion osuuk sien pysyvä leikkaus. Joidenkin toimintojen ulkoistamisen mah dol li suuksia voidaan luonnollisesti arvioida, mutta esimerkiksi ruo ka- ja puhdis tus pal ve lu jen osalta on konsultin suosituksesta pää dyt ty oman toiminnan kehittämisen vaihtoehtoon. Valtuuston vuo del le 2014 asettama säästötavoite tältä osin näyttää toteutuvan, joten pe rus te-

8 lu ja ulkoistamisselvitykselle ei tässä tilanteessa ole. Vuo del le 2015 esitetään uutta säästötavoitetta. Kiinteistötoimessa on jo ai em min jätetty täyttämättä yksi vapautunut vakanssi. Lisäksi työ pääl li kön virkaa ei ole tarkoitus täyttää vuonna Sivistystoimen hal lin nos sa on tarkoitus jättää eläköitymisen vuoksi vapautuva va kans si täyt tämät tä ja jakaa tehtävät muulle henkilöstölle. Edelleen kir jas ton ja kult tuu rin tehtäväalueelle esitetään yhden henkilötyövuoden vä hentä mis tä syksystä 2015 lukien. Ta lous hal lin non osalta käyn nis sä on kun nan hal li tuk sen päättämän esi sel vi tyk sen tekeminen Kun nan Taitoa Oy:n kanssa. Esiselvityksen poh jal ta tehdään ko ko nais ar vioin ti ja päätökset vuoden 2015 al ku puo lel la, joten vuoden 2015 ta lous arvios sa asiaan ei oteta kantaa. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma , lautakuntien talousarviopykälät, sivistysjohtajan esi- ja pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelma, Kuntaliiton muistio, koulujen kun tio ar vio 2011, Damico Oy:n raportti, Paijulan investointitarpeet Muutettu ehdotus Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja ta lous suun ni telman käsittelyn siten, että asiasta tehdään lopullinen esitys valtuustolle pidettävässä kunnanhallituksen ko koukses sa. Kunnanhallitus päättää jatkovalmistelun osalta seuraavaa: Talousarvio ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä esitetään valtuus tol le valmistelun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esi- ja pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelman VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set toteutetaan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lo pul li set päätökset ja tarvittavat muutokset vuoden 2015 talousarvioon tehdään valtuustossa asianmukaisen valmistelun jälkeen al ku vuo des ta Perusteluina esitykselle ovat syntyvät säästöt, si vis tys joh ta jan laatimassa esi- ja perusopetuksen ke hit tä mis suun ni tel mas sa esitetyt hyödyt laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suudes sa sekä Paijulan koulun tulevat suuret in ves toin ti tar peet. Kunnanhallitus päättää lisäksi käynnistää yhteistoimintaneuvottelut seu raa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk Sivistyslautakunnan esitys kokoustarjoiluista ja kokouspalkkioiden alen ta mi ses ta ei ai heu ta toimenpiteitä. Käsittely Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt, Virpi Järäisen sitä kannat ta ma na, pohjaedotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jon ka

9 mukaan kunnanhallitus ei tässä yhteydessä tee päätöstä poh ja eh dotuk ses sa todetusta seuraavasta asiasta "Talousarvio ja suun ni telman käsittelyn yhteydessä esitetään valtuustolle val mis te lun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esi- ja pe rus ope tuk sen kehit tä mis suun ni tel man VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set to teu tetaan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lopulliset pää tök set ja tarvit ta vat muutokset vuoden 2015 talousarvioon tehdään val tuus tos sa asianmukaisen valmistelun jälkeen alkuvuodesta Pe rus te lui na esitykselle ovat syntyvät säästöt, sivistysjohtajan laa ti mas sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelmassa esitetyt hyö dyt laa dukkaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suu des sa se kä Paijulan koulun tulevat suuret investointitarpeet." Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tote si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hyväk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mista ja EI Salmisen muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti yksi kunnanhallituksen jäsen (Paananen) ja EI kah deksan (Salminen, Sillanpää, Järäinen, Laaksonen, Lakkapää, Lem piäinen, Sankala, Karjalainen) kunnanhallituksen jäsentä, joten kun nanhal li tus hyväksyi Salmisen muutosehdotuksen äänin 8-1. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt tarkentavan muutosehdotuksen muiden sitä kan nat ta mana, jonka mukaan kunnanhallitus päättää lisäksi, mahdollisista vuodel le 2015 kohdistuvista säästötoimenpiteistä johtuen, käynnistää yh teis toi min ta neu vot te lut koko henkilöstöä koskien ja erityisesti seuraa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti em. tarkennuksen keskustelun jälkeen. Päätös Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2015 talousarviosta ja ta lous suunni tel masta teh dään lopullinen esi tys valtuustolle pidettävässä kun nan hal li tuk sen ko kouk ses sa. Lisäksi kunnanhallitus päätti mahdollisista vuo del le 2015 koh dis tuvis ta sääs tö toi men pi teis tä johtuen, käyn nis tää yh teis toi min ta neu votte lut ko ko henkilöstöä koskien ja erityisesti seu raa viin ta lous ar vio esityk seen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk Kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunnan esitys ko kous tar joi-

10 luis ta ja ko kous palk kioi den alentamisesta ei ai heu ta toimenpiteitä. Jari Olli poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 21:30. Talous suun nit te li ja Jonna Susi ja vs. tekninen johtaja Jari Nikkari poistui vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 21:55. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p KHALL 325 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on talousarvionn ja ta lous suun ni tel maan tehty seuraavia tarkistuksia: - keskushallinnon tehtäväalueella kunnanjohtajan tekstiosuutta on täy den net ty mm. nuorten kesätyöllistämiseen varattavalla mää rä rahal la ja Valpperin urheilutalon vuokrasopimukseen sisältyvään perus kor jauk sen kertakorvaukseen varattavalla määrärahalla - perusopetuksen tehtäväaluelle on lisätty Valpperin urheilutalon ti lojen vuokrauksesta aiheutuva vuokrakulu - ruoka- ja puhdistuspalvelujen tehtäväalueella kunnanjohtajan teksti osuut ta on täydennetty mahdollisuudella käyttää konsultin pal ve lu ja ja säästötavoitteen osalta vaihtoehtoisesti toimintakatteen pa ran tamis ta vastaavalla summalla Kunnanhallituksen päätöksessä todettu yhteistoimintaneuvottelu on pi det ty Seuraava kokous pidetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun alueen kuntia koskeva kun ta neu vot te lu on pidetty Tilaisuudessa keskusteltiin mm. sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarviosta. Kunnanjohtaja selos taa asiaa kokouksessa. Erikoissairaanhoitoon varattavaan mää rära haan ei kuitenkaan ole tehty muutosta. Sivistysjohtaja on kutsuttu kokoukseen asiantuntijana. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma Muutettu ehdotus Käsittely Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kun nan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja totesi, että Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos-

11 eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 6, minkä mukaan kun nan tuloverokertymä vuoden 2015 osalta jätetään vuoden 2014 ta sol le. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat ta mat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 8, minkä mukaan kiin teän omaisuuden myyntivoitoksi muihintoimintatuottoihin mer kitään euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos ehdo tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 9, minkä mukaan vält tämät tö miä palvelutuotannon rakenteellisia muutoksia tehdään suuren ta mal la ryhmäkokoja ja vähentämällä määräaikaisia opettajia. Sal mi sen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat tamat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 16, minkä mukaan asu kas lu ku ja koskeva taulukko päivitetään. Paanasen muu tos eh dotus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen ruoka- ja puh dis tus pal ve lut -osiota, minkä mukaan säästötavoitteeksi vuodelle 2015 ase te taan euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen investointiosiota, minkä mu kaan tonttimyynnin tuloiksi merkitään euroa. Paanasen eh do tus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos ehdo tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 23, minkä mukaan selvi te tään koko kunnan tasolla yhtenäiskoulu- ja vir ka reh to ri jär jes telmiin mahdollisesti siirtymistä. Minna Lempiäinen kannatti Salmisen muu tos eh do tus ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kes kus telun jälkeen Sal mi sen muutosehdotuksen. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen peruskoulutuksen teh tä väaluet ta ja Valpperin tulosyksikköä (palveluiden ostot), minkä mu kaan ko. tehtäväalueelle varataan oppilaskuljetuksiin euroa las ten liikkumisen mahdollistamiseksi. Katri Lakkapää kannatti Paa na sen muutosehdotusta.

12 Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, to te si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat tamis ta ja EI Paanasen ehdotuksen kannattamista. JAA äänesti kuusi kunnanhallituksen jäsentä (Salminen, Sillanpää, Jä räi nen, Laaksonen, Lempiäinen, Karjalainen) ja EI kolme kun nanhal li tuk sen jäsentä (Lakkapää, Paananen, Sankala), joten kun nanhal li tus hyväksyi pohjaehdotuksen äänin 6-3. Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kunnan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 2 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 3 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot