OHJEISTUS LUJITEMUOVIYRITYKSEN JÄTTEEN KÄSITTELYYN KIERRÄ-PROJEKTI. Krista Siik ja Jyrki Vuorinen. TTY Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEISTUS LUJITEMUOVIYRITYKSEN JÄTTEEN KÄSITTELYYN KIERRÄ-PROJEKTI. Krista Siik ja Jyrki Vuorinen. TTY Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio"

Transkriptio

1 OHJEISTUS LUJITEMUOVIYRITYKSEN JÄTTEEN KÄSITTELYYN KIERRÄ-PROJEKTI Krista Siik ja Jyrki Vuorinen TTY Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio Paula Anttila ja Hannu Kuopanportti MAMK YTI-Tutkimuskeskus 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Jätteen keräys ja lajittelu Jätteen kuljetus Jätteen murskaaminen Lujitemuovijätteen hyödyntäminen Lujitemuovijätteen kierrättäminen sementin valmistuksessa Lujitemuovijätteen polttaminen Lujitemuovijätteen käyttäminen täyteaineena tai lujitteena kestomuovimatriisissa Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena nestemäisessä keraamissa (Vubonite ) Lujitemuovijätteen käyttäminen kertamuovipohjaisissa uusiotuotteissa Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena puumuovikomposiiteissa Lujitemuovijätteen käyttö kaasunkeräyskerroksessa kaatopaikkoja suljettaessa Hiilikuidun kierrätys Lujitemuovijätteen kierrättämisen tulevaisuudennäkymät... 16

3 1 Jätteen keräys ja lajittelu Hyödynnettäväksi kelpaava lujitemuovijäte tulisi lajitella erikseen kaatopaikalle kuljetettavasta jätteestä. Mikäli lujitemuovijätteen kierrättäminen sementin valmistuksessa on mahdollista, jäte on eroteltava niin, että se ei sisällä polttoa vaikeuttavia tai polton kannalta kiellettyjä komponentteja. Mikäli jäte vain poltetaan, myös silloin lajittelussa on noudatettava polton asettamia rajoituksia. Oleellista on kuitenkin tietää, kuinka paljon ja minkälaista jätettä syntyy ja miten se lajitellaan, jotta sen hyötykäyttö ylipäänsä on mahdollista. Henkilöstön ohjeistaminen lajittelun suhteen on sen onnistumisen kannalta avainroolissa. 2 Jätteen kuljetus Mikäli jätettä ei voida hyödyntää sen syntypaikalla, se on kuljetettava joko hyötykäyttäjälle tai kaatopaikalle. Kuljetuskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti jätteen tiheys, lujitemuovijäte on kevyttä ja kuljetuksen suhteen rajoittavana tekijänä on ennemminkin tilavuus kuin paino. Taulukossa 1 on Mikkelin YTItutkimuskeskuksen selvittämiä arvoja kuljetettaville jätemäärille eritiheyksisillä jätteillä kuljetuskaluston tilavuuden mukaan jaoteltuna. Taulukko 1. Murskatun ja murskaamattoman lujitemuovijätteen tiheys ja erikokoisiin lavoihin/puristimiin mahtuva jätemäärä tonneina. Lavalle/puristimeen mahtuva jätemäärä, tonnia Jätteen Lavan/puristimen koko tiheys Jäte kg/m 3 16 m 3 24 m 3 30 m 3 32 m 3 murskattu lava/kontti 330 5,3 7,9 9,9 10,6 murskaamaton puristin 200 3,2 4,8 6,0 6,4 murskaamaton lava/kontti 110 1,8 2,6 3,3 3,5 Taulukon perusteella voidaan todeta, että jätteen murskaaminen ennen kuljetusta on kannattavaa, sillä murskattua jätettä mahtuu lavalle/konttiin noin kolminkertainen määrä murskaamattomaan verrattuna. Puristamalla murskattua jätettä, kerralla kuljetettava jätemäärä kasvaa entisestään. Puristimet ovat lavoja kalliimpia, mutta YTI-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan jätemäärän ollessa >30 t vuodessa puristimen hankinta kannattaa. YTI-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan yhden lavan tai puristimen kuljettaminen maksaa noin 1 /km ja kahden tai kolmen lavan/puristimen 1.2 /km.

4 Taulukossa 2 on näitä hintoja käyttäen tehty laskelma kuljetuskustannuksista 30 m 3 :n lavalle kolmella eri matkalla. Laskelmassa on huomioitu kuljetuskaluston paluu takaisin tyhjänä. Taulukko 2. Murskatun ja murskaamattoman lujitemuovijätteen kuljetuskustannukset 30 m3:n lavalla, kontissa tai puristimessa Kuljetuskustannus /t Kuljetusmatka Jäte 30 m 3 Lavoja/puristimia 1 kpl 2 kpl 3 kpl 2*50 km = murskattu lava/kontti km murskaamaton puristin murskaamaton lava/kontti *150 km = murskattu lava/kontti km murskaamaton puristin murskaamaton lava/kontti *300 km = murskattu lava/kontti km murskaamaton puristin murskaamaton lava/kontti Jos jätettä syntyy vuodessa melko vähän, kannattaa jäte varastoida ja kuljettaa suuremmassa erässä, jos varastoiminen suinkin on mahdollista. 3 Jätteen murskaaminen Lujitemuovijätteen mahdollinen hyödyntämistapa vaikuttaa siihen, tarvitseeko jätettä murskata ja mihin raekokoon. Joka tapauksessa kuljetuksen kannalta jätteen murskaaminen tulee edullisemmaksi ja kuormittaa näin vähemmän ympäristöä. Jos lujitemuovijäte hyödynnetään polttamalla, sitä ei välttämättä tarvitse murskata, koska useilla voimalaitoksilla on oma murskain tai sopimus paikallisen murskaajan kanssa. Jos jätteen tuottaja haluaa murskata oman jätteensä, murskaukseen voi vuokrata tai ostaa oman murskaimen, tai sopia murskauksesta mobiilimurskaajan kanssa. Mobiilimurskaimien käytön ongelmana on jätteen varastoinnin tarve ja seulan suuri koko (yleensä > 50 mm), joka rajoittaa jätteen hyötykäyttömahdollisuuksia. Lujitemuovijätteiden murskauksen onnistumiseen ja tehokkuuteen vaikuttavat jätteen koko, lujitepitoisuus ja haluttu raekoko. Mitä pienempi on jätteen koko ja lujitepitoisuus, sitä helpommin murskaus tavallisesti onnistuu. Lujitemuovijätteiden murskaus onnistui YTI-tutkimuskeskuksen suorittamien murskauskokeiden perusteella parhaiten 1-roottorisella, hitaasti tai keskinopeasti pyörivällä

5 leikkaavalla terällä, jossa mäntä työntää jätteen roottoreita päin (esim. Weima). Myös TTY:n Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorion kokeilemalla Oy Hart Gate Ltd:n murskaimilla jätteestä saatiin tasalaatuista nopeasti ja tehokkaasti. Suomessa keskikokoiset murskaimet maksavat YTI-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan keskimäärin > Vasaramurskaimen saa :lla, mutta sen murskauskapasiteetti ja sillä murskattavien jätteiden koko on rajallinen, isokokoiset jätteet vaativat esimurskauksen. Murskainvalmistajia on kymmenittäin, suomalaisista valmistajista ainakin Oy Hart Gate Ltd valmistaa lujitemuovijätteen murskaamiseen soveltuvia murskaimia, joiden terät eivät yrityksen mukaan kulu yhtä nopeasti kuin tavanomaisten murskainten. Murskaimia on mahdollista ostaa myös käytettynä. Taulukossa 3 on Mikkelin osaprojektin tekemä laskelma jätteen murskauskustannuksista, jos yritys (jätemäärä 200 t/a) investoi omaan, maksavaan murskaimeen. Taulukko 3. Lujitemuovijätteen murskauksen kustannukset yrityksen investoidessa omaan murskaimeen. Murskattava määrä kg/a Jätteen lujitepitoisuus 30 % Murskaimen kapasiteetti 200 kg/h Murskaimen hinta Takaisinmaksuaika 10 a Korko 0 % Murskaimen hinnan kuoletus 4500 /a Energiantarve kwh/a Sähkön hinta 7 c/kwh 2100 /a Käyttötunteja 1000 h/a Henkilöstön työpanos 500 h/a Palkkakulut 25 /h /a Kuluvat osat 500 /a Kokonaiskustannukset /a Murskauksen hinta per tonni 98 /t Laskelman mukaan Suomen mittakaavassa suuren jätteentuottajan (200 t/a) jätteet olisi murskattu seitsemässä kuukaudessa. Jos jätteiden lujitepitoisuus on korkea, murskaimen kapasiteetti pienenee ja kustannukset nousevat tästä laskelmasta.

6 4 Lujitemuovijätteen hyödyntäminen Seuraavassa on listattuna KIERRÄ-projektin aikana tutkitut kierrätysmenetelmät, sekä niiden edut ja rajoitukset. Jokaisen menetelmän kohdalla on myös mainittu, minkälaiselle jätteelle menetelmä soveltuu. 4.1 Lujitemuovijätteen kierrättäminen sementin valmistuksessa Sementin valmistuksessa voidaan käyttää vaihtoehtoisena polttoaineena lujitemuovijätettä, jonka sisältämät kuidut (lasi) hyödynnetään sementtiklinkkerin raaka-aineena ja hartsi prosessissa energiana. Menetelmää on kokeiltu käytännössä Euroopassa ja se on havaittu toimivaksi, eikä lujitemuovijäte vaikuta saatavan klinkkerin laatuun heikentävästi. Suomessa oli tarkoitus selvittää menetelmän mahdollisuuksia Finnsementti Oy:n Paraisten tuotantolaitoksella 5 suursäkin hiontapölyjäte-erällä, mutta koepolttoa ei vielä ole suoritettu. Jätteelle tehtyjen analyysien perusteella jäte soveltuu poltettavaksi sementtiuunissa, mutta polton aikana syntyvistä todellisista päästöistä ei ole selvyyttä koepolton tulosten puuttumisen vuoksi. Menetelmän edut: Jäte hyödynnettävissä suurella volyymilla Jäte ei vaikuta lopputuotteen laatuun Jäte hyödynnettävissä kokonaan, poltosta ei jää hankalasti hävitettävää tuhkaa Jäte korvaa osittain fossiilisten polttoaineiden käyttöä Menetelmän rajoitukset: Jäte tunnettava ja lajiteltava tarkasti Jäte ei saa sisältää klorideja eikä metallisia komponentteja Jätteen koostumuksen valvonta kustannukset Jäte murskattava alle 20 mm:n raekokoon kustannukset Kustannuksista ja mahdollisuuksista ei selvyyttä, koska koepolttoa ei ole tehty

7 Soveltuvat jätetyypit: Lasikuitukomposiittijäte, raekoko alle 20 mm o Murskattu laminaattijäte o Hiontapöly o Ei saa sisältää klorideja eikä metalli-inserttejä Hiilikuitujäte (prosessiin energiaksi) Aramidijäte (prosessiin energiaksi) 4.2 Lujitemuovijätteen polttaminen Puhtaan hartsijätteen lämpöarvo on hyvä, noin 30 MJ/kg. Kovetettu hartsijäte kelpaa rinnakkaispolttoon ja jätteenpolttolaitoksille. Mukaan kelpaavat puujätteet (lavat), pahvit sekä kestomuovijätteet, mutta eivät klooria sisältävät jätteet (PVC). Hartsijäte kannattaa kovettaa muihin astioihin kuin metallitynnyreihin, tällöin tynnyrit vapautuvat suoraan metallin kierrätykseen. Mikäli hartsi kovetetaan tynnyreihin, voidaan tynnyrit irrottaa leikkaamalla ja toimittaa metallin kierrätykseen. Stora Enson Anjalankosken tehdas ottaa vastaan myös lujitemuovijätettä, jos sen lasikuitupitoisuus on alle 30 %. Anjalankosken tehtaan vastaanottomaksu murskaamattomalle jätteelle on 20 /t, murskatulle /t. Kainuun Voimakin ottaa vastaan lujitemuovijätettä, jossa on lasikuitua alle 30 %. Hinta jätteelle murskaamattomana on 80 /t. Ekokemin rakenteilla olevaan jätteenpolttolaitokseen kelpaavat kaikki lujitemuovijätteet riippumatta lasikuitupitoisuudesta, mutta vastaanottomaksu on noin 120 /t. Voimalaitokset, jotka pystyvät polttamaan jätteitä: Turun jätteenpolttolaitos, Turku Stora Enso Publication Paper, Anjalankoski Fortum Power and Heat Oy, Kauttua UPM, Rauma ja Jämsänkoski Lahti Energia Oy, Lahti Kainuun Voima Oy, Kajaani Kotkan Energia Oy, Kotka Ekokemin ongelmajätteenpolttolaitos, Riihimäki

8 Uusia jätteenpolttolaitoksia on rakenteilla Riihimäelle ja Kotkaan. Myös muita jätteenpolttohankkeita on vireillä. Taulukossa 5 on esitettynä esimerkkilaskelma lujitemuovijätteen, joka sisältää 30 % lasikuitua, kuljetuksesta polttoon Anjalankosken tehtaalle. Taulukko 5. Polttoon toimitettavan jätteen kustannusrakenne Murskaus Mobiilimurskaimen päivähinta /pv 2000 Murskaimen kapasiteetti laminaattijätteelle t/h 6 Päivässä murskattava määrä t/pv 42 Murskauksen hinta /t 48 Kuljetus Lavan/puristimen tilavuus m 3 30 Murskatun jätteen paino t/lava 10 Murskaamattoman jätteen paino t/puristin 6 Kuljetuskustannukset 300 km:n päähän 1 lava/puristin, /km lavaa/puristinta, /km 1,2 Vastaanottomaksu Murskattu jäte /t 15 Murskaamaton jäte /t 20 Taulukossa 6 on esitettynä laskelma murskatun ja murskaamattoman laminaattijätteen kustannuksista poltettaessa jäte 300 km:n päässä sen syntypaikasta.

9 TAULUKKO 6. Esimerkkilaskelma murskatun ja murskaamattoman laminaattijätteen (lasikuitua 30 %) kustannuksista polttoon 300 km:n päähän Murskatun jätteen kustannukset Lavojen lkm Kuljetettavan jätteen paino t/kerta Murskaus /t Kuljetus /t Vastaanottomaksu /t Yhteensä /t Murskaamattoman jätteen kustannukset Puristimien lkm Kuljetettavan jätteen paino t/kerta Kuljetus /t Vastaanottomaksu /t Yhteensä /t Murskauksen kapasiteetti 6 t/h on laskettu ohuelle laminaattijätteelle, jossa on 30 % lasikuitua. Kuitupitoisuuden noustessa murskaimen kapasiteetti pienenee. Murskaamaton jäte vie paljon tilaa ja 30 m 3 :n puristimen kapasiteetti voi jäädä alle 6 tonnin. Edullisinta olisi kuljettaa 3 puristinta kerralla, mutta ne eivät täyty samaan aikaan. Menetelmän edut: Suuri volyymi Korvaa osittain fossiiliset polttoaineet Soveltuu monen tyyppiselle jätteelle Ei kaikissa tapauksissa vaadi jätteen murskaamista etukäteen Menetelmän rajoitukset: Ei luokitella varsinaisesti kierrätykseksi Lasikuitujätteen polttamisesta jää jäljelle tuhkaa, jonka loppusijoittaminen ongelmallista Jätteen lasikuitupitoisuuden oltava alle 30 % Vain jätteen energiasisältö tulee hyödynnetyksi Polttolaitosten luvat epävarmoja

10 Soveltuvat jätetyypit: Lasikuitukomposiittijäte, jonka kuitupitoisuus on alle 30 % o Ei saa sisältää klorideja eikä muita ympäristölle haitallisia yhdisteitä Puhdas, kovettunut hartsijäte Hiilikuitujäte Aramidijäte Seuraavassa kuvassa on esitetty eräs malli lujitemuovijätteen energiasisällön hyödyntämiseksi. Kuva 1. Malli lujitemuoviteollisuuden jätevirtojen energiahyödyntämisestä 4.3 Lujitemuovijätteen käyttäminen täyteaineena tai lujitteena kestomuovimatriisissa Lujitemuovijätettä voidaan käyttää täyteaineena kestomuovimatriiseissa tavanomaisten, kaupallisesti saatavilla olevien täyteaineiden sijaan. Jos lujitemuovijätteeltä halutaan lujittavia ominaisuuksia, jätettä murskattaessa on huomioitava kriittinen kuitupituus, joka jätteen suurimman fraktion tulisi ylittää. Menetelmää on tutkittu eri yhteyksissä etenkin Euroopassa, ja Ranskassa lujitemuovijätteellä seostettuja kestomuoveja on jopa käytetty kaupallisissa

11 sovelluksissa. Kustannus- ja ympäristötehokkainta on jätevirtojen yhdistäminen, kuten kestomuovijätteen ja lujitemuovijätteen yhdistäminen. Menetelmän edut: Jäte hyödynnettävissä kokonaan Jätteen sisältämien kuitujen ominaisuuksia mahdollista hyödyntää (sekundäärinen kierrätys) Saadut kompaundit uudelleen käytettävissä Yhdistämällä kestomuovijätettä ja lujitemuovijätettä, ominaisuudet paranevat suhteessa paremmin, kuin neitseellisten materiaalien kohdalla Menetelmän rajoitukset: Jäte lajiteltava ja murskattava kustannukset Kaupallisesti saatavat täyteaineet ja lujitteet tällä hetkellä edullisempia Työhygienia Kytkentäaineiden käyttö tarpeellista Prosessointilaitteiden kuluminen Neitseellisiin materiaaleihin verrattuna heikommat ominaisuudet Soveltuvat jätetyypit: Hiontapöly sellaisenaan täyteaineeksi Murskattu lasikuitukomposiittijäte (ei epäpuhtauksia) Murskattu hiilikuitukomposiittijäte (ei epäpuhtauksia) 4.4 Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena nestemäisessä keraamissa (Vubonite ) Lujitemuovijäte soveltuu hyvin lujitteeksi KIERRÄ-projektin aikana tutkittuun, nestemäiseen keraamimatriisiin (Vubonite ). Jätteellä saadaan parannettua mekaanisia ominaisuuksia toivotulla tavalla, ja koekappaleiden valmistuksen yhteydessä havaittiin, että myös kappaleiden muotista irrottaminen ja käsittely helpottuvat jätteen lisäämisen myötä. Menetelmä on käyttökelpoinen, materiaalista saa valmistettua monenlaisia tuotteita. Menetelmän edut: Jäte parantaa mekaanisia ominaisuuksia toivotusti, eikä toimi ainoastaan täyteaineena Helpottaa muotista irrotusta ja käsittelyä

12 Jätettä voidaan hyödyntää määrällisesti paljon (yli 50 t-%) Jätettä ei tarvitse seuloa, karkea murskaus riittää Jäte on helppo sekoittaa matriisiin Tuotteiden laaja kirjo Menetelmän rajoitukset: Matriisimateriaali patentoitu, kaupallisten tuotteiden valmistuksesta sovittava materiaalin valmistajan kanssa Matriisin hidas kovettuminen Soveltuu ennemmin pienen lujitemuoviyrityksen jätemäärille kuin ratkaisuksi suurille jätteentuottajille Soveltuvat jätetyypit: Murskattu laminaattijäte (karkea murskaus) 4.5 Lujitemuovijätteen käyttäminen kertamuovipohjaisissa uusiotuotteissa Lujitemuovijätteiden käyttäminen uusiotuotteissa edellyttää jätteen murskaamista ja se aiheuttaa kustannuksia. Sen vuoksi jätteestä ei kannata valmistaa sekundatuotteita, vaan niillä pitäisi olla myyntiarvoa tai korvata sellaista materiaalia, että kustannukset peittyvät. Hiontapölyä voi käyttää sellaisenaan tuotteissa. Uusiotuotteita voidaan valmistaa lujitemuovijätteestä ja neitseellisestä kertamuovihartsista ainakin valamalla ja puristamalla. Lujitemuovijätteen käytön haittapuolena on tarvittavan neitseellisen hartsin suuri määrä. Hartsin annosteluun vaikuttaa hartsin viskositeetti ja murskatun lujitemuovijätteen koostumus. Pöly nostaa hartsin viskositeettia enemmän, kuin karkea lujitemuovimurska. Taulukossa 7 on esimerkkinä erään lujitemuovijätteestä ja neitseellisestä kertamuovihartsista valmistetun tuotteen koostumus.

13 Taulukko 7. Kierrätteen ja hartsin osuus uusiotuotteessa Hartsin Lujitett viskositeetti Kierrätett Lujitetta Hartsia a, Kierrätett ä uusiotuotteestuotteestuotteess uusio- uusio- kierrätteessä valmistajan ä hartsin Hartsi ilmoittama painosta a a a m-% mpas m-% m-% m-% m-% Murskattu laminaattijät e mm M105T B ,5 7,4 74,3 10 mm G105E ,2 11,2 61,9 Hiontapöly 63 M105T B ,5 15,4 74,3 G105E ,0 20,8 66,0 Menetelmän edut: Valmistettavien tuotteiden kirjo laaja Soveltuu pienille jätemäärille Menetelmän rajoitukset: Tuotteiden hinta ominaisuuksiin nähden liian korkea Jätettä saadaan kulumaan tuotteisiin vain vähän Jätteen ja neitseellisen hartsin yhdistäminen ei välttämättä järkevää Saatujen tuotteiden kierrättäminen ongelma myös tulevaisuudessa Soveltuvat jätetyypit: Murskattu laminaattijäte (lasi- ja hiilikuitu) Hiontapöly 4.6 Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena puumuovikomposiiteissa Puumuovikomposiitit alkavat tulla Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopan markkinoille. KIERRÄ-projektin aikana tutkittiin, saadaanko lujitemuovijätteellä parannettua pahvi- ja kestomuovijätteestä valmistettujen luonnonkuitukomposiittien mekaanisia ominaisuuksia. Yleisimmät puumuovikomposiitit ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan riittäviä useisiin sovelluksiin, projektin aikana ei tutkittu, saataisiinko näiden komposiittien ominaisuuksia entisestään parannettua lujitemuovijätteellä.

14 Menetelmän edut: Virumiskestävyys tutkituilla näytteillä parani Muuten ominaisuudet eivät parantuneet, joskaan eivät myöskään heikentyneet tutkituilla näytteillä Jätteen hyödyntämisen volyymi mahdollisesti suuri Jätettä ei tarvitse murskata kovin pieneen raekokoon Menetelmän rajoitukset: Ominaisuuksiin ei merkittäviä parannuksia tutkituilla näytteillä Työstölaitteiden kuluminen jätteen vaikutuksesta Jätteen oltava kuitupitoista eikä siinä saa olla roskia tai muita suuria partikkeleita, jotka haittaavat prosessointia Soveltuvat jätetyypit: Murskattu laminaattijäte (karkea murskaus, ei epäpuhtauksia) 4.7 Lujitemuovijätteen käyttö kaasunkeräyskerroksessa kaatopaikkoja suljettaessa Lujitemuovijätteet (ei hiontapöly) soveltuvat suljettavien kaatopaikkojen peittämiseen kaasunkeräyskerrokseen. Kaasunkeräyskerros on yli 300 mm paksu kerros, jonka tehtävänä on kerätä jätetäytössä muodostuva kaasu ja johtaa se keräilyverkostoon. Paikallisen ympäristöviranomaisen kannasta riippuu, pitäisikö jäte murskata, vai riittääkö jyrällä yliajaminen. Käytettäessä jätettä kaatopaikan peittämisessä, säästyy jätevero 30 /t, mutta kaatopaikkamaksu pitää maksaa. Menetelmän edut: Suuri volyymi Edullinen ratkaisu Soveltuu kaikenlaisille lujitemuovijätteille Murskausta ei välttämättä vaadita Menetelmän rajoitukset: Mahdollisesti väliaikainen ratkaisu Saatetaan vaatia jätteelle liukoisuustestejä Ei varsinaisesti kierrätystä Soveltuvat jätetyypit: Kaikki lujitemuovijätteen lukuun ottamatta hiontapölyä

15 4.7 Hiilikuidun kierrätys KIERRÄ-projektin aikana TTY:n Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratoriossa tehdyn diplomityön tulosten perusteella puhdasta hiilikuitujätettä voidaan pyrolysoida 450 C-550 C lämpötilassa typpiatmosfäärissä epoksimatriisin poistamiseksi ilman, että kuidun mekaaniset ominaisuudet oleellisesti heikkenevät. Lähes samaan lopputulokseen päästään polttamalla jätettä ilmassa 420 C:n lämpötilassa. Hiilikuitua kierrätetään pyrolysoimalla Euroopassa ja kierrätyshiilikuitua on kaupallisesti saatavilla lähes samaan hintaan kuin neitseellistäkin. Kierrätettyä hiilikuitua voidaan käyttää lujitteena kestomuovien seassa. Tulosten perusteella kuitujen mekaaniset ominaisuudet eivät valituilla regenerointitekniikoilla heikkene hyötykäyttöä estävällä tavalla Menetelmän edut: Hiilikuidun kierrättäminen taloudellisesti kannattavaa neitseellisen kuidun korkean hinnan vuoksi Epoksimatriisin polttaminen pois ilmassa helpommin toteutettavissa kuin pyrolysointi Kuidun mekaaniset ominaisuudet pysyvät melko hyvinä Menetelmän rajoitukset: Pyrolysointilaitteiston investointikustannukset suuret, käsiteltävää jätettä tulisi olla paljon Tutkitut kuidut eivät johda sähköä, sähköä johtavaa kierrätyskuitua on kuitenkin saatavilla Jätteen esikäsittelyä ja erityyppisten hiilikuitujätteiden sekoittamista ennen prosessointia ei ole tutkittu Työhygienia Soveltuvat jätetyypit: Vanhentunut ja osittain kovettunut prepreg-jäte Lujitemattojen leikkuujäte Hiilikuitulaminaatit

16 5 Lujitemuovijätteen kierrättämisen tulevaisuudennäkymät Lujitemuovijätteen kierrättämiselle ei projektin aikana tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella ole teknisiä esteitä, mutta lähes jokaisen menetelmän kohdalla törmätään kustannuksiin, jotka ainakin tällä hetkellä vielä rajoittavat kierrätysmenetelmien käyttöönottoa. Myös asenteet kierrätystuotteita kohtaan kaipaavat monin paikoin korjaamista, mutta on ymmärrettävää, että ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan neitseellisistä materiaaleista tehtyjä tuotteita heikompien tuotteiden valmistaminen suhteellisesti korkeammilla kustannuksilla ei houkuttele. Projektin aikana on saatu aikaiseksi läpileikkaus suomalaisen lujitemuovijätteen laadusta, syntypaikoista ja määristä sekä kartoitettu käytännössä eri menetelmiä - tunnettuja ja uusia - lujitemuovijätteen kierrättämiseksi Suomen mittakaavassa. Lujitemuovijätteen määrä on moneen sovellukseen liian suuri ja yhtälailla liian pieni, mutta joka tapauksessa menetelmät teoriassa soveltuvat lähes kaiken suomalaisen lujitemuovijätteen hävittämiseen. On valitettavaa, että sementin valmistuksen yhteydessä tapahtuvasta lujitemuovijätteen kierrätyksestä ei ehditty saada tuloksia, on hyvinkin mahdollista, että valtaosa suomalaisesta lujitemuovijätteestä voitaisiin hyötykäyttää näin. On kuitenkin odotettavissa, että kaatopaikkojen määrän oleellisesti vähentyessä ja lujitemuovijätettä koskevien direktiivien vaikutusten alkaessa näkyä, eivät kierrätyksen kustannukset enää nouse esteeksi kierrätyksen tiellä. Kun lujitemuovijätteelle on pakko tehdä jotakin muuta kuin toimittaa se kaatopaikalle, on olemassa tuloksia kierrätysmenetelmistä, joissa jätettä on mahdollista käyttää. Näihin muutoksiin on järkevää alkaa varautua. Ensisijaisesti varautuminen kannattaa alkaa pyrkimällä välttämään jätteen syntymistä, yhtä tärkeää on jatkuvasti seurata, kuinka paljon ja minkälaista jätettä yrityksessä syntyy. Tällöin jätteen hyödyntäminen on jatkossa helpompaa, edellyttäen että jäte on myös lajiteltu oikein.

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä.

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. Ympäristöraportti 2011 Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. 2 Sisällysluettelo Betonissa yhdistyvät monet edut Se on lujaa pitkäikäistä

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Öljyyntyneen. 16 eläinperäisen. jätteen turvallinen käsittely

Öljyyntyneen. 16 eläinperäisen. jätteen turvallinen käsittely Öljyyntyneen 16 eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Öljyyntyneen eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely Kotka 2011 Kymenlaakson

Lisätiedot

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi !" # # TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi Tiivistelmä Ympäristöasiat ovat vaikuttaneet pakkausalan kehitykseen viimeiset 20

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista:

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta Jaana Laurila Jukka Saarinen Satafood Kehittämisyhdistys

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Muovit rakentamisessa perustietoa

Muovit rakentamisessa perustietoa Vesa Kärhä, diplomi-insinööri Osastopäällikkö, Suomen Muoviteollisuusliitto ry vesa.karha@kemia.ttliitot.fi www.suomenuusiomuovi.fi Muovien lyhyt historia Muovien historia alkoi 1900-luvun alussa. Jo tuolloin

Lisätiedot

Hinnoittelu mitä se on käytännössä?

Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Harri I. Kulmala, VTT Hinnoittelun tausta Olipa kyseessä mikä tahansa myytäväksi aiottu tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä, hinnoittelulla on myyjän näkökulmasta kaksi

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Ulla Lehtinen

Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Ulla Lehtinen Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen Ulla Lehtinen SELVITYS SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄILYSTÄ JA KÄSITTELIJÖISTÄ TURUN SEUDULLA Sytrim-projektin raportteja 1/2007 Tammikuu 2007

Lisätiedot