JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA"

Transkriptio

1 JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

2 JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin. Siitä kertyy yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia. Kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää halutaan vähentää rajusti. Tavoitteeseen ei päästä pelkästään vähentämällä syntyvän jätteen määrää ja jätettä kierrättämällä, vaan jätteen energiasisältöä pitää myös hyödyntää. Kaatopaikkajätteen poltto on kannatettavaa uudella tekniikalla myös siksi, että päästöt ovat pieniä, jopa pienempiä kuin hiili- tai turvevoimalaitoksella. Jätteestä syntyvä lämpö voidaan helposti hyödyntää kaukolämpönä ja sähkönä. Jäte on arvokas energialähde. Puolet kotitalousjätteestä ei kelpaa kierrätykseen, se voitaisiin polttaa hyötyenergiaksi. Tällä energialla voidaan kaukolämmittää muutama pienehkö kaupunki ja tuottaa niille sähkö. Jätteen polttamisella säästyy myös kallista tuontipolttoainetta ja huoltovarmuus kasvaa. Polttaminen ei syrji jätteen kierrättämistä. Jätteestä talteenotetuilla raaka-aineilla tehdään uusiotuotteita, jotka ovat iso osa jokapäiväisiä kulutustavaroita ja tuotteita, kuten sanomalehtipaperit, alumiinitölkit, lasipullot ja metallipurkit. Näin säästämme jo nyt arvokkaita luonnonvaroja eivätkä tavoitteet ole ristiriidassa polttamisen kanssa.

3 JÄRKEVÄ KIERRÄTYS KANNATTAA Useimmilla ihmisillä on positiivinen asenne jätteen kierrätystä kohtaan. Jotta lajittelu olisi toimivaa ja helppoa, vaatii se vielä rakenteellisia uudistuksia. Tähän suuntaan ollaan Suomessakin menossa, Keski-Euroopassa niin on tehty jo kauan. Tavoitteena on nostaa jätteen hyötykäyttö 40 prosentista 70 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Kierrätyksellä ja energian hyödyntämisellä yhdessä vähenetään selvästi jätevuoria ja voidaan saavuttaa EU:n asettamat tavoitteet. Kierrätyksessäkin pitää olla järki mukana. Uusiotuotteilla pitää olla myös uudet kaupalliset markkinat. Mieluummin käytetään jäte energialähteenä kuin sokeasti pyritään kierrättämään materiaalia ympäristökuormituksesta riippumatta. Jätteen energiahyötykäyttö täydentää kierrätystä. Viimekädessä riippuu paikallisista olosuhteista mikä vaihtoehto valitaan, kuten kaukolämmön tehontarpeesta tai mahdollisuudesta laajentaa kaukolämpöverkkoa. Niissä maissa, joissa jätettä käytetään runsaasti energiantuotannossa, myös materiaalin kierrätyksen taso on korkealla. Näin on mm. naapurimaissamme Ruotsissa ja Tanskassa kuten oheisesta kuvasta ilmenee. Yhdyskuntajätteen käsittely Euroopassa kaatopaikka kierrätys energiatuotanto Suomi 2002

4 KÄYTETÄÄN KAIKKIA MAHDOLLISUUKSIA HYVÄKSI Jätehuollon ongelmat on ratkaistava nopeasti. Avoin tie kaatopaikkasijoitukselle on loppumassa EU:n tavoitteiden mukaan. Sen takia jätehuoltopolitiikka on vääjäämättä muutosten edessä. Suomi on Baltian maiden rinnalla ainoita EU-maita, joissa jätettä ei juurikaan polteta eikä jätteistä tuotetuille raaka-aineille ole luotu aktiivista hyötykäyttöä jätepaperia, sekä lasipulloja lukuunottamatta. Uusioraaka-aineille on markkinoita ja mahdollisuuksia mielikuvituksen rajoissa. Muualla Euroopassa jätehuolto on jo osa monipuolista raaka-aine- ja energiantuotantoa. Samalla on tietenkin pyrittävä vaikuttamaan jätteen synnyn ehkäisyyn mm. pakkauksia kehittämällä ja kulutustottumuksia muuttamalla. Puolet kotitalousjätteistä on kierrätyskelvotonta joten se voidaan polttaa. Uutta jätteenpolttotekniikkaa ja kokemuksia on paljon tarjolla sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa. Suomen tulisi ottaa mallia Ruotsista, jossa 50% kaatopaikkajätteestä poltetaan hyvällä hyötysuhtella kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Meilläkin on jätteenpolttoon liittyvää kattilatuotantoa, mutta ei yhtään modernia omaa referenssilaitosta. Jätteenpolttotekniikka myös kehittyy koko ajan, tässä kehityksessä Suomenkin olisi hyvä pysyä mukana. Kattilateollisuudessa työpaikkoja on noin 3000 henkeä ja lisäksi kehittyvä jätteenpoltto uusine tekniikoineen tarjoaa erinomaiset vientimahdollisuudet. Siispä panostetaan 1. jätteen synnyn ehkäisyyn, 2. käytetään raaka-aineet tarkoin hyväksi 3. kierrätetään jäte uusiokäyttöön 4. kierrätetään jäte uusioraaka-aineeksi 5. poltetaan ylijäänyt polttokelpoinen jäte kaukolämmön ja sähkön tuotantoon Sijoitetaan loppujäte kaatopaikalle. Kaatopaikoiltakin voidaan vielä talteenottaa metaanikaasut esim. kaukolämmön polttoaineeksi.

5 Jätteen hyötyenergia tuottaisi noin miljoonaa kilowattituntia, millä voidaan lämmittää ja valaista kaksi kertaa Turun kokoinen kaupunki. JÄTTEENPOLTTO TURVAA ENERGIAHUOLTOA Jätteenpoltto tuottaa energiaa; yhteistuotannossa sähköä ja kaukolämpöä tai pelkästään lämmöntuotannossa kaukolämpöä. Valtaosa tästä energiasta voidaan jakaa asiakkaille olemassa olevan kaukolämpöjärjestelmän kautta. Energian siirtojärjestelmä on siis valmiina. Käyttämällä kotimaisen kulutuksen synnyttämää jätettä kaukolämmön energialähteenä, vähennämme polttoaineiden tuontiriippuvuutta, mikä puolestaan on huoltovarmuuden kannalta erinomainen asia. Jätemateriaalista on orgaanista alkuperää eli biomassaa noin 65 %, mikä poltossa vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään. Samalla voimme vähentää fossiilisia tuontipolttoaineita, kuten hiiltä ja maakaasua. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat ympäristön kuormitusta vähentävästi. Alla olevissa piirroksissa vertaillaan Suomen ja Ruotsin käyttämiä polttoaineita kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannossa. Ruotsissa jäteperäisiä polttoaineita käytetään 8,8 Twh mikä on enemmän kuin meillä käytetään puuta kaukolämmön tuotantoon. Jätteen hyötyenergia tuottaisi noin 4000 miljoonaa kilowattituntia, millä voidaan kaukolämmittää kaksi kertaa Tampereen kokoinen kaupunki.

6 JÄTTEENPOLTTO ON YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLINEN RATKAISU Nykyaikainen jätteenpolttotekniikka on perusteellisesti erilainen vanhaan verrattuna Puhtaat savukaasut ovat EU:n ympäristöpolitiikassa keskeisellä sijalla. Hiilidioksidivapaista energialähteistä on tulossa toinen ja entistä tärkeämpi osa EU:n ympäristöpolitiikkaa. Jätteenpoltolle on laadittu lisäksi omat tiukat päästönormit, jossa savukaasut pudistetaan tehokkailla menetelmillä ennen kuin ne johdetaan piipun kautta ulos. Jätteenpoltto tukee näin ollen kumpaakin keskeistä EU:n ympäristöpolitiikan tavoitetta. Esimerkki jätteenpolton tehokkaasta savukaasujen puhdistuksesta: Kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden palaessa siirtyy savukaasuun raskasmetalleja ja pieniä määriä ns. orgaanisia yhdisteitä kuten myrkyllisiä dioksiineja ja furaaneja. Nämä erotetaan savukaasuista puhdistinlaitteissa ja käsitellään kiinteään muotoon. Lopuksi ne sijoitetaan turvallisesti sitä varten suunnitellulle ja tarkasti valvotulle läjitysalueelle. Siten vaarallisia aineita ei pääse missään vaiheessa luontoon. Nämä vaaralliset yhdisteet erotetaan savukaasuista sekä valvotaan käsittelyä paljon tarkemmin kuin tavanomaisessa poltossa. Siispä jätteenpoltto voi jopa puhdisttaa ilmaa verrattuna avanomaisiin kivihiiltä ja turvetta polttaviin laitoksiin. Jätteenpolton melu ja jätteenkuljetus aiheuttavat eniten asukkaille häiriöitä. Näihin seikkoihin on paneuduttu vakavasti mm. laitoksen sijoituspaikan suunnittelulla. Asukkailla on oikeus lausua mielipiteensä jätteenpolttolaitoksesta, mikäli kokee sen loukkaavan oikeuksiaan. Jätteenpoltolla voidaan säästää tuontipolttoaineita noin tonnin edestä raakaöljyä, minkä arvo rahallisesti olisi noin 120 miljoonaa euroa.

7 Jätteenpolttolaitosten päästötaso on selvästi alhaisempi kuin normaalin kivihiili tai turvekattilan päästöt. HYVÄÄ TALOUDELLE Kohtuullisen suurissa kattiloissa jätteenpoltto on taloudellisesti kannattavaa. Jätteenpoltolla voidaan säästää tuontipolttoaineita noin tonnin edestä raakaöljyä, minkä arvo rahallisesti olisi noin 120 miljoonaa euroa. Jätteenpoltto hillitsee tehokkaasti myös kaatopaikkamaksujen korotuksia, koska uusia kaatopaikkoja ei tarvitse perustaa. Hyöty koituu koko yhteiskunnalle. Palamisesta jäävä vaaraton kuona pyritään käyttämään hyödyksi maanrakentamiseen ja tienpohjiin. Osa kuonasta voidaan käyttää maanrakentamiseen ja tien pohjiin. Jätteen polttaminen lisää myös hygieniaa ja eliminoi riskejä tartuntataudeista. Hajuhaitat voidaan minimoida alipainevarastojen ja tuulikaappien avulla. Kansantaloudelle jätteenpoltosta ja energian hyötykäytöstä syntyy merkittävä positiivinen tulos. Jätteen varastoinnin sijaan kaatopaikoille päätyy tuhkana vain alle 10 % alkuperäisestä jätetilavuudesta. Kaatopaikkojen ylläpidon sijaan maisema ja luonto säilyvät entisellään. Hyötyenergian tuotannosta asiakkaat saavat bonuspisteet heti käyttöönsä lämpönä ja sähkönä.

8 SUOMESTA JÄTEHUOLLON MALLIMAA? Naapurimaat Tanska ja Ruotsi ovat maailman johtavia maita kierrätyksessä sekä jätteenpoltossa. Suomi on samassa sarjassa Baltian maiden kanssa kaatopaikkasijoituksessa. Jätehuollossa on käyttämättä iso potentiaali työpaikkoja, tuotekehitystä, vientiä ja raaka-ainejalostusta. Tartutaan tilaisuuteen. Oulu 44 MW Pohjanmaa 60 MW Kuopio 32 MW Seinäjoki 32 MW Jyväskylä 32 MW Kyröskoski 80 MW Pori 68 MW Riihimäki 60 MW Turku 60 MW Kerava 40 MW Lohja 24 MW Lahti 100 MW Kotka 36 MW Pääkaupunkiseutu 100 MW Energiateollisuus ry PL 100, Helsinki, Fredrikinkatu B, 5. krs. Puhelin: (09) , Faksi: (09) Sähköposti: Internet:

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia.

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012 Kantti 5 Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Pääkirjoitus Anna Antin ratkaista. Euroopan talous nikottelee

Lisätiedot

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä.

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. Ympäristöraportti 2011 Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. 2 Sisällysluettelo Betonissa yhdistyvät monet edut Se on lujaa pitkäikäistä

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kirjoituskilpailu 7.-10. -luokkalaisille Syksyllä 2011 Energiateollisuus ry ja Motiva käynnistivät

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot