4.1 Yleistä Väestön suojelu Työntekijöiden suojelu C-tyypin laboratorio 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.1 Yleistä 4. 4.1.1 Väestön suojelu 4 4.1.2 Työntekijöiden suojelu 4 4.2 C-tyypin laboratorio 4"

Transkriptio

1 OHJE ST 6.1 / Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä 1 Yl e i s t ä 3 2 Riskien arviointi 3 3 La b o r a t o r i o l u o k i tu s 3 4 Ra d i o n u k l i d i l a b or a t o r i o n r a ke n t e i t a ja v a ru s tu s t a koskevat vaatimukset Yleistä Väestön suojelu Työntekijöiden suojelu C-tyypin laboratorio Paloturvallisuus Pintamateriaalit ja kalusteet Ilmanvaihto Viemäröinti B-tyypin laboratorio A-tyypin laboratorio, radionuklidien tuotantotilat ja avolähteiden laajamittainen käyttö Radioaktiivisten lääkkeiden käsittelytila ja muut isotooppiyksikön tilat Yleistä Radioaktiivisten lääkkeiden käsittelytilat ja potilastilat PET-TT ja SPET-TT 7 Tämä ohje on voimassa alkaen toistaiseksi. Tämä ohje korvaa annetun ohjeen ST 6.1, Radionuklidilaboratorioiden säteilyturvallisuusvaatimukset. Helsinki 2008 ISSN ISBN (nid.) Edita Prima Oy / Helsinki 2008 ISBN (pdf) ISBN (html) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh./Tel. (09) , Fax (09) ,

2 STUK OHJE ST 6.1 / Radioaktiivisten aineiden varastointi 7 6 Pi n t a ko n t a m i n a a t i o 8 7 Työskentely avolähteillä 8 8 Laboratorion ulkopuolella tehtävät merkkiainekokeet Säteilyturvallisuusvaatimukset Ilmoitukset Säteilyturvakeskukselle 9 9 Poikkeavat tapahtumat Poikkeaviin tapahtumiin varautuminen Poikkeavan tapahtuman käsittely Poikkeavasta tapahtumasta ilmoittaminen 10 Valtuutusperuste Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koskevat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet), säteilylain (592/1991) 70 :n 2 momentin nojalla. Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan säteilytoiminnan harjoittaja. Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ST-ohjeissa esitetyn mukainen turvallisuustaso toteutetaan ja ylläpidetään. Tämä ohje sisältää neuvoston direktiivin 96/29/Euratom; EYVL N:o L 159, s. 1 täytäntöönpanoon liittyviä vaatimuksia.

3 OHJE ST 6.1 / Yleistä Radioaktiivisten aineiden käytön turvallisuuden kannalta on tärkeää, että jo radionuklidilaboratorion tai muun radioaktiivisten aineiden käyttöpaikan suunnittelussa otetaan huomioon työn laadusta ja käytettävistä radionuklideista johtuvat säteilyturvallisuusvaatimukset. Suunnittelun lähtökohtana on, että työskentely laboratoriossa on turvallista, radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi myös poikkeavissa tapahtumissa ja radioaktiivisten aineiden joutuminen laboratoriotiloista sivullisten haltuun on estetty. Säteilylain (592/1991) 26 :n mukaan radioaktiivisten aineiden käytön turvallisuuteen vaikuttavien laboratoriotilojen ja muiden tilojen suunnittelussa huomioon otettavat turvallisuusvaatimukset vahvistaa Säteilyturvakeskus. Tässä ohjeessa esitetään vaatimukset radionuklidilaboratorioille ja radioaktiivisten aineiden varastolle, joissa käytetään tai säilytetään radioaktiivisia aineita avolähteinä. *) Ohjeessa esitetään myös yleisiä ohjeita työskentelystä radionuklidilaboratoriossa. Lisäksi tässä ohjeessa esitetään vaatimukset laboratorion ulkopuolella tehtäville merkkiainekokeille. Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on annettu ohje ST Riskien arviointi Toiminnan harjoittajan on ennakkoon tunnistettava toimintaan liittyvät riskit. Kun suunnitellaan tiloja, joissa käytetään ja varastoidaan radioaktiivisia aineita avolähteinä, tilojen tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi suunnittelun tulee perustua toiminnan harjoittajan tekemään riskien arviointiin. Arvioinnissa huomioitavia seikkoja ovat muun muassa ulkoinen säteily (myös käsien annokset), sisäinen säteily, kontaminaatiovaara, oleskeluaika laboratoriotiloissa, kulunvalvonta, turvajärjestelyt ja poikkeavien tapahtumien mahdollisuus. Olosuhteiden muuttuessa olennaisesti riskit on arvioitava uudestaan. 3 Laboratorioluokitus STUK Radionuklidilaboratoriot luokitellaan C-, B- ja A-tyypin laboratorioiksi. Tiettyyn toimintaan vaadittavan laboratoriotyypin määräävät käytettävät radionuklidit, kerralla käsiteltävä aktiivisuus ja työn laatu. Radionuklidilaboratorioissa on myös määriteltävä ja rajattava valvonta- ja tarkkailualueet siten, kuin ohjeessa ST 1.6 on esitetty. Radionuklidilaboratorio on varustettava joko C-, B- tai A-tyypin laboratoriovaatimuksia vastaavaksi taulukossa I esitettyjen aktiivisuusrajojen mukaisesti. Jos kerralla käsiteltävä aktiivisuus on pienempi kuin ohjeessa ST 1.5 esitetty vapaaraja, laboratoriolle ei aseteta rakenteellisia erityisvaatimuksia. Taulukko I. Laboratoriotyypin määräytyminen käytössä olevien radionuklidien ja kerralla käsiteltävän aktiivisuuden perusteella. Laboratoriotyyppi Kerralla käsiteltävä enimmäisaktiivisuus C-tyyppi 10 kertaa vapaaraja *) B-tyyppi 10 4 kertaa vapaaraja *) A-tyyppi Suurempi kuin 10 4 kertaa vapaaraja *) *) Ohjeessa ST 1.5 annettu aktiivisuuden määrä. Taulukossa I esitettyjä raja-arvoja sovelletaan silloin, kun radioaktiivisia aineita käsitellään tavanomaisia kemiallisia menetelmiä käyttäen. Kun kyseessä on yksinkertainen käsittely, kuten esimerkiksi kantaliuosten laimentaminen, taulukossa I olevat aktiivisuudet voidaan kertoa 10:llä. Kun on kyseessä erityisen riskialtis työ, jossa on roiskumisen tai haihtumisen vaara (esimerkiksi eläinkokeet, nesteiden monimutkainen käsittely, kuivan aineen käsittely), on käytettävä kerrointa 0,1. Radioaktiivisten nesteiden varastoinnille voidaan käyttää kerrointa 100. Varastoitavien avolähteiden määrät on kuitenkin pidettävä mahdollisimman pieninä. *) Umpilähde on lähde, jonka rakenne estää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa radioaktiivisten aineiden leviämisen ympäristöön. Muut säteilylähteet ovat avolähteitä. 3

4 STUK OHJE ST 6.1 / Radionuklidilaboratorion rakenteita ja varustusta koskevat vaatimukset 4.1 Yleistä Radionuklidilaboratorion suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä työntekijöiden että muiden henkilöiden (väestön) säteilysuojelu Väestön suojelu Suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat: Toiminta on suunniteltava ja toteutettava niin, että siitä muille kuin säteilytyössä oleville henkilöille aiheutuva efektiivinen annos ei ylitä 0,3 msv vuodessa. Tämä annosrajoitus on asetettu säteilyasetuksen (1512/1991) 7 :n mukaisesti säteilysuojelun optimointiperiaatteen toteuttamiseksi ja eri säteilylähteistä aiheutuvan altistuksen huomioon ottamiseksi. Radioaktiivisten aineiden siirrot käyttöpaikalla on rajoitettava minimiin siten, että sijoitetaan lähelle toisiaan ne tilat, joiden välillä radioaktiivisia aineita on liikuteltava. Tilat, joissa käsitellään radioaktiivisia aineita, on suojattava asianmukaisesti. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sellaisten tilojen säteilysuojaukseen, joissa säilytetään läpitunkevaa säteilyä emittoivia radionuklideja. Luvaton pääsy radionuklidilaboratorioihin ja radioaktiivisten aineiden varastoihin on estettävä. Radioaktiivisten jätteiden käsittely on hoidettava siten, että siitä ei aiheudu säteilyvaaraa (ks. ohje ST 6.2). Jos toiminnan laatu edellyttää radioaktiivisten aineiden vähäisiä päästöjä ilmaan, viemäriverkkoon tai muutoin ympäristöön, on erityisesti varmistettava, että päästettävät ainemäärät pidetään Säteilyturvakeskuksen asettamien raja-arvojen alapuolella ja niin pieninä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista (säteilyasetus 23 ). Radioaktiivisten aineiden päästöjä ympäristöön koskevat säteilysuojelumääräykset on annettu ohjeessa ST Työntekijöiden suojelu Työntekijöiden suojelemiseksi tarpeettomalta säteilyaltistukselta edellä kohdassa esitetyn lisäksi radionuklidilaboratorion suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat periaatteet: radionuklidilaboratoriossa on oltava riittävästi tilaa, jotta turvallinen työskentely on mahdollista säteilysuojuksia ja henkilökohtaisia säteilysuojaimia tulee olla riittävästi kaikkien pintojen tulee olla helposti puhdistettavia. Työntekijöiden luokittelua säteilytyössä käsitellään ohjeessa ST 1.6, säteilyaltistuksen seurantaa ohjeessa ST 7.1 ja säteilytyöntekijöiden terveystarkkailun järjestämistä ohjeessa ST C-tyypin laboratorio C-tyypin laboratorio on tarkoitettu pienten aktiivisuuksien käsittelyyn. Rakenteellisesti ja varustetasoltaan C-tyypin laboratorio vastaa nykyaikaista, hyvin suunniteltua kemian laboratoriota. Radionuklidilaboratorio on merkittävä säteilyvaaraa osoittavalla merkillä (ks. ohje ST 1.3). Laboratorion on oltava lukittava. Maan tasalla olevista ikkunoista ei saa olla esteetöntä pääsyä radionuklidilaboratorioon. Lisäksi C-tyypin laboratoriota koskevat kohdissa esitetyt vaatimukset Paloturvallisuus Laboratorion on täytettävä paloturvallisuudeltaan sekä rakennusosien paloteknisiltä vaatimuksiltaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakennusten paloturvallisuus ja osassa E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus erityiskohteille asetetut vaatimukset Pintamateriaalit ja kalusteet Lattian ja työskentelyalustojen pintojen on oltava kosteutta läpäisemätöntä materiaalia, joka kestää tavanomaisten kemikaalien, kuten laimeiden happojen ja emästen sekä orgaanisten liuottimien, vaikutukset. Saumat ja raot on tiivistettävä siten, että pinnat ovat helposti puhdistettavissa. 4

5 OHJE ST 6.1 / STUK Seinien ja katon on oltava sileäpintaista materiaalia, joka on helppo puhdistaa. Työskentelytiloissa saa olla vain välttämättömät kalusteet, joiden pinnoitteet ovat pölyä keräämätöntä materiaalia ja helposti puhdistettavissa. Laboratoriotiloihin ei saa sijoittaa toimistotai muuta vastaavaa työpistettä Ilmanvaihto Laboratoriota on voitava tuulettaa riittävästi. Rakennuksen ilmastointijärjestelmässä puhtaan ilman sisäänvirtausaukon ja poistoilman ulosvirtausaukon on oltava niin kaukana toisistaan, että mahdollisesti kontaminoitunut poistoilma ei kulkeudu sisäänvirtausaukkoon. Jos työn luonteen takia radioaktiivisten aineiden pääseminen ilmaan on todennäköistä, laboratoriossa on oltava riittävä määrä vetokaappeja tai alipainelokeroita. Ilmanvirtausnopeuden vetokaapin työskentelyaukossa on oltava vähintään 0,5 m/s silloin, kun aukon korkeus on 30 cm. Vetokaappiin liittyviä hanoja on voitava käyttää vetokaapin ulkopuolelta. Poistopuhallin on sijoitettava niin, että poistokanava on alipaineinen. Vetokaapit ja alipainelokerot on varustettava poistopuhaltimen toimintaa osoittavalla merkkivalolla. Poistoilmaa ei saa kierrättää, vaan se on johdettava erillistä poistokanavaa pitkin ulkoilmaan. Poistoilman suodatuksen tarve tulee harkita tapauskohtaisesti. Se riippuu työn laadusta, käytettävistä radionuklideista ja niiden kemiallisesta ja fysikaalisesta muodosta. Jos poistoilman suodattaminen on tarpeen, suodatin on sijoitettava mahdollisimman lähelle vetokaappia tai alipainelokeroa siten, että suodattimeen kertyneet radioaktiiviset aineet eivät aiheuta säteilyvaaraa ympäristölle ja suodatin on helposti vaihdettavissa. Poistoputki on suunniteltava siten, että radioaktiiviset höyryt eivät tiivisty siihen. Tarvittaessa poistoputki on merkittävä säteilyvaaraa osoittavalla merkillä siten, että huoltomies näkee merkinnän. Huoltoa varten ilmastointipiirustuksista on käytävä ilmi, mitkä ilmanvaihtohormit tulevat radionuklidilaboratorioista. Päästöistä ilmaan on annettu tarkempia määräyksiä ohjeessa ST Viemäröinti Viemäröinnissä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Jos nestemäisiä radioaktiivisia jätteitä päästetään viemäriin, tätä varten on oltava erityinen kaatoallas, joka on merkittävä ionisoivan säteilyn tunnuksella. Radionuklidilaboratoriosta tulevien viemäriputkien tulisi johtaa suoraan pääviemäriputkeen. Rakennuksen sisällä niitä ei tulisi yhdistää muiden kuin muista radionuklidilaboratorioista tulevien viemäriputkien kanssa. Radionuklidilaboratoriosta lähtevät viemäriputket on tarvittaessa merkittävä säteilyvaaraa osoittavalla merkillä siten, että huoltomies näkee merkinnän. Takaisinvirtauksen estäminen on suositeltavaa. Käsien puhdistamista varten on oltava pesuallas. Pesualtaan on oltava sellainen, että vesihanoja voidaan käyttää niihin koskematta. 4.3 B-tyypin laboratorio Sen lisäksi, mitä edellä on sanottu C-tyypin laboratorioista, B-tyypin laboratorion on täytettävä seuraavat lisävaatimukset: Laboratoriossa on oltava eteinen, jossa on käsienpesuallas ja tilaa suojavaatteiden vaihtamista ja säilyttämistä sekä kontaminaatiomittausten tekemistä varten. Lattian päällysteen on oltava yhtenäinen, ja sen on yletyttävä seinille vähintään 10 cm:n korkeuteen. Kaikki putkien läpivientikohdat on tiivistettävä. Lattian ja työskentelytasojen on oltava niin lujarakenteisia, että ne kestävät esimerkiksi lyijytiilistä koottujen säteilysuojusten painon. Ikkunoiden lukituksen on oltava sellainen, että ikkunoita ei voi avata ilman erillistä avainta. Laboratoriossa on oltava koneellinen tuuletus, joka pitää radioaktiivisten aineiden käytön aikana käsittelytilat lievästi alipaineisina 5

6 STUK OHJE ST 6.1 / ympäröiviin tiloihin nähden siten, että ilmavirta kulkee kontaminoitumiselle altteimpia huoneen osia kohti. 4.4 A-tyypin laboratorio, radionuklidien tuotantotilat ja avolähteiden laajamittainen käyttö A-tyypin laboratorio on radioaktiivisten aineiden laajamittaiseen käyttöön tarkoitettu laboratorio. A-tyypin laboratoriossa käytettävien radioaktiivisten aineiden enimmäisaktiivisuudet määrätään turvallisuusluvassa ottaen huomioon ympäristöolosuhteet, laboratorion turvajärjestelmät, käytettävien radionuklidien ominaisuudet ja aktiivisuudet sekä muut säteilyturvallisuuteen liittyvät tekijät. Jos toiminnasta on odotettavissa päästöjä ympäristöön (ilmaan, vesistöihin, maaperään), A-tyypin laboratoriota ja muuta radioaktiivisten aineiden laajamittaista käyttöä, kuten radionuklidituotantoa koskeva suunnitelma, tulee toimittaa Säteilyturvakeskukselle lausuntoa varten ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitelmassa on esitettävä turvallisuuden arvioimiseksi ympäristön, laboratorion käytön ja rakenteiden sekä turvajärjestelyjen osalta ainakin seuraavat seikat: laitoksen sijainti kyseisellä alueella (aluekartta) laitoksen lähiympäristössä olevat asuin- ja toimitilat henkilömäärineen maaperän ja vesien käyttö laitoksen ympäristössä (viljelysmaat, vedenottamot, kaivot ja vastaavat) kuvaus toiminnasta sekä käytettävistä radionuklideista ja niiden aktiivisuuksista laboratorion huonejärjestelyt (pohjapiirustukset) LVI-järjestelyt (erityisesti poistoilman suodatus) rakennusmateriaalit (rakennustapaselostus) selvitys radioaktiivisten jätteiden käsittelystä ja päästöistä selvitys työntekijöiden ja ympäristön suojaamiseen käytettävistä säteilymittareista ja niiden kalibroinnista kuvaus mahdollisista poikkeavista tapahtumista ja niihin varautumisesta arvio edellä mainituista tapahtumista työntekijöille ja väestölle aiheutuvasta säteilyaltistuksesta. B-tyypin laboratoriolle asetetut vaatimukset koskevat myös A-tyypin laboratoriota. Sen lisäksi Säteilyturvakeskus asettaa A-tyypin laboratoriolle laboratoriokohtaiset säteilyturvallisuusvaatimukset suunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella. Lopullinen hyväksyntä toiminnan aloittamiselle myönnetään turvallisuusluvassa. 4.5 Radioaktiivisten lääkkeiden käsittelytila ja muut isotooppiyksikön tilat Yleistä Yksikköön, jossa käytetään radioaktiivisia aineita avolähteinä isotooppitutkimuksissa ja/tai -hoidoissa, kuuluvat tyypillisesti radioaktiivisten lääkkeiden käsittelytila tila vaatteiden vaihtoa varten (eteinen) tila soluleimausten tekemiseen tila radioaktiivisten lääkkeiden antamiseen potilaille potilaiden odotustila potilaille tila vaatteiden vaihtoa varten ja potilas-wc kuvantamistilat säteilylähdevarasto varasto radioaktiivisille jätteille mahdollisesti tila näytteiden mittausta varten potilashuone isotooppihoitoa saaneille potilaille. Isotooppihoitoa saaneiden potilaiden hoitohuoneen säteilysuojaus voi olla tarpeen muiden potilaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi. Myös kuvantamishuoneen säteilysuojaus voi olla tarpeen, jotta huoneen ulkopuolella olevat säteilylähteet eivät häiritse kuvantamislaitteen toimintaa. Tilojen jakamisessa valvonta- ja tarkkailualueisiin on noudatettava ohjetta ST 1.6. Potilaiden odotustilat ja kuvantamishuoneet voidaan yleensä luokitella tarkkailualueeksi. Isotooppihoitoa saaneiden potilaiden huoneet ovat yleensä valvonta-aluetta Radioaktiivisten lääkkeiden käsittelytilat ja potilastilat Radioaktiivisten lääkkeiden käsittelytilojen ja potilastilojen osalta toiminta on järjestettävä seuraavien vaatimusten mukaiseksi: 6

7 OHJE ST 6.1 / STUK Radioaktiivisten lääkkeiden käsittelytilojen osalta on otettava huomioon, että toimintaa ohjaavat sekä lääkelaki (395/1987) ja sen nojalla annetut säädökset että säteilylaki (592/1991) ja sen nojalla annetut säädökset. Säteilyturvakeskus valvoo säteilylain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Lääkelaitos vastaa radioaktiivisten lääkkeiden sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonnasta ja ohjeistuksesta (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, 1505/1994). Radioaktiivisten lääkkeiden käsittelyyn käytettävän laboratorion on täytettävä B-tyypin laboratoriolle asetetut vaatimukset (ks. tämän ohjeen kohdat 4.2 ja 4.3). Lääkelaitoksen määräyksessä 7/2007 on annettu radioaktiivisten lääkkeiden käsittelyyn käytettäviä tiloja koskevia määräyksiä. Käyttövalmiiden radioaktiivisten lääkkeiden säilytys ja injektointi on sallittu myös muissa tarkoitukseen sopivissa tiloissa. Isotooppihoidon antamista varten on oltava huone, jonka lattiapinnoitteen on täytettävä kohdassa esitetty vaatimus. 131 I-hoitoa saaneille potilaille on oltava erillinen potilashuone, jos potilas jää sairaalaan. Potilashuoneessa on oltava omat peseytymistilat ja WC. Potilashuone on merkittävä säteilyvaaraa osoittavalla merkillä. Radioaktiivisten lääkkeiden antamiseen potilaille tarkoitetussa huoneessa ja kuvantamishuoneessa pintojen tulee olla helposti puhdistettavia, ja huoneiden tulee soveltua avolähteiden käsittelyyn PET-TT ja SPET-TT PET-TT- ja SPET-TT-laitteistoon kuuluvasta TT-laitteesta johtuva suojarakenteiden tarve on sama kuin röntgenlaitteiden ollessa kyseessä. Vaatimukset röntgentoimintaan käytettävien tilojen säteilyturvallisuudesta on annettu ohjeessa ST Radioaktiivisten aineiden varastointi Radioaktiiviset aineet ja jätteet on varastoitava siten, että ne eivät aiheuta säteilyvaaraa ympäristölle eivätkä joudu asiattomien haltuun. Jos radioaktiivisia jätteitä syntyy merkittäviä määriä, on varauduttava siihen, että tarvitaan erillinen radioaktiivisille jätteille tarkoitettu varasto. Radioaktiivisten aineiden ja radioaktiivisten jätteiden varastoa koskevat seuraavat vaatimukset: Radioaktiivisten aineiden varaston paloturvallisuudessa on otettava huomioon kohdassa asetettu vaatimus. Pintamateriaalien ja kalustuksen osalta on otettava huomioon kohdassa esitetyt vaatimukset. Varaston säteilysuojauksen on oltava sellainen, että varastoiduista radioaktiivisista aineista aiheutuva säteilyannos muille kuin säteilytyössä oleville henkilöille on enintään 0,3 msv vuodessa. Tavoitteena on pidettävä, että annosnopeus varaston ulkopuolella on enintään 2,5 μsv/h. Varastoa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Varasto on merkittävä säteilyvaaraa osoittavalla merkillä. Varastotila on järjestettävä siten, että jokainen säteilylähde voidaan vaaratta viedä varastoon ja ottaa sieltä. Liuokset, joissa voi kehittyä ylipainetta, on varastoitava siten, että säteilyvaaraa ei aiheudu säilytysastian tai pakkauksen rikkoontuessakaan. Jos radioaktiivisia aineita voi päästä ilmaan, varastoa on voitava tuulettaa riittävästi. Radioaktiivisten aineiden varaston on oltava lukittava. Radionuklidilaboratoriossa radioaktiiviset aineet on säilytettävä lukitussa kaapissa tai lukitussa jääkaapissa. Maan tasalla olevista ikkunoista ei saa olla esteetöntä pääsyä radioaktiivisten aineiden varastoon. 6 Pintakontaminaatio Hyvät työskentelytavat, säännöllinen puhdistus ja kontaminaatiomittaukset ovat tärkeitä kontaminaatiotason pitämiseksi alhaisena työskentelytiloissa. Tilojen puhdistaminen radioaktiivisista aineista voi olla tarpeen myös esimerkiksi silloin, kun toiminta lopetetaan ja radionuklidi- 7

8 STUK OHJE ST 6.1 / laboratorio otetaan muuhun käyttöön. Toimenpiteisiin kontaminaation poistamiseksi tai eristämiseksi on ryhdyttävä, kun radionuklidilaboratorioissa ja muilla säteilyn käyttöpaikoilla aktiivisuuskate erilaisilla pinnoilla ylittää taulukossa II esitetyt rajat. Jos työpaikkaa, työvälineitä tai vaatteita ei voida puhdistaa riittävästi, on niiden käyttöä rajoitettava ja radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen kehoon ja leviäminen ympäristöön estettävä muilla keinoin. Aktiivisuuskatteelle annetut rajat eivät koske vetokaappien ja muiden vastaavanlaisten käsittelytilojen, esimerkiksi hansikaskaappien, sisäpintoja eivätkä kontaminaatiosuojaimia, joita käytetään tavanomaisten suojavaatteiden lisäksi työskenneltäessä kontaminoituneissa tiloissa. Tällöinkin kontaminaatio on pidettävä niin pienenä, kuin se käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Aktiivisuuskatetta määritettäessä otetaan huomioon sekä irtoavien että kiinnitarttuneiden radioaktiivisten aineiden määrä. Aktiivisuuskate määritetään keskimääräisenä aktiivisuutena enintään 100 cm 2 :n suuruiselta alueelta. Pyyhintämenetelmä on esitetty standardissa SFS Työskentely avolähteillä Avolähteiden käytössä on otettava ulkoisesta säteilystä aiheutuvan altistuksen lisäksi huomioon myös sisäisestä säteilystä aiheutuva altistus, joka voi aiheutua hengitysilman, työskentelytasojen tai muiden pintojen kontaminoitumisesta. Radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen laboratorion ulkopuolelle ja niiden joutuminen asiattomien haltuun tulee estää. Seuraavassa on esitetty yleisiä työskentelyohjeita: Asiaton oleskelu radionuklidilaboratoriossa on kielletty. Radionuklidilaboratorio on pidettävä siistinä. Työvälineet, joita on käytetty radioaktiivisten aineiden käsittelyyn, on puhdistettava käytön jälkeen ja pidettävä erillään muista työvälineistä. Laboratoriossa on oltava toiminnan laatuun nähden riittävä määrä säteilysuojia, henkilökohtaisia säteilysuojaimia ja säteilymittareita. Radioaktiivisia aineita käsiteltäessä on käytettävä riittävää suojavaatetusta. Näitä suojavaatteita ei saa käyttää laboratorion ulkopuolella. Radionuklidilaboratoriossa ei saa syödä, juoda, tupakoida eikä meikata. Pipetointi suun avulla on kielletty. Työ, jossa käsitellään haihtuvia tai pölyäviä radioaktiivisia aineita, on tehtävä vetokaapissa tai alipainelokerossa. Jos työhön liittyy erityinen kontaminoitumisen vaara, yksin työskentelyä radionuklidilaboratoriossa tulisi välttää. Työalustat on suojattava kontaminaation leviämisen estävällä materiaalilla sellaisten työvaiheiden ajaksi, joissa on kontaminaatiovaara. Taulukko II. Rajat aktiivisuuskatteelle. Radioaktiivinen aine Työpaikat ja työvälineet Työntekijät Valvonta-alue *) (Bq/cm 2 ) Tarkkailualue *) ja muu alue (Bq/cm 2 ) Vaatteet (Bq/cm 2 ) Iho (Bq/cm 2 ) Alfasäteilijät 4 0,4 0,4 0,2 Beeta- ja gammasäteilijät *) Valvonta- ja tarkkailualueen määritelmät ja vaatimukset on esitetty ohjeessa ST

9 OHJE ST 6.1 / STUK Säteilylähteitä käsiteltäessä on käytettävä säteilysuojuksia (ruiskunsuoja, lyijylinna tai muu sellainen) aina, kun se on mahdollista. Säteilylähteet on merkittävä siten, että ne voidaan helposti tunnistaa. Merkinnästä on käytävä ilmi ainakin radionuklidi, aktiivisuus ja aktiivisuuden toteamispäivämäärä sekä se, kuka aktiivisuuden on todennut. Avolähteille on ilmoitettava myös kokonaistilavuus tai aktiivisuuspitoisuus (esimerkiksi aktiivisuus tilavuusyksikköä kohti). Radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi ja kontaminaation poistamiseksi on oltava saatavilla tarpeelliset välineet. Ulkoisen säteilyn annosnopeutta ja kontaminaation määrää on tarkkailtava riittävän usein. Kontaminaatiomittaukset on tehtävä työn päätyttyä ja aina silloin, kun epäillään työskentelytasojen tai muiden pintojen, laboratorion ilman, työvaatteiden tai -välineiden merkittävästi kontaminoituneen. Mittaustulokset on dokumentoitava. Saapuneista radioaktiivista ainetta sisältävistä lähetyksistä sekä varastossa olevista radioaktiivisista aineista on pidettävä kirjaa. Radioaktiivisista jätteistä ja päästöistä on pidettävä kirjaa. Edellä esitetyn lisäksi työskentelyssä tulee noudattaa työpaikkakohtaisia erityismääräyksiä ja ohjeita. 8 Laboratorion ulkopuolella tehtävät merkkiainekokeet Radioaktiivisia aineita käytetään avolähteinä merkkiainekokeissa myös laboratorion ulkopuolella. Radioaktiivisten aineiden avulla voidaan selvittää muun muassa teollisuuden prosessien ja jätevesien virtaus- ja viipymäaikoja tai aineiden sekoittumista prosesseissa. Mittauksissa käytettävät radionuklidit ovat yleensä lyhytikäisiä gammasäteilijöitä, joiden kulkua voidaan seurata putkistojen ulkopuolelta tai näytteitä ottamalla. Radioaktiivisilla aineilla tehtävät merkkiainekokeet on kielletty niissä vesijohtoverkoissa, joiden vettä käytetään juomavetenä. 8.1 Säteilyturvallisuusvaatimukset Merkkiainekokeita koskevat seuraavat säteilyturvallisuusvaatimukset: Ohjeessa ST 6.2 esitetyt vaatimukset radioaktiivisten aineiden päästöille ympäristöön koskevat myös laboratorion ulkopuolella tehtäviä merkkiainekokeita. Tarvittaessa vaatimusten toteutuminen on osoitettava laskennallisin keinoin (arvioitava merkkiainekokeista kriittisen ryhmän yksilölle aiheutuva säteilyaltistus) tai päästöjä valvomalla. Henkilöllä, joka tekee itsenäisesti merkkiainekokeita laboratorion ulkopuolella, on oltava vastaavan johtajan pätevyys avolähteiden käyttöön teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa (ks. ohje ST 1.8). Radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa on noudatettava radioaktiivisten aineiden kuljetusmääräyksiä. Tehtäessä merkkiainekokeita laboratorion ulkopuolella valvonta-alue on erotettava esimerkiksi sulkunauhalla tai lippusiimalla ja merkittävä säteilyvaaraa osoittavalla merkillä. Asiattomien pääsy valvonta-alueelle on estettävä. Merkkiainekokeista on oltava kirjalliset ohjeet, joihin sisältyvät säteilysuojeluohjeet ja ohjeet poikkeavien tapahtumien varalle. Merkkiainekokeen päätyttyä on mittauksin varmistettava, että alueella ei ole kontaminaatiota. Edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi Säteilyturvakeskus voi asettaa yksittäiselle merkkiainekokeelle myös muita vaatimuksia. Muut vaatimukset arvioidaan tapauskohtaisesti. 8.2 Ilmoitukset Säteilyturvakeskukselle Merkkiainekokeista on tehtävä ennakkoilmoitus Säteilyturvakeskukselle vähintään kaksi viikkoa ennen merkkiainekokeen tekemistä. Ennakkoilmoitus on tehtävä kirjallisena, ja siinä on oltava ainakin seuraavat tiedot: turvallisuusluvan haltija, turvallisuusluvan numero ja säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja merkkiainekokeen suorituspaikka ja -aika 9

10 STUK OHJE ST 6.1 / merkkiainekokeen tarkoitus käytettävä radionuklidi ja sen kemiallinen ja fysikaalinen muoto merkkiainekokeessa käytettävä kokonaisaktiivisuus, tehtävien mittausten lukumäärä, yhdessä mittauksessa käytettävä aktiivisuus ja merkkiainekokeen arvioitu ajankohta riskien arviointi (selvitys ympäristöön päästettävien radioaktiivisten aineiden määristä ja arvio kriittisen ryhmän yksilölle aiheutuvasta säteilyaltistuksesta). 9 Poikkeavat tapahtumat 9.1 Poikkeaviin tapahtumiin varautuminen Toiminnan harjoittajan on tunnistettava ennakkoon säteilylaitteiden käyttöön liittyvät mahdolliset vaaraa aiheuttavat poikkeavat tapahtumat. Toiminnan harjoittajan on suunniteltava ja toteutettava toiminta siten, että poikkeavan ta pahtuman todennäköisyys pysyy mahdollisimman pienenä. Mahdollisiin poikkeaviin tapahtumiin on kuitenkin varauduttava muun muassa siten, että säteilylähteiden kanssa tekemisissä oleville työntekijöille annetaan kirjalliset toimintaohjeet poikkeavien tapahtumien varalta. Toimintaa poikkeavissa tapahtumissa ja poikkeavista tapahtumista tehtävää ilmoitusta Säteilyturvakeskukselle on käsitelty tarkemmin ohjeessa ST Poikkeavan tapahtuman käsittely Poikkeavan tapahtuman sattuessa on tehtävä mahdolliset toimenpiteet säteilyaltistuksen pienentämiseksi ja kontaminaation leviämisen estämiseksi. Syyt poikkeavaan tapahtumaan on selvitettävä ja toimittava vastaavien tapahtumien estämiseksi. 9.3 Poikkeavasta tapahtumasta ilmoittaminen Säteilyasetuksen 17 :n mukaan säteilyn käyttöön liittyvästä poikkeavasta tapahtumasta on ilmoitettava viipymättä Säteilyturvakeskukselle. Ensi-ilmoituksessa (yleensä puhelimitse) on todettava seuraavat asiat: toiminnanharjoittaja (turvallisuusluvan haltija) ja vastaava johtaja ilmoituksen antajan nimi ja yhteystiedot tapahtuma-aika ja -paikka lyhyt kuvaus tapahtumasta tiedot vaaratilanteeseen joutuneista henkilöistä ja heille mahdollisesti aiheutuneesta säteilyaltistuksesta välittömät toimenpiteet tapahtuman vuoksi. Lisäksi Säteilyturvakeskukselle on toimitettava kirjallinen raportti poikkeavasta tapahtumasta. Kirjallisessa raportissa on edellä esitettyjen tietojen lisäksi selvitettävä poikkeavan tapahtuman syyt ja seuraukset (erityisesti mahdolliset säteilyaltistukset) sekä toimenpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa on säädetty vaaratilanteiden ilmoittamisesta Lääkelaitokselle. Kirjallisuutta 1 International Atomic Energy Agency. Safe Handling of Radionuclides. IAEA Safety Series No. 1. Vienna: IAEA; International Atomic Energy Agency. Applying Radiation Safety Standards in Nuclear Medicine. IAEA Safety Reports Series No. 40. Vienna: IAEA; International Atomic Energy Agency. Nuclear Medicine Resources Manual. Vienna: IAEA; EU Commission Recommendation 1999/829/ Euratom of 6 December 1999 on the application of the Article 37 of the Euratom Treaty. Official Journal L 324, , p International Commission on Radiological Protection recommendations of the International Commission on radiological Protection. ICRP Publication 60. Oxford: Pergamon Press; International Commission on Radiological Protection. Protection of the Patient in Nuclear Medicine. ICRP Publication 52. Oxford: Pergamon Press; International Commission on Radiological Protection. Radiological Protection of the Worker in Medicine and Dentistry. ICRP Publication 57. Oxford: Pergamon Press;

11 OHJE ST 6.1 / STUK 8 Medical and Dental Guidance Notes, A good practice guide on all aspects of ionising radiation protection in the clinical environment; Prepared by the Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM) with the support of NRPB, HSE, Health Departments, Environment Agencies. York: IPEM; DIN Radionuklidlaboratorien Teil 1: Regeln für die Auslegung. Berlin: Deutsches Institut für Normung. 10 DIN Radionuklidlaboratorien Teil 2: Betriebliche Strahlenschutzanweisungen. Berlin: Deutsches Institut für Normung. 11 Madsen MT et al. AAPM Task Group 108: PET and PET/CT Shielding Requirements. Med. Phys. 2006; 33 (1): Suomen rakentamismääräyskokoelma, E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto Suomen rakentamismääräyskokoelma, E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, erityiskohteiden paloturvallisuus. Ympäristöministeriö, Asuntoja rakennusosasto SFS Radioaktiivisen pintakontaminaation mittaus. Pyyhintämenetelmä. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. 15 ISO :1988, Evaluation of surface contamination Part 1. Beta- emitters (maximum beta energy greater than 0.15 MeV) and alpha-emitters. Geneva: International Organization for Stardization. 16 ISO :1988, Evaluation of surface contamination Part 2 : tritium surface contamination. Geneva: International Organization for Stardization. 17 Lääkelaitoksen määräys 7/2007 Sairaala-apteekin ja lääkekeskusten toiminta ( ). 11

12 STUK OHJE ST 6.1 / ST-OHJEET ( ) Yleiset ohjeet ST 1.1 Säteilytoiminnan turvallisuusperusteet, ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkinnät, ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio, ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta, ST 1.6 Säteilysuojelutoimet työpaikalla, ST 1.7 Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa, ST 1.8 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja pätevyyden edellyttämä säteilysuojelukoulutus, ST 1.9 Säteilytoiminta ja säteilymittaukset, Sädehoito ST 2.1 Sädehoidon laadunvarmistus, ST 2.2 Sädehoitolaitteiden ja -tilojen säteilyturvallisuus, Lääketieteellinen röntgentutkimus ST 3.1 Hammasröntgenlaitteiden käyttö ja valvonta, ST 3.2 Mammografialaitteet ja niiden käyttö, ST 3.3 Röntgentutkimukset terveydenhuollossa, ST 3.6 Röntgentilojen säteilyturvallisuus, ST 3.7 Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta, Teollisuus, tutkimus, opetus ja kaupallinen toiminta ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus, ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa, ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa, ST 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa, ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyö, Avolähteet ja radioaktiiviset jätteet ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä, ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt, ST 6.3 Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä, Säteilyannokset ja terveystarkkailu ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta, ST 7.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen soveltaminen ja säteilyannoksen laskemisperusteet, ST 7.3 Sisäisestä säteilystä aiheutuvan annoksen laskeminen, ST 7.4 Säteilyannosten rekisteröinti ST 7.5 Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu, Ionisoimaton säteily ST 9.1 Solariumlaitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset ja valvonta, ST 9.2 Pulssitutkien säteilyturvallisuus, ST 9.3 ULA- ja TV-asemien mastotöiden säteilyturvallisuus, ST 9.4 Yleisöesityksissä käytettävien suuritehoisten laserlaitteistojen säteilyturvallisuus, Luonnonsäteily ST 12.1 Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa, ST 12.2 Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus, ST 12.3 Talousveden radioaktiivisuus, ST 12.4 Säteilyturvallisuus lentotoiminnassa,

SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ 1 Yleistä 3 2 Riskien arviointi on suunnittelun perusta 3 3 Radionuklidilaboratorioiden luokittelu 3 4 Radionuklidilaboratorioiden rakenteita ja varustusta koskevat

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos.0 /00/ 0.. 0 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Poistettu turvajärjestelyvaatimuksia,

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT 1 YLEISTÄ 3 2 MERKINTÖJEN PERIAATTEET 3 3 IONISOIVA SÄTEILY 3 3.1 Säteilylähteet ja niiden käyttötilat 3 3.2 Kuljetukset 4 4 IONISOIMATON SÄTEILY 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ OHJE ST 6.1 / 2.3.2016 SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ 1 Yleistä 3 2 Riskien arviointi suunnittelun perustana 3 3 Radionuklidilaboratorioiden luokittelu 3 4 Radionuklidilaboratorioiden rakenteita

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvajärjestelyistä 3 3 Käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot luokitellaan 3 4 Käytännön turvajärjestelyt 4 4.1 Turvajärjestelyjen

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 4.5.2007 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 TERVEYSTARKKAILUN TARKOITUS 3 4 TOIMINNAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET 3 4.1 Työntekijän suojeleminen

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA

SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA OHJE ST 5.4 / 19.12.2008 SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Kaupan yleiset ehdot 3 4 Myyjän ja luovuttajan velvollisuudet 4 4.1 Selonottovelvollisuus 4 4.2 Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot päästöille 3 3.1

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 9.1.2017 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT OHJE ST 1.3 / 9.12.2013 SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT 1 Yleistä 3 2 Säteilylähteet on merkittävä 3 3 Ionisoivan säteilyn varoitusmerkit 3 4 Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkit 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3 Annosrekisteriin ilmoitettavat tiedot 3 4 Suureet, yksiköt ja kirjauskynnykset 4 5 Tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja on vastuussa annostarkkailutietojen oikeellisuudesta 3 3 Annosrekisteriin on ilmoitettava tietoja työntekijästä, työnantajasta

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittajan on varmistuttava henkilöstönsä pätevyydestä ja säteilysuojelukoulutuksesta 3

Lisätiedot

Kontaminaation mittaus säteilyn käytössä

Kontaminaation mittaus säteilyn käytössä Kontaminaation mittaus säteilyn käytössä Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät 5.-7.4.2017 Hanna Tuovinen STUK Sisältö Miksi kontaminaatiomittauksia tarvitaan? Avolähteen määritelmä

Lisätiedot

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Opintojaksosta 761116P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina kuuluneet ihmisen elinympäristöön. Säteilyn haittavaikutuksista

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ OHJE ST 6.3 / 14.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Säteilyn käyttö ja turvallisuuslupa 3 3.1 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 3.2 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA OHJE ST 1.6 / 10.12.2009 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 2.1 Toiminta on suunniteltava ja riskit tunnistettava ennakkoon 3 2.2 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä #1727521 1 (6) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK S/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT OHJE ST 1.11 / 21.3.2017 SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvajärjestelyistä 3 3 Käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot luokitellaan 3 4 Käytännön turvajärjestelyt

Lisätiedot

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Sisältö Mitä ionisoiva säteily on Säteilyn käytön valvonta Työturvallisuus säteilytyössä

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 1.7 / 10.12.2012 SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA 1 Yleistä 3 2 Säteilysuojelukoulutusta annetaan perus- ja jatkokoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksena 3 2.1 Säteilysuojelu perus- ja

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

4 Käytännön turvajärjestelyt

4 Käytännön turvajärjestelyt S T U K OHJE ST 1.11 / 9.12.2013 Turvajärjestelyjen taso C umpilähde, jonka aktiivisuus ylittää ohjeessa ST 1.5 esitetyn vapaarajan liikuteltava röntgenlaite avolähteet C-tyypin radionuklidilaboratoriossa.

Lisätiedot

Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa

Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10.-11.12.2015, Säätytalo Ritva Bly 1 Säteilyturvallisuus ja turvajärjestelyt Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimenpiteet

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

ULA- JA TV-ASEMIEN MASTOTÖIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS

ULA- JA TV-ASEMIEN MASTOTÖIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS OHJE ST 9.3 / 2.9.2003 ULA- JA TV-ASEMIEN MASTOTÖIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 OHJEEN SISÄLTÖ JA SOVELTAMINEN 3 2 YLEISTÄ MASTOTYÖN TURVALLISUUDESTA 3 3 ALTISTUMISEN RAJOITTAMISEN PERUSTEET 3 3.1 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 23.9.2007 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 EFEKTIIVISEN ANNOKSEN KERTYMÄN LASKEMINEN 3 3 ANNOSMUUNTOKERTOIMET 3 4 JALOKAASUJEN AIHEUTTAMA ALTISTUS 5 4.1

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS OHJE ST 1.1 / 23.5.2013 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset periaatteet 3 2.1 Oikeutus 3 2.2 Optimointi 4 2.3 Yksilönsuoja 4 2.4 Säteilyn käyttöä koskevia kieltoja 4 3 Säädökset ohjaavat

Lisätiedot

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3 OHJE 24.9.2001 ST 3.6 Röntgentilojen säteilyturvallisuus 1 Yleistä 3 2 Suojarakenteet 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Suojarakenteiden määrittäminen 3 2.3 Lääketieteelliseen toimintaan käytettävät röntgenhuoneet

Lisätiedot

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS OHJE ST 5.1 / 7.11.2007 UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Yleiset vaatimukset 3 3.1 Turvallisuuslupa 3 3.2 Turvallisuusluvan

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Perustelumuistio [Nro] 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (xx/2018) 49 :n 3 momentin ja 85 :n 2 momentin sekä ydinenergialain

Lisätiedot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot OHJE ST 5.7 / xx.x.2011 radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot 1 Yl e i s t ä 3 2 Laki asettaa kieltoja ja rajoituksia siirroille 3 3 Kaikkiin rajat ylittäviin siirtoihin tarvitaan

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET OHJE ST 1.1 / 23.5.2005 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 2.1 Säteilytoiminnan hyväksyttävyys 3 2.2 Radioaktiivisten aineiden käyttörajoitukset

Lisätiedot

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteily ja terveys 2016 8.12.-9.12.2016 Säädöksiä: materiaali päivitetään myöhemmin säädösten muututtua Lakiesitys: HE 172/2016 https://www.eduskunta.fi/fi/vaski/kasittelytiedotvaltiopaivaasia/sivut/h

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 1799-9472 ISBN 978-952-309-323-2

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 OHJE 1.7.1999 ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 3 Jätteiden käsittelysuunnitelmasta vapauttaminen 4 3.1 Tavanomainen

Lisätiedot

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 JOHDANTO 3 2 RÖNTGENTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Tutkimuksen oikeutus ja optimointi 3 2.3 Henkilökunnan säteilyturvallisuus 3 2.4 Potilaan

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU OHJE YVL 7.9 / 21.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYSUOJELUORGANISAATIO 4 3.1 Vastuullinen johtaja 4 3.2 Säteilysuojeluhenkilöstö 4 4 SÄTEILYTYÖNTEKIJÖIDEN

Lisätiedot

SOLARIUMLAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUSVAATIMUKSET JA VALVONTA

SOLARIUMLAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUSVAATIMUKSET JA VALVONTA SOLARIUMLAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUSVAATIMUKSET JA VALVONTA 1 JOHDANTO 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3 LAITETURVALLISUUS 3 4 ALTISTUMISEN RAJOITTAMINEN 4 5 KÄYTTÖTURVALLISUUS 4 5.1 Toiminnan harjoittajan yleiset

Lisätiedot

Tässä kurssissa perehdytään säteilyturvallisuuden perusteisiin tutustumalla ST-ohjeisiin:

Tässä kurssissa perehdytään säteilyturvallisuuden perusteisiin tutustumalla ST-ohjeisiin: Opintojaksosta 761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Seppo Alanko Oulun yliopisto Fysiikan laitos Kevät 2013 Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina

Lisätiedot

Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 4/0020/2013 29.9.2015

Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 4/0020/2013 29.9.2015 Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos /000/0..0 0 Tärkeimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen verrattuna ovat: Edellytyksiä säteilylähteen uudelleen luovuttamiselle toiselle käyttäjälle/valmistajalle

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 ANNOSRAJAT 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Annosrajat työntekijöille, opiskelijoille ja väestölle 3 2.3 Muut enimmäisarvot

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

3.1 Vuotosäteily 4 3.2 Suodatus 4 3.3 Suljin ja rajoittimet 4 3.4 Kaapeli ja ohjausyksikkö 4 3.5 Putkiyksikön merkinnät 4

3.1 Vuotosäteily 4 3.2 Suodatus 4 3.3 Suljin ja rajoittimet 4 3.4 Kaapeli ja ohjausyksikkö 4 3.5 Putkiyksikön merkinnät 4 OHJE ST 5.6 / 9.3.2012 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Yleiset vaatimukset 3 2.1 Turvallisuuslupa ja käyttöorganisaatio 3 2.2 Laitteiden käytöstä vastaavat henkilöt 3 2.3

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1/0008/2017 1 (14) Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (xx/2018) 67

Lisätiedot

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Professori, Lääketieteellinen fysiikka, TY Kiitokset materiaalista Ritva Bly, STUK VSKK: Alueellinen koulutus 16.11.2017 1 1 3

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus Säteilylainsäädännön uudistus 5.4.2017, Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Keskeisiä käsitteitä ja säteilysuojelujärjestelmä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016 Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos /000/0..0 Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon tuleminen luvanvaraisiksi on huomioitu.

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Luku 16 Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet, 96 Varautuminen Turvallisuusluvanhaltijan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

Säteilylain muutokset 2018

Säteilylain muutokset 2018 Säteilylain muutokset 2018 Kauppiastapaaminen STUK 9.11.2016 Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus 1 Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uudistus koskee: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetukset ST-ohjeet

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset periaatteet 3 2.1 Oikeutus 3 2.2 Optimointi 4 2.3 Yksilönsuoja 4 2.4 Säteilyn käyttöä koskevia kieltoja 4 3 Säädökset ohjaavat säteilytoiminnan turvallisuutta

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET 5 SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Säteilysuojauslainsäädäntö... 298 5.2 ST-ohjeet... 299 5.3 Valvontaviranomaiset... 299 5.4 Kansainväliset säteilysuojaussuositukset... 300

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Sosiaali- ja terveysministeriö Korpinen Helena PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 56 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiksi

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Petra Tenkanen-Rautakoski Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (EU-BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014

Lisätiedot

Tarkastushavaintoja vuosilta

Tarkastushavaintoja vuosilta Tarkastushavaintoja vuosilta 2016 2017 Teollisuuden ja tutkimuksen 12. Säteilyturvallisuuspäivät Viking M/S Mariella Siiri Maria Aallos Ståhl STUK Yleistä STUK teki 1.1.2016 28.2.2017 yhteensä 213 säteilyn

Lisätiedot

Säteilytoiminta ja turvallisuus

Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilyn käytön turvallisuus -osasto valvoo säteilyn käyttöä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Ydinvoiman

Lisätiedot

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

Säädösuudistus 2013/59/Euratom Säädösuudistus 2013/59/Euratom Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 5.-6.6.2014, Billnäs Ritva Bly 1 Uusi BSS yhdistää aiempia direktiivejä Directive 96/29/Euratom (BSS) Council Directive (MED) Council

Lisätiedot

Säteilyn käyttö teollisuudessa

Säteilyn käyttö teollisuudessa Säteilyn käyttö teollisuudessa Siiri Maria Aallos Ståhl Radioaktiivista ainetta sisältävät säteilylähteet Umpilähde Säteilylähde, jossa radioaktiivinen aine on pysyvästi suljettuna kapseliin tai kiinteässä

Lisätiedot

6.1 Mammografialaitteiden yleiset vaatimukset 6 6.2 Mammografialaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset 7

6.1 Mammografialaitteiden yleiset vaatimukset 6 6.2 Mammografialaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset 7 OHJE ST 3.8 / 25.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS MAMMOGRAFIATUTKIMUKSISSA 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Mammografiatoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 4 Seulonnan järjestäjän on laadittava rintasyövän seulontaohjelma

Lisätiedot