4 Käytännön turvajärjestelyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Käytännön turvajärjestelyt"

Transkriptio

1 S T U K OHJE ST 1.11 / Turvajärjestelyjen taso C umpilähde, jonka aktiivisuus ylittää ohjeessa ST 1.5 esitetyn vapaarajan liikuteltava röntgenlaite avolähteet C-tyypin radionuklidilaboratoriossa. Turvajärjestelyjen taso B umpilähde, jonka aktiivisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin liitteen B taulukon sarakkeessa Turvajärjestelyjen taso B esitetty arvo muut umpilähteet, joiden kokonaisaktiivisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin liitteen B taulukon sarakkeessa Turvajärjestelyjen taso B esitetty arvo (jos on useita eri radionuk lideja, turvajärjestelyjen taso määräytyy liitteessä B esitetyn laskentakaavan perusteella) teollisuuskuvaustoimintaan tarkoitettu liikuteltava sähköisesti säteilyä tuottava laite avolähteet B-tyypin radionuklidilaboratoriossa valvonta-alueeksi luokitetulla alueella. Turvajärjestelyjen taso A umpilähde, jonka aktiivisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin liitteen B taulukon sarakkeessa Turvajärjestelyjen taso A esitetty arvo muut umpilähteet, joiden kokonaisaktiivisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin liitteen B taulukon sarakkeessa Turvajärjestelyjen taso A esitetty arvo (jos on useita eri radionuklideja, turvajärjestelyjen taso määräytyy liitteessä B esitetyn laskentakaavan perustella) avolähteet A-tyypin radionuklidilaboratoriossa valvonta-alueeksi luokitellulla alueella. Säteilylähteiden vapaarajat on esitetty ohjeessa ST 1.5. Radionuklidilaboratorioiden luokitus on esitetty ohjeessa ST 6.1. Työpaikan alueiden luokitus (valvonta- ja tarkkailualueet) on esitetty ohjeessa ST 1.6. Erityyppisiä liikuteltavia röntgenlaitteita koskevat ohjeet ST 3.1, 3.2, 3.3, 5.2 ja 5.6. Teollisuusradiografiatoimintaa koskee ohje ST Käytännön turvajärjestelyt 4.1 Turvajärjestelyjen taso C Erityiset turvajärjestelyt eivät yleensä ole tarpeen, kun säteilyn käyttöä koskevat normaalit säteilyturvallisuustoimenpiteet on muutoin asian mukaisesti toteutettu. Toiminnan harjoittajan on huolehdittava, että vähintään seuraavat, säteilyn käytön turvallisuuden jo muutoinkin edellyttämät järjestelyt toteutetaan. Säteilylähteiden ja -laitteiden tarkistukset, vastaanotot, luovutukset ja kirjanpito Säteilylähteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Säteilylähteiden tilaamista, vastaanottamista, luovuttamista ja siirtämistä varten on oltava määritellyt menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki nämä toimet tehdään säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan valvonnan alaisuudessa. Käyttöpaikalla ei saa tarpeettomasti säilyttää säteilylähteitä, joita ei enää käytetä. Säteilylähde, joka otetaan pois käytöstä, on siirrettävä säteilylähdevarastoon. Radioaktiivista ainetta tai radioaktiivista ainetta sisältävää laitetta, jolle ei ole tiedossa käyttöä, ei saa varastoida tarpeettomasti. *) Käytöstä poistetut umpilähteet voidaan palauttaa takaisin säteilylähteen toimittajalle tai tunnustettuun laitokseen, joka huolehtii radioaktiivisista jätteistä. Toiminnan harjoittajan on tarkistettava vähintään kerran vuodessa, että sen vastuulla olevat säteilylähteet ovat asianmukaisesti tallessa ja turvallisessa kunnossa. Tarkistusten toteutus on dokumentoitava. Säteilylähteitä koskevasta kirjanpitovelvollisuudesta on säädetty säteilylain 14 b :ssä. *) Varastointi voi joissakin tapauksissa olla tarpeellista. Erityisesti lyhytikäisten avolähteiden aktiivisuuden pienentäminen varastoinnilla voi olla osa suunnitelmallista jätteen käsittelyä. 4

2 OHJE ST 1.11 / STUK Rakenteelliset esteet Säteilylähteet on suojattava vähintään yhdellä käyttöpaikan tai varaston rakenteellisella esteellä säteilylaitteessa itsessään olevalla rakenteellisella esteellä ja käyttöpaikan ulkopuolella olevalla rakenteellisella esteellä. Rakenteellisia esteitä on kuvattu tarkemmin liitteessä C. Käyttötilanteessa rakenteellinen este voidaan korvata käyttöhenkilöstön läsnäololla. Varastoinnin aikana liikuteltava säteilyä sähköisesti tuottava laite on oltava sellaisessa valmiustilassa, että sen käyttöön ottaminen ei onnistu helposti ilman erityisosaamista. Varastoinnin aikana se ei saa olla kytkettynä sähköverkkoon, paitsi jos kyseessä on akulla toimiva laite, jota pitää varastoinnin aikana ladata. Kulunvalvonta Pääsy säteilylähdevarastoon on rajoitettava niihin henkilöihin, joiden tehtäviin säteilylähdevarastosta huolehtiminen kuuluu. Yleensä tämä on säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja tai nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtäväksi varastosta huolehtiminen on organisaatioselvityksessä määritelty. Kulunvalvonnan järjestämistä on kuvattu tarkemmin liitteessä C. Muuta Säteilyn käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot on varustettava asianmukaisin säteilyvaaraa osoittavin merkein. Merkkien sijoittamisessa on pyrittävä silloin kun se on säteilyturvallisuutta heikentämättä mahdollista valitsemaan sellainen vaihtoehto, että merkinnät eivät turhaan herätä satunnaisten ohikulkijoiden tai muiden ulkopuolisten huomiota. Säteilylähteiden varoitusmerkintöjä koskee ohje ST Turvajärjestelyjen taso B Toiminnan harjoittajan on huolehdittava, että kohdassa 4.1 (turvajärjestelyjen taso C) esitetyt järjestelyt toteutetaan ja niitä täydennetään seuraavasti: Turvajärjestelysuunnitelma Toiminnan harjoittajan on laadittava turvajärjestelysuunnitelma, jossa kuvataan turvajärjestelyiden menettelyt, vastuujaot ja tehtävät. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Turvajärjestelysuunnitelman ohjeellinen sisältö on esitetty liitteessä C. Tietoturvallisuus Säteilylähteitä ja niiden turvajärjestelyjä koskevien tietojen tietoturvallisuudesta on huolehdittava. Turvajärjestelyitä koskevia suunnitelmia, menettelytapaohjeita ja muita vastaavia tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä siten, että ne eivät päädy muiden henkilöiden haltuun kuin niiden, jotka tehtäviensä puolesta kyseisiä asiakirjoja tarvitsevat. Säteilylähteiden ja laitteiden tarkistukset ja kirjanpito Toiminnan harjoittajan on tarkistettava vähintään kerran kuukaudessa, että sen vastuulla olevat umpilähteet, joiden aktiivisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin liitteen B taulukon sarakkeessa Turvajärjestelyjen taso B esitetty arvo, ovat asianmukaisesti tallessa. Tarkistusten toteutus on dokumentoitava. Rakenteelliset esteet Säteilylähteet on suojattava vähintään kahdella rakenteellisella esteellä. Vähintään toisen rakenteellisista esteistä on oltava joko säteilylaitteessa itsessään tai laitteen välittömässä läheisyydessä. Käyttötilanteessa rakenteelliset esteet voidaan korvata käyttöhenkilöstön läsnäololla. Säteilylähdevarastossa ei saa olla niin suurta ikkunaa, että sen kautta voitaisiin tunkeutua varastoon, tai ikkuna on varustettava murronkestäväksi (kalterit, panssarilasi tai vastaava). Säteilylähdevarastossa ei saa varastoida muuta kuin säteilylähteisiin liittyvää tavaraa, eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Rakenteellisia esteitä on kuvattu tarkemmin liitteessä C. 5

3 S T U K OHJE ST 1.11 / Kulunvalvonta Pääsy käyttöpaikkaan tai säteilylähdevarastoon on rajoitettava henkilöihin, joille on annettu työn laatu ja luonne huomioiden riittävät ohjeet ja opastus siitä kuinka heidän tulee huomioida olemassa olevat turvajärjestelyt. Käyttöpaikkaan tai säteilylähdevarastoon on oltava kulunvalvonta. Sen käytännön toteutusta on kuvattu liitteessä C. Hälytysjärjestelmät Käyttöpaikka tai säteilylähdevarasto, jossa säteilylähde voi olla valvomattomana kun sitä ei käytetä (esimerkiksi öisin), on oltava etävalvotun hälytysjärjestelmän piirissä. Hälytyksen on ohjauduttava automaattisesti paikkaan, josta havainnon varmistaminen voidaan aloittaa välittömästi, esimerkiksi vartiointiliikkeeseen tai jatkuvasti miehitettynä olevaan valvontakeskukseen. 4.3 Turvajärjestelyjen taso A Toiminnan harjoittajan on huolehdittava, että kohdassa 4.2 (turvajärjestelyjen taso B) esitetyt järjestelyt toteutetaan ja niitä täydennetään seuraavasti: Turvajärjestelysuunnitelma Turvajärjestelysuunnitelmaa laadittaessa on keskusteltava paikallisen poliisin kanssa ja sovittava menettelyistä erityyppisissä tilanteissa. Sovitut menettelyt on kuvattava turvajärjestelysuunnitelmassa. Sen ajantasaisuus on tarkistettava säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa. Hälytyksen varmentaminen Käyttöpaikka tai säteilylähdevarasto on varustettava etävalvontakameralla tai vastaavalla menettelyllä, jolla hälytyksen syy voidaan varmentaa viivytyksettä esimerkiksi vartiointiliikkeestä tai jatkuvasti miehitettynä olevasta valvontakeskuksesta. Paikallisen poliisin kanssa on sovittava menettelyt, joilla varmistetaan viivytyksetön ilmoitus havainnosta poliisille. 5 Poikkeavista tapahtumista on ilmoitettava Poliisille on välittömästi ilmoitettava, jos säteilylähde anastetaan umpilähteeseen tai radioaktiiviseen aineeseen kohdistuu tahallinen vahingonteko umpilähteen, jonka aktiivisuus on sama tai suurempi kuin liitteen B taulukon sarakkeen Turvajärjestelyjen taso B arvo, epäillään kadonneen. Edellä mainitut tapahtumat on ilmoitettava viivytyksettä myös Säteilyturvakeskukselle. Näiden lisäksi Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettava viivytyksettä jos minkä tahansa muun säteilylähteen epäillään kadonneen. Poikkeavista tapahtumista ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle on säädetty säteilyasetuksen 13 a ja 17 :ssä. Säteilyturvallisuuteen liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja niistä ilmoittamisesta on lisäohjeita ohjeessa ST 1.6. Kirjallisuutta 1. International Atomic Energy Agency. Nuclear security recommendations on radioactive material and associated facilities. Recommendations. IAEA Nuclear Security Series No 14, Vienna: IAEA, International Atomic Energy Agency. Security of radioactive sources. Implementing Guide. IAEA Nuclear Security Series No 11, Vienna: IAEA, International Atomic Energy Agency. Categorization of radioactive sources. Safety Guide RS-G-1.9. IAEA Safety Standards Series. Vienna: IAEA,

4 OHJE ST 1.11 / STUK Liite A Määritelmät Säteilyturvallisuustoimenpiteet (Radiation safety measures) Toimenpiteet, jolla ihmisille aiheutuvia säteilyannoksia ja säteilyhaittoja pyritään estämään tai vähentämään ja joilla varmistetaan toiminnan harjoittajan omien työntekijöiden, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden sekä toiminnan harjoittajan töitä tekevien ulkopuolisten työntekijöiden ja väestöön kuuluvien henkilöiden turvallisuus. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat myös menettelyt, joilla pyritään estämään onnettomuuksia ja lievennetään niiden seurauksia. Turvajärjestelyt (Security measures) Toimenpiteet, joilla pyritään havaitsemaan ja ehkäisemään säteilylähteeseen kohdistuva lainvastainen toiminta (esimerkiksi varkaus, sabotointi tai laiton siirtäminen, luvaton sisään tunkeutuminen näitä lähteitä sisältäviin laitoksiin tai tiloihin). Näihin toimenpiteisiin kuuluvat myös vastatoimenpiteet lainvastaisen teon tapahduttua. Lisätietoja: Turvajärjestelyihin kuuluvat hallinnolliset järjestelyt (organisaatio, johtamisjärjestelmä, turvallisuuskulttuuri), tekniset järjestelyt (rakenteelliset esteet, turvavalvonta- ja hälytysjärjestelmät, muut välineet), toiminnalliset järjestelyt (turvaorganisaation suorittama valvonta, vaste uhkatilanteessa, toiminnanharjoittajan järjestelyt viranomaisvasteen varmistamiseksi) ja tietoturvallisuus. Turvaamisen osa-alueet ovat lainvastaisen toiminnan ennaltaehkäisy (deterrence), havaitseminen (detection), viivyttäminen (delay) ja vaste (response). Vasteeseen kuuluvat lainvastaisen toiminnan pysäyttäminen, tilanteen hallintaan saattaminen sekä seurausten estäminen ja rajoittaminen. Turvajärjestelyt suojaavat myös huolimattoman tai ajattelemattoman toiminnan seurauksilta (esimerkiksi lähteen katoaminen tai vahingoittuminen). Lainvastainen toiminta Tahallinen toiminta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on säteilyn käytön turvallisuuden tai säteilylähteen koskemattomuuden vaarantaminen tai muun välittömän tai välillisen uhan aiheuttaminen säteilyturvallisuudelle taikka säteilylähteeseen kohdistuvan tuottamuksellisen vahingon aiheuttaminen. Säteilylähde Säteilylaite tai radioaktiivinen aine. Säteilylaite Laite, joka sähköisesti tuottaa säteilyä tai joka sisältää radioaktiivista ainetta. Liikuteltava säteilylaite Säteilylaite, joka on tarkoitettu tarvittaessa siirrettäväksi käyttöpaikasta toiseen joko kantamalla tai muutoin helposti esimerkiksi erillisellä kärryllä tai laitteessa itsessään olevien pyörien avulla. Umpilähde Lähde, jonka rakenne estää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa radioaktiivisten aineiden leviämisen ympäristöön. Avolähde Radioaktiivinen aine, joka ei ole umpilähde. 7

5 S T U K OHJE ST 1.11 / Liite B Turvajärjestelyjen tason määräytyminen umpilähteen aktiivisuuden mukaan Niille radionuklideille, joita ei mainita alla olevassa taulukossa, saadaan aktiivisuudet IAEA:n julkaisusta RS-G-1.9 Categorisation of Radioactive Sources. (Turvajärjestelyjen taso A: Category 1 mukainen aktiivisuus, ja turvajärjestelyjen taso B: Category 3 mukainen aktiivisuus). Turvajärjestelyjen tason määräytyminen jos on useita eri radionuklideja Turvajärjestelyjen taso on A, jos seuraava yhtälö toteutuu: missä n i D A i, n n 1 A i,n D n on radionuklidia n olevan yksittäisen lähteen i aktiivisuus on radionuklidin n alla olevassa taulukossa sarakkeessa Turvajärjestelyjen taso A esitetty aktiivisuus. Turvajärjestelyjen taso on B, jos edellä oleva yhtälö toteutuu, kun D n on radionuklidin n alla olevassa taulukossa sarakkeessa Turvajärjestelyjen taso B esitetty aktiivisuus. Taso on C jos edellä oleva yhtälö ei toteudu Turvajärjestelyjen tason A tai B vastaavilla arvoilla. Radionuklidi Turvajärjestelyjen taso A Aktiivisuus (GBq) Turvajärjestelyjen taso B Aktiivisuus (GBq) Fe Co Se Kr Sr-90 (a) Pd-103 (a) I Cs-137 (a) Pm Gd Tm Ir Tl Ra-226 (b) Pu-238 (a) Am-241 (b) Cf (a) Aktiivisuuteen on laskettu mukaan sellaiset tytärnuklidit, joiden puoliintumisaika on alle 10 päivää. (b) Sisältää berylliumpitoiset neutronilähteet. 8

6 OHJE ST 1.11 / STUK Liite C Turvajärjestelyihin liittyviä käytännön ohjeita Turvajärjestelysuunnitelma Turvajärjestelysuunnitelman laajuus ja yksityis kohtaisuus on suhteutettava lähteiden vaarallisuuteen ja toiminnan laatuun. Säteilyturvakeskus hyväksyy turvajärjestelysuunnitelman turvallisuusluvan myöntämisen tai tarkastuksen yhteydessä. Tyypillisesti suunnitelmaan kuuluu: 1. Kuvaus turvajärjestelyorganisaatiosta eri osapuolten välinen vastuujako ja johtosuhteet (organisaation sisä- ja ulkopuoliset tahot) vastuuhenkilöt, heidän tehtävänsä ja koulutus- ym. vaatimukset 2. Lähteitä koskevat tiedot lähteen käyttötarkoitus, radionuklidi ja aktiivisuus lähdettä koskevan turvallisuusluvan numero ja laitteen numero luvassa 3. Käyttöpaikkaa ja/tai säteilylähdevarastoa koskevat tiedot alueen ja/tai rakennuksen pohjakuva, johon on merkitty säteilylähteiden sijainti sekä käyttöpaikat ja/tai säteilylähdevarastot sekä niiden turvajärjestelyjen tasot (vain turvajärjestelyjen tasot A tai B) kuvaus rakenteellisista esteistä kuvaus kulunvalvontaan liittyvistä teknisistä järjestelmistä kuvaus teknisistä hälytysjärjestelmistä Pohjakuvaan merkitään myös rakenteellisten esteiden ja teknisten järjestelmien sijainti. 4. Toiminnalliset ohjeet, jotka koskevat lähteiden vastaanottoja, luovutuksia ja kirjanpitoa lähteiden säännöllisiä tarkistuksia kulunvalvonnan järjestelyitä toimintaa ja viestintää kun jotain poikkeavaa havaitaan teknisten valvonta- ja hälytysjärjestelmien säännöllisiä tarkistuksia ja huoltoa poikkeavasta tapahtumasta ilmoittamista poliisille ja Säteilyturvakeskukselle turvajärjestelyitä koskevien ohjeiden ja opastuksen antamista henkilöstölle turvajärjestelysuunnitelman säännöllistä päivittämistä sekä asiakirjojen käsittelyä ja luottamuksellisuutta. Rakenteellinen este Rakenteellisella esteellä vaikeutetaan ja hidastetaan pääsyä säteilylähteen luokse ja siten pyritään ehkäisemään lähteen luvaton haltuunotto tai lähteeseen kohdistuva vahingonteko. Rakenteellisia esteitä voivat olla säteilylaitteen omaan suojukseen tai toimintaan liittyvä rakenne. Tällaisia laitteita voivat olla esimerkiksi teollisuuslaitoksessa kiinteästi asennettu radiometrinen mittalaite laite, jonka siirtäminen vaatisi sellaista siirto- ja kuljetuskalustoa, jonka käyttö kyseisessä kohteessa merkittävästi vaikeuttaa ja hidastaa lähteen haltuunottoa säteilyä sähköisesti tuottava laite on varustettu käynnistysavaimella tai -koodilla tai on muulla tavoin vain käyttöhenkilöstön käynnistettävissä säteilylähteen välittömässä läheisyydessä oleva este, esimerkiksi seuraavasti: käyttöpaikan tai säteilylähdevaraston ovi on lukittu säteilylähdettä säilytetään erillisessä lukitussa kaapissa säteilylähteen käyttöpaikan tai varastotilan ulkopuolella oleva este, esimerkiksi käyttöpaikka tai varasto sijaitsee rakennuksessa, jonka ulko-ovet on lukittu, tai lukitulla aidatulla alueella. Lukitusten, kaappien, aitausten, ikkunoiden, ovien sekä seinä-, katto- ja lattiarakenteiden turvataso mitoitetaan suojattavan kohteen mukaan. Mitoituksessa voidaan käyttää esimerkiksi KATAKRI-kriteeristöä *) soveltuvin osin (esimerkiksi kohdat F201.0 F206.0 ja F210.0), Säteilyturvakeskus arvioi mitoituksen riittä- *) Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö, Versio II, Puolustusministeriö, Kriteeristö on saatavissa puolustusministeriön internet-sivuilla 9

7 S T U K OHJE ST 1.11 / vyyttä turvallisuusluvan myöntämisen ja tarkastusten yhteydessä. Kulunvalvonta Kulunvalvonnalla rajoitetaan pääsyä tietylle alueelle tai tilaan. Kulunvalvonnan tavoitteena on valvoa alueella liikkuvia estää asiattomien pääsy alueelle tai tilaan (esimerkiksi yleinen kulunvalvonta rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä) rajata pääsy valvottavalle alueelle tai tilaan vain niihin organisaation henkilöihin, joiden on päästävä sinne työtehtäviensä vuoksi. Kulunvalvontaan voivat kuulua esimerkiksi sähköiset ovilukitukset, kulkuoikeuksien määrittely työntekijäkohtaisesti ja henkilön tunnistus (koodi, avain, biometrinen tunniste tai vastaava). Jos sähköistä kulunvalvontaa ei ole, kulunvalvonta voidaan järjestää esimerkiksi siten, että paikan avain luovutetaan vain nimetyille henkilöille kuittausta vastaan ja vain siksi ajaksi kun tehtävien hoidon kannalta on tarpeen. Käyttötilanteessa kuluvalvonta voidaan hoitaa siten, että käyttöhenkilöstö on jatkuvasti läsnä ja huolehtii siitä, että edellä mainitut kulunvalvonnan tavoitteet toteutuvat. 10

8 OHJE ST 1.5 / SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö Yleiset vaatimukset Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä toiminta 4 3 Radioaktiivisten aineiden vapautettu käyttö Vapaarajat Toiminnat, joissa vapaarajoja ei sovelleta Radioaktiivisen materiaalin uudelleen käyttö, kierrätys ja hävittäminen jätteenä 5 4 Ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavien laitteiden vapautettu käyttö 5 Liite A Määritelmät Liite B Lisävaatimukset säteilyn käytön vapauttamiselle turvallisuusluvasta Liite C Radioaktiivisten aineiden vapaarajat Liite D Luettelo pysyvässä tasapainossa olevista radionuklideista Liite E Radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajat Tämä ohje on voimassa alkaen toistaiseksi. Ohje korvaa annetun ohjeen ST 1.5, Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta. Helsinki 2013 ISSN ISBN (nid.) Erweko Oy/Oulu 2013 ISBN (pdf) ISBN (html) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh./Tel. (09) , Fax (09) ,

9 OHJE ST 1.5 / Yleistä Säteilyn käytön keskeisin valvontamuoto on turvallisuuslupa. Säteilylaissa on tietyt toiminnot vapautettu turvallisuusluvasta. Näiden toimintojen lisäksi Säteilyturvakeskus voi tietyin ehdoin päätöksellään vapauttaa turvallisuusluvasta muunkinlaisen säteilyn käytön. Luvasta vapauttamisen yhteydessä kyseinen säteilyn käyttö voidaan määrätä ilmoitettavaksi Säteilyturvakeskukselle ja säteilyn käyttöön liittyvät säteilylaitteet rekisteröitäväksi Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Tässä ohjeessa esitetään kriteerit ja vaatimukset, joiden täyttyessä Säteilyturvakeskus voi vapauttaa säteilyn käytön turvallisuusluvasta. Ohjeessa esitetään myös radioaktiivisten aineiden vapaarajat ja radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajat, joita sovelletaan radioaktiivisten materiaalien uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja jätteenä hävittämiseen silloin, kun radioaktiiviset materiaalit vapautetaan kaikesta jatkovalvonnasta. Lisäksi ohjeessa esitetään milloin ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavien laitteiden käyttö on vapautettu turvallisuusluvasta ilman Säteilyturvakeskuksen erillistä päätöstä. Tämä ohje ei koske toimintaa, jonka yhteydessä käsitellään tai pidetään hallussa vain luonnon radioaktiivisia materiaaleja. Tämä ohje ei koske ydinenergian käyttöä. Luonnollinen taustasäteily, jonka aiheuttajana ovat avaruussäteily maanpinnan tasossa, luonnontilassa olevan maankuoren sisältämät radioaktiiviset aineet ja kehossa luonnostaan olevat radioaktiiviset aineet, ei kuulu säteilylainsäädännön piiriin. Ohjetta koskevat määritelmät ovat liitteessä A. Turvallisuusluvasta ja sen myöntämisestä säädetään säteilylain (592/1991) 16 :ssä. Eräiden toimintojen vapauttamisesta turvallisuusluvasta, Säteilyturvakeskuksen oikeudesta vapauttaa luvasta muunkinlainen säteilyn käyttö ja luvasta vapautetun toiminnan ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle säädetään säteilylain 17 :ssä. Luvasta vapautettujen STUK säteilylaitteiden ilmoittamisesta Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin säädetään säteilyasetuksen (1512/1991) 20 :ssä. Luonnon radioaktiivisiin materiaaleihin liittyvää toimintaa koskevista ilmoituksista on säädetty säteilyasetuksen 29 :ssä. Ydinenergian käytöstä ja tarvittavista ilmoituksista on säädetty ydinenergialaissa (990/1987) ja ydinenergia-asetuksessa (161/1988). 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 2.1 Yleiset vaatimukset Säteilyn käyttö voidaan vapauttaa turvallisuusluvasta, jos se ei aiheuta terveydellistä haittaa tai vaaraa. Vapauttaakseen säteilyn käytön turvallisuusluvasta Säteilyturvakeskuksen on voitava riittävän luotettavasti varmistua siitä, että ihmisille aiheutuvat säteilyriskit ovat niin vähäiset, että kyseiseen säteilyn käyttöön ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa turvallisuuslupamenettelyä kyseisestä toiminnasta väestölle aiheutuva säteilyaltistus on kokonaisuudessaan niin pieni, ettei toimintaa vallitsevissa olosuhteissa ole tarkoituksenmukaista sisällyttää valvonnan piiriin säteilysuojelun kannalta toiminnasta aiheutuva altistus on jo itsessään merkityksetöntä ja todennäköisyys, että toiminnasta aiheutuisi tilanteita, joiden johdosta edellä mainitut kriteerit eivät täyttyisi, on merkityksetön. Seuratessaan näiden peruskriteerien täyttymistä Säteilyturvakeskus arvioi liitteessä B esitettyjen lisävaatimusten täyttymistä. Säteilyturvakeskuksen oikeudesta vapauttaa säteilyn käyttö turvallisuusluvasta säädetään säteilylain 17 :ssä. Päätökset turvallisuusluvasta vapautetuista toiminnoista on esitetty Säteilyturvakeskuksen www-sivuilla. 3

10 S T U K OHJE ST 1.5 / Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä toiminta Säteilyturvakeskus voi oikeutus- ja optimointitarkastelun perusteella vapauttaa toiminnan turvallisuusluvasta, vaikka kaikki kohdassa 2.1 esitetyt kriteerit ja liitteessä B esitetyt lisävaatimukset eivät täyttyisikään. Tällöin toiminta määrätään ilmoitettavaksi Säteilyturvakeskukselle. Luvasta vapauttamispäätöksessä määrätään tällöin myös mahdollisesta rekisteröintitarpeesta. Säteilyturvakeskuksen oikeudesta vapauttaa säteilyn käyttö turvallisuusluvasta tietyin ehdoin ja määrätä se ilmoitettavaksi Säteilyturvakeskukselle säädetään säteilylain 17 :ssä. Vapautettujen laitteiden rekisteröimisestä Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin säädetään säteilyasetuksen 20 :ssä. Päätökset turvallisuusluvasta vapautetuista, ilmoitusta edellyttävistä toiminnoista on esitetty Säteilyturvakeskuksen www-sivuilla. 3 Radioaktiivisten aineiden vapautettu käyttö 3.1 Vapaarajat Radioaktiivisen aineen käyttöön ei tarvita turvallisuuslupaa, jos toiminnassa käytettävän radioaktiivisen aineen aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus on pienempi tai yhtä suuri kuin kyseiselle radionuklidille asetettu vapaaraja. Vapaarajan alittavista radioaktiivisista aineista on kuitenkin pidettävä kirjaa. Radioaktiivisten aineiden aktiivisuuden tai aktiivisuuspitoisuuden vapaarajat on radionuklideittain esitetty liitteessä C. Eräille radionuklideilla merkityille yhdisteille, joille vapaaraja määräytyy sisäisestä säteilystä aiheutuvan altistuksen perusteella (esim. tritioitu tymidiini), Säteilyturvakeskus voi vahvistaa vapaarajat liitteessä C esitettyjä arvoja pienemmiksi. Liitteessä D on esitetty radioaktiiviset hajoamissarjat, joissa vapaarajoja määritettäessä on jo otettu huomioon tytärnuklidien esiintyminen pysyvässä tasapainossa emonuklidin kanssa. Niille radionuklideille, joita ei ole mainittu liitteessä C, vapaarajat vahvistaa tarvittaessa Säteilyturvakeskus turvallisuusluvasta vapauttamisen peruskriteerejä noudat taen. Kun kyseessä on radionuklidiseos tai useampi kuin yksi radionuklidi, säteilyn käyttöä varten ei tarvita turvallisuuslupaa eikä siitä tarvitse tehdä ilmoitusta, jos seuraava ehto toteutuu: jossa A k A E,k C k C E,k k A A (1) on radionuklidin k aktiivisuus on aktiivisuuden vapaaraja radionuklidille k on radionuklidin k aktiivisuuspitoisuus on aktiivisuuspitoisuuden vapaaraja radionuklidille k. Ehdon toteutumista on seurattava pitämällä kirjaa vapaarajan alittavista radioaktiivisista aineista. Vapaarajat on annettu Säteilyturvakeskuksen päätöksessä 5/3020/2013. k Ck 1 tai 1 C Ek, k Ek, 3.2 Toiminnat, joissa vapaarajoja ei sovelleta Vapaarajoja ei sovelleta säteilyn käyttöön, kun kyseessä ovat seuraavat toiminnat: säteilylain 38 :ssä tarkoitettu säteilyn lääketieteellinen käyttö radioaktiivisten lääkkeiden valmistus, kauppa sekä tuonti ja vienti radioaktiivisten aineiden antaminen eläimille diagnostiikassa, hoidossa tai tutkimustarkoituksessa radioaktiivista ainetta sisältävien kulutustavaroiden valmistus, markkinoille saattaminen, kauppa sekä tuonti ja vienti. Edellä mainittuja toimintoja varten on oltava aina turvallisuuslupa, mikäli kyseessä ei ole kulutustavarana käytettävä säteilylähde, jonka käytön Säteilyturvakeskus on vapauttanut erillispäätöksellä turvallisuusluvasta. Vapaarajoja ei sovelleta luonnon radioaktiivisia aineita sisältävien materiaalien hyödyntämiseen. 3.3 Radioaktiivisen materiaalin uudelleenkäyttö, kierrätys ja hävittäminen jätteenä Turvallisuuslupamenettelyn tai ilmoitusvelvollisuuden alaisista toiminnoista peräisin olevien radioaktiivisten materiaalien uudelleenkäytöl- 4

11 OHJE ST 1.5 / STUK le, kierrätykselle ja jätteenä hävittämiselle on haettava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnässä päätetään, voidaanko kyseiset materiaalit vapauttaa kaikesta jatkovalvonnasta. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää ei tarvita, jos uudelleenkäytettävän, kierrätettävän tai jätteenä hävitettävän radioaktiivisen materiaalin aktiivisuuspitoisuus on pienempi tai yhtä suuri kuin kyseiselle radionuklidille asetettu vapauttamisraja. Radionuklidikohtaiset vapauttamisrajat on esitetty liitteessä E. Liitteessä D on esitetty radioaktiiviset hajoamissarjat, joissa vapaarajoja määritettäessä on jo otettu huomioon tytärnuklidien esiintyminen pysyvässä tasapainossa emonuklidin kanssa. Niille radionuklideille, joita ei ole mainittu liitteessä E, vapauttamisrajat vahvistaa tarvittaessa Säteilyturvakeskus. Jos radioaktiivinen materiaali sisältää useita eri radionuklideita, ei hyväksyntää tarvita, jos seuraava ehto toteutuu: C (2) k 1 k CCk, jossa C k on radionuklidin k aktiivisuuspitoisuus C C,k on vapauttamisraja radionuklidille k. Vaatimukset radioaktiivisten jätteiden käsittelylle annetaan ohjeessa ST 6.2. Vapauttamisrajat on annettu Säteilyturvakeskuksen päätöksessä 4/3020/ Ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavien laitteiden vapautettu käyttö tarvitse ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle, jos kyseessä on laite, jossa ei ole yli 5 kv:n jännitteellä toimivia osia joka toimii enintään 30 kv:n jännitteellä ja joka ei aiheuta missään kohdassa 10 cm:n etäisyydellä laitteen luoksepäästävistä pinnoista suurempaa annosnopeutta kuin 1 µsv/h. Ionisoivaa säteilyä alle 5 kv:n jännitteellä tuottavien sähköisten laitteiden käyttö on vapautettu turvallisuusluvasta Säteilyturvakeskuksen päätöksellä 7/3020/2013. Ionisoivaa säteilyä alle 30 kv:n jännitteellä tuottavien sähköisten laitteiden käyttö on vapautettu turvallisuusluvasta Säteilyturvakeskuksen päätöksellä 6/3020/2013. Kirjallisuutta 1. Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnor mien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 159, National Radiological Protection Board. Exempt Concentrations and Quantities for Radionuclides not Included in the European Basic Safety Standards Directive. NRPB Report R306. Didcot: NRPB; International Atomic Energy Agency. Application of the concepts of exclusion, exemption and clearance. IAEA Safety Standards Series. Safety Guide RS-G-1.7. Vienna: IAEA; Ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavan laitteen käyttö ei edellytä turvallisuuslupaa eikä siitä 5

12 S T U K OHJE ST 1.5 / Liite A Määritelmät Vapaaraja (excemption value) Radioaktiivisen aineen aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus, jolloin aineen käyttöön ei tarvita turvallisuuslupaa eikä käytöstä tarvitse tehdä ilmoitusta. Vapauttamisraja (clearance level) Turvallisuuslupamenettelyn tai ilmoitusvelvollisuuden alaisista toiminnoista sivutuotteena syntyvien kiinteiden radioaktiivisten materiaalien aktiivisuuspitoisuus, jolloin materiaalin loppusijoitus, kierrätys tai uudelleenkäyttö on vapautettu kaikesta valvonnasta, eikä se vaadi erillistä hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta. Radioaktiivinen aine (radioactive substance) Aine, joka hajoaa itsestään ja lähettää ionisoivaa säteilyä. Radioaktiivinen materiaali (radioactive material) Kiinteä aine, joka sisältää radioaktiivista ainetta tai on kontaminoitunut radioaktiivisella aineella. 6

13 OHJE ST 1.5 / STUK Liite B Lisävaatimukset säteilyn käytön vapauttamiselle turvallisuusluvasta Säteilyn käyttö voidaan vapauttaa turvallisuusluvasta kohdassa 3.1 esitettyjä peruskriteerejä noudattaen, jos seuraavat lisävaatimukset täyttyvät kaikissa mahdollisissa olosuhteissa: Käytettävä säteilylaite ei missään kohdassa 10 cm:n etäisyydellä laitteen luoksepäästävistä pinnoista aiheuta suurempaa annosnopeutta kuin 1 µsv/h. Toiminnasta aiheutuva efektiivinen annos kenelle tahansa ihmiselle on enintään 10 µsv vuodessa. Toiminnasta aiheutuva väestön kollektiivinen efektiivinen annos on enintään 1 mansv vuodessa. Toiminnan tuottaman säteilyaltistuksen arvioiminen ei edellytä yksittäistapausten tutkimista, ja toiminta toteutetaan noudattaen säteilylainsäädännön määräyksiä. Jos vapautettavaan säteilyn käyttöön liittyy laite, joka sisältää vapaarajan ylittävän määrän radioaktiivista ainetta, on laitteen lisäksi täytettävä seuraavat ehdot: radioaktiivinen aine on umpilähde Säteilyturvakeskus on määritellyt radioaktiivisen aineen loppusijoitusta koskevat ehdot. Säteilyturvakeskus voi vapauttaa turvallisuusluvasta muunkinlaisen säteilyn käytön silloin, kun Säteilyturvakeskuksen tekemä oikeutus- ja optimointitarkastelu osoittaa, että säteilyn käytön vapauttaminen on parempi vaihtoehto kuin turvallisuuslupamenettely. 7

14 S T U K OHJE ST 1.5 / Liite C Radioaktiivisten aineiden vapaarajat Radionuklidi Aktiivisuus (Bq) Vapaaraja Aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) *) H Be C C N O F Na Na Mg Si P P S Cl Cl Ar Ar K K K Ca Ca Sc Sc Sc V Cr Mn Mn Mn-52m Mn Mn Mn Fe Fe Fe Co Co Co Co Radionuklidi Aktiivisuus (Bq) Vapaaraja Aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) *) Co-58m Co Co-60m Co Co-62m Ni Ni Ni Cu Cu Zn Zn Zn-69m Ga Ga Ge Ge As As As As Se Se Br Br Br Kr Kr Kr Kr Kr Kr-83m Kr Kr-85m Kr Kr Rb Rb Sr Sr-85m Sr-87m

15 OHJE ST 1.5 / STUK Liite E Radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajat Radionuklidi Vapauttamisraja Aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) H Be-7 10 C-14 1 F-18 * 10 Na-22 0,1 Na-24* 1 Si P P S Cl-36 1 Cl-38* 10 K K-43 * 10 Ca Ca Sc-46 0,1 Sc Sc-48 1 V-48 1 Cr Mn-51* 10 Mn-52 1 Mn-52m * 10 Mn Mn-54 0,1 Mn-56* 10 Fe-52 * 10 Fe Fe-59 1 Co-55 * 10 Co-56 0,1 Co-57 1 Co-58 1 Co-58m* 10 4 Co-60 0,1 Co-60m* 10 3 Co-61* 10 2 Co-62m* 10 Ni Ni Radionuklidi Vapauttamisraja Aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) Ni-65* 10 Cu-64* 10 2 Zn-65 0,1 Zn-69* 10 3 Zn-69m* 10 Ga-72* 10 Ge As As-74* 10 As-76* 10 As Se-75 1 Br-82 1 Rb Sr-85 1 Sr-85m* 10 2 Sr-87m* 10 2 Sr Sr-90 1 Sr-91* 10 Sr-92* 10 Y Y Y-91m* 10 2 Y-92* 10 2 Y-93* 10 2 Zr-93* 10 Zr-95 1 Zr-97* 10 Nb-93m 10 Nb-94 0,1 Nb-95 1 Nb-97* 10 Nb-98* 10 Mo-90* 10 Mo Mo Mo-101* 10 Tc-96 1 Tc-96m* 10 3 Tc

16 OHJE ST 5.3 / IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ Opetuskäyttöön hyväksytyt säteilylähteet Kulutustavarana käytettävät säteilylaitteet ja vapaarajat 4 4 VASTUUHENKILÖ JA HÄNEN TEHTÄVÄNSÄ 4 5 LUVANVARAINEN SÄTEILYN KÄYTTÖ 5 6 TURVALLISUUSVAATIMUKSIA LUVASTA VAPAUTETUSSA SÄTEILYN KÄYTÖSSÄ Säteilyaltistuksen rajoittaminen Säteilylähteiden merkinnät ja säilytys Säteilylähteiden poistaminen käytöstä Suojausohjeita 6 7 KÄYTTÖRAJOITUKSIA 6 LIITE SÄTEILYTURVALLISUUS DEMONSTRAATIOVÄLINEITÄ KÄYTETTÄESSÄ Tämä ohje on voimassa alkaen toistaiseksi. Ohje korvaa annetun ohjeen ST 5.3, Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa. Helsinki 2007 ISSN ISBN (nid.) Edita Prima Oy / Helsinki 2007 ISBN (pdf) ISBN (html) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh./Tel. (09) , Fax (09) ,

17 OHJE ST 5.3 / Yleistä Kouluopetuksessa käytettävät ionisoivaa säteilyä aikaansaavat laitteet ovat yleensä pienitehoisia ja säteilylähteenä käytettävän radioaktiivisen aineen määrä on vähäinen. Tästä huolimatta on tärkeätä noudattaa huolellisuutta ja käyttöohjeita demonstraatioiden ja oppilastöiden aikana, jotta vältetään oppilaiden ja opettajan säteilyaltistus. Säteilyturvallisuuden varmistamisessa tärkeitä näkökohtia ovat laitteiden hyvä laatu ja kunto sekä radioaktiivisten aineiden säilytyksestä ja käytöstä poistamisesta annettujen määräysten noudattaminen. Olennaista on myös se, että opetuksessa käytettävät säteilymittarit ovat riittävän herkkiä havaitsemaan vähäisenkin säteilyannoksen tai -annosnopeuden. Tässä ohjeessa esitetään kouluopetukseen liittyvälle säteilyn käytölle asetettavat turvallisuusvaatimukset sekä ne periaatteet, joiden mukaan säteilylähteitä voidaan käyttää ilman säteilylain (592/1991) 16 :ssä tarkoitettua turvallisuuslupaa. Ohje koskee ionisoivaa säteilyä aikaansaavien säteilylähteiden käyttöä peruskouluissa ja lukioissa sekä säteilyn käyttöä ammatillisten oppilaitosten ja niihin rinnastettavien laitosten fysiikan ja kemian opetuksessa. Yliopistoissa ja korkeakouluissa käytetään yleensä aktiivisuudeltaan tai energialtaan niin suuritehoisia säteilylähteitä, että niiden käyttö edellyttää turvallisuuslupaa. Jos yliopistoissa ja korkeakouluissa käytetään turvallisuusluvasta vapautettuja säteilylähteitä, voidaan niiden käyttö järjestää tämän ohjeen mukaisesti. Ohje ei koske alle voltin jännitteellä toimivia sähköisesti ionisoivaa säteilyä synnyttäviä laitteita. 2 Turvallisuuslupa ja luvasta vapauttaminen Säteilylain (592/1991) 16 :n mukaan säteilyn käyttöön on pääsääntöisesti oltava turvallisuuslupa. Säteilylain 17 :ssä säädetyn mukaisesti on eräät toiminnot vapautettu turvallisuusluvasta. S T U K Säteilyturvakeskus voi vapauttaa turvallisuusluvasta säteilyn muunkinlaisen käytön, jos voidaan riittävän luotettavasti varmistua siitä, että säteilyn käyttö ei aiheuta terveydellistä haittaa tai vaaraa. Peruskriteerit säteilyn käytön vapauttamiselle turvallisuusluvasta on esitetty ohjeessa ST 1.5. Kouluopetuksessa säteilyn käyttö suositellaan järjestettäväksi siten, ettei turvallisuuslupaa tarvita. 3 Turvallisuusluvasta vapautettu säteilyn käyttö 3.1 Opetuskäyttöön hyväksytyt säteilylähteet Kouluopetuksessa voidaan käyttää säteilylähteitä ilman turvallisuuslupaa, jos ne ovat Säteilyturvakeskuksen tarkastamia ja ne on tarkastuksen perusteella vapautettu turvallisuusluvasta ja hyväksytty opetuskäyttöön. Säteilyturvakeskus on tietyin ehdoin päätöksellään 30/310/07 vapauttanut ionisoivaa säteilyä sähköisesti synnyttävien ja radioaktiivista ainetta sisältävien opetusvälineiden käytön turvallisuusluvasta, kun niiden käyttö liittyy fysiikan tai kemian opetukseen kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja niihin rinnastettavissa laitoksissa. Vapauttamispäätöksessä on turvallisuusluvasta vapauttamisen edellytykseksi asetettu seuraavat ehdot ja vaatimukset: Säteilylähteen tai säteilylähdetyypin on oltava Säteilyturvakeskuksen tarkastama ja säteilyturvallisuusominaisuuksiltaan opetuskäyttöön hyväksymä tai Suomen hyväksymässä kansainvälisessä sopimuksessa edellytetyllä tavalla tarkastettu ja opetuskäyttöön hyväksytty muualla. Säteilylähteessä on oltava hyväksynnän osoittava merkintä. Oppilaitoksen on nimettävä säteilyturvallisuudesta huolehtiva vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa, että säteilylaitteiden käytössä ja säilytyksessä sekä radioaktiivisten jätteiden hävittämisessä noudatetaan säteilyturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Rikkoutuneita ja käytöstä poistettuja radioaktiivista ainetta sisältäviä säteilylähteitä on käsiteltävä radioaktiivisena jätteenä. 3

18 S T U K OHJE ST 5.3 / Yllä mainitun hyväksynnän hakemisesta huolehtii yleensä säteilylähteen valmistaja tai maahantuoja. 3.2 Kulutustavarana käytettävät säteilylaitteet ja vapaarajat Säteilylain tai Säteilyturvakeskuksen päätösten nojalla turvallisuuslupaa ei tarvita seuraaviin toimintoihin: Kulutustavarana käytettävän säteilylaitteen käyttö. Näitä laitteita ovat muun muassa kotikäyttöön tarkoitetut palovaroittimet ja radioaktiivista valoväriä sisältävät kompassit. Sellaisen säteilylaitteen käyttö, joka on aiheuttamansa erittäin vähäisen säteilyaltistuksen perusteella vapautettu valvonnasta. Näitä laitteita ovat umpilähteen sisältävät laitteet, joissa aktiivisuus ei ylitä vapaarajaa. Radioaktiivisen aineen käyttö ja hallussapito, kun kerralla hallussa oleva aktiivisuus on pienempi kuin vapaaraja tai kerralla hallussa olevan radioaktiivisen aineen aktiivisuuspitoisuus on pienempi kuin vapaaraja. Luonnon radioaktiivisia aineita sisältävien mineraali- ja kivinäytteiden käyttö. Jos kyseessä on radionuklidiseos tai useampi kuin yksi radionuklidi, turvallisuuslupaa ei tarvita, mikäli Ak Ck 1 tai 1 A C k E, k k E, k Kaavoissa A k on radionuklidin k aktiivisuus A E,k on aktiivisuuden vapaaraja radionuklidille k C k on radionuklidin k aktiivisuuspitoisuus C E,k on aktiivisuuspitoisuuden vapaaraja radionuklidille k. Radionuklidien vapaarajat on esitetty ohjeessa ST 1.5. Vapaarajoja sovelletaan samoin sekä avo- että umpilähteisiin. Tavallisimmin käytetyille radionuklideille vapaarajat ovat seuraavat: Radionuklidi Aktiivisuus (kbq) Vapaaraja Aktiivisuuspitoisuus (kbq/kg) Co Sr Cs Ra Am Radioaktiivisten aineiden käyttöä avolähteinä on vältettävä, ellei siihen ole opetuksen kannalta erityistä tarvetta. 4 Vastuuhenkilö ja hänen tehtävänsä Kohdassa 3.1 tarkoitetuksi säteilyn käytöstä huolehtivaksi vastuuhenkilöksi suositellaan nimettäväksi henkilö, jolla on tarpeelliset tiedot ja edellytykset toimia tässä tehtävässä. Käytännössä vastuuhenkilö on yleensä fysiikan tai kemian opettaja, joka muutoinkin huolehtii säteilylähteiden käytöstä opetuksessa. Vastuuhenkilön tulee perehtyä opetusvälineinä käytettäviä säteilylähteitä koskeviin säteilyturvallisuusmääräyksiin ja -ohjeisiin. Hänen tehtävänään on myös huolehtia siitä, että säteilylähdeluettelo on ajan tasalla säteilylähteet ovat oikealla tavalla merkittyjä säteilylähteet ja niiden säteilysuojaukset ovat kunnossa opettajilla on käytettävissään demonstraatioiden kannalta riittävät käyttö- ja turvaohjeet sekä erityismääräykset, joita säteilylähteiden luvastavapauttamisasiakirjoissa tai muutoin on määrätty noudatettaviksi säteilylähteiden säilytys on järjestetty turvallisuusvaatimusten mukaisesti käytöstä poistetuista säteilylähteistä (radioaktiivisista jätteistä) huolehditaan asianmukaisesti. 4

19 OHJE ST 5.3 / Kouluopetukseen tarkoitettujen säteilylähteiden käyttö ei yleensä voi johtaa vakaviin säteilyvaaratilanteisiin. Vaikka vahinkotilanteissa ei tarvittaisikaan säteilysuojelullisia erityistoimia, on suositeltavaa, että vahinko-, onnettomuus-, käyttöhäiriö- ja väärinkäyttötilanteiden varalle laaditaan toimintaohjeet. Näiden ohjeiden tulisi sisältää ainakin kuvaus välittömistä toimista vahingon tultua ilmi sekä yhteydenottomenettelyt koulun vastuuhenkilöihin ja Säteilyturvakeskukseen. Keskeisimmistä ohjeista ja säteilyturvallisuusnäkökohdista on hyvä laatia tiivistelmä ja sijoittaa se koulun fysiikan tai kemian luokkaan tai säteilylähteiden säilytystilan yhteyteen. Esimerkki tällaisesta tiivistelmästä on esitetty liitteessä. 5 Luvanvarainen säteilyn käyttö Jos kouluopetuksessa aiotaan käyttää muita kuin luvussa 3 tarkoitettuja turvallisuusluvasta vapautettuja säteilylähteitä, oppilaitoksen tai sen toiminnasta vastaavan yhteisön on haettava säteilylain 16 :n mukainen turvallisuuslupa. Lupa haetaan Säteilyturvakeskukselta siten kuin säteilyasetuksen (1512/1991) 4 luvussa on säädetty. Lupahakemuksessa on esitettävä säteilyn käytön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla tiedot muun muassa säteilyn käyttöpaikasta ja säteilylähteistä, käytettävistä suojaus- ja varojärjestelmistä, säteilyaltistuksen seurannan järjestämisestä sekä radioaktiivisten jätteiden käsittelystä ja vaarattomaksi tekemisestä. Luvanvaraiseen säteilyn käyttöön on nimettävä säteilylain 18 :ssä tarkoitettu säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja. Vastaavaksi johtajaksi esitettävän henkilön on täytettävä ohjeessa ST 1.8 esitetyt pätevyysvaatimukset. Turvallisuusvaatimukset luvanvaraisen säteilyn käytöstä on esitetty kyseisiä toimintoja koskevissa muissa ST-ohjeissa. S T U K 6 Turvallisuusvaatimuksia luvasta vapautetussa säteilyn käytössä 6.1 Säteilyaltistuksen rajoittaminen Säteilysuojelun yleisten periaatteiden mukaan säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Säteilyn käyttö kouluopetuksessa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että opettajalle, oppilaalle tai muulle henkilölle aiheutuva efektiivinen annos vuoden aikana ei ylitä arvoa 0,3 msv yhdestä demonstraatiosta oppilaalle aiheutuva annos ei ylitä arvoa 0,03 msv. 6.2 Säteilylähteiden merkinnät ja säilytys Säteilylähteissä on oltava ionisoivan säteilyn varoitusmerkki. Radioaktiivista ainetta sisältävissä laitteissa on tämän lisäksi oltava merkintä, josta ilmenevät radionuklidi, aktiivisuus ja päivämäärä, jolloin aktiivisuus on määritetty. Säteilylähteet on siirrettävä säilytyspaikkaansa välittömästi oppitunnin päätyttyä. Säilytyspaikan on oltava lukittava, ja sinne pääsy tai sen avaaminen on sallittua vain säteilyturvallisuudesta huolehtivan vastuuhenkilön luvalla. Tila tai kaappi, jossa säilytetään radioaktiivisia aineita, on merkittävä ionisoivan säteilyn vaaraa osoittavalla merkillä. Kaikista oppilaitoksen hallinnassa olevista säteilylähteistä on pidettävä luetteloa, johon on merkitty säteilylähteen tunnistetiedot, kuten lähteen valmistaja, tyyppi, sarjanumero, radionuklidi sekä aktiivisuus ja päivämäärä, jolloin aktiivisuus on määritetty. 6.3 Säteilylähteiden poistaminen käytöstä Tarpeettomaksi käyneet säteilylähteet on viivytyksettä poistettava käytöstä. Niiden varastoiminen oppilaitoksen tiloissa ei ole hyväksyttävää. Kun säteilylähde poistetaan käytöstä radioaktiivisena jätteenä, on noudatettava ohjetta 5

20 S T U K OHJE ST 5.3 / ST 6.2, Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. Jos oppilaitokselle tarpeettomaksi käynyt turvallisuusluvasta vapautettu säteilylähde on vielä käytettävissä fysiikan ja kemian opetukseen, se voidaan myös luovuttaa toiselle oppilaitokselle tähän käyttötarkoitukseen. Luovutuksesta tehdään molempien osapuolten allekirjoittama asiakirja, jossa tulee yksilöidä luovutettu säteilylähde sekä todeta omistuksen, hallinnan ja vastuun siirtymisajankohta. Säteilylähteen poistamisesta on tehtävä säteilylähdeluetteloon merkintä, josta ilmenee poistamisajankohta sekä tiedot, mihin radioaktiivinen jäte on toimitettu tai lähde luovutettu. 6.4 Suojausohjeita Opettajan on huolehdittava, että säteilylähteiden käyttö ei kestä pitempään, kuin opetuksen kannalta on välttämätöntä, eivätkä oppilaat käsittele lähteitä tarpeettomasti ja ilman valvontaa. Säteilyn vaimeneminen on kääntäen verrannollinen säteilylähteestä mitatun etäisyyden neliöön. Säteilyaltistusta voidaan täten pienentää helposti lisäämällä etäisyyttä säteilylähteeseen. Säteilylähdettä ei saa pitää tarpeettomasti suojuksensa ulkopuolella. Suojuksesta poistettua säteilylähdettä on käsiteltävä siten, ettei mikään kehon osa joudu tarpeettomasti alttiiksi säteilylle. 7 Käyttörajoituksia Suojaamattomien röntgenlaitteiden käyttö kouluopetuksessa on kielletty. Opetuskäyttöön hyväksytään vain sellaisia suojattuja röntgenlaitteita, joissa primäärisäteilykeila on niin hyvin suojattu, että oleskelua primäärikeilan suunnassa ei ole tarpeen erikseen rajoittaa. Kylmäkatodityyppiset purkausputket voivat aikaansaada röntgensäteilyä. Röntgensäteilystä ei aiheudu vaaraa, jos purkausputkia käytetään enintään 5 kilovoltin jännitteellä. Tämän vuoksi säädettävää jännitelähdettä, jonka jännite voidaan asettaa suuremmaksi kuin 5 kv, ei saa käyttää purkausputken yhteydessä ilman jännitemittaria tai muutoin varmistamatta, että jännite on pienempi kuin 5 kv. Edellä tarkoitettuja purkausputkia ovat esimerkiksi katodisäteen taipumista magneettikentässä osoittava ns. Crookesin putki Braunin putki fluoriloistemateriaalia sisältävät katodisädeputket varjoristiputki katodisäteen paineen demonstroimisputki katodisäteen lämpövaikutuksen demonstroimisputki kanavasädeputki. Kipinäinduktorin käyttö röntgensäteilyä aiheuttavien laitteiden jännitelähteenä on kielletty, koska jännitteen pysyminen alle 5 kv:n on epävarmaa. Yli 10 vuotta vanhojen 226 Ra-lähteiden käyttö on kielletty, ellei ole varmistettu, että ne ovat edelleen tiiviitä. Kirjallisuutta 1 International Commission on Radiological Protection. Protection against Ionizing Radiation in the Teaching of Science. ICRP Publication 36. Oxford: Pergamon Press; International Commission on Radiological Protection Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. Oxford: Pergamon Press;

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa

Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10.-11.12.2015, Säätytalo Ritva Bly 1 Säteilyturvallisuus ja turvajärjestelyt Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimenpiteet

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT OHJE ST 1.11 / 21.3.2017 SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvajärjestelyistä 3 3 Käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot luokitellaan 3 4 Käytännön turvajärjestelyt

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä #1727521 1 (6) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK S/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvajärjestelyistä 3 3 Käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot luokitellaan 3 4 Käytännön turvajärjestelyt 4 4.1 Turvajärjestelyjen

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 1799-9472 ISBN 978-952-309-323-2

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot päästöille 3 3.1

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1/0008/2017 1 (14) Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (xx/2018) 67

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 9.1.2017 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä STUKin havaintoja turvajärjestelyistä Eero Oksanen STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Kertausta turvajärjestelyistä Turvajärjestelyillä pyritään havaitsemaan ja ehkäisemään

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot OHJE ST 5.7 / xx.x.2011 radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot 1 Yl e i s t ä 3 2 Laki asettaa kieltoja ja rajoituksia siirroille 3 3 Kaikkiin rajat ylittäviin siirtoihin tarvitaan

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA

SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA OHJE ST 5.4 / 19.12.2008 SÄTEILYLÄHTEIDEN KAUPPA 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Kaupan yleiset ehdot 3 4 Myyjän ja luovuttajan velvollisuudet 4 4.1 Selonottovelvollisuus 4 4.2 Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Perustelumuistio [Nro] 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (xx/2018) 49 :n 3 momentin ja 85 :n 2 momentin sekä ydinenergialain

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittajan on varmistuttava henkilöstönsä pätevyydestä ja säteilysuojelukoulutuksesta 3

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA OHJE ST 1.6 / 10.12.2009 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 2.1 Toiminta on suunniteltava ja riskit tunnistettava ennakkoon 3 2.2 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016 Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos /000/0..0 Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon tuleminen luvanvaraisiksi on huomioitu.

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 OHJE 1.7.1999 ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 3 Jätteiden käsittelysuunnitelmasta vapauttaminen 4 3.1 Tavanomainen

Lisätiedot

Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 4/0020/2013 29.9.2015

Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 4/0020/2013 29.9.2015 Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos /000/0..0 0 Tärkeimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen verrattuna ovat: Edellytyksiä säteilylähteen uudelleen luovuttamiselle toiselle käyttäjälle/valmistajalle

Lisätiedot

Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa

Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2015 Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN-L 1799-9464 ISSN 1799-9464

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Opintojaksosta 761116P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina kuuluneet ihmisen elinympäristöön. Säteilyn haittavaikutuksista

Lisätiedot

Säteilyn käytön vapauttaminen. 1 Yleistä 3. Radioaktiivisten aineiden vapaarajat

Säteilyn käytön vapauttaminen. 1 Yleistä 3. Radioaktiivisten aineiden vapaarajat OHJE 1.7.1999 ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta 1 Yleistä 3 2 Turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta vapauttaminen 3 2.1 Radioaktiivisten aineiden

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Tarkastushavaintoja vuosilta

Tarkastushavaintoja vuosilta Tarkastushavaintoja vuosilta 2016 2017 Teollisuuden ja tutkimuksen 12. Säteilyturvallisuuspäivät Viking M/S Mariella Siiri Maria Aallos Ståhl STUK Yleistä STUK teki 1.1.2016 28.2.2017 yhteensä 213 säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT 1 YLEISTÄ 3 2 MERKINTÖJEN PERIAATTEET 3 3 IONISOIVA SÄTEILY 3 3.1 Säteilylähteet ja niiden käyttötilat 3 3.2 Kuljetukset 4 4 IONISOIMATON SÄTEILY 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET 5 SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Säteilysuojauslainsäädäntö... 298 5.2 ST-ohjeet... 299 5.3 Valvontaviranomaiset... 299 5.4 Kansainväliset säteilysuojaussuositukset... 300

Lisätiedot

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää.

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää. Kansainväliset standardointialan järjestöt IEC (International Electrotechnical Commission) ja ISO (International Organization for Standardization) julkaisevat standardeja muun muassa ionisoivaa säteilyä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset periaatteet 3 2.1 Oikeutus 3 2.2 Optimointi 4 2.3 Yksilönsuoja 4 2.4 Säteilyn käyttöä koskevia kieltoja 4 3 Säädökset ohjaavat säteilytoiminnan turvallisuutta

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT OHJE ST 1.3 / 9.12.2013 SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT 1 Yleistä 3 2 Säteilylähteet on merkittävä 3 3 Ionisoivan säteilyn varoitusmerkit 3 4 Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkit 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset vaatimukset 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Säteilylähteiden kirjanpito ja sitä koskevat ilmoitukset 4 2.3 Työntekijöiden

Lisätiedot

2.1 Jätteet Käytöstä poistettavat rakennukset maa-alueineen 3

2.1 Jätteet Käytöstä poistettavat rakennukset maa-alueineen 3 OHJE YVL 8.2 / 18.2.2008 Ydinjätteiden ja käytöstä poistettujen ydinlaitosten vapauttaminen valvonnasta 1 Yl e i s t ä 3 2 Yleiset turvallisuusperiaatteet 3 2.1 Jätteet 3 2.2 Käytöstä poistettavat rakennukset

Lisätiedot

Säteilylain muutokset 2018

Säteilylain muutokset 2018 Säteilylain muutokset 2018 Kauppiastapaaminen STUK 9.11.2016 Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus 1 Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uudistus koskee: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetukset ST-ohjeet

Lisätiedot

4.1 Yleistä 4. 4.1.1 Väestön suojelu 4 4.1.2 Työntekijöiden suojelu 4 4.2 C-tyypin laboratorio 4

4.1 Yleistä 4. 4.1.1 Väestön suojelu 4 4.1.2 Työntekijöiden suojelu 4 4.2 C-tyypin laboratorio 4 OHJE ST 6.1 / 17.3.2008 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä 1 Yl e i s t ä 3 2 Riskien arviointi 3 3 La b o r a t o r i o l u o k i tu s 3 4 Ra d i o n u k l i d i l a b or a t o r i o n r a ke n

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 13.6.2014 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 Yleistä 3 2 Miten efektiivisen annoksen kertymä lasketaan 3 3 Mitä annosmuuntokertoimia efektiivisen annoksen kertymän laskemisessa

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus Säteilylainsäädännön uudistus 5.4.2017, Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Keskeisiä käsitteitä ja säteilysuojelujärjestelmä

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS OHJE ST 1.1 / 23.5.2013 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset periaatteet 3 2.1 Oikeutus 3 2.2 Optimointi 4 2.3 Yksilönsuoja 4 2.4 Säteilyn käyttöä koskevia kieltoja 4 3 Säädökset ohjaavat

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Luku 16 Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet, 96 Varautuminen Turvallisuusluvanhaltijan

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET OHJE ST 1.1 / 23.5.2005 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 2.1 Säteilytoiminnan hyväksyttävyys 3 2.2 Radioaktiivisten aineiden käyttörajoitukset

Lisätiedot

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS OHJE ST 5.1 / 7.11.2007 UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Yleiset vaatimukset 3 3.1 Turvallisuuslupa 3 3.2 Turvallisuusluvan

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Petra Tenkanen-Rautakoski Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (EU-BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014

Lisätiedot

Tässä kurssissa perehdytään säteilyturvallisuuden perusteisiin tutustumalla ST-ohjeisiin:

Tässä kurssissa perehdytään säteilyturvallisuuden perusteisiin tutustumalla ST-ohjeisiin: Opintojaksosta 761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Seppo Alanko Oulun yliopisto Fysiikan laitos Kevät 2013 Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja on vastuussa annostarkkailutietojen oikeellisuudesta 3 3 Annosrekisteriin on ilmoitettava tietoja työntekijästä, työnantajasta

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ SÄTEILYTURVALLISUUS AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSSÄ 1 Yleistä 3 2 Riskien arviointi on suunnittelun perusta 3 3 Radionuklidilaboratorioiden luokittelu 3 4 Radionuklidilaboratorioiden rakenteita ja varustusta koskevat

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 23.9.2007 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 EFEKTIIVISEN ANNOKSEN KERTYMÄN LASKEMINEN 3 3 ANNOSMUUNTOKERTOIMET 3 4 JALOKAASUJEN AIHEUTTAMA ALTISTUS 5 4.1

Lisätiedot

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla LUT School of Energy Systems Ydintekniikka BH30A0600 SÄTEILYSUOJELU Tentti 26.1.2016 Nimi: Opiskelijanumero: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot: Suoritan pelkän kurssin Tee tehtävät A1 - A4 ja B5

Lisätiedot

Säteilytoiminta ja turvallisuus

Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilyn käytön turvallisuus -osasto valvoo säteilyn käyttöä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Ydinvoiman

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3 OHJE 24.9.2001 ST 3.6 Röntgentilojen säteilyturvallisuus 1 Yleistä 3 2 Suojarakenteet 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Suojarakenteiden määrittäminen 3 2.3 Lääketieteelliseen toimintaan käytettävät röntgenhuoneet

Lisätiedot

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa.

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa. 1 / 11 7.4.2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1991» 20.12.1991/1512 Seurattu SDK 271/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sosiaali- ja terveysministerin

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 4.5.2007 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 TERVEYSTARKKAILUN TARKOITUS 3 4 TOIMINNAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET 3 4.1 Työntekijän suojeleminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto. Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi

Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto. Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi Metso IQ TOIMILAITE MITTARAAMI IQ Mittaukset MITTAKELKKA ILMAISINPÄÄ IONISAATIOKAMMIO TAI PUOLIJOHDEILMAISIN

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos.0 /00/ 0.. 0 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Poistettu turvajärjestelyvaatimuksia,

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ OHJE ST 6.3 / 14.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Säteilyn käyttö ja turvallisuuslupa 3 3.1 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 3.2 Säteilyn

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN VALVONTA

SÄTEILYTOIMINNAN VALVONTA SÄTEILYTOIMINNAN VALVONTA HINNASTO 1.5.2016 Tämä hinnasto korvaa 1.8.2015 vahvistetun hinnaston. Entistä hinnastoa sovelletaan suoritteisiin, joiden tuottaminen on aloitettu ennen 1.5.2016. 2 Säteilytoiminnan

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3 Annosrekisteriin ilmoitettavat tiedot 3 4 Suureet, yksiköt ja kirjauskynnykset 4 5 Tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen. Kauppiastapaaminen

Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen. Kauppiastapaaminen Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen Kauppiastapaaminen 9.11.2016 Jorma Kuusisto RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilylähteen suojuksen korjaaminen Toiminnan harjoittaja voi itse tehdä

Lisätiedot

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Professori, Lääketieteellinen fysiikka, TY Kiitokset materiaalista Ritva Bly, STUK VSKK: Alueellinen koulutus 16.11.2017 1 1 3

Lisätiedot