SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO"

Transkriptio

1 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus

2 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS... 3 SÄTEILYTURVAKESKUKSEN OHJE ST 1.4 / Toiminnan harjoittaja... 3 Säteilytyöryhmä... 3 Säteilytyöryhmän tehtävät... 3 Vastaavan johtajan hänen sijaisensa tehtävät... 4 Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija... 4 Säteilylle altistaviin toimenpiteisiin lähettävä ja tutkimusten tuloksia tulkitseva lääkäri sekä toimenpiteen suorittaja... 5 Vakavan häiriö- tai säteilyonnettomuustilanteen purku... 6 SÄTEILYTYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU... 6 Terveystarkkailusta vastaava lääkäri... 6 Viranomaislinkki... 6 MUUTOSMENETTELY... 7 Liite: Organisaatioselvitys

3 sivu 3(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS Säteilyturvakeskuksen ohje ST 1.4 / Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan säteilytoiminnan harjoittaja. Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ST-ohjeissa esitetyn mukainen turvallisuustaso toteutetaan ja ylläpidetään. Turvallinen säteilyn käyttö edellyttää toimivaa säteilyn käyttöorganisaatiota ja vastuusuhteiden määrittelyä. Säteilyn käyttöön osallistuvien henkilöiden tehtäviä ja keskinäisiä johtosuhteita sekä henkilöiden välistä tiedonkulkua koskevat järjestelyt säteilyä käytettäessä ja huolehdittaessa toiminnan turvallisuudesta. Organisaatioselvitys n kirjallinen kuvaus. Ylin vastuu säteilyn käyttöön liittyvissä asioissa kuuluu Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle toiminnan harjoittajana sekä turvallisuuslupien haltijana. Toiminnan harjoittajan edustaja on sairaalajohtaja ja hänen sijaisena sairaanhoitopiirin johtaja. Käytännön tasolla säteilyn käytön hallinta toteutetaan tässä asiakirjassa ja liitteessä Organisaatioselvitys kuvatun organisaation avulla. Hallituksen alaisena työskentelee säteilytyöryhmä, jonka kokoonpano on kuvattu tässä asiakirjassa. Kullekin säteilyn pääasialliselle käyttöalalle erikseen on oma turvallisuuslupansa ja siihen liittyvä säteilyn käytöstä vastaava johtaja. Käyttöalat ovat radiologia ja isotooppilääketiede. Lain määrittelemät muut vastuut ovat lisäksi esitetty liitteessä. Toiminnan harjoittaja - Ylin vastuu siitä, että säteilyn käyttö sairaalassa tapahtuu laillisessa järjestyksessä. - Edustaja on sairaalajohtaja ja hänen sijaisena sairaanhoitopiirin johtaja. - Toiminnan harjoittajan vastuulla on huolehtia siitä, että kliinisen vastuun osoittamista ja siirtämistä koskevat menettelyt on selkeästi järjestetty. Säteilytyöryhmä - Säteilyturvallisuudesta vastaavat johtajat. - Vastaavien johtajien varahenkilöt. - Säteilyn käytön kliinisessä vastuussa olevien lääkäreiden ja lähettävien lääkäreiden edustajat. - Säteilyä käyttävien yksiköiden osastonhoitajat. - Säteilylaitteiden huollosta vastaava huoltomestari. - Turvallisuuspäällikkö Säteilytyöryhmän tehtävät - Toimii säteilyn käytön johto- ja asiantuntijaryhmänä - Huolehtii käyttöorganisaation ylläpidosta ja muutosten ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

4 sivu 4(7) - Valvoo säteilysuojausmääräysten yhdenmukaista noudattamista eri toimipisteissä. - Raportoi sairaanhoitopiirin johtajalle, joka edelleen tarvittaessa johtoryhmälle ja hallitukselle, säteilyn käytöstä. - Ottaa kantaa suunniteltuun uudenlaiseen säteilyn käyttöön tai uusiin säteilyn käyttöä koskeviin viranomaismääräyksiin. - Tekee esityksiä siitä, mitkä tehtävät ovat säteilytyötä. - Ottaa kantaa sädetyöntekijöiden sädetyöluokkaan (A vai B) ja tarvittaessa muihin sädetyöntekijöiden sädetyöterveysasioihin toimimalla yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. - Käsittelee säteilyonnettomuudet ja turvallisuuden kannalta poikkeukselliset säteilyn käyttötapaukset. - Auttaa tarvittaessa eettistä toimikuntaa säteilyasioissa. - Huolehtii keskitetystä henkilökunnan säteilyturvallisuuskoulutuksesta. - Valvoo säteilyturvallisuuskoulutuksen (ST 1.7) toteutumista. Vastaavan johtajan hänen sijaisensa tehtävät Vastaavalla johtajalla ja hänen sijaisellaan on oltava tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa vastaavan johtajan tehtävät. Hänellä on oltava tehtävänsä mukainen, riittävän itsenäinen asema ja valtuudet. Hänellä on oltava valtuudet esimerkiksi antaa säteilyturvallisuuden varmistamista koskevia muita työntekijöitä velvoittavia määräyksiä ja keskeyttää säteilyn käyttö, jos toiminnan turvallisuus vaarantuu tai voi vaarantua. Vastaavan johtajan toimipaikka, resurssit, ajankäyttö ja muut edellytykset on järjestettävä niin, että hän voi säteilyn käytön vaativuuden ja laajuuden edellyttämällä tavalla hoitaa tehtävänsä vastaavana johtajana. Vastuu siirtyy sijaiselle silloin kun vastaava johtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään. - toimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, turvallisuusarviointi ja varautuminen poikkeaviin tapahtumiin - hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen ja ylläpito - säteilyturvallisuus- ja turvajärjestelyt säteilyn käyttöpaikalla mukaan lukien työalueiden ja säteilytyötä tekevien työntekijöiden luokittelu, tarvittavien säteilyturvallisuustoimenpiteiden toteutus ja käyttöpaikkakohtaisten turvallisuusohjeiden laatiminen - säteilyturvallisuuden ylläpito ja jatkuva seuranta muun muassa annostarkkailun ja työolojen tarkkailun tuloksia analysoimalla - säteilyn käyttöön osallistuvien työntekijöiden säteilysuojelukoulutus ja opastus - yhteydenpito käyttöpaikan vastuuhenkilöiden kanssa ja tarvittavan asiantuntijuuden hankinta - turvallisuusluvan ja säteilyn käyttöorganisaation ajan tasalla pitäminen - raportointi ja toimenpide-ehdotusten tekeminen toiminnan harjoittajalle turvallisuuden parantamiseksi - Säteilyturvakeskuksen antamien korjaus määräysten toteuttamisen toimeenpanoja valvonta sekä tietojen ilmoittaminen Säteilyturvakeskukseen - säteilylaitteen käyttöluvan antaminen korjaustoimenpiteiden jälkeen, kun ensin on varmistettu, että laite on käyttökuntoinen. Terveydenhuollon vaativien säteilylaitteiden tapauksessa voi olla tarpeen kuulla myös lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa. - poikkeavien tapahtumien käsittely säteilyn käyttöpaikalla ja tapahtumista raportoiminen Säteilyturvakeskukseen. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijat ovat sairaanhoitopiirin viroissa olevia sairaalafyysikoita. Heillä on säädösten edellyttämä pätevyys ja he ovat saaneet vaaditut säteilysuojelun

5 sivu 5(7) täydennyskoulutukset. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta käytetään säteilysuojelun, optimoinnin, laadunvarmistuksen ja säteilyannosten mittaamisen suunnittelussa ja seurannassa. Tarvittaessa lausunnon tai neuvojen antamisessa, kun toimintaa aloitetaan tai sitä olennaisesti muutetaan tai kun havaitaan ongelmia säteilysuojelussa, toiminnan optimoinnissa, laadunvarmistuksessa tai säteilyannosten mittaamisessa. Säteilylle altistaviin toimenpiteisiin lähettävä ja tutkimusten tuloksia tulkitseva lääkäri sekä toimenpiteen suorittaja Terveydenhuollon säteilyn käytössä on toiminnan harjoittajan varmistuttava siitä, että säteilylle altistaviin toimenpiteisiin tai tutkimuksiin lähettävillä lääkäreillä ja tutkimusten tuloksia tulkitsevilla lääkäreillä sekä kyseisten toimenpiteiden ja tutkimusten suorittajilla on säädösten edellyttämä pätevyys ja he ovat saaneet vaaditun säteilysuojelun täydennyskoulutuksen. Ennen säteilyn kohdistamista ihmiseen toimenpiteen suorittajan erityisenä velvollisuutena on varmistaa, että: 1) säteilylähteen varo- ja suojausjärjestelmät ovat kunnossa ja käytettävät laitteet toimivat moitteettomasti; 2) potilas on asianmukaisesti suojattu ja säteilyaltistus rajattu niihin kehon osiin, joihin säteily on tarkoitus kohdistaa; ja 3) potilaalle annettava radioaktiivinen aine on asianmukaisesti tarkastettu.

6 sivu 6(7) Vakavan häiriö- tai säteilyonnettomuustilanteen purku a) Jos laitteen käyttäjä tiedostaa tai vain epäilee säteilyhäiriötilanteen olevan päällä, hänen tulee välittömästi käyttää laitteistosta riippumatonta, säteilyn katkaisevaa, HÄTÄ -kytkintä, ellei tilanne laukea normaalipysäytyksessä. b) Varsinaisessa onnettomuustilanteessa, missä jonkun epäillään saaneen tarpeettomasti säteilyä, dokumentoidaan tilanne heti ja tarpeen vaatiessa kutsutaan sairaalafyysikko paikalle. c) Tulipalotilanteessa menetellään pelastussuunnitelman ja keskussairaalaa koskevan palo-pelastusohjeen mukaisesti. d) Onnettomuuden jälkiselvittelystä ja raportoinnista vastaa vastaava johtaja. SÄTEILYTYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU Terveystarkkailusta vastaava lääkäri Toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailun suorittaa lääkäri, jonka pätevyyden toimia terveystarkkailusta vastaavana lääkärinä on toimivaltainen viranomainen todennut ja että lääkäri on saanut vaaditun säteilysuojelun täydennyskoulutuksen. Säteilytyöntekijöiden terveystarkkailusta ja siitä vastaavien lääkäreiden pätevyydestä on määrätty ST-ohjeessa 7.5. Viranomaislinkki Säteilylaki, säteilyasetus, STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä sekä niiden perusteella annetut viranomaisohjeet löytyvät Säteilyturvakeskuksen sivuilta. STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) 1512/1991 Säteilyasetus 592/1991 Säteilylaki Linkin kautta haettu säteilylaki ja säteilyasetus sisältävät myös niihin voimaantulon jälkeen tehdyt muutokset voimaantulopäivämäärineen.

7 sivu 7(7) Muutosmenettely Asiakirjan muutosoikeus on säteilytyöryhmällä, hyväksymisoikeus hallituksella. VANHA VERSIO N:O UUSI VERSIO N:O PVM MUUTOKSEN LUONNE TEKIJÄ 1 ( 183 ESSHP n Hallitus ) Lisätty kappaleet Pieksämäki ja Mikkeli sivuille 7-8. Muutetaan nimi SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS -> SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO. Poistetaan kohdat Radiologia ja Isotooppilääketiede (siirretään asiat liitteeseen) ylilääkäri Jari Karonen ja ylifyysikko Jari Heikkinen Jussi Aarnio ja Jari Heikkinen

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 1.7 / 10.12.2012 SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA 1 Yleistä 3 2 Säteilysuojelukoulutusta annetaan perus- ja jatkokoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksena 3 2.1 Säteilysuojelu perus- ja

Lisätiedot

HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 3.1 / 13.6.2014 HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 YLEISTÄ 3 2 hammasröntgentoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 2.1 Tavanomainen hammasröntgentoiminta 3 2.2 Muu hammasröntgentoiminta

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvajärjestelyistä 3 3 Käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot luokitellaan 3 4 Käytännön turvajärjestelyt 4 4.1 Turvajärjestelyjen

Lisätiedot

6.1 Mammografialaitteiden yleiset vaatimukset 6 6.2 Mammografialaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset 7

6.1 Mammografialaitteiden yleiset vaatimukset 6 6.2 Mammografialaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset 7 OHJE ST 3.8 / 25.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS MAMMOGRAFIATUTKIMUKSISSA 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Mammografiatoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 4 Seulonnan järjestäjän on laadittava rintasyövän seulontaohjelma

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

Säteilytoiminta ja turvallisuus

Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilyn käytön turvallisuus -osasto valvoo säteilyn käyttöä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Ydinvoiman

Lisätiedot

4 Käytännön turvajärjestelyt

4 Käytännön turvajärjestelyt S T U K OHJE ST 1.11 / 9.12.2013 Turvajärjestelyjen taso C umpilähde, jonka aktiivisuus ylittää ohjeessa ST 1.5 esitetyn vapaarajan liikuteltava röntgenlaite avolähteet C-tyypin radionuklidilaboratoriossa.

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 FI0000034 A74 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 0. -.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) / 36 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

STUK-A174 Helmikuu 2000

STUK-A174 Helmikuu 2000 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 10. - 11.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa Heikkilä Piia Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 POTILASTURVALLISUUDEN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 3 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HUS potilasturvallisuusraportin käsitteli 12.5.2014 HUS potilasturvallisuuden ohjausryhmä HUS potilasturvallisuusraportin

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2009 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2008 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2013 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2012 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2008 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2007 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos.0 /00/ 0.. 0 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Poistettu turvajärjestelyvaatimuksia,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Mäntyharjun Kunta Kotihoito SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot