Fingrid OYJ. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fingrid OYJ. Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008"

Transkriptio

1 Fingrid OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös

2

3 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 4 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös (IFRS) Tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma oman pääoman muutoksista 14 Rahavirtalaskelma 15 3 Liitetiedot 16 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tuloslaskelma 45 Tase 46 Rahavirtalaskelma 48 Liitetiedot TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 64 Tilintarkastuskertomus 65 Pörssitiedotteet FINGRID OYJ Toimintakertomus 2008

4 4 1. TOIMINTAKERTOMUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä toimintavuonna edellisvuotta 3,8 prosenttia vähemmän, 86,9 terawattituntia (90,3 terawattituntia vuonna 2007). Poikkeuksellisen leuto talvi vähensi kulutusta. Myös talouden taantuma syksyllä pienensi teollisuuden sähköntarvetta. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin 65,4 terawattituntia (68,2) vastaten 75 prosenttia Suomen kulutuksesta. Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen vuoden aikana 3,7 TWh (4 TWh vuonna 2007) ja Suomesta vietiin sähköä Ruotsiin 4,2 TWh (3,7 TWh). Sähkön siirto Baltiasta Viron Estlink -yhteydellä oli vuoden aikana pääosin tuontia Suomeen. Suomeen tuotiin sähköä 2,3 terawattituntia (1,9 terawattituntia). Sähkön tuonti Venäjältä oli 10,9 terawattituntia vuonna 2008 (10,2). Voimajärjestelmän käyttö Sähkön kulutus Suomessa TWh 86,9 90,3 Fingridin siirtovolyymi 65,4 68,2 Sähkön siirto Suomi-Ruotsi vienti Ruotsiin TWh 4,2 3,7 tuonti Ruotsista TWh 3,7 4,0 Sähkön siirto Suomi-Viro tuonti Virosta TWh 2,3 1,9 Sähkönsiirto Suomi-Venäjä tuonti Venäjältä TWh 10,9 10,2 Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen Suomen ja Ruotsin välillä ei ollut ongelmia siirtoyhteyksissä. Maat muodostivatkin käytännössä yhtenäisen sähkön tukkumarkkina-alueen, jossa oli sama spot-hinta 98 % ajasta. Maiden rajalta kertyi vain 0,5 % niin sanotuista pullonkaulatuloista, jotka nousivat Pohjoismaissa kaikkiaan yli 240 miljoonaan euroon. Merkittävimmät rajoitukset sähkön siirtokapasiteetissa olivat Oslovuonon alittavissa kaapeleissa sekä Etelä-Norjan ja Jyllannin välisessä Skagerrak-yhteydessä. Spotmarkkinoiden keskihinta oli vuoden aikana 45 /MWh (28 /MWh vuonna 2007), kun taas pullonkaulat nostivat Suomen aluehinnan tasoon 51 /MWh (30 /MWh). Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden yhdentyminen etenee merkittävästi uuden eurooppalaisen järjestön ENTSO-E:n perustamisen myötä. Uusi järjestö edellyttää kantaverkkoyhtiöiltä aiempaa suurempaa panostusta markkinoiden ja niiden pelisääntöjen kehittämiseen Euroopassa. Tasepalvelun harmonisoinnista sovittiin Pohjoismaiden välillä ja uusi menettely otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta. Keskeisiä muutoksia ovat sähkötaseiden käsittely kahdessa eri taseessa, tuotanto- ja kulutustaseessa sekä tasepalveluun sisältyvien kustannusten harmonisointi. Tuotantotaseen tasepoikkeamalle kohdistetaan ns. kaksihintamalli ja kulutustaseen tasepoikkeamalle ns. yksihintamalli. Sähkömarkkinat NordPool systeemihinta /MWh, keskihinta 44,74 27,93 Suomen aluehinta /MWh, keskihinta 51,02 30,01 Pullonkaulatulot Pohjoismaissa M 244,1 173,6 Pullonkaulatulot Suomen ja Ruotsin välillä M 1,3 2,7 Pullonkaulatulot Suomen ja Ruotsin välillä % 1,6 0,5 Fingridin osuus pullonkaulatuloista Pohjoismaissa M 23,2 22,6 Investoinnit ja verkon ylläpito Investointitahti jatkuu kiivaana tulevina vuosina, sillä Fingrid on investoimassa kantaverkkoon ja varavoimaan seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteensä 1,6 miljardia euroa. Tämä mahdollistaa yhden suuren ydinvoimayksikön ja MW maantieteellisesti hajautetun tuulivoimakapasiteetin liittämisen Suomen kantaverkkoon vuoteen 2020 mennessä sekä ikääntyvien verkonosien uusimisen. Yksi toimintavuoden merkittävimmistä hankkeista oli 400 kv siirtoyhteyden käyttöönotto Ulvilasta Kangasalalle. Yhteys vahvistaa sähkön siirtoyhteyttä länsirannikolta Pirkanmaalle. Lisäksi uusittiin Kankaanpään ja Lålbyn välinen 110 kv voimajohto. Kaikkiaan käynnissä oli noin 40 kantaverkon investointihanketta. Pohjoismaisen selvityksen rinnalla tutkittiin Baltian alueen ja Puolan sekä Pohjoismaiden välillä kolmen siirtoyhteyden kannattavuutta. Selvityksen ensimmäinen vaihe valmistui vuodenvaihteessa 2008/2009. Tarkastelussa olivat mukana Suomen ja Viron välinen, Estlink 2 -siirtoyhteys, Ruotsin ja Baltian maiden välinen yhteys sekä Liettuan ja Puolan välinen yhteys. Baltian alueen sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi EU asetti loppuvuonna Itämeren alueen jäsenmaista koostuvan ryhmän pohtimaan alueen sähkömarkkinoiden ja siirtoyhteyksien pitkäjänteistä kehittämistä (Baltic Interconnection Plan). Fingrid osallistuu aktiivisesti myös tämän ryhmän työhön. Fingridin kokonaisinvestoinnit vuonna 2008 olivat 88 miljoonaa euroa (79 miljoonaa euroa vuonna 2007). Tästä määrästä sähköverkkoon investoitiin yhteensä 81 miljoonaa euroa ja varavoimaan 5 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmäinvestoinnit olivat noin 2 miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Merkittävä panostus käytettiin edellisiltä vuosilta jatkuneisiin tehoheilahteluiden seurantaan ja niiden vaimenemisen parantamiseen liittyviin hankkeisiin. Käyttövarmuuden tarkempaan määrittelyyn, käyttövarmuuden pa-

5 rantamiseen ja tuulivoiman järjestelmävaikutusten selvittämiseen tähtäävät projektit etenivät opinnäytetöiden avulla. Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvää tutkimusta jatkettiin useassa eri projektissa. Tilikauden liikevoitto ilman sähköjohdannaisten arvonmuutoksia oli 83 miljoonaa euroa (79 milj. euroa). Viimeisen neljänneksen tulos ilman sähköjohdannaisten arvonmuutoksia oli 19 miljoonaa euroa (23 milj. euroa). Taloudellinen tulos Konsernin liikevaihto oli 382 miljoonaa euroa (335 milj. euroa) tilikauden aikana. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3 miljoonaa euroa (2 milj. euroa). Kantaverkkotulot alenivat hieman tilikauden alusta toteutetusta 4,5 prosentin tariffikorotuksesta huolimatta. Tämä johtui pääosin maailmantalouden voimakkaasta hidastumisesta, minkä vuoksi Suomen teollisuuden sähkönkulutus aleni voimakkaasti loppuvuotta kohden. Tasesähkön myynti nousi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 105 milj. euroa (64 milj. euroa). Vastaavasti myös tasesähkön osto kasvoi ja oli 95 miljoonaa euroa (59 milj. euroa). Tämä johtui lähinnä tasesähkön myyntihintojen ja ostohintojen noususta. Rajasiirto- ja huippuvoimatuotot pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Läpisiirtokorvaukset eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden välillä nousivat 4 miljoonaa euroa. Poistot, häviösähkö-, reservi- ja henkilöstökulut nousivat hieman. Turpeen syöttötariffituotot ja -kulut alenivat. Tilikauden viimeisen neljänneksen vastaavat muutokset ilmenevät alla olevasta taulukosta. Liikevaihto 1-12/ / / /07 Kantaverkkotulot Tasesähkön myynti Rajasiirto Läpisiirtotuotot Huippuvoima Turpeen syöttötariffi 0,4 2 0,1 1 Pullonkaulatulot Muu liikevaihto ja muut tuotot Konsernin IFRS liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa (91 milj. euroa). Yhtiö siirtyi konserniraportoinnissa sähköjohdannaisten osalta suojauslaskentaan Sähköjohdannaisten hinnat alenivat merkittävästi tilikauden viimeisellä neljänneksellä ja konsernin 58 miljoonan euron negatiivisista arvonmuutoksista 14 miljoonaa euroa kirjattiin tulokseen (+ 12 milj. euroa) ja yhteensä 44 miljoonaa euroa omaan pääomaan ja laskennalliseen verosaamiseen. Konsernin tilikauden voitto oli 28 miljoonaa euroa (42 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,8 % (7,3 %) ja oman pääoman tuotto 6,6 % (10,3 %). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 26,7 % (27,5 %). Emoyhtiön liikevaihto oli 382 miljoonaa euroa (333 milj. euroa) ja tilikauden voitto 6 miljoonaa euroa (4 milj. euroa). Rahoitus Konsernin rahoitustilanne säilyi tyydyttävänä. Rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen kriisi on nostanut yritysten varainhankinnan marginaaleja merkittävästi. Yhtiö ei laskenut liikkeeseen uusia joukkovelkakirjalainoja eikä nostanut pitkäaikaisia lainoja. Globaalin taantuman seurauksena sekä lyhyet että pitkät korot ovat laskeneet tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Raha- ja pääomamarkkinoiden epävarma tilanne jatkuu edelleen ja sen kestoa on vaikea arvioida. Nettorahoituskulut ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia alenivat tarkastelukauden aikana 29 miljoonaan euroon (31 milj. euroa). Korkotuotot olivat 11 miljoonaa euroa (9 milj. euroa). IFRS:n mukaiset nettorahoituskulut olivat 31 miljoonaa euroa (35 milj. euroa), joihin sisältyvä käyvän arvon muutos oli 2 miljoonaa euroa negatiivinen (-4 milj.euroa). 5 Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä Kulut 1-12/ / / /07 Poistot Tasesähkön osto Läpisiirtomaksut Huippuvoima Turpeen syöttötariffi 0,1 1,5 0,0 1,5 Häviösähkön hankinta Reservit Kunnonhallinta Henkilöstö Muut kustannukset Kulut yhteensä Konsernin liiketoiminnan rahavirta investoinneilla ja osingoilla vähennettynä oli 20 miljoonaa euroa (13 milj. euroa). Rahavarat olivat yhteensä 206 miljoonaa euroa (212 milj. euroa). Korolliset velat, johdannaisvelat sisältäen, olivat 933 miljoonaa euroa (967 milj. euroa), joista pitkäaikaisia oli 678 miljoonaa euroa (766 milj. euroa) ja lyhytaikaisia 255 miljoonaa euroa (200 milj. euroa). Valuutta- ja korkojohdannaisten vastapuoliin liittyvää riskiä oli 10 miljoonaa euroa (5 milj. euroa). Yhtiöllä on 250 miljoonan euron valmiusluotto, joka on täysin nostamaton. Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody s Investors Service päivitti yhtiön luottoluokituksen ja säilytti luokituksen ennallaan. Moody sin pitkäaikainen luokitus yhtiölle on Aa3 ja lyhytaikainen luokitus P-1. Standard & Poor s Rating Services päivitti yhtiön luottoluokituksen Standard & Poor sin antama pitkäaikainen luokitus on A+ ja lyhytaikainen A-1. Fitch FINGRID OYJ Toimintakertomus 2008

6 6 Ratings antoi 23. lokakuuta 2007 Fingrid Oyj:lle pitkäaikaisen luottoluokituksen AA- (AA miinus), ja lyhytaikaisen luottoluokituksen F-1+ sekä Fingridin kansainväliselle joukkovelkakirjalainaohjelmalle luokituksen AA. Kaikki kolme luokituslaitosta arvioivat yhtiön tulevaisuuden näkymän vakaaksi (Stable outlook). Henkilöstö ja palkitsemisjärjestelmät Konsernin ja Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden lopussa, määräaikaiset mukana lukien 249 henkilöä. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 244 henkilöä. Henkilöstöstä oli vuoden lopulla naisia 21 % (22 %) ja miehiä 79 % (78 %). Vakinaisen henkilöstön lukumäärästä vuonna 2008 oli vuotiaita 30 (25) henkilöä, vuotiaita 34 (35), vuotiaita 38 (28), vuotiaita 31 (40), vuotiaita 37 (37), vuotiaita 37 (27), vuotiaita 26 (30) ja vuotiaita 16 (16). Vuoden 2008 aikana käytettiin henkilöstön koulutukseen yhteensä tuntia (9 337), keskimäärin 49 tuntia (38)/ henkilö. Henkilöstön sairauspoissaolot vuoden 2008 aikana olivat 2 prosenttia tehdystä työajasta ollen samalla tasolla kuin vuonna Töiden vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän lisäksi käytössä ovat laatu- ja kannustepalkkiojärjestelmät. Hallitus ja ylin johto Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teollisuusneuvos Arto Lepistö, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Timo Rajala ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kehitysjohtaja Timo Karttinen. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Ari Koponen, toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen, energiajohtaja Anja Silvennoinen ja salkunhoitaja Jorma Tammenaho. Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittiin Pricewaterhouse- Coopers Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Tuomala. Yhtiön toimitusjohtajana on Jukka Ruusunen. Hallintotapa Fingrid Oyj noudattaa toiminnassaan vuonna 2008 hyväksyttyä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Fingridin osakkeenomistajat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka valitsee vuosittain hallituksen. Fingridin hallitus vastaa yhtiön hallinnosta. Hallitus päättää merkittävistä strategisista linjauksista ja hyväksyy yhtiön johtamisjärjestelmään liittyvät toimintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin sekä käy läpi yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Lisäksi hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Hallituksen työjärjestyksessä on tarkemmin määritelty edellä esitettyjen asioiden käsittelyjärjestys. Hallituksen työjärjestys on luettavissa yhtiön internetsivuilla. Hallitus toteutti vuonna 2008 ulkopuolisen konsultin avustuksella hallituksen toiminnan kehittämisprosessin, jonka osana toteutettiin toiminnan kattava arviointi ja päätettiin muun muassa hallituksen kokousten uudelleen järjestelyistä. Hallitus kokoontui toimintavuonna 8 kertaa, joista 2 oli puhelinkokouksia. Varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti oli 93. Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. Valiokunnilla on hallituksen vahvistamat työjärjestykset. Työjärjestykset ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla. Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat vuonna 2008 Ritva Nirkkonen (pj), Arto Lepistö, Anja Silvennoinen ja Jorma Tammenaho. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti oli 92. Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä ja sitä avustava. Valiokunta valmistelee, ohjaa ja arvioi sisäistä valvontaa, tilintarkastusta, riskienhallintaa ja taloudellista raportointia. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseninä toimivat Arto Lepistö (pj), Timo Rajala ja Timo Karttinen. Valiokunta on hallituksen nimeämä ja sitä avustava. Valiokunnan tehtävänä on hyväksyä hallituksen määrittelemien periaatteiden pohjalta toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaus. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti oli 100. Hallinnointikoodista poikkeaminen: Koodi edellyttää, että hallituksen jäsenistä yli puolet on yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden edellä mainituista on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on katsonut, että sen seitsemästä jäsenestä yhtiöstä riippumattomia ovat Arto Lepistö, Ritva Nirkkonen ja Jorma Tammenaho. Riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista ovat Ritva Nirkkonen, Anja Silvennoinen ja Jorma Tammenaho. Hallitus katsoo, että asioiden objektiivinen ja ammattitaitoinen käsittely hallituksessa on turvattu. Fingridin päätöksenteosta on voimassa osakeyhtiölainsäädännön, arvopaperimarkkinalain ja vastaavien yleisten sääntöjen lisäksi erityisesti sähkömarkkinalaista johtuvia velvoitteita asiakkaiden puolueettomaan kohteluun ja velvoite kehittää markkinoita kokonaisuuden edun lähtökohdasta. Fingridin asiakasrajapintaan liittyvät tärkeät asiat valmistellaan yhtiön neuvottelukunnassa. Asioiden puolueettoman käsittelyn varmistavat lisäksi Fingridin yhtiöjärjestys, osakassopimukset ja hallituksen työskentelystä laaditut periaatteet. Hallinnointikoodin mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten tulisi olla yhtiöstä riippumattomia. Hallitus katsoo, että tarkastustyöryhmän työssä tulee olla edustettuna myös energia-alan

7 käytännön osaamista, ja tämän johdosta myös Anja Silvennoinen on tarkastusvaliokunnan jäsen. Koodin mukaan nimitysvaliokunnan enemmistön tulisi olla yhtiöstä riippumattomia. Yhtiön palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenistä Arto Lepistö on yhtiöstä riippumaton. Hallitus katsoo, että valiokunnan kokoonpano varmistaa sellaisen asioiden käsittelyn, joka johtaa osakkeenomistajien ja yhtiön kannalta parhaaseen tulokseen. Koodista poiketen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtäviin ei kuulu hallituksen jäsenten nimitysasioiden valmistelu. Riskien hallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus Fingridin toiminta on luvanvaraista toimintaa, jota valvoo Energiamarkkinavirasto. Muutokset suomalaisessa tai eurooppalaisessa regulaatiossa voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan tai mahdollisuuksiin toteuttaa sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Yhtiön strategisina panostuskohteina ovat muun muassa pohjoismaisen yhteistoiminnan tiivistäminen ja sopeuttaminen eurooppalaistuviin sähkömarkkinoihin sekä talousohjauksen kehittäminen ja taloudellisen liikkumavaran jatkuva arviointi. Suurjännitteisiin siirtojohtoihin ja sähköasemiin liittyvien vahinko- ja terveysriskien hallitsemiseksi Fingrid on tekemässä kantaverkon riski- ja haavoittuvuusanalyysiä sekä verkon ikääntymisen hallintasuunnitelmaa. Lisäksi panostetaan ohjeistuksen ajantasaisuuteen ja palvelutoimittajien seurantaan. Hallitus hyväksyy riskienhallinnan keskeiset toimenpiteet ja niihin tehtävät muutokset. Hallitus hyväksyy riskienhallinnan toimenpiteet osana yhtiön strategiaa, mittaristoa, toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Hallituksen tarkastusvaliokunta saa vuosittain tilannekatsauksen yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Sisäinen tarkastaja valvoo muun muassa yhtiön ohjeiden noudattamista ja raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus vastaa myös sisäisestä valvonnasta ja liiketoimintariskien hallinnan tarkastuksesta ja raportoi työnsä tulokset tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle. Suurimpien riskien osalta riskienhallinnan keskeisin sisältö on määritelty osana johtoryhmän strategiatyöskentelyä, toimintaperiaatteissa ja toimintaohjeissa. Näiden riskien seuranta, koordinointi ja hoito toteutuvat johtoryhmässä, mutta jokainen toiminto ja/tai liiketoimintaprosessi vastaa oman toimintansa riskienhallinnan toteuttamisesta. Yhtiön johtoryhmä identifioi ja arvioi strategisia henkilöstöön ja osaamiseen, yhtiön talouteen, asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä liiketoimintaprosesseihin liittyviä riskejä säännöllisesti. Konsernin taloushallinto on vastuussa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä kontrollirakenteista. Yhtiön suurimpia liiketoimintariskejä ovat sähköjärjestelmän toimivuuteen liittyvät riskit, sääntelyyn liittyvät riskit, sähköturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät riskit, sähkön hintariski, korkoriski sekä vastapuoliriski. Fingrid on valitsemissaan strategisissa panostuskohteissa ottanut huomioon näiden riskien hallinnan. Laajaan Suomea tai Pohjoismaista sähköjärjestelmää koskevaan häiriöön Fingrid on varautunut erilaisin reservein, toimintaohjein, valmiussuunnitelmin ja harjoituksin. Strategiassaan yhtiö panostaa lisäksi käytönvalvontajärjestelmän monipuoliseen hyödyntämiseen, häiriönselvityksen nopeuttamiseen ja tehopulatilanteiden hallintaan. Sähköjärjestelmän mittavat häiriöt voivat johtua useammasta samanaikaisesta viasta verkossa, yhtiön käytönvalvontajärjestelmän toimimattomuudesta, tuotantokapasiteetin riittämättömyydestä tai ulkopuolisesta tapahtumasta, joka estää verkon käyttötoiminnan kokonaan tai osittain. Sähkön hintaan, korkotason muutoksiin ja Fingridin kanssa sopimussuhteessa olevien osapuolten velvoitteisiin liittyy taloudellisia riskejä, joiden säännöllistä seurantaa ja joilta suojautumista kehitetään jatkuvasti. Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastelee sisäisen valvonnan toimivuutta. Yhtiöllä on operatiivisesta johdosta erillään oleva sisäinen tarkastus, joka raportoi tarkastusvaliokunnalle havainnoistaan liittyen yhtiön toimintaohjeisiin, valtuuksiin ja sääntöihin. Osana sisäistä valvontaa sisäinen tarkastus tarkasti toimintavuonna yhtiön talousraportointia tuottavan talousohjausjärjestelmän, häviösähkön hankinnan, ja tasepalvelun. Osakepääoma ja pääomalainat Yhtiön osakepääoma on vähintään euroa ja enintään euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Nykyinen osakepääoma on euroa. Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan osakkeisiin ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on kappaletta ja B-sarjan osakkeita kappaleita. Eri sarjoihin kuuluvilla osakkeilla on erilainen oikeus liittyen äänivaltaan ja osinkoon, jotka on tarkemmin kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa ja yhtiön internet-sivuilla olevassa yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöllä on 30 miljoonan euron pääomalaina, joka erääntyy , mutta on mahdollista maksaa yhtiön niin päättäessä takaisin tai Pääomalaina on julkisesti noteerattu, ja se on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. Kuluksi kirjaamattoman koron osuus oli tilikauden päättyessä 1,8 miljoonaa euroa. Ympäristöasiat ja yhteiskuntavastuu Fingridillä on käytössään sisäinen ympäristöjärjestelmä. Yhtiön toimintaperiaatteet on kuvattu Fingridin yhteiskuntavastuussa ja ympäristöasioiden toimintaperiaatteissa. Yhtiön toiminnan merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ovat voimajohdot ja niiden vaatimat maa-alueet sekä verkon solmupisteinä toimivat sähköasemat. 7 FINGRID OYJ Toimintakertomus 2008

8 Yhtiöllä on ongelmajätteeksi luokiteltavia kreosootti- tai suolakyllästeisiä puupylväitä ja kaapelikanavien kansia yhteensä noin tonnia. Niiden hävityskuluja varten on tilinpäätöksessä kirjattu noin 2 miljoonan euron varaus, joka on vastaavasti lisätty aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Yhtiön sähköasemien laitteissa on kasvihuonekaasuksi luokiltetua rikkiheksafluoridia (SF6-kaasu) 25 tonnia. Kaasun hävityskuluista ei ole kirjattu varausta, koska kaasu voidaan käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen. Fingrid toimii sähkön alkuperätakuun myöntäjänä Suomessa. Takuu kuuluu Euroopan unionin RES E-direktiivin edellyttämään järjestelmään. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä Fingridin liiketoiminnassa ja taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. Kansainvälinen talouden heikentyminen ja rahoitusmarkkinoilla vallitseva kriisi heijastuvat kuitenkin myös Fingridin toimintaan ja tulokseen negatiivisesti. Taloudellisesta taantumasta johtuen Suomen sähkön kulutuksen odotetaan laskevan edelleen vuonna Laskun suuruus riippuu toisaalta taloudellisesta suhdannekehityksestä ja toisaalta kuluvan vuoden lämpötilasta. Taantuman jälkeen kulutuksen oletetaan palaavan perusuralleen, jossa Suomen kulutus kasvaa keskimäärin noin 0,7 prosenttia vuodessa. Suomen sähkön kulutus heijastuu suoraan Fingridin verkossa siirrettävän sähkön määrään ja Fingridin saamiin kantaverkkotuloihin. Pohjoismaisten pullonkaulatulojen oletetaan laskevan kuluvana vuonna suhteessa edelliseen vuoteen, kun Oslovuonon siirtoyhteydet saadaan takaisin sähkömarkkinoiden käyttöön. Yhtiö jatkaa mittavan investointiohjelman toteuttamista. Fingridin investoinnit kantaverkkoon ja varavoimaan ovat seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteensä 1,6 miljardia euroa. Vuositasolla investoinnit ovat noin miljoonaa euroa. Suuret investoinnit vaikuttavat negatiivisesti kassavirtaan ja edellyttävät lisälainanottoa. 8

9 KONSERNIN TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Toiminnan laajuus Liikevaihto milj. 301,8 316,7 351,3 334,6 382,3 Investoinnit, brutto milj. 42,9 63,3 69,6 79,2 87,9 - liikevaihdosta % 14,2 20,0 19,8 23,7 23,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot milj. 1,1 1,6 1,2 1,2 0,9 - liikevaihdosta % 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö tilikauden lopussa Palkat ja palkkiot yhteensä milj. 12,0 12,7 13,8 14,6 15,8 Kannattavuus Liikevoitto milj. 101,5 110,0 79,5 90,7 68,4 - liikevaihdosta % 33,6 34,7 22,6 27,1 17,9 Voitto ennen veroja milj. 59,1 75,1 51,5 56,5 37,5 - liikevaihdosta % 19,6 23,7 14,7 16,9 9,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,2 8,7 6,4 7,3 5,8 Oman pääoman tuotto % 17,5 16,9 10,4 10,3 6,6 Rahoitus ja taloudellinen asema Omavaraisuusaste % 21,6 23,9 25,5 27,5 26,7 Korolliset nettovelat milj. 847,6 797,9 766,3 754,6 726,7 9 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake Osinko/osake * Oma pääoma/osake Osakkeiden lukumäärä A-sarjan osakkeet kpl B-sarjan osakkeet kpl Yhteensä kpl *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto % = x 100 taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) tilikauden voitto Oman pääoman tuotto % = x 100 oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) oma pääoma Omavaraisuusaste % = x 100 taseen loppusumma saadut ennakot tilikauden voitto Tulos/osake = osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden osinko Osinko/osake = osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma/osake = oma pääoma osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Korolliset nettovelat = korolliset velat rahavarat FINGRID OYJ Toimintakertomus 2008

10 HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Fingrid Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,26 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 10 - osinkoa maksetaan yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaisesti 2 018,26 euroa osakkeelta, yhteensä ,27 euroa - vapaaseen omaan pääomaan jätetään ,99 euroa.

11 2. TILINPÄÄTÖS KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) KONSERNIN TULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Muut liiketoiminnan kulut 7, LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Tulos/osake, Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, Laimennettu osakekohtainen tulos, FINGRID OYJ Tilinpäätös 2008

12 KONSERNITASE VARAT Liitetieto PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet: Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: 15 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Voimajohdot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset: 16 Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Saamiset: Rahoitussaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Rahoitussaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Verosaamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ

13 KONSERNITASE OMA PÄÄOMA JA VELAT Liitetieto EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat Varaukset Muut velat LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat Ostovelat ja muut velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ FINGRID OYJ Tilinpäätös 2008

14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Yli- Arvon- Kertyneet Osake- kurssi- muutos- Muunto- voitto- Liitetieto pääoma rahasto rahastot erot varat Yhteensä Oma pääoma Rahavirran suojaukset 22, Muuntoerot Osingonjako Muut muutokset Tilikauden voitto Oma pääoma Rahavirran suojaukset 22, Muuntoerot Osingonjako Muut muutokset Tilikauden voitto Oma pääoma

15 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat: Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa* Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Osinkotuotot Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat: Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot Oikaisut: * Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Poistot Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+) Osuus osakkuusyritysten tuloksista Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta Muut FINGRID OYJ Tilinpäätös 2008

16 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Fingrid Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu, julkinen osakeyhtiö. Fingridin konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan. Fingridin kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on PL 530 (Arkadiankatu 23 B), Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta tai Fingrid Oyj:n pääkonttorista. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa tai liitetiedoissa ole toisin mainittu. Fingrid Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. Päätoiminnot Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Yhtiön tehtävänä on kehittää kantaverkkoa, ylläpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon kunkinhetkinen tasapaino, selvittää osapuolten väliset sähköntoimitukset valtakunnan tasolla sekä parantaa sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Lisäksi yhtiö vastaa rajasiirtoyhteyksistä Pohjoismaihin ja Venäjälle. Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Fingrid Verkko Oy:n. Osakkuusyrityksinä on yhdistelty Porvoon Alueverkko Oy (omistus 33,3 %) ja Nord Pool Spot AS (omistus 20,0 %). Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä. 16 Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, vaihto- ja käyttöomaisuushyödykkeiden sisäiset katteet, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan. Konserniyhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistuksen mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista sisältyy tuloslaskelman erään rahoitustuotot ja -kulut. Arvioiden käyttö Kun konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, yhtiön johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat kirjattavien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin sekä esitettyihin ehdollisiin eriin. Nämä arviot ja oletukset perustuvat historialliseen kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin oletuksiin, joiden uskotaan olevan järkeviä olosuhteissa, jotka muodostavat perustan tilinpäätökseen merkittyjen erien arvioinneissa. Toteutumat voivat poiketa näistä arvioista, mutta arvioihin ei liity merkittäviä riskejä. Segmenttiraportointi Fingrid-konsernin koko liiketoiminnan on katsottu olevan Suomessa harjoitettavaa järjestelmävastuullista kantaverkkotoimintaa, joka muodostaa vain yhden segmentin. Yksittäisten tuotteiden ja palvelujen riskeissä ja kannattavuudessa ei ole olennaisia poikkeavuuksia. Tämän vuoksi IAS 14 -standardin mukaista segmenttiraportointia ei esitetä. Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun luovutuksen perusteella. Sähkön siirto tuloutetaan, kun siirto on tapahtunut. Tasesähköpalvelut tuloutetaan palvelun luovutuksen perusteella. Liittymismaksut tuloutetaan ajan kulumisen perusteella. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty mm. välilliset verot ja alennukset. Avustukset EU:lta tai muulta taholta saadut avustukset tuloutetaan tuloslaskelmaan samaan aikaan kulujen kirjauksen kanssa. Saadut avustukset on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa. Eläkejärjestelyt Konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Konsernilla on sekä IAS 19 -standardin mukaisia maksupohjaisia että etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritukset kirjataan kuluksi sinä kautena, jota veloitus koskee. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kustannukset kirjataan tuloslaskelmaan työntekijän työvuosille jaksotettuna auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen vuosittain tekemien laskelmien perusteella.

17 Tutkimus ja kehitys Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on oman toiminnan tehostaminen. Sen seurauksena ei synny uusia, erillisinä myytäviä palveluja tai tuotteita. Tämän vuoksi tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Vuokrasopimukset IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin periaatteiden mukaisesti ne vuokrasopimukset, joissa yhtiölle siirtyvät olennaisilta osin hyödykkeen omistamiselle ominaiset riskit ja edut, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattu omaisuus vähennettyinä kertyneillä poistoilla kirjataan aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja sopimuksesta johtuvat velvoitteet vastaavasti korollisiin velkoihin. Konserniyhtiön ollessa vuokralleantajana kirjataan tulevien leasingvuokrien nykyarvo korollisiin saamisiin ja vuokralle annettu omaisuus poistetaan vuokralleantajan aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Rahoitusleasingsopimuksista johtuvat vuokrat jaetaan rahoitusmenoon tai -tuloon sekä velan tai saamisen vähennykseen. IAS 17 -standardin mukaiset rahoitusleasingsopimukset on merkitty taseeseen ja arvostetaan määrään, joka on yhtä suuri kuin hyödykkeen käypä arvo sopimuksen alkamisajankohtana, tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksilla hankituista hyödykkeistä tehdään suunnitelman mukaiset poistot ja kirjataan mahdolliset arvonalentumistappiot. Poistot tehdään konsernin käyttöomaisuushyödykkeiden poistoaikojen mukaisesti tai niitä lyhyemmän vuokra-ajan aikana. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat on käsitelty liiketoiminnan muissa kuluissa, ja ne kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. Ulkomaan rahan määräiset erät Konsernin tilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toiminnallinen valuutta. Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat ja rahoituserät kirjataan tapahtumapäivänä Euroopan keskuspankin keskikurssiin. Ulkomaan valuutan määräiset saamiset ja velat arvostetaan tilinpäätöksessä Euroopan keskuspankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoitusinstrumenttien kurssierot kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kurssiero, joka johtuu ulkomaisen osakkuusyrityksen tuloslaskelmaerien muuntamisesta keskikurssin mukaan ja tase-erien muuntamisesta tilinpäätöspäivän kurssin mukaan, esitetään omassa pääomassa erillisenä eränä. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen , on kirjattu IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin. 17 Tuloverot Konsernin tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutokset. IAS 12 -standardin mukaisesti konserni kirjaa laskennallisen verosaamisen pitkäaikaisena saamisena ja vastaavasti laskennallisen verovelan pitkäaikaisena velkana. Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen välillä velkamenetelmän mukaisesti. Laskennallinen vero on kirjattu tilinpäätöspäivään mennessä säädetyillä verokannoilla. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät käyttöomaisuuden poistoista ja rahoitusinstrumenteista. Ulkomaisen osakkuusyrityksen jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska osingon vastaanottaminen ei aiheuta verovaikutusta pohjoismaisen verosopimuksen perusteella (eikä ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa). Laskennallinen verosaaminen väliaikaisista eroista kirjataan siihen määrään asti, joka todennäköisesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Osakekohtainen tulos Konserni on laskenut laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen IAS 33 -standardin mukaisesti. Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan käyttäen tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettua keskimääräistä osakemäärää. Koska konsernilla ei ole käytössä optiojärjestelmiä eikä omaan pääomaan sidottuja etuja tai muita oman pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja, ei laimennusvaikutusta ole. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet Yritysten ja liiketoimintojen hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankintamenon sekä hankittujen käypiin arvoihin arvostettujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, ja se testataan vuosittain arvonalentumisten varalta. Osakkuusyritysten osalta liikearvo sisällytetään osakkuusyrityksen investoinnin arvoon. FINGRID OYJ Tilinpäätös 2008

18 Konserni on käyttänyt IFRS 1 -siirtymästandardin mukaista helpotussääntöä ennen toteutuneisiin yritysten yhteenliittymiin, joten osakkuusyritysten ja liiketoimintojen hankinnasta aiheutuneet liikearvot siirtyivät FAS:n mukaisilla arvoilla. Liikearvoja ei ole poistettu jälkeen. Muita aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistot ja maankäyttöoikeudet. Ohjelmistot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. Maankäyttöoikeuksista, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aineettomien hyödykkeiden poistoajat: Ohjelmistot, käytönvalvonta Ohjelmistot, muut 7 15 vuotta 3 vuotta Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät, myöhemmin toteutuvat menot aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuksesta yritykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli aiemman suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi niiden syntymishetkellä. Päästöoikeudet Ilmaiseksi saadut päästöoikeudet arvostetaan aineettomiin hyödykkeisiin saantihetken markkinahintaan ja ostetut kirjataan hankintamenoon. Jos saatujen päästöoikeuksien ei oleteta riittävän ensimmäisellä päästöoikeuskaudella, yhtiön on hankittava ylitys päästöoikeusmarkkinoilta. Päästöoikeuksista ei kirjata poistoja. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu niiden luovutushetkellä, jolloin toteutuneet päästöt on selvitetty. Palautettavia päästöoikeuksia varten kirjataan varaus. Jos konsernilla on riittävästi päästöoikeuksia kattamaan palautusvelvoitteet, varaus kirjataan ko. päästöoikeuksia vastaavalla kirjanpitoarvolla. Jos päästöoikeudet eivät riitä kattamaan palautusvelvollisuuksia, varaus arvostetaan ko. päästöoikeuksien markkinahintaan. 18 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Maa-alueet, rakennukset, voimajohdot, koneet ja laitteet muodostavat suurimman osan aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Ne on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Rakennusaikaisia korkokuluja ei ole aktivoitu. Jos käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, jolla on eripituiset taloudelliset vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä. Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsitelty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät menot aktivoidaan. Muut myöhemmin syntyvät menot aktivoidaan vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat: Rakennukset ja rakennelmat Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset Sähköasemien rakennelmat Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat Erilliset rakennelmat Voimajohdot Voimajohdot 400 kv Tasasähköjohdot Voimajohdot kv Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset Voimajohtojen (400 kv) alumiinipylväät Valokuitu-ukkosjohtimet 40 vuotta 30 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 40 vuotta 40 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 10 vuotta vuotta

19 Koneet ja kalusto Sähköasemien koneet Kaasuturbiinivoimalaitokset Muut koneet ja kalusto vuotta 20 vuotta 3 5 vuotta Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu, kun suunnitelman mukainen poistoaika on päättynyt, hyödyke myyty, romutettu tai muutoin luovutettu ulkopuoliselle. Arvonalentumiset Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan tilinpäätöshetkellä mahdollisten arvonalentumisten havaitsemiseksi. Jos alentumista havaitaan, arvio omaisuuserästä kerrytettävissä olevasta rahamäärästä määritetään. Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja sen jälkeen vähentämään tasasuhteisesti muita yksikön omaisuuseriä. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään niin, että se on käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai tätä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perustuen diskonttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja. Diskonttauskoroissa otetaan huomioon myös kyseisten hyödykkeiden erityinen riski. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin aineettomiin hyödykkeisiin paitsi liikearvoon liittyvä arvonalentumistappio peruutetaan, jos omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää määritettäessä käytetyissä arvioissa on tapahtunut muutos. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjanpitoarvoksi (poistoilla vähennettynä), jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta. Myytävissä olevat sijoitukset Julkisesti noteeratut osakkeet luokitellaan myytävissä oleviksi sijoituksiksi ja arvostetaan käypään arvoon, joka on tilinpäätöspäivän markkinahinta. Käyvän arvon muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan, kunnes sijoitus myydään tai muutoin luovutetaan, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. 19 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmää käyttäen. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteuttamiseksi välttämättömät menot. Myynti- ja muut saamiset Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten erien riskiin. Saamisten arvonalentumiskirjaus tehdään, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei tule saamaan kaikkia saamisiaan alkuperäisin ehdoin (esim. velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti yli 90 päivällä). Arvonalentumiset kirjataan suoraan vähentämään saamisten kirjanpitoarvoa. Sähköjohdannaiset Yhtiö solmii sähköjohdannaissopimuksia suojatakseen häviösähköennusteen mukaista sähkönhankintaansa. Sähköjohdannaiset kuuluvat ryhmään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaisvarat ja -velat. Yhtiö siirtyi , IAS 39 -standardin mukaan, sähköjohdannaisten osalta soveltamaan suojauslaskentaa, perustuen häviösähköhankinnan rahavirran suojaukseen. Yhtiö dokumentoi kaupantekohetkellä suojauskohteen ja suojaavan instrumentin, hallituksen hyväksymän häviösähköhankinnan periaatteiden mukaisesti. Laskenta suojauksen tehokkuudesta dokumentoidaan sekä suojaussuhteen alkaessa että suojaussuhteen aikana. Yhtiön ostamat pörssinoteeratut vuosi- ja kvartaalituotteet on määritetty suojausinstrumenteiksi. Suojauslaskennan määritelmän täyttävien tuotteiden käypien arvojen muutokset merkitään omaan pääomaan, suojausrahastoon. Muiden sähköjohdannaisten käypien arvojen muutokset merkitään edelleen tuloslaskelmaan. Nord Pool ASA:ssa noteeratut tuotteet arvostetaan tilinpäätöspäivän kaupankäyntihintoihin. Kahdenväliset hintasuojaussopimukset arvostetaan käyttäen Nord Pool ASA:n vastaavien tuotteiden hintoja. Korko- ja valuuttajohdannaiset Yhtiö solmii johdannaissopimuksia suojatakseen rahoitusriskejä (korko- ja valuuttapositiota) hallituksen vahvistaman rahoitus- FINGRID OYJ Tilinpäätös 2008

20 toiminnan keskeisten periaatteiden mukaisesti. Fingrid ei sovella suojauslaskentaa johdannaisten osalta. Rahoitusjohdannaiset kuuluvat ryhmään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaisvarat ja -velat. Johdannaisvara tai -velka merkitään kirjanpitoon alun perin hankintamenoon. Tilinpäätöspäivänä johdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos merkitään suoraan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Johdannaisten käyvät arvot tilinpäätöspäivänä perustuvat eri laskentamenetelmiin. Valuuttatermiinit on arvostettu termiinihintoihin. Koron- ja valuutanvaihtosopimukset on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Korko-optiot on arvostettu markkinoilla yleisesti käytettyjen optiohinnoittelumallien mukaisesti. Rahoitusvarat ja rahavarat Rahoitusvarat on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin. Ryhmä sisältää rahamarkkina-arvopapereita sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Rahoitusarvopaperit merkitään selvityspäivänä taseeseen käypään arvoon. Tilinpäätöksissä rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja niiden arvonmuutos kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat pääasiassa sijoitus-, yritys- ja kuntatodistuksia, joiden laina-aika on yleensä 3-6 kuukautta, sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Rahavarat muodostuvat tilivaroista ja pankkitalletuksista. Pankkitalletukset on luokiteltu eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, ja ne merkitään kirjanpitoon alkuperäiseen hankintamenoon. Tilinpäätöksissä pankkitalletukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvarat ja muut rahavarat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät, myydään tai muutoin luovutetaan. Korolliset velat Korollisiin velkoihin kuuluvat yrityksen liikkeeseen laskemat velkakirjat ja nostetut lainat kirjataan hankintamenoon transaktiomenoilla vähennettynä. Transaktiomenoja ovat yli- ja alihinnat sekä järjestely-, välitys- ja hallinnolliset palkkiot. Tilinpäätöksissä korolliset velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Korolliset velat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät ja maksetaan takaisin. 20 Varaukset Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää maksusuoritusta ja velvoitteen määrä voidaan luotettavasti arvioida. Varaukset voivat liittyä toimintojen uudelleenjärjestelyihin, tappiollisiin sopimuksiin, ympäristövelvoitteisiin, oikeudenkäynteihin ja veroriskeihin. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Osingonjako Hallituksen osingonjakoehdotusta ei kirjata tilinpäätökseen. Kirjaus tehdään vasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella. Uudet IFRS-standardit ja tulkinnat Konserni ei ole soveltanut seuraavia julkistettuja IFRS/IAS-standardeja ja tulkintoja, joiden soveltaminen on pakollista tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla ja joiden ei arvioida olevan merkittäviä konsernin toiminnan kannalta: IAS 1 Presentation of Financial Statements, amendment to IAS 23 Borrowing Costs, amendments to IAS 32 Financial Instruments, amendment to IFRS 2 Share-based payment, IFRS 8 Operating Segments, IFRIC 11-IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions, IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, IFRIC 14- IAS 19 The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction, IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate, IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation. Konserni ottaa käyttöön vuonna 2009 seuraavat standardit ja tulkinnat: IAS 1 Presentation of Financial Statements ja IFRS 8 Operating Segments. 2. TIETOJA LIIKEVAIHDOSTA JA SEGMENTEISTÄ Kantaverkkopalveluiden avulla asiakas saa oikeuden siirtää sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymispisteensä kautta. Kantaverkkopalvelusta sovitaan kantaverkkosopimuksella, joka solmitaan kantaverkkoon liittyneen asiakkaan ja Fingridin kesken. Kantaverkkopalvelusta Fingrid perii kulutus-, kuormitus-, liittymispiste- ja markkinarajamaksun. Sopimusehdot ovat yhtäläiset ja julkiset. Pohjoismaisten ulkomaanyhteyksien siirtopalvelut mahdollistavat osallistumisen pohjoismaiseen Elspot- ja Elbas-pörssikauppaan. Konserni tarjoaa Venäjän yhteyksillä kiinteitä siirtopalveluita kaikkien sähkökaupan osapuolten käyttöön. Siirtopalvelu on

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot